فرزاد هاشمی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com
هاشمی فرزاد

هاشمی فرزاد

فرزاد هاشمی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.comنام: فرزاد

نام خانوادگی : هاشمی

تاریخ تولد: 1339/8/18

 

 

سوابق اجرایی وهنری:

• مدیر عامل صنایع فرهنگی ایران و آژانس عکس سفیر
• مدیر مسئول و سردبیر و موسس مجله عکس از سال 1369 تا کنون
• مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران – 1364 تا 1368