نظری محرابی مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی : نظری محرابی

تاریخ تولد: 1354/4/10

 

سوابق اجرایی وهنری:

• برگزاری نمایشگاه عکس انفرادی در سال 1375
• شرکت در چندین نمایشگاه گروهی از جمله نمایشگاه گروهی دوره 54 خانه عکاسان ایران