اکبری پابندی یوسف

اکبری پابندی یوسف

یوسف اکبری پابندی عکاس ایرانینام: یوسف

نام خانوادگی: اکبری پابندی

 

 

بیوگرافی:

متولد تبریز
شروع عکاسی از سال 1379

 

 

سوابق اجرایی و هنری:

– عضو گروه عکاسان یاد
– عضو انجمن هنر عکاسی استان آذربایجانشرقی
– شرکت در چندین نمایشگاه گروهی
– نفر اول سومین جشنواره سراسری عکس طلیعه ظهور – شهر مقدس قم سال 87
– نفر اول جشنواره استانی عکس کاروانهای راهیان نور – تبریز سال 87
– نفر اول چهارمین جشنواره سراسری عکس عاشورائی “اشک محرم” مرودشت استان فارس – سال 88
– عکاس برتر در جشنواره سراسری ره آورد سرزمین نور – سال 86
– عکاس برتر در جشنواره فرهنگی هنری ” رمضان در آئینه هنر” سنندج – سال 87
– عکاس برتر در چهارمین جشنواره جوانان مساجد ” حضور” اراک – سال 87
– نفر دوم جشنواره عکس استانی تازیبائی دانشگاه آزاد – تبریز سال 82
– نفر دوم چهارمین جشنواره سراسری “هنرهای تجسمی بسیج” ساری – سال 86
– نفر دوم جشنواره سراسری عکس عاشورائی “اشک محرم” مرودشت استان فارس – سال 87
– نفر دوم دومین جشنواره سراسری “شوق نیاز” تهران – سال 87
– نفر دوم اولین جشنواره سراسری “عکس عاشورا” کرمانشاه – سال 88
– نفر دوم جشنواره استانی عکس “پدر” تبریز – سال 85
– نفر سوم جشنواره منطقه ای عکس دانشجوئی تبریز – سال 82
– نفر سوم فراخوان عکس عاشورا توسط روزنامه اعتماد – تهران سال 86
– نفر سوم جشنواره منطقه ای عکس ” فرهنگ رضوی” تبریز – سال 87
– نفر سوم جشنواره سراسری عکس عاشورائی “نگاه” ورامین استان تهران – سال 87
– نفر چهارم اولین جشنواره سراسری عکس “حضور” مشهد – سال 86
– نفر چهارم پنجمین جشنواره منطقه ای شمالغرب عکس “با عاشورائیان” زنجان – سال 86
– نفر چهارم ششمین جشنواره منطقه ای شمالغرب عکس “با عاشورائیان” زنجان – سال 87
– تقدیر در جشنواره سراسری عکس “عاشورائی دانشگاه هنر” استان تهران – سال 85
– تقدیر در جشنواره استانی عکس ” مظاهر اعتیاد” تبریز – سال 85
– تقدیر در دو بخش جشنواره سراسری عکس “نماز شکوفائی” تهران – سال 87
– تقدیر در دو بخش جشنواره سراسری عکس “رکعتی عشق” تهران – سال 88
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “دانشجوئی” تبریز – سال 79
– عکاس برگزیده اولین ، چهارمین ، پنجمین ، ششمین جشنواره سراسری ره آورد سرزمین نور – تهران در سالهای 81 ،82 ، 84 ، 85 ، 86 .
– نفر برگزیده چهارمین جشنواره منطقه ای شمالغرب عکس “با عاشورائیان” زنجان – سال 85
– نفر برگزیده اولین جشنواره سراسری عکس “کودکان استثنائی ” تهران – سال 85
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “ادیان توحیدی” تهران – سال 86
– عکاس برگزیده دومین جشنواره سراسری عکس “کودک آئینه معنویت” تهران – سال 86
– عکاس برگزیده چهارمین جشنواره سراسری عکس “دریا” تهران – سال 86
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس رضوی بجنورد استان خراسان – سال 85
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس رضوی اهواز – سال 86
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “حجاب و عفاف” تهران – سال 86
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “عاشورائی” تهران – سال 86
– عکاس برگزیده اولین جشنواره استانی عکس “خبری” تبریز – سال 86
– عکاس برگزیده دومین جشنواره منطقه ای عکس “خبری” تبریز – سال 87
– عکاس برگزیده هشتمین جشنواره سراسری عکس “آبرنگ” مشهد – سال 87
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “یاران حسین (ع)” تهران – سال 87
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “انتظار ، مهدویت” قم – سال 87
– عکاس برگزیده دومین جشنواره سراسری عکس “حضور” مشهد – سال 87
– عکاس برگزیده اولین جشنواره سراسری عکس “ملی مشهد” مشهد – سال 87
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “کارآفرینی” تهران – سال 87
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “مرد” تهران – سال 87
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “سفر با قطار” تهران – سال 87
– عکاس برگزیده جشنواره فرهنگی هنری “کریمه اهل بیت (س)” تهران – سال 87
– عکاس برگزیده جشنواره عکس “بیرق سرخ” تهران – سال 87
– عکاس برگزیده چهارمین جشنواره سراسری عکس “اشک محرم” مرودشت استان فارس – سال 88
– عکاس برگزیده جشنواره عکس “نماز ظهر عاشورا” کرمانشاه – سال 88
– عکاس برگزیده جشنواره عکس “عشق (ع)” اصفهان – سال 88
– عکاس برگزیده دومین جشنواره سراسری عکس دانشگاه آزاد “جوانان عصر ما” تهران – سال 88
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “ادیان توحیدی” تهران – سال 88

دیدگاهتان را بنویسید