بایگانی برای آبان, 1390

سومین نمایشگاه صنعت نان

kharazi 1134

توضیح نمایشگاه 50 قطعه عکس رنگی و سیاه وسفید عکاس: گروه عکاسان قاب اول ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex 2011 ) با اهداف معرفی تکنولوژی های جدید در صنعت نان، بررسی توجه به جایگاه کالای استراتژیک نان در جامعه ایرانی، توجه و آشنایی بیشتر جامعه با فرآیند تولید نان های صنعتی، ترویج و بهبود الگوی مصرف نان در کشور، به نمایش گذاشتن دید ویژه عکاسان و هنرمندان جوان به نان و صنعت تولید نان اقدام به برگزاری سومین دوره نمایشگاه عکس نان در موضوعات ذیل نموده است: 1- نان صنعتی چیست؟ 2- جایگاه نان در میان ایرانیان 3- اصلاح الگوی مصرف نان 4- معرفی به شیوه های نوین تولید نان 5- نان صنعتی و تاثیر آن در زندگی ما 6- عکاسی آزاد در ارتباط با نان هیئت داوران: رضا جلالی، افشین لیاقت، حسن توفیق، آیدن فرجی، علی معین #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); سومین نمایشگاه صنعت نان - پیمان ملکی مقدم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - آزاده نوزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - پیمان ملکی مقدم ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - رسا جهرمی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - فواد سیدمحمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - رسا جهرمی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدیه عبدالهیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدیه عبدالهیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - اکبر موحد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - اکبر موحد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - فاخته جلایرنژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - فرزاد لطفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا هلالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا هلالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا هلالی ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمیدرضا مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمیدرضا مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - هانیه اسلامیه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - محمدحسن باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدی حاجیوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدی جهان افروزیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - منصور معصومی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - معصومه ملکی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدی خدایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - میثم امانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - ناصر محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سعیدرضا مقصودی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - الهام شیردل | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - ساسان جوادنیا ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - ساسان جوادنیا ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سیدحسین موسوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - وجیهه جعفری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - یعقوب پازوکی ، رتبه چهارم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - غلام حسن رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - محمد قدم خیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - صالح اصغری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

نخستین نمایشگاه صنعت اسب

kharazi 1114

توضیح نمایشگاه نمایشگاه دربرگیرنده 52 قطعه عکس است که با ارزیابی و قضاوت گروه داوران (رضا جلالی، افشین لیاقت و علی معین) به این مرحله راه یافته است. نمایشگاه نخستین فراخوان سراسری عکس صنعت اسب متشکل از 16 قطعه عکس سیاه سفید و 36 قطعه عکس رنگی می باشد. در بخش جنبی این نمایشگاه آثار عکاس پیشکسوت عرصه اسب سواری و چوگان ” محمد بهرامی ” به نمایش گذاشته شده است. عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه هیات داوران اولین دوره نمایشگاه عکس اسب 1-رضا جلالی 2-افشین لیاقت 3-علی معین یکی از قدیمی ترین رابطه های انسان با حیات وحش و به کارگیری حیوان در راستای تسهیل روزمرگی های فانی ، رابطه انسان و اسب است . در طی قرون متمادی این رابطه گسترش پیدا کرد و باعث به وجود آمدن جایگاه ویژه ای برای اسب چهارپا نزد بشر دو پا شد . داستانهای بسیاری از این رابطه که وجوهی دوست داشتنی نیز دارد بارها دستمایه نویسندگان و هنرمندان مختلف شد . اسب پس از مدتی دارای آن چنان اهمیتی در میان انسان ها بود که در نزد بعضی از اقوام و ملل اهمیت آن در حد انسان و گاه بیشتر هم در نظر گرفته شد . شرف و شخصیت انسان در داشتن اسبی نجیب جلوه داشت ، حضور اسب در دیوار نگاره ها ، نقاشی ها و حتی مجسمه ای که از نام آوران ساخته می شد مبین چنین دیدگاهی است . اما در سال های اخیر روند رابطه فوق دچار نوسان و نقصان بسیاری شد. اگر در سال های دور حضور اسب جزیی انکار ناپذیر در گذران روزگار ملل بود این روزها کار کردیتزیینی و تفریحی پیدا کرده و در جنبه های احساس و معنایی این رابطه، اشکال دیگری یافته . نمایشگاه حاضر با هدف بیان رویکرد بشر امروزی به این حیوان نجیب و ترسیم دیدگاههای مدرن ایرانی حال حاضر است. حضور اسب در طبیعت ، مسابقه های سوارکاری و چوگان بخشی از نگاهی است که در این نمایشگاه به تصویر کشیده شد . هیات داوران و برگزار کنندگان این نمایشگاه نیز با هدف ترسیم جایگاه امروزین اسب در روزمرگیانسان و اعتلای فرهنگ رفتاری انسان شهرنشین است، که برخورد رودرویی با اسب ندارد . امید آنکه رویکردهایی این چنین در جهت پیوند و آشنایی مجدد با این حیوان نجیب ، بخش بیشتری از روزهای ما شهرنشینان را به خود اختصاص دهد. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); نخستین نمایشگاه صنعت اسب - علی میرزایی ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مجید محرمخانی ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - حسن فتاحیان ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - حسن فتاحیان ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - زهرا استادزاده ، رتبه چهارم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مسعود احمدزاده مطلق | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - علیرضا عطاریانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سیدعلیرضا دامادزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سیدعلیرضا دامادزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سیدعلیرضا دامادزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب -علی(شهرام) صاحب الزمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - امین نظری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - آزاده نوزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - آزاده نوزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - احسان کمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - احسان کوچاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - احسان کوچاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - قدیر وقاری شورچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - قدیر وقاری شورچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - حامد نیرومندقوچانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - حمیدرضا مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - جمشید فرجوندفردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - جواد کرمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مجید خالقی مقدم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مریم اسدیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - معصومه شمس | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد قدم خیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - منا عبدالله پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مرتضی رفیع خواه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مرتضی رفیع خواه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - ناصر محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - امید جعفرنژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - پدرام اجتماعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - روح الله نوروزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سعید عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سعید عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سارا فرجوند فردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سارا فرجوند فردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

نمایشگاه عکس “پوشه جدید” در نگارخانه افرند

admin 278

نمایشگاه “پوشه جدید” شامل عکس‌های پدرام ابراهیمی و هنرجویان روز جمعه 26 مهرماه در نگارخانه افرند افتتاح می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه عکس‌های ابراهیمی طراح و گرافیست به همراه تعدادی از هنرجویانش شامل عطا پناهی، محمدرضا خیاط پورنجیب، شادی فکری، ساناز یوسف‌زاده، امیرسعید روح‌زاده، جعفر شاکر، بابک کهزادبیگی و بهرنگ عبدی خرسند به نمایش درمی‌آید. نمایشگاه “پوشه جدید” از ساعت 16 روز جمعه 26 مهرماه آغاز شد و تا هفتم آبان‌ماه برپا خواهد بود. نگارخانه افرند در بزرگراه جلال آل احمد، خیابان جهان‌آرا، خیابان 19، بعد از تقاطع اشک شهر، پلاک 48 واقع شده است.  

بنر کتاب عکس

لایت روم