بایگانی برای شهریور, 1388

مجسمه های گمنام

kharazi 1774

توضیح نمایشگاه رساله کارشناسی ارشد عکاسیبخش نظری: بررسی مکتب هنری عکاسان دوسلدورفعنوان بخش عملی: مجسمه های گمنامراهنمایی بخش نظری رساله: حمید سوریراهنمایی بخش عملی: فرهاد سلیمانیداوران : سیدجواد سلیمی، پروین طایی، مسعود خدادادی مترجم زاده و فرهاد سلیمانی عکاس: صالحه خوانساری قاب اول مکتب دوسلدورف از مکاتب هنری معاصر در زمینه عکاسی است که آن را زوج مشهور بکر در دهه 1950 بنیان نهادند. آنها با رویکردی دوباره به عکاسی دهه بیست و سی، از اصول و مبانی جنبش عینیت نوین، وام گیری هایی کردند. همچنین جنبش های موازی با آن در دهه پنجاه مانند مینیمال و کانسپچوآل اثراتی را بر این مکتب نهاده است. عکاسان مکتب دوسلدورف سیستماتیک، مستقیم و ساده عکاسی کردند و توجه به فرم و عکاسی به صورت سریالی، وجه مینیمال هنر آنها و توجه به ایده و تئوری پشت کار و اطلاق نام مجسمه به آثارشان وجه کانسپچوآل کار بکرها را صحه می گذارد. این مکتب بر عکاسی دهه شصت و هشتاد، تاثیر قابل توجهی نهاد و شاگردانی مانند: گرسکی، روف، هوفر و … را تربیت کردند که امروزه از مهمترین عکاسان معاصر هستند. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

کتاب “لنز خیس” توسط خانه عکاسان استان مرکزی چاپ شد

admin 471

رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: کتاب “لنز خیس” به همت خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی به چاپ رسید. سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این کتاب شامل 42 قطعه عکس از مجموعه آثار هنرمندان خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی است که در سه بخش اجتماعی، طبیعت و مذهبی تفکیک و درون این کتاب چاپ شده است. وی اضافه کرد: کتاب لنز خیس با همکاری انتشارات نوای دانش اراک و طراحی و صفحه آرایی احسان مرادی و همچنین نظارت بر چاپ رضا زنجیرانی فراهانی در تیراژ پنج هزار نسخه با قیمت دو هزار و 500 تومان به بازار عرضه شد. دلشادی تصریح کرد: اکرم عزیزی، علی صاحب الزمانی، اشکان نعمتیان، فاخته جلایرنژاد، امیر قادری، حمیدرضا مجیدی، پیمان بخشی، محسن روغنی، رامین ربیعی، حسین حسینی اصل، احمد فرهمندیان و مهدی مزیدآبادی از جمله هنرمندانی هستند که آثارشان در این کتاب به چاپ رسیده است. وی با اشاره به اینکه در سال 87 خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی در بین 30 استان کشور رتبه نخست را کسب کرد، خاطرنشان کرد: بنابراین خانه عکاسان جهت معرفی گوشه ای از آثار این هنرمندان به چاپ مجموعه لنز خیس پرداخته است. رئیس حوزه هنری استان مرکزی نیز از راهیابی سه عکس خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی در نمایشگاه عکس شهر زیبای من که به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس خانه عکاسان ایران برگزار شده است خبر داد و گفت: آثار هنرمندان علی صاحب الزمانی، امیر قادری و مهدی مزیدآبادی به این نمایشگاه که از 26 شهریورماه به مدت یک هفته در نگارخانه خانه عکاسان ایران واقع در حوزه هنری کشور برپاست، راه یافت.

فراخوان دریافت عکس توسط انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران

admin 554

بخش جنبی نمایشگاه عکس در دوره مجموعه نمایشگاه های مطبوعات و خبرگزاری ها، بنا به پیشنهاد و پی گیری دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران و موافقت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، جهت هر چه تخصصی تر شدن روند برگزاری این نمایشگاه به انجمن مذکور محول شد. در همین راستا این انجمن ضمن اعلام تمدید مهلت دریافت عکس، از تمام عکاسان کشور و اعضای گروه های تخصصی مرتبط با عکس درخواست کرد تا با ارسال آثارشان با رویکرد " نگاه آزاد " به دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات، دبیرخانه انجمن را در هرچه بهتر برگزار شدن این نمایشگاه یاری دهند. عکاسان علاقه مند به شرکت در این نمایشگاه می توانند عکس های منتخب خود را با موضوع آزاد، حداکثر تا تاریخ 17 مهر ماه به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان ایرانشهر، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان، دبیر خانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران و یا به نشانی " پایگاه عکس چیلیک " صندوق پستی: تهران 4684-15875 ارسال کرده و جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 02188310464 – 09361834511 تماس حاصل نمایند. دبیرخانه انجمن اعلام کرد: مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزار تومان) بابت هر قطعه عکس پذیرفته شده در نمایشگاه به صاحب عکس پرداخت خواهد شد. ضمنا! عکس های ارسالی می بایست در اندازه حداقل 30*40 با 300 dpi و فرمت JPG یا Tiff در قالب لوح فشرده (سی دی) ارائه شوند.

بنر کتاب عکس

لایت روم