بایگانی برای مهر, 1391

جشنواره تجسمی شهریار

kharazi 1622

توضیح نمایشگاه پس از انجام مراحل ارزیابی و داوری بیش از 900 قطعه عکس از 90 عکاس توسط داوران: جاسم غضبانپور، محمد نوروزی و مهدی سروری؛ در نهایت 50 قطعه عکس از 36 عکاس به نمایشگاه این جشنواره راه یافت. عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه هیات داوران بخش عکس نخستین جشنواره تجسمی شهرستان شهریار عرصه ارایه عکس و رقابت با سایر نگاه ها که با عنوان مسابقه تعبیر می شود مدت ها است که به صورت های سراسری و استانی و منطقه ای در کشور دیده می شود ولی با این حال زیربنای یک رقابت صحیح را در هیچ یک از آنچه در کشور جریان دارد نمی توان یافت. اینکه یک برگزارکننده نسبت به شرایط منطقه و مخاطب خود اشراف کامل داشته باشد تمام آن چیزی نیست که بتوان به آن بسنده کرد. چه بسا! همین عوامل اسباب افتخار بسیاری از رقابت های جاری شده و یا در حال جریان در کشور را شامل می شود وبس. هیات داوران بخش عکس نخستین جشنواره منطقه ای شهرستان شهریار با وجود شناخت نسبی از شرایط منطقه و پتانسیل های موجود در استعدادهای اهالی شهریار، ضمن تایید ضرورت وجود این چنین برنامه ها، ضرورت وجود این گونه عرصه ها را در سه بخش توجیه می نماید: بخش اول: نهادهای متولی منطقه پر واضح است که تا به حال این حرکت از سوی نهادهای فرهنگی هنری متولی منطقه در غفلت به سر برده است که به این شکل اصولی و حرفه ای به کشف و پرورش اذهان مستعد نپرداخته اند. از این رو نخستین جشنواره تجسمی شهریار از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شهریار با تمام فراز و فرودها توانست سنگ بنای این حرکت را به خوبی بنیان نهد تا سایر نهادها در گام های بعد بتوانند این استعداد را باور داشته و این حرکت را به کام روایی محض برسانند. بخش دوم: شرکت کنندگان شاید اگر در جشنواره ای کشوری و یا استانی حضور می یافتیم باورپذیرتر بود که با حجم تنوع نگاهی در این سطح مواجه شویم ولی این تعداد شرکت کننده با این میزان دخالت ذوق و تنوع نگاه در جشنواره ای منطقه ای و نوپا بی هیچ حمایتی از سوی انجمن های عکاسی در کشور، مسئولیتی وزین تر را برای متولیان و وظیفه ای حساس را با وجود شرایط برای شرکت کننده تعریف می کند. دلیل بیان این موهبت را در نگاه شرکت کنندگان می توان از زمان صرف شده در نشست داوری و بحث های درگرفته میان داوران و در نتیجه انتخاب شایسته ترین ها را در فهرست برگزیده ها و تقدیرها و همچنین تقاضای افزایش تعداد عکس های نمایشگاه دانست. بخش سوم: برگزارکننده این بخش می تواند الگویی باشد برای تمامی صاحبان امضا و اعتبار که توان اجرای اینچنین حرکت هایی را در شهرها و شهرستان های کشور در خود نمی بینند! باور و اعتماد به حضور جوان در سطوح گوناگون طراحی، برنامه ریزی، پشتیبانی و اجرا چنانچه دیدیم که توانستند. در شرایطی که کمتر رسانه ای از رسانه های عکاسی و خبری و اطلاع رسانی در کشور به پوشش این رویداد یکه تاز در منطقه شهریار از شهرستان های همجوار با پایتخت در کشور پرداخت باز هم باور و اعتماد به جوان و همچنین انگیزه جوان ذره ای به اراده ی مستحکم و زلال خود خللی راه نداد و خدمتی بسزا از جوان در یادها ماند آنچنانکه شاید و باید. گروه داوری ضمن تقدیر از روحیه باورمند برگزارکننده نسبت به دخالت نسل و نگاه جوان در این جشنواره، وظیفه خود می داند از: مدیر اجرایی جشنواره و دبیر بخش عکس نهایت سپاسگزاری را داشته باشد که اینچنین پویا و پیگیر مراحل جشنواره را با توجه به حدود مقدورات و ممکنات به صورت حرفه ای و صحیح دنبال می کنند. باشد تا جشنواره شهرستان شهریار که پیشینه ای تاریخی دارد و تداعی کننده نام بزرگ مرد افتخارآفرین این سرزمین است میدان دار تعامل و همدلی متولین فرهنگی هنری منطقه و پشتیبان نگاه هایی باشد که از جنس عکاسان برومند منطقه همچون ” علی فریدونی ها ” باشد که با نگاه شان هشت سال تاریخ پرفراز و نشیب دفاع مقدس را در سطر سطر حافظه تاریخی این کشور آنچنان با نور درون بر صفحه تاریخ نگاشتند که عکاسی متعهد و تعهد در عکاسی معنا یافت گروه داوران: جاسم غضبانپور، محمد نوروزی و مهدی سروری #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره تجسمی شهریار - برمک علیخانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - نوشین نامداری ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - سعید فداییان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - اله وردی علیپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - شاهو کریمیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حامد تاجیک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - سمانه سیستانی اله آبادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - سعید فداییان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - شاهو کریمیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - امین پروین | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - بهاره رحیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مهشید زاهدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مهشید زاهدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - ابراهیم رامه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حسین نریمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - برمک علیخانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مهران راجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حنیف مولیایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - امین پروین ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حنیف مولیایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - آرزو رهگذر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مائده سرلک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حنیف مولیایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - شهاب خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - محمدرضا معماریان پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مریم حاتم نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - فاضل خاکباز | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - زهرا یاری ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - محمد علی مقیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - سحر مشعوفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - فاطمه نجفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حمیدرضا نباتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - لیلا صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - محمدحسین کمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - آرش نامداریان پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حدیثه اسماعیلی نوجده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مریم کمرئی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مهدی خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - شهاب خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - امیرحسین بغدادی ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - علی رامه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مائده سرلک ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مهدی خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حمیدرضا نباتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حمیدرضا نباتی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مائده سرلک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - سید شمس الدین بزاز جزایری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - سولماز نادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - محمد علی مقیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حسین نریمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

چهارمین جشنواره عکس زمان

kharazi 1575

توضیح نمایشگاه این جشنواره در 2 بخش الف و ب برگزار شد: الف: انقلاب اسلامی در گذر زمان (انقلاب و تعمیق اعتقادات مردم، انقلاب، ولایت پذیری و ایثار، دستاورد های انقلاب، کار و سرمایه ایرانی) ب: نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمانپس از انجام مراحل ارزیابی و داوری بیش از 5000 قطعه عکس از 408 عکاس کشور توسط داوران: سیدعباس میرهاشمی، محمدمهدی رحیمیان و کریم ملک مدنی؛ در نهایت 80 قطعه عکس از 63 عکاس به نمایشگاه این جشنواره راه یافت. عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه هیات داوران چهارمین جشنواره ملی عکس زمان چهارمین جشنواره سراسری عکس زمان در محل حوزه هنری استان مرکزی در حین برگزاری است و هیات داوران این جشنواره، محمدمهدی رحیمیان، سیدعباس میرهاشمی و کریم ملک مدنی چندی پیش با حضور در این حوزه و برگزاری نشست ارزیابی و داوری عکس های رسیده بیانیه ای را تنظیم کردند که دبیرخانه جشنواره نسخه ای از این بیانیه را در اختیار ” پایگاه عکس چیلیک ” قرار داده است. متن بیانیه هیات داوران چهارمین جشنواره سراسری عکس زمان به این شرح است: پس از امکان ثبت پرتوهای نور بر روی سطح حساس، چیرگی بر حرکت و زمان، سرآغاز جریان تحولاتی شگرف در فن آوری عکاسی از دیروز تا امروز بوده است. در دو سویه دوربین و در امتداد این فرآیند، از سویی جهان فارغ از عکاس و از دیگر سوی دنیای درونی عکاس، در تکاپوی مضاعف و در جریانی مستمر قرار دارند. تلاش عکاسان در درک زمان و چیستی آن در عکاسی از دغدغه های چالش برانگیز است. عکاسان در مواجهه با واژه زمان و در تفکر و تامل با مفهوم یا مفاهیم آن در جستجوی چه مصداق یا معنایی هستند، آیا مفهوم زمان در عکاسی دارای قابلیت های بصری است؟ و پیش تر از آن، آیا مفهوم زمان در سیطره عکاسی جای می گیرد؟ دیگر عکاسان گیتی در بیش از 170 سال گذشته چگونه به این مقوله پرداخته اند؟ و نتایج این رویکردها کدام است؟ آیا زمان از منظر انسان شرقی مشابه رویکرد انسان غربی به این مفهوم است؟ دراین میان پرسش های بنیادی قرار دارند: در اینجا مراد از زمان چیست؟ وقت کدام است؟ چرا این مفهوم از منظر برگزارکننده با طلا سنجیده شده و مقایسه می شود، آیا هدف از این مقایسه، بررسی این موضوع از موضعی ارزشی و یا از منظری اخلاقی است؟ کدامیک بر دیگری تقدم دارند و آیا چنین قیاسی بر عکاسی وارد است؟ و پرسش هایی بی پایان برای آشنایی با مفهوم زمان در عکاسی. با مشاهده عکس هایی که در این چهار دوره به نمایش درآمده اند، دل مشغولی عمده عکاسان “توهم واقعیت”، “توهم ثبت زمان” و “توهم حرکت” است. رویکرد برخی از آثار، بیانگر نگرش فرا واقع نگرانه عکاس و تجسم آن در فضایی سورئالیستی است. عکاسانی در عکس هایشان در جستجوی زمانی از دست رفته هستند. در بسیاری از آثار رگه هایی از نوستالژی قابل پیگیری است. دنیای بعضی از عکاسان سرد و گرفته است و سرشار از اندوه و غباری ابدی است، امیدی نیست. در کمتر اثری ردپایی از بهجت و شادی درونی هویدا است، آیا دنیای درونی عکاسان ما اینچنین است و آیا این آثار، حاصل یافته ها و تاملات درونی و شخصی هنرمند است و یا این رویکرد از مشاهده برخی آثار عکاسان جهان، عارض عکاسان ما شده است؟ عدم آشنایی کافی علاقمندان عکاسی، در گزینش نهایی مسیر عکاسی سیاه و سفید یا رنگی، در انتخاب رنگمایه های رنگی و عکاسی سیاه و سفید و یا ترکیبی از این دو در بعضی از آثار مشهود است، عکس هایی که اگر سیاه و سفید بودند، از استحکام بیشتری برخوردار بودند. اراک – شهریور ماه 1391 #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); چهارمین جشنواره عکس زمان - بهزاد نعمتی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - مهدی طاهری ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - مهدی طاهری ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - امیر قادری ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - امیر قادری ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حمید موقر ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - فرامرز عامل بردبار ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - کیومرث خوشبین فر ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - پدرام اجتماعی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - احسان کمالی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - محسن سعادت نصری ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - منصوره معتمدی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سید حسین موسوی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - ابراهیم باقرلو ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سجاد آورند ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سجاد آورند ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - جواد عسکراوغلی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - امیر عنایتی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - امیر عنایتی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سروش جوادیان ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سیدحسن فتاحیان ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - میلاد کهوری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - نوید ریحانی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - نوید ریحانی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - محمد صفرپور ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حامد قصری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - اصغر بشارتی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - اسحاق آقایی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حمید موقر ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - پریوش تنگستانی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - محمدرضا آخوندی خرانق ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - فرزانه فرح بخش ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سیده سروه نادری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - پدرام اجتماعی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - علی گرامی فر ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - پویان شادپور ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - رضا نظام دوست ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حمیدرضا هلالی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حمیدرضا هلالی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - آرمان خلیلی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - مهران مرادی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سید مهدی میرناطقی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حسین نیک مهر ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سهیل ابراهیمی تبار ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - معصومه فریبرزی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - بهزاد گلستانی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - هومن فاخته ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - جلال شمس آذران ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - جلال شمس آذران ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - عزت الله قربانی آهودشتی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - کاوه بغدادچی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سجاد دادپور ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - شادی آفرین آرش ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سعید عرب زاده ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سعید عرب زاده ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سعید رضا مقصودی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - فردین نظری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حسین نیکزاد آملی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - ابراهیم باقرلو ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سیدمرتضی جعفری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - بهنام ذاکری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - اکبر محمدزاده ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - مهدی فاضل ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سجاد آورند ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سیدمهدی مصباحی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - نعمت الله معینی امین ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - مهان تهرانی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - جواد عسکراوغلی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - رباب جویایی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - امیر عنایتی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سید مهدی عماد ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سیدعلی هاشمی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - شیدا نیازمند ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سعید عامری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حمیده صولتی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حمیده صولتی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سیدحسن فتاحیان ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - احسان قنبری فرد ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سهیل زندآذر ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سهیل زندآذر ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

اسامی مدعوین به کارگاه تخصصی عکس لامرد

admin 763

اسامی متقاضیان حضور در نخستین کارگاه تخصصی عکاسی شهرستان لامرد استان فارس اعلام شد. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک ” به نقل از دبیرخانه نخستین کارگاه تخصصی عکاسی شهرستان لامرد که براساس فراخوان این کارگاه در تاریخ 23 شهریور ماه، به اطلاع سایر مراکز خبری و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر استان ارسال شد و ثبت نام عکاسان متقاضی از شهرستان ها برای حضور در این کارگاه تا پایان دوشنبه دهم مهرماه 1391 به انجام رسید. این دبیرخانه در نهایت اسامی شرکت کنندگان در این کارگاه به این ترتیب اعلام و معرفی کرد: مرضیه سرکاری، سیده پریسا حسینی، زینب نوروزی، علیرضا عباسی، امیر حدادی، مهدی توانایی، احسان حیدری، امیر صادقیان، نجمه آباد زردشتی، احسان پارسا، وحید سرکاری، غلامرضا دلجو، سیدعلیرضا نعمتی، مرتضی نعمتی، صغری خادمیان، محبوبه ژیلا یزدانی، حسن علی محمدی، حسن صادقی پور، حامد چرخ انداز، فرزاد باغبان، زهره پناهیان، عباس محمدی، پژمان ترابی، سجاد حسن بیگی، علی براتی، زهرا دلاوری، ابراهیم دهقانیان، فرهاد غضنفری، رحمت اله اسماعیلی، محمدرضا فیروزی، سیده مومنه سجادی، یعقوب خدادادی، شهرام شنبدی، علیرضا جلالی، محمد خوشحال، محمدرضا حبیب نیا، محمد جواد الماسی، آرزو عزیزی مقدم، راضیه جعفری، احمد خلیلی، نسترن قاسمی، سیدمرتضی همدانی، مسلم باقرزاده، حسین بامداد، سجاد آریان، الهام یوسف زاده، مهرسا خسروپور، ساجده کاظمی لاری، رسول یگانه، مسعود جعفری نژادان، سینا شکاری، صلاح الدین قائدی، سعید سرخی، رمضان محمدیان، آرش فرهمند، مرتضی آزاد، قاسم معماری، رضا عابدی، آرزو قربانی، راحله حسینی، راضیه زردکوهی، نرگس ثقة الاسلام، عبدالوهاب ارمغانی، امید بهارتراش، مهدی سیادت، علی قنبری، جلیل بهادر، عادل بهادر، محمد منفرد، عباس محمدی، مجتبی حیاتی، علی حسن زاده، علی اسدی، احمد حسن پور، سمیه قادری، سمیه راستگو، سیدمحمد موسوی نژاد، عدنان باقری، فاطمه حسن زاده، زهرا بشارتیان، عبدالصمد خسروی، زهره حاجی پور، سلمان هاشم پور، محسن محسنی، مهدی مهرآوران، سجاد هاشمی، مهدی منصوری، محبوبه درشته، جواد غلامی، نسرین عباسی، ابوطالب غفاری، یوسف صدیق، سجاد هاشمی، عالمه حسن پور، ابوذر کریمی، داود کاظمی نیا، مصطفی کریمی، سیما علیزاده. لازم به یادآوری است نامبرده شدگان از تاریخ 14 لغایت 18 آبان ماه سال جاری میهمان دبیرخانه کارگاه تخصصی عکس در شهرستان لامرد می باشند. همچنین دبیرخانه این کارگاه، جهت برگزاری و برنامه های این کارگاه، حضور استایدی چون: دکتر زارع خلیلی، وحیدنژاد و علی خواه و سرکارخانم دکتر غروی را اعلام کرده است. دعوت شدگان جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم به پایگاه انجمن عکاسان شهرستان لامرد به نشانی: www.lamerdpf.com مراجعه نمایند.

43- تور عکاسی تاکستان

operator 215

1 روزه ،  1394/06/5 | شهرستان تاکستان با وسعتی برابر ۲۴۳۰ کیلومترمربع در 30 کیلومتری جنوب غربی استان قزوین واقع شده است. ساکنین اصلی این شهر به زبان تاتی (بازمانده از زبان قدیمی ایران) سخن می گویند. آثار بدست آمده از تپه های باستانی شهرستان تاکستان و روستاهای اطراف آن، از قدمت این سرزمین حکایت می کند که به تاریخ پیش از اسلام برمی گردد. از آثار تاریخی و باستانی این منطقه می توان به: مسجدشاه عباس، مسجد سرخندق، مقبره پیر، حمام شاه عباسی، قز قلعه، امامزاده ولی ضیاآباد… اشاره کرد ولیکن چشمه های آب گرم معدنی پراکنده در سطح منطقه، باغ های زیبای انگور(تاکستان ها) و مزارع گل های آفتابگردان از جمله زیبایی های آشکار در فهرست جاذبه های گردشگری این شهرستان به شمار می آید. همسفران تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک، با وجود استعدادهای تجربه شده در تورهای برگزار شده پیشین در منطقه، تمرکز حضور را در عکاسی مستند اجتماعی و محل کوره پزخانه های هماهنگ شده در منطقه تجربه خواهند کرد. نکته: در نظر داریم تا از پرتره های خاص ثبت شده از نگاه عکاسان مستندکار همسفر با تورهای عکاسی چیلیک، در مجموعه این تورها به مقصد تاکستان نمایشگاهی گروهی را تدارک ببینیم. .لوازم همراه همسفران تور عکاسی چیلیک: یک وعده نهار(ظهر سفر)، کوله پشتی، دوربین و لوازم عکاسی، کفش و لباس مناسب، دفترچه بیمه، کارت شناسایی معتبر، عینک آفتابی، لوازم بهداشتی شخصی، فلاسک آب نوشیدنی، لوازم شخصی (لیوان، قاشق و …) اهداف عکاسی: عکاسی از کارگاه های خشت زنی، کوره های آجرپزی، کارگران کوره پزخانه ها، محل اسکان و زندگی ایشان، کارگران خشت زنی ، …(در صورت تمایل همسفران امکان عکاسی از مزارع آفتابگردان نیز مهیا است) همسفران واجد شرایط به شرط اعلام، پیش از عزیمت به مقصد با حضور یکی از کارشناسان عکاسی، در دفتر پایگاه عکس چیلیک حضور یافته و با نمایش عکس های همسفران گذشته امکان برخورداری از آموزش های این جلسه را خواهند داشت. مدت و زمان برنامه: سفر یک روزه بوده و زمان حرکت ساعت 1 بامداد پنجشنبه 5 شهریور ماه همچون همیشه از مقابل دفتر پایگاه عکس چیلیک در تهران می باشد. نکته: سفر می تواند با یک هفته تاخیر در روز پنجشنبه هفته بعد در تاریخ 12 شهریورماه برگزار شود. توجه: اگرچه روز درنظرگرفته شده در حال حاضر پنجشنبه است ولی برگزاری این تور در یکی از روزهای میانی هفته نیز مهیا است. دلیل برگزاری در میانه هفته نیز تنها به دلیل تمرکز عکاسان همراه با گروه بر موضوع می باشد(روز برگزاری تور با پیشنهاد، رضایت و توافق سایر متقاضیان و همسفران می تواند از شنبه تا چهارشنبه باشد)برگزارکننده روز چهارشنبه (پیش از تاریخ های اعلام شده) را توصیه می نماید. توجه: زمان برگزاری تور با توجه به وجود متغیرهای تاثیرگذار در کیفیت تور همچون: موقعیت جوی، نور، امکانات مقصد و … قابل تغییر می باشد، لذا در صورت برخورداری از شخصیت بسیار حساس و روحیه آسیب پذیر نسبت به درک مسائلی این چنین معمول، پیش از ثبت نام مسئول تور را آگاه نمایید. خدمات: وسیله ایاب و ذهاب، سرویس صبحانه، عصرانه، بیمه، بسته فرهنگی، امکان مشارکت در انعکاس گزارش تصویری، امکان حضور در نشست نقد و بررسی تور و عکس های سفر و… همسفران در این تور از حضور و همراهی یکی از عکاسان، به عنوان کارشناس گروه بهره خواهند برد. #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73a; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-13.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#969696; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری چهل و سومین تورعکاسی چیلیک به مقصد تاکستان چهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: میترا محمدیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: امین رحمانیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: یاسمن حسین پورچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی طاهریچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمد طارمچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: زینب مالامیریچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: زیثنب مالامیریچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: هادی صمدیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: سیدصادق موسویچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: امین رحمانیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: پرستو عطرسائیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: میترا محمدیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ایمان صمدی ارونقیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: سیدصادق موسویچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: فرناز امیریچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: سارا فیروزیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: سید صادق موسویچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: پرستو عطرسائیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: پرستو عطرساییچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: فرناز امیریچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: یاسمن حسین پورچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: پیمان ایروانیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: فرزانه بی آزارانچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: میترا محمدیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمدرضا معماریان پورچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمدرضا سجادیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: سید صادق موسویچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: سلمان گلریزچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی طاهریچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی طاهریچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: امین رحمانیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: حسن الماسیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: مهدی طاهریچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: ابراهیم باقرلوچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمدرضا معماریان پور

کارگاه آموزشی عکاسی تئاتر در شهرستان لامرد

admin 1771

نخستین کارگاه آموزشی عکاسی تئاتر در لامرد برگزار شد. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک ” به نقل از روابط عمومی انجمن عکس شهرستان لامرد، نخستین کارگاه نظری و عملی عکاسی تئاتر با همکاری انجمن عکس و انجمن تئاتر شهرستان لامرد برگزار شد. در این کارگاه که با حضور عکاسان لامرد و جمعی از عکاسان لارستان برگزار شد، پس از توضیحات و انتقال تجربیات توسط استاد عبدالعلی حدادیان، عکاسان بصورت عملی با این ژانر عکاسی آشنا شدند. استاد عبدالعلی حدادیان از اساتید عکاسی استان فارس و از اعضای هیات موسس انجمن عکس شیراز می باشند. لازم به ذکر است این کارگاه آموزشی با همراهی یکی از گروه های تئاتر لامرد و اجرای خصوصی تئاتر “لام و رود” به نویسندگی و کارگردانی جواد صفایی، برگزار شد تا شرکت کنندگان امکان اجرای آموزش های نظری دریافت شده را در حضور استاد داشته باشند.

بنر کتاب عکس

لایت روم