بایگانی برای فروردین, 1390

27- تور عکاسی افجه ( بزرگداشت کاوه گلستان )

operator 346

یک روزه ، 1390/01/11 توجه: با توجه به ظرفیت پیش بینی شده فقط 5تن از عکاسان همسفر می توانند از امکان تخفیف (درج#&@) استفاده کنند. مدت و زمان برنامه: سفر یک روزه بود و تا عصر روز یازده فروردین به پایان رسید. اهداف عکاسی: همسفران به قصد عکاسی از معماری سنتی و اهالی روستای افجه و همچنین گرامی داشت یاد استاد ” کاوه گلستان “، از مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” عازم روستای افجه شدند. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-11.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#ff9900; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: false, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); بیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازی همسفران و علاقمندان به شرکت در  تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” در صبحگاه روز پنجشنبه، یازدهم فروردین ماه 1390 به قصد عکاسی از معماری سنتی و اهالی روستای افجه و همچنین گرامی داشت یاد استاد ” کاوه گلستان “، از مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” عازم روستای افجه شدند. در این تور عکاسی بیست وهشت نفر از علاقمندان به عکاسی از فرم، طبیعت، مناظر طبیعی حضور یافتند و برنامه عکاسی پس از اسکان در یکی از خانه های سنتی و صرف صبحانه و شیر محلی، آغاز شد و همسفران در طی برنامه با حضور بر مزار عکاس فقید ” کاوه گلستان “، یاد و نام حضور حماسی این عکاس را در روزهای انقلاب سال 1357 و سالهای دفاع مقدس گرامی داشتند. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-12.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#898989; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'slide', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری بیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک | افجه ( یادبود کاوه گلستان ) بیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: سجاد معظمی گودرزیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: سجاد معظمی گودرزیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ملامحمدیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: سجاد معظمی گودرزیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: سجاد معظمی گودرزیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: سجاد معظمی گودرزیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: سجاد معظمی گودرزیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: سجاد معظمی گودرزیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: سجاد معظمی گودرزیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: نیما خالدی کیابیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: نیما خالدی کیا بیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: سجاد معظمی گودرزیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: نیما خالدی کیابیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: سجاد معظمی گودرزیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: سجاد معظمی گودرزیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: سجاد معظمی گودرزیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: نیما خالدی کیابیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک، افجه (یادبود کاوه گلستان ) | عکاس: محمدرضا خرازی

بیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک عازم روستای افجه شد

admin 247

همسفران و علاقمندان به شرکت در سلسله تورهای عکاسی، همزمان با صبحگاه پنجشنبه، در قالب بیست و هفتمین ” تور عکاسی چیلیک ” با هماهنگی های انجام گرفته، به قصد عکاسی از معماری سنتی  و اهالی روستای افجه و همچنین گرامی داشت یاد استاد ” کاوه گلستان “، هشتمین سال فقدان ایشان را با حضور همسرشان ” هنگامه گلستان “، از مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” عازم روستای افجه شدند. روستای افجه در همسایگی منطقه لواسان واقع شده و با وجود آب و هوایی ییلاقی، از طبیعتی کوهستانی و جاذبه هایی طبیعی برخوردار بوده و همواره موضوعی مناسب برای عکاسی به شمار می آمده است. منطقه افجه در سال 1382 همراه با نام عکاس ایرانی ” کاوه گلستان ” بیشتر مورد طرح قرار گرفت. عکاسی که در مسیر شناخت موضوع و ثبت واقعیت، مصمم بود و از میان گرایش های عکاسی، مستند را برگزید. عکاسی که در روزهای انقلاب اسلامی سال 1357 عکس هایی ماندگار از موضوع های پیش رو آفرید و با وجود سکونت در خارج از کشور، در چندین مرحله به کشور بازگشت تا به قصد عکاسی عازم مناطق جبهه و جنگ شود و با دوربین و عکس ها آنچنان کند که عکاسان گواهی می کنند. ” کاوه گلستان ” ی که در سال 1329 در شهر آبادان چشم به دنیا باز کرد و در 13 فروردین ماه سال 1382 در منطقه کردستان عراق به دلیل انفجار مین کشته شد و پیکر این عکاس فقید در این روستا که به خاک سپرده شد. بیست و هفتمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” صبح روز 11 فروردین ماه جاری، حرکت خود را همچون همیشه از مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” در تهران آغاز و با یاری خداوند همزمان با شامگاه همان روز به محل آغاز حرکت در مقابل دفتر پایگاه در تهران برخواهند گشت. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، فرم، معماری و مفهومی افزایش دهند. همچنین لازم به تاکید است که برنامه ریزی تورهای عکاسی این رسانه به شکل مستقل صورت گرفته و طراحی و برگزاری و اطلاع رسانی تورهای عکاسی چیلیک تنها توسط ” پایگاه عکس چیلیک ” بوده و مراتب اطلاع رسانی آن نیز از طریق این رسانه به اطلاع خواهد رسید. این در حالی است که همسفران با مشارکت خود در انعکاس گزارش تصویری تور عکاسی و حضور در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” نشستی را با مضمون نقد و بررسی سفر، نمایش و گفتگو پیرامون عکس های ثبت شده همسفران تجربه کرده و همچنین امکان حضور در نخستین جشنواره تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک را نیز خواهند داشت. لازم به ذکر است مبدا حرکت تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” از دفتر این رسانه واقع در ضلع شمالی میدان هفت تیر در تهران می باشد. تورهای آتی ” پایگاه عکس چیلیک ” با هدف عکاسی از: شیراز، عکاسی شبانه از بناهای اصفهان، شالیکاری در مازندران، تالاب های انزلی و میانکاله، پل ورسک و شیرگاه، ابنیه کاشان، عشایر دشت مغان، جنگل های گرگان، طبیعت آستارا و طبیعت منطقه کپورچال و … در دست طراحی و برنامه ریزی است. علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری، می توانند با شماره های دفتر پایگاه: 02188348824 (ده خط) تماس حاصل نموده و یا برای اعلام حضور و همچنین ثبت نام در تورهای عکاسی ” ايـنـجـا ” کليک کنند

نخستین جشنواره تورهای عکاسی « چیلیک » برگزار می شود

admin 741

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا ) نخستین جشنواره تورهای عکاسی «چیلیک» در سه بخش «عکس، تجربه»، «متن و عکس» و «گزارش تصویری» برگزار می شود. طبیعت، مستند و آزاد، موضوعات نخستین جشنواره تورهای عکاسی «چیلیک» را تشکیل می دهد. – عکس های بخش مستند باید قابلیت اسنادی خود را -مستقل از ویرایش های لازم- به بالاترین شکل ممکن حفظ کنند. – در بخش طبیعت، همه عکس هایی که دارای عناصری از جنس طبیعت بوده و دخالت های رایج و مشهود بشری در آن ها دیده و یافت نمی شود، مورد نظر است. – در بخش آزاد، متقاضیان می توانند عکس هایی را که در دو بخش گذشته امکان حضور ندارد، مشارکت دهند و وارد عرصه معرفی و رقابت کنند. آیین نامه شرکت در جشنواره: – شرکت در این فراخوان برای همه افرادی که دست کم یک تور عکاسی چیلیک را تجربه کرده باشند، مجاز است. – به دلیل اهمیت حضور همه همسفران، ارسال عکس تنها در تعداد تک نسخه رایگان در نظر گرفته شده است. – برگزارکننده در نظر دارد به دور از تبلیغات و حضور حامیان مالی، هزینه های جاری را توسط همسفران تأمین و به برگزاری مسابقه اقدام کند. به این منظور تمهیداتی برای نحوه پذیرش آثار در بخش اول با عنوان «عکس» در نظر گرفته است. – در بخش عکس، هر عکاس می تواند حداکثر ۱۵ قطعه عکس از موضوعات مشخص شده را مطابق با بندهای آیین نامه، انتخاب و ارائه کند. در بخش متن، متقاضیان هیچ محدودیتی در تعداد ارسال تجربه (متن و عکس) ندارند. در بخش گزارش تصویری هر عکاس می تواند تا ۸۴ قطعه عکس ارسال کند. – تنها عکس هایی که در تورهای عکاسی «پایگاه عکس چیلیک» به ثبت رسیده باشند، توسط دبیرخانه پذیرفته می شوند و تصمیم گیری در این رابطه بر اساس اطلاعات فنی عکس – exif – و به عهده دبیرخانه مسابقه خواهد بود. – ارزیابی، داوری و گزینش عکس ها به صورت تک عکس است؛ بنابراین از ارسال مجموعه عکس بپرهیزید. – برگزارکننده در بخش عکس برای عکس هایی که با وجود ویرایش صحیح، مرز سندیت عکس را حفظ کرده باشند اهمیت خاصی قائل است. تنظیم نور، کنتراست، اصلاح رنگ و مواردی از این دست قابل پذیرش است و ویرایش هایی که به وسیله ابزارها و نرم افزارهایی که منجر به اطلاق عنوان معمول دخل و تصرف و اغراق باشد، عکس را از دور رقابت حذف خواهد کرد. – عکس های ارسالی باید در قالب لوح فشرده (CD/DVD) با فرمت tiff ‎‏ یا ‏jpeg با عرض حداقل ۲۰ سانتی متر و دقت ۳۰۰  dpiبه دبیرخانه ارسال، یا به صورت حضوری تحویل داده شود. – آثار ارسالی اسکن شده از روی نگاتیو باید مشخص و تعریف شوند. بدیهی است در صورت نیاز، اصل نگاتیو از صاحب اثر، دریافت خواهد شد. – نامگذاری فایل عکس های ارسالی توسط شرکت کننده با حروف انگلیسی و به شکل متوالی انجام شود. برای این کار ابتدا نام خانوادگی و نام و سپس شماره عکس ها به ترتیب ارسال با دو رقم از ۰۱ تا ۱۵ برای بخش عکس در نظر گرفته شود. ‏ – همه متقاضیان با هر تعداد عکس برای شرکت در بخش عکس، تا شماره ۱۵ و برای شرکت در بخش گزارش تصویری از شماره ۱۶ تا ۹۹ می توانند فایل های خود را نامگذاری کنند. – متقاضیان برای شرکت در بخش های گوناگون باید از پوشه های جداگانه با نام و مشخصات تعیین شده مطابق با موضوع استفاده کنند. – در بخش تجربه، مطالب ارسالی باید در قالب فایل متنی (حداقل ۵ سطر و حداکثر ۲۰ سطر) همراه با عکس های مرتبط به دبیرخانه ارسال شود. – نام و نام خانوادگی، شماره تماس (شماره همراه و ثابت) بر روی لوح فشرده (CD/DVD) ثبت شود. – تکمیل و ارسال فرم تقاضای شرکت در مسابقه به صورت کامل، صحیح و خوانا، همراه با لوح فشرده ضروری است. – خواهشمند است در بسته بندی و ارسال آثار نهایت دقت را صرف کنید. برگزار کننده هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از ارسال نامطلوب را نمی پذیرد. – برگزارکننده مجاز است از عکس های منتخب گروه داوران، در امور مربوط به دبیرخانه، نمایشگاه، لوح فشرده چند رسانه ای (مالتی مدیا) و … با ذکر نام عکاس استفاده کند. – ارسال اثر و شرکت در فراخوان به منزله اعلام مالکیت عکس ها است. در صورت اثبات خلاف این امر در هر مرحله، عکس حذف می شود و عواقب حقوقی و جزایی آن به عهده شرکت کننده است. – لوح فشرده دریافتی توسط دبیرخانه ضبط و نگهداری می شود و پس از اتمام دوره معدوم خواهد شد. – برگزارکننده به منظور احترام به زمان اعلام شده، تمدیدی را در نظر نگرفته است. از این رو تاریخ ثبت شده توسط پست، معیار پذیرش بسته های ارسالی متقاضیان خواهد بود. بدیهی است پس از زمان اعلام شده، هیچ اثری در فهرست عکس های رسیده، پذیرش نخواهد شد. امتیازهای جاری: – آثار راه یافته در بخش عکس برای نخستین بار در یکی از نگارخانه های پایتخت و سپس در چند شهر نمایش گذاشته خواهد شد. – عکس های راه یافته در نگارخانه چیلیک به نشانی: www.ChiilickGallery.com به نمایش گذاشته خواهد شد. – دبیرخانه مسابقه به ازای هر یک از عکس های راه یافته به بخش عکس، مبلغ سیصد هزار ریال/ ۳۰۰۰۰ تومان به عنوان حق التألیف پرداخت می کند. – همه آثار راه یافته در هر سه بخش مسابقه به همراه گزیده ای از فیلم های پشت صحنه تورها در قالب یک لوح فشرده(CD مالتی مدیا) در اختیار همه همسفران شرکت کننده، مدیران فرهنگی حامی و مراکز فرهنگی هنری کشور قرار خواهد گرفت. – به همه شرکت کنندگان در این فراخوان، گواهی شرکت و به راه یافتگان، لوح تقدیر اهدا خواهد شد. علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را تا ۳۱ خرداد سال جاری به دبیرخانه جشنواره در تهران، صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۶۸۴ ارسال کنند، یا با شماره ۸۸۳۴۸۸۲۴ تماس بگیرند. داوری آثار ۱۴ تیرماه انجام می شود.

نوبهار است

kharazi 2490

توضیح نمایشگاه 34 قطعه عکس [ رنگی و سیاه و سفید ] با موضوع بهار و طبیعت نوروزی عکاس: صادق میری #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بیست و هفتمین تور عکاسی چیلیک به روستای افجه می رود

admin 213

بیست و هفتمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” در فرودین ماه سال 1390 با حضور در مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” عازم منطقه لواسان و روستای افجه می شود. روستای افجه در همسایگی منطقه لواسان واقع شده و با وجود آب و هوایی ییلاقی، از طبیعتی کوهستانی و جاذبه هایی طبیعی برخوردار بوده و همواره موضوعی مناسب برای عکاسی بوده است. منطقه افجه در سال 1382 همراه با نام عکاس ایرانی ” کاوه گلستان ” بیشتر مورد طرح قرار گرفت. عکاسی که در مسیر شناخت موضوع و ثبت واقعیت، مصمم بود و از میان گرایش های عکاسی، مستند را برگزید. عکاسی که در روزهای انقلاب  اسلامی سال 1357 عکس هایی ماندگار از موضوع های پیش رو آفرید و با وجود سکونت در خارج از کشور، در چندین مرحله به کشور بازگشت تا به قصد عکاسی عازم مناطق جبهه و جنگ شود و با دوربین و عکس ها آنچنان کند که عکاسان گواهی می کنند. کاوه گلستان ی که در سال 1329 در شهر آبادان چشم به دنیا باز کرد و در 13 فروردین ماه سال 1382 در منطقه کردستان عراق به دلیل انفجار مین کشته شد. بیست و هفتمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” صبح روز 11 فروردین ماه جاری، حرکت خود را همچون همیشه از مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” در تهران آغاز و با یاری خداوند همزمان با شامگاه همان روز به محل آغاز حرکت در مقابل دفتر پایگاه در تهران برخواهند گشت. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، فرم، معماری و مفهومی افزایش دهند. همچنین لازم به تاکید است که برنامه ریزی تورهای عکاسی این رسانه به شکل مستقل صورت گرفته و طراحی و برگزاری و اطلاع رسانی تورهای عکاسی چیلیک تنها توسط ” پایگاه عکس چیلیک ” بوده و مراتب اطلاع رسانی آن نیز از طریق این رسانه به اطلاع خواهد رسید. این در حالی است که همسفران با مشارکت خود در انعکاس گزارش تصویری تور عکاسی، و حضور در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” نشستی را با مضمون نقد و بررسی سفر، نمایش و گفتگو پیرامون عکس های ثبت شده همسفران تجربه خواهند کرد. لازم به ذکر است مبدا حرکت تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” از دفتر این رسانه واقع در ضلع شمالی میدان هفت تیر در تهران می باشد. تورهای آتی ” پایگاه عکس چیلیک ” با هدف عکاسی از: شیراز، ابنیه کاشان، عکاسی شبانه از بناهای اصفهان، شالیکاری در مازندران، تالاب های انزلی و میانکاله، پل ورسک و شیرگاه، عشایر دشت مغان، جنگل های گرگان، طبیعت آستارا و طبیعت منطقه کپورچال و … در دست طراحی و برنامه ریزی است. علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری، می توانند با شماره های دفتر پایگاه: 02188348824 (ده خط) تماس حاصل کنند.

گزارش تصویری: نخستین سالگرد کوروش امام در قطعه هنرمندان

admin 14

مراسم نخستین سالروز درگذشت عکاس هنرمند سال های دفاع مقدس ” کوروش سیدابوطالب امام ” صبح امروز با حضور همسر این عکاس، سرکار خانم ” فرزانه افتخاری ” در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) برگزار شد. در این مراسم که از ساعت 9:30  صبح تا ساعت11 به طول انجامید علاقمندان و دوستداران این عکاس فقید با حضور بر سر مزار وی و قرائت فاتحه، یاد و خاطره این عکاس پرتلاش را گرامی داشتند. عکاس: خشایار لشنی عکاس: نیما خالدی کیا عکاس: علی اصغر کلایی عکاس: خشایار لشنی عکاس: علی اصغر کلایی عکاس: خشایار لشنی عکاس: نیما خالدی کیا

آخرین تور عکاسی چیلیک در کویر مرنجاب برگزار شد

admin 244

همسفران و علاقمندان به شرکت در سلسله تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” در نخستین ساعت بامدادی روز پنجشنبه، دوازدهم اسفندماه 1389 در قالب آخرین تور عکاسی چیلیک در سال 1389 به قصد عکاسی در ارتفاعات تپه رمل ها و محیط کویر، عازم شهرستان آران و بیدگل واقع در استان اصفهان شدند. در این تور بیش از چهل و پنج نفر از علاقمندان به عکاسی از فرم، طبیعت، مناظر طبیعی حضور دارند و برنامه عکاسی همزمان با نخستین ساعات روز از امام زاده هلال ابن علی(ع) آغاز شد و همسفران بیست و ششمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک پس از حرکت به سمت کویر، ضمن حضور بر فراز تپه های رمل، در قالب گروه های تعیین شده در منطقه پراکنده شده و از مناظر طبیعی و فرم های کویر به عکاسی پرداختند. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، معماری و مفهومی افزایش دهند. همسفران تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” با ارایه عکس های منتخب خود از مقاصد این تورها می کوشند تا شرایطی شایسته برای تدوین مجموعه ای تصویری و هدفمند از علم و هنر عکاسی را دامن بزنند. لازم به ذکر است عباس جعفری و ناصر افراسیابی، دو تن از اساتید عکاسی، در این سفر از جمله همسفران این تور عکاسی بوده اند. اسامی همسفران بیست وششمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” به این ترتیب است: محمد آزادی، بزرگمهر اجلال، ناصر افراسیابی، ابراهیم باقرلو، نجمه سادات بربند، امین پاکزاد، مریم تیماجی مقدم، محمد جباری، عباس جعفری، سمیه جهانی عباس آبادی، راحله حاجیان دوست، بابک حبیبی پناه، بنفشه حسینی، پریناز خاکی، محمدرضا خرازی، مهدی خواجه، مریم درویشان، فرزانه دری، سجاد دلیری، سمیه رضایی، مهدی سروری، رويا شاه بندلو، مهدیه شاه بیگی، سجاد صادقی آرانی، فریده صوفی نیستانی، معصومه صوفی نیستانی، مینا صوفی نیستانی، محمد طارم، حجت ا.. عطایی، پرستو عطرسائی، اکرم علیاری، ملیحه فرهادی، وحید قاسمی زرنوشه، کامیار کوشان، نوشین لطفی، مجتبی محسنی، سمیرا معتمدی، اسماء معظمی گودرزی، هادی موسی خانی، امیرحسین هاشمی جاوید، هادی شهابی، محمد یزدزاد. در نظر است تا همسفران این تورها از موفق ترین عکس های خود نمایشگاهی را به تناوب در چندین نقطه از ایران برگزار نمایند. مطابق با رسم تمامی تورهای عکاسی این پایگاه در مسیر بازگشت به تهران بنا به رای حاضرین در سفر، مقرر شد هدایایی چون: امکان استفاده از تخفیف های ویژه از ” پایگاه تخصصی کتاب عکس ” و تورهای عکاسی، لوح فشرده و… از طرف پایگاه و حواله چندین جلد کتاب عکس در نشست نقد و تحلیل سفر در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” تقدیم همسفران شود. همسفران در آخرین ساعات شامگاه پنجشنبه به مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” در تهران بازگشتند. لازم به یادآوری است عصر روز سه شنبه 17 اسفندماه، دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” میزبان همسفران فعال در این تور می باشد تا پیرامون نقد و بررسی تور عکاسی و عکس های به دست آمده، حاضرین با هم به گفتگو بپردازند و به واسطه ارزیابی و داوری همسفران حاضر در این تور، موفق ترین عکس با ذکر معیارهای مربوطه انتخاب شده و به عکاس آن هدیه ای تقدیم شود. تورهای بعدی این پایگاه به مقصد: روستای افجه، شیراز، اصفهان، شالیکاری در منطقه مازندران، منطقه جنگلی ماسال، یاسوج، غار رودافشان، روستای ابیانه، طبیعت اسالم و خلخال، جنگل و قلعه رودخان، شهرک تاریخی ماسوله، ابنیه کاشان، شهرکرد در دست هماهنگی و برنامه ریزی است که پس از انجام مراحل نهایی در ” اینجا ” معرفی و اعلام خواهند شد.

آخرین « تور عکاسی چیلیک » در سال جاری، عازم کویر شد

admin 219

همسفران و علاقمندان به شرکت در سلسله تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” در نخستین ساعت بامدادی روز پنجشنبه، دوازدهم اسفندماه 1389 در قالب آخرین تور عکاسی چیلیک در سال 1389 به قصد عکاسی از ارتفاعات تپه رمل ها و محیط کویر، عازم شهرستان آران و بیدگل واقع در استان اصفهان شدند. در این تور که بیش از چهل نفر از علاقمندان به عکاسی از فرم، طبیعت، مناظر طبیعی حضور دارند و برنامه همزمان با طلوع آفتاب آغاز می شود و همسفران بیست و ششمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ضمن حضور بر فراز تپه های رمل و عکاسی از طلوع، در قالب گروه های تعیین شده در منطقه پراکنده شده و از مناظر طبیعی و فرم های کویری به عکاسی خواهند پرداخت. تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” ضمن برخورداری از روحی صمیمی و محتوایی کارگاهی، آموزشی، محلی مناسب برای ارتباط بین همسفران و کاربران این پایگاه بوده و در طول مسیر و محل مقصد، مجالی است تا با طرح بحث های علمی آموزشی و انجام گفتگوهای لازم پیرامون فضاهای عکاسی و علاقمندی همسفران، زمینه های لازم برای کسب تجربه ها و فعالیت صحیح تر در فضای کاربری پایگاه عکس چیلیک فراهم شود. این در حالی است که همسفران با مشارکت خود در انعکاس گزارش تور عکاسی، و حضور در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” نشستی را با مضمون نقد و بررسی سفر، نمایش و گفتگو پیرامون عکس های ثبت شده همسفران تجربه خواهند کرد. در نظر است تا همسفران این تورها از موفق ترین عکس های خود نمایشگاهی را به تناوب در چندین نقطه از ایران برگزار نمایند. لازم به ذکر است مبدا حرکت تمامی تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” از مقابل دفتر این رسانه واقع در ضلع شمالی میدان هفت تیر تهران می باشد. همچنین نیاز به تاکید است که برنامه ریزی تورهای عکاسی این پایگاه به شکل مستقل صورت گرفته و طراحی و برگزاری و اطلاع رسانی تورهای عکاسی چیلیک تنها توسط ” پایگاه عکس چیلیک ” بوده و مراتب اطلاع رسانی آن نیز از طریق این رسانه به اطلاع خواهد رسید. در صورت وجود هرگونه پرسش و نیاز به راهنمایی پیرامون نحوه ثبت نام و شرکت در تورهای عکاسی آتی این رسانه، شماره های تماس 02188348824 (ده خط) پاسخگوی علاقمندان است. تورهای بعدی این پایگاه به مقصد: روستای افجه، شیراز، اصفهان، شالیکاری در منطقه مازندران، منطقه جنگلی ماسال، یاسوج، غار رودافشان، روستای ابیانه، طبیعت اسالم و خلخال، جنگل و قلعه رودخان، شهرک تاریخی ماسوله، ابنیه کاشان، شهرکرد در دست هماهنگی و برنامه ریزی است که پس از انجام مراحل نهایی  معرفی و اعلام خواهند شد.

فراخوان نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک

admin 675

بستر فعالیت های فرهنگی هنری امروزه بدون تردید، حساس تر از پیش شده است و در مسیر این تلاش، بروز حساسیت ها و تکیه به حمایت های دولتی به یقین تأثیری شگرف در راهیابی به این مهم خواهد داشت. روح هنر اما، والاتر از آن است که دست های حمایت هر شایسته ای را، اعم از دولتی و غیردولتی، در گشایش این بال نستاید. بستر فعالیت های فرهنگی هنری امروزه بدون تردید، حساس تر از پیش شده است و در مسیر این تلاش، بروز حساسیت ها و تکیه به حمایت های دولتی به یقین تأثیری شگرف در راهیابی به این مهم خواهد داشت. روح هنر اما، والاتر از آن است که دست های حمایت هر شایسته ای را، اعم از دولتی و غیردولتی، در گشایش این بال نستاید. ” پایگاه عکس چیلیک ” پس از قریب پنجاه و شش ماه فعالیت رسانه ای، به عنوان یک پایگاه اطلاع رسانی در عرصه هنر عکاسی کشور، توانسته است به واسطه تلاش همه دوستداران و حامیان، یکی از جایگاه هایی باشد که در وسعت اطلاع رسانی رویدادها و افتخارهای عکاسی، نقش مویی از این کلاف را بازی نماید. موسسه فرهنگی هنری « آوای کلون » به عنوان حامی همیشگی این پایگاه، در بخشی از اهداف خود برگزاری سفرهای گروهی را در قالب کارگاه های آموزشی معرفی کرده تا آموخته ها و شنیده ها، مجال تجربه یابند. این مجموعه از سال ۱۳۸۶ تا اوایل سال ۱۳۹۰ اقدام به برگزاری تورهای عکاسی نموده که در مجموع این سلسه تورها بیش از ۴۰۰ علاقمند، عکاس و دانشجو را به عنوان همسفر در خود پذیرفته است. اینک، از پس گذر این تعداد سفر دلنشین عکاسی و لمس تجارب ناب و ظریف از پشت دریچه کوچک اما وسیع دوربین، دریچه ای به وسعت دنیای پیرامون، قصد برگزاری نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک را داریم تا از میان عکس های به دست آمده همسفران در تورهای برگزار شده به یاری خداوند کریم، گام بعدی را در نشانه گذاری اهداف فرهنگی هنری خود برداریم. از مهمترین اهداف برگزاری این برنامه به دور از هرگونه شعار و پردازش، چندین محور است: • معرفی و نمایش دستاوردهای تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” • کشف و معرفی استعدادها و علایق جوان و نوظهور • استمرار ارتباط و تعامل با همسفران تورهای عکاسی • بالا بردن سطح کیفی و علمی تورهای عکاسی چیلیک • بررسی روند پیشرفت حضور همسفران در تورهای عکاسی • سعی در حفظ پایه های سلامت روانی محیط گروهی تورهای عکاسی • بررسی نگاه های متفاوت همسفران، به دور از کلیشه های رایج در نوع و سطح داوری به موضوعات یکسان این مسابقه در سه بخش عکس، تجربه (متن و عکس) و گزارش تصویری، برگزار می شود. بخش عکس: تمامی عکس هایی که همسفران به واسطه حضور در این تورها موفق به خلق آنها شده اند، مورد نظر می باشد. بدیهی است با توجه به طبقه بندی موضوعی مقاصد سفر، این بخش از مسابقه در سه موضوع مستقل پذیرای مشارکت متقاضیان است. • موضوع مستند: در تعریف عکاسی مستند نگرش های گوناگونی حاکم است. برای اینکه در بیان این تعریف به جایگاهی واحد، نظر داشته باشیم عکاسی مستند را این گونه تعریف می کنیم: تلاش صادقانه برای ثبت وقایع پیرامون را، بدون هیچ گونه گرایشی که سبب دخل و تصرف در موضوع شود و تنها به منظور روایت واقعه باشد، عکاسی مستند می گوییم. تمامی موضوعاتی که در این تعریف جای می گیرند مستند شناخته می شوند. عکس های این بخش بایستی قابلیت اسنادی خود را مستقل از ویرایش های لازم به بالاترین شکل ممکن حفظ نموده باشند. • موضوع طبیعت: در این موضوع تمامی عکس هایی که دارای عناصری از جنس طبیعت بوده و دخالت های رایج و مشهود بشری در آنها دیده و یافت نمی شود، مورد نظر است. • موضوع آزاد: در این بخش متقاضیان می توانند عکس هایی را که در دو بخش گذشته امکان حضور ندارند، مشارکت دهند و وارد عرصه معرفی و رقابت نمایند. بخش تجربه: • تمامی همسفرانی که بیش از عکاسی، نگاهی دقیق و پویا را در ابتدا تا انتهای سفرهای عکاسی مرور کرده و تجربه هایی علمی آموزشی را برای خود رقم می زنند در این بخش می توانند صاحب اثر باشند. برگزارکننده انتظار دارد در این بخش متنی از تجارب همسفران همراه با تصاویر مرتبط، در زمینه هایی چون: جایگیری، زاویه دید، مواجهه با موضوع، انتخاب قاب، ترکیب، نورسنجی، ویرایش، ارایه و … به صورت عکس و متن برای دبیرخانه ارسال نمایند. تجربه های منتخب گروه کارشناسی، با نام ارسال کننده منتشر خواهد شد. بخش گزارش تصویری: عکس هایی در این بخش مورد نظر است که از تمامی رویدادهای سفر مانند: ارتباط و تعامل همسفران، فرهنگ زندگی گروهی، مشارکت عکاسی، گفت و گوهایی با محوریت عکس، نقاط طلایی و مؤثر در سفر و … حکایت کنند. گاه شمار فراخوان: آخرین زمان مشارکت: ۳۱ خردادماه سال ۱۳۹۰ انجام کدگذاری و امور دبیرخانه: دوم و سوم تیرماه ۱۳۹۰ ارزیابی اولیه: چهارم تا دهم تیرماه ۱۳۹۰ برگزاری جلسه داوری: ۱۴ تیرماه سال ۱۳۹۰ اطلاع رسانی: شانزدهم تیرماه سال ۱۳۹۰ دبیر فراخوان: ابراهیم باقرلو مدیر اجرایی: محمدرضا خرازی شورای سیاست گذاری: نیما خالدی کیا، مجتبی محسنی، ملیحه فرهادی، پیمان رشیدی، محمدرضا خرازی، مهدی سروری، ابراهیم باقرلو آیین نامه مشارکت در فراخوان: ۱ شرکت در این فراخوان برای تمامی همسفرانی که دست کم یک تور عکاسی چیلیک را تجربه کرده باشند مجاز و ممکن است. ۲ به دلیل اهمیت حضور تمامی همسفران، ارسال عکس تنها در تعداد تک نسخه رایگان در نظر گرفته شده است. ۳ برگزارکننده در نظر دارد به دور از تبلیغات و حضور حامیان مالی، هزینه های جاری را توسط همسفران تأمین و اقدام به برگزاری مسابقه نماید. به این منظور تمهیداتی برای نحوه پذیرش آثار در بخش اول با عنوان ” عکس ” در نظر گرفته است. تعداد آثار ارسالی یک قطعه عکس تا ۳ قطعه عکس تا ۶ قطعه عکس تا ۹ قطعه عکس تا ۱۵ قطعه عکس هزینه مشارکت (به تومان) رایگان ۱۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۴ در بخش عکس، هر عکاس می تواند حداکثر ۱۵ قطعه عکس از موضوعات مشخص شده را مطابق با بندهای آیین نامه، انتخاب و ارائه نماید. در بخش متن، متقاضیان هیچ محدودیتی در تعداد ارسال تجربه (متن و عکس) ندارند و در بخش، گزارش تصویری هر عکاس می تواند تا ۸۴ قطعه عکس ارسال نماید. ۵ تنها عکس هایی که در تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” به ثبت رسیده باشند، توسط دبیرخانه پذیرفته می شوند و تصمیم گیری در این رابطه بر اساس اطلاعات فنی عکس exif و به عهده دبیرخانه مسابقه خواهد بود. ۶ ارزیابی، داوری و گزینش عکس ها به صورت تک عکس می باشد. بنابراین از ارسال مجموعه عکس پرهیز نمایید. ۷ برگزارکننده، در بخش عکس برای عکس هایی که با وجود ویرایش صحیح، مرز سندیت عکس را حفظ نموده باشند اهمیت خاصی قایل است. تنظیم نور، کنتراست، اصلاح رنگ و مواردی از این دست قابل پذیرش است و ویرایش هایی به وسیله ابزارها و نرم افزارهایی که منجر به اطلاق عنوان معمول دخل و تصرف و اغراق باشد، عکس را از دور رقابت حذف خواهد کرد. ۸ عکس های ارسالی بایستی در قالب لوح فشرده (CD/DVD) با فرمت tiff یا jpeg با عرض حداقل ۲۰ سانتیمتر با دقت ۳۰۰ dpiبه دبیرخانه ارسال و یا به صورت حضوری تحویل داده شوند. ۹ آثار ارسالی اسکن شده از روی نگاتیو بایستی مشخص و تعریف شوند. بدیهی است در صورت نیاز، اصل نگاتیو از صاحب اثر، مستند خواهد شد. ۱۰ نامگذاری فایل عکسهای ارسالی توسط شرکت کننده با حروف انگلیسی و به شکل متوالی انجام ¬شود. برای این کار ابتدا نام خانوادگی و نام و سپس شماره عکس¬ها به ترتیب ارسال با دو رقم از ۰۱ تا ۱۵ برای بخش عکس در نظر گرفته شود. (مثال: Akbari_Nima۰۱, …, Akbari_Nima۱۵) ۱۱ تمامی متقاضیان با هر تعداد عکس برای شرکت در بخش عکس، تا شماره ۱۵ و برای شرکت در بخش گزارش تصویری از شماره ۱۶ تا ۹۹ می¬توانند فایل¬های خود را نامگذاری نمایند. (مثال: Akbari_Nima۱۶, …, Akbari_Nima۹۹) ۱۲ متقاضیان برای شرکت در بخش¬های گوناگون باید از پوشه¬های جداگانه با نام و مشخصات تعیین شده مطابق با موضوع استفاده نمایند. ۱۳ در بخش تجربه، مطالب ارسالی می بایست در قالب فایل متنی(حداقل ۵ سطر و حداکثر۲۰ سطر) همراه با عکس های مرتبط به دبیرخانه ارسال شود. ۱۴ نام و نام خانوادگی، شماره تماس (شماره همراه و ثابت) بر روی لوح فشرده (CD/DVD) ثبت شود. ۱۵ تکمیل و ارسال فرم تقاضای شركت در مسابقه به صورت کامل، صحیح و خوانا، همراه با لوح فشرده ضروری است. ۱۶ خواهشمند است در بسته بندی و ارسال آثار نهایت دقت را صرف کنید. برگزار کننده هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از ارسال نامطلوب را نمی پذیرد. ۱۷ برگزارکننده مجاز است از عکس های منتخب گروه داوران، در امور مربوط به دبیرخانه، نمایشگاه، لوح فشرده چندرسانه ای (مالتی مدیا) و … با ذکر نام عکاس استفاده نماید. ۱۸ ارسال اثر و شرکت در فراخوان به منزله اعلام مالکیت عکس ها است. در صورت اثبات خلاف این امر در هر مرحله عکس حذف می شود و عواقب حقوقی و جزایی آن به عهده شرکت کننده می باشد. ۱۹ لوح فشرده دریافتی توسط دبیرخانه ضبط و نگهداری می شود و پس از اتمام دوره معدوم خواهد شد. ۲۰ برگزارکننده به منظور احترام به زمان اعلام شده، تمدیدی را در نظر نگرفته است. از این رو تاریخ ثبت شده توسط پست، معیار پذیرش بسته های ارسال متقاضیان خواهد بود. بدیهی است پس از زمان اعلام شده، هیچ اثری در فهرست عکس های رسیده پذیرش نخواهد شد. ۲۱ تصمیم گیری در مورد مسایل پیش بینی نشده بر عهده برگزارکننده است. امتیازهای جاری: • آثار راه یافته در بخش عکس برای نخستین بار در یکی از نگارخانه های پایتخت و سپس در چندین شهر دیگر از جمله: یاسوج، زنجان، همدان، مرکزی، اردبیل، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، قزوین، ایلام، آذربایجان غربی، گلستان، مازندران، یزد، اصفهان، تبریز، کرمان، سمنان و … به نمایش گذاشته خواهد شد. • عکس های راه یافته در نگارخانه چیلیک به نشانی: www.ChiilickGallery.com به نمایش گذاشته خواهند شد. • دبیرخانه مسابقه به ازای هر یک از عکس های راه یافته به بخش عکس، مبلغ سیصدهزار ریال/ ۳۰۰۰۰ تومان به عنوان حق التألیف پرداخت می نماید. • تمامی آثار راه یافته در هر سه بخش مسابقه به همراه گزیده ای از فیلم های پشت صحنه تورها در قالب یک لوح فشردهCDمالتی مدیا در اختیار تمامی همسفران شرکت کننده، مدیران فرهنگی حامی و مراکز فرهنگی هنری کشور قرار خواهد گرفت. • به تمامی شرکت کنندگان در این فراخوان، گواهی شرکت و به راه یافتگان لوح تقدیر اهدا خواهد شد. جوایز بخش عکس: در بخش عکس، حداقل ۳۰ قطعه عکس توسط هیأت داوران پذیرفته و در هر بخش به طور مستقل یک عکس به عنوان عکس برتر و دو عکس با عناوین شایسته تقدیر (مجموعا ۹ قطعه عکس) معرفی می شوند. عکس برتر یک قطعه سکه تمام بهار آزادی به همراه تندیس مسابقه و گواهی موفقیت به عکس برتر هر بخش عکس شایسته تقدیر یک قطعه نیم سکه بهار آزادی به همراه تندیس مسابقه و گواهی موفقیت به دو نفر شایسته تقدیر در هر بخش جوایز بخش تجربه: به تجربه های برتر در این بخش، علاوه بر اهدای بن های تخفیف شرکت در تورهای عکاسی از ۲۵درصد تا ۱۰۰ درصد، بسته کتابی به ارزش ۲۵ هزار تومان اهدایی از طرف ” پایگاه تخصصی کتاب عکاسی ” تقدیم خواهد شد. جوایز بخش گزارش تصویری: در این بخش مجموعا یکصد قطعه عکس پذیرفته می شود و به عکاسان منتخب، به تعداد تورهای برگزار شده بسته اهدایی به ارزش ۲۵ هزار تومان از طرف ” پایگاه تخصصی کتاب عکاسی ” اهدا خواهد شد. هیأت داوران بخش عکس: شیوه ارزیابی و داوری این فراخوان به شکل خاص صورت گرفته و بر خلاف فراخوان های رایج امکان حضور شرکت کنندگان در مسیر داوری مهیا است. برگزارکننده در ارزیابی و داوری آثار رسیده به بخش عکس از حضور عکاسان کارشناس بهره مند خواهد شد و اسامی ایشان را تا بیستم فروردین ماه اعلام خواهد کرد. هیأت داوران بخش گزارش تصویری: انتخاب اولیه آثار توسط هیأت اجرایی انجام می شود و انتخاب نهایی توسط همسفران انجام می شود. نشانی دبیرخانه: تهران، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵ ۴۶۸۴ رایانامه: safar@chiilick.com شماره تماس با دبیرخانه: ۸۸۳۴۸۸۲۴

بنر کتاب عکس

لایت روم