بایگانی برای بهمن, 1387

جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی

kharazi 1679

توضیح نمایشگاه 92 قطعه عکس عکاس: گروه عکاسان قاب اول قرن حاضر را باید عصر رسانه ها و ارتباط دانست. میلیون ها نفر از مردم جهان، هر روز از طریق عکس و تصویر از جریان رویدادها و تحولات سیاسی، علمی و هنری آگاه می شوند. اگر انسان بر سطح کره ماه قدم می گذارد و یا در اعماق اقیانوس کند و کاو می کند، عکس و تصویر با چشم ناظر، همگام و همراه اوست و در ثبت لحظات حساس و با شکوه به وی مدد می رساند. به عبارت دیگر، عکس و عکاس را باید هم چنان چشمان هوشمند قرن معاصر دانست. جای خوشحالی است که دانشگاه آزاد اسلامی با نگرشی مثبت به عکس و عکاسی، جایگاه ویژه آن را حتی با برگزاری ((نخستین دوره جشنواره عکس)) مستحکم نموده است. امید است که ادامه روند برگزاری این جشنواره و ایجاد دبیرخانه دائمی برای آن، باعث اعتلای سطح عکاسی آماتوری و حرفه ای در عرصه جامعه و دانشگاه شود . نیاز جامعه دانشجویی تشنه آموختن، به رویکردهای فرهنگی و هنری در طول سالیان اخیر آن چنان مشهود است که با انتشار آیین نامه ((نخستین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی)) انبوهی از آثار گران سنگ دانشجویان و عکاسان آزاد شرکت کننده را در پیش روی خود دیدیم . هیات داوران ضمن سپاس از این استقبال ، نکاتی را در خصوص آثار رسیده قابل ذکر می داند: تعداد عکس های ارسالی با موضوع (( تاثیر حضور و توسعه دانشگاه ها در جامعه)) قابل توجه نبود و در بخش ((معماری و توسعه فیزیکی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور)) آثار رسیده علی رقم تعداد انبوه، فاقد جنبه های خلاقه و هنری بود و عمدتاً عکاسان محترم شرکت کننده در این بخش، صرفاً به مستند سازی رسانه عکاسی بسنده کرده بودند . از برگزار کنندگان تقاضامند است برای برگزاری دومین دوره جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی، رویکرد های ملموس تری را در رابطه با اعلام موضوع و عکاسی لحاظ کنند. وجود آثار تکراری در میان عکس های ارسالی به جشنواره بعضاً مشهود بود. تکرار به سکون هنر می انجامد و سکون هنر مترادف با مرگ خلاقیت در هنر است. امید است که با اتخاذ راه کار های مناسب در تدوین اساسنامه و مقررات بخش عکس، ضمن هشدار به هنرمندان عکاس، از پذیرش آثار تکراری که میهمان اکثر مسابقات عکاسی بوده اند، خودداری شود و عکاسان گرامی نیز با پرهیز از شرکت دادن عکس های تکراری در جشنواره های مختلف بر پویایی خویش، صفحه بگذارند . هیات داوران نخستین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

13 بهمن؛ رونمايي بسته «سي‌سال‌سينما» و ‌عكس‌هاي «محمودكلاري»

admin 641

بسته «سي‌سال‌سينما، سي‌سال انقلاب» و ‌عكس‌هاي «محمودكلاري» 13 بهمن طي برنامه‌اي در پرديس ملت رونمايي مي‌شود به گزارش خبرنگار سينمايي فارس، برنامه سي‌سال سينما-سي‌سال انقلاب اسلامي توسط نهاد رياست جمهوري روز شنبه 12 بهمن ماه در ساختمان رياست جمهوري برگزار مي‌شود. بنا بر اين گزارش، روز 13 بهمن ماه مراسم سي‌امين سال پيروزي انقلاب اسلامي در پرديس سينمايي ملت با رونمايي كتاب عكس‌هاي محمود كلاري و 30 دي‌وي‌دي ،30 سال سينماي ايران توسط خانه سينما برگزار مي‌شود. عسگرپور پيش از اين به فارس گفته بود: يكي از برنامه‌هايي كه در «خانه سينما» به‌مناسبت سي‌سالگي سينماي بعد از انقلاب پيش گرفته‌ايم، پروژه‌اي به مديريت «رضا ميركريمي» است كه در آن ما 30 فيلم از ميان از فيلم‌هاي بعد از انقلاب را انتخاب كرده‌ايم كه اين فيلم‌ها با زيرنويس انگليسي در يك بسته فرهنگي قرار خواهند گرفت. اين فيلم‌ها فقط محدود به فيلم‌هاي بلند نيستند بلكه اين بسته سينمايي فيلم‌هاي كوتاه، مستند و انيميشن را هم در برمي‌گيرد. مجموعه اين فيلم‌ها در يك بسته فرهنگي با زيرنويس انگليسي به بعضي از مراكز آرشيوهاي معتبر فرهنگي دنيا ارسال مي‌شود.

نگارخانه چیلیک میزبان ماسوله سفید ساسان مویدی

admin 475

هفدهمین دوره از سلسله نمایشگاه های عکس “نگارخانه چیــلیــک” به نمایش عکس هایی از ساسان مویدی با عنوان ماسوله سفید اختصاص یافت. این مجموعه که دومین نمایشگاه انفرادی مویدی با موضوع روستای تاریخی ماسوله است به یادبود اولین سالروز درگذشت فیروزه جلالی فرزند استاد بهرام جلالی برگزار شده است. در قاب اول این نگارخانه آمده است که: سالهاست به ماسوله مي روم و عكس مي گيرم. هيچ وقت برايم تكراري نبوده و نیست. هميشه، هر سفر تازگي خاص خودش را دارد و اگر زمان ياري ام كند، هنوز با گذشت ربع قرن موضوعاتي در ماسوله هست كه بايد عکاسی كنم. اگر چه اهالی خوب و صميمي ماسوله هم، انگيزه اين كار را برايم دو چندان كردند و حاصل اين تلاشها برای من بانك عكس ماسوله شده است . . . ساسان مویدی در این مجموعه 32 قطعه عکس رنگی از زمستان ماسوله را ارایه کرده است. لازم به یادآوری است “نگارخانه چیــلیــک” تا به حال میزبان آثار بیش از یکصد نفر از عکاسان کشور از جمله: امیرعلی جوادیان ، اباصلت بیات ، حسین بهرامی ، رافی آوانسیان، بهزاد فیروزی ، کوروش امام، نوشین وفادار، حسن ملکی ، احمد خطیری، آرزو عمیدی و بسیاری دیگر از هنرمندان کشورمان بوده است. نگارخانه چیلیک در حال حاضر کودکان گل فروش منصوره معتمدی را در روز شمار خود دارد و دوره ی بعدی این نمایشگاه به آثار راه یافته نخستین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص یافته است. این نمایشگاه عصر امروز دوشنبه، 7 بهمن ماه افتتاح شده و علاقمندان می توانند با مراجعه به نشانی: www.ChiilickGallery.com از آثار این نگارخانه دیدن کنند.  

ماسوله سفید

kharazi 1901

توضیح نمایشگاه 32 قطعه عکس رنگی عکاس: ساسان مویدی قاب اول  به ياد فيروزه جلالي سالهاست به ماسوله مي روم و عكس مي گيرم هيچ وقت برايم تكراري نبود و هميشه هر سفر تازگي خاص خودش را دارد و اگر زمان ياري كند، هنوز با گذشت ربع قرن موضوعاتي هست كه بايد كار كنم. اگر چه اهالی خوب و صميمي ماسوله هم انگيزه اين كار را برايم دو چندان كردند و حاصل اين تلاشها برای من بانك عكس ماسوله بوده است. دي ماه 1386 دو ماه از فوت تنها برادرم مي گذشت. با انگيزه عكاسي از مراسم علم بندي (شب ششم محرم) به ماسوله پناه بردم. با ورود من به شهر بارش برف شروع شد و دوازده روز هم ادامه داشت. در برف سنگین و بي سابقه سال گذشته بود كه خبر فوت فيروزه جلالي را شنيدم! مدتي بود كه در انتظار خبر سفيد پوش شدن فيروزه عزيز بودم نه لباس سفيد ابدي. توي برف محصور شده بودم نتوانستم براي وداع آخر(مراسم خاك سپاري) تهران باشم، پس ماندم و ماسوله سفيد را به ياد فيروزه عزيز كار كردم و در تمامي اين مدت روزهای بزرگ شدن فيروزه را در ذهنم مي گذراندم و از خدا براي بهرام عزيز و همسرش شهناز، طلب صبر مي کردم. مجموعه ماسوله سفيد را تقديم به روح پاك و سفيد فيروزه جلالي مي نمايم. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ارایه ای نوین از عکس های حسن ملکی در نگارخانه گلستان

admin 200

نمایشگاه عکس‌های ترکیبی حسن ملکی از روز جمعه 26 دی، در گالری گلستان افتتاح می شود. در این نمایشگاه 20 قطعه عکس رنگی در اندازه 70×100 سانتیمتر به نمایش در می آید. مجموعه ارایه شده در این نمایشگاه بر پایه عکس نشسته و ارایه ای نو همراه با مواد دیگر است و به روایتی می توان آن را فتومونتاژ دانست که بیانگر تلاش عکاس برای ارایه اثری نو در رسیدن به ترکیب‌بندی و فضای بصری جدید است که هنرمند با تلفیق عکس و موادی همچون کاه و گل روایتی ایرانی را برای این سبک رقم زده است. حسن ملکی فارغ التحصیل رشته عکاسی دانشگاه هنر و قریب به 10 سال است که به صورت متمرکز با نگاهی مستند عکاسی می کند و این نمایشگاه کاری جدید از این هنرمند به شمار می آید. این نمایشگاه تا روز پنجشنبه، سوم بهمن، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 تا 20 و پنجشنبه از ساعت 16 تا 18 برای بازدید عموم مهیا است. نگارخانه گلستان در تهران، خیابان دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره 42 واقع شده است.

نمایشگاه حسن ملکی در گالری گلستان

admin 209

نمایشگاه عکس‌های ترکیبی حسن ملکی از روز جمعه، 26 دی، در گالری گلستان افتتاح شده است. در این نمایشگاه 20 عکس رنگی در ابعاد 70×100 سانتیمتر به نمایش در می آید. عکس‌های نمایشگاه بیانگر تلاش عکاس برای ارایه کاری نو و رسیدن به ترکیب‌بندی و فضای بصری جدید است. حسن ملکی فارغ التحصیل رشته عکاسی از دانشگاه هنر است. وی 10 سال است که به صورت متمرکز عکاسی می‌کند و بیشتر در عکاسی گرایش به عکاسی مستند و هنری دارد. این نمایشگاه تا روز پنجشنبه، سوم بهمن، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 تا 20 و پنجشنبه از ساعت 16 تا 18 برای بازدید عموم گشوده است گالری گلستان: دروس، خیابان شهید کماسایی، پلاک 42

کودکان گل فروش

kharazi 6153

توضیح نمایشگاه 28 قطعه عکس عکاس: منصوره معتمدی قاب اول اینجا جنوب تهران است. جاده ای که به بهشت زهرا (س) میرسد. و این کودکان، همان حوریان بهشتی اند که با دسته دسته گلهایی که می فروشند، زندگی می کنند. چشمانشان درخشش خاصی به خود می گیرد وقتی زیر آفتاب گرم و سوزان تابستان وبادهای سرد و سخت زمستان، تنها یک ماشین بین صدها ماشین رهگذر، توقف می کند تا شاید با خریدن شاخه گلی … بیشتر در سنین کودکی اند و لابه لای این کودکان نوجوانان هم به چشم می خورند. خستگی و گرسنگی معنا ندارد وقتی هیچ ماشینی نایستد. چشمان مادر به راه است تا بلکه فرزندش از راه برسد و پیام آور لقمه نانی باشد تا غذایی از دست معصوم گل فروش کوچکش فراهم نماید و دور سفره بنشینند. هنوز خورشید بالا نیامده بود که مادر بدرقه شان کرد و نزدیک ظهر که می شود، مادر نگران نان آور گل فروشش می شود. اینجا همه گل به دست اند و چشم به راه. اینجا جنوب شهر تهران، پایتخت ایران است! #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نمایشگاه عکس آزاده بهکیش در گالری گلستان

admin 176

نمایشگاه آزاده بهکیش در گالری گلستان اولین نمایشگاه انفرادی عکس آزاده بهکیش با عنوان ” با خرده ریزها در فرنگ” از روز جمعه،13 دی، در گالری گلستان افتتاح شده است. در این نمایشگاه 20 عکس رنگی که هرکدام از عکس ها عکاسی از عکس هایی هستند که با اشیا رویشان کار شده است، به نمایش در می آید. آزاده بهکیش 9 سال است که عکاسی می کند. وی کارشناسی عکاسی دارد و در حال حاضر دانشجوی رشته مولتی مدیا در ایتالیاست. این نمایشگاه تا روز پنجشنبه، 19 دی، هر روز از ساعت 16 تا 20 برای بازدید عموم گشوده است. گالری گلستان: دروس، خیابان شهید کماسایی، پلاک 42.

هدف از برگزاری جشنواره عکس دانشگاه آزاد شکوفا کردن استعدادهای جوانان است

admin 2911

دبیر دومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هدف از برگزاری جشنواره شکوفا کردن استعدادهای جوانان است. به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار واحد اطلاع رسانی دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک ، بصیراقارب پرست در نخستین نشست خبری دومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد که با حضور آبتین غفاری مدیر اجرایی جشنواره در ساختمان اداری تهران مرکز برگزار شد گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در 31 شهریور سال 1361 رسماً کارخود را آغاز کرد و طی 25 سال به لحاظ کمی گسترش زیادی داشته و امروز شاهد آن هستیم که این دانشگاه شعب زیادی دارد، هر کار اجرایی مشکلات خاص خود را داشته و کسی مدعی نیست که دانشگاه آزاد اسلامی بی ایراد است. وی افزود: جامعه و دانشگاه آزاد اسلامی فضای خوبی را برای تحصیل جوانان ایجاد کرده، هرچند هزینه ها به خانواده فشار می آورد ولی از لحاظ تحصیل از خروج بسیاری از جوانان جلوگیری کرده است. اقارب پرست افزود: جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی از سال گذشته تصمیم به برگزاری گرفت و اهداف بزرگی را دنبال کرد که از جمله آنها می توان به شکوفا کردن استعدادهای جوانانی پرداخت که فعالیتهایشان دیده نمی شود. دبیر دومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: در مرحله اول هدف بیشتر محیطها و فضاهای دانشجویی، علمی و رفاهی بود که واحدها در قالب تصاویری به دبیرخانه ارسال کردند. وی افزود: ما در دومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی تلاش کردیم با تمام مشکلات مبارزه و با حمایت دکتر جاسبی به یک جشنواره معتبر در کشور تبدیل شویم. وی افزود: موضوع جشنواره را یک مقدار گسترده و به بحث درخصوص جوانان پرداخته ایم زیرا آینده در گرو استعدادهای جوانان است و بهترین نتیجه که دانشگاه آزاد اسلامی می تواند بگیرد موضوع علم و توسعه دانش است. اقارب پرست خاطر نشان کرد: عکسها در قالب استانداردهای جشنواره عکسهای برگزیده و در قالب کتابی در معرض عموم قرار می گیرد وطی دو هفته آینده در سایت جشنواره به آدرس www.azadfesteval.com قرار می گیرد. وی افزود: نمایشگاه در 25 دی شروع و هرهفته در یکی از 72 واحد بصورت سیار برگزار می شود و تا اسفندماه ادامه دارد، و هر دانشجو و مردم عادی نیز برای بازدید می توانند به واحدها مراجعه کرده و گسترش از کمی دانشگاه آزاد بازدید کنند. وی در خصوص برگزاری جشنواره در سطح بین المللی گفت: فعلاً این جشنواره با توجه به داشتن شعباتی از دانشگاه آزاد اسلامی در کشورهای امارات، لبنان و انگلیس و یکی از کشورهای آفریقایی در سطح ملی برگزار می شود و تصمیمی برای بین المللی شدن این جشنواره گرفته نشده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

بنر کتاب عکس

لایت روم