1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. علی سراج همدانی

علی

سراج همدانی

1350/6/30

متولد و ساکن شهر اهواز هستم

برخی از نمونه آثار

• شروع عکاسی از سال 1370 درانجمن سینمای جوانان شهر اهواز
تدریس عکاسی از سال 1373
شرکت دربیش از150دوره نمایشگاه داخلی وخارجی
دبیر و داور چندین جشنواره عکس

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست