عنوان نمایشگاه:

نگاره ها

نوع نمایشگاه : گروهی
تعداد قطعه : 55
نوع رنگ : رنگی و سیاه وسفید
قاب اول :

ای نام تو بهترین سر آغاز
آنگاه که رنگ و نور و حرکت در قاب صحنه جان می گیرند و زندگی می کنند.آنگاه که شور و هیجان اوج می گیرد و بر می آشوبدمان.آنگاه که ما در آئینه صحنه خویشتن خویش را می بینیم و در شگفت از آنچه هستیم ، لختی درنگ می کنیم . شاید به این فکر می کنیم که عاقبت روزی باد ما را با خود خواهد برد و آنچه شاید از ما ماندنی است نقشی است در آئینه زمان ، طرحی دور از آنچه بوده ایم ومفری تا آیند ه گان ببینندمان که بوده ایم و چگونه بوده ایم .زندگی با مرگ توامان است و هستی در دایره ای بسته به نام بودن و نبودن در تداوم.عکس تئاتر اما این حلقه را می شکند. اکسیر حیات جاودان است گویا که میرا را به نامیرا بدل می کند. از لحظه ابدیتی می سازد تو در تو و بی پایان.این معجزه ،زنده بودن و زنده ماندن نمایش را فرشته ی عکس بر دو ش می کشد ، به یاری نور که نام آن یگانه است و آغاز و انجام از او.
انجمن عکاسان تئاتر به عنوان یکی از تشکلهای صنفی خانه تئاتر ایران به صورت رسمی در اسفند ماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرده و همواره در پی شناساندن جایگاه این هنر والا و ثبت بخشی از فرهنگ و هنر این سرزمین تلاش کرده است. نمایشگاه حاضر پنجمین نمایشگاه گروهی این انجمن است. امید که حاصل کار این جمع شیفته مورد قبول بوده و در نظر آید.

فهرست