بایگانی برای مهر, 1395

نگاه های برتر تور عکاسی از ترکمن معرفی شدند

operator 1811

نشست آموزشی نقد و بررسی کیفی عکس های تولید شده در کارگاه عکاسی مستند و تجربه عکاسی از ترکمن و سکنه ی روستایی مناطق بندر ترکمن و کلاله در سالن اجتماعات پایگاه عکس چیلیک برگزار شد. نقد و بررسی آثار عکاسان همسفر با هشتاد و نهمین تور عکاسی چیلیک به مقصد بندر ترکمن واقع در گرگان و استان گلستان ، با حضور عکاسان همسفر و سایر علاقه مندان به حضور در این نشست آموزشی ، برگزار و پس از بحث و گفت وگو پیرامون عکس ها ، نگاه های برتر این تور عکاسی معرفی شدند. به گزارش « پایگاه عکس چیلیک » (Chiilick.com) در این نشست که بعدازظهر پنجشنبه 8 مهر ماه جاری برگزار شد ، ابتدا عکاسان همسفر با حضور میهمانان متقاضی حضور در این جلسه ، پس از مشاهده گزارش تصویری از نگاه عکاسان همسفر ، پیرامون موارد کمی و کیفی این سفر به طرح نظر پرداختند و در ادامه با نمایش عکس های دریافتی از سوی عکاسان همسفر به عنوان عکس های منتخب همسفران ، دربارۀ عکس ها و موارد فنی و ساختار زیبایی شناختی آثار به ارایه نظر و سعی در نقد فنی ، حسی و ساختاری عکس ها پرداختند. عکاسان همسفر با هشتادو نهمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک با حضور در عیدگاه بندر ترکمن و نماز عید قربان ، با رویکردی مبتنی بر عکاسی مستند ، در مناطق حاضر شدند و تلاش کردند با وجود محدودیت در حضور و تراکم برنامه ها و امکانات موجود، بهترین شرایط عکاسی را رقم بزنند. در بخش بعدی این جلسه عکس های مستندی که عکاسان با حضور در سطح مناطق هدف گذاری شده به ثبت رساندند مورد نمایش قرار گرفت و سپس به نقد و بررسی عکس های منتخب عکاسان همسفر پرداخته شد. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-11 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); پایان بخش برنامه های مورد نظر در این نشست انتخاب نگاه های برتر با رای و نظر حاضرین بود که به ترتیب عکس های : مریم خداوردی ، حسین عصاری آرانی ، سمانه مقراضی ، محمدرضا رحیمی ، محمدعلی قهرمان پور ، مهدی سروری مورد کسب آرای اکثریت حاضرین در نشست قرار گرفت. همچنین در بخش سعی و نگاه از عکاسانی چون: فاطمه سادات حجازی ، میترا محمدی ، نسرین بیک زند ، محمدرضا خرازی ، مجتبی محسنی و ابراهیم باقرلو تقدیر به عمل آمد . اشاره به مسایل فنی و تکنیکی در عکاسی از موضوعی چون مستند اجتماعی و پرتره و رسیده به مرحله ای از بیان در عکاسی همراه با حس و پیام ، نشانه شناسی در عکاسی مستند و ارتباط میان عکاسی مستند تا عکاسی صحنه آرایی شده در موقعیت های مستند ، نقش رنگ و خاکستری ها در عکاسی از عناصر انسانی و نشانه های اجتماعی، نقش خلاقیت در معرفی یک نگاه نو و … به عنوان ملاک های ارزیابی عکس ها مورد طرح قرار گرفت و در نهایت آثار منتخب همسفران از نگاه حاضرین این نشست با صرف زمان کافی مورد سعی در نقد و تحلیل فنی و بصری و محتوایی قرار گرفت. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa33a; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa33a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa33a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-12 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); در این نشست نقاط قوت و نکات قابل توجه آثار عکاسان : آمنه عبادی ، سیده حمیده حسینی زاده ، سپیده سیرانی ، سمانه میلانلو و مهتاب خرازی نیز مطالبی در حوزه نقد و تحلیل عکس ها و نگاه های برترشان نیز مورد طرح و ارزیابی قرار گرفت. مسئولیت راهبری جلسۀ نشست نقد تور و ارزیابی آثار عکاسان را « مهدی سروری » عهده دار بوده است . #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-13 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); لازم به یادآوری است در این نشست عکس های :  محمدرضا خرازی ، مجتبی محسنی ، آمنه عبادی ، سمانه میلانلو و مهتاب خرازی ، سپیده سیرانی ، مهدی سروری و ابراهیم باقرلو ، مریم خداوردی ، حسین عصاری آرانی ، سمانه مقراضی ، محمدرضا رحیمی ، محمدعلی قهرمان پور ، فاطمه سادات حجازی ، میترا محمدی ، نسرین بیک زند و سیده حمیده حسینی زاده مورد تحلیل فنی و بررسی بصری و بحث و گفت و گوی حاضرین قرار گرفت . این نشست آموزشی کارگاهی به شکل رایگان، برای همسفران که با ضوابط در نظر گرفته شده ویژه همسفران فعال در انتشار گزارش تصویری و ارایه عکس های منتخب مشارکت داشته اند، برگزار شد. جلسات نقد و بررسی تورهای عکاسی چیلیک بستری مناسب برای باردهی یک حرکت گروهی عکاسی است تا به واسطه اشتراک تجارب به دست آمده و مشاهده هرچه دقیق تر تلاش همسفران تور عکاسی در یک موقعیت و شرایط مشترک، امکان بیان نقد و نظر و سعی در تحلیل عکس های برتر همسفران توسط ایشان فراهم باشد. از جمله تورهای بعدی پایگاه عکس چیلیک حضور در موقعیت پیش از طلوع در کویر ، روستاهای اصیل کردستان ، عکاسی پاییزی در آبشار و جنگل های گرگان می باشد . علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری و شرکت در تورهای پایگاه عکس چیلیک، با شماره های مسئول تور 09122797717 دفتر پایگاه: 88348824 تماس حاصل نمایند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس « سعادت عاشقی » در دانشکده رسانه فارس

operator 1257

نمایشگاهی از آثار عکاسی محمدمهدی دارا با عنوان « سعادت عاشقی » از روز شنبه 10 مهر ماه جاری در محل دانشکده رسانه فارس برگزار می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک محمدمهدی دارا در این نمایشگاه که با حمایت معنوی و مادی دانشکده رسانه فارس برگزار شده، ‬‏تعداد 19 قطعه عکس رنگی در انداز 50 در 70 سانتیمتر از موضوع حریم آستان قدس رضوی و صحن انقلاب با هدف نشر فرهنگ زیارت در مشهدالرضا(ع) را به نمایش گذاشته است. محمدمهدی دارا متولد فروردین ماه سال 1369 و دانشجوی کاردانی در رشته عکاسی دانشکده رسانه فارس است با برگزاری این نمایشگاه ، نخستین نمایشگاه عکس انفرادی را در سوابق فرهنگی – هنری برای خود رقم زده است. در قاب متن ابتدای نمایشگاه عکس « سعادت عاشقی » به قلم عکاس آمده است: « دریافتم که برای ثبت لحظات زیبا در حرم مطهر باید عاشق باشی و اگر سعادت داشته باشی می توانی تصاویر را ثبت کنی. از تجربه عکاسی چند سال در حرمین فهمیدم اما عکس ها نمایشگاه فضای زیبا و معنوی حرم است که حال معنوی و موضوعات عکس ها مراسمات حرم را به نمایش گذاشته ام .موضوعاتی چون: تعویض پرچم، شستشوی گنبد،  نقاره زنی و شام غریبان و … » مایشگاه عکس « سعادت عاشقی » ساعت 10 صبح روز شنبه دهم مهر ماه جاری گشایش یافته و تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت. علاقمندان می توانند همه روزه تا پایان روز 15 مهر ماه از ساعت 8 تا 17 از این نمایشگاه عکس دیدن کنند . نگارخانه دانشکده رسانه فارس در تهران ، خیابان انقلاب اسلامی، بالاتر از تقاطع حافظ(پل کالج) ، کوچه سعیدی واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس « هیچ کجا » در نگارخانه شماره شش

operator 993

نمایشگاهی از آثار عکاسی پویان شادپور با عنوان « هیچ کجا »  از روز جمعه 9 مهر ماه در نگارخانه شماره شش گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، در این نمایشگاه تعداد ده قطعه عکس سیاه سفید در اندازه 30 در 30 سانتی متر و دو قطعه عکس در اندازه 30 در 60 سانتی متر به نمایش می گذارد. در قاب نخست نمایشگاه عکس « هیچ کجا » به قلم پویان شادپور به عنوان عکاس آمده است: داستان انسان امروز، داستان تنهایی ست. تنهایی و انتظار. آن قدر انتظار که دیگر این جا، آن جای قبل نیست. دیگر هیچ کجا نیست. انتظار در میان این “هیچ کجا”. داستان همیشه همین نخواهد ماند، خودمان در انتظار آن چیز دیگر. پویان شادپور متولد تیرماه سال 1361 می باشد و عکاسی را از سال 1381 به شکل خودآموخته و با علاقه دنبال می کند. نمایشگاه عکس « هیچ کجا » ساعت 16 روز جمعه نهم مهر ماه جاری گشایش یافته و تا ساعت 20 ادامه خواهد یافت. علاقمندان می توانند همه روزه تا پایان روز جمعه 16 مهر ماه از ساعت 16 تا 20 از این نمایشگاه عکس دیدن کنند. گالری پنج شنبه ها تعطیل است. گالری شماره شش در تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره 2، طبقه همکف واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک 88346029

عکس های حیات وحش

پایگاه عکس چیلیک

operator 707

منبع: خبرگزاری مهر – همه ساله مسابقه عکاسی حیات وحش توسط موزه تاریخ طبیعی لندن برگزار می شود. همزمان با برگزاری این مسابقه در سال 2016، نگاهی داریم به تصاویر برتر این مسابقه در سال های گذشته.

نمایشگاه عکس « زندگی در بازار تبریز » در تهران

operator 812

نمایشگاه گروهی عکاسان تبریز با عنوان « زندگی در بازار تبریز » که چندی پیش در محل بازار تبریز به نمایش درآمده بود، در نگارخانه‌ سعدآباد تهران به نمایش گذاشته شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، در این نمایشگاه 38 قطعه عکس رنگی در اندازه 50 در 70 سانتی‌متر از فرآیند زیستی بازاریان و مردم در قالب کادرهای هنری به نمایش گذاشته می‌شود. بازار بزرگ تبریز با مساحتی حدود یک کیلومتر مربع، بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده جهان به شمار می‌رود. این بازار که در مرداد ماه سال 1389خورشیدی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، از بازارچه‌ها، دالان‌ها، تیمچه‌ها، سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل شده‌است. پیش‌تر به جهت قرار گرفتن شهر تبریز بر سر چهارراه جاده ابریشم و گذر روزانه هزاران کاروان از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی از آن، این شهر و بازار آن از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده‌است. اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه عکس گروهی به این ترتیب نام برده شده است: فرشید احمدپور، امیررضا افروزی، عالیه امانی، فرهاد برومند، امین بیانی، فرهاد پوررضا، مهران چراغچی بازار، رضا حسنی، آرش موسوی خسروشاهی، وحید دل سعید، مسعود طالبی، صابر علی‌نژاد، مهرداد فرهود، ساینا گلزار، حامد مرتضوی، نازنین مسلم، امیرعلی نواده شهلا، مینا نوعی، الیار یکتن و مهرداد واحد. نمایشگاه عکس « بازار تبریز » تا پایان روز دوشنبه 12 مهر ماه جاری از ساعت 9:30 تا 17 پذیرای حضور علاقمندان خواهد بود. نگارخانه سعدآباد در تهران، میدان تجریش، خیابان دربند، میدان دربند واقع شده است . منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس « ژان بودریار » در نگارخانه گذار

operator 996

 همزمان با گشایش گالری هنری « گذار »، نمایشگاه عکس‌های « ژان بودریار » از روز جمعه ۹ مهرماه جاری با سخنرانی دکتر داریوش شایگان در این نگارخانه برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، این گالری که با عنوان بین‌المللی Transition Gallery در زمینه نمایش حرفه‌ای آثار تجسمی، آموزش مشارکتی و حمایت از هنرمندان پیشکسوت و جوان برای خلق اثر هنری با پشتوانه فکری، فعالیت خود را از ۹ مهرماه شروع می‌کند، مجموعه‌ای از عکس‌های « ژان بودریار » فیلسوف، جامعه‌شناس و نظریه پرداز فرانسوی را برای نمایش در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد. در این نمایشگاه، ۳۸ قطعه عکس در اندازه 60 در 90 و یک ویدئو که « ژان بودریار » درباره‌ی عکس‌های خود، عکاسی و تصویر سخن می‌گوید، نمایش داده می‌شوند. همچنین، در کاتالوگ این نمایشگاه، یادداشت‌های مهمی از بودریار درباره عکاسی و تصویر موجود است که این یادداشت‌ها تاکنون در ایران ترجمه نشده‌بودند و توسط همسر بودریار در اختیار گالری گذار قرار گرفتند. این کاتالوگ رایگان در روز افتتاحیه جهت درک عمیق‌تر نمایشگاه و برقراری ارتباط صحیح میان اندیشه بودریار و عکس‌ها، به علاقه‌مندان و شرکت‌کنندگان در نمایشگاه تقدیم می‌شود. « ژان بودريار » Jean Baudrillard در بخشی از نظریات خود اظهار داشته : در حالیکه دیگران اوقات خود را در کتابخانه ها سپری می کنند ، من وقتم را در بیابان ها و جاده ها سپری می کنم . در حالی که آنها داده های خود را از تاریخ اندیشه ها به دست می آورند من داده هایم را از اتفاقات جاری، از زندگی خیابان ها و زیبایی طبیعت به دست می آورم مایلم به شیوه ای دیرینه بگویم که اگر نظرم اشتباه باشد چیزی را از دست نمی دهم ولی اگر حق با من باشد همه چیز را به دست می آورم.    در بخشی از این یادداشت‌ها « ژان بودریار » درباره عکاسی می‌نویسد:  عکاسی، جادوی عصر ماست. جوامع اولیه ماسک به صورت داشتند، جوامع بورژوا آینه داشتند، ما هم عکس‌هایمان را داریم. خیال می‌کنیم که دنیا را با تکنیک به پیش می‌بریم. اما این دنیاست که با تکنیک، خود را بر ما تحمیل کرده. تاثیرات غافلگیر‌‌کننده‌ی این جریان معکوس نیز بر وجود انسانی، بسیار قابل ملاحظه است. خیال می‌کنیم که از سر تمایل از منظره‌ای عکس‌برداری می کنیم اما در واقع این منظره است که تمایل به عکس گرفته‌شدن دارد. ما صرفا عامل اجرایی آن هستیم. موضوع عکس نیز صرفا عامل ظهوری طنز‌آمیز از تمایل اشیاست. عکس به معنای حقیقی ابزار تبلیغات وسیع و غول‌پیکری است که دنیا و اشیاء برای خود به راه انداخته‌اند. تبلیغاتی که تصورات ما را به نابودی و احساساتمان را به برون‌گرایی می‌کشند … و بدین ترتیب آینه‌ای را که در مقابلشان گرفته‌بودیم، به طرز ریاکارانه‌ای به بهانه‌ی در بند کشیدنشان، می‌شکنند.» « ژان بودریار » جامعه‌شناس، فیلسوف، عکاس و نظریه‌پرداز پسامدرنیته و پساساختارگرایی در سال (۱۹۲۹) در شهر رنس فرانسه به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات، به تدریس جامعه‌شناسی در سطح آموزش متوسطه پرداخت و تا سال ۱۹۶۶ که از رساله خود تحت عنوان «نظام ابژه ها» در دانشگاه نانتر پاریس دفاع کرد، به این حرفه ادامه داد. در سال ۱۹۷۵ «بودریار» در دانشگاه کالیفرنیا شروع به تدریس کرد. در اواخر دهه ۷۰ وقتی نقد او بر اندیشه فوکو به نام «فوکو را فراموش کن» به چاپ رسید، در محافل روشنفکری فرانسه به صورت جدی مطرح شد. در بسیاری از آثار او از جمله نظام اشیا (۱۹۶۸)، جامعه مصرفی (۱۹۷۰)، به سوی اقتصاد سیاسی نشانه و… می‌توان تردید، ارزیابی و نقد درباره وی نسبت به نظریه اقتصادی مارکس را مشاهده کرد. هرچند از وی به عنوان یک متفکر پست مدرن یاد می‌شود، اما خود بودریار واژه پست مدرن را قبول ندارد و آن را غیرقابل تعریف می‌داند. آرا و اندیشه‌های «بودریار» متاثر از کارل مارکس، سوسور، فریدریش نیچه، لویی آلتوسر، ژرژ باتای، رولان بارت، مارسل موس و هانری لوفور بوده‌است که برای درک بیشتر آثار وی مطالعه نظرات این اندیشمندان ضروری است.  بودریار در ۶ مارس ۲۰۰۷ در پی یک بیماری طولانی از دنیا رفت. از آثار دیگر بودریار می توان به اغوا، امریکا، مبادله نمادین و مرگ، استراتژی‌های مهلک و مقاله انتقادی اشاره کرد. علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این برنامه، روز جمعه 9 مهرماه ، از ساعت 17 تا 19 به گالری گذار به نشانی تهران، خیابان باهنر (نیاوران)، خیابان فیضیه (جمشیدیه)، شماره 16 مراجعه کنند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس « پرسه های بی عبور » در مرکز قلب تهران

operator 1090

نمایشگاهی از آثار عکاسی علی نعمانی پور با نگاهی مبتنی بر عکاسی مستند در محیط با عنوان « پرسه های بی عبور » از روز پنجشنبه 15 مهرماه جاری در سالن مرکز قلب تهران برگزار می شود.   به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه، عکاس تعداد 30 قطعه عکس سیاه سفید در اندازه 40 در 60 سانتیمتر از موضوع: حس و نگاه و صورت و آدمیان به نمایش می گذارد. علی نعمانی پور متولد تیر ماه سال 1362 در تهران است و عکاسی را از تابستان سال 1393 آغاز کرده است. نعمانی پور در قاب نخست نمایشگاه عکس « پرسه های بی عبور » به عنوان عکاس آورده است: آنچه که در این مجموعه با نام پرسه های بی عبور ملاحظه خواهید کرد، تنها شامل بر، نگاه و احساس من در محیط پیرامونی ست که با موضوع آزاد انتخاب شده است، و سعی شده تا احساساتم در قاب این مجموعه به شما عرضه شود. دنیایی که عکاس و سوژه  گاهی دیالوگ های ناب را با هم تبادل می کنند … با من گفتگو می کنند آدم های عکس ها وقتی به دوربین ام خیره شده اند با چشم هایشان و یا تصاویر طبیعت در ایستایی و سکون، من محو اشعاری هستم که در سکوت طبیعت جاری ست. رابطه بین مان ولی، محدود است به همین نگاه هایمان؛ آن ها روزی روزگاری به لنز… و من همیشه به عکس ها. من پشت ویزور دوربینم مخفی می شوم، همه آن  لحظاتی که به هر دلیل با آدم های روبروی لنز راحت نیستم، دوربین می شود نقابی بر چهره ناآرامم، تا آن زمان که دوست شویم من و آدم های آن سوی ویزور، نقاب را پس می زنم و گرنه حالا حالاها عکاسی می کنم و عکس ، همیشه بازگوی همه واقعیت نیست. بخش اعظم موضوع عکس ها، مستند اجتماعی و تعدادی موضوع آزاد دارند و در مجموع تمام قاب ها در برگیرنده نگاه عکاس به اطرافش است. علت انتخاب محیط بیمارستان نیز به عنوان محل برگزاری نمایشگاه عکس، توسعه ارزش های فرهنگی و احترام بیشتر به هنر و عمومی کردن هنر است. نمایشگاه عکس « پرسه های بی عبور » ساعت 16 روز پنجشنبه 15 مهر ماه گشایش یافته و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. علاقمندان می توانند تا پایان روز شنبه 24 مهر ماه همه روزه از ساعت 10 تا 19 از عکس های ارایه شده در این نمایشگاه دیدن کنند. سالن همایش های مرکز قلب تهران در خیابان کارگر شمالی، جنب خیابان جلال آل احمد واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه گروهی عکس « تنهایی » در نگارخانه هپتا

operator 1544

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان « تنهایی » همزمان با عصر روز جمعه 9 مهر ماه جاری در نگارخانه هپتا گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه گروهی عکس تعداد 25 قطعه اثر عکاسانه از یازده تن از عکاسان و علاقمندان به عکاسی در اندازه های: 40 در 60 سانتیمتر و 90 در 120 سانتیمتر ارایه شده است. در متن قاب نخست این نمایشگاه عکس به قلم کورش ادیم به عنوان عکاس معاصر و سامان دهنده ی نمایشگاه آمده است : « تنهایی » چیست ؟  « تنها » کیست ؟ به استناد فرهنگ های فارسی دهخدا و عمید و معین ، « تنهایی » : یگانه بودن ، خلوت و بی یار و همدم بودن معرفی شده که هریک از این مفاهیم وجهی از بار معنایی این لغت را بازگو می کند . از وجوه مثبت با آیند خوش تا وجوه منفی و بدآیند . پس تنهایی هم می‌تواند زمینه‌ساز وضعیت هایی ناخوب باشد وهم مقدمه نیل به کمالات روحی و معنوی . هم می تواند بکاهد و هم بیافزاید . کسانی هستند که آگاهانه و هدفدار سراغ ” تنهایی”  می‌روند، چون از تنها بودن لذت می‌برند، مثل بیشتر عرفا  و صوفیان برخی دانشمندان و هنرمندان و عالمان و شاعران  . تنهایی این گروه را می‌توان «تنهایی مثبت یا سازنده» تلقی کرد. دلیل بسیاری از انسان ها برای پیوستن به جمع هراس از “خود” است . خودی که که در تنهایی بیشترین نمود را در نفس انسانی دارد . وقتی تنها می‌شویم، در واقع نزد خویشتن خویش حضور پیدا می‌کنیم و چون تصویری امیدوارکننده و نشاطآوراز خود نداریم و با خود بیگانه‌ایم، قادر به تحمل و گفتگو با ” خود ”  نیستیم و راهی برای فرار از این وضعیت می‌جوییم و دیگری را به مدد می گیریم . توجه انسان به ماهیت یگانه خود و تنهایی ذاتی و خدادادی و پرداختن به اعماق” درون ”  ، به مرور و آرام آرام موجب آشتی او با خود می‌شود و همین امر همنشینی او با خویش را دلنشین می‌کند و به واقع آدمی را به ” بیرون” کم نیاز یا بی نیاز می کند . هدف این نمایشگاه  بررسی آثار مثبت یا منفی تنهایی در زندگی افراد متعارف جوامع نیست بلکه کنکاشی در معانی پنهان آشکار این وضعیت پارادوکسیکال بشری است . پیشنهادات ارائه شده ی عکاسان این مجموعه نیز متنوع و متفاوت و از طیف ها و نظرگاه های مختلف و گاه متناقض برخواسته است  . اما نقطه اتصال همه ی آثار کنجکاویهایی بصری است که از جستجو و تامل در واژه ” تنهایی ” سرچشمه می گیرد . عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه به این ترتیب معرفی شده اند: کورش ادیم ، مریم آقاجری، آرش ابراهیمی ، مریم اسفندیاری ، اشکان تیرداد ،  هدیه جمشیدیان ،  امیر علیمی ، مرجان محمدی ، سیما میرزایی ، نهال نجاحی و مرتضی یوسفی . نمایشگاه گروهی عکس « تنهایی » ساعت 16 روز جمعه در گالری هپتا گشایش یافته و تا ساعت 20 ادامه خواهد یافت . علاقمندان می توانند تا پایان روز چهارشنبه 14 مهر ماه همه روزه از ساعت 16 تا 20 از این نمایشگاه عکس دیدن کنند. گالری هپتا در: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن بست نیکوشهر، شماره ٣، طبقه همکف واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه گروهی عکس‌ کانون عکاسان انجمن سینمای جوانان چالوس

operator 904

نمایشگاه گروهی عکس‌ کانون عکاسان انجمن سینمای جوانان چالوس در نگارخانه کتابخانه عمومی شهرستان چالوس در حال برگزاری است. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، نمایشگاه گروهی عکس‌ کانون عکاسان انجمن سینمای جوانان چالوس به مناسبت هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوان چالوس با 25 قطعه عکس در اندازه 40 در 60 سانتیمتر با موضوع آزاد گشایش یافته است. اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه عکس به این ترتیب اعلام شده است: جمال الدین تیموری ، ارغوان اصغرزاده ، آمنه بهاری ، حسین باقری ، زهرا تیموری ، نعیم جیرسرایی ، ثمین حمیدی ، امیرمسعود حسینی ، یاشار ملاحسینی ، الهه رحیمی ، کامبیز رمضانزاده ، اردلان صدیق ، علی طويرسياری ، آرتمیس کریمی ، مهشید کیاکجوری ، علی محسنی نیا ، صابر مصطفی پور ، ساحله مهدوی ، مصطفی میرطالب و مرضیه همتی . مراسم افتتاحیه اولین روز این نمایشگاه با حضور فرماندار، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، روسای ادارات، پیشکسوتان، هنرمندان عکاس و اقشار مختلف مردم در کتابخانه عمومی شهرستان چالوس با استقبال گسترده برگزار شد. این نمایشگاه صبح روز دوشنبه 5 مهر ماه در سالن نگارخانه کتابخانه عمومی شهرستان چالوس گشایش یافته و تا پایان روز چهارشنبه 7 مهرماه جاری از ساعت 10:30 تا ۱7 در سالن نگارخانه کتابخانه عمومی شهرستان چالوس ادامه خواهد داشت. منبع: پایگاه عکس چیلیک

فراخوان چهارمین جشنواره سراسری عکس « خانه دوست »

operator 1986

دبیرخانه چهارمین جشنواره سراسری عکس « خانه دوست » با ارسال متن فراخوان این جشنواره به دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک اطلاع رسانی پیرامون شرکت در این رقابت را به شکل رسمی آغاز کرد. در متن ارسالی از سوی این دبیرخانه آمده است: برای هر سفری کوله بار می بندند؛ برای دیدار خانه دوست اما، دست سبک می کنند و بال می گشایند. به اشتیاق هر قرار و دیداری، مسیر و مقصد معلوم می کنند، برای زائر اما درک وصل نه به جاده ختم می شود و نه وسیله. زیارت را منظوری جز میل  به دیدار معشوق نیست به منظور کرامت، بزرگداشت وانس با او. سفر عکاسان برای زیارت خانه دوست در طول سه دوره پیشین این جشنواره، موجب شد 26237 بار مفهوم انس، کرامت و تعظیم در پیشگاه عشق، در قالب عکس ترجمه شود. مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی ضمن پاس داشت این حضور پرشور و با هدف بیان هنرمندانه، خلاقانه و معاصری از موضوع زیارت اقدام به برگزاری چهارمین دوره این جشنواره سراسری می کند. دبیر جشنواره: کیارنگ علایی هیأت داوران یخش عکس: اسعد نقشبندی، سید عباس میرهاشمی، مسعود زنده روح کرمانی، کریم متقی، سید مجتبی خاتمی هیأت داوران بخش عکس‌نوشت: نفیسه مرشد زاده، عباسعلی سپاهی یونسی، مهدی سیم ریز بخش‌های جشنواره سراسری عکس « خانه دوست » عبارتند از: زیارت زیارت از ورای دوربین تلفن همراه عکس‌نوشت ۱/ تعریف بخش زیارت در این بخش تمامی عکس‌هایی که به صورت عینی و با رویکرد مستندگرایانه به نمایش وجوه مختلف زیارت در: اماکن متبرکه حرم حضرت رضا-ع-، حرمین شریفین، حرم امامان معصوم-علیهم السلام-، عتبات مقدسه، زیارتگاه های امام زاده گان، و تمامی زیارتگاه های مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی میپردازند، حق شرکت دارند. آداب زیارت، سنن، جشن ها و اعیاد، سلوک زائر، ارتباط معنوی زائر از دورترین شهر ها با حرم ها و اماکن مربوط به دین اسلام  نیز می تواند به عنوان زیرمجموعه های موضوع مورد مداقه قرار گیرد. عکس‌ها می‌توانند در هر نقطه ای از ایران و جهان اسلام ثبت شده باشند، اما لازمه شرکت در این بخش استفاده از دوربین های حرفه ای یا نیمه حرفه ای است که فایل خام -راو- عکس ارسالی را نزد عکاس  محفوظ داشته باشد. ۲ / تعریف بخش زیارت از ورای دوربین تلفن همراه محدودیت های موجود در برخی از اماکن در مورد استفاده از دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای، و همچنین زیبایی شناسی خاص دوربین تلفن همراه و سادگی و صراحت این وسیله در برخورد با موضوعات اجتماعی و گسترش نوعی از عکاسی پرسه گردانه موجب شد تا بخش مستقلی در این جشنواره برای عکس های تلفن همراه در نظر گرفته شود. در این بخش تمامی عکس هایی که صرفا با دوربین تلفن همراه ثبت شده اند در موضوع جشنواره (زیارت) با همان رویکردی که در بخش یک و پاراگراف قبل توضیح داده شده، قابل رقابت هستند. این عکس ها حتما باید توسط  حساب کاربری عکاس در اینستاگرام – حساب کاربری پابلیک نه پرایوت- منتشر شوند و از طریق ایجاد هشتگ ذیل در کامنت یا کپشن عکس منتشر شده در اینستاگرام، به جشنواره معرفی شوند. ۳/ تعریف بخش عکس نوشت: شکلی از همراهی عکس و متن در کنار یکدیگر که به تولید روایت‌های کوتاه داستانی از عکس‌های پذیرفته شده در دوره سوم این جشنواره می‌انجامد و در آن، عکس به عنوان منبع الهام نویسنده بوده، زبان درون عکس، پشت عکس و ذهنیت نویسنده منجر به تولید اثری با هویت مستقل می‌شود، اثر خلق شده، داستانی است که الزاما ارتباطی با واقعیت عکس ثبت شده ندارد و صرفا اثری است داستانی و مستقل که حاصل نگاه و خلاقیت نویسنده است. آیین‌نامه: ۱ – شرکت تمامی عکاسان آماتور و حرفه‌ای از سراسر ایران در این جشنواره آزاد و مغتنم است. ۲ – جشنواره جهت افزایش بار آموزشی خود و کمک به ایجاد حرکتی فرهنگی، اقدام به برگزاری چند اردوی عکاسی برای عکاسان مشهدی و غیرمشهدی در آبان ماه سال جاری می‌کند. عکاسان در این اردوها، میهمان جشنواره هستند  و تمامی هزینه‌های اقامت آن‌ها بر عهده جشنواره است. ۳ – ثبت نام و حضور در اردوها رایگان است و هیچگونه هزینه‌ای به عنوان حق ثبت نام نخواهد داشت. ۴ –جزییات چگونگی ثبت نام برای اردو و ارسال رزومه جهت بررسی و دعوت، متعاقبا در اطلاعیه های بعدی دبیرخانه اعلام خواهد شد. ۵ – شرکت در جشنواره سراسری عکس « خانه دوست »، محدود به عکاسان اردو نیست، دیگر عکاسان از هر نقطه این کشور، فارغ از حضور یا عدم حضور در اردوهای جشنواره، حق شرکت و رقابت برابر را دارند. ۶ – تمامی عکاسان از تمامی شهرها جهت شرکت در جشنواره باید ابتدا ثبت نام اولیه را در سایت رسمی جشنواره به نشانی www.aqaks.ir  انجام داده و پس از sign up، نام کاربری و رمز عبور خود را برای تمامی مراحل بعدی جشنواره نزد خود حفظ کنند. کاربرانی که سال گذشته در سایت، ثبت نام کرده اند، لازم است مجددا ثبت نام کرده و حساب کاربری مستقل و جدیدی را ایجاد کنند. ۷ – آثار ارسالی در بخش مستند و عکس‌نوشت فقط از طریق سایت جشنواره بارگذاری و ارسال می‌شود و نیازی به ارسال پستی بر روی CD یا ارسال پرینت یا چاپ اثر نیست. ۸ – در بخش عکس‌های تلفن همراه، نیاز به بارگذاری در سایت جشنواره نیست و لازم است عکاسان آثار خود را در صفحه شخصی‌شان در محیط اینستاگرام بارگذاری نموده و با ایجاد هشتگ  مربوطه که در قسمت تعریف این بخش مشخص شده، در قسمت کپشن و یا در قسمت کامنت‌های هر عکس، آن را برای ورود به جشنواره مشخص نمایند. تمامی عکس‌هایی که از این هشتگ برخوردار باشند، جهت داوری، به داوران معرفی خواهد شد، لذا محدودیتی برای تعداد اثر ارسالی توسط عکاس در این بخش وجود ندارد و تعداد اثر آپلود شده در این بخش کاملا آزاد و نامحدود است. ۹ – برای شرکت در بخش عکس های تلفن همراه، لطفا حساب کاربریتان در اینستاگرام، پابلیک (عمومی) باشد، چرا که مطابق قوانین اینستاگرام، عکس هایی که توسط حساب های پرایوت (خصوصی) بارگزاری و هشتگ می شوند، فقط برای خود آن کاربر قابل رویت است و ما امکان دیدن آن عکس را نداریم. لذا از پابلیک بودن حساب های کاربری تان در اینستاگرام اطمینان داشته باشید. و یا چنانچه قصد ندارید حساب فعلی اینستاگرام تان را پابلیک کنید، پیشنهاد می شود با افتتاح حساب کاربری جدید در اینستاگرام که مخصوص انتشار عکس های این جشنواره باشد، به یک حساب کاربری پابلیک دسترسی داشته باشید. ۱۰ – محدودیتی در سال تولید عکس نیست و عکاسان می‌توانند عکس های گذشته خود را که منطبق با موضوع است نیز در هر دو بخش به جشنواره معرفی کنند. همچنین آن دسته از عکس‌ها که در سه دوره گذشته جشنواره مورد پذیرش داوران قرار نگرفته، نیز حق شرکت در دوره چهارم را دارند. ۱۱ – عکس‌های ارسالی برای بخش «مستند» و «تلفن همراه» می‌ بایست با محوریت کلی زیارت در جهان اسلام ثبت شده باشند. ۱۲ – ویرایش عکس‌ها نباید به مرزهای گرافیک، تصویرسازی، و حذف بعد و پرسپکتیو نماها بیانجامد. لازم به ذکر است تراز نور و کنتراست، تنظیم و کنترل رنگ، کراپ، پاسپارتو، اعمال یا کاهش گرین و تقویت شارپنس و کلاریتی آزاد است. ۱۳ – در این جشنواره رقابت میان تک عکس و مجموعه عکس صورت می‌گیرد. ۱۴ – هر عکاس می‌‌تواند در بخش «مستند» ۱۰ اثر (۱۰ تک عکس) و ۲ مجموعه عکس به دبیرخانه ارسال کند. فیلد ارسال تک عکس و مجموعه عکس در سایت جشنواره، از یکدیگر مجزا است و سهمیه آن نیز، مستقلا برای تک عکس و مجموعه عکس. ۱۵ – مجموعه عکس‌های ارسالی می‌توانند از ۲ تا ۸ فریم برخوردار باشند. ۱۶ – چیدمان چند عکس در یک قاب، از نگاه دبیرخانه مجموعه عکس قلمداد می‌شود نه تک عکس. ۱۷ – در بخش عکس‌نوشت، شرکت کنندگان می‌توانند حداکثر روی ۵ عکس از میان آثار راه یافته به جشنواره سوم(عکس‌های جشنواره سوم در بخش گالری سایت جشنواره قابل دسترسی است و از همان جا باید ضمیمه متن ارسالی شما در سایت شود) متن روایی خود را که حداکثر چهارصد کلمه باشد، به نگارش درآورند. سپس متن خود را در فضای مشخص شده در سایت جشنواره، کپی و بارگذاری نمایند و عکس مورد نظر را نیز در همان قسمت انتخاب و الصاق کنند. عکس انتخابی حتما باید از دوره سوم این جشنواره باشد. ۱۸ – عکس‌های ارسالی برای بخش مستند می‌‌توانند رنگی یا مونوکروم باشند و با هر قالبی ثبت شده باشند اما در نهایت باید به صورت یک فایل Jpeg که اندازه ضلع بزرگ آن حداقل Pixel1500 (در عکس‌های افقی Width =1500 Pixel  و در عکس‌های عمودی Height =1500 pixel  باشد) و حجم فایل ارسالی از ۲ مگابایت تجاوز نکند، ارسال شوند. D.p.i عکس‌ها را تغییر ندهید و با همان رزولوشنی که دوربین شما خروجی می‌دهد، ارسال نمایید. ۱۹ – آثار از طریق ویدئو پروجکشن سونی و در تصویری به قطر شصت و پنج اینچ برای داوران نمایش داده خواهد شد و نهایت دقت در کالیبراسیون نمایش تصویر صورت خواهد گرفت. ۲۰ – شرکت کننده در جشنواره به عنوان عکاس و مالک اثر شناخته می‌شود و مسؤولیت هرگونه دعوی در باب مالکیت اثر از عهده جشنواره خارج است. ۲۱ – پس از داوری آثار و در صورت راهیابی اثر به بخش مسابقه مستند، و عکس‌های تلفن همراه، سايز بزرگ و اوریژینال عکس جهت ارائه در نمایشگاه و چاپ کتاب از عکاس مطالبه می‌شود و بدیهی است عدم تحویل سايز مناسب در مهلت مقرر، منجر به حذف عکاس از فهرست پذیرفته شده گان، کتاب و عدم تعلق حق‌التألیف خواهد شد. ۲۲ –  برگزار کننده حق استفاده از آثار ارسالی را برای مصارف کاملا فرهنگی خواهد داشت و چنانچه منفعت مالی از این راه حاصل شود، طبق یک قرارداد رسمی حق‌الزحمه صاحب اثر به وی پرداخت خواهد شد. ۲۳ – آثار راه یافته به بخش مسابقه مستند، تلفن همراه و عکس‌نوشت، در قالب کتاب نفیسی به چاپ خواهد رسید و به جهت اهداف آموزشی جشنواره، یک نسخه از این کتاب به تمامی شرکت کنندگان جشنواره اهدا خواهد شد. ۲۴ – آثار راه یافته به بخش مسابقه در قالب نمایشگاهی حرفه ای در نگارخانه رضوان مشهد در بهمن ماه سال جاری بر روی دیوار خواهد رفت و سپس در دیگر شهرستان های کشور به نمایش گذاشته خواهد شد. ۲۵ – شرکت کنندگان باید آثار خود را تا حداکثر پایان روز ۱۹ آذر ۱۳۹۵ از طریق سایت جشنواره سراسری عکس « خانه دوست » بارگذاری نمایند و این زمان به رسم تمامی جشنواره های قبلی ما، به خاطر احترام به قوانین و پایبندی به نظم، به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. ۲۷ – ارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقررات این جشنواره است. جوایز: مجموعا مبلغ بیست و پنج میلیون تومان در بخش های سه گانه جشنواره سراسری عکس « خانه دوست » به عنوان حق التالیف پرداخت خواهد شد. عوامل جشنواره: رییس ستاد جشنواره: علی ثابت‌نیا مدیر دبیرخانه: سجاد مصلی مدیر اردوها: حمید سبحانی مدیر سایت: مهدی کمیلی پشتیبانی فنی و سایبری: حسین روکی مدیر فنی بخش تلفن همراه: محسن اعتضادی گرافیست: مریم جعفری عکاس: سیدعلی حسینیان‌نسب گاه‌شمار: آغاز به کار جشنواره: شهریور ۱۳۹۵ ثبت نام اردوها: مهر ۱۳۹۵ برگزاری اردوها: آبان ۱۳۹۵ مهلت ارسال اثر: ۱۹ آذر ۱۳۹۵ (تمدید نمی‌شود) داوری: دی ۱۳۹۵ نمایشگاه: بهمن ۱۳۹۵ دبیرخانه جشنواره سراسری عکس « خانه دوست » : مشهد، احمدآباد، خیابان عدالت ۱۸، شماره ۱/۹ تلفن: ۳۸۴۷۲۸۷۳-۰۵۱ (ساعات پاسخگویی: ۹ تا ۱۴) نشانی سایت جشنواره سراسری عکس « خانه دوست » جهت ثبت نام و ارسال آثار: www.aqaks.ir منبع: پایگاه عکس چیلیک

یازدهمین جشنواره عکس خبری پایگاه دوربین برگزار می‌شود

operator 854

یازدهمین دوره جشنواره عکس خبری پایگاه دوربین.نت از ۳ مهر ماه جاری تا ۱۰ مهر ماه سال ۱۳۹۵ در مجموعه باغ موزه قصر برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، یازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت شنبه ۳ مهرماه با افتتاح نمایشگاه برترسال ۹۴ در حوزه خبری و مستند برگزار می‌شود. این نمایشگاه در هشت بخش ورزشی، اجتماعی، فرهنگ و هنر، آیین و مذهب، سیاسی، تلفن همراه، اقتصادی و مجموعه مستنداجتماعی با ۱۴۸ فریم عکس و ده مجموعه مستنداجتماعی ساعت ۱۸ در نگارخانه باغ موزه قصر افتتاح می شود. اسامی راه یافتگان به بخش نمایشگاه در سایت جشنواره قابل مشاهده است. عکس ها توسط مسعود زنده روح کرمانی، حمید فروتن و جاوید نیکپور داوری شدند. دبیری بخش عکس یازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت را محمد نوروزی برعهده دارد. برنامه های اصلی جشنواره شامل کلاس، ورک شاپ، جلسات نقد و بررسی و پخش فیلم ها از ۳ تا ۱۰ مهرماه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در باغ موزه قصر تهران برگزار می شود. هر روز ساعت ۱۶:۳۰ پرونده نرم افزار و تازه ها اختصاص دارد به جدیدترین ترفندهای ادیت عکس، امکانات جدید نرم افزار فتوشاپ، ویرایش فایل های خام، رازگشایی از چندین شگرد عکاسی، آماده سازی کتاب عکس در ایندیزاین و …که علی علیزاده، ساسان پناهی، مصطفی صفاتاج، ساسان پناهی، سعید چاووشی و احسان رافتی هر روز در یک ساعت و پانزده دقیقه به ارائه مباحث می پردازند. ساعت ۱۷:۴۵ فیلم های رسیده به جشنواره رونمایی می شود. در ساعت ۱۸ فیلم ها نمایش داده می شود و ساعت ۱۸:۳۰ نشست نقد و بررسی فیلم های پخش شده برگزار می شود. فیلم ها توسط داریوش نصیری، امیررضا تجویدی و محسن زمانی داوری شدند و دبیری این بخش را احمد حجارزاده برعهده دارد. ساعت ۱۹:۰۰ هر روز پرونده عکاسی با تلفن همراه برگزار می شود و اساتید کلاس حمیدجانی پور، افرا افراسیابی، بابک برزویه، ناصر حسامی و ابوالفضل سلمانزاده مباحثی مانند تونل زمان و سلفی های لوس، دمای ارتباط با مخاطب، انتخاب سوژه و کپشن نویسی، روایتگری در عکس و عکاسی خیابانی (شهری) را در ۷۵ دقیقه دنبال می کنند. پرونده اصلی جشنواره با موضوع انتخاب و ارائه مجموعه عکس هر روز با متفاوتی چون عکاسی جنگ، از دیروز تا امروز، عکاسی ورزشی، داستان پردازی در عکاسی، مجموعه عکس، تک عکس و تاثیر گزاری، کار گروهی در عکاسی بحران از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ برگزار می شود و سعیدفرجی، جاوید نیکپور، رضا موسوی، وحید سالمی، مرتضی نیکوبذل مباحث این پرونده را دنبال می کنند. اختتامیه جشنواره جمعه ۹ مهرماه ساعت ۱۷:۳۰ با اهدای جوایز و تقدیر از برگزیدگان برگزار می شود. در آخرین روز جشنواره “شو پورتفولیو” دیدن و راهنمایی مجموعه عکس با نفرات اول جشنواره، راه یافتگان بخش مجموعه مستند جشنواره و میهمانان شهرستانی که مجموعه عکس دارند توسط مجیدسعیدی از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰ برگزار می شود. حضور در تمام برنامه ها، کلاس ها و نشست های برای عموم آزاد و رایگان است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

بزرگداشت دو عکاس دفاع مقدس در نگارخانه «برگ»

پایگاه عکس چیلیک

operator 583

منبع: خبرگزاری مهر – پنجاه و هشتمین نشست پژوهشی هنر با عنوان «عکاسی جنگ» به منظور تجلیل از امیرعلی جوادیان و سعید صادقی در نگارخانه برگ برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران، مجله تندیس و انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس مراسم بزرگداشتی را برای دو عکاس باسابقه عرصه جنگ برگزار می‌کنند. در این مراسم که در نگارخانه برگ برگزار می شود مجید دوخته چی زاده و مهدی مقیم نژاد درباره این دو عکاس سخنرانی می کنند. امیرعلی جوادیان در سال ۱۳۸۳ موفق به اخذ مدرک دکترای هنری شده است. جوادیان، کار عکاسی را در سال ۱۳۵۸ در حوزه هنری آغاز کرد و در سال ۱۳۶۰ به عنوان عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به جبهه‌های جنگ رفت و از همان زمان جنگ، موضوع اصلی عکس‌هایش شد. عکس‌های وی در کشورهای فرانسه، آلمان، الجزایر، ترکمنستان، ازبکستان و… به نمایش درآمده و تاکنون از یونسکو، ژاپن، سوریه و چین جوایز بین‌المللی دریافت کرده است. جوادیان انتشار کتاب‌های کتاب ایران (یک رودخانه، یک پنجره، یک قلب)، کتاب طبیعت، قالیچه‌های زمینه، تعلیم و تربیت و… را نیز در کارنامه خود دارد. سعید صادقی نیز عکاسی را از دوران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ آغاز و با سمت عکاس و خبرنگار در روزنامه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ همزمان با شروع جنگ تحمیلی ادامه داد. سپس مدتی را در حوزه سینمای کشور با دستیار فیلمبرداری و مدیر فیلمبرداری در فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی سپری کرد که از جمله فیلم‌های که در آن مدیر فیلمبرداری بوده می‌توان به «پایان کودکی»، «مرگ سیاوش»، «آخرین روز تابستان» و …. اشاره کرد. وی پس از جنگ عراق نمایشگاه «نیمه پنهان جنگ» را بایک عکاس عراقی برگزار کرد و مستند بلگراد و کارگردانی و فیلمبرداری هفت قسمت از مجموعه مستند جنگ با نام «هفت زخم از دفاع مقدس» از دیگر فعالیت‌های هنری او به شمار می رود. صادقی تاکنون ده‌ها نمایشگاه عکس اختصاصی برپا کرده و در نمایشگاه‌های گروهی بسیاری نیز شرکت داشته از جمله موضوعات آن می‌توان به «جنگ»، «کودکان» ،«ایران امروز»، «زنان ایران» و … اشاره کرد. این نشست همراه با نمایش عکس‌ها و فیلم مستندی از زندگی این دو عکاس از ساعت ۱۶ تا ۱۸ امروز چهارم مهرماه در انتهای پاسداران، میدان هروی، خیابان وفامنش، خیابان جمالی، عمارت عین الدوله ، نگارخانه برگ برگزار می شود.

عکسی از دریاچه ارومیه منتخب اینستاگرام شد

دریاچه ارومیه | CHIILICK

operator 889

منبع: ایسنا – عکس مجید سعیدی – عکاس ایرانی – از دریاچه ارومیه به عنوان عکس منتخب اینستاگرام انتخاب شد. به گزارش ایسنا، سعیدی در توضیح این عکس نوشته است: «یک زن ایرانی با دخترش باحجاب در باقیمانده دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران، یکی از بزرگترین دریاچه‌های آب شور دنیا. رنگ قرمز آب به دلیل وجود باکتری به نام هالوفیلس است که در محیط آبی بسیار شور رنگدانه‌های صورتی – قرمز تولید می‌کند.» مجید سعیدی متولد ۱۳۵۳ در تهران است. او عکاسی را از سن ۱۶ سالگی آغاز کرد و زمانی که ۱۸ داشت برای عکاسی به مرز ایران و عراق رفت. پروژه عکاسی او با عنوان «زندگی در جنگ» با موضوع زندگی مردم افغانستان پس از بروز جنگ در این کشور، تاکنون در رویدادهای عکاسی مختلف برنده جایزه شده است. انتهای پیام

تصویر سال با 2222 تصویر درآمد

operator 710

ویزه نامه نشریه مجله « تصویر سال » با 2222 تصویر منتخب از نمایشگاه سالانه جشن تصویر سال و رویدهای مهم سال منتشر و در پایگاه تخصصی کتاب عکس شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از دبیرخانه تصویر سال، این شماره از نشریه در 370 صفحه با کاغذ گلاسه‌ تمام رنگی همراه با  گزارش تصویری رویدادهای مهم ایران و جهان در سال 1394 و بهار 1395 و دربر گیرنده‌‌ی آثار برگزیده بیش از 3000 هنرمند عکاس، طراح گرافیک و کاریکاتوریست شرکت کننده در یازدهمین جشن تصویر سال با معرفی فیلم‌های نمایش داده شده در جشنواره فیلم تصویر، بخش های ویژه انتخابات ریاست جمهوری و سینما سلام، است. در این شماره از تصویر سال، علاوه بر گزارش تصویری اختتامیه ی مراسم و اهداي جوايز یازدهمین دوره جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر، برگزیده آثار عکاسان در شاخه‌های خبری، مستند اجتماعی، ورزشی، هنر و هنرمندان و نگاهی دیگر و نیز آثار منتخب طراحان گرافیک و کاریکاتوریست‌ها، (شامل کلیه آثار چاپ شده و نمایش داده شده به‌صورت اسلایدشو)، گزارش فستیوال کن 2014 و2015، مسابقه عکس های مطبوعاتی جهان 2014، برندگان جوایز بخش ویژه انتخابات ریاست جمهوری و سینما سلام و مالتی مدیا به یاد صادق تیرافکن و تصاویر مالتی مدیا از مجموعه های 1+5 (احمد معینی جم)، آنها سوری هستند (بابک صدیقی)، سوریه، زندگی و جنگ (حسن قائدی)، ایران (اکبر آقاجری)، عاشورا یک روایت تصویری (حامد صادقی) است. در مجله تصویر سال به رسم شماره‌های گذشته، در بخش ویژه‌ی «یادنامه»  برای بیست نفر از اهالی فرهنگ و هنر ایران که در سال 94  از میان ما رفته‌اند مطالبی به قلم زهرا راد آمده است. در این پرونده از زاون قوکاسیان (منتقد، مدرس و فیلمساز)، ایرج کریمی (کارگردان، مترجم و منتقد سینما)، یداله نجفی (صدابردار)، منصور ملکی (روزنامه نگار، شاعر و بازیگر)، ولی اله مومنی (بازیگر)، فرج اله سلحشور (کارگردان، بازیگر)، مهران دوستی (گوینده، مجری)، احمد علامه دهر (بازیگر)، رامین نعمتی (بازیگر)، سیروس تقی نژاد ( بازیگر) علی طباطبایی (بازیگر)، هما روستا (کارگردان، مترجم، بازیگر)، شهریار عدل (باستان شناس، کارشناس تاریخ هنر و معماری)، محمدعلی سپانلو (شاعر، مترجم و محقق)،  جمال بخش پور (هنرمند نقاش)، نیما پتگر (هنرمند نقاش)، محمدعلی اینانلو (مجری، روزنامه نگار)، حسین قندی (روزنامه نگار)، غلامحسین ملک عراقی (عکاس)، همدم حقگو (عکاس و فیلمساز)، حمیده رضوی (عکاس، فیلمساز) یاد شده است. برای این شماره هوشنگ گلمکانی، عبداله صمدیان، کامران عدل، علیرضا بهرامی و… یادداشت هایی نوشته اند. عکس روی جلد این شماره تصویری از قایق پناهجویان در52 کیلومتری ساحل لیبی، از هنرمند عکاس ماسیمو سِستین (برنده جایزه دوم تک‌عکس خبری ورلدپرس فتو 2015) است. پوستر پشت جلد را حمیدرضا بیدقی به یاد روز وداع با عباس کیارستمی از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طراحی و اجرا کرده است. مجله تصویر (نشریه هنرهای تصویری ایران)، در قالب تصویر سال شماره‌ی 90 تا 95، از روز پنجشنبه اول مهرماه 1395 در کیوسک روزنامه فروشی‌های تهران و شهرستان ها در دسترس عموم است. قیمت این شماره نشریه 25000تومان (دویست وپنجاه هزار ریال) درج شده و علاقمندان می توانند جهت تهیه این ویژه نامه به پایگاه تخصصی کتاب عکس مراجعه کرده و یا درخواست سفارش خود را « ایـنجــا » ثبت و پیگیری نمایند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

عکاسان ایرانی در جشنواره عکس پینگ یائو

operator 884

 تنی چند از عکاسان راه یافته به بخش نمایشگاه عکس شانزدهمین جشنواره عکس پینگ یائو با حضور در این جشنواره از نزدیک شاهد نمایشگاه این آثار بودند.     به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، به نقل از روابط عمومي موسسه تحرير كارگاه خيال در شانزدهمين جشنواره بين المللی پينگ يائو کشور چین ، شش نفر از عكاسان ايرانی حضور یافتند. در اين جشنواره كه به صورت دو سالانه اجرا می شود عكس هایی با موضوع های مختلف از سایر عكاسان کشورهای دنيا شركت کرده و برحسب موضوع ها با رای و نظر هیات داوران به نمایشگاه راه پیدا می كنند. موسسه فرهنگی تحرير كارگاه خيال به عنوان نماينده ايرانی اين جشنواره با ٤٥ قطعه عكس از ١٠ تن از عكاسان ايرانی در رقایب سال جاری این جشنواره شركت نمود كه كليه آثار ارسالی به بخش نمايشگاه جشنواره پینگ یائو راه يافت. مسئول گروه عكاسان ايرانی راه يافته به نمايشگاه اسامی صاحبان اثر در این دوره از نمایشگاه را به این ترتیب اعلام کرد: مهناز شفيعی، مرضيه ايوتين، افسانه مهدوی، نسترن فلاح، داريوش محمدخانی، همايون اميريگانه، مهدی معصومی گرجی، حجت ترصدی، اسحاق آقایی و حسين مظاهری. در اين دوره از جشنواره نشست عكاسی ايران با هدف معرفی آثار عكاسان ايرانی و عكاسان حاضر در جشنواره برگزار شد كه پس از معرفی آثار عكاسان به پرسش ها و سوالات حاضرين پاسخ داده شد. منبع: پایگاه عکس چیلیک

داستان عکس : تابستان «سعید» چگونه گذشت؟

پایگاه عکس چیلیک

operator 807

  منبع: ایسنا – «سعید» در کلاس انشای مهرماه امسالش از تابستانی خواهد نوشت که در کوره های داغ آجرپزی گذشت. از روزهایی که هزار آجر سنگین را با دستان کوچکش جا به جا کرد، فقط برای 2 هزار و 500 تومان! اطراف شهر اصفهان زیادند، کوره های آجرپزی. کوره‌های خانوادگی که از لگدمال کردن گل بگیر تا پختن آجر در آتش را خودشان انجام می‌دهند. کوره ها پُر اند از بچه‌هایی که تابستانشان به «دپو» کردن آجر می‌گذرد، در میان این بچه‌ها اما خبری از صدای خنده و بازی‌های کودکانه نیست. هرچه هست، کار است و مردانگی. این کوره‌های آجرپزی زمستان‌ها خاموش اند، اما تابستان که می‌شود، طبقه کارگر و آنها که دستشان کمتر می‌رسد، به همراه اعضای خانواده شان راهی کوره‌ها می‌شوند. کسانی که خانه‌ای از خود ندارند، آجر می‌سازند برای خانه‌های دیگران. تا پایان ماه شهریور کارشان همنشینی با خاک، گل و آتش زیر آفتاب داغ است.   سعید روی آجرهای دپو شده می‌نشیند و دست‌هایش را به عکاس نشان می‌دهد سعید یکی از همان بچه‌هایی است که صبح و عصر در کوره کار می‌کند. وظیفه‌اش جمع کردن آجر گلی خشک شده و انبار کردن آن برای خشک شدن کامل است. 10 ساله است با این نگاه مردانه و صبور. او هر روز برای کارگری به کوره می آید. زیر آفتاب داغ که بدجوری هم پوست صورتش را سوزانده آجرها را روی هم می گذارد تا روزگارش را بنا کند. آن هایی که از نزدیک او را دیده‌اند، می گویند، سعید اهل اعتراض نیست. از همان اول صبح که به کوره می‌آید، فقط کار می‌کند و کار. شاید ما به سعید بگوییم «کودک 10 ساله» اما او فقط عنوان کودک را یدک می کشد؛ مردی است، برای خودش. سعید و امثال او در ازای دپو کردن هر هزار آجر که وزن زیادی هم دارد، 2 هزار و 500 تومان دستمزد می‌گیرند که نتیجه‌اش می شود، همین دست های کوچک پینه بسته. سعید درحدود 200 کیلومتری شهر اصفهان زندگی می‌کند. او هم مثل همه بچه‌ها درس می‌خواند و باید امسال سوم مهر به مدرسه برود، اما او تابستانی برای خوش گذرانی و استراحت نداشته. این را دست‌های کوچکش می‌گویند که آن ها را درست مقابل عکاس گرفته است و پاهایش کوچکش که خسته و خاک گرفته‌اند، از قدم زدن روی خشت های داغ، زیر آفتاب تابستان. او زیر همین آفتاب داغ این لباس گرم زمستانی را پوشیده است، شاید برای اینکه لباس دیگری ندارد. محل استراحتش روی همین آجرهای خشن است که با آن ها عکس گرفته است. نگاهش هم واقعا همین قدر نافذ و عمیق است و همین قدر جدی. گروه عکاسی که به کوره رفته‌اند، دلشان می‌خواهد به سعید و دوستانش در کار کمک کنند. دست به کار هم می‌شوند، اما پس از جا بجا کردن حدود 60 آجر خسته می شوند و کار را رها می کنند، اما سعید باید همچنان آجرها را نان کند. «سعید» در کلاس انشای مهرماه امسالش از تابستانی خواهد نوشت که در کوره‌های داغ آجرپزی گذشت. از روزهایی که هزار آجر سنگین را با دستان کوچکش جا به جا کرد، فقط برای 2 هزار و 500 تومان! این عکس مردادماه ماه سال 95 توسط مهدی ناظری (عکاس آزاد) در یکی از کوره های آجرپزی اطراف شهر اصفهان ثبت شده است. ایسنا – سهیلا صدیقی

نمایشگاه عکس « انتهای زمین » به گیلان رسید

operator 933

منتخب مجموعه آثار نمایشگاه عکس « انتهای زمین » در طی سفر شهر به شهر و تازه ترین مقصد ارایه به استان گیلان رسید و در نگارخانه مارلیک مجتمع خاتم الانبیاء شهر رشت به نمایش درخواهد آمد. مجموعه عکس های نمایشگاه « انتهای زمین » در قالب 40 قطعه عکس منتخب از مجموعه 110 قطعه ای در اندازه 50 در 70 سانتیمتر با همکاری انجمن عکاسان رشت در نگارخانه مارلیک مجتمع خاتم الانبیاء شهر رشت به نمایش درمی آید. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، نمایشگاه عکس « انتهای زمین » چندی پیش آغاز جریان نمایش خود را از محل خانه ی هنرمندان ایران در تهران آغاز کرد و در اندک فاصله ای از زمان نمایشگاه، کتاب آن نیز به چاپ رسید و در دسترس علاقه مندان قرار گرفت. در ابتدای کتاب « انتهای زمین » کارشناسان و عکاسانی چون: مسعود زنده روح کرمانی، سعید دستوری، افشین شاهرودی، محمدمهدی رحیمیان و کورش ادیم و همچنین پروفسور پرویز کردوانی (پدر علم کویر شناسی) پیرامون مجموعه آثار نمایشگاه قلم زده و نظر خود را نگاشته اند. اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه عکس به این شرح است: مریم اسدی، سارا ابالصدق، مهری راست قدم، سهیلا خانمیرزایی، ابراهیم باقرلو، سمانه میلانلو، ماهرخ شش بلوکی، فاطمه میرالی، سجاد هاشمی، جواد میرزاپور ، عرفان علی پور، روح الله سنجرانی، آزیتا قاسمی ، زهره حسینی جم، منوچهر صرامی، فاطمه حجازی ، محمدرضا رحیمی، مریم خداوردی، مائده موحد ، فاطمه حسینی لاهیجی، معصومه حضرتی، نسرین رستمی، فرزانه بی آزاران ، سعید مقدم، حمیده فنایی، صبوره منتظرین، فاطمه افشار، معصومه اصغری، سارا فیروزی، اعظم حشمتی، محمدرضا زارع، حسین عصاری، محسن سلیمی، میترا محمدی، ایمان میری، زهرا نیاورانی، طیبه خداوردی، مهدیه زینی اسکویی، مجتبی محسنی، سپیده سیرانی، محمدرضا خرازی، مجید وفایی و ملیحه فرهادی . مهدی سروری دبیر نمایشگاه عکس « انتهای زمین » با اعلام رضایت از نمایش شهر به شهر آثار اظهار داشت: تولید و نمایش یک مجموعه عکس بیش از یک دوره نمایش در مقطعی از زمان ارزشمند است و مجموعه عکس های کویر عکاسان پایگاه عکس چیلیک با هدف ایجاد ارتباط با دیگر عکاسان و مورد نقد و بررسی قرار گرفتن در یک مسیر شهر به شهر قرار گرفته است. سروری موضوع کویر را موضوعی سراسر معنا و وسیع در کلام و عکس دانست و افزود: بیان صادقانه نقاط ضعف و شنیدن ، بررسی ، رد و یا پذیرش شجاعانه این نکات به طور قطع هدف نقد را یک گام به پیش می برد و عکاسان #انتهای_زمین ضمن تلاش در معرفی منطقه کویر مرنجاب و حفظ ارزش های ناب طبیعت آن ، سعی در دریافت دیدگاه منتقدانه مخاطب کشوری دارند. لازم به یادآوری است نمایشگاه عکس « انتهای زمین » تاکنون علاوه بر نمایش در سازمان صداوسیما، از شهرهایی چون: تهران، شیراز، کاشان، قزوین، بوشهر، آران وبیدگل، اراک و ساری عبور کرده است و در مسیر آینده خود عازم استان ها و شهرهایی دیگر خواهد بود. مجموعه منتخب نمایشگاه عکس « انتهای زمین » ساعت 16روز شنبه دهم مهرماه جاری با حضور عکاسان و مدیران فرهنگی گشایش می یابد و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. سایر علاقه مندان هم می توانند تا پایان روز پنجشنبه 15 مهرماه همه روزه از ساعت 9 تا 13 و 15 تا 19 از عکس های ارایه شده در این نمایشگاه دیدن کنند. نگارخانه مارلیک در استان گیلان، شهر رشت، ابتدای خیابان سعدی، مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیاء واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

بنر کتاب عکس

لایت روم