دایی نادر

نادر دایینام: نادر

نام خانوادگی: دایی

تاریخ تولد: 1342/02/30

وب سایت: www.naderdaii.com

 

 

سوابق اجرایی و هنری :

• 1360- تحصیل در رشته مهندسی و همزمان فعالیت در زمینه عکاسی سیاه و سفید.
• 1363- آغاز فعالیت در زمینه عکاسی رنگی از طبیعت شرق و غرب آمریکا.
• 1374 تا1378- برگزاری نمایشگاه های انفرادی و گروهی در “ارواین” کالیفرنیا.
• 1376 تا 1378- تهیه برنامه مستند تلویزیونی از هنرمندان جنوب کالیفرنیا.
• 1378- بازگشت به ایران و عکاسی از طبیعت و بناهای تاریخی در ایران.
• 1382- انتشار کتاب “از کالیفرنیا تا ابیانه” ،انتشارات یساولی. شابک: ISBN964-96480-6-2
• 1385- انتشار کتاب “ایران پانوراما” انتشارات میردشتی. شابک:
ISBN964-96480-6-2
• 1385- انتشار کتاب “پرسپولیس” انتشارات یساولی. شابک:
ISBN964-306-293-7
• 1386- انتشار کتاب “ابیانه، دیار کهن” انتشارات اکتا.شابک: ISBN 978-2558-04-9