1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. هادی صمدی

هادی

صمدی

۱۳۵۶/۱۱/۰۱

شروع عکاسى ١٣٧٩ انجمن سینماى جوان کرج
عکاس مستند اجتماعی
فارغ التحصیل رشته عکاسی
عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

نمونه آثار

https://www.instagram.com/hadisamadi_photography/

برگزارى ٣ نمایشگاه انفرادى
حضور در بیست نمایشگاه گروهی عکاسی داخلی و خارجى
دبیر و عضو هیئت داوری بیش از ۱۵جشنواره و مسابقه عکاسى داخلی
برگزیده جشنوارهاى مختلف عکاسى داخلى و بین المللى
بنیان گذار و ریس هیئت مدیره انجمن عکاسان شهریار
مدرس عکاسی در دانشگاه
مدیرمسول و صاحب امتیاز آموزشگاه عکاسی کاندید
کتاب مشترک :
ده سال صد عکس مجمو عه عکسهای (انجمن عکاسان شهریار )

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست