خامنه زاده تورج

نام: تورج

نام خانوادگی: خامنه زاده

تاریخ تولد: 1355/12/01

وب سایت: www.tooraj.ir