لازلو موهوی ناج عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com
موهوی ناج لازلو

موهوی ناج لازلو

لازلو موهوی ناج عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.comنام : لازلو
نام خانوادگی: موهوی ناج
تاریخ تولد: 20 / 7/ 1895
تاریخ فوت : 24 / 11/ 1946

بیوگرافی :
لازلو موهوی ناج در 1928 گفت که بی سوادان آینده کسانی نیستند که نوشتن نمی دانند، بلکه کسانی هستند که از عکاسی سر رشته ندارند.. ازمیان تمامی عکاسان بزرگ ، موهوی ناج هنرمندی بود که پایه گذار بزرگ ترین امیدها و بلندپروازیها برای این وسیله ی بیانی شد. او کس بود که دنیای نوی را به راستی می پرستید و عکاسی را نخستین غالب بزرگ هنری آن میدید ، قالب هنری که نمی توانست خارج ازدنیای مزبور وجود داشته باشد. او کوچکترین اعتنایی به کسانی که دکمه ی دوربین را فشار میدهند یا کسانی که عکس های لحظه ای می گیرند نداشت و این تعابیر را در مورد عکاسانی به کار می برد که خشنود به صید لحظه ی معینی از زمان بودند . به عقیده ی او باید نسبت به عکاسی دقت نشان داد و درباره آن تامل کرد. به خصوص دوربین عکاسی باید همان چیزی که هست باقی بماند و مدعی آن نباشد که امتداد چشم آدمی است.
لازلو موهوی ناج در 1895 در مجارستان زاده شد و در جوانی به آلمان رفت . طی سالهای 1920 در زمانی که در هنر سرای باوهاوس کار می کرد دست به انجام یک سلسله تجربیات در زمینه عکاسی زد و به جستجوی روشهای نو و راستاهای تازه ای برای متحول ساختن عکاسی نیز پرداخت.
به عقیده ی موهوی آنچه عکاسی را از سایر قالب های هنری متمایز می سازد، این است که با نور برخوردی مستقیم دارد و نه غیر مستقیم . تنها نور پدیده ای واقعی است . عکس از تکه های دنیای مرئی پدید نمی آید ، بلکه از پاره های نور هستی می پذیرد.
برای او نور نگاشت کلیدی بود که امکان حصول شناختی واقعی از ماهیت عکاسی را میسر می ساخت. او با نور نگاشتهای خودمستقیما برروی کاغذ حساس عکاسی کار می کرد و به طرزی بی واسطه نور را مورد استفادهقرار میداد و کاربرد دوربین را حذف میکرد.
موهوی ناج رنگ اصلی کاغذهای عکاسی را که سفید روشن یود ونیز تضادهای رنگی بسیار شدیدی را که با سیاه های پرمایه بدست می آورد، دوست می داشت.همچنین به بازی متنوع نورها و سایه ها که با عکاسی بدون استفده از دوربین حاصل می گشت ، علاقمند بود.
موهوی ناج به تجربه ی فن نورنگاشت ادامهداد و هرچه زمان گذشت ، اقناع کمتری در عکاسی واقع گرا یافت .او شیوه ی نوردهی های متعدد را به کار گرفت و عکس هایش را در مرحله های متوالی پدید آورد.
موهوج ناج به عنوان نقاش و پیکره ساز و نیز در مقام عکاس ، به مانند من ری پدید آورنده ی نوعی شناخت از کار هنری بود که در راستای عکاسی قرارداشت. تاکیدی که در آثار خود بر حرکت و پویایی شکل ها کرده است میراث مستقیم هنرمندان فوتو ریست بوده است. ترکیب فلز و شیشه که در معماری نوین بدان برمیخوریم امکان آن را میدهد که داخل عمارت و نیز فراسوی آن را ببینیم و این همان چیزی است که در پیکره سازی وی نیز مشاهده میشود. او همچنین پیشگام کاربرد عکاسی علمی بود که بهوی امکان داد درون یک کندو را ببیند و از زنبور که به یک رشتهی عسل آویزان بود، عکس بگیرد.

موهوی در آن واحد درسبک های متعددی کار میک رد و به تجربیات مختلفی دست می زد، آنجنان کهبه نظر می رسد خود تجسم نظریه ی پیچیدگی همزمان خویش بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید