بایگانی برای تیر, 1395

امامی خلیل

operator 1655

نام: خلیل نام خانوادگی: امامی تاریخ تولد: 1355/12/1     سوابق اجرایی و هنری تجارب : 1373 آغاز تجربیات عکاسی با طی دوره‌های آموزشی عکاسی و تصویربرداری 1378 شروع عکاسی حرفه ای 1381 تا کنون، فعالیت به عنوان عکاس خبری و همکاری با مطبوعات سراسری و محلی 84 -1381 عکاسی فیلم های داستانی 95 -1383 عضو انجمن عکاسان مطبوعات ایران نمایشگاه های فردی: 1390 جمعه بازار، نگارخانه ی میرمیران، خانه ی هنرمندان ایران، تهران 1390 جمعه بازار، نگارخانه ی تماشا، قزوین نمایشگاه های گروهی: 1389 دومین هفته عکس قزوین، نگارخانه ی تماشا، قزوین 1388 انسان و طبیعت، نگارخانه ی مهر، قزوین 1388 تصویر سال، خانه ی هنرمندان ایران، تهران 1386 تصویر سال، خانه ی هنرمندان ایران، تهران 1385 نمایشگاه سالانه ی عکس قزوین، نگارخانه مهر، قزوین 1384 نمایشگاه سالانه ی عکس قزوین، نگارخانه مهر، قزوین 1383 نمایشگاه سالانه ی عکس قزوین، نگارخانه مهر، قزوین 1382 اعتیاد، فرهنگسرای ارسباران، تهران 1382 زندگی و اعتیاد، نگارخانه ی عارف، قزوین 1382 دوباره زندگی، موزه چهلستون، قزوین 1381 زلزله آوج، موزه چهلستون، قزوین 1381 ابیانه، موزه چهلستون، قزوین 1380 آدم های خاکستری، نگارخانه عارف، قزوین #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آقای مهندس بهادیوند چگینی ! ما هم سپاسگزاریم

operator 1895

چقدر ساده از انبوه اخباری که دور و برمان را گرفته عبور می کنیم. انبوه خبرهایی که اغلب یا ناخوش اند و یا حکایت از ناخوش احوالی عده ای را برای دیگران روایت می کنند. اما در میان این همه خبرهای سیاه، سفید و خاکستری، می شنوی که مدیری فهیم و آگاه به دغدغه شخصی یک عکاس که در قالب شهروند عادی، طرح درخواست کرده، اقدام تحسین برانگیزی نموده است. خبر به همین سادگیست. خلیل امامی عکاس قزوینی نامه ای به مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین می نویسد و از ایشان در کمال ادب و احترام درخواست جابجایی تیرهای برق و کابل های مربوطه را از چشم انداز و حریم بنای تاریخی دروازه درب کوشک دارد. بنای مذکور یکی از زیباترین آثار تاریخی پابرجای شهر قزوین است که روزانه گردشگران داخلی و خارجی از آن بازدید می کنند. مهندس بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با انجام درخواست این شهروند دوستدار میراث فرهنگی، موافقت نموده و در مدت زمان کمتر از یک هفته، تیرهای برق و کابل ها را از نمای دیداری و حریم بنای دروازه درب کوشک حذف می نماید. این همان خبر خوش رنگی است که حال هر شهروند فرهنگ دوست و آداب شناسی را در انبوه اخبار خاکستری، خوش می­ کند. از سویی درخواست یک عکاس نامی استان در قالب یک شهروند مطرح می شود و از سوی دیگر مدیری فهیم در راس مسئولیت شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بنا بر درک و تخصص خود، این امکان را در کمترین زمان ممکن عملیاتی می کند. متن نامه ارسالی از سوی خلیل امامی عکاس استان قزوین به مهندس سعید بهادیوند چگینی به این شرح است: هوالمصور جناب آقای مهندس بهادیوند چگینی ، – مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با سلام احتراما یک قطعه عکس مربوط به دروازه راه کوشک قزوین پیوست شده است که خواهشمندم مشاهده بفرمایید. در این عکس به وضوح دیده می شود دو تیر برق در طرفین شمالی و جنوبی دروازه قرار گرفته اند . کابل های برق این تیرها از بالای بنای تاریخی دروازه عبور نموده و چشم انداز زشتی به وجود آورده اند . تا جایی که من به خاطر دارم بیش از بیست سال است که تیرهای برق ذکر شده بدین صورت نابهنجار در ان محل قرار گرفته اند . در دهه های گذشته به هر دلیلی کابل های برق به این صورت در بالای یک بنای تاریخی قرار گرفته باشند ، هم اکنون دلیل و منطقی برای این کار وجود ندارد . اینجانب بارها شاهد تمسخر مورد مذکور توسط گردشگران در این مکان بوده ام . لذا از حضرتعالی خواهشمندم ، دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به جمع آوری و تغییر مسیر تیرهایبرق و کابل های مربوطه اقدام عاجل به عمل آمده تا زیبایی بنای یاد شده دوچندان گردد. با سپاس فراوان – 25 خرداد ماه 1395 خلیل امامی شهروند دوستدار میراث فرهنگی و این نامه از سوی یکی از عکاسان استان قزوین با عنوان و امضای شهروند دوستدار میراث فرهنگی توانست در میان هزاران نامه­ی درخواستی که از سوی شهروندان به سوی مدیران مراکز ارایه خدمات دولتی ارسال می شود به یاد ماندنی شده و بدرخشد. «دروازه راه کوشک»، یکی از کهن‌ترین دروازه‌های باقی مانده شهر قزوین است که به سوی الموت، رودبار و کوشک‌ها و شکارگاه‌های شمال قزوین باز می‌شده و دارای یک ورودی با قوس و کلیل و نیم دایره است. در هر طرف راهرو دو طاق نما ساخته شده که با نرمی به سوی بیرون پیش آمده و حالت آغوش گشوده را تداعی می‌کند.این دروازه تنها یک نما به سوی خارج شهر دارد که از تزیینات کاشی‌کاری و رسمی‌بندی برخوردار است و بدنه رو به داخل آن، آجری ساده است. کاشی‌کاری موجود در بنا در زمان فرمانروایی عضدالملک قاجار انجام شده است. خلیل امامی در گفت وگو با واحد خبر پایگاه عکس چیلیک ، با تقدیر از برخورد مهندس بهادیوند اظهار داشت: شخص عکاس درهر موقعیتی که باشد پیش از عکاس بودن، شخصیت شهروندی دارد و برای یک شهروند دوستدار ارزشها و میراث فرهنگی اگر این رفتار یک شاخصه ی مثبت باشد برای فردی به عنوان عکاس و هنرمند یک وظیفه اخلاقی محسوب می شود. امامی ، رسالت عکاس دوستدار میراث فرهنگی را نه تنها ثبت و نشر معماری و ابنیه فرهنگی و تاریخی که مراقبت و پاسداری از این هویت های ملی و شناسنامه های ارزشمند فرهنگی برشمرد. خلیل امامی در پایان تاکید کرد: بکوشیم در هر کسوت و عنوانی، چه مدیر عامل و چه عکاس و هنرمند ، ابتدا شهروندی متعهد باشیم به ارزش های قومی و محلی رزمین وسیع و زیبایی که پیشینیان برای ما به امانت گذاشتند تا به نسل های بعد این هویت های فاخر را منتقل کنیم. دفتر رسانه « پایگاه عکس چیلیک » به نمایندگی از سوی همکاران و عکاسان و اهالی جامعه هنری عکاسی که همواره پاسدار اصول و ارزش های فرهنگی بوده اند، نسبت به اقدام شایسته­ی آقای خلیل امامی در نگارش نامه و پیگیری آن، تقدیر کرده و از جناب مهندس سعید بهادیوند چگینی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به واسطه بینش فرهنگی و درک منطقی از درخواست یک شهروند، مراتب تشکر و سپاس خود را اعلام می دارد. باشد تا این رفتار انسانی در آیین هنرمندان نسبت به صیانت از ارزش های فرهنگی موجود در جامعه و نظام پاسخگویی خدمتگزاران در کسوت مدیران و مسئولین، الگویی باشد برای جامعه ای که در آن هر روزه در انبوه اخبار سیاه سفید تا خاکستری مرور می شوند و در جستجوی اخباری خوش رنگ اند برای لحظه ای خوش احوالی. و در انتها بار دیگر دست بر سینه، رفتار این مدیر فرهنگ­دوست و با تدبیر را قدر می نهیم و می گوییم: آقای مهندس بهادیوند چگینی، ما هم سپاسگزاریم .   عکس مهندس بهادیوند: از وبلاگ قزوین فردا سایر عکس ها: دریافتی از خلیل امامی منبع: پایگاه عکس چیلیک

فراخوان عضوگیری انجمن عکاسان استان مرکزی

operator 985

دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان استان مرکزی با ارسال متن فراخوان به دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک ، از تمامی عکاسان واجد شرایط این استان دعوت به حضور و عضویت کرد. متن فراخوان دریافتی از سوی دبیرخانه این انجمن به این شرح است: بسمه تعالی فراخوان عضوگیری انجمن عکاسان استان مرکزی در راستای تشکیل و تاسیس انجمن صنفی عکاسان استان مرکزی ، هیئت موسس این انجمن اساسنامه قانونی برای انجمن تدوین و با مجوز وزارت کشور برای تشکیل اولین مجمع عمومی در مورخه 20 بهمن ماه سال 1394  همزمان با دهه مبارک فجر در فرهنگسرای آیینه اراک با صدور اطلاعیه رسمی ازعکاسان استان دعوت بعمل آورد که طی آن با حضور نماینده محترم استانداری مرکزی پس از انتخاب اعضای هیات مدیره، بازرس، علی‌البدل بازرس و اعضای علی‌البدل هیأت مدیره، با رأی اکثریت اعضا حق عضویت سالانه به مبلغ پانصد هزار ریال تعیین شد به طوری که اعضای جدید در نخستین نوبت مبلغ هفتصد هزار ریال را به عنوان ورودیه می‌پردازند. در اولین نشست هیات مدیره و بازرس اولین دوره منتخبین انجمن صنفی عکاسان استان مرکزی طبق اساسنامه جهت تصدی مسوولیتهای انجمن اعضای هیات مدیره منتخب پس از بحث و بررسی و رای گیری به ترتیب عادل عزیزی را به عنوان رییس هیات مدیره ، محمد وروانی فراهانی به عنوان نایب رییس ، علی کریمی به عنوان خزانه دار ، محمد اسدی مسئول روابط عمومی و سید مهرداد شریفی را به عنوان دبیر انجمن انتخاب کردند. بر اساس تصمیم‌گیری‌های هیات مدیره برای کمیته عضویت، در سال چهار بار عضو‌گیری در ماه‌های منتهی به هر فصل انجام می‌شود و کارت عضویت هم چهار مرتبه در سال، صادر و به اعضا تحویل خواهد شد. شرایط عضویت :  هر فرد عکاس که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت انجمن در آید. حضور در دفتر انجمن و تکمیل فرم عضویت.* انتخاب حداقل یک گروه تخصصی در فرم ثبت نام و شرکت فعال و حضور مستمر در آن. ارائه حداقل 20 قطعه عکس از نمونه آثار مرتبط با گروه تخصصی انتخابی. ارائه اسناد موفقیتهای عکاسی و رزومه هنری. پذیرفتن مفاد اساسنامه. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی. پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه. *عکاسان دیگر شهر های استان مرکزی که امکان حضور در دفتر انجمن را ندارند می توانند با تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک به پست الکترونیک انجمن markaziphoto@gmail.com  به عضویت انجمن درآیند. گروه های تخصصی انجمن : عکاسان خبری و مطبوعاتی* عکاسان مستند اجتماعی عکاسان طبیعت و حیات وحش عکاسان صنعتی و تبلیغاتی *تعریف عکاس مطبوعاتی : به شخص حقیقی اطلاق می شود که جزو کارکنان مطبوعات، خبرگزاری ها و بنگاه های (آژانس های) معتبر خبری دارای مجوز از دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و به دستور کارفرما و یا به صورت آزاد در مقابل حق السعی امرار معاش می کند. زمان ثبت نام : از شنبه 12 تیرماه تا 23 تیرماه 1395 – ساعت 10 تا 13 روزهای زوج (به جز روزهای تعطیل) نشانی دفتر انجمن : اراک ، خیابان 22 بهمن ، نرسیده به میدان دارایی ، ساختمان 77 ، طبقه دوم ، واحد 3   جهت دریافت فرم شرکت در این فراخوان ایــنجـــــا  کلیک کنید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

88- برداشت برنج (دروی شالی)

تور عکاسی چیلیک | برداشت برنج

operator 2823

سه روزه ، 1395/06/03|   مدت و زمان برنامه: سفر دو شب و دو روز بوده و زمان حرکت ، از غروب چهارشنبه 3 شهریور تا شامگاه جمعه 5 شهریور ماه بود. اهداف عکاسی: حضور در دشت مزارع کاشت شالی و عکاسی از درو و برداشت گیاه برنج توسط شالیکاران بومی منطقه. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-12.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#ef9826; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: false, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); عکاس: سمیه هاشمیعکاس: مریم خداوردیعکاس: میترا محمدیعکاس: مهری راستقدمعکاس: محمدرضا زارع کیاسر: استان مازندران از جمله استان‌های سرسبز شمال فلات ایران است که در کرانه دریای مازندران قرار گرفته است. این استان در غرب استان گرگان و مشرق استان گیلان می‌باشد و از جنوب با استان‌های سمنان، تهران و قزوین هم مرز است. دریای مازندران نیز مرز شمالی این استان را کاملا در بر گرفته است. مازندران، استانی سرسبز و باصفا است كه توانسته جاذبه های پرشمار طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی را در خود جای دهد. چشم انداز شمالی كناره های استان مازندران را دریای نیلگون، زیبا و آرام مازندران تشكیل می دهد و چشم انداز جنوبی آن را جنگل های انبوه دامنه های البرز پوشانده است. شهرستان های ساری و کیاسر و چهاردانگه از جمله مناطقی است که در کاشت و برداشت گیاه برنج سهم بسزایی در تولید استانی را دارند و مشکلات صاحبان مزارع و کارگران شالیکار و دروکار در مسیر تولید و نگهداری و برداشت و فروش همواره از مشکلات متعددی برخوردار بوده اند. این سفر در تلاش است تا به واسطه مستندنگاری عکاسان همراه بتواند گوشه ای از این سعی و بخشی از آن مشکلات را به تصویر درآورد. برگزاری نمایشگاهی گروهی از آثار عکاسان از جمله اهداف برگزاری این سفر در ادامه سفرهای برگزار شده قبلی است. #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8800; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8800; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8800; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-13.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#666666; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری عکاسی برداشت برنج ( درو شالی ) عکاس: مریم خداوردیعکاس: ابراهیم رفیعیعکاس: سمیه هاشمیعکاس: محمدرضا زارععکاس: مریم خداوردیعکاس: مهدی سروریعکاس: مریم خداوردیعکاس: محمد علی قهرمان پورعکاس: سمیه هاشمیعکاس: آمنه عبادیعکاس: محمدعلی قهرمان پورعکاس: میترا محمدیعکاس: سمیه هاشمیعکاس: مریم خداوردیعکاس: مریم خداوردیعکاس: مهدی سروریعکاس: محمدعلی قهرمان پورعکاس: سمیه هاشمیعکاس: آمنه عبادیعکاس: مهری راستقدمعکاس: مهدی سروریعکاس: مهدی سروریعکاس: مهدی سروریعکاس: مهدی سروریعکاس: میترا محمدیعکاس: مهدی سروریعکاس: مهدی سروریعکاس: مهدی سروریعکاس: مهدی سروریعکاس: مریم خداوردیعکاس: سمیه هاشمیعکاس: مهدی سروریعکاس: آمنه عبادیعکاس: مریم خداوردیعکاس: مریم خداوردیعکاس: مهدی سروریعکاس: مریم خداوردیعکاس: مریم خداوردیعکاس: ابراهیم رفیعیعکاس: مهدی سروریعکاس: محمدرضا زارع

نهمین پرسش نظرسنجی موضوعی در پایگاه عکس چیلیک

operator 939

با طرح نهمین پرسش عمومی، نتایج هشتمین پرسش طرح نظرسنجی موضوعی در پایگاه عکس چیلیک معلوم و نهایی شد . به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، هشتمین پرسش طرح نظرسنجی موضوعی در رسانه پایگاه عکس چیلیک در قالب چهار گروه اثرگذار در رای ها تعیین و نهایی شدند . هشتمین پرسش طرح شده به این پرسش از مخاطبین و مراجعین پرداخته بود: مهمترین دلیل حضور عکاسان حرفه ای را در رقابت های غیرحرفه ای چه می دانید؟ که در پاسخ اکثریتی برابر با 53% از مجموع شرکت کنندگان به شکل مستقل و با رایی برابر به گزینه « چشم داشت مالی » اشاره داشته اند . این نتیجه در حالی به دست آمد که در طی مدت زمان 31 روزه خرداد ماه سال 1395 گزینه ی: « نا آگاهی » 16% و « انگیزه خدمت » 3% و « شهرت طلبی » 28% از رای کل شرکت کنندگان در این نظرسنجی موضوعی را به خود اختصاص دادند . البته پر واضح است با وجود زیرساخت ها و چالش های اقتصادی در زندگی و معاش اهالی این کشور و تعدد مشکلات مالی و مادی در مسیر جریان های روزمره ، « چشم داشت مالی » می تواند یکی از اهداف اصلی حضور در رقابت ها و مسابقه ها باشد ولی برگزارکنندگانی که با رفتارهای غیراصولی و اجرای دور از استانداردهای معمول اقدام به نشر فراخوان می کنند در نتیجه این جذب و گرایش به چه شناختی از مخاطب خود در جامعه نری و عکاسان کشور می رسند؟ نکته ی دیگری که در مسیر اجرای رقابت های غیر حرفه ای لحاظ نمی شود دقت به اصل این عبارت است که آیا حضور عکاسان حرفه ای، با تجهیزات حرفه ای و سابقه ای حرفه ای در رقابت های غیرحرفه ای ساختار سابقه و نام عکاس را دچار خدشه و خلل نمی کند؟ بد نیست تا بخشی از مباحث سیاست گذاری و گفت وگوی عکاسان صاحب نظر در رئوس کانون ها و تشکل های عکاسی که موظف به حمایت ، شناخت و معرفی حقوق عکاسان می باشند ، به بررسی این چالش پرداخته شود تا شاید شاهد کاهش آمار عکاسان مظلوم نشسته در سبد تغذیه کاسبان بازار سیاه فرهنگ و هنر باشیم و در عوض با معرفی و حمایت از دبیرخانه های سالم با فراخوان هایی سلامت ، حمایت عملی نماییم و صد البته که در این معادله قدرت تحلیل و ارزیابی شخص عکاس در این جامعه و نموادار ، نقشی موثر را داراست. پرواضح است که تحلیل این نتایج به بحث و بررسی های بسیار دقیقی از منظر کارشناسان و صاحبنظران نیازمند است ولی بی هیچ بحث و نظری به آنچه مخاطبین و مراجعین رای داده اند احترام گذاشته و با توجه به شرایط موجود در جامعه عکاسی و عکاسان کشور تلاش خواهیم کرد که باز هم در راستای ارتقای سطح ارایه خدمات پایگاه عکس چیلیک کوشا باشیم . اگر چه در گام هشتم این نظرسنجی موضوعی به بررسی «  مهمترین دلیل حضور عکاسان حرفه ای را در رقابت های غیرحرفه ای چه می دانید؟ » در نگاه و منظر مخاطبین و مراجعین به رسانه پایگاه عکس چیلیک پرداختیم، اکنون برآنیم تا در گام نهم – با توجه به درخواست هایی که در بخش ارتباط با ما طرح شده بود – به ارزیابی چرایی گرایش علاقه مندان و عکاسان به سوی ارایه سیاه و سفید در عکاسی بپردازیم. منتظر هستیم تا در طی چهارمین ماه از سال 1395 از نگاه مخاطبانی که در گروه های مختلف شغل و حرفه، جنسیت، سن، تجربه، دانش، اعتقاد و … قرار دارند و هر یک به قدر یک رای و یک نظر، در نظرسنجی ها تعیین کننده و صاحب تاثیراند، نتیجه را دریافت و اطلاع رسانی کنیم. ضمن سپاس از همکاری میرصفی اندیکلایی عکاس صاحب نام و با تجربه استان مازندران در طراحی پرسش تیر ماه 1395 ، به طرح آن می پردازیم که اصلی ترین عامل رویکرد عکاسان به ارایه عکس سیاه سفید چیست؟ که گزینه های « پیروی از عکاسان مطرح جهان » ، « تمایل به دیده شدن » ، « حذف جذابیت های کاذب » ، « باور به سادگی در امر ویرایش و ارایه » و « تاثیرگذاری نافذ در بیننده » برای درج پاسخ لحاظ شده است. *شما نیز می توانید پرسش های خود را در سایر طبقه بندی های: نظری، آموزشی، اخلاقی، تشکیلاتی و … در حوزه عکس و عکاسی و عکاسان از طریق پل ارتباطی و گزینه « ارتباط با ما » جهت درج و دریافت آمار ، با همکاران این رسانه در میان بگذارید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

امیرهوشنگ للهی ، مدیر موزه عکسخانه شهر شد

operator 1548

موزه عکسخانه شهر برای بسیاری از عکاسان و علاقه مندان به تاریخ عکاسی نامی آشنا است. فضایی دلنشین در حاشیه بوستان و ضلع جنوب غربی میدان بهارشیراز تهران که بیش از دو دهه است در مسیر فعالیت خود بانی رویدادهایی وزین و موثر در عکاسی بوده است. همه ساله در روزهای ماه مبارک رمضان این موزه با آثاری دیدنی به استقبال این ماه می رود و در سال جاری نیز عکس هایی از عکاسان با مضامین « رمضان » آذین نگارخانه ی این موزه شده است. نمایشگاه عکس رمضان که از روز یکشنبه 6 تیرماه گشایش یافت بهانه ای شد تا با پنجمین مدیر این موزه هم آشناتر شویم. امیرهوشنگ للهی ، که در آخرین روزهای سال 1394 با حکم امیر عبدالحسینی از سوی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به این موزه آمد و مریم زنجانپور را به سوی مدیریت گالری فرهنگسرای ارسباران بدرقه کرد. درست مانند دوم خردادماه سال 1394 که با حضور مریم زنجانپور ، مژگان طریقی به عنوان کارشناس هنری به سوی موزه امام علی(ع) بدرقه شد. برای دیدن عکس های نمایشگاه ، دقایقی وقت گذاشتیم و بعد از تماشای عکس ها ، ترجیح دادیم با مدیر این موزه گفت وگویی داشته باشیم. جوانی وزین و تحصیل کرده که با برخوردی خوش از دیدارکنندگان موزه استقبال می کند . متولد سال 1357 است و دانش آموخته کارشناسی پژوهش هنر از دانشکده هنر و معماری و دانشجوی دکترای فلسفه هنر در دانشکده الهیات و فلسفه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد . اینک که بیش از یک فصل از حضور ایشان در کسوت مدیریت موزه عکسخانه شهر می گذرد بایستی نام وی را در ادامه نام مدیران قبلی موزه همچون: مرحوم بهمن جلالی ، جهانگیر چراغی ، مژگان طریقی ، مریم زنجانپور قرار داد و دوران ارزیابی عملکرد ایشان را با وجود نگاهی که سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نوع حمایت و به اصل صیانت از موزه عکسخانه شهر دارد، آغاز کرد . امیرهوشنگ للهی در کلامی با عنوان : « سخنی با جامعه‌ی عکاسان ایران » این چنین سخن گفته است : نزدیک به سه ماه است به عنوان مسئول موزه عکسخانه شهر توفیق خدمت پیدا کرده‌ام. یک دهه است در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مشغول فعالیت‌ام و تلاش کرده‌ام کارهایی مناسب برای جامعه‌ی هنری و همین‌طور شهروندان انجام دهم. مسئولیت تازه در موزه عکسخانه شهر کار دشواری است که امیدوارم با پشتیبانی انجمن‌های عکاسی، عکاسان نام‌دار، و همین‌طور جوان به شکل شایسته‌ای از عهده‌اش برآیم. سال‌هاست در حوزه‌ی تصویر مطالعه می‌کنم و به طور خاص در حوزه‌ی سینما می‌نویسم. عکس و هنرهای تجسمی نیز از جمله دغدغه‌های اصلی‌ام بوده و هست. در دوره‌ي فعالیتم در موزه تلاش می‌کنم هم به هویت اصلی موزه؛ عکس تاریخی و هم به عکس معاصر بپردازم. نشست‌ها و کارگاه‌های متفاوتی در حوزه‌ی نظر و عمل در موزه برگزار خواهیم کرد و هم‌چنین تلاش می‌کنیم نمایشگاه‌های متفاوتی برای موزه طراحی و برگزار کنیم. این نمایشگاه‌ها نیز هم به عکس تاریخی و هم به عکس و عکاسان معاصر می‌پردازد. اما در این میان آن‌چه می‌ماند نقد فعالیت‌های موزه است. از کارشناسان و اهالی عکاسی انتظار دارم هم موزه را پشتیبانی و هم نقد کنند. از انجمن‌های مرتبط با عکاسی انتظار دارم موزه را حمایت کنند و کارهای مشترکی با موزه تدارک ببینند. بدانند این‌جا متعلق به آن‌هاست و تنها با حضور آن‌هاست که موزه عکسخانه شهر رونق خواهد گرفت و به جایی برای بحث و بررسی درباره‌ي عکس بدل خواهد شد. موزه‌ی عکسخانه‌ی شهر به روی تمام اهالی وعلاقه‌مندان عکاسی، انجمن‌ها و عکاسان صاحب‌نام و جوان باز است و از آن‌ها طلب یاری دارد. امیدوارم در این مدت بتوان تعاملی قابل توجه با عکاسی و عکاسان برقرار کرد به طوری‌که موزه عکسخانه شهر محل رفت‌و‌آمد عکاسان و از حضورشان بهره‌مند شود. لازم به یادآوری است که موزه عکسخانه شهر در جریان فعالیت بیست ساله از حضور و مشورت اساتیدی صاحب اندیشه در حوزه تاریخ عکاسی چون: مرحوم دکتر ایرج افشار، دکتر محمد ستاری، دکتر محمدحسن سمسار، محمدمهدی رحیمیان، مرحوم شهریار عدل، حسین چنعانی، مهرداد اسکویی و … بهره برده است. مدیریت و همکاران دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک ضمن خیرمقدم به این کارشناس و مدیر فرهنگی، با وجود انتصاب های پیاپی از سوی سازمان مربوطه، آرزومند است که با مشی صحیح و مشورت های کارشناسانه، باز تعریف اهداف راه اندازی و تعیین جایگاه موزه و همچنین تخصیص اعتبارات لازم از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در خصوص موقعیت دُردانه در تاریخ عکاسی کشور ، بازگشت به جایگاه حقیقی این واحد فرهنگی هنری را شاهد باشیم. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نگاه های برتر تور عکاسی از « لاله های واژگون » معرفی شدند

operator 1853

نشست آموزشی نقد تور و بررسی کیفی عکس های تولید شده در کارگاه عکاسی طبیعت و تجربه عکاسی از لاله های واژگون خوانسار با حضور عکاسان و علاقه مندان ، در سالن اجتماعات دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک برگزار شد. نقد و بررسی آثار عکاسان همسفر با هشتاد و ششمین تور عکاسی چیلیک به مقصد شهرستان خوانسار واقع در استان اصفهان، با حضور عکاسان همسفر و سایر علاقه مندان به حضور در این نشست آموزشی ، برگزار و پس از بحث و گفت وگو پیرامون عکس ها ، نگاه های برتر این تور عکاسی با رای و نظر حاضرین معرفی شدند. به گزارش « پایگاه عکس چیلیک » (Chiilick.com) در این نشست که عصر روز یک شنبه 6 تیر ماه جاری برگزار شد ، ابتدا عکاسان همسفر با حضور میهمانان متقاضی حضور در این جلسه ، پس از مشاهده فیلم و عکس گزارش تصویری مقاصد عکاسی همچون: دشت لاله های واژگون ، قبرستان کهنه ، کوچه باغ ها و… پیرامون موارد کمی و کیفی این سفر به طرح نظر پرداختند و در ادامه با نمایش عکس های دریافتی از سوی عکاسان همسفر به عنوان عکس های منتخب همسفران ، دربارۀ عکس ها و موارد فنی و ساختار زیبایی شناختی آثار به ارایه نظر و سعی در نقد فنی ، حسی و ساختاری عکس ها پرداختند. #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff6e00; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff6e00; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff6e00; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-14 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); عکاسان همسفر با هشتادو ششمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک با حضور در ارتفاعات منطقه گلستان کوه خوانسار و لاله های واژگون ، با رویکردی مبتنی بر عکاسی طبیعت و منظره ، در منطقه حاضر شدند و تلاش کردند با وجود موقعیت جوی و امکانات موجود، بهترین شرایط عکاسی را رقم بزنند. اشاره به مسایل فنی و تکنیکی در عکاسی از موضوعی چون طبیعت و منظره، تفاوت های این دو و عکاسی انتزاعی و مفهومی، نشانه شناسی در عکاسی فرمالیستی ، نقش رنگ و خاکستری ها در عکاسی از عناصر طبیعت همچون سنگ ها و گل ها و گیاهان در طبیعت، نقش خلاقیت در معرفی یک نگاه نو و … به عنوان ملاک های ارزیابی عکس ها مورد طرح قرار گرفت و در نهایت آثار منتخب همسفران از نگاه حاضرین این نشست با صرف زمان کافی مورد سعی در نقد و تحلیل فنی و بصری و محتوایی قرار گرفت. پایان بخش برنامه های مورد نظر در این نشست انتخاب نگاه های برتر با رای و نظر حاضرین بود که به ترتیب عکس های : محمدرضا زارع ، اعظم حشمتی ، مهری راست قدم ، وحید قلی بیگیان ، محمد کیانی ، مهدی سروری مورد کسب آرای اکثریت حاضرین در نشست قرار گرفت. #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-15 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); همچنین در بخش سعی و نگاه از عکاسانی چون: طاهره(شیدا) حیدری ، حسین عصاری آرانی ، سپهر امیری ، سروش رحمانی ، گل گونه نجفی ، مریم خداوردی در رتبه های بعدی آرا قدردانی شد و در ادامه از تلاش همسفران : علیرضا عبداللهی ، پویا زعفرانی ، صبرا محمدنژاد ، شهرزاد ونکی ، سپیده سیرانی و ریحانه خداویسی تقدیر به عمل آمد . مسئولیت راهبری جلسۀ نشست نقد تور و ارزیابی آثار عکاسان را « مهدی سروری » عهده دار بوده است . لازم به یادآوری است در این نشست عکس های : محمدرضا زارع، اعظم حشمتی، مهری راستقدم، وحید قلی بیگیان، محمد کیانی، ریحانه خداویسی ، مهدی سروری، طاهره(شیدا) حیدری، حسین عصاری آرانی، سپهر امیری، سروش رحمانی، گلگونه نجفی، علی رضا عبدالهی ، مریم خداوردی، پویا زعفرانی، صبرا محمدنژاد، شهرزاد ونکی و سپیده سیرانی مورد تحلیل فنی و بررسی بصری و بحث و گفت و گوی حاضرین قرار گرفت . #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9000; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9000; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9000; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-16 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); این نشست آموزشی کارگاهی به شکل رایگان، برای همسفران که با ضوابط در نظر گرفته شده ویژه همسفران فعال در انتشار گزارش تصویری و ارایه عکس های منتخب مشارکت داشته اند، برگزار شد. جلسات نقد و بررسی تورهای عکاسی چیلیک بستری مناسب برای باردهی یک حرکت گروهی عکاسی است تا به واسطه اشتراک تجارب به دست آمده و مشاهده هرچه دقیق تر تلاش همسفران تور عکاسی در یک موقعیت و شرایط مشترک، امکان بیان نقد و نظر و سعی در تحلیل عکس های برتر همسفران توسط ایشان فراهم باشد. از جمله تورهای بعدی پایگاه عکس چیلیک حضور در برداشت شالی در مازندران ، روستاهای اصیل کردستان ، اردبیل ، کویر مرنجاب ، آبشار و جنگل های گرگان می باشد. علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری و شرکت در تورهای پایگاه عکس چیلیک، با شماره های مسئول تور 09122797717 و یا دفتر پایگاه: 88348824 تماس حاصل نمایند. برای مشاهده گزارش تصویری تور عکاسی به مقصد دشت لاله واژگون خوانسار و کوچه باغ های سنتی شهر « اینــجــا » کلیک کنید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

عکاسی؛ بهانه آشنایی با فرهنگ ها

operator 680

نویسنده: شیرین برزگر/ قزوین‌ـ خبرنگار همشهری « امین رحمانی » متولد سال 1365 خورشیدی در تاکستان، مسئول کانون عکاسان سینمای جوان این شهر، عکاس مستند و خبری استان است. او که سابقه 6 سال فعالیت و همکاری با خبرگزاری‌های مهر، میزان، آژانس عکس همشهری و نشریات مختلف را دارد، تاکنون موفق به برگزاری 2 نمایشگاه انفرادی و شرکت در 6 نمایشگاه گروهی شده است و دستیابی به 16 عنوان برگزیده در جشنواره‌های داخلی را در پیشینه کاری اش دارد. گفت و گوی ما با وی در یک بعدازظهر بهاری، هنگام مستندنگاری از روستای تاکند از توابع شهر تاکستان صورت گرفت. در چه ژانری عکاسی می‌کنید؟ ژانری که به آن علاقه دارم، مستند اجتماعی است و دلیل این علاقه، تعلق خاطری است که به رشته مردم شناسی دارم. البته در کنار عکاسی مستند، به عکاسی خبری به طور حرفه ام می‌پردازم. سوژه‌های عکس هایتان را بر چه مبنایی انتخاب می‌کنید؟ برای من عکاسی وسیع است و به یک مکان و جای ویژه خلاصه نمی‌شود. نمی‌توانم چند سال به طور پیوسته، فقط از یک دایره محدود جغرافیایی عکاسی کنم و برای همین زیاد سفر می‌کنم. البته سفرکردن عشق و علاقه ام است و فقط به بهانه عکاسی به مسافرت نمی‌روم. سفرکردن باعث آشنا شدن من با آدم‌های مختلف و محیط‌های متفاوت می‌شود. این‌که آدم‌ها کجاها زندگی می‌کنند و چه آداب و فرهنگی دارند و در واقع عکاسی بهانه‌ای است برای این‌که بتوانم با این آدم‌ها آشنا شوم. بنابراین اگر عکاس هم نبودید، سفرهای زیاد به جاهای مختلف را در برنامه زندگی تان داشتید؟ بله صد در صد. اگر عکاس نبودم، بهانه دیگری پیدا می‌کردم. یا نویسنده می‌شدم و می‌نوشتم یا جامعه شناسی می‌شدم که درباره زندگی دیگر اقوام پژوهش می‌کردم. ولی من عکاسی می‌کنم که این آداب و سنت‌ها را به تصویر بکشم و عکسی که می‌گیرم برای هر کسی و به هر زبانی قابل درک است. خود عکاسی دغدغه اصلی من نیست. عکاسی برای من به مثابه ابزار و واسطه‌ای است که با آن فرهنگ کشورم را نشان می‌دهم. حتی گاهی بدون دوربین با آدم‌های مختلف صحبت می‌کنم و راجع به زبان، مراسم و آئین هایشان از آنها سؤال می‌پرسم. می‌کوشم با عکاسی کردن جاهای مختلف را به دیگران بشناسانم و دوربین باعث می‌شود بتوانم انگاره و ذهنیت خودم را درباره آدم‌ها و فرهنگ‌های مختلف به تصویر بکشم و در حافظه دوربینم ثبت کنم. معمولاً چه جاهایی را برای سفرهای عکاسانه انتخاب می‌کنید؟ هیچ گاه تصادفی جایی را برای سفر و عکاسی انتخاب نمی‌کنم. ابتدا راجع به آنجا تحقیق و مطالعه می‌کنم. جاهایی که پیشینه فرهنگی دارند یا مردمش خاص هستند را بیشتر بر می‌گزینم. اگر روستا، شهر یا طبیعت یک منطقه بکر مانده باشد، در سفر کردن به آنجا تردید به دل راه نمی‌دهم. چه وجوه مشترکی در همه جاهایی که برای عکاسی رفته اید، وجود دارد؟ تیپ نگاری، مردم نگاری، قوم نگاری وطبیعت نگاری از مواردی اند که در تمام سفرهایم و در عکس هایم ثبت می‌کنم. در واقع نشان دادن زندگی مردم، موضوع اصلی کارم است و سعی می‌کنم در کنار ثبت زیبایی ها، مشکلات شان را هم نشان دهم. سوژه انسانی در همه عکس‌های من حضور دارد و کوشش می‌کنم، عکسی که خالی از حضور انسان است را هیچ گاه نگیرم. برخورد مردم در نواحی و فرهنگ‌های مختلف ایران، با شما به عنوان یک عکاس چگونه است؟ مردم ایران معمولاً دید چندان خوبی به عکاسان و حرفه عکاسی ندارند. گاهی فکر می‌کنند عکاسی که مشغول عکاسی از یک محل است، دارد جاسوسی می‌کند یا برای سازمانی عکس می‌گیرد که بعداً قرار است آنجا را خراب کند. خیلی از مردم همکاری می‌کنند و بسیاری دیگر هم اجازه عکاسی نمی‌دهند و هزار جور سؤال می‌کنند که برای کجا عکس می‌گیرید و به خاطر این قضیه خیلی اذیت می‌شوم. جالب است که این مشکل، شمال و جنوب هم ندارد و در خیلی از جاهای کشور که برای عکاسی می‌روم، اتفاق می‌افتد. ولی اخیراً که به ارومیه رفتم، مردم خیلی از من استقبال می‌کردند و همه دوست داشتند که ازشان عکس بگیرم. چه قدر به رعایت اخلاق عکاسی متعهد هستید؟ به عقیده من در عکاسی مستند اجتماعی سوژه نباید متوجه حضور عکاس باشد، چون اگر متوجه شود، همه حس و حالی که سوژه دارد از بین می‌رود و اصطلاحاً حالت عکس تصنعی(ساختگی) و از حالت واقعی خارج می‌شود و دیگر آنچنان که باید طبیعی نیست. اگر به هر صورت سوژه انسانی متوجه حضورم شود و اجازه عکاسی ندهد، مطمئناً از او عکس نمی‌گیرم. عکس‌های این سفرها را به چه جاهایی ارائه می‌دهید؟ اگر این پرسش را 4 سال پیش از من می‌پرسیدید، حتماً می‌گفتم که صرفاً برای خبرگزاری‌ها عکس می‌گیرم و تنها می‌خواستم که عکس هایم دیده شود. ولی امروز اصلاً به دید عکاسی برای خبرگزاری که به تولید یک «گزارش تصویری» ختم می‌شود، عکس نمی‌گیرم. گاهی فقط «تک عکس» عکاسی می‌کنم. از سفر که برمی گردم به تک عکس‌ها نگاه می‌کنم. اگر به نتیجه رسیدم که می‌توان این تک عکس‌ها را با گرفتن عکس‌های بیشتر به یک مجموعه عکس تبدیل کرد. پیش از آن که دوباره برای عکاسی به آن منطقه بروم، یک وقفه زمانی برای فکرکردن به سوژه‌ها و نوع عکاسی ام ایجاد می‌کنم. پس از این که مجموعه عکسم کامل شد، تصمیم می‌گیرم برای این که عکس هایم را به صورت نمایشگاه عرضه کنم یا کتاب عکس چاپ کنم یا هردو. گزارش تصویری گرفتن برای خبرگزاری‌ها را به موضوعات صرفاً خبری محدود کرده ام و دیگر برای خبرگزاری ها، عکس مستند اجتماعی نمی‌گیرم. در حال حاضر، یک کتاب مجموعه عکس درباره شهرستان تاکستان در دست چاپ دارم. تاکنون 3 نمایشگاه انفرادی عکس در تاکستان برپا نموده ام و در قالب چند نمایشگاه گروهی عکاسی در تهران مشارکت کرده ام. برپایی نمایشگاه عکس در استان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ متاسفانه بازدیدکننده‌ها در شهرستان‌ها بسیار کم هستند و در بحث برگزاری نمایشگاه عکس در شهرستان ها، نمی‌توان روی بازدید مخاطبان چندان حساب کرد. بیشتر به عنوان نوعی سابقه(رزومه) سازی مطرح است. فقط در افتتاحیه ممکن است، تعدادی از دوستان هنرمند یا معدودی از هنردوستان حضور داشته باشند. در بحث فروش عکس، حتی در تهران هم چندان رونقی دیده نمی‌شود، مگر این که عکاس خیلی به نام باشد که بتواند عکس هایش را به فروش برساند. می توان به عکاسی به عنوان یک شغل نگاه کرد؟ بله. لازم به توضیح است که عکاسی شاخه‌های مختلفی دارد و بستگی دارد، بخواهید در چه زمینه‌ای فعالیت کنید که از شاخه‌های پرکار عکاسی، عکاسی آتلیه‌ای و عکاسی خبری هستند. در مورد عکاسی خبری، اگر چه در شهرستان‌های استان قزوین چندان نمی‌توان روی درآمدش حساب کرد، ولی عکاس‌های خبری که در تهران کار می‌کنند و با حقوق ثابتی که می‌گیرند درآمدشان بد نیست. ولی من به عنوان یک عکاس خبری از درآمدش راضی نیستم، چون متاسفانه نه بیمه هستم و نه حقوق ثابت دریافت می‌کنم. در کشور ما هم هیچ سازمان و نهادی از این شاخه عکاسی حمایت قاطعی نمی‌کند. عکاسی مستند هم که کاملاً بر اساس علاقه است و اصلاً نمی‌شود به عنوان شغل به آن نگاه کرد. عکس مستند در دراز مدت ارزش پیدا می‌کند .

آغاز کار اتاق فکر عکاسی در همدان

operator 1011

مطالعه و آسیب شناسی با آغاز کار اتاق فکر عکاسی کشور در همدان انجام می شود .   مدیر سازمان هنری سیمرغ از ایجاد اولین اتاق فکر عکاسان کشور با هدف بررسی، مطالعه ، آسیب شناسی و مرتفع کردن موانع رشد هنر عکاسی و عکاسان در استان همدان خبر داد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، مهدی شریفی با اعلام این خبر گفت: یکی از موارد مهمی که در هنر عکاسی ابتر مانده و نیازمند نگاه ویژه است ، مطالعه و بررسی آسیب های مختلف در حوزه های مرتبط با هنر و دانش عکاسی است تا همسو و همزمان با سیر پیشرفت و تکامل این هنر ، آسیب های فرا رو توسط اعضای همین خانواده بزرگ شناسایی و در جهت رفع آن انعکاس و اقدام لازم صورت یابد ، با توجه به همین مورد برآن شدیم تا با بنا نهادن اتاق فکر عکاسان در استان همدان که با حضور جوانان فعال و خوش فکر، متخصصان تجربی و علمی و اساتید رشته های مرتبط نقش تسهیلگر را ایفا کنیم. وی افزود:اهداف ایجاد این اتاق را می توان در دو بخش اجرایی و سیاستگذاری قلمداد کرد که با بررسی و تعیین اولویتها و مطالعه ، پژوهش و تحقیق میدانی و با استفاده از پتانسیل علمی و تجربی اعضای جوان و علاقه مند بخش بندی و در جهت اجرا و انعکاس به متولیان و سیاستگذاری هنری اقدام کرد. در اولین نشست اعضا ضمن تعیین شاکله اتاق فکر ، 5 اولویت آموزش ، موارد حقوقی ، فرهنگسازی ، برنامه و بودجه و سبکشناسی را مشخص و بررسی جزییات آن را به جلسات مدون که هر 15 روز یکبار برگزار خواهد شد موکول کردند. لازم به ذکر است خروجی مطالعات انجام شده با توجه به جایگاه مشورتی و توان اجرایی سازمان هنری سیمرغ به دو صورت خواهد بود. موارد قابل اجرا توسط مجموعه و با همراهی متولیان هنری همچون حوزه هنری ، سینمای جوانان ، بسیج هنرمندان و اعضا جامه عمل داده و موارد مرتبط با اسناد بالادستی و سیاستگذاری در قالب پیشنهاد و مصوبه به مراجع دولتی منعکس و در جهت رفع موارد و اجرایی شدن طرح ها در راستای ارتقا جایگاه این هنر و رفاه اعضای خانواده عکاسی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس محیط زیست در کردستان

operator 1092

نمایشگاهی از آثار عکاسی جمشید فرجوند فردا با موضوع محیط زیست و با عنوان : « وه ژیان زانستن » در محل نگارخانه حوزه هنری در شهر بیجار در حال نمایش است. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه که از هفته آخر خردادماه و به مدت ده روز به نمایش درآمد، تعداد 30 قطعه عکس از حیات وحش و طبیعت استان و منطقه تاریخی دیار گروس به شکل رنگی و با چاپ دیجیتال در اندازه 50 در 70 سانتیمتر به نمایش گذاشته شده است. جمشید فرجوند فردا متولد دی ماه سال 1340 و از جمله عکاسان استان کردستان است که با وجود برخورداری از تحصیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی رشته نقاشی ، عکاسی مستند را با گرایش های اقوام و طبیعت قریب به سه دهه است که به شکل جدی و حرفه ای ، تجربه می کند. ایشان عنوان نمایشگاه را نیز بر اساس احترام به فرهنگ کردزبانان و اهالی منطقه به زبان کردی به معنای « احترام به زندگی » برگزیده است . نمایشگاه عکس محیط زیست با عنوان : « وه ژیان زانستن » به مناسبت گرامی داشت هفته جهانی محیط زیست برگزار شده بود که با شعار « احترام به زندگی » و با هدف معرفی قوچ و میش ارمنی منطقه بیجار و ایجاد کمپنی در راستای حمایت از این حیوانات بومی برگزار شده و با توجه به شرایط استقبال از نمایشگاه ، امکان دیدار از این عکس ها تا پایان روز پنجشنبه 10 تیرماه سال جاری تمدید شده است. عکس های ارایه شده در این نمایشگاه به نفع حفاظت از حیوانات نامبرده شده و معرفی و حمایت از اینگونه های جانوری نادر به فروش رفته و هزینه خواهد شد. علاقه مندان می توانند همه روزه در ساعات 9 تا 12 و 15 تا 19 از عکس های به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه دیدن کنند . نگارخانه حوزه هنری شهرستان بیجار در استان کردستان ، شهرستان بیجار ، خیابان شهدا ، ساختمان کتابخانه سابق واقع شده است . منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه گروهی عکس « رمضان » در موزه عکسخانه شهر

operator 1222

نمایشگاه گروهی عکس « رمضان » همزمان با روزهای نیایش و شب های قدر در محل موزه عکسخانه شهر گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، از نمایشگاهی از آثار عکاسان با موضوع رمضان که چندی پیش به واسطه یک فراخوان داخلی جمع آوری شده است ، در قالب نمایشگاهی گروهی در محل نگارخانه موزه عکسخانه شهر به نمایش گذاشته می شود. در نمایشگاه گروهی عکس « رمضان » تعداد 14 عکاس با 17 قطعه عکس رنگی و سیاه سفید در اندازه : 30 در 40 سانتیمتر ارایه شده است . اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه به این ترتیب عنوان شده است : سارا باقریان ، جاوید تفضلی ، محسن خراسانی ، مژگان مرزبان ، ساناز منعمی ، سهیل قنبرزاده ، هادی دهقانپور ، کیانوش سعادتی ، سعید فدائیان ، اصغر عبدی ، مهدی عباسی ، مبین  سمیعی ، احسان جزینی و عبدالحمن مجرد. نمایشگاه گروهی عکس « رمضان » ساعت 15 روز یکشنبه 6 تیرماه جاری در موزه عکسخانه شهر گشایش یافته و تا ساعت 18 ادامه خواهد یافت . سایر علاقه مندان می توانند همه روزه تا پایان روز شنبه ۱۹ تیرماه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 16 و پنجشنبه ها از ساعت 9 تا 12 از عکس های این نمایشگاه گروهی دیدن کنند. موزه عکسخانه شهر در تهران ، میدان هفتم تیر ، میدان بهارشیراز ، بوستان بهارشیراز واقع شده است . منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس « وان ایکس » در شهر کتاب ابن سینا

operator 907

نمایشگاهی از آثار عکاسی دو تن از عکاسان جوان با عنوان « وان ایکس » در نگارخانه شهر کتاب ابن سینا در تهران در حال برگزاری است . به گزارش « پایگاه عکس چیلیک » در این نمایشگاه آثار عکاسی محسن جعفر طهرانی و محمد علوی از موضوعاتی چون طبیعت و حیات وحش در قالب 10 قطعه عکس رنگی در اندازه 60 در 90 سانتیمتر در حال نمایش است . بیننده در این نمایشگاه، در بین عکس های ارایه شده با ویرایشی اغراق امیز در تنظیمات فنی عکس ها ، آثاری از منطقه کویر مرنجاب واقع در همسایگی شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان ، صورتی از شیر ثبت شده در باغ وحش بوستان ارم ، منظره ای از پرواز پرندگان ساحلی در شهر استامبول در کشور ترکیه، روستای تاریخی ماسوله در استان گیلان و … را مشاهده می کند. دیدار از عکس های این نمایشگاه همه روزه تا پایان پنجشنبه 10 تیرماه جاری از ساعت 9 تا 22 و جمعه ها از ساعت 10 صبح ممکن است. نگارخانه شهر کتاب ابن سینا در شهرک قدس(شهرک غرب)، انتهای خیابان ایران زمین، شهر کتاب این سینا، طبقه سوم واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

حمید فروتن آمد ، کاوس صادقلو رفت

operator 1368

با برگزاری نخستین جلسه اعضای هیات مدیره نهمین دوره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران ، عناوین مسئولیتی تعیین شد. به گزارش « پایگاه عکس چیلیک » به نقل از دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران ، نخستین جلسه هیات مدیره منتخب نهمین دوره مجمع عمومی این انجمن ، روز گذشته – 1 تیر ماه 1395 – برگزار و مسئولیت های کلیدی انجمن همچون: رییس ، نایب رییس ، خزانه دار و دبیری انجمن تعیین و معرفی شدند . مطابق اساسنامه انجمن منتخبین مجمع عمومی حداکثر یک هفته پس از انتخابات در نخستین جلسه از میان اعضای هیات مدیره باید افرادی را برای تصدی مسوولیت های هیات مدیره تعیین کنند. در ابتدای جلسه اول هیات مدیره منتخب که با حضور بازرسان و اعضای علی البدل هیات مدیره برگزارشد پس از خیر مقدم توسط غلامرضا حافظ القرآن ، بازرس انجمن به اعضای جدید ، گزارشی از روند برگزاری انتخابات و نقاط ضعف و قوت آن به اعضای حاضر در جلسه ارایه شد. همچنین در ادامه جلسه کاوس صادقلو رییس هیات مدیره دوره هشتم و یکی از منتخبین این دوره ضمن تبریک به اعضای دوره جدید هیات مدیره و بازرسان گزارشی کوتاه از عملکرد هیات مدیره دوره قبل ارایه داد و توصیه هایی در مورد ادامه روند پیگیری ومراحل اجرایی کارهای نیمه کاره و طرحهای پیشنهادی به اعضای هیات مدیره نمود. در ادامه جلسه جهت تصدی مسوولیت های انجمن اعضای هیات مدیره منتخب پس از بحث و بررسی و رای گیری به ترتیب: حمید فروتن را به عنوان رییس هیات مدیره ، مرتضی فرج آبادی را به عنوان نایب رییس ، مهدی قاسمی را به عنوان خزانه دار و اصغر آزاددل را به عنوان دبیر انجمن انتخاب کردند. اعضای حاضر در پایان متفق القول بر این نکته تاکید داشتند که به زودی با برگزاری جلسات منظم ، هرچه سریعتر نسبت به تشکیل کمیته های انجمن، طبق اساسنامه و با کمک اعضای انجمن اقدام نمایند. کاوس صادقلو از سال 1380 وارد هیات مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات شد و در طی سال های 1381 تا خرداد ماه 1395 در مجموع 11 سال عهده دار مسئولیت ریاست انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران بوده است. نهمین دوره مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران جهت انتخابات هیات مدیره وبازرسان روز پنج شنبه 27 خرداد در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای ارسباران برگزار شد که با رای اعضای انجمن از میان 21 نامزد به ترتیب : محمد نوروزی ، کاوس صادقلو ، مرتضی فرج آبادی ، اصغر آزاددل ، علی حسن پور ، حمید فروتن و مهدی قاسمی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و ابراهیم نوروزی و محمد جعفری به عنوان علی البدل هیات مدیره و همچنین: غلام رضا حافظ القرآن و سجاد صفری به عنوان بازرسان اصلی و ناصر صحت به عنوان علی البدل بازرسان انتخاب شدند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

یادداشت: عکاسان نمی بینند! با خیال راحت منتشر کنید

operator 2394

در گوشه گوشه ی این شهر که قدم می زنی میخ دیوارهای مهربانی را می بینی که چندی پیش مهربان تر بودند. میخ بودند ولی چند قطعه لباس وزین و سالم را به شان آویزان می دیدی. نمی دانم چرا اینگونه راحت و ساده از هر اقدام زیبایی ناگاه در سراشیبی عادت می افتیم و دیگر انگار نه انگار که دیواری بود و میخی بود و مهربانی بود و نیازمندی که وعده شده بود حامی حس و آبرویش باشیم. در گوشه گوشه ی تهران، این شهر دور افتاده از اخلاق که مادر فرهنگ و پایتخت کشور است هر روز گلی نو به بار می نشیند و دسته گلی تازه به آب فرهنگ می روید. بحث را به حاشیه نبرم که قصه همان قصه ی همیشگی نمایش عکس است بی نام عکاس! نه، شاید موضوع این باشد و درد تکرار این عارضه است در پیش چشم مدیران انجمن های عکاسی که دی روز که گذشت شعارشان حمایت از عکاسان بود و امروز در گوشه گوشه ی این شهر که قدم می زنند نمی بینند که چه ساده نمایش عکس ها بی نام عکاس در حال روی دادن و اتفاق و تکرار است. پس آقایان مدیران شهری و فرهنگی! « عکاسان نمی بینند! با خیال راحت منتشر کنید » عکاسانی که خالق اثرند نمی بینند! آنانی که صاحب و امانتدار اثرند نمی بینند! و انجمن های عکاسی ما هم که در هر مناسبتی دم از حق و حقوق و حمایت و پشتیبانی می زنند، هم نمی بینند! چندی پیش « نگارخانه ای به وسعت یک شهر » را شاهد بودیم که بانیان آن این حرکت را در راستای تربیت دید شهروندان و معرفی مردمی آثار برتر هنرمندان هنرهای تجسمی ایران و جهان خواندند. حرکتی زیبا، موثر و فراگیر که می توانست به ساده ترین شکل ممکن و با محاسبات ابتدایی، به مناسبت های مقدس تداخل پیدا نکند و ذائقه ی هنری مردمان پایتخت نشین را عوض کند و ارتقاء بدهد ولی در بخش عکس آن شاهد بودیم که برخی آثار بی نام عکاس! با عنوان درشت یکی از انجمن های عکاسی نامدار فعال در حوزه انقلاب و دفاع مقدس آذین شده بود. البته که هیچ توضیحی هم از سوی مسئولین آن انجمن به اذهان عمومی جامعه عکاسی داده نشد و صدالبته که سازمان زیباسازی شهرداری هم از این روش های ارایه استقبال می کند. عکس هایی که بی نام عکاس و با نام درشت و قابل مشاهده با عنوان « انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس » به نمایش درآمد. انجمنی که باور داریم پناه و پشتیبان عکاسان انقلاب و دفاع مقدس است شایسته بود در مسیر رویت این خطا و در کنار عنوان درشت انجمن… که نامی از عکاس مسلمان اثر دیده نمی شد، توضیحی می داد، ولی دیدیم که هیچ نامه عذر و توضیح اعتذار و شرحی هم بر این خطای آشکار ارایه نکرد. شاید این متن – اندکی – ریشه های بغض مدیران و عکاسان ما را فعال تر کند ولی تقوا پیشه کنید و در ماه میهمانی پروردگار بیایید و این بی اخلاقی فراگیر و حق الناس مشهود و کارشکنی آشکار را به استناد ماده و تبصره اساسنامه تان پیگیری کنید و مانع شوید. چندی پیش در سازمان قطار شهری تهران و حومه هم نمایش آثار عکاسان را با کشیدگی ها و اعوجاج ها و نامهای جابجا و اشتباه های بسیاری در ارایه شاهد بودیم و آنچه از « انجمن دوستدار میراث فرهنگی » دیدیم، ندیدن این خطای وسیع بود و سکوتی معنادار در پس آن … اگر رویداد اینگونه خطاها روزی از سوی مدیران فرهنگی در حوزه شهری بود، باور داشتیم که وابسته به آمار و نمودار و گزارش و بیلان و عدم آگاهی و نداشتن دغدغه است ولی وقتی عکاسان نامدار پشت این رویدادها هستند، دردناک است و چه بسا – اصلا – پذیرفته نیست. نگذارید که ما هم مثل مدیران باور کنیم: عکاسان نمی بینند! شاید هم بیان یک اعتراض محترمانه می تواند روابط را مخدوش، تماس ها را مسدود، سالن ها را سلب و امتیاز واگذاری نگارخانه های خانه هنرمندان و دیگر امکانات را محدود و چه بسا به صفر برساند. « انجمن عکاسان ایران » چندی پیش بود که همگرایی هفت عنوان انجمن تخصصی را با هم فریاد کرد و مبارک دانست و این همگرایی چند روزه را افتخار دانست ، ولی دریغ از یک صدای ناله در قبال این درد مشترک از هیچ یک از این انجمن های تخصصی عکاسی و مدعی حمایت از حقوق عکاسان! یعنی کم کم بایستی بپذیریم که معبر آمد و شد هر روزه عکاسان در خیابان های تهران و وجود این همه بیلبوردهای شهری مزین به عکس عکاسان بی هیچ درج نامی از عکاس، برای عکاسان و حتی مدیران انجمن های عکاسی ما عادی شده است ؟ شاید هم بایستی قبول کنیم که: عکاسان نمی بینند! البته این سکوت و این ندیدن ها شایسته مدیرانی است که حداکثر به واسطه ی کاغذی سپید با دستخطی سیاه به بزرگای 20 در 30 سانتیمتر می آیند و می روند و اگر در مراسمی در ردیف ابتدای صندلی های سالن ننشینند زانوانشان دردهای خاصی می گیرد، نه مدیران انجمن های عکاسی و اعضای هیات مدیره های این انجمن های تخصصی. ما نمی خواهیم باور کنیم که مدیران انجمن های عکاسی ما در طول « ده روز با عکاسان » با عکاسان هستند و در طول سال با سیاست های دور از تدبیر مدیران شهری و شعار می دهند: « با دوربین وارد شوید » و روح این عبارت را در سطح شهر وسیعی چون پایتخت که الگویی برای استانها و دیگر شهرستانها است – به هیچ عنوان – باور ندارند. نمایش عکس بی نام عکاس در تهران یعنی الگویی موجه برای مدیران فرهنگی شهرستان های ما که هر اتفاقی را پس از چندی از پایتخت الگو می گیرند و عکاسان ایرانی در استان ها و شهرستان های ما کم بر سر این قبیل بدیهیات با مدیران فرهنگی شهرشان مجادله ندارند. به احترام عکاسان غیر تهرانی، کمی به ارایه این آموزه های سرتاپا خطا و الگوهای زشت به مدیران فرهنگی در سرتاسر کشور پایان دهید. شاید این متن به مذاق آقایان عکاسان خوش نیاید ولی این تذکر لازم است « لطفا به رای اعتمادی که عکاسان به شما دادند تکیه کنید و نه لبخندهای زودگذر و فریبنده و مجالسی که دعوت می شوید برای کاشت نهال و این قبیل بازی های نمادین که هیچ بهره ای به احوال نامساعد عکاسی کشور نداشته و ندارد ». آقایان مدیران و اعضای هیات مدیره انجمن های تخصصی عکاسی و عکاسان عضو در هر یک از این نهادها و تشکل ها و گروه ها! مدیران ما به واسطه ی سکوت و سیاست های شما باور کرده اند: « عکاسان نمی بینند! با خیال راحت منتشر کنید ». مسئول این باور غلط کسی جز صاحبان سکوت و چشم بستن ها نیست. برای بسیاری از این عکس ها سرمایه های انسانی و ارزش های معنوی این سرزمین صرف شده است پس شما هم با تماسی، نامه ای، لبخندی و لحنی ملیح و ملایم از تکرار اینگونه جنایت های فرهنگی مانع شوید و باور بیمار برخی مدیران و مسئولین ما را که سالهاست باور کرده اند عکاسان نمی بینند! درمان کنید. نگذارید در هر مناسبتی، عکسی که حامل بار وزینی از باور و ایمان و ارزش های این خاک پر گهر است و می تواند با مفاهیم عمیق انسانی، تربیت کننده نسلی خردمند و حماسه آفرین برای کشور باشد، بی نام و نشان به حراج و تاراج گذاشته شود و اعتماد عکاسان نسبت به شما بیش از این مخدوش شود. نگذارید عکاسان انقلاب که در همه ی سال عکاس انقلاب اند – فقط – در دهه فجر دیده و مطرح شوند و ابزار کسب کاسبان آنتن شناس و قدرنشناس شوند. نگذارید عکس های بی نام عکاسان از موضوع معنوی و گرایش های فاخر اعتقادی همچون: نماز و نیایش و قرآن در ماه مبارک رمضان، بدون رعایت حقوق بدیهی عکاس بیش از این در فضای بی روح شهر جولان دهد. سری به نمایشگاه وزین قرآن بزنید و نمایشگاه عکسی را که خود سالهای پیش بانی آن بودید را دوباره ببینید. عکسی می تواند نافع اخلاق و اعتقاد اهالی جامعه باشد که از مسیر صحیح و حلال به منظر مخاطب رسیده باشد و ارایه و کلمه نام و نام خانوادگی حداقل شرط انصاف در ارایه اثر هنری است که امروزه در فضای شهر به تکرار می بینیم رعایت نمی شود و شما همچنان سکوت پیشه کرده اید. مالکین این تابلوهای شهری هر سازمانی باشد، این سکوت شماست که جسارت وسعت بخشیدن و عمق دادن بیشتر را به خاطی می دهد. اگر برای یک بار « انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران » با مشاهدۀ این خطا ، با لحنی ملایم و ادبیاتی دوستانه این آگاهی را به خاطیان همکار و غیر همکار گوشزد می کرد امروز تعدد این عکس های بی نام و نشان در چهار سوی شهر بیداد نمی کرد. بی نیاز از توضیح است که در این قصور حتی مدیران  و اعضای هیات مدیره « انجمن عکاسان سینمای ایران » ، « انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی » و « انجمن عکاسان خانه تئاتر » هم شریک تقصیراند. آقایان مدیران انجمن های تخصصی عکاسی ! شما که پیش از مدیر شدن عنوان عکاس را به پیشانی دارید! شما هر کدام سرمایه های فرهنگی، هنری این سرزمین هستید، خطای سکوت و ندیدن ها و مصلحت انگاری های شما به هیچ دلیلی قابل درک و اغماض نیست. سرنوشت یک اتفاق ساده همچون نمایش نام عکاس را در کنار عکس به روزگار میخ های دیوار مهربانی دچار نکنید و بین میخ های بی جان و آثار عکاسان عزیز این جامعه که جان در پس هر ثبت گذاشتند، اندکی تفاوت قائل باشید. لطفا در کنار ندیدن های تان ، کمی ببینید و به جای عکاس و بیننده و شهروند و نسلی که در آینده از شما و سکوت تان یاد خواهد کرد، آه بکشید. عکس و متن: مهدی سروری منبع: پایگاه عکس چیلیک * امکان درج نظر و دیدگاه شما مخاطب محترمی که موافق یا مخالف هستید، با هدف ارزیابی و نقد این یادداشت، در ذیل این متن مهیا است. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– « پایگاه عکس چیلیک » با دعوت به خویشتنداری، حفظ متانت و رعایت اصول اخلاقی ، از فرد فرد منتقدان در سراسر استان های کشور ، تقاضا دارد برای رسیدن به جامعه ای سلامت در هنر عکاسی ایران ، متن های خود را با ذکر نام و بی هیچگونه اهانتی به شخص یا اشخاص به نشانی: ChiilickNews@gmail.com ارسال نمایند.

نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران برگزار شد

operator 1641

نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران ، پیش از ظهر امروز پنجشنبه 27 خردادماه با حضور اعضای این انجمن به حدنصاب لازم رسید و برگزار شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، این نشست که با اطلاع رسانی در کانال تلگرام و نظام اطلاع رسانی پیامکی انجمن نسبت به دعوت از اعضا انجام گرفت دقایقی تاخیر در آغاز جلسه را به همراه داشت. این در حالی بود که با گذشته یک ساعت از زمان اعلامی آغاز مجمع ، محمد نوروزی به عنوان بازرس انجمن از رسمیت یافتن این جلسه خبر داد و درهای خروجی سالن را به دلیل حفظ رسمیت تعداد حاضرین ، تحت کنترل قرار داد. در ابتدای این جلسه کاوس صادقلو به عنوان ریاست انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در جایگاه حاضر شد و پس از خیرمقدم به حاضرین ، با ذکر صلواتی در خواست کرد که بر پا بایستند و با خواندن فاتحه و دقیقه ای سکوت ، ادای احترامی به روح عکاسان پیشکسوتی چون: غلامحسین ملک عراقی و اصغر بیچاره(ژوله) که در طی آخرین دوره فعالیت انجمن در ماههای اخیر به رحمت پروردگار پیوستند ، داشته باشند. سپس ایشان با ادای تسلیت به حضور علی حسن زاده ، دیگر عکاس و عضو این انجمن به دلیل سانحه ای که در آن مصدوم شد و همسرشان را از دست دادند نیز صلواتی دیگر را از حاضرین درخواست کرد. پس از این مقدمه ایشان از حاضرین خواست هیات رئیسه سنی جلسه را تعیین کنند که با پیشنهادات حاضرین: محمد صیادصبور به عنوان رئیس، سعید صادقی به عنوان نائب رئیس، حجت الله سپهوند به عنوان منشی ، جاسم غضبانپور و فرهاد سلیمانی به عنوان ناظر و شاهد نخست و دوم در جایگاه هیات رئیسه نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران قرار گرفتند. سپس با دعوت از محمد جعفری به عنوان خزانه دار ، گزارش مالی انجمن ارایه شد و ریز اطلاعات مالی و درآمدهای ناشی از پذیرش حامی، مشارکت و ارایه خدمات و حق عضویت ها و همچنین سرمایه گذاری و گشایش حساب کوتاه مدت به مبلغ حدود 400 میلیون ریال در بانک ، ارایه شد. پس از جعفری ، بازرس انجمن غلامرضا حافظ القرآن در جایگاه حاضر شد و پس از ارایه گزارشی مختصر و گذرا! نسبت به برخی ابهامات ، توضیحاتی سریع و کوتاه را ارایه کرد. (در صورت ارسال گزارش بازرس، متن منتشر خواهد شد) از جمله اعتراض های ایشان عدم تشکیل جلسه در سه ماهه پایان دوره بوده و از جمله پاسخ های ایشان به پرسش ها، ابهام در خصوص غیبت های متوالی و بیش از حد مجاز برخی از اعضای هیات مدیره بود که یک به یک از ایشان نام برده شد و تعداد جلسات حضور و تعدد غیبت هاتی ایشان برای حاضرین گزارش شد. در این گزارش برخی از اعضا نزدیک به 12 جلسه از 32 جلسه برگزار شده در طول سال را غایب بوده اند. این در حالی است که مطابق با اساسنامه این انجمن حداکثر تعداد غیبت اعضای هیات مدیره نبایستی از 3 جلسه تجاوز کند. جلسه در گوشه و کنار با نجواها و اعتراض هایی آرام پیش می رفت که محمد صیاد به عنوان رئیس هیات رئیسۀ سنی جلسه با درخواست حضور از کاوس صادقلو ، با گذشت از چرایی عدم تشکیل جلسه در آخرین ماه های فعالیت انجمن ، از ایشان به استناد نامه بازرس انجمن به تاریخ شهریور ماه 1394 درباره دلیل عدم جایگزینی اعضای علی البدل به جای خاطیان نامبرده ای که به حاضرین معرفی شدند جویا شد که صادقلو با وجود دریافت تذکرات پیاپی از سوی ریاست جلسه و پذیرش ارایه صرفا ادله، با بیان پاره ای دلایل اعم از رسیدگی به جریان امور انجمن و مشکلات اداری و زمان بر بودن جابجایی اسامی و در پی آن اعلام ها و گزارش ها به نماینده وزارت کار و دریافت تاییدیه و چاپ روزنامه رسمی و … و توضیحات ویژه ای را ارایه کرد و در نهایت ، رضایت خاطر هیات رئیسه را تامین کرد. در ادامه روند جلسه برخی اعتراض ها به صورت تذکر که بعضا نظم جلسه را نیز مورد تشویش قرار می داد و از سوی ریاست جلسه به ارایه تذکر منجر می شد به اشکال: گسیخته ، آرام ، شفاهی و نوشتاری از سوی برخی چون : مهدی قاسمی ، یلدا معیری ، سجاد صفری ، ساتیار امامی ، اصغر آزاددل ، مجید شادمان نژاد و محمد نوروزی مطرح شد. جلسه با وجود تنش ها و تشنج ها ادامه پیدا کرد و برخی با حضور در جایگاه و بیان برخی نکات ، چنان حساسیت دیگری را برمی انگیختند که همه در صدد بودند تا از حق خود برای پاسخ و دفاع و بیان استفاده کنند و همین روحیه باعث شد تا این مجمع با قریب به دو ساعت تاخیر به نتیجه برسد. بخش بعدی جلسه به معرفی کاندیداها گذشت که این بخش هم حساسیت ها و حاشیه های مربوط به خود را داشت. در پایان برگه های ارایه رای با درنظر گرفتن 7نام برای کاندیداهای هیات مدیره و 2 نام برای بازرس در بین اعضای دارای کارت معتبر انجمن تقسیم شد که در نهایت پس از جمع آوری آرا و ثبت تعداد آرای ماخوذه اسامی کاندیداها با رای های متخذه بر تابلوی جایگاه در برابر همگان مورد نمایش قرار گرفت . کاندیداهای حضور در هیات مدیره: ساتیار امامی ، اصغر آزاددل ، محمد جعفری ، علی حسن پور ، مجید سعیدی ، علیرضا سلطانی شاد ، مجید شادمان نژاد ، علیرضا شکاری ، کاوس صادقلو ، محمدرضا علی مددی ، مرتضی فرج آبادی ، نصرالله(حمید) فروتن فر ، بابک فروتنی ، مهدی قاسمی ، مصطفی قطبی ، مهدی میرزائی ، ابراهیم نوروزی و محمد نوروزی فراهانی . در اینجا به برخی حواشی نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران اشاره می شود: *این جلسه از مجمع از ابتدا با حضوری چشمگیر از سوی برخی جوانان عکاس همراه بود که این حضور برای بسیاری معنادار بود. *نزدیک به نیمی از تعداد حاضرین قانونی در این جلسه، با وکالت قانونی به حاضرین به امار حاضرین افزودند. *برخی کاندیداها در زمان مربوط به معرفی شان به فهرستی از اسامی اشاره می کردند که ائتلافی از پیش شکل گیری شده را حکایت می کرد. *در میان رفتارها اعتراض آمیز و مخدوش کننده نظم جریان مجمع، محمد صیاد به عنوان رئیس جلسه از یکی از پیشکسوتان در ردیف ابتدایی درخواست کرد تا سرپا بایستد و خطاب به جوانان حاضر گفت: «آنهایی که دم از احترام و تکریم پیشکسوتان می زنید! آیا این مرد را می شناسید؟» این مرد محمد ذبیحیان بود که با پایی مصدوم و مجروح در جلسه حاضر شده بود و با تشویق حاضرین سرجای خود نشست. *در این جلسه بهاره زمانداری که سالها زحمت مسئولیت دفتر انجمن را عهده دار بود حاضر بود و در کنار بهاره ممقانی ، مسئول دفتر جدید انجمن به یاری و پیشبری امور می پرداخت . *برخی بزرگان و پیشکسوتان عکاسی همچون: محسن شاندیز ، مهدی منعم ، منوچهر یگانه دوست و اسعد نقشبندی کاملا آرام و بدون دخالت ، فضای حاکم بر جلسه را رصد می کردند . *در جریان جلسه محمد صیاد ، عکاس نامدار و نام آشنای بسیاری از حاضرین چندین بار بدون به اشاره به شخص و خطاب به همگان، به اهمیت فضایل اخلاقی و دوری از برخی رفتارها اشاره کرد. *فرهاد سلیمانی نیز در فواصل جلسه تاکید کرد «با خودمان صادق باشیم و اگر زمان کافی برای حضور در جلسات نداریم اجازه بدهیم این فرصت در اختیار دیگران باشد تا این انجمن سرپا بماند». *در جریان برگزاری این مجمع ، عدم حضور آقایان هیات موسس انجمن – که در قید حیات هستند – همچون: سیف الله صمدیان، محمد فرنود ، نادر داودی و محسن راستانی کاملا مشهود و سوال برانگیز بود. *محمد صیاد در حین خطاب مبالغه آمیز یکی از جوانان حاضر با لفظ «استاد» خاطره ای از مرحوم حاج اسماعیل زرافشان تعریف کرد که عکاسان جوانی که وی را در همه جا استاد می خواندند و در حین عکاسی در استادیوم که در هجمه ای پیرمرد را به زمین زدند، زرافشان گفت: « همه جا استا خطابم می کنید و اینگونه نقش زمینم می کنید! ». *در طول زمان برگزاری جلسه نهمین مجمع عمومی انجمن، نماینده ای از وزارت کار در سالن معرفی و رویت نشد! *مجید شادمان نژاد در حین معرفی خود به عنوان کاندیدا بنا بر دلایلی با رنجش خاطر مواجه شد و بلافاصله از کاندیداتوری هیات مدیره انصراف داد. انصراف ایشان با دستور ریاست جلسه مبنی بر پاک کردن نام ایشان از تابلو مواجه شد که با اعتراض برخی جوان ترها، جناب صیاد با صلابت پاسخ دادند: ایشان خودشان حی و حاضر اعلام انصراف می کنند و شما به چه عنوان مانع انجام این درخواست می شوید؟ *یکی از کاندیداها در حین معرفی، عبارت « اینقدر آلودگی در انجمن های ما هست که … بماند!» را بیان کرد و بیان این جمله با مکث و سکوت در ادامه واکنش ریاست جلسه و حتی بعضی از حاضرین در ردیف های جلویی سالن را به همراه داشت. *بابک فروتنی با وجود عهده داری نمایندگی مجید سعیدی که در ماموریت عکاسی به سر می برد در جایگاه حضور یافت و به معرفی ایشان پرداخت. ایشان در ادامه به عنوان کاندید طرح و برنامه های آتی خود را اعلام کرد که با تذکر سپهوند، عصبانی شد و پیش از ترک جایگاه با وجود دقایقی غیبت ریاست جلسه، بنابر توصیه فرهاد سلیمانی به عنوان ناظر و شاهد، از زمان بیشتری برای معرفی ایده ها و نیازهای انجمن برخوردار شد . *اغلب کاندیداها در زمان معرفی خودشان به بیان برخی شبهات و اشکال ها و اعتراض ها و بعضا کنایه ها می پرداختند که این رفتارهای سخیف از سوی حاضرین مطرود بوده و ریشه اینگونه بکارگیری ادبیات، برای بسیاری از دست اندرکاران، مشهود بود. *ابراهیم نوروزی به عنوان یکی از کاندیداها مدعی شد: انتهای کار یک مدیر خوب بایستی پس از یک، دو یا پنج سال دیده شود و اگر کسی کاری کرد باید برود کنار و اگر کاری نتوانست انجام دهد که معلوم باید چه کند . ایشان در ادامه معرفی خود اظهار داشت: من معتقدم در بسیاری از زمینه ها کم کاری شده است. زمینه هایی چون: آموزش عکاسان، حمایت از عکاسان خبری، تکریم جایگاه پیشکسوتان و همچپنین بازگرداندن انجمن به جایگاه واقعی اش. *ساتیار امامی در حین ارایه گزارش کاوس صادقلو به بیان شفاهی اعتراض هایی که داشت پرداخت و در بین صحبت هایش بارها به مسئله غیبت ها اشاره کرد و با وجود 12 جلسه غیبت -طبق گزارش بازرس – سوال کرد: با وجود این تعداد غیبت که اطلاع داده شده بود، چرا کسی بنده را طبق اساسنامه از فهرست هیات مدیره حذف نکرد؟ *در بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسین هیچ نامی از خانم های عکاس دیده نمی شد. *با وجود اعلام کاندیداتوری علیرضا شکاری و غیبت ایشان در جلسه امروز مجمع ، ایشان مطابق ثبت رای خوان و نگارنده بر تابلو از یک رای برخوردار شده بود. بنابر فهرست دبیرخانه و مسئول حضور افراد در این مجمع تعداد 90 رای دهنده در جلسه حضور به هم رساندند که اسامی رای دهندگان به این ترتیب معرفی می شوند: مهدی میرزایی ، کاووس صادقلو ، مجید شادمان نژاد ، علیرضا پوراکبری ، محمد ذبیحیان ، مصطفی قطبی ، محمدحسن دامی تام، محمدرضا علی مددی ، احمد نصیرپور ، بابک فروتنی ، مجید سعیدی ، جلال الدین سخا ، محمد نیک عهد ، اسعد نقشبندی ، علیرضا سلطانی شاد ، هوشنگ هادی ، مهدی منعم ، فرهاد سلیمانی ، امیرحسام زرافشان ، محمد جعفری ، حسن جلیلیان عطار ، بهزاد ترکی زاده ، حسن غفاری ، علی حسن پور ، آرش یداللهی ، ناصر عظیمی ، صبا طاهریان ، آرش خاموشی ، نامور عباسیان ، روح الله وحدتی ، محسن شاندیز ، ابراهیم نوروزی ، مهدی آشنا دوست ، اسماعیل داوری ، مهدی رسول زاده نمین ، سجاد صفری ، امیر جدیدی ، مهدی حسنی ، علیرضا بنی علی ، مهدی قاسمی ، یلدا معیری ، محمد صیاد صبور ، پدرام صیاد صبور ، غلامرضا حافظ القرآن ، حسین نشاط مبینی تهرانی ، کورش جوان ، جاسم غضبانپور ، منوچهر یگانه دوست ، علی محمدی ، نصرالله (حمید) فروتن فر ، محمود ظهیرالدینی ، ساتیار امامی ، اصغر آزاد دل ، جمشید بایرامی ، بهنام صحوی ، میرحسین موسوی ، جاوید نیک پور ، خلیل امامی ، روزبه جدیدالاسلام ، مهدی فرهمند ، محمد حمیدی ، جواد گلزار خرم ، عطاالله طاهر کناره ، ابوالفضل نسائی ، سیاوش پرتوی ، محمدحسین حیدری ، مرتضی فرج آبادی ، حسن چپی ، محمد نوروزی ، حسین گلیا ، حمزه رازدشت ، امیر پورمند ، مونا هوبه فکر ، محمدمهدی موذن ، حجت الله سپهوند ، تقی زنجانی ، مازیار اسدی ، علی زارع ، حمیدرضا صدیقی ، ناصر صحت ، مجتبی محسنی ، علیرضا صوت اکبر ، امیر خلوصی ، هادی حراجی ، وحید ذوالقدر ، محمد دلکش ، سید محسن سجادی ، بهزاد قاضی پور، قاسم حاج محمدی ، سعید صادقی . در پایان این مجمع نتیجه انتخابات نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران به این ترتیب اعلام شد: محمد نوروزی با 56 رای، کاوس صادقلو با 48 رای، مرتضی فرج آبادی با 46 رای، اصغر آزاددل با 46 رای، علی حسن پور با 43 رای، حمید فروتن فر با 42 رای، مهدی قاسمی با 41 رای به عنوان اعضای هیات مدیره و ابراهیم نوروزی و محمد جعفری با 40 رای به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند. همچنین غلامرضا حافظ القرآن با 62 رای و سجاد صفری با 43 رای به عنوان بازرسین اصلی و ناصر صحت با 41 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند . عکس ها: مجتبی محسنی منبع: پایگاه عکس چیلیک

نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران (2)

operator 1307

نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران ، پیش از ظهر امروز پنجشنبه 27 خردادماه با حضور اعضای این انجمن به حدنصاب لازم رسید و برگزار شد. در این مجمع تنی چند از اعضا و عکاسان این انجمن با اعلام کاندیداتوری و معرفی اجمالی ، تمایل خود را برای حضور در عناوین هیات مدیره و بازرس ابراز داشتند . عکس ها: مجتبی محسنی #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#f9ac39; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#f9ac39; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#f9ac39; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 249 , 172 , 57 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-17 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران (1)

operator 1234

نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران ، پیش از ظهر امروز پنجشنبه 27 خردادماه با حضور اعضای این انجمن به حدنصاب لازم رسید و برگزار شد. در این مجمع با وجود شعارهایی زیبا از سوی افراد و بیاناتی مبتنی بر دوستی و کار از طرف عکاسان ، رفتارهایی دیده شد که با وجود رنجش هایی به حق یا نابحق، شایسته بود در قالب بلوغی زیبنده برای یک تشکل فرهنگی هنری با ادبیاتی بالغ نمایان شود. البته با وجود هیات رئیسه ای منتخب و ریاست صحیح و بی طرفی چون محمد صیاد که به حق – با وجود کسالت جسمی شان – نقش ریش سپیدی کاردان را عهده دار بود ، تنش ها کنترل و در نهایت انتخابات نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در عین صحت و سلامت به نتیجه رسید. این مجمع با یک ساعت تاخیر در دقایقی بعد از ساعت 10 صبح آغاز و با دو ساعت دیرکرد در حوالی ساعت 14 به اتمام رسید. عکس ها: مجتبی محسنی #gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-18 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff823a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff823a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 130 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-18 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نگاه های برتر تور عکاسی سوباتان معرفی شدند

operator 2100

نشست آموزشی نقد و بررسی کیفی عکس های تولید شده در کارگاه عکاسی طبیعت و تجربه عکاسی از عشایر و سکنه ی روستایی مناطق لیسار و سوباتان در سالن اجتماعات پایگاه عکس چیلیک برگزار شد. نقد و بررسی آثار عکاسان همسفر با هشتاد و هفتمین تور عکاسی چیلیک به مقصد سوباتان تالش واقع در شهرستان لیسار در مرز استان های گیلان و اردبیل، با حضور عکاسان همسفر و سایر علاقه مندان به حضور در این نشست آموزشی ، برگزار و پس از بحث و گفت وگو پیرامون عکس ها ، نگاه های برتر این تور عکاسی معرفی شدند. به گزارش « پایگاه عکس چیلیک » (Chiilick.com) در این نشست که عصر روز سه شنبه 25 خرداد ماه جاری برگزار شد ، ابتدا عکاسان همسفر با حضور میهمانان متقاضی حضور در این جلسه ، پس از مشاهده فیلم ها و گزارش تصویری مقاصد عکاسی ، پیرامون موارد کمی و کیفی این سفر به طرح نظر پرداختند و در ادامه با نمایش عکس های دریافتی از سوی عکاسان همسفر به عنوان عکس های منتخب همسفران ، دربارۀ عکس ها و موارد فنی و ساختار زیبایی شناختی آثار به ارایه نظر و سعی در نقد فنی ، حسی و ساختاری عکس ها پرداختند. عکاسان همسفر با هشتادو هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک با حضور در ارتفاعات استان گیلان، با رویکردی مبتنی بر عکاسی طبیعت ، منظره و مستند و مفهومی، در مناطق حاضر شدند و تلاش کردند با وجود موقعیت جوی و امکانات موجود، بهترین شرایط عکاسی را رقم بزنند. در بخش بعدی این جلسه عکس های مستندی که عکاسان با حضور در سطح منطقه روستای سوباتان و آبشار و راه های ارتباطی و بازار و … به ثبت رساندند مورد نمایش قرار گرفت و سپس به نقد و بررسی عکس های منتخب عکاسان همسفر پرداخته شد. اشاره به مسایل فنی و تکنیکی در عکاسی از موضوعی چون طبیعت و منظره، تفاوت های این دو و عکاسی انتزاعی و مفهومی، نشانه شناسی در عکاسی فرمالیستی ، نقش رنگ و خاکستری ها در عکاسی از عناصر طبیعت همچون سنگ ها و گل ها و گیاهان در طبیعت، نقش خلاقیت در معرفی یک نگاه نو و … به عنوان ملاک های ارزیابی عکس ها مورد طرح قرار گرفت و در نهایت آثار منتخب همسفران از نگاه حاضرین این نشست با صرف زمان کافی مورد سعی در نقد و تحلیل فنی و بصری و محتوایی قرار گرفت. پایان بخش برنامه های مورد نظر در این نشست انتخاب نگاه های برتر با رای و نظر حاضرین بود که به ترتیب عکس های : اعظم حشمتی ، مهدیه زینی اسکوئی ، داود کهن ترابی ، مهری راست قدم ، جواد میرزاپور و طیبه خداوردی مورد کسب آرای اکثریت حاضرین در نشست قرار گرفت. #gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-19 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; } #gallery-19.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-19 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); همچنین در بخش سعی و نگاه از عکاسانی چون: گل گونه نجفی ، محمدرضا زارع ، مریم خداوردی ، مهدی سروری و محمدرضا برادران صباغ تقدیر به عمل آمد . مسئولیت راهبری جلسۀ نشست نقد تور و ارزیابی آثار عکاسان را « مهدی سروری » عهده دار بوده است . لازم به یادآوری است در این نشست عکس های : گل گونه نجفی ، محمدرضا زارع ، مریم خداوردی ، اعظم حشمتی ، مهدیه زینی اسکوئی ، داود کهن ترابی ، مهری راست قدم ، جواد میرزاپور و طیبه خداوردی ، مهدی سروری و محمدرضا برادران صباغ ، مورد تحلیل فنی و بررسی بصری و بحث و گفت و گوی حاضرین قرار گرفت . در پایان نشست عکاسی و کارگاه نظری نقد تور و بررسی و ارزیابی فایل عکس های تولید شده، عکاسان و علاقمندان با شرکت در مراسم مناجات پیش از اذان مغرب ، به صرف افطاری ساده میهمان شدند. این نشست آموزشی کارگاهی به شکل رایگان، برای همسفران که با ضوابط در نظر گرفته شده ویژه همسفران فعال در انتشار گزارش تصویری و ارایه عکس های منتخب مشارکت داشته اند، برگزار شد. #gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-20 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; } #gallery-20.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-20 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جلسات نقد و بررسی تورهای عکاسی چیلیک بستری مناسب برای باردهی یک حرکت گروهی عکاسی است تا به واسطه اشتراک تجارب به دست آمده و مشاهده هرچه دقیق تر تلاش همسفران تور عکاسی در یک موقعیت و شرایط مشترک، امکان بیان نقد و نظر و سعی در تحلیل عکس های برتر همسفران توسط ایشان فراهم باشد. از جمله تورهای بعدی پایگاه عکس چیلیک حضور در برداشت شالی در مازندران ، روستاهای اصیل کردستان ، اردبیل ، کویر مرنجاب ، آبشار و جنگل های گرگان می باشد . علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری و شرکت در تورهای پایگاه عکس چیلیک، با شماره های مسئول تور 09122797717 دفتر پایگاه: 88348824 تماس حاصل نمایند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

دعوتنامه مجمع انجمن عكاسان مطبوعاتی ايران+تصاویر کاندیداها

operator 1481

دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران ، پس از انتشار فراخوان مجمع عمومی این انجمن ، با اعلام دستور جلسه، اسامی کاندیداهای هیات مدیره و بازرس را معرفی کرد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از دبیرخانه این انجمن ، در متن دعوتنامه از عکاسان و اعضای این انجمن آمده است : با سلام احتراماً بدينوسيله به اطلاع می رساند، انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در تاريخ 27 خرداد ماه سال 1395 – پنج شنبه از ساعت 9 تا 12 در فرهنگسرای ارسباران واقع در تهران ، خیابان دکتر علی شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، برگزار خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومی: 1-  گزارش هيات مديره 2-  گزارش خزانه دار 3-  ‏گزارش بازرسان‏ 4-  ‏انتخاب هیأت مدیره و بازرسان در ادامه این دعوتنامه اینگونه ذکر شده است: تذکر 1 : همراه داشتن کارت معتبر انجمن جهت شرکت در انتخابات الزامی است. تذكر 2 :هر عضو اصلی انجمن می تواند با در دست داشتن كارت معتبر انجمن و وكالت نامه كتبی از طرف يكی از اعضای اصلی ديگر انجمن كه قبل از انتخابات در دبيرخانه به ثبت رسيده باشد، به جای ايشان رای دهد. همچنین این انجمن بعدازظهر امروز چهارشنبه 26 خرداد ماه در کانال تلگرامی اعضای انجمن اسامی کاندیداهای هیات مدیره و بازرسی را به این ترتیب معرفی کرد: کاندیداهای حضور در هیات مدیره: ساتیار امامی ، اصغر آزاددل ، محمد جعفری ، علی حسن پور ، مجید سعیدی ، علیرضا سلطانی شاد ، مجید شادمان نژاد ، علیرضا شکاری ، کاوس صادقلو ، محمدرضا علی مددی ، مرتضی فرج آبادی ، نصرالله(حمید) فروتن فر ، بابک فروتنی ، مهدی قاسمی ، مصطفی قطبی ، مهدی میرزائی ، ابراهیم نوروزی و محمد نوروزی فراهانی . همچنین از غلامرضا حافظ القرآن ، ناصر صحت و سجاد صفری به عنوان اسامی متقاضی حضور در عنوان بازرس انجمن یاد شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه تماس بگیرید. تلفن تماس : 88328422 و همراه : 09361834511 روز و ساعات کاری دبیرخانه : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 17 منبع: پایگاه عکس چیلیک  

طنز نوشته کامران شریفی در باب نقد عکس

operator 1396

مقوله ی نقد عکس از جمله عناوینی است که هر اهل دوربین و آشنا با فن عکاسی خود را در آن صاحب تجربه و نظر می داند. این عنوان تا به جایی پیش می رود که از حوزه تخصصی خود آن چنان خارج می شود که گاه دیده شده است دانشجویی که هنوز سالی از حضور در محیط آموزشی! دانشگاه و دوربین عکاسی به دست گرفتنش نگذشته، مربی کارگاه و مدرس دوره آموزشی نقد عکس شده و ارواح تشنه علاقمندان است که در این بین با اشتیاق فراوان از این لعبت گوهرگون، استقبال کرده و با سرخوردگی وافر به عکاسی چندی بعد کناری می نشینند و… کامران شریفی از جمله اساتید دانشگاه و مربیان هنرهای تجسمی و دانش عکاسی است که با ادبیاتی طنز گونه با حجمی محدود و متنی کوتاه، در باب این نوع پرداختن های رایج به مقولۀ « نقد عکس » مطلبی را قلم زده است. متن در پی آمده با کسب اجازه از حضور ایشان بازنشر می شود تا بلکه کمی از بافته های محیطی و تافته های ذهنی فاصله بگیریم و با دانشی تخصصی همچون « نقد عکس » چنان جدی برخورد کنیم که این حرفه را از ترفندهای کاسبان لفاظ و بافندگان واژه های خیالی تمیز دهیم. به یاد داشته باشیم که « نقد عکس » تجربه و اطلاعات و دانشی می خواهد تا بتواند تمام عناصر و محتویات و داخلی عکس را با وجود زمان و مکان و موقعیت حضور و استنباط مورد نقد و تحلیل و ارزیابی قرار دهد تا بتواند در مرتبه نخست اثر عکاس را بازنمایی کند و در مراحل بعد آنچه مطلوب عکاس بوده است را – صادقانه و عالمانه – و البته بی روی دربایستی در اختیار مخاطب و بیننده قرار دهد. ———————————————————————————————————————————————————————————————————– با توجه به درخواست دوستان برای آموزش نقد عکس و نیز توضیح درباره ی چگونگی دقت در دیدن عناصر تصویر، در این مطلب به بیان ویژگی های مورد نظر در یکی از آثار خود خواهم پرداخت. عکسی را که می بینید، پنجشنبه ی گذشته در لحظه ی ورود به قم گرفته ام. با توجه به آن که ” قم ” در لغت به معنای ” ایستاده ” است، از کادر عمودی نیز بهره گرفته شده. خانم و آقای موجود در تصویر در حال باد زدن کباب بودند و در نگاه شان می شد معاشقه ای دیرپا را یافت. همان گونه که می بینید، جوانکی کم سن و سال نیز در حال عبور است که با هیجان به این دو می نگرد. این حس می تواند نمادی از یادگیری جوانان از میانسالان باشد. عکس در لحظه ای ثبت شده که باد به سمت خانم و آقا وزید و دود آتش به چشم شان رفت. می خواستم بگویم که هر کس هر کاری که بکند، دودش به چشم خودش خواهد رفت! سبزی چمن در کنار تکه های برف را نشانی گذاشتم از نخستین روزهای بهمن تا یادی باشد از شعر معروف ” در زمستان بهاران آمد ” . به این وسیله به یاد مخاطب انداختم که در اوج سرما که همه به اکراه دست از بغل بیرون می آورند، باید امیدوار به پایان زمستان و آغاز روزهای خوش بهار بود. خط دود هواپیما را که در بالای کادر قرار دارد، به یاد قربانیان حادثه ی سقوط هواپیمای بویینگ در ارومیه گذاشته ام. امیدوارم توانسته باشم با بیانی ساده ، نکاتی را که باید یک عکاس به آن ها اهمیت بدهد، مطرح کرده باشم. ترجیح دادم که عکس مورد نظر را نگذارم. لطفا خودتان حدس بزنید که چگونه عکسی می تواند باشد ! ! ! ! ! ! ! کامران شریفی در پایان متن، یادآور می شود که: «این مطلب طنز را در انتقاد از کسانی نوشته ام که هزار و یک چیز را به هم می بافند، تا ثابت کنند کارشان با فکر است» منبع: پایگاه عکس چیلیک

بنر کتاب عکس

لایت روم