1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. فریدرضا صدیقی

فریدرضا

صدیقی

1340/12/22

به نام نور
هميشه عاشق نور بوده ام.
صورت معنوی اين معشوق را در قاب ادبيات، موسيقی و خوشنويسی به تماشا نشسته ام و صورت قابل لمسش را در کادر عكاسی! توشه راهم در تمامی اين جاده های عشق جز جانی شيفته و دانشی بعضاً خودآموخته نبوده است.
نه جايزه ایی برده ام و نه نمايشگاهی برپا داشته ام. چرا که هميشه در سفرم! جايزه و دلخوشی ام گاه لبی به تبسم شكفته و گاه دهانی به حيرت گشاده بوده است آنگاه که دوستی حاصل کارم را پيش رو داشته و به آن زل زده است.
استفاده از عناصر طبيعی جهت بيان تلويحی زوايای مختلف زندگی بشری، درست همانگونه که هستند، در ادبيات و بخصوص شعر سابقه ایی بس عميق دارد.
شاعر شب را ترجمان روی سياه نامردمان، صبح را طلايه دار نيكان، خار و گُل را رنج و راحت و… می انگارد و اينهمه را دستمايه بيان ناگفته ها می نمايد.
برآن بوده ام که چنين آنم ليكن با نور نه کلام. بنامم.

برخی از نمونه آثار

عكاسی جزءگرا هستم “(Nature-oriented ideography) سبك کارم را می توانم “بودنگاری طبيعت مدار و بيشتر از لنزهای تله استفاده می نمايم.
اهميت زيادی برای عنوان عكس قائلم و می انديشم که عنوان صحيح به بيننده کمك می نمايد که اين سبك از ديدن را در درونش پرورش داده و به صورت زبانی بسيار کاراتر از زبان معمولی فرا گيرد و اشاعه دهد. اما بسيار و بسيار نيز پيش آمده است که تنها رسالتم از گرفتن عكسی هديه يك زيبایی (يا حتی زشتی) دست نخورده به مخاطب بوده است با پاسداشت مصرانه دوشيزه گی اش. 35mm, 6*4.5, 6*6, 6*7* و کلام آخر اينكه: به فيلم(اسلايد) وفادار مانده ام و در فرمت های مختلف عكاسی می كنم.
اگر نام و نشانم کمی مهم باشد بايد بگويم ” فريدرضا صديقی ” هستم، اهل شيراز و مهندس ارشد سازه های دريایی با گرايش هيدرو ديناميك.

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست