بانک اطلاعات عکاسان خارجی

کاپا ( فریدمن ) روبرت
کاپا ( فریدمن ) روبرت
تاریخ تولد: 22 / 10/ 1913
متولد: مجارستان
ادامه مطلب
کاپا (فریدمن) کرنل
کاپا (فریدمن) کرنل
تاریخ تولد: 1918/10/04
متولد:مجارستان
ادامه مطلب
کارتیر برسون هنری
کارتیر برسون هنری
تاریخ تولد: 22/ 08/ 1908
متولد: فرانسه
ادامه مطلب
کارش یوسف
کارش یوسف
تاریخ تولد: 23 / 12/ 1908
متولد:ترکیه
ادامه مطلب
کالاهان هری
کالاهان هری
تاریخ تولد: 22 / 10/ 1912
متولد: ایالات متحده امریکا
ادامه مطلب
کانینگهام ایموژن
کانینگهام ایموژن
تاریخ تولد: 12 / 4/ 1883
متولد: ایالات متحده امریکا
ادامه مطلب
کرتس آندره
کرتس آندره
تاریخ تولد: 2 / 7/ 1894
متولد:ایالات متحده امریکا
ادامه مطلب
کلین ویلیام
کلین ویلیام
تاریخ تولد: 19 / 4/ 1928
متولد:ایالات متحده امریکا
ادامه مطلب
کودلکا ژوزف
کودلکا ژوزف
تاریخ تولد: 1938/10/01
متولد:چکسلواکی
ادامه مطلب
گاتمن جان
گاتمن جان
تاریخ تولد: / 1905
متولد:آلمان
ادامه مطلب
گادوین فی
گادوین فی
تاریخ تولد:1931
تاریخ فوت: 2005
متولد: برلین آلمان
ادامه مطلب
گاوین امت
گاوین امت
تاریخ تولد: 22 / 12/ 1941
متولد:ایالات متحده امریکا
ادامه مطلب
لالین کلارنس جان
لالین کلارنس جان
تاریخ تولد: / 1905
متولد:ایالات متحده امریکا
ادامه مطلب
لنگ دوروتی
لنگ دوروتی
تاریخ تولد: 26 / 5/ 1895
متولد:ایالات متحده امریکا
ادامه مطلب
لوگره گوستاو
لوگره گوستاو
تاریخ تولد: 30 / 8/ 1820
متولد:فرانسه
ادامه مطلب
لویت هلن
لویت هلن
تاریخ تولد: 31 / 8/ 1913
متولد:ایالات متحده امریکا
ادامه مطلب
مارگریت کامرون جولیا
مارگریت کامرون جولیا
تاریخ تولد: 11 / 6/ 1815
متولد:هندوستان
ادامه مطلب
مایبریج ادوارد
مایبریج ادوارد
تاریخ تولد: 9 / 4/ 1830
متولد:انگلستان
ادامه مطلب