جاگذاری موضوع در کادر

جاگذاری موضوع در کادر

موضوع : ترکیب بندی
منبع مقاله: راهنمای جدید عکاسی
مترجم: فرانه ساروق فراهانی

 

در تصاویر لنداسکیپ (افقی) یکی از کانونهای توجه ، افق است . برای ایجاد تعادل مناسب ، خط افق را در یک سوم کادر قرار دهید . اگر تصویری می گیرید که خورشید زیبایی در آن قرار دارد ، دو سوم فضای کادر را به خورشید اختصاص دهید . موضوعات اصلی در تصویر به ندرت یک نقطه کوچک را اشغال می کنند. در تصاویر پرتره صورت ، عضو اصلی موضوع است . سعی کنید صورت طبق قانون یک سوم ها جا گذاری شود. دقت داشته باشید که موضوع کاملا در مرکز قرار نگیرد .

در این تصویر افق و کلیسا به صورت آگاهانه درمرکز تصویر قرار داده شده اند. این ترکیب بندی برروی انعکاس آب و آرامش فضاتاکید می کند .

 

 

 

 

 

 

در این تصاویر قانون نقطه طلایی و یک سوم ها رعایت شده است . هنگامی عکاسی پرتره معمولا روی چشم تاکید می شود.

در این تصویر دو موضوع مرد رومانی و کلیسای چوبی در دو گوشه یک قطر کادر مستطیلی قرارداده شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید