بایگانی برای شهریور, 1394

آقائی محمدرضا (اُمید)

operator 2858

نام: امید (محمدرضا) نام خانوادگی: آقائی       بیوگرافی: متولد شیراز هستم و عکاسی را از سال 1365 آغاز کردم.   سوابق اجرایی و هنری: نمایشگاه عکس گروهی – خانه زینت الملک 1377 نمایشگاه عکس گروهی – خانه زینت الملک 1379 نمایشگاه عکس گروهی – خانه زینت الملک 1380 نمایشگاه عکس فارس، انفرادی – خانه زینت الملک 1381 نمایشگاه عکس گروهی – اولین بازار گردشگری خاور میانه 1381 نمایشگاه عکس گروهی – دومین بازار گردشگری خاور میانه 1382 نمایشگاه عکس عاشورا، گروهی – مسجد نصیر الملک 1383 نمایشگاه عکس انفرادی – سومین بازار گردشگری خاور میانه 1383 نمایشگاه عکس انفرادی – گنکره بزرگ فارس شناسی 1384 نمایشگاه عکس فارس، انفرادی – خانه زینت الملک 1385 نمایشگاه عکس هفته گردشگری، گروهی – باغ مهر جوان 1386 نمایشگاه عکس انفرادی – چهارمین بازار گردشگری خاور میانه 1386 نمایشگاه عکس هفته گردشگری، انفرادی – حافظیه 1387 نمایشگاه عکس انفرادی – پنجمین بازار گردشگری خاور میانه 1387 نمایشگاه عکس هفته فرهنگ شیراز در اهواز، انفرادی 1388 نمایشگاه عکس هفته میراث فرهنگی، انفرادی – خانه زینت الملک 1388 نمایشگاه عکس هفته فرهنگ شیراز در نیکوزیای قبرس، انفرادی 1388 آثار چاپی – عکاسی برای 17 عنوان کتاب دانش نامه آثار تاریخی فارس – گروهی 1384 موزه های فارس- گروهی 1384 شیراز خال رخ هفت کشور 1385 راهنمای گردشگری فارس 1385 راهنمای شیراز – گروهی 1386 حافظ 1386 راهنمای بازدید از پاسارگاد و نقش رستم – گروهی 1386 شیراز شهر جاویدان – گروهی 1386 فارس – گروهی 1386 تخت جمشید 1387 رشک بهشت، چشم اندازهای سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس – گروهی 1387 شیراز شهر راز – گروهی 1387 نقش دست، گذری بر صنایع دستی فارس 1387 نارنجستان و خانه زینت الملک – گروهی 1388 شیراز شهر آسمانی – گروهی 1388 فارس به زبان ژاپنی 1388 دلشدگان هنر1388 عکاسی سازه های آبی استان جهت موزه آب 1388 چاپ بیش از 40 عنوان کارت پستال و پوستر چاپ بیش از 50 عنوان بروشور آثار و شهرستان های فارس دوره یکساله فیلمسازی، انجمن سینمای جوان 1365-1366 شرکت در جشنواره فیلم وحدت تبریز 1374 شرکت در جشنواره فیلم سینمای جوان تهران 1375 شرکت در جشنواره فیلم سینمای جوان شهرکرد 1376 ساخت مجموعه مستند تلویزیونی در 60 قسمت، شبکه استانی – « گفته ها و نا گفته های شیراز» 1380 ساخت مجموعه مستند تلویزیونی در 26 قسمت، شبکه استانی – « فارس سرای من» 1381 ساخت آنوس دومین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1382 ساخت تیزر سومین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1383 ساخت تیزر کنگره بزرگ فارس شناسی 1384 ساخت فیلم راهنمای بازدید از موزه تاریخ فارس 1384 ساخت آنوس و تیزر چهارمین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1386 ساخت آنوس و تیزر پنجمین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1387 ساخت آنوس ششمین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1388 ساخت گزارش عملکرد پروژه کارخانه اطهر آب شیراز 1388 مسئول سمعی و بصری بنیاد فارس شناسی به مدت 12 سال 1375 تا 1387 #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

دنی بالدو ادوارد

operator 1204

نام: ادوارد نام خانوادگی: دنی بالدو تاریخ تولد:  1820 تاریخ فوت: 1889     بیوگرافی: هر چند که شماری از عکاسان بزرگ فرانسوی، نقاشانی بودند که در واپسین دوران کارخود به عکاسی روی آوردند، با این همه جا دارد که به جنبه ی بسیار جالب نخستین کاوش فرانسویان در قلمرو عکاسی توجه نماییم و آن ، عدم تقلید از شیوه ها و جلوه های نقاشی است . چنین به نظر می رسد که فرانسویان امکانات فوق العاده ی تصویر آفرینی را که این فن آوری نوظهور در خود داشت ، پیشاپیش احساس کردند و بر آن تسلط یافتند و بر این نکته واقف گشتند که عکاسی وسیله ی کاملا مناسبی برای تهیه ی اسنادی درباره ی تحول تند آهنگ کشورشان است . ادوارد دنی بالدو یکی از قریحه مند ترین مدافعان این وسیله تازه بیانی بود . او آثاری را پدید آورد که گزارش تصویری بسیار کاملی درباره ی فرانسه قرن نوزدهم است . بالدو در 1820 در ایالت وستفالن آلمان زاده شد و بعدها ملیت فرانسوی اختیار کرد . بین 1840 و 1850 مدتی در نیویورک اقامت گزید و به عنوان نقاش چهره پرداز مشغول کار شد و نقاشی هایی مذهبی را در چندین نمایشگاه پاریس به معرض تماشا گذاشت. با این همه ، نقاشی را رها کرد و به عکاسی روی آورد و در 1851 عضو موسس انجمن هیلوگرافی فرانسه شد. انجمن مزبور نخستین سازمانی بود که برای پیشبرد عکاسی در فرانسه تاسیس گردید. بالدو از ابتدا توجه ویژه ای به عکاسی از ابنیه ی معماری داشت . خیلی زود به شیوه ی کالوتایپ تسلط یافت و اندک زمانی بعد ، عکس هایی گرفت که جوهره ی موضوعاتش را باظرافت بسیار نمایان می ساخت . در سالهای 1850 ، دولت فرانسه به فکر افتاد که بناهای ملی را که در خطر نابودی بودند حفظ کند و هیات ابنیه تاریخی را تشکیل داد. در 1851 بالدو به همراه تعدادی از عکاسان معروف دیگر به نواحی مختلف فرانسه گسیل شدند تا از ابنیه و محل هایی که دارای اهمیت ملی بودند عکس بگیرند. به پاس کارایی و نیز قریحه ی فوق العاده ای که در عکاسی از ابنیه ی معماری از خود نشان داد، مورد حمایت بیشتر دولت فرانسه قرار گرفت و بدین سان مبدل به یکی از موفق ترین عکاسان عصر خود شد. بالدو تلقی پیچیده ای از مفهوم عکاسی از ابنیه ی معماری داشت که با نظر شماری از معاصران وی متفاوت بود . در حالی که در تصاویر دیگر عکاسان ، تنها نمای بناها نشان داده می شد، بالدو با استفاده از ژرفانمایی ها و زایه های غیر عادی میدان ، موفق به القای تمامی پیکره ی ساختمان می شد. عکس های بالدوموفق به نمایاندن رمز و راز و آرایش فضای بناهای مهمی چون کلیسای اعظم شارتر یا کاخ لوور شدند . تسلط کاملی که بالدو بر فنون چاپ داشت و نیز استفاده ی فراوان وی ازتصاویر در اندازه های بزرگ ، بر تاثیر فضای عکس های او می افزود. بالدو طی چند سال بعد به سراسر فرانسه سفر کرد و و بر روی شمار زیادی از طرح های بزرگ کار کرد. در 1855 بالدو مامور شد تا مجموعه ی عکسی از خطوط راه آهنی که به تازگی کشیده شده بود تهیه کند . این تصاویر و عکسهای مناظر صنعتی که بالدو آنها را با اعمال دقت زیاد در ثبت جزئیات تهیه کرد ، در یادبود نامه های نفیس آن دوره درج شدند . ویکتوریا ملکه ی انگلستان به هنگام سفری که به مناسبت برگزاری نمایشگاه جهانی 1855 پاریس به این شهر کرد ، یکی از این یادبودنامه ها را به رسم یادگار دریافت کرد. بالدو نیز همچون شماری از همکارانش علاقمند بود که شیوه های شیمیایی تازه ای را در قلمرو عکاسی ابداع کند . او با تصاویر منفی کاغذی و شیشه ای کار می کرد و آنها را برروی کاغدهای ژلاتین یا آلبومین اندود چاپ می کرد . به راستی شیوه ی ژلاتینی و روش فتو مکانیکی هیلوگراوور را او ابداع کرد. کارهای بالدو و همکارانش دارای سودمندی ویژه ای هستند ، چرا که شهرها و دشت هایی که آنان اسناد عکاسی فراوانی درباره شان تهیه کردند ، از آن زمان تا به امروز دگرگونی های بنیادینی یافته اند . حتی در همان زمان که آنها مشغول کار بودند ، شهر پاریس در حال تبدیل شدن به شهری نوین بود . بالدو ظاهرا در اعتراض به رواج فرایند کارت ویزیت – کارت های ویزیتی که عکس صاحب آنها بررویشان چاپ می شد – که آنها را نشان بد سلیقگی می دانست، عکاسی را کنار گذاشت.

داگلاس دانکن دیوید

operator 1792

نام: دیوید نام خانوادگی: داگلاس دانکن تاریخ تولد: 1916/01/23 تاریخ فوت: 2018/06/08     بیوگرافی: دیوید داگلاس دانکن /David Douglas Duncan متولد 23 ژانویه 1916 در ایالت میسوری، شهر کنزاس یک عکاس روزنامه نگار آمریکایی و یکی از موثرترین عکاسان قرن بیستم است. شهرت او به خاطر عکس های شگرف جنگی اش می باشد. تمایل وی به خارج از خانه به سر بردن (در هوای آزاد بودن)، شاخص کودکی اش بود که کمکش کرد عنوان درجه ” عقاب پیش آهنگ ” را در ” پیش آهنگی پسران خردسال ” به دست آورد. یک نشست نمایش اسلاید فانوسی توسط شکارچی حیوانات بزرگ، دکتر ریچارد ال. سوتن و آقای ام. دی. در دوره دبستان در شهر کنزاس، اولین جرقه های علاقه به عکاسی و جهانگردی را در دانکن به وجود آورد. دانکن مدت کمی در دانشگاه آریزونا در رشته باستان شناسی تحصیل کرد و مدتی در تاکسان اقامت داشت، کار او به عنوان یک عکاس روزنامه نگار زمانی شروع شد که عکسی از آتش گرفتن هتل در تاکسان (آریزونا) گرفت، عکس هایش در مورد یکی از مهمان های هتل بود که به خاطر چمدانش سعی می کرد دوباره به ساختمان در حال سوختن برگردد. زمانی آن عکس ارزش خبری پیدا کرد که معلوم شد مهمان، بانک زن معروف جان دیلینگر است و چمدانش، محصول یک بانک زنی که در آن به پلیس شلیک کرده بود. متاسفانه! پس از برگرداندن فیلم به ” تاکسن سیتیزن ” فیلم برای همیشه گم شد و عکس ها هرگز چاپ نشد. سرانجام او تحصیلاتش را در دانشگاه میامی ادامه داد و در سال 1938 در رشته های جانورشناسی و زبان اسپانیایی به درجه دانش آموختگی رسید. علاقه وی به فتوژورنالیسم در میامی به طور جدی شروع شد تا به عنوان یک ویرایشگر تصویر و عکاس روزنامه دانشگاه مشغول به کار شد. پس از کالج، دانکن فعالیت مستقل اش را با فروش آثارش به نشریه هایی چون:The Kansas City Star ،Life ،National Geographic ” آغاز کرد. پس از پیوستن به نیروی دریایی سواحل جنوب هاوایی، دانکن به نیروی دریایی و هوایی ملحق شد و حق کمیسیون یک افسر را دریافت کرد و یک عکاس جنگی شد. پس از سفرهای کوتاه به کالیفرنیا و هاوایی، زمانی که ایالت متحده وارد جنگ جهانی دوم شد، او به خاطر ماموریت به اقیانوس جنوب فرستاده شد. اگر چه عکاسان جنگی اغلب به منطقه عملیاتی نزدیکند، اما آنها به ندرت می جنگند. به هر حال زمانی نگذشت که دانکن خود را در نبردی کوتاه در جزیره بوگینیول، در حالی که بر ضد ژاپنی ها می جنگید، یافت. وی هم چنین در درگیری اوکیناوا شرکت کرد. می توان اسم دانکن را به عنوان یکی از یو اس اس میسوری ها – نام کشتی جنگی آمریکایی – که در تسلیم شدن ژاپنی ها نقش داشتند، نام برد. بعد از جنگ جهانی دوم وقتی عکاسی حرفه ای به شغل حقیقی اش تبدیل شد در میان کسانی که دارای ایده ای برای حرفه و جرأتی برای رقابت و چشمی برای خلاقیت احتمالی داشتند عکاسی خبری بزرگترین قهرمانش را یافت. هر سه اصل بطور زیرکانه ای در وجود دیوید داگلاس ادغام شده بود. در طول این دهه ها او عکس هایش را به کار گرفت تا رنج و عظمت جنگ، زیبایی و اسرارآمیزی سرزمین های بیشمار و آزادی و محدودیت های انسانی را به نمایش بگذارد. شما تقریبا در همه عکس ها و نوشته های دیوید داگلاس این ویژگی را چشمی برای آشکار کردن روح انسان در شیوه های هیجان انگیز و جسارت بی پایان می یابید. آنها فصل هایی از زندگی هستند که او سپری کرد و به برتری رسید، سرزندگی و نشاطی که در وجود کسی نیست اما به شکل قطعی جسم او را فرا گرفته بود. او در یکی از دست نوشته هایش در سال 1971 آورده است: بعضی روزها یک حرفه خوب نفرین شده است ولی هر روز زندگی فریبنده است. عکس های زمان جنگ اش بسیار تاثیرگذار بود تا جایی که بعد از جنگ، نشریه Life او را استخدام کرد تا به پرسنل آن ها بنا بر درخواست ” جی.آر.آیرمن ” دبیر عکس نشریه Life ملحق شود. دانکن در مدت زمان فعالیتش در نشریه Life از رویدادهای زیادی چون پایان استعمار بریتانیا در هند، درگیری ها در ترکیه، اروپای شرقی، آفریقا و خاور میانه عکاسی کرد. شاید مشهورترین عکس هایش را در طول جنگ با کشور کُره گرفته باشد. او بسیاری از عکس هایش را در کتابی با نام ” این جنگ است “، به نفع بیوه ها و بچه های مارینز که در درگیری کشته شده بودند، جمع آوری کرد. دانکن به عنوان مشهورترین عکاس مبارز در جنگ با کشور کُره انتخاب شد. سرانجام در جنگ ویتنام، دانکن دو کتاب دیگر ” من اعتراض دارم ” 1968 و ” جنگ بدون قهرمان ها ” 1970 را گردآوری کرد. اینجا بود که دانکن به عنوان یک عکاس، بی طرفی را رها کرد و این که چگونه دولت آمریکا از عهده جنگ بر آمده است را به چالش کشید. هیچ کس نمی تواند منکر کشش شیدایی و شگفت انگیز دیود داگلاس دانکن شود که روزی او را به ویلایی از موثرترین هنرمند قرن، پابلو پیکاسو هدایت کرد. به طور قطع هر دو در دنیایی متفاوت به دنیا آمدند و واضح است که استادان بصری بسیار متفاوتی هستند دارای یک ذوق واحد برای کار و زندگی که سبب شد آنها در زندگی و حرفه برگزیده شان پیشرفت کنند. اشتیاق غریزی برای ملاقات با ” رابرت کاپا ” همکار فتوژرنالیست، دوست قدیمی هر دو مرد و فردی که نخستین بار به دانکن پیشنهاد کرد او را در خانه اش در جنوب فرانسه ملاقات کند. اگر چه کاپا آنقدر عمر نکرد که شاهد ثمره این ملاقات شود چرا که او کنار یک زمین مین که در زمان جنگ فرانسه هندوچین در سال 1954 پوشش داده شده بود به طور غم انگیزی کشته شد. اما پس از این رویداد دانکن دوستش و پیشنهاد او را فراموش نکرد. قبل از سال 1957 در حالیکه نخستین کتاب او از هفت کتابش در مورد هنرمند کامل می شد و بالاخره منتشر شد. دانکن احساس کرد این اوج انقلاب فتوگرافیک است او به ویراستارش نوشت: پیکاسو به همه آثاری که لمس کرده عشق می ورزد. این عشق همچنین در عکسهایش آشکار است. من موضوعات بسیار زیادی را به عنوان عکاس پوشش دادم. این بهترین کار است و این دوستی تا زمان مرگ پیکاسو ادامه داشت. داگلاس دانکن، شخص پیکاسو را با عنوان ” استاد ” گرامی می داشت و پیکاسو، او را ” عکاس اسماعیل ” نامید. این دوستی، تأثیر عمیقی بر دانکن گذاشت. او بعد از مرگ پیکاسو نیز به انتشار کتابهایش در مورد این هنرمند ادامه داد که پوشش بسیار زیاد دانکن در یک زندگی پر شور و باشکوه را به نمایش می گذاشت. در سال 1966 داگلاس دانکن کتاب ” آمریکایی خانه به دوش ” را که یک زندگی نامه تصویری بود به چاپ رساند که عکس های این کتاب نمونه ای از بهترین ها را دربر می گرفت. عکس های این کتاب در سال 2003 مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت با عنوان ” عکاس خانه به دوش ” چاپ شد. دانکن به اقصی نقاط خاورمیانه بسیار سفر کرد و پس از جنگ جهانی دوم، 10 سال به عنوان عکاس فرهنگی در آنجا مستقر شد. وی در سال 1982 ” جهان الله ” را چاپ کرد. دیوید داگلاس دانکن /David Douglas Duncan هم اکنون در موگینز فرانسه، حومه ای از ساحل کنس زندگی می کند. مکانی که پیکاسو دوازده سال آخر زندگی اش را در آنجا سپری کرد.   گردآوری: ملیحه فرهادی مترجم: زهرا صمیمی #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

دوانو رابرت

operator 4136

نام: رابرت نام خانوادگی: دوانو تاریخ تولد: 1912/4/14 تاریخ فوت: 1992/4/1     ” شگفتی و اعجاز زندگی روزمره بسیار حیرت آور است؛ اتفاقات غیر منتظره را تنها در خیابان می یابید و هیچ کارگردانی نمی تواند آنها را بازسازی کند “ “دوانو”   بیوگرافی: رابرت دوانو، یکی از مشهورترین عکاسان فرانسوی است. تخصص او در عکاسی مردمی به ویژه مردم عادی است که هنگام پرسه زدن در خیابان ها و حومه شهر پاریس با آنها روبرو می شد و دوربینش در جستجوی سورئالیسم نهفته در زندگی روزمره مردمی است که همه روزه با ایشان مواجه می شد. وی در 14 آوریل 1912 در جنتیل، حومه شهر پاریس به دنیا آمد. رابرت در کودکی پدر و مادرش را از دست داد و عمه اش او را در خانه خود با بی میلی بزرگ کرد. در 13 سالگی در مدرسه هنر Ecole Estienne ثبت نام کرد. اولین بار در آنجا با هنر آشنا شد و در سال 1929 دیپلم خود را در رشته حکاکی و کنده کاری و چاپ سنگی دریافت کرد. در سن 16 سالگی یک عکاس آماتور بود اما ظاهرا” بسیار کمرو بود و عکاسی را از سنگ فرشهای خیابان شروع کرد پیش از آنکه موضوع عکاسی او کودکان و بزرگسالان شوند. رابرت عکاسی را در بخش تبلیغات یک کارخانه داروسازی فرا گرفت. او ابتدا به عنوان یک طراح (حروف نگار) در بخش تبلیغات مشغول به کار شد و در آنجا فرصت یافت تا شغلش را تغییر دهد و به عنوان دستیار دوربین در استدیو فعالیت کرد و پس از مدتی کار خود را در سمت عکاس ادامه داد وعکاسی از جزییات اشیاء را در سال 1930 آغاز کرد. رابرت برای آژانس عکس Rapho چندین ماه کار کرد و به سراسر فرانسه برای گرفتن گزارش تصویری سفر کرد و آنجا مکانی بود که اولین عکس های حرفه ای خیابانی اش را گرفت، تا اینکه برای خدمت سربازی فراخوانده شد. وی تا پایان جنگ در سازمان مقاومت به عنوان سرباز و عکاس فعالیت کرد و از مهارت حکاکی در جعل پاسپورت و اوراق هویت بهره برد و همزمان کارت پستال هایی را تهیه کرد تا درآمدی کسب کند و از حرفه ها و آزادی خواهان فرانسه عکاسی کرد. رابرت بعد از خدمت سربازی به عنوان عکاس تبلیغات و صنایع در کارخانه اتومبیل رنو در سال 1934 مشغول به کار شد. بعدها او اقرار کرد این دوره نقطه آغاز عکاسی و پایان جوانی اش بود اما پنج سال بعد به دلیل تأخیرهای پی در پی اخراج شد و برای گذران زندگی به عکاسی کارت پستال و تبلیغات به صورت مستقل روی آورد، در آن زمان فرانسه بزرگترین صنعت کارت پستال را در اروپا داشت و از کارت پستال ها مثل کارت تبریک و سوغات سفر استفاده می کردند. بعد از جنگ فورا” کار مستقل برای مجله life و دیگر مجلات بین المللی ممتاز را دوباره آغاز کرد و برای مدت کوتاهی به آژانس عکس Alliance پیوست سپس تا سال 1946 در آژانس عکس Rapho کار کرد. برخلاف میل باطنی اش، دوانو عکاسی از مد و طبقه اشراف را برای مجله Paris Vogue به مدت چهار سال به عهده گرفت، وی از هنرمندان فرانسوی بسیاری از جمله: پیکاسو، براک، لگر، کوکتو، جیاکومتی عکاسی کرده است. رابرت دوانو مفتخر به کسب جایزه کداک و نیپس شد و به عنوان کارشناس برای نمایشگاه کانادا فعالیت کرد. گروه XV در سال 1946 در پاریس برای ارتقاء هنر عکاسی تأسیس شد و توجه همگان را برای حفظ میراث عکاسی فرانسه جلب کرد. دوانو در سال 1950 به این گروه پیوست و با ویلی رونیس، رنه جاکوس، پی یر جان همراه شد. “شاید اگر من بیست سال داشتم، موفقیت مرا تغییر می داد. اما اکنون من یک عکاس قدیمی هستم.” رابرت دوانو برای تصاویر متفاوت، سرزنده و متواضعانه از ترکیب های مفرح، آمیختگی طبقات اجتماعی، عجایب در کافه ها و خیابان های پاریس عصر خود به شهرت رسید و کارش تحت تأثیر آندره کرتس، اوژن آتژه و هنری کارتیر برسون بود و بیش از بیست کتاب، نگرش سحر شده او را از زندگی و ضعفهای اخلاقی انسانی به عنوان مجموعه ای از لحظات صلح و ستیز به تصویر می کشد. او فریفته موضوعاتش بود؛ عکسهایش هرگز موضوعات را مسخره نکرد؛ به این دلیل او از عکاسی از زنانی که سرهایشان را برای مجازات ارتباط با آلمانها تراشیده بودند، امتناع کرد. او در این باره گفت: “من از زندگی این گونه که هست؛ عکاسی نمی کنم، اما از زندگی آنطور که دوست دارم عکاسی می کنم.” آثار دوانو جایگاه و اهمیت متفاوتی به فرهنگ کودکان خیابان بخشید؛ او بارها و بارها به موضوع کودکان در حال بازی در شهر روی آورد که از جانب والدین آزاد بودند؛ موضوع کودکان همیشه برایش از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. بروس برنارد اینگونه او را توصیف می کند: دوانو شیفته زادگاه خود بود؛ مردم خیابان های پاریس، میخانه های عجیب …در حقیقت ” زندگی بشر” یا ترجیحا” ” زندگی پاریسی ها” . او یک شخص عادی در تجمعات و فعالیت های زادگاهش بود، چه در هنگامیکه جمعی از کودکان فرانسوی سنگفرش خیابان را تخریب می کنند تا در برابر هجوم ناگزیر آلمانها مانعی بسازند یا یک عروسی ساده همراه عروس و دامادی که به سمت رستوران ساده ای می رفتند تا جشن عروسی را برگزار کنند. پر آوازه ترین عکس او، در خیابان شلوغ پاریس به ثبت رسیده است که آغوش پر حرارت و بوسه دو دلداده را در کنار هتل دی ویل، به بهترین وجه؛ سبک او را به نمایش می گذارد و عکسی متفاوت او از پیکاسو پشت میز صبحانه، درحالیکه دستهایش به طور معجزه آسایی در قرصهای نان تغییر شکل داده است. برخی عنوان این عکس را مطابق با آنچه در عکس بیان شده پیکاسوی پنجه بزرگ نامیده اند. شاید این عنوان برای این عکس تعریف شده ترین کلمه ها را برای تشریح صورت یک عکس به کار گرفته باشد. “دوانو، عکاسی با حس درون را برعکاسی مبتنی بر آگاهی و دانش ترجیح می داد.” آثار رابرت دوانو، به عنوان موضوع اصلی نمایشگاه بازنگری در کتابخانه ملی در پاریس، موسسه هنر در شیکاگو و خانه جورج ایستمن در روچستر نیویورک(NY) به نمایش گذاشته شد و عکسهایش به معرض دید همگان گذاشته شد و در زمینه عکاسی تاریخی دوستداران زیادی را جذب کرد. آخرین نمایشگاه بزرگ رابرت دوانو در بریتانیا در موزه هنرهای مدرن در آکسفورد، که اندکی پیش از مرگش در سال 1994 دائر شد. این نمایشگاه بازنگری، جایگاه او را به عنوان عکاس خیابان و گزارشگر(تصویر) حرفه ای تثبیت کرد، و او را هم تراز با ویلی روینس، هنری کارتیر برسون و بوبات قرار داد. او در بسیاری از جهات کمرو و متواضع بود مانند عکاسی اش؛ هنوز آثارش بیشترین شهرت را یدک می کشد. دوانو شش ماه پس از مرگ همسرش به علت بیماری قلبی و آماس شدید لوزالمعده درگذشت. گردآوری: ملیحه فرهادی مترجم: مریم باقرلو #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

دی کاراوا روی

operator 1143

نام: روی نام خانوادگی: دی کاراوا تاریخ تولد:  1919/12/9     بیوگرافی: روی دی کاروا بیش از چهل و پنج سال است که به حرفه ی عکاسی مشغول است و کار خود را از نیویورک ، زادگاه اصلیش، آغاز کرد. او در 9 دسامبر 1919 متولد شد و در سال 1938 در موسسه cooper vnion به تحصیل در رشته معماری و مجسمه سازی پرداخت. دو سال بعد به دلیل تبعیضی که علیه دانشجویان اقلیت صورت می گرفت آنجا را ترک کرد و برای آموختن نقاشی و چاپ به مرکزهنری هارلم (harlem) رفت. او درسال 1946 برای اینکه بتواند تصاویر خیابانی را نقاشی کند با استفاده از یک دوربین ساده عکس می گرفت. به تدریج درگیر محیط و جریان زندگی در خیابان هارلم شد و نقاشی و چاپ را کنار گذاشت و شروع به عکاسی از این منطقه کرد. دی کاروا حدود نیم قرن زندگی عکاسانه خود را صرف عکاسی از منطقه هارلم کرده است. تصاویر بسیارغنی و مهیج او از زندگی در این خیابان، ازجدال خانواده ها در خانه های آراسته و نوازندگان افسانه ای جاز یکی از بهترین تصاویر مستند از زندگی درآمریکای قرن بیستم به شمار می رود. او همچنین اولین عکاسی است که خارج از حیطه فتوژورنالیستی، موضوع مردم آفریقایی – آمریکایی را کارکرده است. اولین نمایشگاه آثار او در سال 1950 درگالری خیابان چهل و چهارم برپا شد. صاحب گالری که خود نیز عکاس بود دریافت که دی کاروا بیشتر از تکنیک های تاریک خانه ای می داند. تصاویر این دوره از زندگی هنری او در کتابی تحت عنوان ” The Sweet Flypaper Of Life ” منتشر شدند. سال بعد، از او دعوت شد تا در نمایشگاه موزه هنرهای مدرن تحت عنوان ” خانواده مرد” شرکت کند که این نمایشگاه در موزه های مختلفی درجهان برپا شد. دی کاروا همچنین یک گالری در منزل خود افتتاح کرده است که در آنجا آثارعکاسانی به فروش می رسد که می خواهند از حیطه عکاسی خبری یا تجاری وارد حیطه هنری گردند. او در دهه شصت عکاس آزاد مجله های فورچون، نیوزویک، تایم و لایف بود. درسال 1963 او کارگاهی را با اسم ” Kamoing ” افتتاح کرد و تا سال 1966 آنجا را اداره نمود. این اسم یک اصطلاح بانتوی ( یک زبان آفریقایی ) به معنی ” تلاش گروهی ” است. هدف این کارگاه حمایت از عکاسان جوان آفریقایی – آمریکایی در این شهر بود. در دهه هشتاد شهرت او افزایش یافت. درسال 1996 دومین کتاب او با عنوان ” صدایی که من دیدم : بدیهه گویی درنوای جاز” به چاپ رسید. او در این کتاب صدها تصویر مربوط به موسیقی جاز را که بین سالهای 1950 تا 1962 گرفته بود، جمع آوری کرده است. او همچنین متن ترانه هایی را که خواننده های بزرگی همچون بیلی هالیدی، کلمن هاوکینز، میلس دیویس خوانده اند را نوشته است. او جوایز متعددی ازجمله جایزه عکاسی خلاق بنین 1972، جایزه دستاوردهای فرهنگی و هنری موزه بروکلین 1979 و دکترای افتخاری موسسه مریلند 1986 را از آن خود کرده است. روی دی کاروا عکاسی است که با یک دوربین کوچک کار می کند؛ همیشه عکس هایش را خودش ظاهرکرده و چاپ می کند و هنگام عکاسی فقط از نور محیط استفاده می کند حتی درفضاهای بسیارکوچک یا درشب. به همین دلیل او را استاد تن های تیره می شناسند. در آثار او ترکیبی ازصمیمیت تن ها با حالتی خیره کننده ازمحیط یافت می شود. مترجم : فرانه فراهانی #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-14.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

حیف است این عکس‌ها نابود شوند

operator 651

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا ) رییس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس گفت: اگر نگاه و رفتارمان را در زمینه‌ی حفظ و ارائه‌ی اسناد تصویری جنگ اصلاح نکنیم، شرمنده‌ی نسل‌های آینده خواهیم بود. عباس میرهاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار بخش هنرهای تجسمی ایسنا، با بیان این‌که بارها شاهد از بین رفتن تعدادی از اسناد تصویری دوران جنگ بوده‌ایم، اظهار کرد: بخشی از عکس‌های هشت سال دفاع مقدس در طول این سال‌ها از بین رفته‌اند. در زمان جنگ هم گاهی از فیلم‌ها و نگاتیوهای تاریخ گذشته استفاده می‌شد که بعدها مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد. دلیل این اتفاقات به بی‌توجهی سازمان‌ها و بی‌تجربگی برخی افراد برمی‌گردد که باعث شد بخشی از آثار و اسناد تصویری مربوط به جنگ در معرض فرسایش جدی قرار گیرد. او با بیان این‌که ما تا امروز آثار زیادی از دوران جنگ را از دست داده‌ایم، ادامه داد: برخی از عکس‌ها هم به مرور زمان دچار آسیب‌هایی مثل قارچ و باکتری شده‌اند. البته این بیماری‌ها خیلی رشد پیدا نکرده و با برنامه‌های نرم‌افزاری می‌توان عکس‌ها را احیا کرد. امیدوارم سازمان‌های فرهنگی بحث آرشیو و نگهداری عکس‌های جنگ را جدی بگیرند، چون با گذشت زمان، تبدیل کردن اسناد تصویری جنگ به فایل‌های قابل قبول، پرهزینه، زمان‌بر و گاه غیرممکن خواهد بود. این عکاس همچنین بیان کرد: حیف است که این عکس‌ها در معرض فرسایش و نابودی قرار گیرند. اگر نگاه و رفتارمان را در این زمینه اصلاح نکنیم، نمی‌توانیم پاسخگوی نسل‌های بعد باشیم که می‌خواهند درباره انقلاب و جنگ بدانند و شرمنده‌ی آن‌ها خواهیم شد. رییس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس درباره‌ی ضرورت راه‌اندازی موزه‌ای برای عکس‌های دوران جنگ، اظهار کرد: چنین مباحثی به انجام پژوهش‌های جدی نیاز دارند. جنگ و انقلاب از مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران و جهان هستند. با این حال سازمان‌های متولی فرهنگ، حتی آن‌هایی که به‌شکل سازمان‌یافته از جنگ عکاسی کرده‌اند، پاسخگوی نیاز جامعه نیستند، یعنی روال مشخصی برای در اختیار قرار دادن عکس‌های دوران جنگ برای پژوهشگران و علاقه‌مندان وجود ندارد. میرهاشمی ادامه داد: یکی از جدی‌ترین مباحث در این زمینه، شناسایی و جمع‌آوری عکس‌های آن دوره و تبدیل آن‌ها به فایل‌های دیجیتال و نگهداری کردن در شرایط استاندارد است. سپس به یک عزم ملی نیاز داریم تا درباره‌ی شیوه‌ی ارائه‌ی عکس‌ها در قالب و محیط مناسب تصمیم‌گیری شود. او در پاسخ به این پرسش که چه نهادهایی متولی راه‌اندازی چنین موزه‌ای هستند؟ گفت: خیلی از سازمان‌های فرهنگی می‌توانند در این زمینه نقش ایفا کنند. از قانون‌گذار در مباحث مربوط به مصوبات و اختصاص بودجه گرفته تا وزارت ارشاد که متولی فرهنگی جامعه است. سازمان‌ها و نهادهایی مانند بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز می‌توانند نقش مهمی داشته باشند. این کار نیازمند برداشتن قدم‌های حساب‌شده است. عباس میرهاشمی میرهاشمی در بخش دیگری از سخنانش درباره‌ی فعالیت انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در زمینه‌ی جمع‌آوری عکس‌های دوران جنگ، گفت: در اواخر دهه 70 با تلاش هفت نفر از عکاسان دوران جنگ، قرار شد انجمنی راه‌اندازی شود تا برای اعتمادسازی و شناسایی آثار موجود نزد اشخاص حقیقی و حقوقی و سامان‌دهی آن‌ها فعالیت کند. در سال 80 این اتفاق افتاد و در همان سال به این نتیجه رسیدیم که یک موسسه شخصی و خصوصی نمی‌تواند منحصرا این موضوع را دنبال کند و باید به جایی که عمومیت دارد، متصل باشد. بنابراین از آن سال قرار شد که بنیاد «روایت فتح» این مجموعه را پشتیبانی کند. «روایت فتح» هم در حد بضاعت و توان خود از انجمن و اسناد و تصویری جمع‌آوری‌شده پشتیبانی می‌کند. این عکاس همچنین اضافه کرد: انجمن سه معاونت ساماندهی، پژوهش و تولید دارد. در جمع‌آوری آثار از اشخاص حقیقی و حقوقی، بیش از یک میلیون فریم عکس شناسایی شد. در حوزه تولید نیز چند کتاب‌ از عکس‌های جنگ منتشر و نمایشگاه‌هایی هم برگزار شده است. یکی از اهداف انجمن پاسخگویی به نیازهای جامعه و ارائه تصاویری از جنگ و انقلاب به‌صورت مستند است. این انجمن با در اختیار داشتن استانداردها موفق شده با جلب موافقت صاحبان آثار، برخی عکس‌های پراکنده دوران جنگ را گردآوری کند. عکاس تصویر نخست: سعید صادقی

بی‌توجهی به انتشار عکس‌های « قربانیان جنگ »

operator 667

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا ) «مهدی منعم» از بی‌توجهی برخی نهادها و سازمان‌های فرهنگی نسبت به چاپ نسخه‌ی بازنگری‌شده کتاب عکس «قربانیان جنگ» انتقاد کرد. این عکاس در گفت‌وگو با خبرنگار بخش هنرهای تجسمی ایسنا، اظهار کرد: چند سال پس از انتشار کتاب «قربانیان جنگ»، سفرهای زیادی رفتم و در چهار – پنج سال اخیر روی کتاب بازنگری‌هایی انجام و آماده چاپ شده است؛ اما تاکنون هیچ سازمان و نهادی حاضر نشده کوچکترین کمکی برای چاپ این کتاب انجام دهد. او ادامه داد: جای تأسف است که برای خیلی از کارهای تبلیغاتی، هزینه‌های آن‌چنانی می‌شود، اما به تصاویری که به تاریخ کشور ارتباط دارند، اهمیتی داده نمی‌شود. این عکس‌ها نماد مردم مظلومی هستند که بمب روی سرشان افتاد. بین آن‌ها کسانی هستند که 30 بار عمل جراحی ریه کرده‌اند. منعم همچنین گفت: کتاب «قربانیان جنگ» برای اولین‌بار بخش مهمی از دوران جنگ تحمیلی را که دیده نشده بود، نشان داد. این کتاب پس 16 سال کار، با هزینه شخصی خودم چند سال پیش منتشر و با استقبال خوبی نیز مواجه شد. این عکاس هزینه‌های چاپ کتاب را سرسام‌آور دانست و ادامه داد: در سال 91 هزینه‌های چاپ مثل امروز سرسام‌آور نبود. من برای چاپ نسخه بازنگری‌شده این کتاب مجوز گرفتم که این کار، با بالا رفتن هزینه‌های چاپ هم‌زمان شد. این موضوع سبب شد نتوانم هزینه‌ی چاپ کتاب را خودم پرداخت کنم. او درباره‌ی بازنگری‌های انجام‌شده در کتاب عکس «قربانیان جنگ» نیز گفت: حدود 40 عکس به این کتاب اضافه شده و متن آن نیز کاملا تغییر کرده است. همچنین طرحش امروزی‌تر شده است. انتهای پیام

سفر عکاسان مستندکار به کارگاه های خشت زنی

operator 2370

کارگاه تجربی عکاسی از کارگران خشت زنی و کوره های آجرپزی در قالب 78ومین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک با حضور عکاسان مستندکار در حاشیه شهرستان تاکستان واقع در استان قزوین برگزار شد. همسفران هفتادوهشتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک(Chiilick.com) طی سفری یک روزه، در یک حرکت بامدادی روز پنجشنبه 5 شهریور ماه از مقابل دفتر پایگاه عکس چیلیک عازم شدند و همزمان با اذان صبح به مقصد رسیدند. این در حالی بود که پس از اقامه نماز و صرف صبحانه همزمان با کیفیت نور صبحگاهی به محوطه های هماهنگ شده وارد شده و به عکاسی مشغول شدند. این همسفران در ادامه سفرهای کارگاهی و عکاسی برگزار شده و در پس گذر از نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک در حرکتی هدفمند، با عبور از مسافتی بیش از دویست و پنجاه کیلومتر به مقصد رسیدند و عکاسی شان را با پراکنده شدن در وسعت منطقه آغاز کردند.   عکاس: ابراهیم باقرلو کارگران کارگاه های خشت زنی با وجود اینکه دستگاه های صنعتی توانسته بخش بزرگی از زحمات ایشان را تسهیل کند سالها است که در کنار خانواده با این کار امرار معاش کرده اند. سختی کار و عدم دسترسی به بسیاری از امکانات، اشکالاتی را در روند تامین خانواده کارگران برای شان رقم زده است. این در حالی است که با وجود شرایط اقتصادی موجود و افزایش هزینه های سوخت و دیگر موارد، سالیانه شاهد تعطیلی برخی از این کارگاه ها بوده ایم.  کارگاه هایی که ظرف سالهای اخیر از شکل دستیو نظام مکانیزه تبدیل شده اند و با وجود تولید بالاتر، با مشکلاتی متفاوت تر مواجه شده اند. مطابق با رسم تمامی تورهای عکاسی « پایگاه عکس چیلیک » مقرر شد تا با مشارکت همسفران فعال (صاحب اثر در گزارش تصویری و عکس های منتخب)، نشست نقد و بررسی عکس های این تور برگزار شده و عکس ها و نگاه برتر در این نشست بنا بر رای و نظر همسفران و حاضرین علاقه مند مورد معرفی قرار گیرند. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی « پایگاه عکس چیلیک » شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، معماری و مفهومی افزایش دهند.   عکاس: محمدرضا خرازی اسامی عکاسان همسفر در تور عکاسی چیلیک به قصد کارگران خشت زنی و کوره های آجرپزی به این ترتیب معرفی می شود: مریم آموسا، فهیمه اکبری ، ابراهیم باقرلو ، معصومه حضرتی ، محمدرضا خرازی ، محمدرضا رحیمی، فاطمه کریمخان ، مهدی سروری، مریم خداوردی ، فاطمه سادات حجازی، مهری راست قدم ، زهرا سادات طباطبایی قدس ، سیدمهدی طباطبایی ، امیرعلی محمدی ، میترا محمدی ، گل گونه نجفی ، مرتضی حیدری. مدیریت تور عکاسی « پایگاه عکس چیلیک » از امین رحمانی عکاس موفق و مستعد شهرستان تاکستان ، به پاس پذیرش و راهنمایی و پشتیبانی از گروه عکاسان ، تقدیر کرده و همچنین از محمدرضا یوسفی نیز به دلیل حضور و میزبانی از عکاسان مراتب تشکر خود را اعلام می دارد. تورهای آتی پایگاه عکس چیلیک (Chiilick.com) با هدف عکاسی از: طبیعت دریاچه نئور تا سوباتان، طلوع خورشید در کویر ، غروب ماسوله و صبحگاه قلعه رودخان، کویر شهداد، ارتفاعات ساواشی(تنگه واشی)، آبگیر الندان، روستا و کویر ورزنه، پلور، تالاب های انزلی و میانکاله، غار کتله خور، پلور، جزیره قشم، ترکمن صحرا، نهارخوران گرگان، کردستان، سوادکوه، پل ورسک و شیرگاه، عشایر دشت مغان، جنگل ناهارخوران گرگان، منطقه اسالم به خلخال، طبیعت آستارا، و … در دست هماهنگی وطراحی است که پس از برنامه ریزی معرفی خواهند شد. جهت مشاهده گزارش تصویری این سفر از نگاه عکاسان همسفر « ایـنجـا » کلیک کنید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

دومین سالانه عکس کرمان به کار خود خاتمه داد

operator 1415

جشن بزرگ دومین سالانه عکس کرمان در فضای بازموزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان برگزار شد. به گزارش « پایگاه عکس چیلیک » به نقل از روابط عمومی دومین سالانه عکس کرمان، غروب  5 شهریورماه همزمان با سالروز تولد بزرگ ‫مرد ایرانی زکریای رازی در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان شاهد برگزاری جشن دومین سالانه عکس کرمان بود. ابتدای مراسم، ویژه‫نامه این سالانه که حاصل تلاش چند روزه تیم اجرایی سالانه است بین شرکت کنندگان‫ توزیع وسپس در فضای باز موزه هنرهای معاصر در خنکای شب‫های شهریور و زیر نوری که امکان عکاسی‫ را فراهم می کرد، جشن آغاز شد. بخش اقتصادی کرمان به کمک برگزاری سالانه بیاید مسعود زنده روح کرمانی دبیر سالانه عکس کرمان و رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران گفت: سومین سالانه ملی عکس کرمان در شهریور ۱۳۹۵ در دو بخش ‫ملی، بیاد استاد باستانی پاریزی با عنوان از پاریز تا پاریس و بخش استانی با نام مظفرطاهری و عنوان کرمان دل عالم برگزارخواهد شد. وی افزود: لازم است بخش اقتصادی استان کرمان در سالانه‫های بعدی به ما کمک کند استان کرمان سومین کارخانه تولید خودرو در کشور به همراه تعداد زیادی صنایع سنگین وکارخانجات بزرگ را دارد. ایشان تصریح کرد: امیدواریم درصد اندک مالیات‫های بخش اقتصادی به بخش هنر اختصاص یابد تا هنرمندان کرمانی بتوانند از این امکان برای اجرای برنامه هایشان استفاده کنند. رونمایی از کتاب ” شش نگاه به عکاسی مستند” در این جشن از کتاب مجموعه مقالات ” شش نگاه به عکاسی مستند” در ۲۴۰صفحه توسط استاندار کرمان، پورابراهیمی نماینده مجلس، سرپرست شهرداری کرمان، مدیر کل ارشاد، مدیر حوزه هنری و اسماعیل عباسی رونمایی شد. (این کتاب به دلیل عدم ارسال در بخش تالیفات پایگاه تخصصی کتاب عکس بارگذاری نشده است) درادامه فرشید فلاح مدیرکل ارشاد کرمان درسخنان کوتاهی با اشاره به اینکه هنر ‫می‫تواند در مسیر توسعه موثر باشد، گفت: بدون استفاده از هنر نمی‫توان به توسعه دست یافت عکاسی یکی از این ابزارهای هنری است. وی با اشاره به گذشته عکاسی در کرمان افزود: قبلا درکرمان چند انجمن داشتیم اما اکنون همه در کنار هم قرار گرفته‫اند و امیدواریم سال سوم نیز با همین وحدت وهمزبانی ادامه یابد. موزه فرهنگ کرمان به بهره برداری می رسد سرپرست شهرداری کرمان نیز دراین مراسم گفت: موزه فرهنگ شهر کرمان در چند روزآینده به بهره برداری می‫رسد. علی بابایی در جشن دومین سالانه عکس کرمان اظهار کرد: موضوع جشنواره امسال “شهر من زندگی شهری” بود. وی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم از مقاله‫های ارائه شده به دبیرخانه این جشنواره استفاده کنیم، زیرا  بررسی در محتوای زندگی شهری دستور کار شهرداری کرمان است. عکاسان از آبادانی ایجاد شده در کنار فقر عکس بگیرند علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان در سخنانی گفت: سالانه ایده خوبی است که برای اولین بار درکشور از کرمان کلید خورد. وی با تاکید براینکه استان کرمان همواره در ایده‫پردازی و کا‫های نو در کشور بی‫مانند بوده، گفت:خاطره سلحشوری‫های مردم در جبهه به دلیل تلاش عکاسان شهید و رزمنده زمان جنگ ثبت شد ونسل امروز نسلی است که از سلحشوری‫های زمان جنگ کمتر چیزی می‫داند .وی خواستار توجه عکاسان به ایده‫های متنوع در حوزه آبادانی و فقر در استان شد. رزم حسینی افزود:اگر از فقر عکس می‫گیریم در کنارش از تلاش‫هایی که برای آبادانی استان می‫شود هم عکاسی کنید تا نسل جوان ببیند. در ادامه مراسم از هادی مشکوه ، محمد عبدالکریمی وعباس نواب زاده بعنوان پیشکسوت عکاسی کرمان تجلیل شد. همچنین از خانواده بابک دبستانی عکاس کرمانی که در عنفوان جوانی درگذشت و مرحوم علی گلشن از قدیمی‫ترین عکاسان پرتره تجلیل گردید. سندهایی که در حال از بین رفتن هستند ابوالفضل کارآمد عکاس زمان جنگ کرمان نیز به شایستگی قدردانی شد .وی بعد از دریافت جایزه‫اش خطاب به حضار گفت: بعد از 45روزشروع جنگ عکاسی از جبهه‫ها را آغازکردم اما از سال 59 تاکنون هرچه تلاش کردم نتوانستم آلبوم عکس جنگ خود را به چاپ برسانم. وی افزود: نگرانی من از بین‫رفتن این سندهای مهم ازدفاع مقدس است. در ادامه از محمد اسلامی و رکن الدین حجازی به عنوان عکاسان معاصر و تاثیرگذار در کرمان و سپس مجتبی صفرعلیزاده و فخری عرب پور استادان نمونه عکاسی در کرمان تجلیل شد. محمد انجم شعاع به جمع عکاسان دیجیتال پیوست فرزاد هاشمی نایب رئیس انجمن عکاسان ایران پشت تریبون رفت واعلام کرد انجمن عکاسان ایران محمد انجم شعاع عکاس قدیمی کرمان را به عنوان عضو افتخاری خود پذیرفته است. سپس از طرف این انجمن یک دوربین دیجیتال به وی اهدا شد تا از این پس باز هم عکس های زیبای او را ببینیم. فرزاد هاشمی سپس خطاب به عکاسان گفت: همزمان با سالانه عکس مدیران نهادهایی چون شهرداری، ارشاد وحوزه هنری تغییر‫کردند واین امر نشان می‫دهد که عکاسان کرمانی باید روی پای خود بایستند وبه هیچ مدیری تکیه نکنند. وی در ادامه تاکید کرد: ما می‫خواهیم این سالانه به تمام استان‫ها تسری یابد. نایب رئیس انجمن عکاسان ایران گفت: همت کرمانی‫ها بالاتر از استان‫هایی مانند اصفهان، مشهد، فارس‫،ارومیه وبوشهر که سابقه بالاتری در عکس دارند، بود. بازگشت کرمانی‫ها به مستند اجتماعی هاشمی با اشاره به بازگشت عکاسی مستند اجتماعی به کرمان، خاطرنشان کرد: امیدواریم در سومین سالانه عکس با قدرت بیشتری از عکاسی کرمان حمایت کنیم. مجید نیک پور و عباس افضلی ننیز دوپژوهشگر حوزه عکس، محبوبه کاظمی‫، یاسرخدیشی و احسان حبیبی در حوزه عکس جوان و ابوذر احمدزاده در حوزه عکاسان خبری تجلیل شدند. در ادامه مراسم نوبت به تجلیل از اساتید پیشکسوت عکاسی ایران واستان رسید. اسماعیل عباسی به یمن سال‫ها کار در این حوزه و مظفر طاهری که همچنان دوربین به دست بود از استان کرمان تقدیرشدگان بعدی بودند. در این بخش اسماعیل عباسی با تذکر به مدیران گفت: باتوجه به تغییرات مدیریتی نباید تعهدهایی که مدیران می‫ دهند با تغییرشان نادیده گرفته شود. به رسم میهمان‫ نوازی کرمانی‫ها از سامان باقری نماینده عکاسان میهمان از استان‫ فارس و حسام الدین انصاریان به عنوان نماینده عکاسان استان هرمزگان تجلیل شد. یکی از زیباترین لحظات این مراسم شعر فی‫البداهه محمد انجم شعاع بود که به قول این عکاس خوش ذوق زیر درخت‫ها که به پاس سپاس برای زنده روح کرمانی سروده بود. در ادامه از حامد انوشه ناشر کرمانی ( انتشارات مانوش) برای نشر دو جلد کتاب عکاسی و نشریه پاسارگاد سیرجان برای حضور فعالانه در حوزه عکاسی و میثم ثمررخی رئیس موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان برای حمایت از سالانه تقدیر شد. همچنین از لابراتوار عکسیران، شیرینی سرای برنس، مهمانسرای باغ شاهزاده، تعاونی ماهان گشت کریمان و …. بعنوان حامیان مالی دومین سالانه عکس کرمان تجلیل شد. لازم بذکر است نمایشگاه دومین سالانه عکس کرمان تا پایان شهریور ماه در محل موزه هنرهای معاصر استاد صنعتی برپا است. فهرست تقدیری‫ها و تجلیلی‫های مراسم جشن اختتامیه (لوح سپاس، تندیس سالانه و کارت هدیه 5 میلیون ریالی) هادی مشکوه / به منظور حضور مستمر در عرصه عکاسی محمد عبدالکریمی کوهبنانی/ به منظور حضور مستمر در عرصه عکاسی عباس نواب زاده / به منظور حضور مستمر در عرصه عکاسی صغری مرادزاده (گنجعلیخانی)/ به منظور سال ها حضور مستمر بعنوان عکاس بانو شادروان علی گلشن (علی عکاس)/ به عنوان یکی از قدیمی ترین عکاسان پرتره کرمان شادروان بابک دبستانی / به عنوان عکاس با استعداد جوان ابوالفضل کارآمد / به عنوان عکاس سال های جنگ تحمیلی محمد اسلامی / به عنوان عکاس معاصر و تأثیرگذار رکن الدین حجازی / به عنوان عکاس معاصر و تأثیرگذار مجتبی صفرعلیزاده / به عنوان سال ها فعالیت در حوزه آموزش عکاسی فخری عرب پور / به عنوان سال ها فعالیت در حوزه آموزش عکاسی مجید نیکپور / به عنوان سال ها تحقیق و پژوهش در حوزه عکاسی کرمان عباس افضلی ننیز / به عنوان سال ها تحقیق و پژوهش در حوزه عکاسی کرمان محبوبه کاظمی / به عنوان جوان با استعداد و آینده دار یاسر خدیش / به عنوان جوان با استعداد و آینده دار احسان حبیبی / به عنوان جوان با استعداد و آینده دار ابوذر احمدیزاده / به عنوان عکاس خبری فعال تقدیر انجمن عکاسان ایران / محمد انجم شعاع اسماعیل عباسی / به عنوان یک عمر فعالیت در عرصه عکاسی ایران مظفر طاهری / به عنوان یک عمر فعالیت در عرصه عکاسی کرمان فهرست تقدیری‫ها و تجلیلی‫های مراسم جشن اختتامیه (لوح سپاس، تندیس سالانه) حجت الاسلام سیدمرتضی حسینی/ به پاس تلاش های بی وقفه برای برگزاری سالانه محمدعلی جوشایی/ به پاس تلاش های بی وقفه برای برگزاری سالانه عباس سالاری/ به پاس تلاش های بی وقفه برای برگزاری سالانه میثم ثمررخی/ به عنوان تلاش فراوان برای آماده سازی و برگزاری سالانه حامد انوشـه/ به منظور انتشار دو عنوان کتاب نفیس در حوزه عکاسی عبدالرضا محمودآبادی/ به عنوان اهمیت بخشیدن به حوزه عکاسی فهرست تقدیری‫ها و تجلیلی‫های میهمانان ویژه (لوح سپاس) سامان باقری/ به عنوان فعالیت برای اعتلای عکاسی استان فارس حسام الدین انصاریان/ به عنوان فعالیت برای اعتلای عکاسی استان هرمزگان فهرست تقدیری‫ها و تجلیلی‫های حامیان مالی (لوح سپاس) علی سعیدی/ حامی برگزاری دومین سالانه سیدعلی میرافضلی/ حامی برگزاری دومین سالانه علی گنج کریمی/ حامی برگزاری دومین سالانه عبدالحسین بهاالدینی/ حامی برگزاری دومین سالانه علی بهرامـی/ حامی برگزاری دومین سالانه حسین شعبانی منش/ حامی برگزاری دومین سالانه روح الله خدیشی/ حامی برگزاری دومین سالانه مهدی جعفری/ حامی برگزاری دومین سالانه منبع: « پایگاه عکس چیلیک »

کتاب جشنواره عکس نگاه چاپ نمی شود!

operator 1310

چندی پیش فراخوانی با عنوان جشنواره عکس نگاه در « پایگاه عکس چیلیک » اطلاع رسانی شد و مطابق با آمار ارسالی از سوی دبیرخانه، تعداد قابل توجهی فایل عکس در مدت زمانی محدود به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد. فراخوان این جشنواره در نیمه نخست آذرماه سال گذشته منتشر شد و در نهایت پایان دی ماه پس از پایان یافتن مهلت ارسال اثر بعد از یک مرحله تمدید به داوری عکس های رسیده منجر شد. این در حالی بود که نمایشگاه این جشنواره در بهمن ماه برگزار گشت و تعهدات دبیرخانه که زیر نظر یکی از نواحی و مناطق شهرداری مشهد مقدس فعالیت می کرد یکی پس از دیگری انجام گرفت که سرانجام متنی از سوی دبیر به دفتر « پایگاه عکس چیلیک » رسید که … با سلام و احترام به استحضار میرساند اینجانب امیر کمانی دبیر نخستین جشنواره سراسری عکس نگاه کودک ، نشاط ، زندگی طی جلسات قبل از جشنواره و قول های مسئولین شهرداری منطقه یک و سازمان فرهنگی تفریحی مشهد اهدای کتاب به تمامی شرکت کنندگان در جشنواره را اعلام نمودم اما متاسفانه پس از اتمام جشنواره و با وجود اینکه کتاب در مدت کوتاهی آماده ارسال برای چاپ و بهرداری شد با بی مهری مسئولین امر مواجه شدم. این در حالی است که تمامی مسئولین جشنواره در تمامی جلسات قول صد در صد چاپ کتاب را داده بودند و تلاش های بنده تا این تاریخ هیچگونه نتیجه ای برای چاپ کتاب نداشته است. بدین وسیله بنده از کلیه عکاسانی شرکت کننده و صاحب اثر در نمایشگاه این جشنواره به خاطر عدم چاپ کتاب مذکور پوزش می طلبم. امیدوارم هنر عکاسی به طور جدی تری مورد توجه مدیران و مسئولین قرار گیرد. همچنین کمترین کاری که از دست بنده حقیر ساخته بود انتشار نسخه ای اینترنتی از کتاب بود که آن را می توانید از طریق « ایـنجـا » دریافت کنید. لازم به ذکر است مطابق با متن فراخوان تعهد به کارگیری عکس در مورد چاپ کتاب نمایشگاه و جشنواره در بخش صدور مجوز استفاده قید شده و همچنین بنابر اظهار دبیر این جشنواره – امیر کمانی – تعهدات و تاکیدهای شفاهی مسئولین امر این نکته را در ذهن دبیر متبادر ساخته تا با تکیه بر اقوال شنیده ، به عکاسان تعهد چاپ و تحویل یا ارسال کتاب را داشته باشد. ” پایگاه عکس چیلیک ” ضمن احترام برای دو طرف این رویداد ، امیدوار است تا مدیران و مسئولین مربوطه با وجود سابقه ای درخشان که در عکاسی و عکاسان شهر مشهد در سطح کشور مطرح است تدبیر کرده و این مشکل را چنانچه شدنی است با دست بگشایند تا اعتبارات صرف شده و هزینه های انجام گرفته در دوره تصدی مسئولیت یک مدیر فرهنگی برای نفع عمومی جامعه مخاطب چاپ و منتشر شود تا نام و اعتبار عکاسانی چون دبیر و هیات داوران در این موضوع مخدوش نشود. دبیری این جشنواره بر عهدۀ امیر کمانی و مسئولیت ارزیابی آثار و داوری آثار ارسالی با: محمدرضا چایفروش ، حمیدرضا سلطان آبادیان و مهدی فاضل است. به یقیین انتظار می رود شهردار منطقه مربوطه در شهر مشهد مقدس به عنوان مردی مدیر و مدبر در این امر ورود داشته و با انجام تعهدات و ارایه خدمات فرهنگی به شهروندان و عکاسان صاحب اثر، برگ زرین دیگری در اذهان باقی گذارد. منبع: پایگاه عکس چیلیک

امامی ساتیار

operator 4421

نام: ساتیار نام خانوادگی: امامی تاریخ تولد: شهریور 1354       بیوگرافی: ديپلم گرافيك و ليسانس عكاسي از دانشكده هنر و معماري تهران از سال 1369 فعاليت عكاسي در انجمن سينماي جوانان ايران آغاز شد و تا كنون در مطبوعات و رسانه هاي خبري ايران  ادامه دارد…   سوابق اجرایی هنری: عكاس هفته نامه تماشاگران،عكاس روزنامه انتخاب،دبير گروه عكس ضميمه ايرانشهر روزنامه همشهري، عكاس خبرگزاري فارس، دبير گروه عكس روزنامه كارگزاران، دبير گروه عكس روزنامه جام جم و موسس آژانس عكس جام جم، دبير گروه عكس مجله نسيم، دبير گروه عكس مجله سينمايي 24 همشهري، دبير گروه عكس مجله ديپلماتيك همشهري،دبير عكس آشپزي مثبت همشهري، عكاس گروه مجلات همشهري و بر خي از مجلات خبري و غيرخبري ايران، دبير گروه عكس روزنامه همشهري و آژانس عكس همشهري در حدود 7 فيلم سينماي به عنوان عكاس سينما فعاليت داشته ام. ( عكاس فيلمهاي سينمايي: رسم عاشق كشي به كارگرداني خسرو معصومي،فيلم سينمايي چشم به كارگرداني جميل رستمي،فيلم سينمايي به هدف شليك كن به كارگرداني محمد كتيرايي،فيلم سينمايي بغض به كارگرداني رضا درميشيان،فيلم سينمايي چه خوبه برگشتي به كارگرداني داريوش مهرجويي،فيلم سينمايي مادر قلب اتمي به كارگرداني علي احمد زاده،فيلم سينمايي چهارشنبه 19 ارديبهشت به كارگرداني وحيد جليلوند عضو هيئت مديره انجمن عكاسان مطبوعاتی ايران و نايب رئيس انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ايران. دبير گروه عكس روزنامه همشهری و مدير آژانس عكس همشهری(از اردی بهشت 1393 تا تیرماه 1397) #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-15.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آژانس عکس همشهری و عکاسان خبری

operator 2707

عکاسان خبری از جمله گروه های عکاسی در کشوراند که همواره بحث رقابت در کیفیت تولید و زمان ارایه فایل و نحوۀ فعالیت و امنیت شغلی شان در گروه های همکار ، تشکیلاتی و دولتی بر سر زبان ها بوده است. آژانس عکس همشهری چندی است با راه اندازی و تاسیس این گروه توانسته است تعداد بیش از 70 عکاس را در سراسر کشور جذب کرده و با سرعت و فعالیتی کم سابقه نسبت به تامین بخش مالی گزارش های ارسالی عکاسان اقداماتی را انجام دهد. اقداماتی که از زمان تاسیس این آژانس عکس تاکنون که بیش از نیم سال گذشته است فرصتی می طلبد برای بحث و بررسی و ارزیابی کمی و کیفی این فعالیت. اگر چه مدیریت آژانس عکس همشهری همچنان در پی عضوگیری و جذب نیروهای خبره و زبده کار خبر در عکاسی است ولی با وجود تعداد عکاسان حاضر توانسته است تاکنون نزدیک به 3000 عنوان گزارش را در این آژانس منتشر کند. گزارش هایی که طبق اظهار سردبیر عکس و تایید عکاسان عضو این آژانس عکس از رضایت نسبی و بهبود در شیوه و زمان بندی پرداخت های حق التصویری عکاسان نسبت به دیگر آژانس های عکس در کشور حکایت دارد. این گروه در معرفی خود چنین اظهار می کند: آژانس عكس همشهری با مطالعه و بررسی ضعف های حال حاضر خروجی تصویری خبرگزاری ها پایه گذاری شده است و قوی ترین جستجو عكس را بر اساس موضوع و كلیدواژه دارا می باشد. آژانس عكس همشهری نخستین بانك عكس مطبوعاتی آنلاین ایران خواهد شد و كاربران می توانند به صورت آنلاین بعد از ثبت نام در سامانه عضویت عكس های مورد نظر خود را خریداری نمایند. این در حالی است که در خبرگزاری ها و سرویس های عكس ، كاربران با مشكل جستجو عكس انتخابی و دریافت عكس با كیفیت بالا مواجه هستند و از این رو آژانس عكس همشهری سعی کرده تا حدودی این خلا را جبران کرده باشد. نسخه آزمایشی آژانس عكس همشهری در روز بیست و دوم بهمن سال نود و سه بر روی خروجی شبکه سراسری اینترنت قرار گرفت و در فروردین ماه سال جاری فاز نخست آن از سوی دكتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران افتتاح شد. آژانس دارای بخش‌های عضویت، درباره ما، ارسال عكس، راهنمای خرید، اطلاعات تماس، شهری، سیاسی، فرهنگی و هنری، ورزشی، زیست بوم، مستند، اقتصادی، استان‌ها، بین الملل،360، دریافتی، همراه، اخبار عکاسی، ویژه، گزارش‌های برگزیده،عكاس‌های خبری، تك عكس و عكاسان آژانس می‌باشد. از جمله عکاسان همکار از سایر استان های کشور با این آژانس عکس می توان به: محمدرضا دهداری از شیراز ، امین رحمانی از تاکستان ، کامل روحی از اردبیل ، امیرحسین جامه بزرگ از همدان ، جعفر کبوتری از مشهد ، فاطمه هاشم نژاد از زنجان ، جواد گلزار از تهران ، حامد فرج ا.. از نوشهر ، محمد رفیعی موحد از قم ، مصطفی گرمان از مازندران ، عبدالرضا رحیمی از کرمانشاه ، مهرورز احمدی از تبریز ، فرشته اصلاحی از کرج ، امین ارجمند از سیرجان ، عقیل مهقانی از گلستان ، محمدلطیف حسینی نسب از کردستان ، مازن هواشم از اهواز ، ذکریا جاسمی از هرمزگان ، سیدمهرداد شریفی از اراک اشاره کرد. سایت آژانس عكس همشهری؛ عكس‌های تولیدی عكاسان موسسه همشهری در تهران و شهرستان‌ها را ارائه می‌دهد و عكاسان آزاد می تواند از طریق ارسال گزارش های تصویری از طریق نشانی الکترونیکی (ایمیل) با این آژانس همكاری نمایند. آژانس عكس همشهری ( www.hamshahriphoto.ir ) متعلق به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی همشهری است و زیر نظر گروه عكس همشهری و با سردبیری ساتیار امامی مدیریت می شود.

نمایشگاه عکس « شصت سال با پرویز مشکاتیان » افتتاح شد

operator 795

منبع: خبرگزاری فارس – آیین افتتاحیه نمایشگاه عکس«شصت سال با پرویز مشکاتیان» عصر جمعه ششم شهریور ماه در گالری شماره یک فرهنگسراى نیاوران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه عکس‌های دوره‌های مختلف زندگی شخصی و هنری پرویز مشکاتیان از سامان اقوامی، ساتیار امامی، مهرداد امینی، گلناز بهشتی، محمد خداداداش، محمد دولو، محسن کثیرالسفر، مریم محمدی و رضا معطریان با مدیریت هنری رضا معطریان در معرض دید عموم قرار گرفت. علی مراد خانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از حضور در این مراسم و بازدید از نمایشگاه، پرویز مشکاتیان را هنرمندی تاثیر گذار  و صاحب نظر در موسیقی ایرانی  نامید و گفت: هر فعالیتی که در مسیر معرفی یاد و آثار این هنرمند برجسته صورت پذیرد قابل احترام و ارزشمند است.  پرویز مشکاتیان در طول عمر هنری خود تاثیرات بسیار عمیق و راه گشایی را در موسیقی  اعمال کرد و در این نمایشگاه بازتاب آثار او را می توان به خوبی مشاهده کرد. از این دست  اتفاقات برای هنرمندان بزرگ موسیقی ما باید بیشتر روی دهد چرا که یاداوری تلاش و زحمات این بزرگان می تواند توجه مردم را به هنرمندان سرزمینشان جلب کند. وی با اشاره به فعالیت های بنیاد آفرینش های هنری نیاوران در گرامی داشت یاد و خاطره اساتید هنری خاطر نشان کرد: یکی از کار هایی که در سیاست های  معاونت هنری است معرفی آثار و همچنین معرفی خود مشاهیر هنری ایران در ابعاد مختلف است. از این رو به زودی شاهد برگزاری نمایشگاه هایی از این دست خواهیم بود.امیدوارم فضایی ایجاد شود که این مجموعه به صورت مداوم نسبت به معرفی شخصیت های فرهنگ و هنری ایران  کارهای خوبی را به انجام برساند. بهداد بابایی، علی رستمیان، علی بوستان، کوروش بابایی، کوروش متین، کتایون ریاحی، محمد علی نجفی، چکامه چمن ماه، احمد وثوق احمدی، عطا امیدوار، رامین صدیقی، مسعود جاهد، محمد سلمانی، مزدا انصاری، مهران مهرنیا، هانا کامکار و رضا مهدوی از دیگر چهره ای هنری حاضر در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه بودند. بر اساس این گزارش، هفته بزرگداشت زنده یاد پرویز مشکاتیان  از ششم تا سیزدهم شهریور ماه همزمان با شصتمین سال تولد و ششمین سال درگذشت استاد موسیقى ایران در فرهنگسراى نیاوران در حال برگزاری است. علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه  می‌توانند همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۹و جمعه ها 14 تا 19 به نشانی خیابان پاسداران روبروی پارک نیاوران فرهنگسرای نیاوران  مراجعه فرمایند. انتهای پپام/

نمایشگاه عکس‌های « شصت سال با پرویز مشکاتیان » آغاز شد

operator 1263

منبع: خبرگزاری مهر – نمایشگاه عکس «شصت سال با پرویز مشکاتیان» جمعه ششم شهریور ماه با حضور معاون هنری وزیر ارشاد و تعدادی از هنرمندان فعال عرصه موسیقی در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه عکس های دوره های مختلف زندگی شخصی و هنری زنده یاد پرویز مشکاتیان با هنرمندی سامان اقوامی، ساتیار امامی، مهردادامینی، گلناز بهشتی، محمد خداداداش، محمد دولو، محسن کثیرالسفر، مریم محمدی و رضا معطریان در معرض دید عموم قرار گرفت. علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی بعد از بازدید از این نمایشگاه عکاسی توضیح داد: به طور حتم پرویز مشکاتیان هنرمندی تاثیرگذار و صاحب نظر در موسیقی ایرانی است ضمن اینکه باید این این نکته را در نظر بگیریم هر فعالیتی که در مسیر معرفی یاد و آثار این هنرمند برجسته صورت پذیرد قابل احترام و ارزشمند است. پرویز مشکاتیان در طول عمر هنری خود تاثیرات بسیار عمیق و راهگشایی را در موسیقی اعمال کرد که در این نمایشگاه بازتاب آثار او را می توان به خوبی مشاهده کرد. از این دست اتفاقات برای هنرمندان بزرگ موسیقی ما باید بیشتر روی دهد چرا که یادآوری تلاش و زحمات این بزرگان می تواند توجه مردم را به هنرمندان سرزمینشان جلب کند. وی گفت: یکی از کار هایی که در سیاست های معاونت هنری تدوین شده، معرفی آثار و همچنین معرفی مشاهیر هنری ایران در ابعاد مختلف است. از این رو به زودی شاهد برگزاری نمایشگاه هایی از این دست خواهیم بود. امیدوارم فضایی ایجاد شود که  مجموعه نیاوران به صورت مداوم نسبت به معرفی شخصیت های فرهنگ و هنری ایران کارهای خوبی را به انجام برساند. همایون شجریان، بهداد بابایی، علی رستمیان، علی بوستان، کوروش بابایی، کوروش متین، کتایون ریاحی، محمد علی نجفی، چکامه چمن ماه، احمد وثوق احمدی، عطا امیدوار، رامین صدیقی، مسعود جاهد، محمد سلمانی، مزدا انصاری، مهران مهرنیا هانا کامکار و رضا مهدوی از دیگر چهره های هنری حاضر در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه بودند. هفته بزرگداشت زنده یاد پرویز مشکاتیان  از ششم تا سیزدهم شهریور ماه همزمان با شصتمین سال تولد و ششمین سال درگذشت استاد موسیقى ایران در فرهنگسراى نیاوران در حال برگزاری است.  علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه  می‌توانند همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۹و جمعه ها ۱۴ تا ۱۹ به نشانی خیابان پاسداران روبه روی پارک نیاوران فرهنگسرای نیاوران  مراجعه کنند.

اتفاقات عجیبی که باید در موزه دفاع مقدس دیده شوند

operator 797

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا ) –   یک عکاس گفت: جنگ ما فقط ویرانی نبود، بلکه در طول آن اتفاقات عجیبی افتاد که در عکس‌های آن دوران فراوان وجود دارد و باید در یک موزه و بانک عکس دیده و حفظ شوند. امیرعلی جوادیان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش هنرهای تجسمی ایسنا، اظهار کرد: همیشه یکی از دغدغه‌های من این بوده که تاریخ مملکت‌ ما باید جایی ثبت و ضبط شود تا نسل‌های آینده از آنچه در گذشته اتفاق افتاده آگاه شوند. امروز مهم‌ترین ابزاری که برای تاریخ‌نگاری از آن استفاده می‌شود، عکس‌ها و اسناد تصویری هستند. 200 – 300 سال پیش اگر کسی می‌خواست تاریخ را بنویسد از نقل قول‌ها استفاده می‌کرد و این باعث به وجود آمدن تحریف‌هایی در تاریخ می‌شد و سندیت قطعی وجود نداشت، اما اکنون با وجود ابزارهای عکاسی و تصویربرداری این مشکلات حل شده، چون عکس‌ها و تصویرها صادقانه، بی‌پیرایه و دقیق حرف می‌زنند. او ادامه داد: من عکاسان را تاریخ‌نگاران معاصر می‌دانم. یک عکس آن‌ها از یک سنگر ساده که ممکن است در حال حاضر یک تصویر ساده باشد، سال‌ها بعد به سند ارزشمندی تبدیل می‌شود که مثلا می‌توان از روی آن نوع سنگرهایی را که در سال‌های جنگ ساخته می‌شدند فهمید. در عکس‌های جنگ می‌توان گروه‌های سنی متفاوتی که به جنگ می‌آمدند، تنوع لباس‌ها و بسیاری دیگر از مسائل جنگ را دید و به بسیاری از مسائل پی برد. این عکاس جنگ به لزوم راه‌اندازی یک موزه برای عکس‌های جنگ اشاره کرد و گفت: خیلی زودتر از این‌ها باید به فکر می‌افتادند که ما هم یک موزه جنگ داشته باشیم . 40 کشور دنیا موزه جنگ دارند. باید یادمانی وجود داشته باشد تا بتوانیم از کسانی که برای این کشور جان خود را فدا کردند، تجلیل کنیم و نسل بعدی جایگاه آن‌ها را به‌درستی بشناسد. باید مکانی برای این تجلیل وجود داشته باشد. در آلمان مردم کنار قبر سربازان گمنام جنگ جهانی دوم می‌روند و گل می‌گذارند. لازم است ما هم یادمانی برای شهدای‌مان داشته باشیم تا به مردم یادآوری شود که کسانی بودند که برای به وجود آمدن امنیتی که اکنون حاکم است، از جان خود گذشتند. جوادیان ادامه داد: باید در نظر داشته باشیم ملت‌هایی که توانستند آینده‌شان را بسازند با نگاه به تاریخ گذشته‌شان این کار را کردند. حتی آن‌هایی که در صنعت پیشرفت کرده‌اند، با کار روی صنایع دفاعی شروع کردند و بعدها آن را در زندگی روزمره، کاربردی کردند. او همچنین به ارزش اسناد تصویری دوران جنگ اشاره کرد و گفت: خیلی‌ها فکر می‌کنند جنگ فقط ویرانی بود، اما این‌طور نیست. در هشت سال دفاع مقدس اتفاقات عجیبی افتاد و شاهد رشادت‌های بسیاری بودیم. باید به چشم دیگری به جنگ نگاه کرد، چون باعث به‌وجود آمدن تکانی ‌شد که مسائل بسیاری را روشن کرد. در عکس‌های دوران جنگ از این اتفاقات عجیب زیاد است. این عکس‌ها، تاریخ ارزشمند ما هستند. حمل یک مجروح، چهره‌های جوان بسیجی، قلک‌هایی که به شکل نارنجک بود و برای کمک به جبهه می‌فرستادند و … بخشی از این واقعیت‌هاست که باید دیده شوند. این عکاس در بخش دیگری از سخنانش درباره‌ی فعالیت انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، اظهار کرد: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس که من نیز یکی از اعضای هیئت موسس آن هستم، توانسته در این سال‌ها بیش از یک میلیون فریم عکس از تصاویر دوران جنگ را که در حال از بین رفتن بودند جمع‌آوری، اسکن و نگهداری کند. کاری که بچه‌ها در انجمن انجام داده‌اند به‌خاطر علاقه‌مندی و دغدغه‌شان در این حوزه بوده است. آن‌ها برای این‌که یک عکس قابل قبول از دوران جنگ داشته باشیم ساعت‌ها کار کردند. جوادیان ادامه داد: کار آن‌ها از بسیاری از وزارتخانه‌ها بیشتر بوده است. خیلی از حوزه‌ها و نهادها حرف راه‌اندازی موزه جنگ را زدند. ما در چند شهر مثل خرمشهر، همدان و تهران موزه جنگ داریم. باغ – موزه دفاع مقدس تهران که برای آن میلیاردها تومان هزینه شده، از نظر محتوا آن‌طور که باید نیست. اهمیت یک موزه به ساختمانش نیست، به آثاری است که در آن نگهداری می‌شود. به‌عنوان مثال موزه هنرهای معاصر تهران نه به‌خاطر معماری‌اش، بلکه به خاطر آثاری که از هنرمندان بزرگ دنیا در آن وجود دارد جزو بهترین‌هاست. امیرعلی جوادیان او درباره‌ی نهادهای متولی راه‌اندازی موزه عکس‌های جنگ نیز گفت: تاکنون حتی از ما نخواسته‌اند که عکس‌های‌مان را اهدا کنیم. در حالی که وظیفه یک موزه این است که یک بانک عکس داشته باشد. در زمینه جمع‌آوری و نگهداری عکس‌های جنگ خیلی کم کار شده است. چند وزارتخانه و نهاد می‌توانند متولی کارهای موزه جنگ باشند، مثل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و وزارت ارشاد. شاهنامه شاه‌طهماسب به‌عنوان یکی از ارزشمندترین آثار هنری ایران به‌خاطر دغدغه‌ای که پادشاه ایران در آن زمان داشت اکنون به این جایگاه دست یافته است؛ اما ما در زمینه فرهنگ، هیچ کار درازمدتی نکرده‌ایم. جوادیان به ارزش و اهمیت عکس‌های دوران جنگ اشاره و اظهار کرد: عکس‌های جنگ بیشترین کارکرد را در طول این سال‌ها داشته‌اند و ما بین هنرمندان بیشترین شهید و مجروح را از قشر عکاسان داریم. خدمتی که آن‌ها در دوران جنگ کرده‌اند، در هیچ حوزه دیگری انجام نشده است. با این حال متأسفانه با ما به‌عنوان عکاس‌های مناسبتی برخورد می‌کنند و در هفته دفاع مقدس یا سالروز آزادسازی خرمشهر، خاطره و مصاحبه از ما می‌خواهند بدون این‌که در درازمدت به فکر جمع‌آوری اسناد تصویری هشت سال دفاع مقدس باشند. این عکاس در پایان گفت: خود من نگاتیوهایی از عکس‌های جنگ داشتم که متأسفانه به مرور زمان از کیفیت آن‌ها کم شد. ما به‌عنوان آدم‌های فرهنگی که زمانی در خط اول فرهنگ این مملکت جان‌مان را کف دست‌مان گذاشتیم، هیچ انتظاری برای تجلیل نداریم و فقط می‌خواهیم برای کشوری با این پتانسیل فرهنگی، بودجه فرهنگی مناسبی در نظر گرفته شود. متأسفم که همه وزارتخانه‌ها در طول این سال‌ها ساختمان‌شان را عوض کردند و وزارت ارشاد هنوز همان ساختمان قدیمی را به‌عنوان مرکز فعالیتش در اختیار دارد.

نگاه های برتر عکاسان از غار کرفتو (+عکس )

operator 1481

منبع: سایت خبری عصر ایران – غار کرفتو در حاشیه شهرستان دیواندره و سقز و در استان کردستان واقع شده است که در یکی از کارگاه های آموزشی به عنوان تور عکاسی هدف موضوعی رسانه پایگاه عکس چیلیک قرار گرفت . عصرایران- عکاسان اعزامی « پایگاه عکس چیلیک » پس از مشاهده، ارزیابی و گفت و گو پیرامون آثار تولید شده در کارگاه عکاسی از غار کرفتو، نگاه های برتر این سفر را انتخاب و معرفی کردند. در این نشست که با حضور عکاسان همسفر و چند تن از علاقه مندان به مباحث نظری پیرامون آثار برگزار شد، ضمن نمایش بیش از 300 قطعه عکس منتخب ارسالی عکاسان، پس از بحث و بررسی های فنی و تحلیل زیرساخت های معنایی و مفهومی آثار، در نهایت نگاه های برتر عکاسان انتخاب و معرفی شدند. غار کرفتو به عنوان غاری دارای بخش های زنده برای حیات وحش و بزرگترین غار دست کند ایران، با جنسیتی آهکی مربوط به دوران سوم زمین شناسی و از جمله آثار با قدمت و باستانی است که نقش و نگاره هایی چون انسان ، حیوان و گیاه از دوران کهن تاریخی را با خود دارد. این غار در دوران های مختلف تاریخی دارای کارکردهای گوناگون بوده و با وجود طبقاتی بودن درونی راهروها ، دارای نما و چشم اندازی فوق العاده است. مهدی سروری، سرپرست کارگاه های آموزش و تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک یکی از مهمترین اهداف برگزاری این قبیل نشست ها را تقویت بنیه نظری عکاسان و اشتراک گذاری دانش جوانان عکاس عنوان کرد و زمینه سازی برای حضور، ثبت و نمایش آثار عکاسان را در حوزه عکاسی مستند و معماری ، برگرفته از عشق به ایران اسلامی و سعی در این مسیر را همچون جهادی هنری در راستای ایران شناسی دانست. در پایان این جلسه بنا بر رای حاضرین و نظرات کارشناسی عنوان ” نگاه های برتر در غار کرفتو ” به این عکاسان اختصاص یافت: فاطمه ندیمی ، فاطمه شیخعلی میرالی ، سید ایمان میری ، سمانه میلانلو ، مهری راستقدم ، سیدصادق موسوی ، فاطمه سادات حجازی ، رضا بهادری ، لادن شجاع ، محمدرضا رحیمی و نیلوفر زارعی . علی هژبری، سرپرست دفتر میراث فرهنگی و گردشگری منطقه، چندی است با حضور خود سعی داشته تا با معرفی این غار به عنوان یک اثر ملی و باستانی، هویتی دوباره در اذهان نسبت به این اثر فاخر تاریخی ایجاد کند. این غار در حاشیه شهرستان دیواندره و سقز و در استان کردستان واقع شده است که در یکی از کارگاه های آموزشی به عنوان تور عکاسی هدف موضوعی رسانه پایگاه عکس چیلیک قرار گرفت . کتیبه یونانی بر سر در یکی از ورودی های طبقه سوم نشانه ای معتبر از ارزش تاریخی این غار است. در ادامه عکس های برتر را که در اختیار عصرایران قرار گرفته است می توانید مشاهده کنید. روی عکس ها کلیک کنید  

دیدگاه یک عکاس درباره راه‌اندازی موزه عکس دفاع مقدس

operator 858

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا ) – 20 سال دیر شده است! یک عکاس گفت: موزه‌ برای عکس‌های جنگ باید 20 سال پیش راه‌اندازی می‌شد و امروز خیلی دیر شده است. وزارت ارشاد و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، متولیان اصلی راه‌اندازی این موزه هستند. محمدحسین حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار بخش هنرهای تجسمی ایسنا، اظهار کرد: چند سالی است که بحث موزه‌های مربوط به دفاع مقدس زیاد مطرح می‌شود و متأسفانه خیلی دیر این اتفاق افتاده است. باغ – موزه دفاع مقدس با وجود داشتن یک ساختمان چند میلیاردی، نتوانسته معنا و مفهوم موزه را آن‌طور که باید ارائه کند. به جای این‌که در این مکان عکس‌های دوران جنگ ارجینال نگهداری و ارائه شوند، به‌صورت ویدئوپروژکتور نمایش داده می‌شوند و معمولا کپی‌شده از روی کتاب‌ها و روزنامه‌ها هستند. او ادامه داد: این نوع نمایش با معنا و مفهوم موزه در تضاد است. اگر می‌خواهیم به معنای واقعی به دیدن موزه برویم، باید در این موزه همه استانداردهای لازم رعایت شده باشد. در حالی که نوع نمایش این عکس‌ها در باغ – موزه دفاع مقدس یا مکان‌ها و چادرهایی که در هفته دفاع مقدس در نظر گرفته می‌شود خطا و اشتباه است. این عکاس جنگ با بیان این‌که راه‌اندازی موزه عکس‌های جنگ باید 20 سال پیش در دستور کار قرار می‌گرفت، گفت: در ابتدا باید یک بررسی درست روی کیفیت موضوعی و تصویری نگاتیوها و عکس‌های باقی‌مانده از دوران جنگ انجام شود. مطمئنم عکاس‌ها از این اتفاق استقبال می‌کنند. این اتفاق حداقل باید 20 سال پیش می‌افتاد، یعنی زمانی که جنگ تمام شد. هرچند در کشورهای دیگر همزمان با جنگ، مکان خاصی را برای نمایش آثار مرتبط با این اتفاق در نظر می‌گیرند. اگر الان ما بخواهیم مروری بر پوسترهای جنگ یا انقلاب یا نقاشی‌های آن دوران یا هر نوع محصول فرهنگی دیگر داشته باشیم، جایی وجود ندارد. بهترین مکان برای نمایش آن‌ها یک موزه است. حیدری همچنین به حضور مستقیم عکاس‌های جنگ در خطوط مقدم اشاره و اظهار کرد: عکاس‌های جنگ به‌شدت درگیر اتفاق‌های مربوط به آن بودند. به خاطر همین است که بیشترین شهدای عرصه هنر از میان عکاس‌ها هستند. آن‌ها در جبهه‌های جنگ حضور مستقیم داشتند. یک نویسنده یا یک نقاش می‌تواند با دیدن فیلم و عکس‌های آن دوران، به فضای ذهنی مورد نظرش برسد، اما عکاس باید در معرکه حاضر باشد. به همین دلیل، بسیاری از آن‌ها شهید شدند. ما نیاز داریم آثار عکاسان را که به‌صورت پراکنده در سطح کشور وجود دارد، جمع‌آوری و نگهداری کنیم. این عکاس ادامه داد: متأسفانه تا کنون کار پژوهشی مناسبی در این حوزه انجام نشده است. ما در انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس توانسته‌ایم در چند استان آثار را جمع‌آوری کنیم و به‌دنبال چاپ کتاب‌های عکس جنگ از عکاسان استان‌ها هستیم. با وجود برگزاری کنگره شهدا، برخی استان‌ها از نظر جمع‌آوری و نگهداری عکس‌های جنگ به‌شدت دچار فقر هستند. از طرف دیگر، برخی از کسانی که مسؤولیت این کار را در استان‌ها برعهده دارند، ارتباط مناسبی با عکاسان استان ندارند. خیلی از عکاسان به‌دلیل نبودن مراجعه به خودشان و عکس‌های‌شان، از فضای عکاسی خارج شده‌اند. محمدحسین حیدری حیدری در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در جمع‌آوری و حفظ بخشی از عکس‌های جنگ اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین اهداف اعضای هیئت موسس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، جمع‌آوری نگاتیوها و عکس‌های پراکنده از دوران جنگ است که در معرض نابودی هستند. انجمن قصد دارد با گردآوری و تبدیل آن‌ها به فرمتی که مدت زمان بیشتری قابل نگهداری باشند، از نابودی آن‌ها جلوگیری کند. تعریف این هدف منتج به جمع‌آوری بیش از یک میلیون فریم عکس از دوران جنگ و قرار دادن آن‌ها در گنجینه انجمن شده است. در مرحله اول، حفظ، ساماندهی و کدگذاری آن‌ها مورد نظر ما بود و بعد از آن تغییر فرمت آثار برای داشتن عمری طولانی. این عکاس بیان کرد: کاری که انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در زمینه جمع‌آوری عکس‌های دوران جنگ انجام می‌دهد، یک دغدغه شخصی است، یعنی اگر اعضای هیئت موسس کنار بکشند، دیگر فعالیتی در این زمینه انجام نمی‌شود. این کار به‌طور مستقیم به بنیادهای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برمی‌گردد. این دو نهاد، متولیان اصلی این جریان هستند. او همچنین درباره‌ی نابودی بخشی از عکس‌های دوران جنگ در طول این سال‌ها، اظهار کرد: تخریب و نابودی عکس‌های دوران جنگ در برخی استان‌ها، روندی صعودی دارد. بضاعت انجمن هم در حدی نیست که بتوانیم یک فراخوان عمومی اعلام کنیم و عکس‌هایی را که ارسال می‌شوند ساماندهی و اسکن کنیم. انجمن در مرحله اول تصمیم گرفت براساس بضاعتی که دارد آثار عکاسان حرفه‌ای‌تر و آن‌هایی را که در دوران جنگ، شغل اصلی‌شان عکاسی بوده، جمع‌آوری و نگهداری کند، چون معتقدیم از بین این آثار به عکس‌هایی با کیفیت موضوعی و تصویری بالاتری می‌رسیم. بین آثار عکاسان عضو انجمن تخریب و از بین رفتن عکس‌ها خیلی کمتر است. حیدری اضافه کرد: از آخرین روزهای جنگ، بیش از 25 سال می‌گذرد. شرایط نگهداری نگاتیوها در آن دوران از نظر دما، رطوبت و نور، مناسب نبود و معمولا استفاده از مواد ظهور و ثبوت غیراستاندارد، بخشی از عکس‌ها را خراب کرده است. با این حال شاید میلیون‌ها فریم عکس وجود داشته باشد که توسط دیگران گرفته شده‌اند و می‌توان از روی آن‌ها، تیپ‌نگاری‌های خوبی درباره کسانی که در دوران جنگ دوربین به دست گرفتند و جایی که عکاس نبوده، تصاویر نابی ثبت کرده‌اند، انجام داد.

معرفی نگاه‌های برتر عکاسان « چیلیک » از غار کرفتو

operator 765

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران ، ایسنا – عکاسان « پایگاه عکس چیلیک » پس از مشاهده، ارزیابی و گفت‌وگو درباره‌ی آثار تولید شده در کارگاه عکاسی از غار کرفتو، نگاه‌های برتر این سفر را انتخاب و معرفی کردند. به گزارش ایسنا، در این نشست که با حضور عکاسان و علاقه‌مندان به مباحث نظری برگزار شد، ضمن نمایش بیش از 300 قطعه عکس منتخب ارسالی عکاسان، پس از بحث و بررسی‌های فنی و تحلیل زیرساخت‌های معنایی و مفهومی آثار، در نهایت نگاه‌های برتر عکاسان انتخاب و معرفی شدند. غار کرفتو به عنوان غاری دارای بخش‌های زنده برای حیات وحش با جنسیتی آهکی مربوط به دوران سوم زمین‌شناسی و از جمله آثار با قدمت و باستانی است که نقش و نگاره‌هایی چون انسان، حیوان و گیاه از دوران کهن تاریخی را با خود دارد. این غار در دوران مختلف تاریخی دارای کارکردهای گوناگون بوده و با وجود طبقاتی بودن درونی راهروها، دارای نما و چشم‌اندازی فوق‌العاده است. کتیبه یونانی بر سردر یکی از ورودی‌های طبقه سوم نشانه‌ای معتبر از ارزش تاریخی این غار است. مهدی سروری – سرپرست کارگاه‌های آموزش و تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک – در این نشست یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این قبیل نشست‌ها را تقویت بنیه نظری عکاسان و اشتراک‌گذاری دانش جوانان عکاس دانست و گفت: زمینه‌سازی برای حضور، ثبت و نمایش آثار عکاسان در حوزه عکاسی مستند و معماری، برگرفته از عشق به ایران اسلامی و سعی در این مسیر همچون جهادی هنری در راستای ایران‌شناسی است. در پایان این جلسه بنا بر رأی حاضران و نظرات کارشناسی عنوان «نگاه‌های برتر در غار کرفتو» به این عکاسان اختصاص یافت: فاطمه ندیمی، فاطمه شیخعلی میرالی، سید ایمان میری، سمانه میلانلو، مهری راستقدم، سیدصادق موسوی، فاطمه سادات حجازی، رضا بهادری، لادن شجاع، محمدرضا رحیمی و نیلوفر زارعی. علی هژبری – سرپرست دفتر میراث فرهنگی و گردشگری منطقه – چندی است سعی دارد تا با معرفی این غار به عنوان یک اثر ملی و باستانی، هویتی دوباره به این اثر فاخر تاریخی در اذهان ایجاد کند. این غار در حاشیه شهرستان دیواندره و سقز و در استان کردستان واقع شده است که در یکی از کارگاه‌های آموزشی به عنوان تور عکاسی هدف موضوعی رسانه پایگاه عکس «چیلیک» قرار گرفت. انتهای پیام

جزئیات جدید از مزایده کلکسیون عکس ها و اسناد بیتل ها

operator 529

منبع: خبرگزاری مهر – جزئیات بیشتری از حراج مجموعه ای از گنجینه های بیتل ها که در ۱۹ سپتامبر برگزار می شود، اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، این کلکسیون که شامل ۳۰۰ قطعه است توسط «او بالشکه»، تهیه کننده موسیقی معروف آلمانی جمع آوری شده است. اولین قرارداد حرفه ای ضبط موسیقی آنها با یک شرکت آلمانی بخشی از این کلکسیون است که ممکن است ۱۵۰ هزار دلار به فروش برسد. یکی از مسئولان این مزایده می گوید: این قرارداد نقطه مهمی در کار حرفه ای آنها است. چون اولین ترانه حرفه ای ضبط شده است و به همکاری با مدیر برنامه هایشان و شرکت ای ام آی منتهی شد. این قرارداد برای بازخوانی یک ترانه معروف آلمانی، توسط تک تک اعضای گروه امضا شده و اسم بیتل ها در آن ذکر نشده است زیرا شرکت ضبط آلمانی معتقد بود بیتل برای بازار آلمان اسم نامناسبی است. کلکسیون بالشکه شامل عکس و اسناد اقامت بیتل ها در آلمان در دهه ۶۰ میلادی است. آنها از اوایل ۱۹۶۰ تا نیمه دوم سال ۱۹۶۲ در هامبورگ بودند و در کلوپ های شبانه ساعت ها برنامه داشتند. اشیای دیگر مجموعه شامل گیتار آکوستیک سال ۱۹۷۰ و نسخه امضا شده «لاو می دو» اولین ترانه معروف بیتل ها است. پس از نمایش بعضی از این اشیا در بورلی هیلز و دالاس، مزایده گنجینه بیتل ها روز ۱۹ سپتامبر در نیویورک برگزار می شود.

خدمتی جاوید

operator 2222

نام: جاوید نام خانوادگی: خدمتی تاریخ تولد: 1349     بیوگرافی: کارشناسی ارتباط  تصویری سابقه 16 سال تجربه عکاسی تدریس عکاسی در هنرستانهای هنر اردبیل از سال 1378 مدرس سینماجوان دفتر اردبیل,حوزه هنری اردبیل,دانشکده خبر,دانشگاه فرهنگ و هنر و …. عضو انجمن عکاسان ایران     سوابق اجرایی و هنری: شرکت در بیش از پنجاه نمایشگاه جمعی. برپایی دو نمایشگاه انفرادی. حضور در چندین جشنواره و نمایشگاه خارجی. برگزیده بیش از شصت جشنواره ملی و منطقه ای و استانی. کسب رتبه برتر در بیش از پانزده جشنواره ملی . داور بخش عکس جشنواره های استانی در بیش از ده مورد. داور استانی بخش عکس پرسش مهر ریاست جمهوری در شش دوره. داور بخش عكس بيستمين دوره مسابقات علمي و فرهنگي و هنري دانشجويان مراكز تربيت معلم سراسر كشور. داوراولین جشنواره سراسری عکس طبیعت نمین. برپایی چندین کارگاه تخصصی عکس در حوزه هنری,دانشکده خبر, سینما جوان و ….   #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-16.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بنر کتاب عکس

لایت روم