خامنه زاده تورج

تورج خامنه زادهنام: تورج

نام خانوادگی: خامنه زاده

تاریخ تولد: 1355/12/01

وب سایت: www.tooraj.ir