تتری منوچهر

نام: منوچهر

نام خانوادگی: تتری

تاریخ تولد: 01 / 01 / 1351