عنوان نمایشگاه:

مجسمه های گمنام

نوع نمایشگاه : انفرادی
نوع رنگ : رنگی
نام عکاس : صالحه خوانساری
قاب اول :

مکتب دوسلدورف از مکاتب هنری معاصر در زمینه عکاسی است که آن را زوج مشهور بکر در دهه 1950 بنیان نهادند.
آنها با رویکردی دوباره به عکاسی دهه بیست و سی، از اصول و مبانی جنبش عینیت نوین، وام گیری هایی کردند. همچنین جنبش های موازی با آن در دهه پنجاه مانند مینیمال و کانسپچوآل اثراتی را بر این مکتب نهاده است.
عکاسان مکتب دوسلدورف سیستماتیک، مستقیم و ساده عکاسی کردند و توجه به فرم و عکاسی به صورت سریالی، وجه مینیمال هنر آنها و توجه به ایده و تئوری پشت کار و اطلاق نام مجسمه به آثارشان وجه کانسپچوآل کار بکرها را صحه می گذارد.
این مکتب بر عکاسی دهه شصت و هشتاد، تاثیر قابل توجهی نهاد و شاگردانی مانند: گرسکی، روف، هوفر و … را تربیت کردند که امروزه از مهمترین عکاسان معاصر هستند.

داوران :

سیدجواد سلیمی، پروین طایی، مسعود خدادادی مترجم زاده و فرهاد سلیمانی

نگارخانه های مرتبط
فهرست