برنو محمدعلی

operator 15

نام: محمد علی نام خانوادگی: برنو تاریخ تولد: 1358/4/4   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:   شروع كار عكاسی خبری از سال ٧٨ در روزنامه ابرار و پس از آن همكاری با روزنامه های ایران، همشهری، صبح ورزش، جهان فوتبال، نود، خبرگزاری ایلنا کارشناسی عكاسی از دانشكده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران ٣ دیپلم افتخار از بنیاد لوسی آمریكا در سال ٢٠١٤ ipa-int’l photograghy awards عكاس سال اروپا در سال ٢٠١٤ در جشنواره px3 نشان طلای عكس خبری سال ٢٠١٤ px3 فرانسه نشان طلای عكس سیاسی سال ٢٠١٧ px3 فرانسه ٢ دیپلم افتخار از جشنواره px3 در سال ٢٠١٧ کسب چندین مقام از جشنواره های عكس ایران انتشار عكسها در مجله نیوزویك،آژانسکوربیس- سیپاپرس فرانسه و نشریات و رسانه های داخلی و خارجی عکاس ریاست جمهوری از سال 1392 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-1 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-1.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-1.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-1.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-1.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-1.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-1.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-1.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-1.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-1.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

فرزبود رامین

operator 36

نام: رامین نام خانوادگی: فرزبود تاریخ تولد: 1348 وب سایت:  www.farzboud.com   بیوگرافی و سوابق اجرایی، هنری: عکاس، مولف و مدرس عکاسی دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته عکاسی در سال 1395 نخستین آشنایی ام با عالم عکاسی، در سال 1360 با دوربین های لوبیتل 2 و پولاروید برادر بود و اولین دوربین شخصی ام را در سال 1365 تهیه کردم؛ ولی از سال 1387 به شکل جدی به عکاسی روی آوردم. سه دوره نمایشگاه انفرادی عکس در موضوع های: طبیعت، ماکروگرافی و کلوت برگزار کردم و در چندین دوره هم در نمایشگاه های جمعی با عکاسان مشارکت داشته ام.   عناوین: عکس برگزیده جشنواره محرم شهرستان مرند، دی ماه 1387 عکس برگزیده جشنواره با عاشوراییان زنجان، بهمن 1387 عکس برگزیده سومین جشنواره دوسالانه ادیان توحیدی، 1388 آثار منتشره: زمستان 1387 لوح فشرده مشترک “ایپک یولی”(مجموعه عکسهای آذربایجان) تالیف کتاب “سیری در ذن عکاسی” تیر ماه سال 1389 کتاب مشترک “هفت مجموعه عکس مستند“، اسفند ماه سال 1394 سمت های اجرایی: عضو انجمن هنر عکاسی استان آذربایجان شرقی، ازسال 1387 مسئول دبیرخانه دومین جشنواره عکس فیروزه، آذر 1388 دبیر اجرایی اولین سوگواره عکس محرم، بهمن 1388 عضو اتاق فکر عکاسی حوزه هنری استان، سال 1388 عضو انجمن سینمای جوان استان آذربایجان شرقی عضو سازمان بسیج هنرمندان در رشته عکاسی موسس و مدیر گروه عکاسان یاس، 1388 بازرس اصلی انجمن هنر عکاسی استان آذربایجان شرقی،1396(هم اکنون) بنده عکاسی را به عنوان وسیله¬ای مفید و موثر برای پیدا کردن خویشتن می دانم. #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-2 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-2.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-2.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-2.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-2.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-2.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-2.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-2.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-2.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-2.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-2.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); });

عسکراوغلی جواد

operator 63

نام: جواد نام خانوادگی: عسکراوغلی تاریخ تولد: 1360   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: شروع عکاسی از سال 1379انجمن سینمایی جوان عضو شورای آموزش انجمن سینمای جوان استان آ- غ از سال 1391 برپایی نمایشگاه انفرادی عکس بصیرت عاشورایی 1391 حضور در نمایشگاه عکس بین المللی برزیل1390 داوری جشنواری عکس عاشوراییان استانی 1391 داوری جشنواره عکس کشوری علوم زمین 1391 داوری جشنواره استانی عکس تجلی حضور 1391 داوری جشنواره منطقه ای جامعه و من حوزه هنری 1393 مدال نقره جشنواره بین المللی عکس خیام 1393 جایزه بخش عکس تصویر سال 1393 مقام اول جشنواره کشوری امید 1393 مقام سوم جشنواره منطقه ای سینمای جوان 1393 مقام اول جشنواره بین المللی رژان 1392 مقام اول و کسب نشان عالی ایران شناسی 1390 مقام سوم جشنواره بین المللی عکس فجر 1388 مقام اول جشنواره عکس خانه عکاسان ایران 1389 مقام اول جشنواره کشوری عاشوراییان تهران 1390 مقام دوم جشنواره کشوری تجلی فجر ساری 1389 مقام سوم کسب نشان عالی بصیریت تهران 1390 مقام دوم جشنواره کشوری نماز و نیاییش قم 1391 مقام سوم جشنواره کشوری عاشورایی تهران 1391 مقام اول جشنواره کشوری عاشورایی شیراز 1390 عکاس بزگزیده جشن جهانی نوروز 1390 جایزه ویژه هییت داوران جشنواره کشوری عکس جوان 1387 مقام اول جشنواره عکس یزدپیکچرز 1390 مقام دوم جشنواره کشوری به رنگ عشق – تهران 1394 کسب مدال نقره جشنواره عکس خیام برپایی نمایشگاه انفرادی اسب حیوانی است نجیب1395 نفر اول جشنواره شهر کتاب 1395 کسب جایزه بخش ایران ما تصویر سال 1395 نفر سوم جشنواره کشوری طنز 1396 بر پایی نمایشگاه جمعی عکس ( بادهای شور) 1396 وکسب بیش ازچندین مقام کشوری و منطقه ای و استانی دیگر و راه یابی و حضور آثار عکاسی در بیش 80 جشنواره بین المللی وکشوری در طول فعالیت عکاسی #gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-3 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-3.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-3.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-3.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-3.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-3.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-3.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-3.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-3.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-3.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-3.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-3.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

فاضل مهدی

operator 97

نام: مهدی نام خانوادگی: فاضل تاریخ تولد: 1355   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: لیسانس عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فوق لیسانس عکاسی از دانشگاه هنر تهران نمایشگاه ها  نمایشگاه انفرادی عکس «بهار خاکستری» – بوشهر 1380  نمایشگاه انفرادی عکس « راه و نگاه»- بوشهر- 1380  نمایشگاه انفرادی عکس « بام فرو ریخته بم»- بوشهر- 1382  نمایشگاه انفرادی عکس « زندگی خوابگاهی»- محوطه دانشگاه تهران- 1385  نمایشگاه انفرادی عکس « همراه با راهیان» (عکسهای راهیان نور)- دانشگاه تهران- 1386  نمایشگاه انفرادی عكس تئاتر، بوشهر- مرداد 1389  نمایشگاه گروهی عکس «یک قرار ساده»- مشهد- آبان 91  نمایشگاه گروهی عکس سه بعدی- مشهد- بهمن 91  نمایشگاه گروهی عکس مدرسین عکاسی مشهد- بهمن 91  نمایشگاه گروهی عکس «شش صبح» – مشهد- اسفند 91  نمایشگاه گروهی عکس «بومرنگ»- مشهد- آبان 92  نمایشگاه گروهی عکس «همبود»- مشهد- آذر 92  نمایشگاه گروهی عکس «معماری ایرانی اسلامی»- مشهد- اسفند 92 جوایز:  مقام سومِ دومین جشنواره عکس رشد- 1381  مقام دوم بخش عكس جشنواره دانشجویی ثقلین – دانشگاه تربیت مدرس- 1382  مقام دوم نقد عکسِ «جشن عکس دانشگاه هنر»- تهران- آذر 1387  مقام سوم مسابقه عکاسی از تئاتر «پشت کلانتری، کوچه اول، تیر چراغ برق»- تهران- اردیبهشت 1388  مقام اول جشنواره «کاتی»، ساری- آبان 1389  مقام دوم جشنواره بین المللی عکس رُژان- شهریور 91  تقدیر شده در جشنواره عکس «کتاب در آینه»- شیراز- آذر 91  مقام سوم جشنواره عکس «ثلاث»- عسلویه- اردیبهشت 95 حضور در جشنواره ها:  سومین جشنواره عکس رشد- 1385  دومین جشنواره ی ملی عكس مشهد- اسفند 1388  مسابقه عكس اردیبهشت هرمزگان- اردیبهشت 1388  مسابقه عكس «مروارید خلیج فارس»- خرداد 1389  سومین جشنواره عكس دانشگاه آزاد- تیر 1389  جشنواره «عکس گرانتر از طلا»، اراک، آبان 1389  مسابقه عکس «اندیشه و عکاسی»، تهران- آذر 1389  جشنواره ی «تصویر سال»، تهران- اسفند 89  سوگواره عکس دانشگاه شهید رجایی- تهران- دی 90  جشنواره عکس راوی آسمان- بیرجند- دی 90  چهارمین جشنواره ملی عکس مشهد- بهمن 90  جشن تصویر سال- تهران- اسفند 90  جشنواره اردیبهشت هرمزگان- اردیبهشت 91  جشنواره بیرجند در قاب ایران- خرداد 91  جشنواره عکس زمان- اراک- شهریور 91  جشنواره عکس رشد- تهران- شهریور 91  جشنواره عکس رضوی- تبریز- شهریور 91  جشنواره ملی عکس مشهد- مهر 91  جشنواره عکس «سفر و ایمنی راه»- تهران- آذر 95 داوری ها:  داور مسابقه ی عکاسی «فتح خون» دانشکده هنرهای زیبا- 1383  داور جشنواره ی عکس «دیار زیبای من»- بوشهر- اسفند 1387  داور بخش عكس جشنواره هنرهای تجسمی بوشهر- بهمن 1388  داور جشنواره عکس «سایه روشن این کوچه ها»- مشهد- مرداد 92  داور نمایشگاه عکس« متعلقات»- مشهد- شهریور 92  داور جشنواره عکس «روایت عاشقی»- مشهد- آبان 92  داور دومین جشنواره عکس «خانه ی دوست»- مشهد- بهمن 93 کتاب ها:  «ایماژهای فسیل شده ی یک ماراتنمن»- نشر روزگار- اسفند 90  «صحن سپید»- نشر به نشر- مشهد- شهریور 92 کارگاهها:  مدرس کارگاه یکروزه ی «خلاقیت در عکاسی» – دانشگاه آزاد نجف آباد- اردیبهشت 91  مدرس کارگاه «متروپلیس و دید عکاس» جشنواره ملی عکس مشهد- تیر 91  مدرس کارگاه «زیبایی شناسی عکس» معلمان هنر ناحیه 6 مشهد- مرداد 91  مدرس کارگاه «چالش عکاسی معماری»- مشهد- خانه ی توکلی- خرداد 93  مدرس کارگاه «دشواریهای عکاسی در دوران معاصر»- خبرگزاری ایسنا- اصفهان- اردیبهشت 94  مدرس کارگاه «جستاری در خوانش عکس»- مشهد- تیرماه 94  مدرس کارگاه «از گزارش تا معنا»- قم- آبان 95  مدرس کارگاه «جشنواره ها و مسأله ی تولید عکس»- مشهد- آذر 95 نوشته ها نگارش بیش از پنجاه مقاله، نقد عکس، و مطالب مرتبط با عکاسی در نشریات گوناگون هنری و وب سایت های معتبر عکاسی #gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-4 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-4.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-4.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; } #gallery-4.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-4.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-4.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-4.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-4.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-4.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-4.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-4.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-4.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

علی پور ابراهیم

operator 219

نام: ابراهیم نام خانوادگی: علی پور تاریخ تولد: 1368/6/13   بیوگرافی  و سوابق اجرایی و هنری:  دارای لقب هنرمند بین المللی از سازمان جهانی عکاسان (Artist FIAP)  عضو پیوسته باشگاه عکاسان جوان (YPHC)  عضو انجمن عکاسان ایران افتخارات بین المللی: * برنده مدال طلای انجمن عکاسان آمریکا در جشنواره IVAF * برنده مدال طلای سالن هنرهای زیبا جشنواره BENGAL AUTUMN * دارنده مدال نقره انجمن عکاسان امریکا در جشنواره عکس پلودیف بلغارستان * برنده تنها جایزه آوانگارد جشنواره بین المللی PERSPECTIVE TWO * دارنده نشان افتخار داوران در جشنواره بین المللی عکس خیام * مقام اول جشنواره FOTOSTROM کشور اسلوونی در بخش «سفر» * برنده جایزه ویژه سردبیر داوران در جشنواره CCCLUB در بخش «طبیعت» * برنده مدال Pp Gold در جشنواره MIRACLE IMAGE در بخش سفر * دارنده «جایزه MCPF» ٦٦ مین جشنواره عکس Midland انگلستان در بخش COLOR * روبان تقدیر سازمان جهانی عکاسان در جشنواره بین المللی PERSPECTIVE TWO * روبان تقدیر انجمن عکاسان آمریکا در جشنواره بین المللی FOTOSTROM کشور اسلوونی منتخب جشنواره بین المللی عکس یونیسف Reading Change My Life * دیپلم افتخار جشنواره بین المللی عکس پلودیف بلغارستان * عکس منتخب جشنواره آربلا ترکیه * برگزیده جشنواره عکس خاورمیانه در امارات * و دهها عکس برگزیده و تقدیر شده در جشنواره های بین المللی دیگر * حضور در نمایشگاه های گروهی کشورهای چین- قبرس – صربستان- مونته نگرو- هلند -ژاپن- اسلوونی- انگلستان- بلغارستان- آرژانتین- بنگلادش -آمریکا * برگزاری نمایشگاه انفرادی در کشور اسلونی 2013   جوایز ملی: * مقام دوم جشنواره عکس راهنمایی و رانندگی * مقام دوم جشنواره ملی عکس معماری * مقام دوم جشنواره ملی عکس ایرانگردی * مقام سوم جشنواره ملی عکس معلولین و زندگی * تقدیر ویژه هیئت داوران در سومین بینال عکس «فرش دستباف» * انتخاب برتر جشنواره سراسری «قابهای بهشتی» * عکس شایسته تقدیر در جشنواره عکس «سلامت روان» * اثر منتخب جشنواره فیلم و عکس مستند «بشردوستی» * عکس برگزیده جشنواره عکس دالاهو 1392 * برگزیده 2 دوره جشنواره «عکس رشد» * تقدیر ویژه داوران در جشنواره عکس رواق و سردر های ایرانی اسلامی * عکس برگزیده داوران جشنواره عکس منطقه ای محیط زیست * برگزیده و راه یافته به دهها جشنواره و فستیوال داخلی دیگر عکاس فیلم های شاتر – هویت –  مهمان پاییز – ناتمام به شدت هرچه تمام تر- جاده های فرعی- سیاه و سفید و … #gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-5 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-5.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-5.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-5.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; } #gallery-5.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-5.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-5.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-5.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-5.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-5.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-5.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-5.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-5.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-5.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-5.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

جعفری مرتضی

operator 148

نام: مرتضی نام خانوادگی: جعفری تاریخ تولد: 1364/4/27   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: کارشناسی گرافیک دانشگاه کمال الملک نوشهر – 1392   نمایشگاه ها : – نمایشگاه گروهی عکس طبیعت و کوهنوردی – نوشهر- 1388 – نمایشگاه گروهی عکس عاشورایی ” قاب سرخ ” نوشهر – 1388 – نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی غدیر- نوشهر – 1389 -نمایشگاه گروهی عکاسان گروه خاکستری – قم 1390 – نمایشگاه گروهی عکس طبیعت مازندران – ساری آبان 1391 – نمایشگاه انفرادی ” در جستجوی خوشبختی ” نگارخانه دانشگاه کمال الملک / اداره ارشاد – 1391 نمایشگاه انفرادی ” پرتره ترش ” – نگارخانه ارشاد نوشهر – دی 1391 جشنواره های بین المللی : – راه یابی 1 قطعه عکس به جشنواره CPID آمریکا – 2011 – راه یابی 8 قطعه عکس به دومین جشنواره MEN & WORK صربستان – 2011 – منتخب اولین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی اکو – تاجیکستان – 1390 – راه یابی 1 قطعه عکس به نخستین جشنواره بین المللی خیام – 1391 – راه یابی 1 قطعه عکس به بخش پرتره دومین دوره جشنواره امارات – 2012 – راه یابی 5 قطعه عکس به دومین جشنواره بین المللی خیام – 1393 – راه یابی 1 قطعه عکس به جشنواره فوتو فیلز فرانسه – 2017 جشنواره های داخلی : منتخب جشنواره عکس سفره های حسینی – 1388 منتخب جشنواره روایت محرم – 1389 منتخب جشنواره جلوه های عاشورایی – 1389 منتخب جشنواره سفرهای نوروزی – 1389 منتخب جشنواره عکس حماسه زیتون – 1389 منتخب جشنواره عکس آرد، گندم، نان- 1389 منتخب جشنواره اندیشه و عکاسی – 1389 منتخب جشنواره خاطرات سربازی – 1389 منتخب چهارمین جشنواره عکس نگاه – 1389 منتخب هشتمین دوره تصویر سال – 1389 منتخب دومین جشنواره عکس نان – 1389 نفر اول اولین جشنواره هنرهای تجسمی غرب مازندران نوشهر – 1389 منتخب عکسهای برگزیده سال ایران – 1389 تقدیر شده در اولین جشنواره عکس آسمان – 1390 منتخب اولین جشنواره عکس راه و بی راه – 1390 منتخب ده عکس برگزیده آبان ماه جشنواره یزد پیکچرز- 1390 منتخب ده عکس برگزیده آذر ماه جشنواره یزد پیکچرز- 1390 منتخب سومین جشنواره عکس سوگواره ملی 72 راوی – 1390 منتخب دومین جشنواره عکس عاشورایی دانشگاه رجایی – 1390 منتخب هفتمین جشنواره عکس فجر بندر ماهشهر – 1390 منتخب اولین جشنواره عکس سفرنامه ناصر خسرو – 1390 منتخب نهمین دوره تصویر سال – 1390 منتخب دومین جشنواره عکس گلستانه – 1390 نفر اول اولین جشنواره عکس محرم غرب مازندران – 1390 منتخب دوازدهمین جشنواره دوسالانه ملی عکس ایران – 1390 منتخب دومین جشنواره ملی فیلم صنعتی ” جهش ” – 1391 منتخب سومین جشنواره عکس ، کاغذ ، قیچی – 1391 منتخب چهارمین جشنواره عکس زمان – 1391 برگزیده دومین جشنواره ایران شناسی – 1391 منتخب دومین جشنواره ملی عکس ایران – 1391 منتخب ششمین دوره جشنواره عکس ما میتوانیم – 1391 منتخب اولین جشنواره نگاه نو ( معلولان ) – 1391 منتخب دهمین دوره تصویر سال – 1391 دعوت شده به سومین جشنواره بیرجند درقاب -1392 نفر دوم جشنواره طلای کثیف – 1392 مشهد منتخب نهمین دوره جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان – 1393 منتخب جشنواره سالانه نگاه ایرانی – سینا – 1393 منتخب دومین جشنواره راه و بی راه – 1393 نفر دوم اولین جشنواره عکس طبیعت نوشهر – 1394 #gallery-6 { margin: auto; } #gallery-6 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-6 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-6.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-6.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-6.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-6.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-6.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-6.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-6.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-6.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-6.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-6.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-6.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-6.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-6.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-6.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

کریمیان شاهو

operator 178

نام: شاهو نام خانوادگی:کریمیان تاریخ تولد: 1366/12/22 وب سایت: www.SPhoto.ir   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: شاهو کریمیان ساکن مریوان ، زاده 22 اسفند 1366 سروآباد کردستان عکاس ، تصویربردار، ویرایشگر و تدوینگر ایرانی است که از سال 1389 به صورت حرفه ای وارد دنیای عکاسی شد. اولین اثر معروف او با عنوان آتش میباشد. در حال حاضر مدیر آتلیه تصویربرداری و عکسبرداری شانو میباشد. سبک عکاسی : پرتره ، طبیعت و منظره ، معماری ، مستند در طول دوره فعالیت آثارش به جشنواره های مختلفی راه پیدا کرده است که در زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است: 1-پذیرش اثر در جشنواره غرب فوکا و چاپ آن برای نمایشگاه 2-پذیرش دو اثر در جشنواره شهریار و چاپ آنها برای نمایشگاه 3-پذیرش یک اثر در جشنواره ژیار و چاپ آن برای نمایشگاه و کتاب 4-جایزه تقدیر داوران در جشنواره عکس تعاون 5-پذیرش اثر در اولین جشنواره بین المللی خیام 6-پذیرش دو اثر در دور دوم جشنواره بین المللی خیام 7-عکس راه یافته به فینال جشنواره بین المللی From above 2016 8-پذیرش عکس در جشنواره بین المللی هیپا و … سابقه همکاری با نهادها و NGO ها و …: -همکاری با اداره شهرداری مریوان و چاپ کتاب عکس -همکاری با اداره محیط زیست استان کردستان -همکاری با انجمن سبز چیا -همکاری با انجمن هیلو کرمانشاه -همکاری با کانون فیلم و عکس ئاسو -همکاری با هیئت فوتبال شهرستان مریوان -همکاری با هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان مریوان -همکاری با برنامه هوای تازه شبکه افق -همکاری در فیلم شکارچی ساخته کتایون جهانگیری -همکاری با آتلیه های شهرهای مریوان ، کرمانشاه و آمل و … سابقه های دیگر: چاپ عکس در چندین جلد مجله تاو که در هولیر (اربیل) منتشر می شود. حضور در چندین نمایشگاه گروهی در شهرهای مریوان ،سنندج ، کرمانشاه ، تهران و … چاپ عکس در روزنامه های و سایت های مختلف از جمله ایرنا , همشهری و … مدیر و عکاس پرتره و عروسی و کودک در آتلیه شانو و … سابقه تصویربرداری: تصویربرداری و تدوین مراسمات مختلف از جمله مراسمات شهرداری، عروسی ها ، عقد ، جُنگ ها و … ساخت تیزر برای شبکه استانی کردستان ساخت و تصویربرداری چندین فیلم همکاری با برنامه هوای تازه از شبکه افق تصویربرداری هوایی در پروژه های مختلف و … #gallery-7 { margin: auto; } #gallery-7 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-7 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-7.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-7.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-7.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-7.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-7.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-7.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-7.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-7.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-7.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-7.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-7.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-7.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-7.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-7.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

محمدی مجتبی

operator 251

نام:مجتبی نام خانوادگی: محمدی متولد: 1359/12/25   بیوگرافی: فارغ التحصیل عکاسی از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی از سال دوم دانشجویی با نشریات مختلف شروع به کار کردم مانند روزنامه فرهنگ آشتی از 1384 و پس از عزیمت به گیلان به عنوان عکاس خبرگزاری ایرنا مشغول به کار شدم تا هم اکنون از سال 1387 تا کنون هم در دانشگاه علمی کاربردی رشت تدریس میکنم.   سوابق اجرایی هنری: فارغ التحصیل عکاسی از دانشگاه تهران نفر اول مسابقه عکس دانشجویان و هنرجویان مشهد 1381 نفر دوم مسابقه عکس های دریایی 1385 نفر سوم چهارمین دوره مسابقه عکس رشد 1386 نفر سوم دومین جشنواره رسانه 1389 لوح تقدیر از چهارمین جشنواره سراسری عکس جوانان ایران 1387 لوح سپاس از مسابقه سراسری عکس عاشورا 1390 برپایی نمایشگاه بم در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 1382 برپایی نمایشگاه گروهی لحظه های ماندگار 1393 مدرس موسسه غیر انتفاعی جابربن حیان 1387 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی رشت 1387 تا کنون دبیر عکس خبرگزاری ایرنا گیلان 1384 تا کنون شرکت در ده ها نمایشگاه گروهی دیگر #gallery-8 { margin: auto; } #gallery-8 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-8 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-8.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-8.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-8.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-8.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-8.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-8.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-8.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-8.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-8.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-8.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-8.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-8.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-8.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-8.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نریمانی امیر

operator 232

نام: امیر نام خانوادگی: نریمانی متولد: 1360/5/1     بیوگرافی و سوابق اجرایی و هنری: عکاس مستند و خبری فارغ التحصیل دانشکده خبر در رشته عکاسی خبری 1383 و روزنامه نگاری گرایش استراتژیک1390 دوره کارگردانی سینما در انجمن سینمای جوانان 1378 سابقه همکاری با گروه نشریات ابرار‏، روزنامه اقتصادپویا‏، خبرگزاری مهر‏، خبرگزاری سینا، خبرگزاری ایلنا روزنامه جهان صنعت ، روزنامه آینده نو در حال حاضر دبیر عکس روزنامه وطن امروز 3 نمایشگاه انفرادی عکس با موضوع زن، زلزله بم( میدان هفت تیر) ، فوتبال شرکت در 10 نمایشگاه گروهی در تهران، شیراز و فرانسه مدرس و مترجم عکاسی خبری مولف کتاب عکس «من رییس‌جمهور ایرانم» عضو انجمن عکاسان ایران عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران #gallery-9 { margin: auto; } #gallery-9 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-9 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-9.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-9.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-9.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-9.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-9.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-9.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-9.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-9.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-9.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-9.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-9.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-9.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-9.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-9.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

صمدی هادی

operator 368

نام: هادی نام خانوادگی: صمدی تاریخ تولد: 1356/11/01     بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: متولد شهریار شروع عكاسى ١٣٧٩ انجمن سينماى جوان كرج عکاس مستند اجتماعی فارغ التحصیل رشته عکاسی عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران برگزارى ٣ نمايشگاه انفرادى حضور در بیست نمایشگاه گروهی عکاسی داخلی و خارجى دبیر و عضو هیئت داوری بیش از 15جشنواره و مسابقه عكاسى داخلی برگزيده جشنوارهاى مختلف عكاسى داخلى و بين المللى بنیان گذار و ریس هیئت مدیره انجمن عکاسان شهریار مدرس عکاسی در دانشگاه مدیرمسول و صاحب امتیاز آموزشگاه عکاسی کاندید کتاب مشترک : ده سال صد عکس مجمو عه عکسهای (انجمن عکاسان شهریار ) #gallery-10 { margin: auto; } #gallery-10 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-10 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-10.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-10.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-10.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-10.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-10.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-10.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-10.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-10.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-10.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-10.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-10.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-10.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-10.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-10.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ولی نژاد کیهان

operator 739

نام: کیهان نام خانوادگی: ولی نژاد تاریخ تولد: 1356/6/30   بیوگرافی:  مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد عكاسي محل اخذ مدرك تحصيلي: دانشگاه هنر- تهران سال اخذ مدرك تحصيلي: 1382 آغاز فعاليت هنري: 1375   سوابق هنری: 1) شركت در چهاردهمين جشنواره‌ي فيلم و عكس سينماي جوان، دومين جشنواره‌ي فيلم، فيلمنامه و عكس دانشجويان سراسر كشور، نهمين جشنواره‌ي بين‌المللي دوسالانه‌ي ايران. 2) عضو مؤسس كانون فيلم و عكس دانشگاه هنر (1378). 3) عكاسي فيلم كوتاه ويدئويي «گمشده» به كارگرداني هادي افشار (1376). 4) عكاسي دو فيلم كوتاه بتاكم با نام‌هاي «شب دانشجو» (1377) و «ملودي گمشده» (1377) به كارگرداني هومن ربيعي. 5) عكاسي فيلم كوتاه 16 ميلي‌متري با نام «آغاز يك پايان» به كارگرداني حسين فهيمي (1378). 6) عكاسي فيلم بلند سينمايي (35 ميلي‌متري) به نام «ساحت» به كارگرداني حسين فهيمي (1380). 7) سخنران بخش عكاسي ششمين هفته‌ي فيلم و عكس انجمن سينماي جوان ايران- برازجان. 8) ترجمه و چاپ 32 مقاله در نشرياتي چون مجله عكس، مجله دوربين عكاسي، عكسنامه، فصلنامه حرفه: هنرمند، فصلنامه هنر، نشريه فرهنگي و هنري بيناب. 9) ترجمه كتاب عكاسي، هنر ميان‌مايه، پی‌یر بوردیو. 10) ترجمه كتاب عكاسي و زبان، انگاره‌ي سخنگو، کلاﻳﻮ اسکات. 11) ترجمه‌ی کتاب در اتاق دورﺑﻴﻦ، فراﻧﺴﻴﺲ ﺑﻴﻜﻦ، مارﺗﻴﻦ هرﻳﺴﻮن. 12) ترجمه کتاب مدیریت رنگ و کنترل کیفیت، تام پ. اَش، 13) ترجمه کتاب تاریخ اجتماعی عکاسی، رابرت هِرش، (در دست چاپ است) 14) برگزاري نمايشگاه طبيعت آدمي در گالري ثمين، 25 مهر 1386. 15) شرکت در نمایشگاه گروهی عکس اساتید شیراز، دی 1391.   سوابق آموزشي: 1) تدريس واحد عكاسي پايه 1 در هنرستان معلم (1380). 2) تدريس واحدهاي آتلية عكاسي رنگي 1و2، نورپردازي، لابراتوار عكاسي رنگي در انجمن سينماي جوان ايران- ملاير (1381). 3) تدريس واحدهاي عكاسي پايه 1، كارگاه تخصصي 1و2، كارگاه عكاسي رنگي و كارگاه عكاسي 6، دانشگاه آزاد- واحد تهران، از سال 1382 تا 1384. 4) استاد راهنما و عضو هيئت داوري چند پايان‌نامة عكاسي، مقطع كارشناسي، دانشگاه آزاد- واحد تهران. 5) تدريس واحدهاي عكاسي پايه 1و2، عكاسي تخصصي 1، كارگاه عكاسي رنگي، دانشگاه هنر، تهران، از سال 1382 تاكنون. 6) تدريس واحدهاي عكاسي پايه 1 و 2، عكاسي تخصصي 1 و 2، كارگاه عكاسي رنگي، دانشكده هنر، سمنان، از سال 1384 تا 1387. 7) تدرﻳﺲ واحدهای ﻓﻴﺰﻳﻚ و ابزارشناسی، کارگاه نورپردازی، کارگاه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و کارگاه 6 در گروه عکاسی، دانشگاه هنر اصفهان، از 1388 تا 1390. 8) تدريس واحدهاي عكاسي پايه 1 و 2، عكاسي تخصصي 1 و 2، كارگاه عكاسي رنگي در موسسه‌ی آموزش عالی هنر ﺷﻴﺮاز و موسسه‌ی آموزش عالی ارم ﺷﻴﺮاز، از 1387 تا 1389. 9) تدریس واحد عکاسی تخصصی 1، 2 و عکاسی رنگی در موسسه آموزش عالی ارم شیراز، از 1389 تا کنون. 10) تدریس واحد عکاسی تخصصی 1 در دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، 1391. 11) تدریس واحدهای تخصصی عکاسی در دانشکده خبر شیراز، از 1392 تا کنون 12) پژوهش و ارائه‌ي واحد جامعه‌شناسي عكاسي در مقطع كارشناسي ارشد عكاسي. 13) برگزاری کارگاه‌های آموزشی عکاسی 14) عضو سخنران در نشست نگاهی به ترجمه متون نظری عکاسی، در حاشیه سیزدهمین جشنواره دوسالانه بین‌المللی عکس، تهران 1394   سوابق داوری جشنواره‌ها: 1) عضو هيئت داوران نخستين جشنواره‌ي عكس دانشجويان دانشگاه هنر، 1380. 2) عضو هيئت داوران نخستين هفته‌ي فيلم و عكس انجمن سينماي جوان ايران- تهران، 1381. 3) عضو هيئت داوران جشنواره‌ي عكاسي ديجيتال- دانشگاه هنر، 1383. 4) عضو هيئت داوران جشنواره فرهنگ شهروندی، اصفهان، خرداد1390 5) عضو هيئت داوران نماﻳﺸﮕﺎه همه‌ی هنرمندان شهر، ﺷﻴﺮاز، مهر 1390 6) عضو هیئت داوران جشنواره عکس نیشابور، 1390 7) عضو هيئت داوران اولین نماﻳﺸﮕﺎه عکس همه‌ی هنرمندان شهر، ﺷﻴﺮاز، مهر 1391 8) عضو هیئت داوران جشنواره ملی کتاب در آینه، شیراز، 1391. 9) عضو هیئت داوران دومین نمایشگاه عکس همه‌ی هنرمندان شهر، شیراز، 1392 10) عضو هیئت داوران سومین نمایشگاه عکس همه‌ی هنرمندان شهر، شیراز، 1393 11) عضو هیئت داوران و انتخاب عکس کتاب رویای سرزمین پارس، شیراز، 1394 12) عضو هیئت داوران سومین جشنواره عکس شیراز امروز، 1395 13) رئیس هیئت داوران نخستین جشنواره عکس شهر زیبا، شیراز، 1395 14) عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس، 1392 تا کنون #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

حیطه محمود

operator 268

نام: محمود نام خانوادگی: حیطه تاریخ تولد: 1339/01/01   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:  گرایشها : عکس – فیلم – نقش برجسته روی سنگ مقامها : کسب چندین دوره رتبه اول جشنواره های عکس سبزوار دهه 80 بهترین فیلم مستند 1383 سبزوار مقام اول جشنواره عکس معلولین ذهنی استانی 1384 سبزوار مقام ششم جشنواره حضور 1385 مشهد مقام اول جشنواره حضور 1387 مشهد دو تقدیر در بخش خلاقه و ایثار شهادت هشتمین جشنواره فیلم و عکس رضوی 1387 سبزوار مقام دوم جشنواره عکس ما میتوانیم 1386 تهران دوازده لوح تقدیر و سه مدال طلا از جشنواره عکس دوره ای جورجیای شمالی و جورجیای جنوبی آمریکا مقام اول بخش عکاسی جشنواره کشوری هنرهای تجسمی با موضوع معلولیت 1393 تهران مقام اول بخش عکاسی جشنواره معلولین 1393 سازمان بهزیستی مشهد تقدیر داوران جشنواره عکس نگاه 1393 مشهد   راهیابی آثار : دو سالانه حجم (نقش برجسته روی سنگ)تهران 1387 دوسالانه عکس غیر رقابتی 1387 تورنتو کانادا-ال موزائیکو ایتالیا – آل ثانی اتریش – تصویر سال – گرانتر از طلا – عکس مطبوعات – اوشن استیت و کاسکید آمریکا 1388 بور صربستان براندوین و کلونیال آمریکا و چندین جشنواره داخلی   برگزاری نمایشگاه : برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس و نقش برجسته روی سنگ سبزوار هلال احمر 1374 برگزاری نمایشگاه انفرادی نقش برجسته روی سنگ سبزوار1379 برگزاری نمایشگاه نقش برجسته روی سنگ – نمایشگاه توانمندیهای سبزوار در مشهد 1382 برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس (چند عکس چند حرف) سبزوار 1383 نمایشگاه دو نفره عکس با موضوع معلولیت – مشهد 1385 نمایشگاه انفرادی عکس یادمان جاودانه ها سبزوار 1386 نمایشگاه گروهی عکس سالمندان مادر سبزوار – دفاع مقدس – شهدای هنرمند – نگاه عکاسان ایرانی در سلیمانیه و حلبچه عراق 1388 مسئولیت ها : مسئول خانه عکاسان سبزوار 1384 تا 1392 مسئول انجمن عکس سبزوار 1389 تا کنون دبیر جشنواره عکس اسرار منطقه ای – سبزوار 1389 دبیر جشنواره عکس کشوری طعم بیداری – سبزوار 1390 داوری چندین جشنواره عکس در سطح شهرستان سبزوار پایه گذار نشستهای نقد عکس در سطح شهرستان سبزوار 1384 تا کنون دبیر بخش عکس فصلنامه مهرورزان از انتشارات آسایشگاه معلولین ذهنی امیرالمومنین سبزوار 1386 تا کنون #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ضیایی علی قلی

operator 293

نام: علی قلی ضیایی: ضیایی متولد: 1337     بیوگرافی و سوابق هنری: اعلی قلی ضیایی ، متولد 1337، از نوجوانی عکاسی را شروع کرد، در سال 1356 وارد مدرسه ی عالی ساختمان شد و در سال 1358 برای تحصیل در رشته معماری و شهرسازی وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و در کنار حرفه معماری و شهرسازی به عکاسی در زمینه های مختلف پرداخت. علی قلی ضیایی در کنار حرفه ی معمار – شهرسازی خویش همیشه و همیشه به کار عکاسی عشق می ورزید و گنجینه ی پرباری از خود به یادگار گذاشته است که باید بیشتر و بیشتر آن را شناخت و از آن بهره برد. از مجموعه عکس های او پرتره های هنرمندان معاصر ایران است ، پرتره هایی از احمد شاملو ، سیمین دانشور ، بهرام بیضایی ، هوشنگ ابتهاج و دیگران که بسیاری از آنها را در رسانه ها و موقعیت های مختلف دیده ایم و تحسین کرده ایم . ونیز عکس های ارزشمندی از خرمشهر که حاصل شش ماه حضور او در این شهر ، بعد از فتح خرمشهر است . این عکس ها که تصویر خانه های آسیب دیده از جنگ را نیز شامل می شود ، به تمامی درد و رنج و ویرانی حاصل از جنگ را بیان می کند . از این مجموعه ، عکس نخل های سرسوخته بسیار دیده شد و مورد توجه قرار گرفت. در کنا راین مجموعه ، عکس های او از معماری بومی شهرهای ایران و بناهای تاریخی ایران مانند تخت جمشید آثاری بسیار چشمگیر هستند و نمونه ی درخشان آن را می توان در روی جلد نوار نوا اثر استاد شجریان سراغ کرد. علی ضیایی به عکاسی در بعد جامعه شناسی آن نیز بسیار توجه داشت و رنج ، محرومیت و تنهایی غمزده ی بشر را در تصاویراو از کودکان روستایی شاهد هستیم. او که از دوستداران طبیعت و کوهنوردی بود به قله ی کلیمانجارو و آرارات صعود کرد و تصاویر زیبایی را به ثبت رساند. علی ضیایی انسانی حساس ، صادق و بی ادعا بود که هیچ وقت از خودش و از حرفه و هنرش حرف نمی زد . اما با مرور ایام حاصل کارهای او چنان پربرکت شد که انگار بیش از یک عمر و انگار بیش از یک انسان زیسته است . علی ضیایی در سن 58 سالگی در پی تحمل یک بیماری سخت چشم از جهان فروبست و گنجینه ای گرانبها از عکس هایش را به جا گذاشت . روحش شاد و یادش گرامی. #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

وروانی فراهانی محمد

operator 398

نام: محمد نام خانوادگی: وروانی فراهانی تاریخ تولد: 1360/10/01       بیوگرافی و سوابق اجرایی و هنری: عکاس خبرگزاری مهر از سال زمستان 89 تا زمستان 93 عکاس آژانس عکس همشهری از زمستان 93 تا ابتدای 95 عکاس خبرگزاری فارس در حال همکاری همکاری با چند نشریه استانی از جمله:عطر یاس-سماع قلم همکاری با مجله سرزمین من همشهری همکاری با موسسه سفیران در چاپ تقویم و سر رسید و پوستر و…. عکاس مجله تخصصی دنیای سنگ   چاپ آثار در بیش از ده کتاب عکس نمایشگاه انفرادی به رنگ خدا شرکت در نمایشگاه های متعدد گروهی عکس نایب رییس و عضو هیات موسس انجمن عکاسان استان مرکزی   عکاسی پانورامای 360 درجه و تور مجازی و پانورامای گسترده و عکاسی HDR تصویر برداری 360 درجه پروژه های تایم لپس(عکاسی با وقفه) عکاسی سه بعدی از اشیاء عکاسی معماری ،تبلیغاتی و صنعتی مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی مدرک فنی و حرفه ای عکاسی دیجیتال مدرک رایانه کار مقدماتی و پیشرفته مدرک کاربر کارل دراو مدرک کاربر فری هند مدرک طراح امور گرافیکی با رایانه مدرک مونتاژ کار سخت افزار کامپیوتر   سوابق اجرایی جشنواره: داور اولین جشنواره ملی عکس تالاب میقان اراک دبیر فراخوان ملی عکس فرش فراهان دبیر و داور جشنواره استانی اراک فقط صنعتی نیست داور عکسهای سلفی شهرداری   برگزیده در جشنواره های: جشنواره جهانی (زن ،مرد و کودک) صربستان جشنواره جهانی قاهره مصر جشنواره جهانی نورث جرسی آمریکا جشنواره جهانی عکس هند با موضوع خنده کودکان نفر برتر جشنواره ملی عکس ایرانشناسی 94 نفر دوم دومین سوگواره ملی عکس عاشورایی 90 نفر اول سومین سوگواره ملی عکس عاشورایی 91 نفر سوم پنجمین سوگواره ملی عکس عاشورایی93 نفر دوم در جشنواره ملی عکس مهارت زنان 93 نفر سوم جشنواره ملی عکس تسنیم92 نفر برتر جشنواره قرانی ملی دانشجویی سال 92 نفر اول جشنواره ملی عکس دانشجویی نگار نفر برتر جشنواره عکس بسیج در بخش عکس فعالیتهای بسیج نفر برتر جشنواره عکس بسیج در بخش عکس زندگی ایرانی نفر دوم اولین جشنواره مطبوعات استانی در بخش عکس نفر سوم دومین جشنواره مطبوعات استانی در بخش عکس تقدیر داوران جشنواره ملی عکس اعتکف 92 نفر اول سوگواره عکس عاشورایی استانی90 نفر برتر جشنواره عکس اقامه بیداری91 نفر برتر جشنواره قرآنی استانی قران و عترت در بخش عکس دانشگاه علمی و کاربردی نفر برتر جشنواره نماز تاج بندگی استانی در بخش عکس دانشگاه علمی و کاربردی نفر برتر جشنواره استانی نگار در بخش عکس دانشگاه علمی و کاربردی نفر دوم جشنواره عکس انسان صنعت هنر91 تقدیر در جشنواره عکس ضریح تقدیر هیات داوران جشنواره عکس قدر تقدیر هیات داوران جشنواره ملی عکس اوقاف همدان 94 تقدیر هیت داوران هشتمین جشنواره عکس رشد 93 تقدیر رییس جشنواره در جشنواره ملی بازار   راه یافته به جشنواره های: جشنواره عکس تامین اجتماعی 94 جشنواره عکس چادر های آسمانی94 جشنواره عکس رضوی 93 اولین جشنواره ملی زن و مهارت 93 سومین جشنواره ملی عکس فرش92 دومین جشنواره ملی عکس ایرانشناسی و نمایشگاه گروهی عکس گردشگری و معماری پنجمین جشنواره عکس ایرانشناسی جشنواره عکس تعاون 94 ششمین فراخوان سوگواره عکس تهران94 اولین جشنواره ملی دوسالانه نور و نگاه اولین سوگواره ملی عکس ع ل م دومین سوگواره ملی عکس نگاه سرخ جشنواره ملی عکس اعتکاف اولین سوگواره ملی عکس مشعر سوگواره عکس جوشش رنگها و شورش دلها جشنواره منطقه ای افلاک جشنواره منطقه ای کوسالان جشنواره منطقه ای بام ایران جشنواره عکس ملی تسنیم پنجمین جشنواره ملی پارس کنون هفتمین جشنواره عکس ما میتوانیم اولین جشنواره عکس بسیج استان مرکزی اولین دوسالانه ملی عکس بسیج دومین دوسالانه ملی عکس بسیج جشنواره کشوری عکس عشق و حماسه جشنواره کشوری عکس کوشا جشنواره کشوری عکس نماز و نیایش قم جشنواره عکس کشوری نماز و نیایش ساری جشنواره استانی عکس غدیر #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-14 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

باقرلو ابراهیم

operator 302

نام: ابراهیم نام خانوادگی: باقرلو تاریخ تولد: 1357/06/14     بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: • دانش آموخته کارشناسی رشته ارتباط تصویری • عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران • فعالیت در حوزه طراحی گرافیک و تبلیغات از سال 1384 تا کنون • فعالیت آزاد در حوزه عکاسی مستند با رویکرد اجتماعی(اعتقادی، آیینی، مفهومی) • برگزاری کارگاه آموزشی و تدریس تخصصی نرم افزارهای مدیریت و ویرایش عکس: فتوشـاپ، لایت روم، ACR، در آموزشگاه ها ی مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسابقات • راهیابی به سومین مسابقه عکاسی صنعت تاسیسات 1394 • راهیابی به جشنواره ادواری عکس تعاون 1394 • راهیابی به جشنواره تصویر سال 1393 • راهیابی به جشنواره تصویر سال 1392 • راهیابی به دومین جشنواره عکس ایران شناسی • راهیابی به نخستین جشنواره عکس پرچم • راهیابی به پنجمین جشنواره عکس زمان • راهیابی به چهارمین جشنواره عکس زمان • کسب رتبه برتر در جشنواره سراسری عکس شکوه حماسه، تبریز • راهیابی به نقش واره عشق و حماسه • راهیابی به دومین سوگواره نگاه سرخ • راهیابی به دومین مسابقه شهر آسمان • راهیابی به مسابقه عکس سفره های حسینی • راهیابی به مسابقه عکس هفت سین های ایرانی • راهیابی به نخستین جشنواره عکس و صنعت نفت • راهیابی به جشنواره عکس بازار اراک نمایشگاه ها • صاحب اثر در نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات ایران(بیست و یکین نمایشگاه مطبوعات 1394) • صاحب اثر در نمایشگاه “سونات طبیعت” (نگارخانه صدا و سیما) 1394 • صاحب اثر در نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات ایران1393 • صاحب اثر در نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات ایران1392 • شرکت در نمایشگاه گروهی “همچو این می” (نگارخانه موسسه فرهنگی اکو در تهران) • شرکت در نمایشگاه گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک “انتهای زمین”(خانه هنرمندان ایران) • شرکت در نمایشگاههای گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک “انتهای زمین” در بیش از 10 شهر از جمله : شهرهای شیراز، تاکستان، اردکان، بوشهر، سبزوار و …. • شرکت در نمایشگاه گوهر هدایت (موزه هنرهای معاصر) • شرکت در نمایشگاه گروهی” سبز سرخ”(موزه هنرهای معاصر فلسطین) • شرکت در نمایشگاه گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک “عکس کرفتو” (غار کرفتو) • شرکت در نمایشگاه گروهی “وطنم ای شکوه پا برجا” (در دکلهای حفاری نفت ) • شرکت در نمایشگاه گروهی عکاسان خاکستری، قم • شرکت در نمایشگاه گروهی اهل حرم (خوانسار) • شرکت در نمایشگاه گروهی عکس و اشک • شرکت در نمایشگاه گروهی عین عاشورا • شرکت در نمایشگاه گروهی “نگذاریم خاطره شود” (سازمان محیط زیست) • شرکت در نمایشگاه گروهی “تنوع زیستی، شریان زندگی” (سازمان محیط زیست) • شرکت در نمایشگاه گروهی اهل حرم (تهران) کتاب ها • صاحب اثر در کتاب دومین جشنواره عکس ایران شناسی • صاحب اثر در کتاب انتهای زمین (مجوعه عکس های کویر) • صاحب اثر در کتاب نخستین جشنواره عکس پرچم • صاحب اثر در کتاب مجموعه جشنواره های عکس زمان • صاحب اثر در کتاب عکس در همین حوالی • صاحب اثر در کتاب لوگوتایپهای ایرانی2 داوری • جشنواره زندگی در شهر • نمایشگاه گروهی عکس انتهای زمین #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-15.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

محسنی مجتبی

operator 379

نام : مجتبی نام خانوادگی: محسنی تاریخ تولد: 1363/04/02     بیوگرافی : تحصیلات: لیسانس عکاسی – گرایش تبلیغات _ دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر   سوابق اجرایی و هنری : مسئولیت ها: عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران دبیر سرویس عکس پایگاه اطلاع رسانی شركت ملی نفت ایران از سال 1388 تا كنون عكاس روزنامه راه مردم از بهمن ماه 1388 تا شهریور 1389 دبیر سرویس عکس ماهنامه اكتشاف و توليد از سال زمستان 1388تا بهار 1392 عضو شورای سیاست گذاری نخستین جشنواره تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک دبیر سرویس عکس ماهنامه سفیر سلامت (10 شماره نخست) مدیر اجرایی نمایشگاه عکس « وطنم ای شکوه پا برجا »، بهمن 1392 عضو تیم فنی و اجرایی کانون عکس 41 عضو تیم فنی و اجرایی نمایشگاه گروهی دانشجویان با موضوع «طبیعت و مستند»، اسفند 1392 عضو تیم فنی و اجرایی نمایشگاه گروهی دانشجویان با موضوع «جوانه ها»، خرداد 1393 دبیر مجموعه عکس (Hard Box) « ایران امروز »، خرداد 1393 مدیر فنی نمایشگاه عکس «خارک؛ نماد مقاومت و پایداری»، مؤسسه فرهنگی هنری صبا – نگارخانه لرزاده، مهر 1393 شرکت در جشنواره ها: راهیابی به دومین دوره جشنواره عکسهای دریایی ایران، آذر 1384 راهیابی به چهارمين دوره جشنواره عکسهای دریایی ایران، آذر 1386 راهیابی به مسابقه «عکس نوروز»، اردیبهشت 1389 راهیابی به نخستین جشنواره تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک راهیابی به مسابقه عکس شرکت گلستان، 1391 راهیابی به دهمین جشن تصویر سال، 1391 شایسته تقدیر در سومین جشنواره عكس ایران‌شناسی «گیا (گیاهان) و زیا (جانوران) خلیج فارس»، اردیبهشت 1392 راهیابی به دومین دورهٔ مسابقهٔ عکاسی صنعت تاسیسات، آبان 1393 راهیابی به دومین جشنواره سراسری عکس «راه و بی‌راه»، آذر 1393 شایسته تقدیر در جشنواره عکس « نگاه »، بهمن ماه 1393 راهیابی به دور نخست جشنواره ادواری عکس تعاون، خرداد ماه 1394 تقدیر به عنوان عکاس فعال در حوزه حفاظت از محیط زیست از طرف سازمان حفاظت محيط زيست، خرداد ماه 1394 رتبه نخست سومین دوره مسابقه عکاسی صنعت تاسیسات، آذر ماه 1394 راهیابی به چهارمین دورهٔ مسابقهٔ عکاسی صنعت تاسیسات، آذر ماه 1395 شرکت در نمایشگاه ها : دومین نمایشگاه گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک با عنوان « همچو این می »، موسسه فرهنگی اکو، در سال 1391 نمایشگاه گروهی « گوهر هدایت »، زمستان 1391 نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات ، موزه هنرهای معاصر فلسطین، آبان 1392 سومین نمایشگاه گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک با عنوان « سبز سرخ »، موزه هنرهای معاصر فلسطین، آذرماه 1392 نمایشگاه گروهی عکس « وطنم ای شکوه پا برجا » ، بهمن 1392 نمایشگاه گروهی دانشجویان با موضوع « طبیعت و مستند»، اسفند 1392 نمایشگاه گروهی دانشجویان با موضوع « جوانه ها »، خانه عکاسان ایران، خرداد 1393 چهارمین نمایشگاه گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک با عنوان « نگذاریم! خاطره شود… »، موزه تنوع زیستی، خرداد 1393 پنجمین نمایشگاه گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک با عنوان « انتهای زمین »، خانه هنرمندان، مرداد 1393 نمایشگاه گروهی « نفت گنجینه دیروز، سرمایه امروز، ثروت فردا »، خانه عکاسان ایران، شهریور 1393 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس ” انتهای زمین “، نگارخانه کوثر(سازمان صداوسیما)، شهریور ماه 1393 نمایشگاه گروهی عکس «خارک؛ نماد مقاومت و پایداری»، مؤسسه فرهنگی هنری صبا – نگارخانه لرزاده، مهر 1393 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس ” انتهای زمین “، استان قزوین، نگارخانه بوستان تاکستان، مهر ماه 1393 نمایشگاه گروهی « اهل حرم »، نگارخانه آفتاب خوانسار، آبان 1393 نمایشگاه گروهی «عکس و اشک »، نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی، آبان 1393 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس ” انتهای زمین “، کاشان، خانه عامری ها، آبان ماه 1393 دومین نمایشگاه گروهی عکس سالانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، خانه هنرمندان ایران، آبان 1393 نمایشگاه گروهی «لا به لای آتش و خون»، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، آذر 1393 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس ” انتهای زمین “، آران وبیدگل، نگارخانه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آران وبیدگل، آذر ماه 1393 نمایشگاه گروهی عکس «در همین حوالی»، فرهنگسرای آیینه اراک، اسفند 1393 شرکت در نمایشگاه گروهی « نگذاریم! خاطره شود… »، ساری، نگارخانه سوره، خرداد ماه 1394 شرکت در نمایشگاه گروهی « تنوع زیستی، شریان زندگی » ، تهران، ایستگاه مترو و زیرگذر ولیعصر(عج)، خرداد ماه 1394 شرکت در نمایشگاه گروهی « عین عاشورا »، تهران، نگارخانه لاله، مهر ماه 1394 شرکت در نمایشگاه گروهی عاشورایی « اهل حرم »، استان گیلان، حسینیه روستاهای ییلاق نشین شهرستان ماسال، مهرماه 1394 شرکت در نمایشگاه گروهی « قاب های طلایی » ، تهران، نگارخانه کانون انصار، دی ماه 1394 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس « انتهای زمین »، رشت، نگارخانه مارلیک رشت، مهر ماه 1395 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس « اهل حرم »، تهران، فرهنگ سرای شفق، مهر ماه 1395 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس « انتهای زمین »، سبزوار، نگارخانه امیرشاهی، دی ماه 1395 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس «باد عاشقان »، کشور مالزی، کوالالامپور، کتابخانه ملی مالزی، دی ماه 1395 کتاب: صاحب اثر در کتاب عکس «نگذاریم خاطره شود…» / 1393 صاحب اثر در کتاب عکس «انتهای زمین» / 1394 صاحب اثر در کتاب پارس جنوبی / 1394 همکاری با نشریات و رونامه ها: روزنامه راه مردم روزنامه ابتکار روزنامه اعتبار روزنامه ایران زمین روزنامه دنیای اقتصاد ماهنامه توسعه صنعت و توسعه ماهنامه عصر کیمیاگری ماهنامه پیام شمنا ماهنامه حفار ماهنامه چشم انداز نفت ماهنامه ایران پترولیوم هفته نامه مشعل مجله ایران دریلینگ نشریه ساحل انرژی نشریه اروند دو ماهنمانه توسعه پتروشیمی ماهنامه چشم انداز نفت روزنامه تهران تایمز روزنامه فرهیختگان روزنامه آسیا روزنامه مناقصه و مزایده #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-16.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ساسانی سارا

operator 417

نام : سارا نام خانوادگی: ساسانی تاریخ تولد: 1364 وب سایت: www.sarasasani.com   تحصیلات : فوق دیپلم عکاسی- خبری – دانشکده ی خبر- 1384 کارشناسی پژوهشگری اجتماعی – دانشگاه آزاد واحد تهران شمال- 1389 کارشناسی ارشد پژوهش هنر- دانشگاه هنر و معماری- دانشگاه آزاد واحد مرکزی- 1395 دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي- دانشگاه علوم و تحقيقات- دانشگاه آزاد دارنده ی گواهینامه ی دوره ی طراحي و نقاشي – جهاد دانشگاهي واحد هنر(زیر نظر دانشگاه تهران)- 1385 دارنده ی گواهینامه ی عکاسی عمومی – سازمان فنی و حرفه ای کل کشور- 1389 دارنده ی گواهینامه ی مدیریت آموزشگاه – سازمان فنی و حرفه ای کل کشور- 1389 دارنده ي گواهينامه ي دوره ي عكاسي صحنه آرايي شده (استيج)- آموزشگاه عكاسي حرفه اي-1392 دارنده ي گواهينامه ي دوره ي بيانيه ي هنري (استيتمنت نويسي)- آموزشگاه تخصصی هنر- 1393 فعالیت های هنری : – شرکت در دو پروژه ی عکاسی و نویسندگی دو کتاب به نام های “یزد من” و “ایران،سفر زمستانی” از سوی موسسه ی فرهنگی-علمی “اکس-چنج” در سالهای 1385 و 1386 ، وین ، انتشارات فتوهوف 1386-1390- بازرس انجمن عكاسان تئاترایران (زير مجموعه ي خانه ي تئاتر ایران) 1390-1391- عضوهیئت مدیره ی انجمن عكاسان تئاترایران (زير مجموعه ي خانه ي تئاتر ایران) 1384-1395- عضو انجمن عكاسان مطبوعاتي ایران – برگزاري دو نمایشکاه انفرادی با عنوان هاي: “صندلي ها” -تالار مولوي- 1385 “رمزگشايي” -خانه ي هنرمندان، گالري تابستان-1395 – شرکت در بیش از سی فستیوال و نمایشگاه داخلی و خارجی : شرکت در چهار نمایشکاه گروهی درفرانسه،اتریش و آمریکا با عنوان های : عکس ایران – وین- 2005 فرهنگهای خارجی- پاریس- 2005 ایران5- دیوان/ رجیونال – اتریش- باد رادکرزبورگ- لافیلد/پوترنا-2008 داستان زنان ایران و خاورمیانه- سان فرانسیسکو- 2014 و همچنين شركت دربيش از 15 نمايشگاه گروهي در ايران با عنوان هاي : نمایشگاه گروهی طراحی “سیزده”- گالری سینما ایران- بهمن 1381 نمایشگاه عكاسان دانشكده خبر1384 نمایشگاه تصویر سال در سالهای 85- 86-87-88 نمایشگاه سالانه ی انجمن عكاسان تئاتر ايران در سالهاي86-87-88-90 نمایشگاه گروهی عکس سیاه وسفید وابسته به سازمان ملل متحد برنامه ی جهانی غذا- گالری آرت سنترال- 1388 نمایشگاه گروهی عكاسان باشگاه خبرنگاران- فرهنگسراي بهمن 1389 نمایشگاه گروهی عكس دو ديفرانسيل 1390 اكسپو ی عكس تئاتر در حمايت از مجيد بهرامي1390 و …. نمایشگاه عکس ” نگاره” خانه هنرمندان – آبان 1391 نمایشگاه عکس و پرفورمنس مواجهه – خانه ی هنرمندان – آبان 1391 دومین نمایشگاه سالانه ی تبادل چاپ دستی (کارت پستال)- نگارخانه لاله- فروردین 1394 جوايز: کسب رتبه اول نخستین مسابقه ی عکس “مترو و مردم” – 1387 کسب رتبه اول نخستین جشنواره ی سراسری فرهنگی و هنری “راه روشن” بخش عکس تئاتر- مشهد – 1390 کسب رتبه اول در یازدهمین مسابقه ی مطبوعاتی سالانه ی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه ی تئاتر- 1391 برگزیده بیست و نهمین فستیوال جهانی عکس بلژیک – 2007 برگزیده در بخش مسابقه ی یازدهمین جشنواره ی جهانی عکس”فرانسیسکو فرنو” – ایتالیا – 2007 برگزیده ي مسابقه ی عکس تاتر – 1386 برگزیده ی صد عکس برتر سال با عنوان ” بهترین عکس های عمر ما ” در نشریه هنری حرفه هنرمند شماره ی 32- بهار 1389 برگزیده ی مسابقه ی عکس تئاتر “حضرت والا”- آذر1389 دریافت لوح سپاس از دومین سمینار پژوهشی تئاتر دانشگاهی فروردین – 1382 دریافت لوح سپاس جهت ارائه ی عکس در زمینه ی مسائل اجتماعی در هفتمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی از سوی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری – دانشگاه جامع علمی کاربردی – تیر 1385 دریافت دیپلم افتخار مسابقه ی عکسهای برتر تئاتر نیمه ی اول سال 1385 دریافت لوح سپاس به عنوان عکاس فعال در حوزه ی آسیبهای اجتماعی – مرداد 1387 دریافت لوح سپاس به عنوان عکاس فعال در حوزه ی فرهنگ و هنر از سوی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی– مرداد 1387 دریافت لوح سپاس به عنوان عکاس فعال در حوزه ی تئاتر از سوی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی– فروردین 1390 راه یافته به : دومین جایزه ی سالانه ی عکاسی مطبوعاتی ” کاوه گلستان” – آبان 1384 چهارمین جشنواره ی عکس “کودک” – 1384 مسابقه ی عکس بیست و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر بین المللی فجر- بهمن 1387 مسابقه ی عکس بیست و هشتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر بین المللی فجر – بهمن 1388 چهارمین جشنواره ی عکس “جوانان ایران” – ارومیه- آذر 1387 مسابقه ی عکس هفتمین جشنواره ی تئاتر “رضوی” – 1388 دومین جشنواره ی سراسری عکس “زنان و زندگی شهری” – خرداد 1389 جشنواره ی هنرهای تجسمی شهر آسمان- مرداد 1391 نخستین جشنواره ی ملی “بوم برکت ” بخش عکاسی مستند- شیراز 1391 سومین فستیوال سالانه ی “پرتره سازی”- شهریور 1393 جشنواره‌ی عکاسی آمریکا PSA – 2014 هشتمین جشنواره ی بین المللی “هنرهای تجسمی فجر”- بهمن 1394 نخستین جشنواره ی رنگین کمان دستان تو- آذر 95- فرهنگسرای خاوران- 1395 مقالات: چاپ چند مقاله و ترجمه در کتاب و نشریات داخلی، با عناوینی چون: – مصرفی شدن و عامه شدگی عکاسی در قرن بیست و یکم از منظر مکتب فرانکفورت، کتاب جستارهایی در هنر( 4)، نشر دریابیگی، تهران، 1393 – دوسالانه‌ی عکس چیست، مجله‌ی عکس، شماره 225، 1393 – نگارخانه‌ای به وسعت یک اتفاق، خبرگزاری هنرآنلاین،1394 – ترجمه ی مقاله ای با عنوان ” هنری در درازای بازو” نوشته ی جری سالتز(2014)، مجله ی شهر کتاب شماره ی 5، 1394 – ترجمه ی مقاله ای با عنوان ” پنج نکته برای بهتر نوشتن طرح کمک هزینه ی عکاسی (گرنت) نوشته ی سارا لین (2015)، پایگاه خبری عکس آن لاین، 1395 پژوهشگر ونویسنده‌: مستند پاییز و زمستان- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 1392 مستند آسمان آبی و زمین پاک- سازمان زیباسازی شهر تهران 1393 مستند آغاز- پژوهشکده‌ی علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 1394 مستند تهرانگرد- شبکه ی تهران و پنج- تلویزیون ایران- 1394 و 1395 تدريس: -خانه ی شهریاران جوان (عکاسی) – تابستان 1393 و 1392 – شرکت ایده ئال (عکاسی) – تابستان 1395 – دانشکده خبر (جامعه شناسی عکاسی)- 1395 تجربیات شغلی : عکاسی در زمینه های خبری ، مستند اجتماعی ، تئاتر،مد و لباس 1382- ماهنامه فرهنگ و سينما 1382- ماهنامه کار آفرین 1382-1384- روزنامه اعتماد 1383-1385- نشريه ي فرهنگستان هنر 1383-1384- خبرگزاري ايسكا نيوز 1382-1393- باشگاه خبرنگاران 1384- خبرگزاري فارس 1384-1388- خبرگزاري مهر 1386-1391- سايت ايران تئاتر 1385-1387- مجله العربیک و الطفل- کویت 1388-1390- مجلات همشهری 1395- 1386- سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 1390- 1392- سازمان زيبا سازي شهرداری تهران 1392-1393- هفته نامه مس کار 1393- ماهنامه‌ی نسیم بیداری 1393-1394- ماهنامه‌ی عکس 1394- روزنامه قانون 1395- 1394- خبرگزاری میزان دبیر عکس : خبرگزاری “هنر” – 1390 ماهنامه ی پزشکی “صنعت درمان”- 1391-1390 سومین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران – 1390 چهارمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران- 1391 پنجمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران- 1392 نهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1384 دهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1385 یازدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1386 شانزدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1392 عکاسی تئاتر: بیست و ششمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر– 1386 بیست و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر– 1387 دوازدهمین جشنواره ی تئاتر بین المللی عروسکی “تهران– مبارک” – 1387 هشتمین جشنواره ی تئاتر “رضوی” – 1387 هشتمین جشنواره ی سراسری تئاتر “بانوان” – 1388 نخستین جشنواره ی تئاتر “حقیقت” – 1388 نخستین جشنواره تئاتر سراسری “امید و عدالت” – 1388 بیست و هشتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر– 1388 چهاردهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر “آئینی- سنتی” – 1388 سیزدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1389 بیست و نهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر– 1389 دوازدهمین جشنواره ی تئاتر بین المللی عروسکی “تهران– مبارک” – 1389 چهاردهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1390 سی امین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر– 1390 پانزدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر “آئینی- سنتی” – 1390 سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر “مقاومت” – 1391 پانزدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1391 سیزدهمین جشنواره ی تئاتر بین المللی عروسکی “تهران– مبارک”- 1391 پانزدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر “آئینی- سنتی” – 1392 سی و يكمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر- 1392 عكاس گروه تئاتر “یک تنبیه با شکوه ” به کارگردانی بهزاد مرتضوی – 1391 عكاس گروه تئاتر “درباره ی ال ای” به کارگردانی بهزاد مرتضوی- 1391 عکاسی سینما : مجموعه مستند” دیروز، امروز ، فردا” به کارگردانی سیاوش ابراهیم زاده- 1388 فیلم کوتاه داستانی “چراغ خورشیدی” به کارگردانی آیدا پناهنده -1391 مجموعه مستند” تنبور” به کارگردانی سیاوش ابراهیم زاده- 1392 ساير فعاليت هاي عكاسي : جشنواره ی بین المللی مد وپوشش اسلامی “زنان سرزمین من” در سالهای 84-85-86-87 نخستین جشنواره ی برترین های صنعت گردشگری- 1387 هفتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران- 1394 طراح و نویسنده فیلمنامه: فیلم های کوتاه- شبکه آی فیلم- تلویزیون ایران- 1394 فیلمنامه ی آلبوم “صلح” به آهنگسازی و تنظیم فرید الهامی- 1394 #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb200; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb200; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb200; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-17.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

تیرانی مهدی

operator 432

نام: مهدی نام خانوادگی: تیرانی تاریخ تولد: 1362/6/7   سوابق اجرایی هنری: مدرک تحصیلی : کارشناسی عکاسی دانشکده هنر و معماری آزاد1386 *مدیر مسئول انتشارات ” در گلستانه ” * عضو انجمن عکاسان ایران *عضو انجمن عکاسان میراث فرهنگی ایران *عضو موسسه هنرهای تجسمی ایران *عضو انجمن عکاسان استان گلستان *داور 2جشنواره عکس استانی. *شرکت در بیش از 10 نمایشگاه گروهی و 2نمایشگاه انفرادی. آثار منتشر شده : 1- کتاب “مجلس دیروز امروز”، به سفارش کتابخانه مجلس شورای اسلامی.1390 2- کتاب “محفل انس” ، به سفارش کتابخانه مجلس شورای اسلامی.1390 3- کتاب ” یادگار ماندگار گلستان” ، به سفارش سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان گلستان.1390 4- کتاب “ایران” به زبان روسی ،جاذبه های گردشگری و تاریخی ایران به زبان روسی.1394 5- کتاب ” ایران ” به زبان چینی ، معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی ایران به زبان چینی. 1394 6- کتابچه ” گردشگری استان گلستان ” ،به سفارش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان.1394 7- کتابچه ” تاریخ معماری استان گلستان” ،معرفی جاذبه های معماری و تاریخی استان گلستان به سفارش سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان گلستان.1395 8- کتاب ” ایران – جهان شگفت انگیز از زیبایی و تنوع ” معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی ایران به زبان صربی.1395 #gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-18 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-18.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-18.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

کاکاوند رامین

operator 991

نام: رامين نام خانوادگی: كاكاوند     بیوگرافی و سوابق اجرایی و هنری: ■ دارای گواهينامه مهارت سازمان فني حرفه اي كشور در رشته عكاسي عمومي (ديپلم) ■ كارشناس حقوق از دانشگاه تهران ■ كارشناس ارشد حقوق بين الملل ■ كارشناس ارشد عکاسی ■ دارای مدرک درجه دو هنری از شورای ارزشیابی آثار هنری وازت فرهنگ و ارشاد ◄ سوابق شغلي مرتبط ■ سردبير، مدير مسئول و صاحب امتياز فصلنامه تخصصي آموزش عكاسي نور رويايي ■ مدرس عكاسي دانشگاه جامع علمي كاربردي و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي كشور از سال 1386 ■ داراي كارت صلاحيت تدريس عکاسی از معاونت هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ◄ تاليفات : 1- كتاب دو جلدي نورپردازي حرفه اي در عكاسي – چاپ پنجم 2- كتاب كليات نورپردازي (به سفارش آموزش و پرورش استان تهران) 3- كتاب حقوق عكاسان (تحليل –  تحشيه و تفسير) – چاپ دوم  ◄ سوابق تدريس : ■ آموزش زنده عكاسي به مدت شش ماه در شبكه جهاني IRIB2 در سال 1384 ■ مدرس دوره دانش افزايي به اساتيد محترم عكاسي هنرستان هاي استان تهران در سالن آموزش و پرورش استان تهران مورخ 27/11/1387 ■ مدرس عكاسي دانشگاه جامع علمي كاربردي و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي كشور از سال 1386 ■ سخنراني علمي در خصوص حقوق عكاسان در پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران براي درس سمينار دو، دانشجويان فوق ليسانس ورودي سال 91 ■ سخنراني علمي در خصوص عكاسي مادون قرمز در پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران براي درس سمينار دو، دانشجويان فوق ليسانس ورودي سال 91 ■ برگزار كننده بيش از 30 سمينار آموزش عكاسي در دانشگاه ها، فرهنگسراها، حوزه هاي هنري و اتحاديه هاي ايران به شرح ذيل: تهران: كارگاه آموزشي رايگان در سالن آمفي تئاتر دانشگاه علمي كاربردي واحد 6 تهران با موضوع كاربرد عكاسي در گرافيك – سال 1387 ورامین: سمينار رايگان اصول تركيب بندي در عكاسي براي دانش آموزان شهرستان ورامين – بهار 1389 مشهد: كارگاه رايگان يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ در سالن همايش نمايشگاه بين المللي مشهد به دعوت چهارمين نمايشگاه تخصصي دوربين هاي ديجيتال – 27/7/1390 تهران: كارگاه آموزشي رايگان يكروزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير به دعوت واحد 46 دانشگاه علمي كاربردي تهران – 24/9/1390 تهران: كارگاه آموزشي رايگان يكروزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير به دعوت دانشكده هنر و معماري مركز آموزش انقلاب اسلامي – 14/10/1390 البرز: كارگاه رايگان يك روزه نورپردازي و مديريت رنگ در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان نظر آباد – دي ماه 1390 تهران: كارگاه آموزشي رايگان يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير به دعوت دانشگاه علمي كاربردي واحد 4 -10 اسفند 1390 قزوين: كارگاه آموزشي رايگان يكروزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير به دعوت حوزه هنري قزوين و دانشگاه مير عماد قزوين – 18/3/1391 تهران: سمينار رايگان آشنايي با ادوات و مباني نورپردازي به دعوت كانون عكاسان ايران در فرهنگسراي رسانه – 9/5/1391 تهران: كارگاه رايگان آموزش نورپردازي پرتره در آتليه به دعوت اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران استان تهران – 1391 كرمانشاه: كارگاه رايگان يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير، سالن مجمع امور صنفي به دعوت اتحاديه عكاسان كرمانشاه – 22/5/1391 همدان: كارگاه رايگان يك روزه آشنايي با ابزارهاي نورپردازي حرفه اي به دعوت از حوزه هنري استان همدان – 23/5/1391 هتل المپيك تهران: به دعوت از شركت مديران برتر در خصوص نورپردازي در آتليه و فضاي باز و مديريت رنگ تصوير – 14 و 15 خرداد 1392 اصفهان: كارگاه يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير با همكاري حوزه هنري استان اصفهان – 30/8/1392 تبريز: كارگاه آموزشي دو روزه نورپردازي استوديويي، عكاسي فضاي باز و مديريت رنگ تصوير موزه مفاخر تبريز – 23/9/1392 گلستان: كارگاه رايگان آموزشي دو روزه نورپردازي استوديويي و فضاي باز و مديريت رنگ در سالن فخر الدين اسعد گرگاني وزارت ارشاد اسلامي استان گلستان به دعوت از دانشگاه علمي كاربردي واحد 3 گرگان – 25و26/9/1392 يزد: با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، موسسه توسعه آسمان هنر، آموزشگاه خاک و دانشگاه علمي كاربردي استان يزد – 9 دی ماه 1392 شهركرد: به دعوت اتحاديه عكاسان شهركرد – دی ماه 1392. تهران: سمينار رايگان حقوق عكاسان به دعوت كانون عكاسان ايران – 1392 تهران: دسمنيار رايگان حقوق عكاسان در مركز همايش هاي برج ميلاد تهران – 3/11/1392 تهران: كارگاه آموزشی يك روزه عكاسي و نورپردازي و مديريت رنگ در مركز همايش هاي برج ميلاد تهران – 4/11/1392 شيراز: كارگاه يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات در دانشگاه هنر شيراز – 13/9/1393 سنندج: كارگاه آموزشي رايگان يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات در سالن دانشگاه علمی کاربردی سنندج به دعوت اتحادیه عکاسان سنندج – 27 /9/ 1393 تهران: كارگاه رايگان آموزش عكاسي مادون قرمز در گالري سازه راس برج ميلاد تهران – 28 شهریورماه 1393 تهران: نشست تخصصی با موضوع عكاسي در شهر در سومين همايش ده روز با عكاسان به دعوت از انجمن عكاسان ايران – 28/10/1393 تهران: كارگاه آموزشي يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات در نگارخانه برگ تهران (عمارت عین الدوله) -27 آذر 1393 تبریز: كارگاه آموزشي يك روزه نورپردازي پرتره در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات در مرکز همایش های بین المللی بیمارستان تبریز به دعوت شورای شهر و اتحادیه عکاسان تبریز – 23 مهر 94 دزفول: كارگاه آموزشي يك روزه نورپردازي پرتره در فضای باز به دعوت اتحادیه عکاسان دزفول- 7 آبان 94 بهبهان: كارگاه آموزشي يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات به دعوت سازمان فنی حرفه ای و اتحادیه عکاسان بهبهان در تالار اداره فرهنگ و ارشاد بهبهان – 15 آبان 1394 شیراز: كارگاه آموزشي يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات در تالار اداره فرهنگ و ارشاد شیراز -21 آبان 1394 شیراز: كارگاه آموزشي يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات در هتل پارک سعدی شیراز به دعوت اتحادیه عکاسان شیراز – 27 آبان 1394 تهران: سمینار عکاس موفق (به مدیریت شرکت زئوس) مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی – 12 و 13 آذر 1394  ◄ نمايشگاه هاي جمعي و انفرادي: نمایشگاه عکس سورئال در برج میلاد تهران ( شهریور ماه 1393) نمایشگاه عکس نور رویایی در موزه هنرهای معاصر اهواز ( مهر ماه 1393)  ◄ مصاحبه ها: مصاحبه راديويي با برنامه هفت اقليم راديو فرهنگ در رابطه با “حقوق عكاسان” (مرداد ماه 1393) مصاحبه مطبوعاتي با روزنامه گلشن مهر با موضوع “عكاسان براي آموزش هزينه نمي كنند” (شماره 1176 مورخ 16/10/1392) مصاحبه مطبوعاتي با روزنامه تابناك با موضوع “در تابستان گرم هم مي شود از برف عكس گرفت” (شماره 154 مورخ 5/8/1392) مصاحبه مطبوعاتي با هفته نامه كتاب هفته در خصوص حقوق عكاسان با موضوع “وكيل خود باشيد” (شماره 395 مورخ 20/5/1392) مصاحبه با خبر آنلاین با موضوع “ساز و کارهای قانونی مناسبی برای حمایت از مالکیت فکری وجود دارد” (بهار 1392) مصاحبه با خبر آنلاین با موضوع “عکاسی مادون قرمز جعلی بودن اثر هنری را فاش می کند” (مورخ 19/6/1393) مصاحبه با ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران (در خصوص انتشار کتاب حقوق عکاسان (مورخ 29/4/1392) ◄ داوری مسابقات عکاسی: داور مرحله استاني نهمين دوره مسابقات علمي كاربردي و چهارمين دوره جشنواره رشته هاي مهارتي شاخه كاردانش آموزش و پرورش استان تهران 21/2/1388 داور مرحله استاني سيزدهمين دوره مسابقات علمي كاربردي در رشته عكاسي آموزش و پرورش استان تهران 21/2/1388 رئيس هيات داوران نخستين جشنواره عكس برج ميلاد تهران 1392 داور دوره اي كلوپ عكس ايران 1391 داور مسابقه شركت دريم لايت با موضوع “نور” 1391 ◄ سوابق اجرايي، پژوهشي و كارهاي عملي: ■ مترجم كتاب راهنماي دوربين هاي ديجيتال نيكون برای شركت نيكو نگرش نماينده نيكون در ايران در سال 1382 ■ عكاس روي جلد ماهنامه سروش بانوان در نيمه دوم سال 1384 ■ عكاس حق التصوير برنامه تجليل از دكتر حسنعلي دروديان چاپ شده در شماره 11 روزنامه همت    مورخ 10/8/1385 ■ عكاس فصلنامه هنر معماري از تابستان 1383 لغايت تابستان 1387 ■ عكاس نشريه علم و ورزش (ماهنامه تخصصي پرورش اندام) سال 1383 ■ عضو انجمن عكاسان تبليغاتي و صنعتي ايران ■ عضو انجمن عكاسان ايران ■ عكاس مركز داوري اتاق بازرگاني ايران (از سال 1390 الي 1392) ■ مشاور حقوقي اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران استان تهران (نيمه دوم سال 1392) ■ تنها توليد كننده كارت خاكستري 18% مخصوص تراز سفيدي دوربين و نورسنجي در ايران ■ عكاسي دو تصوير برای طرح روي جلد كتاب قانون اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات اتاق بازرگاني ايران، 1389 ■ عكاسي كتابچه نقاشي هاي آقاي علي گلستانه بهمن ماه 1392 ■ عكاسي كتاب دومين جشنواره ملي ساعت هاي آفتابي، به سفارش نگارخانه برگ و انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران، آبان ماه 1393 ■ عكاسي كتاب موزه گرافيك، پروژه انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران، دي ماه 1393 ■ عكاس معماري ويژه نامه جهت اطلاع، دوره ششم خبرنامه انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران در شماره افتتاحيه موزه گرافيك، زمستان 1393 ■ عكاسي كتاب مجسمه هاي چهارمين دوسالانه مجسمه هاي فضاي شهري به سفارش معاونت هنری ■ ارائه دو اثر در كتاب كارنگ‌نامه، گزيده اي از آثار اساتيد دانشگاه هاي هنر، گرد آورنده: فرزانه سليماني نيسياني، 1388 (صفحات 62 و 63). ■ عكاسي روي جلد دوهفته نامه تنديس، شماره 266، 25/10/1392 ■ وکیل و مشاور حقوقی گروه منتخب اتحادیه های استان تهران در خصوص شکایت از پلیس +10 پیرامون معضل تداخل صنفی در عکاسی پرسنلی در دفاتر پیشخوان دولت #gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-19 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-19.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-19.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ناطقی احمد

operator 472

نام: احمد نام خانوادگی: ناطقی متولد: 1337     بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:   احمد ناطقی در سال 1337 در تهران  متولد شد. وي فارغ التحصيل دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران  در رشته  كارگرداني است. او مي گويد عكاسي را در دهه 50 از دوران  جواني شروع، و در سال 1357 در دوران  انقلاب اسلامي ايران  نيز از  تظاهرات، انقلاب و … عكاسي كرده است. وي از سال 1363 به عنوان  رئيس اداره  عكس خبرگزاري جمهوري اسلامي عكاسي حرفه اي را  آغاز كرد و  در طول دوران جنگ 8 ساله ايران و عراق به عنوان يكي از عكاسان  مشهور جنگ  آثار زيادي را  به ثبت  رساند. احمد ناطقي در نمايشگاههاي متعدد خارجي و داخلي شركت كرده و داراي جوائز داخلي و بين المللي مي باشد. آخرين نمايشگاه انفرادي وي در سال 1379 در « خانه  عكاسان ايران» با عنوان « تولد  در زندان» برپا گرديد. وي در سال 1369 وارد حوزه هنري شد و جشنواره بين المللي عكس كودك و نوجوان  را بنيان گذاشت. او همچنين طراح اصلي و از بنيانگذاران «خانه عكاسان ايران» و انجمن عكاسان فردا مي باشد، وي در حال حاضر مدير «خانه عكاسان ايران» است. ناطقی معتقد است عکاسی مستند اجتماعی يکی از مهمترين شاخه های عکاسی است که نقش بسزائی در تحولات اجتماعی دارد. #gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-20 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-20.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-20.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });