بازماندگان قشمی احمد

احمد بازماندگان قشمینام: احمد

نام خانوادگی: بازماندگان قشمی

تاریخ تولد: 01 / 08 / 1350

وب سایت: www.sunboy.propicnet.com

 

 

بیوگرافی:

متولد جزيره زيباي قشم
متاهل و داراي 3 فرزند

 

سوابق اجرایی و هنری:

• هفده سال سابقه عكاسی مطبوعات در استان هرمزگان
• برگزاری چندین دوره نمایشگاه انفرادی عكس
• کسب چندین مرحله رتبه در جشنواره های داخلی
• مسئول واحد سمعی وبصری منطقه آزاد قشم