عنوان نمایشگاه:

گره

نوع نمایشگاه : انفرادی
تعداد قطعه : 20
نوع رنگ : رنگی
نام عکاس : سید جلال الدین موسوی سپهر
قاب اول :

زمزمه خاموش رنگها
تپش خون پشم در رگهای گره
و جان های نازنین انگشت
که پامال می شوند…
احمد شاملو

فهرست