بایگانی برای آبان, 1390

سومین نمایشگاه صنعت نان

kharazi 1934

توضیح نمایشگاه 50 قطعه عکس رنگی و سیاه وسفید عکاس: گروه عکاسان قاب اول ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex 2011 ) با اهداف معرفی تکنولوژی های جدید در صنعت نان، بررسی توجه به جایگاه کالای استراتژیک نان در جامعه ایرانی، توجه و آشنایی بیشتر جامعه با فرآیند تولید نان های صنعتی، ترویج و بهبود الگوی مصرف نان در کشور، به نمایش گذاشتن دید ویژه عکاسان و هنرمندان جوان به نان و صنعت تولید نان اقدام به برگزاری سومین دوره نمایشگاه عکس نان در موضوعات ذیل نموده است: 1- نان صنعتی چیست؟ 2- جایگاه نان در میان ایرانیان 3- اصلاح الگوی مصرف نان 4- معرفی به شیوه های نوین تولید نان 5- نان صنعتی و تاثیر آن در زندگی ما 6- عکاسی آزاد در ارتباط با نان هیئت داوران: رضا جلالی، افشین لیاقت، حسن توفیق، آیدن فرجی، علی معین #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); سومین نمایشگاه صنعت نان - پیمان ملکی مقدم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - آزاده نوزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - پیمان ملکی مقدم ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - رسا جهرمی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - فواد سیدمحمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - رسا جهرمی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدیه عبدالهیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدیه عبدالهیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - اکبر موحد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - اکبر موحد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - فاخته جلایرنژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - فرزاد لطفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا هلالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا هلالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا هلالی ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمیدرضا مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمیدرضا مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - هانیه اسلامیه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - محمدحسن باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدی حاجیوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدی جهان افروزیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - منصور معصومی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - معصومه ملکی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدی خدایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - میثم امانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - ناصر محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سعیدرضا مقصودی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - الهام شیردل | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - ساسان جوادنیا ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - ساسان جوادنیا ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سیدحسین موسوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - وجیهه جعفری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - یعقوب پازوکی ، رتبه چهارم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - غلام حسن رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - محمد قدم خیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - صالح اصغری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

نخستین نمایشگاه صنعت اسب

kharazi 2000

توضیح نمایشگاه نمایشگاه دربرگیرنده 52 قطعه عکس است که با ارزیابی و قضاوت گروه داوران (رضا جلالی، افشین لیاقت و علی معین) به این مرحله راه یافته است. نمایشگاه نخستین فراخوان سراسری عکس صنعت اسب متشکل از 16 قطعه عکس سیاه سفید و 36 قطعه عکس رنگی می باشد. در بخش جنبی این نمایشگاه آثار عکاس پیشکسوت عرصه اسب سواری و چوگان ” محمد بهرامی ” به نمایش گذاشته شده است. عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه هیات داوران اولین دوره نمایشگاه عکس اسب 1-رضا جلالی 2-افشین لیاقت 3-علی معین یکی از قدیمی ترین رابطه های انسان با حیات وحش و به کارگیری حیوان در راستای تسهیل روزمرگی های فانی ، رابطه انسان و اسب است . در طی قرون متمادی این رابطه گسترش پیدا کرد و باعث به وجود آمدن جایگاه ویژه ای برای اسب چهارپا نزد بشر دو پا شد . داستانهای بسیاری از این رابطه که وجوهی دوست داشتنی نیز دارد بارها دستمایه نویسندگان و هنرمندان مختلف شد . اسب پس از مدتی دارای آن چنان اهمیتی در میان انسان ها بود که در نزد بعضی از اقوام و ملل اهمیت آن در حد انسان و گاه بیشتر هم در نظر گرفته شد . شرف و شخصیت انسان در داشتن اسبی نجیب جلوه داشت ، حضور اسب در دیوار نگاره ها ، نقاشی ها و حتی مجسمه ای که از نام آوران ساخته می شد مبین چنین دیدگاهی است . اما در سال های اخیر روند رابطه فوق دچار نوسان و نقصان بسیاری شد. اگر در سال های دور حضور اسب جزیی انکار ناپذیر در گذران روزگار ملل بود این روزها کار کردیتزیینی و تفریحی پیدا کرده و در جنبه های احساس و معنایی این رابطه، اشکال دیگری یافته . نمایشگاه حاضر با هدف بیان رویکرد بشر امروزی به این حیوان نجیب و ترسیم دیدگاههای مدرن ایرانی حال حاضر است. حضور اسب در طبیعت ، مسابقه های سوارکاری و چوگان بخشی از نگاهی است که در این نمایشگاه به تصویر کشیده شد . هیات داوران و برگزار کنندگان این نمایشگاه نیز با هدف ترسیم جایگاه امروزین اسب در روزمرگیانسان و اعتلای فرهنگ رفتاری انسان شهرنشین است، که برخورد رودرویی با اسب ندارد . امید آنکه رویکردهایی این چنین در جهت پیوند و آشنایی مجدد با این حیوان نجیب ، بخش بیشتری از روزهای ما شهرنشینان را به خود اختصاص دهد. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); نخستین نمایشگاه صنعت اسب - علی میرزایی ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مجید محرمخانی ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - حسن فتاحیان ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - حسن فتاحیان ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - زهرا استادزاده ، رتبه چهارم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مسعود احمدزاده مطلق | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - علیرضا عطاریانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سیدعلیرضا دامادزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سیدعلیرضا دامادزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سیدعلیرضا دامادزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب -علی(شهرام) صاحب الزمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - امین نظری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - آزاده نوزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - آزاده نوزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - احسان کمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - احسان کوچاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - احسان کوچاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - قدیر وقاری شورچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - قدیر وقاری شورچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - حامد نیرومندقوچانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - حمیدرضا مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - جمشید فرجوندفردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - جواد کرمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مجید خالقی مقدم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مریم اسدیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - معصومه شمس | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد قدم خیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - منا عبدالله پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مرتضی رفیع خواه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مرتضی رفیع خواه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - ناصر محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - امید جعفرنژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - پدرام اجتماعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - روح الله نوروزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سعید عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سعید عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سارا فرجوند فردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سارا فرجوند فردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

نمایشگاه عکس “پوشه جدید” در نگارخانه افرند

admin 579

نمایشگاه “پوشه جدید” شامل عکس‌های پدرام ابراهیمی و هنرجویان روز جمعه 26 مهرماه در نگارخانه افرند افتتاح می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه عکس‌های ابراهیمی طراح و گرافیست به همراه تعدادی از هنرجویانش شامل عطا پناهی، محمدرضا خیاط پورنجیب، شادی فکری، ساناز یوسف‌زاده، امیرسعید روح‌زاده، جعفر شاکر، بابک کهزادبیگی و بهرنگ عبدی خرسند به نمایش درمی‌آید. نمایشگاه “پوشه جدید” از ساعت 16 روز جمعه 26 مهرماه آغاز شد و تا هفتم آبان‌ماه برپا خواهد بود. نگارخانه افرند در بزرگراه جلال آل احمد، خیابان جهان‌آرا، خیابان 19، بعد از تقاطع اشک شهر، پلاک 48 واقع شده است.  

34- طلوع در کویر

operator 399

یک روزه ، 1390/7/20| مدت و زمان برنامه: سفر یک شب و یک روز بوده و زمان حرکت ، از شامگاه چهارشنبه 19اسفندماه تا شامگاه پنجشنبه می باشد.(در صورتی که با مشکل جوی مواجه باشیم امکان برگزاری سفر در هفته بعدش محتمل است) اهداف عکاسی: حضور سحرگاهی در پای تپه های رمل و مشاهده طلوع خورشید و عکاسی از فرم ها و منحنی های زیبای تپه رمل ها برنامه سفر: همسفران این تور عکاسی در حرکتی شبانگاهی از تهران عازم مقصد شده و نیمه های شب را در دل کویر طی کرده و در نهایت پیش از طلوع خورشید به مقصد رسیده باشند. عکاسی تا حدود 4ساعت پس از زمان طلوع ادامه یافته و به مرور به طرف نقطه آغاز حرکت در تهران باز می گردند. همسفران در شامگاه پنج شنبه در تهران خواهند بود. #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-13.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#ef9826; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: false, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); عکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیا عکاس: نیما خالدی کیا تور عکاسی طلوع در کویر مرنجاب: کویر یکی از گونه های اعجاز طبیعت است و کویر مرنجاب از جمله این اعجاز طبیعی است که گاه دوربین های عکاسی ” چیلیک، چیلیک ” تلاش خود را می کنند تا وسعت روح و عمق درک این اعجاز طبیعت را در عکس بنشانند. کویر مرنجاب در استان اصفهان واقع شده و همجوار با شهر کاشان است که از سوی شمال به دریاچه نمک شهرستان آران و بیدگل، از سمت غرب به کویر مسیله و دریاچه های نمک حوض سلطان و حوض مره، از شرق به کویر بندریگ و پارک ملی کویر و از جنوب به شهرستان های آران و بیدگل و کاشان منتهی می شود. این کویر یکی از زیباترین جاذبه های اکوتوریستی ایران محسوب می شود که تپه های شنی بلند و پوشش گیاهان شور تاق و گز و بوته های قیچ آن، جلوه ی زیبایی به این منطقه بخشیده است. دریاچه نمک آران از دیگر نقاط دیدنی این منطقه به شمار می آید. بنای کاروانسرای مرنجاب که به دستور شاه عباس صفوی در کنار قنات مرنجاب بنا نهاده شده از جمله آثار تاریخی موجود در منطقه است که ایستگاه استراحت و نقطه آغازین سفرهای کویری است. گروه همسفران تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک می کوشند تا با برنامه ریزی مناسب و منسجم ، باحضور سحرگاهی و درک زمان طلوع، عکاسی لذت بخشی را در این تور تجربه نمایند. عکاسی طلوع در کویر مرنجاب تجربه ای شیرین با خاطراتی خوش از نمونه ثبت هایی است که در سال های گذشته توانست با نمایشگاه گروه انتهای زمین در قالب نمایشگاه و کتاب پذیرای نزدیک به یکصد قطعه عکس از 93 عکاس همسفر با تور عکاسی چیلیک باشد. تورهای برگزار شده به این مقصد: نودوچهارمین تور عکاسی | طلوع در کویر | عکاس: ابراهیم باقرلو هفتاد و نهمین تور عکاسی چیلیک | عکاس محمد رضا رحیمی نودویکمین تور عکاسی چیلیک | کویر مرنجاب | عکاس: محمدرضا خرازی  

33- جنگل ابر

operator 387

” پایگاه عکس چیلیک ” پس از گذر از نخستین دوره تورهای عکاسی، در نظر دارد تا جهت دستیابی به بخش تکمیلی اهداف با دومین دور برگزاری این تورها، سی و سومین تور عکاسی این مرکز را همراه همسفران به جنگل ابر واقع در استان سمنان برگزار نماید. سی وسومین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” در آخرین ساعات شامگاه چهارشنبه، سیزدهم مهرماه سال 1390 به قصد دیدار و عکاسی از مناظر جنگلی و طبیعت سرشار از مه در ارتفاعات  و همچنین روستا و آبشار منطقه ابر با حضور در مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” در سفری دو روزه عازم شهرستان شاهرود شدند. سی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: وحید قاسمی زرنوشه سی وسومین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” همچون همیشه حرکت خود را از مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” در تهران آغاز و با یاری خداوند، همزمان با طلوع آفتاب در صبحگاه روز پنجشنبه در منطقه حاضر و با نظر کارشناس عکاسی گروه، مطابق برنامه، عکاسی خود را آغاز خواهند کرد. برنامه ریزی این سفر به گونه ای است که همسفران، ضمن عکاسی، در یک نشست عکاسی و گفت و گوی صمیمانه پیرامون موضوع نیز شرکت داشته و در نهایت پس از اقامت در خانه روستایی برنامه عکاسی خود را ادامه داده و به یاری خداوند، عصر روز جمعه، پس از دیدار و عکاسی از بقعه شیخ العارفین ابوالحسن خرقانی، به محل آغاز حرکت در مقابل دفتر پایگاه در تهران بازخواهند گشت. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، فرم، معماری و مفهومی افزایش دهند. تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” ضمن برخورداری از روحی صمیمی و محتوایی کارگاهی، آموزشی، محلی مناسب برای ارتباط بین همسفران و کاربران این پایگاه بوده و در طول مسیر و محل مقصد، مجالی است تا با طرح بحث و انجام گفتگوهای لازم، زمینه تجربه و فعالیت صحیح تر در فضای پایگاه فراهم شود همچنین لازم به تاکید است که برنامه ریزی تورهای عکاسی این رسانه به شکل مستقل صورت گرفته و طراحی و برگزاری و اطلاع رسانی تورهای عکاسی چیلیک تنها توسط ” پایگاه عکس چیلیک ” بوده و مراتب اطلاع رسانی آن نیز از طریق این رسانه به اطلاع خواهد رسید. #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7f00; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7f00; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7f00; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 127 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-14.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#848484; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-14.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری سی و سومین تور عکاسی چیلیک به مقصد جنگل ابر سی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: حامد حسینیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: سعید نوروز خانسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: مهدی طاهریسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: حجت الله محمدیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: وحید قاسمی زرنوشهسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: رامش لاهیجیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: مهناز میناوندسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: حامد حسینیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: مریم بصام تبارسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: حجت الله محمدیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: حامد حسینیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: زمرد انیسیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: زمرد انیسیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: رضا قاسمی زرنوشهسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: مهناز میناوندسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: حامد حسینیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: مهدی کاظمی خالدیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: محمد خرازیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: سعید نوروزخانسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: حبیب الله تاجیکسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: مریم عروجلوسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: نیلوفر بخاشیانسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: محمدرضا خرازیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: مریم عروجلوسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: مریم عروجلوسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: محمدرضا خرازیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: حبیب الله تاجیکسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: سعید نوروزخانسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: رامش لاهیجیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: سجاد قهرمانیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: هادی کهنسال نودهیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل مریم بصام تبارسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: زمرد انیسیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: اعظم شادپورسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: حامد حسینیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: حامد حسینیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: حبیب الله تاجیکسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: حبیب الله تاجیکسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: مهدیه روستاییسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: رضا قاسمی زرنوشهسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: مهدی سروریسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: محمدرضا خرازیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: متین رجبیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: سعیدنوروزخانسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: نیلوفر بخاشیانسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: محمدرضا خرازیسی و سومین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: مسعود صفایی

32- تور عکاسی تاکستان

operator 392

1 روزه ، 1390/07/11| شهرستان تاکستان با وسعتی برابر ۲۴۳۰ کیلومترمربع در 30 کیلومتری جنوب غربی استان قزوین واقع شده است. ساکنین اصلی این شهر به زبان تاتی (بازمانده از زبان قدیمی ایران) سخن می گویند. آثار بدست آمده از تپه های باستانی شهرستان تاکستان و روستاهای اطراف آن، از قدمت این سرزمین حکایت می کند که به تاریخ پیش از اسلام برمی گردد. از آثار تاریخی و باستانی این منطقه می توان به: مسجدشاه عباس، مسجد سرخندق، مقبره پیر، حمام شاه عباسی، قز قلعه، امامزاده ولی ضیاآباد… اشاره کرد ولیکن چشمه های آب گرم معدنی پراکنده در سطح منطقه، باغ های زیبای انگور(تاکستان ها) و مزارع گل های آفتابگردان از جمله زیبایی های آشکار در فهرست جاذبه های گردشگری این شهرستان به شمار می آید. عکس: امین رحمانی همسفران تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک، با وجود استعدادهای تجربه شده در تورهای برگزار شده پیشین در منطقه، تمرکز حضور را در عکاسی مستند اجتماعی و محل کوره پزخانه های هماهنگ شده در منطقه تجربه خواهند کرد. نکته: در نظر داریم تا از پرتره های خاص ثبت شده از نگاه عکاسان مستندکار همسفر با تورهای عکاسی چیلیک، در مجموعه این تورها به مقصد تاکستان نمایشگاهی گروهی را تدارک ببینیم. .لوازم همراه همسفران چیلیک: یک وعده نهار(ظهر سفر)، کوله پشتی، دوربین و لوازم عکاسی، کفش و لباس مناسب، دفترچه بیمه، کارت شناسایی معتبر، عینک آفتابی، لوازم بهداشتی شخصی، فلاسک آب نوشیدنی، لوازم شخصی (لیوان، قاشق و …) اهداف عکاسی: عکاسی از کارگاه های خشت زنی، کوره های آجرپزی، کارگران کوره پزخانه ها، محل اسکان و زندگی ایشان، کارگران خشت زنی ، …(در صورت تمایل همسفران امکان عکاسی از مزارع آفتابگردان نیز مهیا است) همسفران واجد شرایط به شرط اعلام، پیش از عزیمت به مقصد با حضور یکی از کارشناسان عکاسی، در دفتر پایگاه عکس چیلیک حضور یافته و با نمایش عکس های همسفران گذشته امکان برخورداری از آموزش های این جلسه را خواهند داشت.   توجه: زمان برگزاری تور با توجه به وجود متغیرهای تاثیرگذار در کیفیت تور همچون: موقعیت جوی، نور، امکانات مقصد و … قابل تغییر می باشد، لذا در صورت برخورداری از شخصیت بسیار حساس و روحیه آسیب پذیر نسبت به درک مسائلی این چنین معمول، پیش از ثبت نام مسئول تور را آگاه نمایید. خدمات: وسیله ایاب و ذهاب، سرویس صبحانه، عصرانه، بیمه، بسته فرهنگی، امکان مشارکت در انعکاس گزارش تصویری، امکان حضور در نشست نقد و بررسی تور و عکس های سفر و… همسفران در این تور از حضور و همراهی یکی از عکاسان، به عنوان کارشناس گروه بهره خواهند برد. #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-15.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#606060; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-15.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'dissolve', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری تور عکاسی کارگاه خشت زنی و کوره آجرپزی ( تاکستان ) سی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمدرضا خرازیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی طاهریسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمدرضا خرازیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی رجبیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مریم بصار تبارسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: حسین اسماعیلیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمدرضا خرازیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: حسین اسماعیلیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی روستاییسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: پیمان رشیدیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: برنا میراحمدیانسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی رجبیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مریم محمدیاریسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمدرضا خرازیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی طاهریسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: روح الله سنجرانیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: امین رحمانیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: امین رحمانیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمدرضا خرازیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی اسدیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدیه روستاییسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی اسدیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ایزاهیم باقرلوسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: پیمان ایروانیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: برنا میراحمدیانسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی اسدیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مریم بصام تبارسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمدرضا خرازیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: روح الله سنجرانیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: پیمان ایروانیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمدرضا خرازیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: روح الله سنجرانیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مریم بصام تبارسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی سروریسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی طاهریسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی طاهریسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ایمانه علی بریانیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: پرستو عطرسائیسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: پرستو شادمانسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمد طارمسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: پریسا شادمانسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمد طارمسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ابراهیم باقرلوسی و دمین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ابراهیم باقرلو

سی وسومین تور عکاسی چیلیک به «جنگل ابر» می رود+تکمیلی

admin 70

پایگاه عکس چیلیک ” پس از گذر از نخستین دوره تورهای عکاسی، در نظر دارد تا جهت دستیابی به بخش تکمیلی اهداف با دومین دور برگزاری این تورها، سی و سومین تور عکاسی این مرکز را همراه همسفران به مقصد جنگل ابر، آبشار و روستای ابر واقع در شهرستان شاهرود و استان سمنان برگزار نماید. همسفران سی وسومین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” و علاقمندان عکاسی، شامگاه چهارشنبه، 7 مهرماه سال 1390 به قصد دیدار و عکاسی از مناظر جنگلی و اقیانوس ابر در ارتفاعات جنگل ابر و … با حضور در مقابل دفتر پایگاه عکس چیلیک عازم استان سمنان می شوند. سی وسومین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” همچون همیشه حرکت خود را از مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” در تهران آغاز و با یاری خداوند، همزمان با حضور و نظر کارشناس عکاسی گروه، مطابق برنامه، عکاسی خود را آغاز خواهند کرد. برنامه ریزی این سفر به گونه ای است که همسفران، ضمن عکاسی، در یک نشست عکاسی و گفت و گوی صمیمانه پیرامون موضوع نیز شرکت داشته و در نهایت به یاری خداوند، شامگاه جمعه، به محل آغاز حرکت در مقابل دفتر پایگاه در تهران برخواهند گشت. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، فرم، معماری و مفهومی افزایش دهند. همچنین لازم به تاکید است که برنامه ریزی تورهای عکاسی این رسانه به شکل مستقل صورت گرفته و طراحی و برگزاری و اطلاع رسانی تورهای عکاسی چیلیک تنها توسط ” پایگاه عکس چیلیک ” بوده و مراتب اطلاع رسانی آن نیز از طریق این رسانه به اطلاع خواهد رسید. این در حالی است که همسفران با مشارکت در انعکاس گزارش تصویری تور عکاسی و حضور در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” نشستی را با مضمون نقد و بررسی سفر، نمایش و گفتگو پیرامون عکس های ثبت شده همسفران تجربه خواهند کرد. تمامی همسفران این تور عکاسی نیز همچون سایر همسفران تورهای عکاسی چیلیک از امکان شرکت در ” فعالیت های مربوط به همسفران تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک ” برخوردارند. لازم به ذکر است مبدا حرکت تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” از دفتر این رسانه واقع در ضلع شمالی میدان هفت تیر در تهران می باشد. تورهای آتی ” پایگاه عکس چیلیک ” با هدف عکاسی از: کویر مرنجاب، شهرستان ری و حریم آستان حضرت عبدالعظیم(ع)، ابنیه کاشان، ارتفاعات منطقه جنگلی ماسال، تالاب های انزلی و میانکاله، پل ورسک و شیرگاه، عشایر دشت مغان، محیط جنگلی شهر گرگان، مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی شهرستان خوانسار، طبیعت آستارا، ماهیگیری آمل، طبیعت منطقه کپورچال و … در دست طراحی و برنامه ریزی است. علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری، می توانند با شماره های دفتر پایگاه: 02188348824 (ده خط) تماس حاصل نموده و یا برای اعلام حضور و همچنین ثبت نام در تور عکاسی به مقصد جنگل ابر، آبشار و روستای ابر ” ايـنـجـا ” کليک کنند. جهت مشاهده فهرست گزارش تورهای برگزار شده ” اینجا ” و جهت اطلاع از تورهای آتی این مرکز ” اینجا ” کلیک کنید. ————————————- برگزاری این تور با یک هفته تغییر در زمان اجرا به شامگاه چهارشنبه 13 مهرماه مطابق با برنامه های اعلام شده در تور جنگل ابر موکول شد.

بنر کتاب عکس

لایت روم