مژگان طریقی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com
طریقی مژگان

طریقی مژگان

مژگان طریقی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.comنام: مژگان

نام خانوادگی : طریقی

تاریخ تولد: 1341/10/6

 

 

سوابق اجرایی وهنری:

• سوابق تدریس :
– مدرس دانشگاه الزهراء دانشکده هنر از سال 1377 تا 1381
– مدرس هنرستانهای وزارت ارشاد از سال 1367-1377
• سوابق امور فرهنگی :
– برگزاری نمایشگاه های مختلف
– عضو هیئت داوران سومین سوگواره عکس عاشورا ( موزه عکسخانه شهر )1384-1385
– دبیر جشنواره آیین های سرور و شادمانی ( موزه عکسخانه شهر)1385-1386
– عضو شورای تدوین اساسنامه موزه های سازمان فرهنگی هنری
– مدیر اجرایی چاپ کتاب های: کودکان دیروز، آقارضا عکاس باشی ، سه دوره سوگواره عکس عاشورا، آیین های سرور و شادمانی ، معرفی گنجینه موزه عکسخانه شهر ، افسانه نیما، نوای چنگ و …
• سوابق کاری :
– مدیر موزه عکسخانه شهر از سال 1382 تا سوم خردادماه 1394
– کارشناس امور هنری اداره کل ارشاد استان تهران(امور بانوان) – 1374-1376
– کارشناس امور هنری روابط عمومی کتابخانه ملی – 1373