رنگي شبيه به آن روز

ت6-faوضیح نمایشگاه

25 قطعه عكس رنگی
ثبت عكس ها به دو شيوه آنالوگ و ديجيتال مي
باشد تمام آثار رنگي است
عکاس:
امیر علی جوادیان
قاب اول
شبيه مي پوشند و
شبيه مي خوانند،
با آوايي!
با لحني!
با شعري!
با موسيقي!
در صحنه اي!
در انبوه نورها!
با حركاتي سنجيده!
لابه لاي رنگ ها!
همه سعي شان حفظ آييني مذهبي است،
با تمام خرده ها و خراشه ها!
انتخابي كرده اند از تمامي هنر ها،
و نام سعي در اين شباهت را تعزيه گذاشتند،
شبيه ميپوشند،
و شبيه مي خوانند …
دیدگاهتان را بنویسید