بایگانی برای فروردین, 1387

عکس طهران 86

kharazi 3128

توضیح نمایشگاه 120 قطعه عکس از 65 عکاس به مناسبت یکصدمین سال تصویب قانون بلدیه عکاس: گروه عکاسان قاب اول در تمامی پژوهش ها بخشی که قضاوت را از هر گونه حدس و گمان دور می کند و به یقین می رساند عکس است. که علاوه بر بعد فنی و هنری ، آن را به عنوان سندی دیداری از آنچه بوده و هست به شمار می آورد . یکی از وظایف موزه در رابطه با عکاسی تهیه و جمع آوری مستندات تصویری است که در این راستا به مناسبت (یکصدمین سال تصویب قانون بلدیه ) در بهار سال 1385 طرح اولیه مسابقه ای با عنوان عکاسی از تهران در جلسه ای با حضور اسماعیل عباسی ، سید محسن هاشمی و مژگان طریقی با هدف مستند سازی مجموعه فرایند های زندگی در شهر اعم از کار، آمد و شد ، فراغت و معماری …. شکل گرفت تا با چاپ کتاب و برگزاری نمایشگاهی با عنوان تهران 86 بتواند در سالهای آینده مرجعی باشد معتبر برای ارجاء به نحوه زندگی و معیشت در تهران. در اسفند ماه 1385 طرح تصویب و در بهار 1386 اولین فراخوان در مجله عکس منتشر شد . تا 20 آذر 1386پایان مدت مسابقه تعداد 2611 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید به دبیرخانه موزه ارسال شد . در25 آذر جلسه داوری با حضور داوران : اسماعیل عباسی ، سعید صادقی ، محمد ستاری ، سید محسن هاشمی و مژگان طریقی برگزار گردید. هیئت داوران از بین آثار رسیده تعداد 150 قطعه عکس انتخاب کرده و با توجه به کیفیت بالای عکس های ارسالی تصمیم گرفتند نمایشگاهی جنبی نیز ازعکس هائی که از نظر فنی و هنری از درجه بالائی برخوردار بودند ولی با موضوع مسابقه ارتباط مستقیم نداشتند نیز برگزار نمایند که تعداد 47 قطعه عکس انتخاب و درموزه عکسخانه شهر به نمایش گذاشته خواهد شد. مژگان طریقی مدیر موزه عکسخانه شهر #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

عکس های برگزیده سال 1386 به انتخاب خبرگزاری فارس

admin 948

عکس های برگزیده سال 1386 به انتخاب خبرگزاری فارس در پی فراخوان چهارمین دوره عکس های برگزیده سال توسط خبرگزاری فارس نزدیک به 200 عکاس با 316 عکس شرکت کردند که از این میان 111 عکس انتخاب شده است. علاقمندان می توانند عکس ها را تا آخر فروردین 87 در سايت خبرگزاری فارس مشاهده کنند. عکاسان برگزیده در این نمایشگاه که آخر هرسال برگزار می شود، عبارتند از: آذین زنجانی، آرش خاموشی، آیدین رهبر، ابراهیم نوروزی، ابوالفضل نسایی، احمد حلبی ساز، احمد مطلایی، اسماعیل داوری، اسماعیل عباسی، افشین شاهرودی، اكو سالمی، امیر پورمند، امیر خلوصی، امیر رستمی، امیر قادری، امیرعلی جوادیان، امین منتظری، امین نظری، بابك بردبار، بابك برزویه، باقر نصیر، بهروز مهری، بهنام صدیقی، پروین ایمانی، پیام اكبری، پیام برازجانی، پیمان موئمنی، جواد مقیمی، حامد جعفرنژاد، حامد خورشیدی، حامد نوری، حجت الله سپهوند، حسن سربخشیان، حسن قائدی، حسین حدائقی، حسین ساكی، حسین فاطمی، حمید جانیپور، حمید سعیدی، حمید صادقی، حمید قدمعلی، رئوف محسنی، راحله زمردیان، رسول صفی زاده، رضا عزیزی، رضا میلانی، روح الله وحدتی، روزبه جدیدالاسلام، سارا ساسانی، سامان اقوامی، سپند بختیاری، سجاد صفری، سعید سروش، سعید عامری، سلیمان محمودی، سمیه سهیلی، سید محسن سجادی، سید محمد فاطمی، سیدعلی موسوی، شهاب الدین واجدی، عابدین طاهركناره، عباس كوثری، عبدالحسین رضوانی، علی آقاربیع، علی اكبر شیرژیان، علی رفیعی، علی شایگان، علی محمدی، علیرضا جلیلی فر، علیرضا صوت اكبر، فرامرز عامل بردبار، فرامرز میراحمدی، فرزانه خادمیان، فرزین شادمهر، قادر عاقلی، كارن فیروز، كامل روحی، كورش صالحی، گلناز بهشتی، گوهر دشتی، مازیار نیك خلق، محسن راستانی، محمد بابایی، محمد توكلی، محمد خیرخواه، محمد كاظمپور، محمد محمدامین، محمد مهدی زابلی، محمد نجفی، محمدرضا دهداری، محمدرضا علی مددی، مرتضی الیاسی، مرتضی نیكوبذل، مرضیه ایوتین، مریم رحمانیان، مریم مجد، مسعود شیخ ویسی، منصوره معتمدی، مه جبین قهرمانخواه، مهدی فرهمند، مهدی قاسمی، مهدی قنواتی، مهدی مریزاد، مهلا داریان، مونا هوبه فكر، میلاد پیامی، نادر بكائی، نیما دیماری، هادی آبیار، وحید ایمانطلب، وحید سالمی. ساعت 15:00  

تجليل از پنج عكاس برتر كشور

admin 522

در اولين يادواره عكس ياران حسين (ع) صورت مي‌گيرد تجليل از پنج عكاس برتر كشور خبرگزاري فارس: همزمان با برپايي اولين يادواره عكس ياران حسين (ع) در خرداد ماه سال آينده از پنج عكاس برجسته كشور تقدير مي‌شود. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي يادواره عكس ياران حسين (ع)، عليرضا كريمي صارمي دبير يادواره با اعلام اين خبر گفت: در اولين دوره اين يادواره از پنج عكاس برجسته‌اي كه آثارشان منطبق با اهداف و برنامه‌هاي يادواره ارايه شده قدرداني مي‌شود. وي ادامه داد: دبيرخانه يادواره در نظر دارد تا آثار شاخص عرصه عكس را با موضوع ارزش‌هاي والاي نهضت امام حسين (ع) و تجليات و تاثيرات فرهنگ شهادت و عاشورا گردآوري كند. صارمي با اشاره به لزوم توجه به موضوعاتي چون باورهاي حسيني در فرهنگ و رفتارهاي فردي و اجتماعي و احساس امنيت در مكتب حسيني در جامعه معاصر تصريح كرد: موسسه ناجي هنر و نيروي انتظامي كشور با توجه به اهميت و ضرورت توجه به فرهنگ شهادت و عاشورا و نيز جايگاه تاثير‌گذار و جهت بخش باورهاي حسيني در تحكيم و تقويت مناسبات سالم اجتماع، اهتمام به آئين‌ها و سنن ملي و ترويج شعائر ديني، يادواره عكس ياران حسين (ع) را پيش‌بيني كرده است. دبير اولين يادواره عكس ياران حسين (ع) عنوان كرد: ستاد برگزاري يادواره در نظر دارد علاوه بر شناسايي آثار برتر عرصه عكاسي با موضوع فرهنگ عاشورا و نهضت امام حسين (ع) برنامه‌هاي جنبي نيز با هدف تقويت ابعاد تحليلي و پژوهشي «هنر، عكس و عاشورا» طراحي كند. وي اضافه كرد: آثار منتخب يادواره در قالب نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرد و آثار گردآوري شده در قالب كتاب منتشر مي‌شود

پیوند گوشت و آهن

kharazi 1890

توضیح نمایشگاه 16 قطعه عکس سیاه و سفید عکاسی شده طی سالهای 1364 تا 1385 این مجموعه به یاد هنرمند فقید “ژازه طباطبائی” تدارک گردید.روحش شاد عکاس: کورش سیدابوطالب امام قاب اول هنوز دوربین دیجیتال نبود و فتوشاپ هم فراگیر نشده بود، چاپ عکس، دستی بود و با دستگاه آگراندیسمان و من هم که با حوصله ! عکسی از “ژازه” را زیر دستگاه با عکس یکی از مجسمه های آهنیش ترکیب کردم، یکبار با محاسبه به جای صورت، عکس مجسمه را با ماسک چاپ کردم و با تعویض فیلم و ماسک اینبار صورت را چاپ کردم و بعد ظهور و ثبوت. دوستانی که نتیجه را دیدند معتقد بودند نبایستی این عکس رو به خود ژازه نشون بدم! کمدی، کاریکاتوره، …! ولی خودم فکر می کردم مثل کارهای ژازه فقط یک طنزه کلاژ طنزی از ژازه و مجسمه های آهنینش با چاپ دستی و اون هم فقط به شکل تک نسخه ای . وقتی عکس رو به آقای تباتبائی نشون دادم نام ( لمه گوشت و آهن ) بر آن گذاشت و اصرار به چاپ نمونه های دیگر، که برخی در کتاب پنج جلدی آثارش به چاپ رسید و تعدادی هم در ارسال پستی مفقود شد. دست اداره پست درد نکنه! ————————————————————————— گوشت گفت: تو سخت و محکمی با این حال در کورۀ من نرم و شکننده. ترا می خورم، می بلعم و با هم یکی می شویم. آهن لبخند زد و یکدیگر را در آغوش کشیدند. “ژازه” تیرماه 1373 #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

پانورامای اسلام در ایران

kharazi 1556

توضیح نمایشگاه 20 قطعه عکس که سند تمامی آنها نگاتیو می باشد و در طول سال 1385 عکاسی شده اند. عکاس: بهزاد فیروزی قاب اول  « آنسوی تصویر احساس روشنایی»بهزاد فیروزی متولد 1351 ( 1972-م) شهر ستان بابل می باشد و در زمینه‌های مختلف پروژه‌های متعدد فرهنگی و هنری از قبیل عکاسی سینما ادبیات و بطور کلی هنرهای تصویری فعالیت داشته است. وی بعد از تحصیل در رشته گرافیک و سینما در تحقق مستندات بیشماری شرکت داشته و مخصوصاً عنوان کتاب ظهور حقیقت را در سال 2001 منتشر نمود که مجموعه‌ای از عکس‌هایش را شامل می‌گردد. وی همزمان با آن بویژه در همان سال (2001 میلادی) با فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی همکاری داشته و دارد و عکس‌هایی از اردوگاه‌های پناهندگان افغانی در استان نیمروز افغانستان گرفته که در فصلنامه جهانیRCRC در بخش فوکوس آن به چاپ رسیده است. فیروزی همچنین مرکز اسناد و مزه‌های ملی جمعیت هلال احمر ایران را تاسیس و هدایت آن را مدت‌ها به عهده داشته است. وی در بسیاری از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرکت نموده و عناوین بسیاری را بدست آورده و آخرین نمایشگاه او در ماه ژانویه گذشته در گالری آریا تهران برپا شد. وی از میان عکس‌هایش دیدگاه جدیدی از تصویر و عکاسی را بیان می‌نماید که چنانچه جادوی هزاره سوم برای انسان معاصر وسیله‌ای را فراهم می‌آورد که به واسطه آن لحظه‌های خاص حیات جاودانه می‌گردد به طوری که مشاهده کنی معنای جهانی زندگی چیست؟ روشی که به واسطه آن زندگی می‌گذرد و عوامل اساسی در آن وجود دارد زندگی یک آشکار کننده حقیقی از حس حیات است و عکاسی رویایی را به تصویر می‌کشد که حس جدیدی را از دیدگاه خاص وی به اشیاء القاء می‌نماید، زیرا چهره پنهان موجودات و اشیاء را آشکار می‌سازد و لغات جدید عکاس نزدیک به نور الهی است بدین ترتیب چشم عکاس عوامل مخفی فعلی را در وجود ما از نمایش عکس‌ها نمایان می‌نماید کار وی با پژوهش داخلی همراه است و به دنبال معنویتی خارج از چارچوب از قبیل تعریف شده می‌باشد. وی افزود: من در آثار معنا گرایانه‌ام به سفر درونی که از گذشته تا به حال و در نهایت آینه منتهی می‌شود بسیار دقت داشته‌ام و این تفاهم را با نور و ویژگی‌های تصویر منتقل کرده‌ام. به طور مثال در مورد کودکی که متولد می‌شود محو است کودک از دنیایی می‌آید را نه می‌شناسد و نه می‌شناسیم و به صورت خیال و رویا است . تصویر بعد که به دوران حیات کودک در دنیا بر می‌گردد دیگر محو نیست و زمان مرگ باز هم تصویر محو گونه می‌شود چون انسان به دنیایی سفر می‌کتد که آن را نمی‌شناسد. با این وجود موجبات خاص مشاهدان را فراهم می‌اورد و زمینه‌های خاص استفاده از عکس‌های معاصر را کنار می‌گذارد حداقل این روزه اشخاص به سوژه‌های مفهومی و مذهبی عکس توجه دارند این تمایل نزد عکاسان واقعی که در دنیای رنگ ترکیب و تکنیک غوطه ور شدند و ارتباط خود را با تمام دنیای مجازی و فعلی در عکس از دست داده‌اند نمایان می‌باشد. او با وجود حضور رنگ واقعی در همه جای عکس ترجیح می‌دهد به سیاه و سفید باز می‌گردد و اظهار می‌دارد که نور الهی وصف ناپذیر است. عکاس همزمان می‌بایست حضورش را بعنوان یک ابزار واقعی ارتباط بین خودش و بیننده تشویق نماید و با وقایع هر کدام مواجه می‌شود تفاوت اساسی بین آنچه که می‌بینیم و آنچه که می‌خواهیم ببینیم وجود دارد. در اولین حالت سوال این نیست که حقیقت آشکار را ببینیم در حالیکه در دومین حالت تفسیر بیننده و دیدگاه درست وی از اشیاء تصاویر ذهنی از حقیقت و واقعیت می‌باشد. بدنبال این روش نقش بیننده اساسی است با این احساس است که اندیشه در عکس وی عامل فعالی برای تفکر به جهانی که در آن زندگی می‌کند کشانده است. با تولد این امر «روند تجربیات بصری با نوری در زندگی شخصی وی به وقوع می‌پیوندد». از این رو بهزاد فیروزی به ما پیشنهاد می‌کند که مفهوم عکس فقط نمایش یا شکل یک شیئی نیست! بلکه ابزار را دگرگون می‌کند تا بهتر جهان و بخش معنوی آن را که هر موجود یا هر شیئی را پنهان می‌نماید بهتر بفهمیم.نوشته: اَملی نوواگلیز مجله تهران ماهنامه فرهنگ و اندیشه به زبان فرانسه شماره 17 آوریل 2007 بهزاد فیروزیمتولد 1351 بابل #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بنر کتاب عکس

لایت روم