مجسمه های گمنام

32-faتوضیح نمایشگاه

رساله کارشناسی ارشد عکاسیبخش نظری:
بررسی مکتب هنری عکاسان دوسلدورفعنوان بخش عملی:
مجسمه های گمنامراهنمایی بخش نظری رساله:
حمید سوریراهنمایی بخش عملی:
فرهاد سلیمانیداوران :
سیدجواد سلیمی، پروین طایی، مسعود خدادادی مترجم زاده و فرهاد سلیمانی

عکاس:
قاب اول
مکتب دوسلدورف از مکاتب هنری معاصر در زمینه عکاسی است که آن را زوج مشهور بکر در دهه 1950 بنیان نهادند.
آنها با رویکردی دوباره به عکاسی دهه بیست و سی، از اصول و مبانی جنبش عینیت نوین، وام گیری هایی کردند. همچنین جنبش های موازی با آن در دهه پنجاه مانند مینیمال و کانسپچوآل اثراتی را بر این مکتب نهاده است.
عکاسان مکتب دوسلدورف سیستماتیک، مستقیم و ساده عکاسی کردند و توجه به فرم و عکاسی به صورت سریالی، وجه مینیمال هنر آنها و توجه به ایده و تئوری پشت کار و اطلاق نام مجسمه به آثارشان وجه کانسپچوآل کار بکرها را صحه می گذارد.
این مکتب بر عکاسی دهه شصت و هشتاد، تاثیر قابل توجهی نهاد و شاگردانی مانند: گرسکی، روف، هوفر و … را تربیت کردند که امروزه از مهمترین عکاسان معاصر هستند.