عنوان نمایشگاه:

آستان جانان

نوع نمایشگاه : انفرادی
تعداد قطعه : 55
نوع رنگ : رنگی
نام عکاس : رجبعلی قهرمانی
قاب اول :

حریم رخ او، چهارسوی قبله عالم است و…

عالم همه نمازگزار این قبله!

اینجا حرم امن اوست برای آنانی که جان در گرو او داده اند و دل در کف محبتش.

اینجا آستانی است که آسمانیان بانگ « الله اکبر» اینجا نشینان را به خوبی میشناسند.

اینجا همه لبیک گویند.

لبیک گوی « ادعونی استجب لکم » مهربانی بنده نواز.

اینجا آستان جانان است.

همان جایی که حافظ در وصفش فرمود:

بر آستان جانان، گر سر توان نهادن
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

فهرست