جشنواره سراسری ادواری عکس تعاون

جشنواره تعاون نگارخانه چیلیک

operator 1479

توضیح نمایشگاه: پس از انجام مراحل ارزیابی و داوری سه دوره جشنواره، سرانجام 90 قطعه عکس از 77 عکاس توسط  هیئت داوران به نمایشگاه راه یافت.   قاب اول: « تعاون » در لایه های گوناگون اقشار و اصناف جامعه، همواره گره گشای مشکلات متعددی در جوامع روستایی و شهری است. « تعاون » به مفهوم همکاری و مشارکت، از جنبه های بارز حیات اجتماعی بشر به شمار آمده و بخش مهمی از زندگی انسان را تشکیل می دهد. افراد بر اساس قواعد مورد توافق از طریق شیوه های متنوع همیاری در بسیاری از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر مشارکت می کنند تا با این حضور « تعاون » را معنا و تعاونی ها را شکل دهند. تعاونی هایی که با اشکال گوناگونی از تجارت به عنوان بنگاه های اقتصادی- اجتماعی، به دنبال برآوردن نیازها و آرمان های مشترک اعضای خود هدف گذاری می کنند تا در ذات این فعالیت، بر نیازهای مادی و معاش انسان تاثیربگذارند و حضورشان در طی زمان، شکل دهی و انسجام گروهی را در قالب تقویت سرمایه های اجتماعی به بار بنشانند. درونمایۀ « تعاون » از یک همراهی و همدلی حکایت دارد و این همدلی می تواند در سطحی وسیع همواره بالاترین بازده را در شرایط تولید، تکثیر و پشتیبانی به عنوان دستاوردی مطلوب برای خانواده ای اجتماعی با نام جامعه تعریف کند. حال اگر این کلید طلایی حل مشکلات جمعی در دامان نافذ و آسمانی هنر به شیوه ای صحیح و سلامت جای بگیرد، قرینگی مبارکی را برای اهالی اندیشه رقم خواهد زد. اندیشه هایی که به تاثیرگذاری ذات تصویر معتقداند که گزینه ای چون « عکس » در میان انبوه تکنولوژی های تصویرساز، در سطحی وافر، وسیع و باورمند، توانسته است تقویت کننده و مصلح جامعه ای انسانی و مدرن باشد. معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری رسانه های تخصصی عکس و عکاسی به محوریت « پایگاه عکس چیلیک» (Chiilick.com) اقدام به برگزاری نخستین جشنواره ادواری عکس تعاون کرده است. مضامین منظور برگزارکننده: * معرفی تصویری واژه « تعاون » در مصادیق زندگی روزمره * « تعاون » اصالتی رفتاری در فرهنگ ایرانی اسلامی * « تعاون » کلید طلایی عرصه های اقتصادی و اجتماعی * « تعاون » جریان جاری طبیعت در زیستگاه انسان و محیط * « تعاون » انسجام بخش نیازها و آرمان های مشترک جامعه #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-1 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-1.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-1.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; } #gallery-1.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-1.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-1.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-1.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-1.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-1.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-1.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-1').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); جشنواره ادواری عکس تعاون - افشین آذریان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - افشین آذریان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - امین رحمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - پدرام اجتماعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - پرویز گلی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - پویا بیات | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - پیمان حمیدی پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - جمشید فرجوند فردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - داوود کهن ترابی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - ساسان جوادنیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - سعیدرضا مقصودی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - سید سعید موسوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - شاهو کریمیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - شیرین غازی اصفهانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - عبدالرضا محسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - عمران اشرلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - عمران اشرلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - فاتح شافعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - فاطمه (هانیه) حجازی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مجتبی محسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - محمدرضا رحیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - محمود صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - محمود صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - نیما مهدی پورعمرانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - هادی کریمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - آرین نصرالهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - امیر بهروزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - امیر مجلال | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - ایران مهدی پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - بهزاد استادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - بهنام هرمزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - پرویز گلی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - فیروزه جمعه پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - فاطمه (رامش) لاهیجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - علی معصومی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - عبدالرضا محسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - عالیه سعادت پور| نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - شهرام نجفی| نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - سمیه فروغی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - داوود کهن ترابی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - جواد عسکر اوغلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مجید حجتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مجید خالقی مقدم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - محمد وروانی فراهانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - محمود صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مهدی گلپایگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - ابراهیم باقربو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - احمدرضا کریمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - امیرعلی محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - امیر مرادی راد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - سید محمد فاطمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - سید صادق موسوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - سید علیرضا سادات | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - سهیلا خانمیرزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - ساسان جوادنیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - رضا زنگنه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - داوود کهن ترابی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - حمیدرضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - جواد علی پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - عرفان اسکمایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - علی اصغر نصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - علی جهان آرا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مجتبی محسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مجید خالقی مقدم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - محمد قدم علی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مرجان طائی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - موسی تقوی نمین | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مونا تهرانی موید | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - یوسف اکبری پابندی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - هدی حیات داوودی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - هادی دهقانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - نازیلا حقیقتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - میلاد معصومی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مهری راستقدم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مهرناز محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مهرناز محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مونا تهرانی موید | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - یوسف اکبری پابندی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مریم خداوردی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - حسین الماسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - داوود ایزد پناه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مرتضی امین الرعایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مریم نجاتی بوشهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مهدی شیروانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - مهران چراغچی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - حسین خادمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ادواری عکس تعاون - محمدرضا خرازی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com