بایگانی برای شهریور, 1386

5- تور عکاسی شهر ری

operator 334

یک روزه ، 1386/6/8   روز جمعه هشتم شهریور 1386  پنجمین تور عکاسی “پایگاه عکس چیلیک” در منطقه تاریخی شهرستان “ری” برگزار گردید. در این سفر اعضای گروه بدلیل وجود ویژگی های گوناگون موضوعی، عکاسی از ابنیه تاریخی ، موضوعات اجتماعی و … را هر یک با نوع نگاه خاص به خود تجربه کردند. عمارت برج طغرل ، نقش برجسته قاجاری، وسعت محوطه چشمه علی ، دیوار و باروی ری ، آرامگاه مرحوم جهان پهلوان تختی ، مزار مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی و محوطه قدیمی یکی از کهن ترین قبرستانهای تهران قدیم از جمله فضاهای مورد دیدار و عکاسی تور برگزار شده بود. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-11.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#828282; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری پنجمین تور عکاسی چیلیک به مقصد شهر ری پنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری پنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری پنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری پنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: احمد اخباریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: احمد اخباریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: احمد اخباریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری پنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: احمد اخباریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: مهدی سروریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری پنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری پنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری پنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: مهدی سروریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: مهدی سروریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: احمد اخباریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری پنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری پنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: مهدی سروریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری پنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری پنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: مهدی سروریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: مهدی سروریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: مهدی سروریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: مهدی سروریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: احمد اخباریپنجمین تور عکاسی چیلیک ، شهر ری | عکاس: احمد اخباری

افت کلی فروش فیلم‌ها

admin 849

افت کلی فروش فیلم‌ها آغاز خوب “نصف مال من، نصف مال تو”، رشد فروش “محاکمه” و افت فروش “روز سوم”، “رئیس”، “پارک‌وی”، “پاداش سکوت” و “دان” نکات مهم فروش فیلم‌های سینمایی اکران تهران تا 13 مردادماه 86 هستند. به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی “نصف مال من نصف مال تو” دومین ساخته وحید نیکخواه آزاد است که در ژانر کودک و نوجوان قرار می گرد. فیلم داستان مردی را روایت می کند که پنهانی دو زن گرفته است. او بعد از بروز مشکلاتی تصمیم می گیرد این موضوع را فاش کند که فرزندانش مانع این کار می شوند. در این فیلم که در بیست و یکمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان مورد استقبال قرار گرفت محمدرضا شریفی نیا، مریلا زارعی، فرهاد آئیش، شقایق فراهانی، شهره لرستانی، مریم امیرجلالی، بهزاد رحیم خانی، نادر سلیمانی، سهیلا گلستانی، ترلان پروانه، آلما اسکویی و رژان آریامنش بازی کرده‌اند. از دیگر عوامل فیلم می توان به اصغر عبداللهی فیلمنامه نویس، غلامرضا آزادی مدیرفیلمبرداری، رضا رادمنش طراح چهره پردازی، افسانه صمدزاده طراح صحنه و لباس، آرش برومند صدابردار و علی سرتیپی و روح الله بهمنی سرمایه گذاران اشاره کرد. “نصف مال من نصف مال تو” از چهارشنبه دهم مرداد اکران شده و پس از چهار روز نمایش در 18 سینما 100/744/44 تومان فروش کرده است. بیشترین آمار فروش روزانه فیلم جمعه 12 مرداد 300/339/16 تومان بوده که فروش رو به رشدی را برای این فیلم پیش بینی می کند. محاکمه فیلم سینمایی “محاکمه” ساخته ایرج قادری از چهارشنبه سوم مرداد در سینماها اکران شده و پس از یازده روز نمایش در 18 سینما 400/911/61 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم جمعه 12 مرداد 100/021/8 تومان بوده که حدود 200 هزار تومان رشد فروش نسبت به هفته گذشته داشته است. فیلم ملودرامی پرتعلیق است که در قالب داستانی اجتماعی بخشی از مشکلات نسل جوان جامعه را مورد توجه قرار می دهد. در این فیلم ایرج قادری، گوهر خیراندیش، افسانه پاکرو، مهناز افشار، شیرین بینا، مهدی میامی، علی پیشدادیان و امیرعلی رنجبر بازیگران ، سعید مطلبی فیلمنامه نویس، حسین ملکی مدیر فیلمبرداری، محمود سماک باشی صدابردار، آتوسا قلمفرسایی طراح صحنه و لباس، مهری شیرازی طراح چهره پردازی و مرتضی شایسته تهیه کننده حضور دارند. “پاداش سکوت” سومین فیلم سینمایی مازیار میری که از چهارشنبه سوم مرداد به اکران درآمده، داستان رزمنده ای است که در زمان جنگ باعث کشته شدن یکی از همزرمانش به نام یحیی شده است. او پس از سال ها سراغ پدر یحیی می رود تا به او بگوید پسرش شهید نشده بلکه به دست او کشته شده است. این فیلم با فیلمنامه ای از فرهاد توحیدی با نگاهی به مجموعه داستان “من قاتل پسرتان هستم” و قصه ای به همین نام نوشته احمد دهقان جلوی دوربین رفته است. پرویز پرستویی، رضا کیانیان، جعفر والی، آتیلا پسیانی، پریوش نظریه، مهتاب کرامتی، سیما تیرانداز، فرهاد اصلانی و مهدی صفوی بازیگران فیلم هستند. “پاداش سکوت” پس از یازده روز نمایش در 14 سینما 050/576/52 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم جمعه 12 مرداد 500/524/6 تومان بوده که 500 هزار تومان نسبت به آخر هفته گذشته افت فروش داشته است. “پارک وی” دهمین ساخته فریدون جیرانی در ژانر وحشت قرار دارد و به ازدواج قریب الوقوع رها و کوهیار می پردازد. پس از بازگشت از ماه عسل رها متوجه علاقه و توجه غیرعادی کوهیار به خود می شود که می خواهد همیشه و همه جا همراه رها باشد. از دیگر عوامل فیلم می توان به نیما شاهرخشاهی، رعنا آزادی ور، بیتا فرهی، محمدرضا شریفی نیا، نیوشا ضیغمی، مهدی احمدی و آناهیتا نعمتی بازیگران، سیدغلامرضا موسوی تهیه کننده، فرج الله حیدری مدیر فیلمبرداری، بهرام دهقانی تدوینگر، آریا عظیمی نژاد آهنگساز و جیرانی فیلمنامه نویس اشاره کرد. “پارک وی” از چهارشنبه دوم خرداد اکران شده و پس از 70 روز نمایش در 6 سینما 800/375/379 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم یکشنبه هفتم مرداد 500/748/1 تومان بوده که یک میلیون و سیصد هزار تومان نسبت به هفته گذشته افت فروش داشته است. “رئیس” تازه‌ترین فیلم کیمیایی داستان جوانی به نام سیامک است که باید بر اساس فهرست 25 نفری به مشتری هایش مواد مخدر برساند. از طرف دیگر، پدر سیامک که هنوز هم یک فراری است به کشور برمی گردد تا وظیفه پدری اش را انجام دهد. یک دوست قدیمی به کمک رضا می آید. فرامرز قریبیان، لعیا زنگنه، امین تارخ، پولاد کیمیایی، مهناز افشار، اکبر معززی و خسرو شکیبایی از بازیگران و علیرضا زرین دست فیلمبردار “رئیس” هستند. این فیلم از چهارشنبه ششم تیر اکران شده و پس از 39 روز نمایش در 10 سینما 350/851/248 تومان داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم جمعه 12 مرداد 200/400/4 تومان بوده که دو میلیون و چهارصد هزار تومان نسبت به آخر هفته گذشته افت فروش داشته است. فیلم سینمایی “روز سوم” به کارگردانی محمدحسین لطیفی روایتی است از آخرین روزهای مقاومت در خرمشهر سال 59. داستان فیلم درباره خواهر و برادری است که همراه سایر نیروهای مردمی از خرمشهر دفاع می کنند. جنگ و گریز شرایطی به وجود می آورد که سمیره در محاصره دشمن بماند و رضا و همرزمانش برای نجات او تلاش کنند. حامد بهداد، پوریا پورسرخ، باران کوثری، برزو ارجمند، شهرام قائدی و مهدی صباحی بازیگران اصلی فیلم هستند که از بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم، طراحی صحنه و لباس، بازیگری نقش اول زن و به صورت مشترک بهترین کارگردانی را به دست آورده است. “روز سوم” از چهارشنبه 23 خرداد اکران شده و پس از 51 روز نمایش در 10 سینما 200/447/327 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم جمعه 12 مرداد 800/850/3 تومان بوده که حدود سه میلیون تومان افت فروش نسبت به هفته گذشته داشته است. فیلم هندی “دان” به کارگردانی فرهان اختر با بازی شاهرخ‌خان، پریانکا چوپرا، آرجون رامپال و ایشا کوپیکار از چهارشنبه بیستم تیرماه اکران شده و پس از 25 روز نمایش در دو سینما 700/117/6 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم سه شنبه نهم مرداد 500/138 تومان بوده که 160 هزار تومان نسبت به هفته گذشته افت فروش آخر هفته داشته است. این فیلم که سال 2006 ششمین اثر پرفروش سینمای هند بوده داستان مافیای مواد مخدر است که مردی به اسم سین قانیا و دستیارش دان آن را اداره می‌کنند. دان یکی از اعضاء گروه را به قتل می رساند و پلیس هند به دنبال اوست. سیلوا کمیسر پلیس مردی شبیه دان را وارد گروه می‌کند تا از طریق او دان را دستگیر کند. فیلم آمریکایی “ادیسون” به کارگردانی و نویسندگی دیوید جی بورک با بازی کوین اسپیسی، مورگان فریمن، جاستین تیمبرلیک و ال ال کول جی و زمان 97 دقیقه در نسخه اصلی، پس از یازده روز نمایش در دو سینما 000/126/4 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم پنجشنبه یازدهم مرداد 000/627 تومان بوده است. این فیلم که با بودجه 25 میلیون دلاری ساخته شده، داستان خبرنگاری تازه کار است که متوجه اقدامات غیرقانونی پلیس های فاسد می شود و برای به دام انداختن آنها وارد عمل می شود. امانت داری و اخلاق مداری استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع ” خبرگزاری مهر ” مجاز می باشد. 531077 …………………………………………………………………………………………………………….. صفحه اول | فرهنگ و هنر | فرهنگ و ادب | دين وانديشه | حوزه و دانشگاه | فناوری های نوین اجتماعی | اقتصادی | سياسی | بين الملل | ورزشی | انرژی هسته ای عکس | استانها © 2003-2005 Mehr News Agency

استادمحمد، دژاکام و موسوی اعضای شورای تئاتر تالار سنگلج

admin 656

استادمحمد، دژاکام و موسوی اعضای شورای تئاتر تالار سنگلج تهران_ایسکانیوز:نشست مطبوعاتی تشریح برنامه های تالار سنگلج با حضور اتابک نادری(رئیس) و مهدی وِجدانی(مسئول روابط عمومی تالار) صبح امروز در سالن انتظار تالار برگزار شد. به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایسکانیوز،در ابتدای این نشست که با حضور جمعی از خبرنگاران و گزارشگران تلویزیون برگزار شد، مهدی وِجدانی مسئول روابط عمومی تالار سنگلج ضمن خوشامدگویی به حاضران در نشست گفت:«از اقداماتی که از ابتدای سال جاری تاکنون در تماشاخانه سنگلج صورت گرفته، می توان به اعلام فراخوان”عصری با نمایش ایرانی” اشاره کرد که مختص به گروه های نمایشی تهران است و به گروه های برگزیده نیز مبلغ 100 هزار تومان کمک هزینه اهداء می شود. همچنین برای خبرنگاران کارت ویژه در نظر گرفته ایم که از یکشنبه هفته آتی به مناسبت میلاد حضرت رسول(ص) در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.»وی در ادامه افزود:«راه اندازی وبلاگ تماشاخانه سنگلج و ارسال اخبار به صورت”SMS” و در نهایت پیش فروش بلیط های نمایش”رویاهای رام نشده” به کارگردانی سیاوش تهمورث از دیگر اقداماتی بوده که تاکنون انجام داده ایم، مضاف بر این که به زودی نمایشگاه دائمی عکس برپا خواهیم کرد که در آن عکاسان حرفه ای تئاتر حضور خواهند داشت. طی ماه های گذشته ما از سیروس ابراهیم زاده، اکبر عبدی، سعدی افشار و یک هنرمند آذربایجانی تقدیر کرده ایم که تا پایان سال این برنامه ادامه خواهد داشت.»در ادامه، اتابک نادری(مدیر تالار سنگلج) با ارائه تاریخچه ای از افتتاح تالار گفت:«تالار سنگلج در سال 1344 همزمان با آغاز نخستین جشنواره نمایش های ایرانی افتتاح شد و در طول تاریخ حیات خود دوران های خاص فرهنگی، تاریخی و تئاتری را سپری کرده است.»نخستین نکته ای که در مورد این تماشاخانه توجه هنرمندان و خبرنگاران را به خود جلب می کند، بحث بازسازی تالار است که لازم می دانم در این جا از فعالیت های محمود فرهنگ(مدیر سابق این تماشاخانه) تشکر کنم که برای آبادانی این جا تلاش زیادی کرد و آغاز مرمت در زمان وی انجام شد. طی نشست های مختلف با دفتر عمران، این نتیجه حاصل شد که فقط صندلی ها و کف سن تماشاخانه تعویض شود، ولی به این نتیجه رسیدیم که ابتدا امکانات نور و صدا تجهیز شد و پس از آن سایر اقدامات صورت گیرد.»وی افزود:«پس از این مرحله، مرمت کف سالن، زیر سازی کف سن و اصلاح امور اداری، گیشه و ایجاد دکوراسیون مناسب و در شأن تماشاخانه و بازسازی تابلوی سر در ورودی در برنامه ما قرار دارد.»وی خاطر نشان کرد:«تاکنون بیلبوردی برای تماشاخانه سنگلج در نظر گرفته نشده، بنابراین در صدد تهیه آن هستیم تا در محوطه بیرونی برای آن فضاسازی شود. در همین راستا نیز در حال حاضر به دنبال مجوزهای مورد نیاز از شهرداری هستیم که امیدوارم به زودی به نتیجه برسیم. در مورد فعالیت های هنری نیز شورای تئاتری را برای تماشاخانه سنگلج تشکیل داده ایم که البته تالار با این پدید نا آشنا نیست و در زمان ریاست عظمت ژانتی و علی نصیریان نیز شورایی متشکل از آقایان عباس جوانمرد، عزت الله انتظامی و… وجود داشته که برنامه های سالانه این تماشاخانه را برنامه ریزی می کردند و به وسیله پنج گروه نمایشی مستقر در تماشاخانه سنگلج و اداره برنامه های تئاتر این برنامه ریزی می شده است. در حال حاضر ما شورایی متشکل از محمود استامحمد، امیر دژاکام و سیدعظیم موسوی برای این تماشاخانه در نظر گرفته ایم که در حقیقت این شورا روی تعریف هویت تماشاخانه سنگلج تأکید دارند؛ چرا که متأسفانه طی سال ها این تفکر حاکم بوده که تماشاخانه سنگلج مختص به تئاتر آئینی ـ سنتی و یا تئاتر کمدی است، در حالی که این شورا بر تئاتر ملی ـ ایرانی تأکید دارد که تئاتر آئینی ـ سنتی نیز در دایره این تعریف قرار می گیرد. تعریف ما نیز از تئاتر ملی ـ ایرانی نمایش هایی است که مبتنی بر پنج اصل فلسفه، دینی، عرفانی، علم و هنر باشد. ضمن این که این شورا در صدد تهیه فهرست هنرمندانی است که در تئاتر ایران تعریف شده اند؛ افرادی همچون اسماعیل خلج، هادی مرزبان و… که البته از میان هنرمندان جوان نیز افرادی انتخاب خواهند شد.»وی با تقسیم فعالیت ها و اجراهای تالار سنگلج به دو بخش اصلی و فرعی توضیح داد:«اجراهای اصلی مختص به هنرمندان شناخته شده و فعال تئاتر است و اجراهای فرعی مربوط به هنرمندان تجربی، جوان و گروه های شهرستانی است.»نادری با اشاره به ایجاد فصل تعطیلی تئاتر در تماشاخانه سنگلج اظهار کرد:«در تئاتر حرفه ای دنیا یک فصل از سال برای تعطیلی در نظر گرفته می شود. بر همین مبنا شورای تماشاخانه سنگلج تصمیم دارد مطابق با استانداردهای جهانی یک فصل از سال را به عنوان فصل تعطیلی تئاتر مشخص کند تا هنرمندان در این تعطیلات استراحت کنند و یا در پروژه های تصویری حضور پیدا کنند، پرسنل نیز فرصت استراحت و تجدید قوا داشته باشند و مدیران نیز مجال مرمت، بازسازی و برنامه ریزی پیدا کنند.»رئیس تماشاخانه سنگلج در ادامه گفت:«طی ماه های گذشته در این تالار، برای 25 گروه نمایشی امکان تمرین به وجود آورده و شورا نیز 20 اثر نمایشی را به صورت متن و فیلم بررسی کرده است. همچنین میزبان جشنواره تئاتر بانوان بوده و در حال حاضر نیز نمایش”رویاهای رام نشده” توسط سیاوش تهمورث برای اجرا به مرحله تولید رسیده است. برای برنامه های آتی نیز داوود فتحعلی بیگی و فرناز بهزادی نیز در نوبت اجرا در تماشاخانه سنگلج قرار گرفته اند. همچنین از داریوش ارجمند برای اجرای نمایش دعوت کرده ایم که ایشان نیز پذیرفته اند.»وی در مورد بودجه تماشاخانه سنگلج و سایر تغییراتی که در تالار صورت گرفته، گفت:«بودجه سال 85 این تماشاخانه مبلغ 80 میلیون تومان بوده که امسال به 180 میلیون تومان ارتقاء پیدا کرده و جای خوشحالی است که دفتر عمران نهایت همکاری را با ما داشته است.» خبرنگار: 377 }

موزه هنرهای معاصر فلسطین و نمایشگاه 33 روز مقاومت لبنانی‌ها

admin 738

موزه هنرهای معاصر فلسطین میزبان 33 روز مقاومت لبنانی‌ها تهران – ایسکانیوز :موزه هنرهای معاصر فلسطین از فردا میزبان نمایشگاهی از عکس‌های فخرالدین هنرمند لبنانی از 33 روز مقاومت مردم لبنان نخستین سالروز این حماسه تاریخی است. به‌گزارش روز دوشنبه گروه علمی فرهنگی خبرگزاری ایسکانیوز ، نمایشگاه عکس “آن 32 روز” شامل مجموعه‌ای از عکس‌های محمدمهدی فخرالدین هنرمند لبنانی فردا با حضور این هنرمند در موزه هنرهای معاصر فلسطین گشایش خواهد یافت.این عکس‌ها با موضوع‌های حملات صهیونیست‌ها، ویرانی و تخریب منازل و مناطق مسکونی مردم بی‌دفاع، مقاومت مردمی، مهاجرت، قربانیان جنگ و فجایع انسانی جشن پیروزی ملی و نقش و جایگاه سیدحسن نصرالله و حزب الله لبنان در این حماسه بزرگ جهان اسلام بوده است.بنابراین گزارش، عکس‌های این هنرمند به گونه‌ای متفاوت و با نگاهی جدید این حرکت تاریخی و غرور آفرین مردم لبنان را بازتاب می‌دهد.برگزاری این نمایشگاه در نخستین سالگرد پیروزی مقاومت 33 روزه مردم لبنان در برابر هجوم ماشین جنگی صهیونیست‌ها و حامیان منطقه‌ای و جهانی آنها صورت می‌گیرد.نمایشگاه “آن 33 روز” فردا (سه شنبه) ساعت 17 در موزه هنرهای معاصر فلسطین گشایش یافته و تا 16 شهریور میزبان علاقه‌مندان است./125       خبرنگار: 141 Iran Student Correspondent Association – Info@ISCANews.ir Copyright 2003 – 2007 ISCANEWS.IR – All Rights Reserved Powered by: Mehrpad Information Technology   function fnTrapKD(btn){ if (event.keyCode == 13) { event.returnValue=false; event.cancel = true; btn.click(); } }

“مرد آرام” به تعطیلات آخر هفته تلویزیون می‌آید

admin 732

“مرد آرام” به تعطیلات آخر هفته تلویزیون می‌آید فیلم‌های مرد آرام، چاه فرشته، یک خواب صدبیداری، جین ایر، گل 2، در بارانداز، خبر صفحه اول، پیوند عاطفه و قهرمان لیانشن در تعطیلات آخر هفته از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن می‌روند. به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی “مرد آرام” روز پنج‌شنبه 11 مرداد ماه در قالب برنامه سینما یک از شبکه اول سیما پخش می‌شود. این فیلم را جان فورد سال 1952 به مدت 129 دقیقه جلو دوربین برد و فرانک نیوجنت فیلمنامه آن را بر مبنای داستانی از موریس والش نوشته است. ویکتور یانگ موسیقی متن “مرد آرام” را ساخته و بازیگرانی چون جان وین، مورین اوهارا، بری فیتسجرالد، ویکتور مک‌لاگلن، وارد باند، میلدرد نتویک، فرانسیس فورد و آرتور شیلدز در آن به ایفای نقش پرداختند. این اثر کلاسیک، کمدی‌ای درباره پیچیدگی‌ رابطه‌های عاشقانه در سرزمینی بسیار سنتی است. صحنه به یادماندنی فیلم، صحنه دعوای پایانی وین و مک لاگلن است. شان تورنتن مشتزن آمریکایی ایرلندی تبار به دهکده زادگاهش بازمی‌گردد تا گذشته‌اش را فراموش کند، اما در آنجا با رد ویل داناهر عصبی مزاج برخورد می‌کند. شان با خواهر رد ازدواج می‌کند، اما طبق سنت ازدواج این دختر تا پیش از دریافت جهیزیه‌اش که برادرش از دادن آن امتناع می‌کند، رسمیت نمی‌یابد … این فیلم نامزد شش جایزه اسکار و برنده دو جایزه در بخش‌های بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری شده است و فروش خوبی هم داشت. سال 1961 هم در برادوی یک نمایش موزیکال با استقبال از این اثر روی صحنه رفت. فیلم سینمایی “چاه فرشته” هم روز جمعه 12 مرداد ماه از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم ساخته غلامرضا صیامی‌زاده و از تولیدات شبکه استانی سیستان و بلوچستان است. در این فیلم بابک انصاری و پرستو صالحی نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. “چاه فرشته” روایت دختری به نام ناریه بلوچی است که با پدر و برادرش در نزدیکی ساحل با کار در یک رستوران آلاچیقی روزگار را می‌گذرانند. شاه نذر از اهالی روستا که مردی پولدار است اصرار دارد تا با ناریه ازدواج کند. پدر ناریه به دلیل مشکلات مالی با این ازدواج موافق است. فیلم “جین ایر” 11 مردادماه ساعت 23:30 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم محصول مشترک سال 1996 فرانسه، ایتالیا و انگلستان به کارگردانی فرانکو زفیرلی است. هیو ویتمور و زفیرلی بر مبنای رمان شارلوت برونته فیلمنامه این اثر را نوشتند. آلسیو ولاد و کلادیو کاپونی موسیقی متن این فیلم 116 دقیقه‌ای را ساختند. در فیلم “جین ایر” بازیگرانی چون آنا پاکوئین، نیک نایت، نیکلا هوارد، فیونا شا، جان وود، جرالدین چاپلین، شارلوت گنسبورگ، جون پلورایت، ژوزفین سره و … بازی کرده اند و داستان آن درباره دختری فقیر است که در مدرسه شبانه‌روزی بزرگ می‌شود. او در جوانی به عنوان معلم سرخانه به خانه ادوارد راچستر ثروتمند، اما رنج کشیده می‌رود و … فیلم سینمایی “یک خواب صد بیداری” جمعه 12 مرداد ماه ساعت 17:30 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم به بهانه سالگرد جنگ 33 روزه لبنان از این شبکه پخش می‌شود و با نگاهی جدید به اتفاقات و موضوعات سیاسی آن زمان، از زبان یک کودک لبنانی بیان می‌شود. فیلم سینمایی “گل 2” هم روز پنج‌شنبه 11 مرداد ماه ساعت 20:15 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. فیلم سینمایی “گل 2” را ژوم کوله ـ سرا بر مبنای فیلمنامه‌ای از مایک جفریز ساخته و در آن کونو بکر، الساندرو نیوولا، آنا فریل، استفن دیلن، روتگر هائر به ایفای نقش پرداخته اند. این فیلم 115 دقیقه‌ای محصول بریتانیاست. داستان “گل2” درباره سانتیاگو مونس است که در قسمت اول این فیلم بعد از کلی تلاش به تیم نیوکاسل می‌رود. با انتقال او به تیم رئال مادرید فرصت طلایی برایش پیش می‌آید. فیلم سینمایی “در بارانداز” هم روز جمعه 12 مرداد ماه در قالب برنامه صد فیلم از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم را الیا کازان سال 1954 به مدت 108 دقیقه ساخت. باد شولبرگ فیلمنامه این اثر را بر مبنای داستانی الهام گرفته از  مجموعه مقاله‌هایی نوشته مالکوم جانسن نوشته است. لنرد برنستاین موسیقی متن این فیلم را ساخته و مارلون براندو، کارل مالدن، لی ج.کاب، راد استایگر، پت هنینگ، ایوا مری سینت، لیف اریکسن و جیمز وسترفیلد بازی کرده‌اند. این فیلم سیاه و سفید است. داستان “در بارانداز” درباره اتحادیه کارگران باراندازهای نیویورک است که زیر نظر تبهکاری به نام جانی فرندلی (کاب) اداره می‌شود و کارگران برای گذران زندگی تحت فشارند. چارلی مالوی (استایگر) وکیل متقلب جانی است و برادرش تری (براندو) که قبلاً مشتزن بوده، در بارانداز می‌پلکد و خرده فرمایش‌های جانی را انجام می‌دهد و … فیلم “خبر صفحه اول” هم روز جمعه 12 مرداد ماه در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. این فیلم را گوردن پری سال 1954 به مدت 99 دقیقه جلو دوربین برد. این فیلم سیاه و سفید است و جک هاولز و جی لوئیس فیلمنامه این اثر را بر مبنای رمان “شب آخر” نوشته رابرت گینز نوشته است. در این فیلم جک هاوکینز، الیزابت آلن، ایوا بارتوک، درک فار و مایکل گودلاف به ایفای نقش پرداختند. فیلم “خبر صفحه اول” محصول آمریکا است و داستان این فیلم درباره یک سردبیر روزنامه است که همیشه کار می‌کند، حتی حاضر نیست همراه همسرش به تعطیلات برود و در روزنامه می‌ماند. در آن روز کلی اتفاقات می‌افتد و … “پیوند عاطفه” محصول هندوستان 12 مردادماه ساعت یک بامداد از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. “پیوند عاطفی” را سونیل دارشان سال 2001 به مدت 180 دقیقه بر مبنای فیلمنامه‌ای از رابین بات نوشته و در آن آمیتاب باچان، مونیش بال، جوی چاولا و آکشی کومار بازی می‌کنند. فیلم داستان ویجی کاپور پیرمردی است که راجش جوان و باهوش ولی بی‌سرپرست را در کارخانه استخدام می‌کند. راجش بعد از مدتی با پریتی دختر کاپور ازدواج می‌کند و با فتنه‌گری سعی می‌کند پسر کاپور را از چشم پدر بیندازد. فیلم “قهرمان لیانشان” هم محصول هنگ کنگ 12 مردادماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره فانگلا است که شهر جانگ جون را به تصرف درآورده و با حکومت ظالمانه خود مردم را آزار می‌دهد و … امانت داری و اخلاق مداری استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع ” خبرگزاری مهر ” مجاز می باشد. 527407 …………………………………………………………………………………………………………….. صفحه اول | فرهنگ و هنر | فرهنگ و ادب | دين وانديشه | حوزه و دانشگاه | فناوری های نوین اجتماعی | اقتصادی | سياسی | بين الملل | ورزشی | انرژی هسته ای عکس | استانها © 2003-2005 Mehr News Agency

ایران بزرگترین قربانی سلاح های شیمیایی است

admin 574

ایران بزرگترین قربانی سلاح های شیمیایی است، گفت: بعد از جنگ جهانی اول و دوم هیچ کشوری به اندازه ایران از سلاح های شیمیایی آسیب ندیده است. به گزارش روز چهارشنبه گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، در کنفرانس مطبوعاتی نخستین سمینار بین المللی بررسی پیامدهای کاربرد سلاح های شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران که با همکاری پـژوهشکده و مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، وزارت امور خارجه، سازمان محیط زیست و سایر نهادها برگزار شد.دکتر دهقان دبیر مرجع ملی کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی با بیان اینکه تعداد قربانیان سلاح های شیمیایی در ایران بسیار زیاد است گفت: کاربرد سلاح های شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران آثار بسیار وحشتناکی را بر جای گذاشته است.وی افزود: بعد از پایان جنگ سرد و استفاده گسترده سلاح های شیمیایی علیه ایران آثار بد آن مشخص شد و این در حالی بود که عکس العملی از سوی نهادهای بین المللی صورت نگرفته و کشورهای غربی در استفاده این سلاح ها علیه ایران به صدام کمک می کردند.دکتر دهقان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران یک کشور مظلوم واقع شده و درمقابل این صلاحها بیشترین صدمه را دیده است اظهار داشت: امسال به مناسبت دهمین سالگرد انعقاد کنوانسیون خلع سلاح های شیمیایی و همچنین بیستمین سالگرد حمله به سردشت، وزارت امور خارجه و انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی و دیگر نهادها اقدام به برگزاری اولین سمینار بین المللی بررسی پیامدهای کاربرد سلاح های شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران در مهرماه کردند.وی سطح علمی این کنگره را بسیار بالا دانست و گفت: در این کنگره پیرامون اجرا و همچنین پایبندی جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مطرح می شود و انهدام سلاح های شیمیایی کشورهای دارنده این سلاح ها نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد./110/02 خبرنگار: 222 Iran Student Correspondent Association – Info@ISCANews.ir Copyright 2003 – 2007 ISCANEWS.IR – All Rights Reserved Powered by: Mehrpad Information Technology   function fnTrapKD(btn){ if (event.keyCode == 13) { event.returnValue=false; event.cancel = true; btn.click(); } }

بنر کتاب عکس

لایت روم