بایگانی برای مهر, 1396

99- تور عکاسی از سوگواران عاشورای حسینی

operator 2178

4 روزه ، 1396/07/06  | مدت و زمان برنامه:  سفر سه شب و 4 روز برنامه ریزی شده است و صبح پنج شنبه 6 مهرماه نخستین گروه اعزام شده و تمامی همسفران عصر عاشورای حسینی به تهران باز خواهند گشت. اهداف عکاسی: مستندنگاری آیین سوگواری مسلمانان در غم شهادت امام سوم شیعیان حضرت حسین ابن علی(ع) و یاران شان از منظر حماسی و نمایش ابعاد عرفانی این نوع عزاداری در بین اهالی شهرستان و دیدار از هیئات اصلی و اصیل این شهرستان به منظور تهیه تصاویری مستند از شیوه ها و سبک های رایج عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی . برنامه سفر: متقاضیان ثبت نام و حضور در سفر در گروهی دعوت می شوند و سایر تواصی و رهنمودها در روه مذکور برای ایشان ارایه می شود. مسئول تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک پیش از برگزاری سفر در نشستی آموزشی-توجیهی با اِشراف اطلاعاتی بر موقعیت و موضوع، اهدافمورد نظر برگزارکننده را برای حاضرین تشریح خواهد کرد. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb03a; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb03a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb03a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-11.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#ef9826; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'slide', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); عکاس: مهدی سروریعکاس: نسرین رستمیعکاس: گل گونه نجفیعکاس: ندا رهگذرعکاس: مهدی سروریعکاس: مهدی سروریعکاس: محمدرضا خرازیعکاس: ابراهیم باقرلوعکاس: جواد میرزاپور عکاسی از آیین های عاشورایی: عکاسی از آیین ها و رسوم سوگواری حضرت اباعبدا.. و یارانشان در ماه محرم یکی از اجتماعی ترین رفتارهای مبتنی بر باورهای اعتقادی و مذهبی است که متاسفانه! با وجود تحریف های لفظی و معنوی، همه ساله خیلی عظیمی از دوربین های عکاسی را با انگیزه های تعریف شده به سمت و سوی این باور اعتقادی می کشاند. این در حالی است که نگاه های مستند و گزارشی با رویکردی فستیوالی در مراکزی که برخلاف باور حماسی، عرفانی فرهنگ عاشورا، تمرکز بر حواشی نازل و به دور از معرفت را به ناآگاهی نشر می دهند، حضور یافته و بر این اساس بیشترین خسارات تصویری را نسبت به محور واقعه و فرهنگ عاشورا برای جذب رسانه ها و دوربین های عکاسان به عنوان صاحبان یکی از رسانه های موثر به کار می گیرند. #تور_عکاسی_چیلیک از سوی دفتر رسانه #پایگاه_عکس_چیلیک در حرکتی هماهنگ و هدفمند و با پشتیبانی مناسب،  اقدام به اعزام گروه عکاسان علاقه مند برای ثبت نماهایی از سوگواری و آیین های سنتی عزاداران نموده که این سفرها منجر به برگزاری نمایشگاه عکس در سال های متوالی با عناوین #همچو_این_می و #سبز_سرخ و #اهل_حرم و #عین_عاشورا شده است. امسال نیز در ادامه این حرکت و پس از برگزاری این تور عکاسی برای علاقه مندان به عکاسی از شعائر حماسی_عرفانی عاشورای حسینی در مراکز هدف گذاری شده، برگزاری نمایشگاه عکس گروهی در دستور کار و تالیف گاه های برتر در برنامه آتی این سفر قرار دارد. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffbd3a; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffbd3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffbd3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-12.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#8c8c8c; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری نود و نهمین تور عکاسی چیلیک / سوگواران عاشورای حسینی نود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: گل گونه نجفینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مریم خداوردینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: اعظم حشمتینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مریم خداوردینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ندا رهگذرنود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی ملک پوریاننود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مرتضی ضیغمینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: نسرین رستمینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: جواد میرزا پورنود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: نسرین رستمینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: نسرین رستمینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: نسرین رستمینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: گل گونه نجفینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: آزاده مسیح زادهنود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: آزاده مسیح زادهنود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: آزاده مسیح زادهنود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی ملک پوریاننود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی ملک پوریاننود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی محسنینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی ملک پوریاننود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مجتبی ملک پوریاننود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مریم خداوردینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مریم خداوردینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مریم خداوردینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ندا رهگذرنود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مریم خداوردینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مریم خداوردینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مریم خداوردینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مریم خداوردینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مریم خداوردینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مریم خداوردینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: محمدرضا خرازینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: محمدرضا خرازینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: محمدرضا خرازینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: محمدرضا خرازینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: اعظم حشمتینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: محمدرضا خرازینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: فاطمه کلانترینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: فاطمه کلانترینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: فاطمه کلانترینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ندا رهگذرنود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: فاطمه کلانترینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: فاطمه کلانترینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: اعظم حشمتینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: اعظم حشمتینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: جواد میرزا پورنود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: اعظم حشمتینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: اعظم حشمتینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: اعظم حشمتینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: اعظم حشمتینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: اعظم حشمتینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: اعظم حشمتینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: اعظم حشمتینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: محمد موسی زادهنود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: علی هاشمینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: علی هاشمینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: جواد میرزا پورنود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: علی هاشمینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: علی هاشمینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: اعظم حشمتینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: علی هاشمینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: مریم خداوردینود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلونود و نهمین تور عکاسی چیلیک، عکاسی از سوگواران حسینی | عکاس: ابراهیم باقرلو تورهای برگزار شده با این موضوع: 90- تور عکاسی از سوگواران عاشورای حسینی 67- تور عکاسی از سوگواران عاشورای حسینی 59- تور عکاسی از سوگواران عاشورای حسینی 46- تور عکاسی از سوگواران عاشورای حسینی

فراخوان سومین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی

operator 2575

دبیرخانه سومین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی متن فراخوان این دوسالانه عکس را برای نشر و اطلاع رسانی در اختیار دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک به عنوان حامی رسانه ای این دوره از دوسالانه عکس قرار داد. فراخوان سومین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی بنی آدم اعضای یکدیگرند                          که در آفرینش به یک گوهرند چو عضوی بدرد آورد روزگار                         دگر عضوها را نماند قرار “سرمایه اجتماعی” مجموعه ای از نهادهای زیربنایی اجتماع نیست بلکه حلقه اتصال افراد در قالب نهادها، شبکه ها، تشکل های داوطلب و خمیر مایه تغییرات اساسی جامعه در دنیای نوین است. “سرمایه اجتماعی” به پـیوندها و ارتباطات میان افراد جامعه بعنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق اهداف جامعه می شود. “سرمایه اجتماعی” در اقتصاد هر کشـور با اعتـمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسانی برای رسـیدن به اهـداف اقتـصادی جامعه نمایان می شود. “سرمایه اجتماعی” در عرصه سیاسی، با مشارکت مردم و حمایت از دولت در صحنه های گوناگون سیاسی تعریف می شود که از مصادیق بارز موفقیت در توسعه سیاسی هر کشور است. هرچه “سرمایه اجتماعی” در بخش های فرهنگی جامعه تقویت شود، توسعه فرهنگی نیز سرعت بیش تری می گیرد و از این رهـگذر، رفتار افراد جامعه و نحوه تعاملات آن ها قابل پیش بینی تر می شود. آیین نامه شرکت در جشنواره: شرکت در جشنواره برای علاقه مندان آزاد است. جشنواره در دو بخش اصلی (با موضوع سرمایه اجتماعی) و بخش ویژه (با موضوع سرمایه اجتماعی و حفظ محیط زیست) برگزار می شود. اولویت انتخاب گروه کارشناسی و تطبیق مصادیق تصویری مفهوم سرمایه اجتماعی با اتکا به تجارب ادوار پیشین، به موقعیت ها و مضامین کم تر دیده شده، تمرکز دارد. هر عکاس می تواند حداکثر 10 تک عکس در بخش اصلی و 10 تک عکس در بخش ویژه، مجموعا 20 عکس ارسال نماید. عکس ها می تواند رنگی یا تک رنگ، دیجیتال یا آنالوگ باشد. ارسال کننده، فایل ها را می بایست در اندازه ضلع بزرگ 1200پیکسل/1 مگ/اگزیف دار (اطلاعات فنی ثبت) با فرمت JPG ارسال نماید. آثار می باید در سایت جشنواره بارگذاری شود. عکس ها باید در منطقه جغرافیایی ایران عکسبرداری شده باشد. هرگونه دخل و تصرف که سندیت عکس را مخدوش کند مجاز نمی باشد. (اصلاح نور و رنگ مجاز است.) تکمیل فرم شرکت در مسابقه، الزامی و به منزله پذیرش مقررات جشنواره است. ارسال اثر توسط عکاس به منزله قـبول مالکـیت و اصالت آن تلقی می شود و هیچ گونه مسئولیتی برعهده برگزار کننده نخواهد بود. فایل عکس ها را با نام و نام خانوادگی عکاس و  تایپ انگلیسی نامگذاری کنید: Amin Nazari A4 بخش اصلی و Amin Nazari B4 بخش ویژه آثار پذیرفته شده بصورت نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار می گیرد و برگزارکننده حق استفاده از آثار را برای امور نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی با ذکر نام عکاس و رعایت حقوق معنوی صاحب اثر برای خود محفوظ می دارد. به تمامی شرکت کنندگان در صورت امکان کتاب جشنواره اهدا خواهد شد. تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهده برگزارکننده خواهد بود. دبیر جشنواره: افشین میرزائی 09111345741 داوران: کریم ملک مدنی، مهدی منعم، الوند رضازاده گاهشمار جشنواره: آخرین مهلت ارسال آثار 20 آبان 1396 داوری: آذر ماه 1396 اختتامیه جشنواره و شروع نمایشگاه:   24 آذر 1396 جوایز: به سه عکاس برتر بخش اصلی و 1 عکاس برتر بخش ویژه هر کدام 1 سکه بهار آزادی، تندیس جشنواره و لوح تقدیر اعطاء خواهد شد. نشانی دبیرخانه: گیلان، رشت، بلوار شهید بهشتی، کوچه شهید طهماسبی، شماره 4 تلفکس: 33667633 013 وب سایت: www.sabzkaran.com منبع: پایگاه عکس چیلیک

نشست تخصصی عکاسی « عارف حسین » عکاس مستندنگار سنگاپوری

operator 835

گروه عکاسی جهاد دانشگاهی واحد هنر ، نشست تخصصی عکاسی با حضور عکاس سنگاپوری برگزار می‌کند. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، نشست تخصصی عکاسی با حضور « عارف حسین » عکاس مستندنگار اهل کشور سنگاپور همراه با نمایش عکس و طرح پرسش و ارایه پاسخ برگزار می شود. در این نشست تخصصی که از سوی مرکز آموزش‌های تخصصی-کاربردی جهاددانشگاهی هنر برنامه ریزی شده است، عصر روز چهارشنبه 5 مهر ماه جاری « عارف حسین » عکاس نامدار بین المللی با نمایش عکس و طرح موضوع به بحث پرداخته و از ساعت 17 تا 20 میزبان حضور علاقمندان شرکت در این نشست تخصصی عکاسی خواهند بود. عارف حسین در اصل متولد کشمیر است. او سال‌ها متمرکز بر عکاسی مناظر، مردم و فرهنگ هیمالیا بوده. وی هم‌چنین طی سفرهای مختلف به نقاط مختلف قاره کهن، عکس‌های ماندگار بسیاری به ثبت رسانده و هم‌اکنون به تدریس عکاسی و انتقال تجربه های خود در امر عکاسی به جوانان و هنرجویان و علاقمندان اِشتغال دارد. برگزارکننده جهت ثبت‌نام، دریافت مشاوره تخصصی و کسب اطلاعات بیشتر، شماره های تماس: 02188328652 تا 5 و 09389382473 را معرفی کرده است. شرکت در این نشست تخصصی برای عموم علاقمند موفق به ثبت نام، رایگان می باشد. محل برگزاری این کارگاه نظری در: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، روبروی ایستگاه دروازه دولت، خیابان خاقانی، نرسیده به خیابان سمیه، شماره 81 است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس « مناظر ایران » در بوزانسون فرانسه

operator 1287

گالری هنری پیکتورایِ شهر بوزانسونِ فرانسه همزمان با روز جمعه 7 مهرماه جاری آثار عکاس ایرانی صادق هاشمی با عنوان « مناظر ایران » را به نمایش خواهد گذاشت. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، 24 قطعه عکس رنگی در اندازه 30 در 45 سانتیمتر ، تصاویری بدیع و چشم نواز از طبیعت ایران را از تاریخ 30 سپتامبر به نمایش می گذارد. رقص نور در غبار و سایه، عظمت کویر، رنگ های سحر انگیز، سادگی فضاهای روستایی از ویژگی های خاص این مجموعه است. سعید اسلامی راد کارشناس ارشد پژوهش هنر در مورد عکس های صادق هاشمی در نمایشگاه مناظر ایران ، در متنی با عنوان « نگاهی به روح جهان ایرانی » آورده است: دیدن، مشاهده کردن و نگاه کردن؛ شاید در مرتبه نخست هرسه بر فعلی دلالت کنند که جهان را نشانه روی می کند. اما در مرتبتی هستی شناختی هریک سویه خاص خود را داراست تا بدان جا که دیدن، فعلی عادت واره است؛ چیزی را می بینیم حاضر در آنجا، جایی که چشم آن را درمی یابد. در این میان مشاهده، کارکردی موشکافانه دارد مانند نگاهی علمی به جهان به مثابه چیزی که در نگاه نخست از ما دور است و ما سعی در دست یافتن به کُنه آن را داریم و در نهایت نگاه کردن، فعلی حدواسط میان دونوع پیشین. در این نوع از نگاه، سوژه جهان را نه به مثابه ابژه‌ای بسته در خود یا چیزی محصور در جهانش، که به عنوان جهانی تفسیر می کند که خود، موجودیتش را عیان می سازد. هنر و اساساً آفرینش اثرِ هنری وامدار این نوع نگاه به جهان است. اثر هنری، خود جهانی را برپا می دارد که در زبان هایدگری حقیقت هستی همزمان پنهان و آشکار است. جهان در عین آشکارسازی خود همزمان هستی اش را پنهان می سازد. اما عکس با نظام بازنمایانه خود این رهیافت را به غلط به مخاطب نوید می دهد که در مرتبۀ نخست، آن را به­عنوان الگویی مابه‌ازای جهان بیرونی دریافت کند؛ چیزی که عکس را در جایگاهی فرومایه تر از آنچه کارکرد اصلی آن است می نشاند؛ چراکه جهان پیش روی حالا چیزی جز بدیل نیست، چیزی حاضر که غیاب جهانی را به رخ می کشد و خود بجای آن می نشیند و اساسا ًکارکرد و آفرینش اثر هنری همین جا رخ می دهد، زمانی که دریابیم عکس هستی و نظام نشانه ای مختص به خود را دارد. عکس های صادق هاشمی با عنوان مناظر ایران که عمدتاً با چشم اندازی طبیعت گرایانه، روح و حیات یک سرزمین را در قاب تصویر نشانه رفته است؛ جهانی مختص به خود عکاس است که دیگران را به تماشای آن فرامی خواند.  این عکس ها با آنکه بطور صریح در جلوه های جغرافیایی و نشانه­ های آشکار معماری همواره به بافتار و اقلیم ایران اشاره دارد، دریچه ای است تا از طریق آن «سرزمین ایران» در نگاه مخاطب بدل به سوژه ای شود و این جهان را روبروی خود مکشوف ببیند. این سرزمین به واقع یک «دیگری» است. اما چیزی که غرابت یا وجه اگزوتیک این عکس ها را در چشم مخاطب دلنشین می سازد و باعث می شود تا مخاطب غیرایرانی آن را از آن خود کند،  چیزی است که در عین بازنمایانه بودن رسانۀ عکس و نظام نشانه شناختی آن، خود جهانی را داراست که قائم بالذات بوده و هستی‌ساز است. مخاطب می­تواند اینک جهانی را به تماشا بنشیند که هنرمندِ عکاس آن را با امکانات رسانه ای خود شخصی ساخته است. به­واقع می توان گفت هنرمند جهان را بازمی آفریند تا جهان خود را بسازد.  از این رو، عکس آیینه ­ای نیست که جهانِ آن بیرون ( چیزی حاضر در آنجا ولی غایب در اینجا و زمانِ حال تماشا ) را به تصویر کشیده باشد، بلکه با تمهیدات بصری اعم از زوایای دید منحصربفرد، استفاده از زمان نوردهی بالا و رنگ مایه­ های متنوع و جلوه بخش و ترکیب عناصر طبیعت و فرهنگ گاه همزمان در دل یک قاب، جهان هرروزه را یکتا ساخته است. در نگاه پدیدارشناختی، معنا چیزی است که در دل پیوستار هرروزی نهفته است اما این معنا به چشم نمی نشیند مگر اینکه پیوستار برای لحظه ای متوقف شود و در فرایند دیدن که به تکرار و عادت بدل شده و اساساً معنا از آن به غیاب رفته است، این  لحظۀ زیباشناختی عادت را کنار نهد و غبار از نگاه بشوید. بدینسان جهان هرروزی جلوه ای نامستور از خود را نشانه گذاری می کند که این امر تنها در فرایند نگاه کردن، فراچنگ می شود. از این رو، خوب‌دیدن شاه‌کلیدی است که مخاطب می بایست از طریق آن جهانِ پیش رویِ خود را با آن رمزیابی کرده و با هنرمند و نگاهش همخوان شود تا بتواند جهانِ دیگری را از آنِ خود سازد. در این مرتبتِ نگاه، هنرمند و مخاطب، چه ایرانی باشد و آشنا به این چشم اندازِ در جهانِ تصویر و چه مخاطب غربی که به تماشای جهانی از شرق نشسته است، هر سه جهانی را بازمی یابند که روح و حیات یک سرزمین را به آشکارگی می کشاند. آری، مخاطب می تواند با نگاه کردن، یعنی دیدن به مثابه دیدار با جهانی چونان سوژه و دارای هستی قائم بالذات، چیزی را ببیند که در نگاه هرروزی به چشم نمی آید. برای همین است که عکس های مناظر ایران فرصتی به دست می دهند تا این جهان خود را عیان سازد و هرچه بیشتر رویِ دیگر خود و وجه پنهانش را آشکار سازد. گویی این چشم انداز­ها آنقدر از جهان هرروزی شان فاصله گرفته اند که در نگاه نخست مانند نقاشی از رنگ مایه هایی حیات بخش مایه گرفته اند. برای همین است که در جهان این تصاویر حتی آنجا که انسانی یا نشانه های حضور انسان به­ عنوان نمونه در جلوه های معماری یا اشیاء دیده می شود، این انسان از جنسِ جهان است؛ انسانی که بن‌مایه و هستی خود را منکشف در این جهان تازه برپا شده می بیند. به همین خاطر در زبان مارتین هایدگر این عکس­ها نه بازنمایی از چیزی بلکه خود هستی‌بخش و هستی‌ساز است. چنانکه می توان در این عکس ها سکوت هم‌آوایی و هم‌نوایی انسان و طبیعت را شنید: سکوتی که در صدایِ هرروزی آهن‌ها و ماشین‌ها گوش‌هایمان کمتر به شنیدنش عادت دارند؛ در این جهان، انسان جزیی از طبیعت و خود عنصری از جهان و هستی است. صادق هاشمی متولد خرداد ماه سال 1359 در اصفهان و دانش آموخته کارشناسی رشته عکاسی است که با برگزاری این نمایشگاه عکس فرصتی را برای بازدیدکننده فرانسوی فراهم آورده تا گوشه ای از زیبایی طبیعت متنوع ایران را ببینند و بشناسند. نمایشگاه عکس « مناظر ایران » از روز جمعه 7مهرماه (29 سپتامبر) گشایش یافته و تا پایان روز پنجشنبه 4 آبان ماه (26 اکتبر 2017) در گالری هنری پیکتورایِ شهر بوزانسونِ فرانسه صاحب عکس خواهد بود. منبع: پایگاه عکس چیلیک  

نمایشگاه عکس‌ « سوگ‌واران » در موزه عکسخانه شهر و نگارخانه لاله

operator 1347

نمایشگاه عکس‌ « سوگ‌واران » به مناسبت ماه محرم و گرامی داشت تاسوعا و عاشورای حسینی ، عصر دوشنبه سوم مهرماه جاری در موزه عکسخانه شهر و نگارخانه لاله برگزار می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، نگارخانه لاله و موزه عکسخانه شهر در اقدامی مشترک و هم‌زمان نمایشگاهی از عکس‌های تاریخی مرتبط با ایام محرم را با عنوان «سوگ‌واران» برگزار می‌کنند. در متن قاب نخست این نمایشگاه عکس آمده است: یکی از ویژگی‌های برجسته عکس‌های تاریخی، ثبت وقایع و سندی برای شناخت و بررسی دوران گذشته است. از آغازِ ورود عکاسی به ایران در دوره قاجار به تدریج برخی از عکاسان توانستند رفتارها و آئین‌های جمعی مردم را ثبت کنند. یکی از این آئین‌ها، سوگواری برای امام حسین(ع) است. تصاویر زیادی از آیینهای سوگواری در عصر قاجار و پس از آن به جای مانده است. در این مجموعه برگزیدهای از چندین دوره تاریخی و تصاویری از هیات‌های عزاداری، تکیه‌ها، دسته‌های سینه‌زنی و آئین تعزیه انتخاب شده است. نمایشگاه عکس «سوگواران» در دوبخش، شامل 32 قطعه عکس با چیدمانی تازه در نگارخانه لاله و بخش دیگر شامل 23 قطعه عکس در موزه عکسخانه شهر برگزار می‌شود. این مجموعه‌ها و اسناد تصویری روایتگر دوران گذشته و ارادت مردمان ایران زمین به امام سوم شیعیان است که این موضوع همیشه در طول تاریخ ساری و جاری بوده است. با این تصاویر در تاریخ سفر می‌کنیم و با تجربیات زیسته پیشینیان آشنا می‌شویم. امید است که این رویداد زمینه‌ای برای توجه به مسائل تاریخی، مردمنگاری و جامعهشناسی فراهم آورد. آیین گشایش نمایشگاه روز دوشنبه 3 مهر ماه1396 ساعت 16 تا 19، هم‌زمان در موزه عکسخانه شهر و نگارخانه لاله برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ 4 مهرماه تا 9 آبان ماه(به غیر از ایام تعطیل) برای بازدید از نمایشگاه به این دو مرکز مراجعه نمایند. موزه عکسخانه شهر: بازدید: 4 مهر تا 9 آبان 1396 / ساعت 9تا 13-14تا 17 / پنج شنبه 9 تا 13. نشانی: ميدان هفت تیر، خیابان بهارشیراز، میدان بهارشیراز، ضلع جنوب غربی نگارخانه لاله: بازدید :4 مهر تا 9 آبان 1396 / ساعت 9 تا 13-14تا19. نشانی: خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمال پارک لاله،جنب هتل لاله منبع: پایگاه عکس چیلیک

نگاه های برتر تور عکاسی از گل آفتابگردان معرفی شدند

operator 1130

با حضور عکاسان و علاقمندان به عکاسی، عکس های منتخب عکاسان شرکت کننده در تور عکاسی از مزرعه گل آفتابگردان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نگاه های برتر معرفی شدند. نشست آموزشی نقد و بررسی کیفی عکس های تولید شده  و منتخب عکاسان همسفر با 98ومین #تور_عکاسی_چیلیک با موضوع تجربه ای در کارگاه عکاسی طبیعت با عنوان « عکاسی از گل آفتابگردان » در سالن آموزش دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک برگزار شد و در طی این نشست دستاوردهای تصویری عکاسان همسفر مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. به گزارش « پایگاه عکس چیلیک » (Chiilick.com) در این نشست آموزشی که عصر پنجشنبه سی ام شهریور ماه جاری در سالن آموزش این رسانه برگزار شد ، ابتدا نقاط ضعف و قوت این سفر عکاسی مورد طرح و بحث قرار گرفت و در ادامه با نمایش عکس های گزارش تصویری این کارگاه آموزشی ، همسفران به برخی توصیه های کمی و کیفی و پیشنهادها پیرامون هرچه بهتر پرداختن به سفر عکاسی و امکان عکاسی از موضوع اشاره کردند و در ادامه با نمایش عکس های منتخب دریافتی از سوی عکاسان همسفر به عنوان آثار منتخب ، دربارۀ عکس ها و موارد فنی و ساختار زیبایی شناختی آثار دیدگاه های خود را در حوزه مسائل فنی، حسّی و زیبایی شناختی مطرح کردند. عکاسان همسفر با 98ومین تور عکاسی چیلیک با حرکتی شبانه از تهران، عکاسی خود را از صبح پنجشنبه 23 شهریور ماه با رویکردی مبتنی بر عکاسی طبیعت و با در نظر گرفتن هدف سفر و معرفی وجوهات شخصیتی گل آفتابگردان در مشخصات ظاهری و فرم و شکل و رنگ و ترکیب آغاز کردند و تلاش کردند با وجود شرایط جوّی منطقه و همچنین ویژگی های عکاسی گروهی، در کندوکاو عکاسانه و ظرافت دیدی هنرمندانه با اتکّا به دانش عکاسی و برخورداری از تکنیک های عکاسی ابتدا در مواجهه با موضوع و برقراری ارتباط و تعریف شخصیت عکاس برای روح مخاطب و محیط روانی موضوع ، در بکارگیری از عناصری چون: نور، رنگ، بافت، سایه ، فرم، رنگ و حسّ ، شناخت لحظه ثبت و … موفق ترین نماها را از وسعت مزرعه و گل های آفتابگردان تهیه و ثبت کنند. #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb03a; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb03a; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb03a; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#0c0c0c; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-13 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); پیش از پرداختن به نقد عکس ها نکات لازم پیرامون شیوه مشاهده اثر و چگونگی و نوع نقد برای حاضرین تبیین شد و عکس هایی که عکاسان همسفر به عنوان منتخب برای نقد و تحلیل انتخاب شده بود، ارایه شد و با صرف زمان لازم، نسبت به بررسی هر یک از عکس ها تلاش شد تا نشانه ها و نمایه های زیبایی یک عکس خوب و موفق در کادرهای مورد نمایش مورد ارزیابی، مقایسه و تحلیل فنی و موضوعی قرار گیرد و در فرم های از پیش طراحی شده، کشف موضوع، جایگیری عکاس، تاثیرات عوامل ثبت، استفاده مناسب از ابزار و تجهیزات، انتخاب کادر، ترکیب بندی، ویرایش، خلاقیت، نورسنجی و … ارزشگذاری و ثبت امتیاز شوند. پایان بخش برنامه های مورد نظر در این نشست انتخاب نگاه های برتر با رای و نظر عکاسان فعال در این تور عکاسی بود که به ترتیب عکس های : اعظم حشمتی ، فاطمه کلانتری ، ابراهیم باقرلو و مریم خداوردی مورد کسب آرای اکثریت حاضرین در نشست قرار گرفت. بر اساس این نتیجه عکاس برتر این جلسه از اعطای امتیاز و دعوت به حضور رایگان در تور عکاسی برخوردار شد. همچنین در بخش سعی و نگاه از عکاسانی چون: سارا ابوالصدق ، مهدی سروری و نیلوفر زارعی تقدیر به عمل آمد . اشاره به مسایل فنی و تکنیکی در عکاسی از موضوعی چون عکاسی از گل و نقش آفرینی فرم و رنگ در ایجاد زیبایی و معرفی شخصیت موضوع در مضامینی چون عکاسی مستند و اِنگاره های طبیعت نگاری در این نوع از عکاسی در حین شناخت آن و ثبت لحظه قطعی از جمله مواردی بود که در حین گفت و گو ها مطرح و بدان پرداخته شد. لحظه شناسی در درک موقعیت حضور موضوع مستند و ثبت بهنگام در عکاسی مستند نیز از دیگر مواردی بود که با توجه به عکس های در حال بررسی به آنها پرداخته شد. #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffbd3a; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffbd3a; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffbd3a; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#0c0c0c; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-14 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); همچنین دخالت نشانه های دارای بار مفهومی در چیدمان و ترکیب عناصر عکس و دستیابی به مرحله ای از بیان در عکاسی همراه با حس و پیام ، دقت در نشانه ها و شناسایی هر یک در عکاسی مستند و ارتباط میان عکاسی مستند تا عکاسی آمیخته با حس و تکنیک در موقعیت های مستند ، نقش رنگ و خاکستری ها در عکاسی مستند و محیطی کارگری و انباشته از نیروی در جریان فعالیت ، نقش خلاقیت در معرفی یک نگاه نو و … به عنوان ملاک های ارزیابی عکس ها مورد طرح قرار گرفت و در نهایت آثار منتخب همسفران از نگاه حاضرین این نشست با صرف زمان کافی مورد سعی در نقد و تحلیل فنی و بصری و محتوایی قرار گرفت. مسئولیت راهبری جلسۀ نشست نقد تور و ارزیابی آثار عکاسان را « مهدی سروری » عهده دار بوده است . لازم به یادآوری است در این نشست آموزشی رایگان ، عکس ها و نگاه های : اعظم حشمتی، امین رحمانی ، سارا ابوالصدق ، ابراهیم باقرلو، نیلوفر زارعی ، فاطمه کلانتری ، مهدی سروری، مریم خداوردی، مورد تحلیل فنی و بررسی بصری و بحث و گفت و گو قرار گرفت . منبع: پایگاه عکس چیلیک  

عکاسان برتر جشنواره عکس وقف معرفی شدند

operator 838

عکاسان برتر پنجمین جشنواره عکس وقف چشمه همیشه جاری در همدان طی مراسمی با حضور مدیر و دبیر جشنواره و عکاسان معرفی و تقدیر شدند. ه گزارش پایگاه عکس چیلیک ، عصر روز چهارشنبه 29 شهریورماه جاری آیین پایانی پنجمین جشنواره عکس وقف چشمه همیشه جاری برگزار شد و در بخشی از این مراسم عکاسان برگزیده هیات داوران جشنواه معرفی و با اهدای جوایز تعهد شده در فراخوان از ایشان تقدیر به عمل امد. در این مراسم رتبه نخست جشنواره را محمدرضا صالحی از اهواز ، رتبه دوم حمیدرضا امیری از همدان و رتبه سوم را امین برنجکار از شیراز از آن خود کردند. همچنین بر اساس رای هیات داوران و تایید مدیر جشنواره عکس وقف ، از چهار شرکت کننده دیگر به ترتیب: جمشید فرجوند فردا از  بیجار ، سیدحسن فتاحیان از یاسوج ، مهدی مریزاد از تهران و امیر قادری از اراک  مورد تقدیر قرار گرفتند. افتتاح نمایشگاه عکس های راه یافته به نمایشگاه پنجمین دوره جشنواره عکس وقف ، صبح روز مراسم با حضور مسعود زنده روح کرمانی نماینده هیئت داوران ، علی درستکار از هنرمندان سیما ، حجت الاسلام والمسلمین کاروند مدیر کل اوقاف و امور خیریه ، محمد مهرابی رییس اداره ترویج فرهنگ وقف ، دکتر جعفری رئیس دانشگاه فرهنگ و هنر و جمعی از دیگر مسئولین استانی و کشوری انجام گرفت. مراسم آیین پایانی جشنواره در مجتمع فرهنگی هنری فجر واقع در میدان آرامگاه بوعلی در شهر همدان با حضور هنرمندان و علاقه مندان به فرهنگ و هنر برگزار شد. که اجرای این مراسم را علی درستکار از مجریان و کارشناسان سازمان صدا و سیما برعهده داشتند. در بخش دیگری از این مراسم نیز از جمعی از فعالان رسانه ای و خبرنگاران که به پوشش اخبار جشنواره عکس وقف پرداخته بودند نیز تجلیل به عمل آمد. آیین اختتامیه جشنواره عکس وقف در حالی انجام گرفت که تقدیر نامه ای از طرف انجمن عکاسان ایران به منظور قدردانی از برگزاری و اجرای جشنواره عکس وقف و همچنین حمایت از عکاسان برای حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی ریاست کل سازمان اوقاف و امور خیریه کشور صادر شده بود که حجت الاسلام محمد کاروند مدیرکل اداره اوقاف استان همدان به نمایندگی از سوی ایشان این تقدیر نامه را دریافت کرد. مدیریت اجرایی این جشنواره عکس با حجت الاسلام والمسلمین رضوی، معاونت فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه و دبیری این جشنواره عکس را لیلا یوسفی مسئول انجمن عکاسان استان همدان بر عهده داشتند. عکس ها: رضا زنگنه منبع: پایگاه عکس چیلیک

مراسم اختتامیه جشنواره عکس وقف چشمه همیشه جاری

operator 865

جشنواره عکس وقف چشمه همیشه جاری به پایان دوره پنجم خود رسید. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از دبیرخانه پنجمین جشنواره عکس وقف چشمه همیشه جاری ، عصر روز 29 شهریور ماه 1396 آیین پایانی جشنواره عکس وقف چشمه همیشه جاری با حضور مدیر جشنواره، دبیر جشنواره و کاسان و راه یافته و صاحب اثر در مجتمع فرهنگی هنری فجر همدان برگزار شد و از برگزیدگان این جشنواره تجلیل به عمل آمد. عکس ها: رضا زنگنه #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-15 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 4000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

یاد و خاطره «جزیره» وحید سهرابی در نگارخانه تابستان

operator 886

مجموعه عکس‌های زنده‌یاد وحید سهرابی ابد با موضوع « جزیره هرمز » از روز یکشنبه دوم مهر ماه در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، نمایشگاه عکس «جزیره» که شامل 15 فریم عکس از آخرین آثار ثبت شده توسط وحید سهرابی ابد (عکاس خبری) است، دوم مهرماه در گالری «تابستان» خانه هنرمندان برگزار خواهد شد. این در حالی است که زنده‌یاد سهرابی از سال 92 تمرکز خود را بر روی عکاسی مستند گذاشته بود و در سال‌های آخر عمرش بیشتر در جزیره هرمز زندگی می‌کرد. این عکاس خبری که از سال 1387 همکاری‌اش را با خبرگزاری ایسنا در منطقه همدان آغاز کرد در سال 90 به تهران آمد و به مدت 2 سال با دفتر مرکزی این خبرگزاری همکاری داشت. حالا پس از حدود 3 ماه از درگذشت این عکاس جوان دوستانش در خبرگزاری ایسنا با همراهي خانواده و نزديكانش دارند، برای یکی از مجموعه عکس‌های مورد علاقه این هنرمند که در اواخر عمرش برای جمع‌آوری آن زحمت زیادی کشیده بود، نمایشگاه برگزار کنند. مرتضی فرج‌آبادی، مهدی قاسمی، آرش خاموشی و عرفان خوشخو(همکاران سرویس عکس خبرگزاری ایسنا) مسئولیت انتخاب عکس‌های این مجموعه را بر عهده گرفتند و در نهایت 15 قطعه عکس در ابعاد 120 در 80 سانتیمتر را برای نمایش روی دیوار انتخاب کردند. زنده‌یاد وحید سهرابی متولد سال 1368 در همدان بود. او عکاسی حرفه‌ای را از 17 سالگی آغاز کرد و از سال ۱۳۸۷ به عنوان عکاس خبری با دفتر منطقه‌ای ایسنا در همدان و از سال ۹۰ به مدت دو سال با دفتر اصلی خبرگزاری دانشجویان در تهران همکاری داشت. او که عکاسی را بیشتر به صورت تجربی آموخته بود در سال ۸۹ برنده جایزه «تصویر سال» در بخش جوان شد. زنده‌یاد سهرابی ابد دهم خردادماه امسال در حادثه‌ای ناگهانی در همدان از دنیا رفت. «نوستالژی تابلوها و خاطره‌های خاک گرفته»، «طبیعت زیبای جزیره هرمز»، «خیابان‌های باران خورده‌ تهران» و… از جمله آثار به جا مانده از او است که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است. علاقه‌مندان برای بازدید از آثار این عکاس فقید می‌توانند تا پایان روز سه شنبه 11 مهرماه از ساعت 13 تا 20 به گالری «تابستان» خانه هنرمندان مراجعه کنند. نگارخانه تابستان در تهران، خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی(فرصت)، بوستان هنرمندان، خانه هنرمندان ایران واقع شده است. خبر: مرتضی فرج آبادی منبع: پایگاه عکس چیلیک

فراخوان دومین جشنواره ملی عکس « من و شهر، زشت و زیبا »

operator 2086

دبیرخانه دومین جشنواره ملی عکس « من و شهر، زشت و زیبا » با ارسال متن این فراخوان به دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک ، برای دومین سال متوالی به شکل سراسری ، متن این فراخوان را به صورت رسمی منتشر و از عموم عکاسان و علاقمندان دعوت بحضور کرد. سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کلانشهر اراک با هدف ارتباط دو سویه با هنرمندان خلاق و استفاده از ظرفیت‌های آنها در ارتباط با شهروندان، خلق و آرشیو آثار هنری ماندگار و تاثیر گذار بر ذهن مخاطب و بسترسازی در راستای آموزش و ترویج فرهنگ شهروندی و شهرنشینی اقدام به برپایی سلسله جشنواره‌های شهروند آفتابی نموده است. در همین راستا بدین‌وسیله فراخوان دومین جشنواره ملی عکس با عنوان « من و شهر، زشت و زیبا » را از تاریخ 1 شهریور ماه همزمان با آغاز به کار شورای اسلامی شهر، دوره پنجم به شرح ذیل اعلام می‌شود. بخش‌های جشنواره: حوزه شهروندی (غیرحضوری): با موضوعات: 1- شهر و آسیب های اجتماعی 2- حمل و نقل و ترافیک 3- فضای سبز شهری 4- پسماند 5- ایمنی و آتش نشانی بخش ویژه (حضوری): با موضوعات: زیبایی ها و جاذبه های شهر اراک (بازار تاریخی اراک، اماکن مذهبی، نمادهای داخلی و بیرونی مساجد، تکایا، زیارتگاه‌ها، بناهای تاریخی، خانه های قدیمی، معاصر و مدرن شهر اراک ، فرهنگ، آداب و شیوه‌های زندگی اقلیمی و و نمادها و المان‌های اختصاصی شهر اراک، نگاه خلاقانه به نورپردازی محیطی ، سیمای شبانه و المان های شهری اراک و …) هیئت داوران جشنواره: اسماعیل عباسی، مهدی مقیم نژاد، پیمان هوشمند زاده دبیر جشنواره: محمد حسین انصاری دبیر اجرایی: سید مهرداد شریفی جوایز جشنواره: بخش شهروندی (غیرحضوری): نفراول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و 20 میلیون ریال نفر دوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و 15 میلیون ریال نفر سوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و 10 میلیون ریال 2 نفر شایسته تقدیر هر یک لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال بخش ویژه (حضوری): شرکت کنندگان ملی: نفراول: لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و 20 میلیون ریال نفر دوم: لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و 15 میلیون ریال نفر سوم: لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و 10 میلیون ریال 2 نفر شایسته تقدیر، هر یک، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال شرکت کنندگان بومی: نفراول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و 20 میلیون ریال نفر دوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و 15 میلیون ریال نفر سوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و 10 میلیون ریال 2 نفر شایسته تقدیر، هر یک، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال برپایی نمایشگاه: از 50 اثر فاخر رسیده به دبیرخانه جشنواره، به انتخاب هیئت داوران، نمایشگاهی به مدت 10 روز در فرهنگسرای شهر برگزار خواهد شد.به کلیه آثار راه یافته به نمایشگاه گواهی شرکت در نمایشگاه و مبلغ 1،000،000 ریال (به جز افراد برگزیده و شایسته تقدیر) به عنوان حق التالیف اعطا خواهد شد. تقویم جشنواره: آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی بخش ویژه: 5 آبان ماه زمان اعلام اسامی منتخبین مدعو بخش ویژه: 17 آبان ماه آخرین زمان ارسال آثار بخش شهروندی (غیر حضوری): 5 آبان ماه زمان پذیرش بخش ویژه عکاسان بومی: 5 آذر ماه زمان پذیرش بخش ویژه عکاسان ملی: 6 آذر ماه زمان برگزاری تور عکاسی شهری: 6 الی 8 آذر ماه مهلت ارسال آثار بخش ویژه (حضوری): ساعت 21 روز 8 آذر ماه داوری و برگزاری کارگاه تخصصی : 9 آذر ماه اختتامیه جشنواره: 10 آذرماه برگزاری نمایشگاه آثار فاخر جشنواره: 10 آذر ماه به مدت 10 روز مقررات جشنواره: 1- شرکت برای تمامی علاقه مندان به عکاسی و عکاسان (آماتور و حرفه ای) آزاد است. 2- هر عکاس مجاز به ارسال 10 عکس در هر بخش و جمعا 20 عکس در دو بخش می باشد. 3- عکس های ارسالی نباید دارای امضا، نشان، پاسپارتو، حاشیه ، قاب، لوگو و هر گونه نشانه تصویری باشد. 4- هیچ گونه دستکاری در عکس پذیرفته نمی شود . ویرایش عکس در حد تصحیح کادر بندی و تصحیح رنگ به مقداری که به اصل اثر خدشه وارد نسازد ، قابل قبول است . 5- جنبه اسنادی عکس باید حفظ شده باشد و هیچ گونه استفاده از تمهیداتی مانند کلاژ پذیرفته نیست . 6- در بخش شهروندی (غیر حضوری) عکسها بایست در فرمت Jpeg و در طول ضلع بزرگ 2000 پیکسل و با حداکثر حجم 2 مگا بایت به همراه رزومه کامل عکاس و تلفن تماس، به آدرس پست الکترونیک جشنواره (man.shahr96@gmail.com) ارسال شوند. توضیح: برای ارسال عکسهای برگزیده، از صاحبان آثار دعوت می شود حداکثر در مدت سه روز پس از اعلام پیامکی سایز اصلی عکس را با توضیحات کامل ارسال نمایند. 7- عکس های ارسالی باید متعلق به عکاس باشند و در صورت اثبات خلاف آن ، علاوه بر حذف از تمام بخش های جشنواره عکس، پیگیری قانونی از طرف صاحب اثر را در پی خواهد داشت و در این خصوص سازمان هیچگونه مسوولیتی را نمی پذیرد. 8- متقاضیان شرکت در بخش ویژه(حضوری)، می بایست در زمان اعلام شده، درخواست شرکت خود در بخش ویژه (حضوری) جشنواره، به همراه رزومه و 10 عکس شاخص از آثار خود را ( فارغ از موضوع)، به آدرس پست الکترونیک جشنواره ارسال نمایند. تبصره 1: داوری در این بخش در دو بخش عکاسان بومی و عکاسان ملی انجام خواهد شد و جوایز این بخش به صورت جداگانه لحاظ گردیده است. تبصره 2: جوایز بخش بومی فقط شامل حال عکاسان کلانشهر اراک و جوایز ملی فقط شامل حال عکاسان غیر بومی خواهد بود. 9- داوران عکس ها را به صورت دیجیتال داوری خواهند کرد . بنابراین آثار ارسالی باید از کیفیت مناسبی حتی پس از کاهش اندازه ، برخوردار باشند .( ضلع بزرگ 2000 پیکسل ) 10- معیار داوری آثار ، زیبایی‌شناسی، نگاه خلاق، چالش‌برانگیزی و الهام‌بخشی برای جلب توجه عمومی بیشتر به موضوع مربوطه است. 11- حضور برگزیدگان در روز اختتامیه جشنواره الزامی است لازم به ذکر است سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک به برگزیدگان جشنواره عکس کمک هزینه ایاب و ذهاب پرداخت خواهد کرد. 12- سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک مجاز است از عکسهای پذیرفته شده در سایر موارد مانند چاپ کتاب، بروشور، تبلیغات محلی و … با ذکر نام صاحب اثر استفاده کند . 13- توصیه می شود عکاسان محترم حتی المقدور از ارسال عکس‌هایی که قبلا به جشنواره‌های داخلی و خارجی ارائه شده‌اند، خودداری نمایند. 14- ارسال آثار به معنای پذیرش شرایط و مقررات بوده و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده بر عهدۀ برگزار کننده است. 15- در صورتی که فرآیند ثبت نام و ارسال آثار مطابق شرایط فراخوان نباشد ، امکان شرکت در داوری برای عکس ها وجود ندارد. 16- نمایشگاه آثار برگزیده همزمان با مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد. نشانی دبیرخانه: اراک، بلوار قدس، مجتمع آسمان، بلوک 7، طبقه اول، شماره تماس: 08633681870 مسئول دبیرخانه: محمد وروانی فراهانی 09187574412 پست الکترونیک جشنواره : man.shahr96@gmail.com کانال تلگرام : man_shahr @ پایگاه خبری : www.arakmcso.ir منبع: پایگاه عکس چیلیک

تور عکاسی چیلیک و عکاسی از « گل آفتابگردان »

operator 1319

علاقمندان به عکاسی از طبیعت و همسفران با 98ومین تور عکاسی چیلیک در سفری یکروزه عکاسی از «گل آفتابگردان» را تجربه کردند. در این سفر عکاسی که از دقایقی پیش از طلوع خورشید روز پنجشنبه 23 شهریور ماه آغاز شد، عکاسان همسفر ساعاتی را در مزرعه گل های آفتابگردان و در میان فرم و شکل و ترکیب ها سپری کردند. گل آفتابگردان از جمله گونه های گیاهی زیبا و خوش فرم و رنگ است که موضوع نگاه بسیاری از عکاسان در شخصیت پردازی و ایجاد ترکیبی موزون و چشم نواز قرار گرفته است. نود و هشتمین تور عکاسی چیلیک با تمرکز بر حضور در مزرعه گل های آفتابگردان و عکاسی از این گل تلاش کرد تا در فهرست تنوع موضوعی خود فرصتی جدید را در اختیار عکاسان جوان و علاقمند به عکاسی از گل آفتابگردان قرار دهد. اسامی عکاسان و همراهان نود و هشتمین تور عکاسی چیلیک به این ترتیب است: امین رحمانی، ناهید کیانیان، محمدرضا یوسفی، نفیسه اسماعیلی ، نیلوفر زارعی، مریم خداوردی، سارا ابوالصدق، فاطمه کلانتری، مرتضی ضیغمی،سبحان سروری، اعظم حشمتی، ابراهیم باقرلو، اسماعیل موصلانی، مهدی سروری . عکاسی در طبیعت و عکاسی از گل از جمله موضوع های دارای علاقمند در عکاسی است که همسفران با توجه به توصیه به مطالعه انواع دیدها و نوع پرداخت ها به موضوع گل و شخصیت پردازی فرم و شکل گل آفتابگردان بواسطه تکنیک های رایج در عکاسی و انتخاب زاویه دید، مجال یک هم اندیشی و بررسی را در دستاوردهای تصویری این سفر با هم در نشست نقد تور و بررسی فایل عکس های تولید شده توسط عکاسان همسفر به تجربه می نشینند. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک پس از نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی: مستند، مفهومی، منظره و طبیعت، روایی وگزارش، چهره، اجتماعی، معماری و … افزایش دهند. مطابق با رسم تمامی تورهای عکاسی « پایگاه عکس چیلیک » مقرر شد تا با مشارکت همسفران فعال (صاحب اثر در گزارش تصویری و عکس های منتخب)، نشست نقد و بررسی عکس های این تور به شکل رایگان عصر روز پنجشنبه 30 شهریور ماه جاری در محل سالن آموزش پایگاه عکس چیلیک برگزار شده و عکس ها و نگاه برتر در این نشست بنا بر رای و نظر همسفران و حاضرین علاقه مند مورد معرفی قرار می گیرند. برای مشاهده گزارش تصویری تور عکاسی از گل های مزرعه و شاخه های گل آفتابگردان « اینـجـــا » کلیک کنید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس « خانواده عزیز » در کافه عکس

operator 923

نمایشگاه عکس شفق کلهر با عنوان « خانواده عزیز » روز جمعه 31 شهریور ماه جاری در محل کافه عکس گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، «خانواده عزیز» عنوان دومین نمایشگاه انفرادی عکس بانو شفق کلهر است که پس از تجربه نمایشگاهی «بودن در میان قاب» به بار نشسته است. نمایشگاه عکس این بانو از دوازده قطعه تصویر که روایتگر لحظه های زندگی عکاس در ارتباط با خانواده اوست تشکیل شده است. همه آثار به شیوه تلفیق عکس ها و تصاویری از خانه دوران کودکی و جوانی عکاس و متن هایی حاوی گفتگو های خانوادگی او با دیگر اعضای خانواده تهیه شده است. شفق کلهر در متن قاب نخست نمایشگاه عکس خود و عکس های به نمایش گذاشته آورده است: « بازگشت به گذشته همیشه از کنار هم گذاردن تصاویری به خاطر می آید که گاه پیوسته و گاه بر هم در ذهن شکل می گیرند. کمتر اتفاق، صدا، اسم و حتی رایحه ای است که زمان تداعی دوباره اش بخش ادراک ذهنی ما را به سمت و سوی تصویری نکشد.اتفاقی که نمایشگاه خانواده عزیز بر اساس آن بنا شده است. نمایشگاهی که از باز تولید عکس و متن های بر گرفته از ارتباط یک خانواده در شبکه های اجتماعی شکل گرفته است. مجموعه تصاویری که شاید در وهله نخست ادعای یک اثر هنری را ندارد. چرا که دغدغه اصلی آثار به تصویر کشیدن مجموعه روابط یک خانواده است که تحت سیطره روند نابسامان در کنار هم قرار گیری افراد یک خانواده روایتی غم انگیز از بودن های پراکنده را به تصویر کشیده است. خانه ای پس زمینه این گفتگوهاست که پس از جدایی پدر و مادر و در ادامه مهاجرت و از هم گسیختگی کانون خانواده که روزگاری عزیز و درکنار یکدیگر روزمرگی هایشان را سپری می کردند بازمانده هایی از اکنون تنها و رها شده برابر آخرین نگاه عکاس قرار می گیرد تا عریان تر از پیش آخرین فصل جدایی ها را به تصویر بکشد. این مجموعه روایتگر یک نابسامانی است در فضایی غم انگیز از برهم گذاری عکس ، متن و شکلک هایی(ایموجی) که بیان احساسات را هم توان یاری ندارد.» شفق کلهر متولد تیرماه سال ۱۳۵۵ در شهر تهران، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه است و از سال 1374 تاکنون مدرس پیانو نیز هست. ایشان از سال 1387 به طور مستمر به فعالیت عکاسی پرداخته اند. نمایشگاه عکس « خانواده عزیز » ساعت 16 روز جمعه ۳۱ شهریور ماه جاری گشایش یافته و تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. سایر علاقمندان می توانند همه روزه تا پایان روز شنبه 15 مهر ماه از ساعت 10 تا 20 از این نمایشگاه عکس دیدن کنند. کافه عکس در تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از میدان ونک، تقاطع بلوار میرداماد، مجتمع اسکان، مرکز خرید اسکان، طبقه زیر همکف، شماره ۲۴ واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه سالیانه کانون عکس اصفهان در نگارخانه بیان

operator 904

هفتمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان عصر دوشنبه ۲۷ شهریورماه در گالری بیان افتتاح می‌شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، داوری هفتمین نمایشگاه سالیانه کانون، بین تک عکس و مجموعه‌عکس‌ها با داوری: کیارنگ علایی، مهرداد افسری، سیوا شهباز، شادی قدیریان، مرتضی نیک نهاد به صورت آنلاین برگزار شد که پس از طی مراحل داوری، از میان ۶۳۵ تک عکس و ۵۲ مجموعه عکس از ۸۱ عکاس نهایتاً ۲۶ تک عکس و ۱۲ مجموعه عکس به نمایشگاه راه پیدا کردند که با نظر هیئت داوران: مینو ایرانپور، حمیدرضا صیادی، پژمان نظرزاده آبکنار بخش فتواینستالیشن و ویدئوآرت…. ۴ طرح فتواینستالیشن و ۱ ویدئو آرت پذیرفته شدند. اسامی راه یافتگان به هفتمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس اصفهان به شرح زیر است: *مجموعه عکس:  زهرا اخوان صراف ۱ مجموعه، زهرا هوشیاری پور ۲ مجموعه، رؤیا مرادخوانی ۲ مجموعه، غزاله عمومی ۱ مجموعه، فاطمه پیش خوان ۱ مجموعه، فاطمه رضایی مراد ۱ مجموعه، ابراهیم عرب بیکی ۱ مجموعه، پریسا فهامی ۱ مجموعه، مهدی قلعه بیگی ۲ مجموعه *تک عکس: شیوا شاه علی ۱ عکس، امیر حسین کمالی ۳ عکس، بهنام موسوی ۱ عکس، امین دهقان ۲ عکس، زهرا هوشیاری پور ۲ عکس، مجید حجتی ۲ عکس، شقایق سالم ۱ عکس، مهدی رضازاده ۱ عکس، فاطمه پیش خوان ۱ عکس، حسین نوری ۲ عکس، احمد دلیری ۱ عکس، شهرام احمد زاده ۲ عکس، میلاد نعلبندیان ۱ عکس، ریحانه نیکخواه ۱ عکس، میثم کریمزاده ۱ عکس، محبوبه زراعت ۱ عکس، علی رضا خوانساری ۱ عکس، مهدی قلعه بیگی ۲ عکس *ویدئو آرت: شهرام احمدزاده ۱ اثر *فتو اینستالیشن: شهرام احمدزاده و پریسا فهامی هفتمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان در ساعت 18 روز دوشنبه 27 شهریور ماه جاری گشایش یافته و تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. سایر علاقمندان می توانند همه روزه تا پایان روز چهارشنبه 12 مهر ماه از ساعت 17 تا 21 از این نمایشگاه دیدن کنند. گالری در روزهای هفتم، هشتم نهم مهرماه تعطیل می‌باشد. نگارخانه بیان در شهر اصفهان، مرداویج، خیابان استقلال شمالی، نبش کوچه ۱۷، شماره ۶۱ واقع شده است. خبر: مهدی قلعه بیگی منبع: پایگاه عکس چیلیک

راهکارهای نوین درآمدزایی و کارآفرینی در صنعت عکاسی

operator 1972

سیدایمان میری، پژوهشگر/ مترجم/ عکاس توسعه سریع فناوری و و ارزان‌شدن خدمات و تجهیزات این عرصه باعث همه‌گیرشدن ابزارهای تخصصی و گران‌قیمت دهه‌های گذشته شده است و یکی از ابزارهایی که پس از دهه‌ها توسعه در جوانب فنی و مکانیکی امروزه به وسیله‌ای فراگیر، بدل شده، دوربین عکاسی می باشد. دوربین‌های عکاسی علاقمندانی از تمامی اقشار جامعه اعم از سیاست مداران، هنرمندان، مشاوران، مهندسان، صنعتگران، تجّار دارند. نمونه های دیجیتال با وجود کاربری آسان، ابعادی کوچک و تجهیزات و متعلقات کاملتر و زیادی که دارند، علاوه بر فراگیری، کاربردهایی بسیار تخصصی و فنی دارند که دانش تخصصی و شناختی صحیح از این ابزارها را می‌طلبند. در این مقاله تلاش می‌کنیم راهکارهای کسب درآمد و کارآفرینی در هنر عکس و صنعت عکاسی را طرح و بحث نماییم، ولی مخاطب این مقاله -الزاماً- عکاسان حرفه‌ای و متخصصین این حوزه نیستند، بلکه برخی راهکارها چیزی بیشتر از بکارگیری مکانیزم یک دوربین تلفن همراه را نمی‌طلبند. *تاریخچه؛ در ادوار گذشته شاهد مکانیسم‌های متمایزی در صنعت تصویر بودیم. پارادایم و چارچوب درآمدزایی و ارتزاق از هنر و صنعت عکاسی آن دوران به‌واسطه عدم فراگیری ابزارهای عکاسی و نبود فناوری‌های واسط صرفاً محدود به طیفی محدود از عکاسان و آتلیه داران عکاسی بود و افراد دیگر اندیشه اِرتزاق از این حوزه را در ذهن نمی‌پروراندند. لیک قرن بیست ویکم درگاه‌های جدیدی را بر روی صنعت عکاسی گشود و همه شاکله‌های سنتی و بسته پیشین فروپاشید. شخصیت عکاس در ادبیات دی روز فقط و فقط کسی بود که همگام با جریان این صنعت حرکت می‌کرد تا از آن ارتزاق کند، ولی عکاسان امروزی بعضاً در هیچ بخشی از هنر و صنعت عکاسی مشغول نبوده و فقط نقش علاقه‌مندانی فعال و دارای دید و نگاه عکاسانه را بازی می‌کنند. فارغ از اینکه مخاطب این مقاله جزو جامعه عکاسان حرفه‌ای است یا یک عکاس علاقه‌مند و حتی -شاید!- بدون ابزار حرفه‌ای باشد، مطالب طرح‌شده حداقل یک راهکار را برای هر عکاس با سبک و ژانر و نگاه متمایز و ویژه خود به بحث خواهدگذارد. ایده اولیه؛ درآمدزایی و کارآفرینی در صنعت عکاسی ابعاد وسیعی دارد و درگاه‌های کسب‌درآمد از این صنعت متعدد و سازوکار عملکرد آن‌ها متفاوت‌اند. از لحظه‌ای که اندیشه فعالیت‌های تجاری در این صنعت به ذهنتان خطور کرد باید بدانید پای در یک حوزه بسیار رقابتی، چالشی و بعضاً دیربازده‌ خواهید گذارد. تنوع در فعالیت‌های عکاسی همچون چاقوی دو لبه مزیت‌ها و دشواری‌های منحصر به خود را دارند. مزیت آن‌ها بسترسازی برای تصمیم‌گیری در مورد برنامه کسب‌و‌کار آتی مبتنی بر حوزه علائق، سرمایه اولیه و سایر پارامترهای موثر است. از طرفی دشواری این تنوع گمراهی و ناتوانی در کشف مسیر درست است، چراکه قوانین مالی و محدودیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در هر کشور شرایط ویژه‌ای را پیش‌روی عکاسان و سایر فعالان صنعت هنر گذارده و انتخاب غلط می‌تواند آخرین انتخاب باشد. به هر ترتیب باید با مشورت سایر عکاسان یا مبتنی بر اهداف و توانمندی‌های فردی در مورد مسیر درآمدزایی و کارآفرینی خود تصمیم بگیرید و از لحظه تصمیم‌گیری فقط و فقط به هدف بیاندیشید. واقعیت این است درآمدزایی در صنعت عکاسی یا به‌صورت پروژه‌ای و هدفمند (قراردادی) و یا با فروش به‌صورت آرشیوی محقق می‌شود. البته این به معنای لزوم فعالیت صرف به‌صورت پروژه‌ای یا آرشیوی نبوده و هر عکاس می‌تواند (یا باید) در هر دو بخش فعالیت کند. همان‌طور که اشاره‌شده یک عکاس می‌تواند یک یا چند حوزه را با توجه به توانمندی‌ها و امکانات خویش انتخاب و فعالیت خود را در آن حوزه‌ها متمرکز کند. ساده‌ترین و نه لزوماً کم‌هزینه‌ترین راه برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار عکاسی فعالیت دریکی از ژانرها یا متودهای ذیل است: 1. پرتره؛ عکاسی پرتره عموماً در آتلیه و با تجهیزات نورپردازی اجرا می‌شود، ولی فعالیت بدون آتلیه در فضای باز با تهیه کیت‌های نورپردازی و حتی بدون آن‌ها با استفاده از نور طبیعی میسر است. عکاس پرتره به درک و شناخت خوبی از نور و نورپردازی و نیز روش‌های پردازش و روتوش تصاویر احتیاج دارد. سوژه عکاس عموما انسان است، ولی برخی اوقات عکاسی از حیوانات خانگی نیز درآمد خوبی دارد. 2. فاین آرت یا هنری؛ عکاسی در ژانر فاین‌آرت یا هنری طبقه‌بندی و کلاس مشخصی ندارد، اما نیازمند درک تلقینی و انتقال حسی است. عکاس فاین آرت با هدف کلی نمایش و فروش آثار خود در نمایشگاه‌ها، رستوران‌ها و موزه‌ها به ثبت و پردازش تصاویر می‌پردازد و درآمدزایی موفق در این حوزه مستلزم تلاش و فعالیت مداوم و فراهم بودن شرایط نمایش و ارائه آثار است. 3. ورزشی و اکشن؛ عکاسی ورزشی از حوزه‌های پرزحمت و کم‌درآمد است. عکاس ورزشی یا اکشن باید پرجنب‌و‌جوش و پرکار باشد و در تمام رویدادهای بزرگ و کوچک حضور یابد تا بتواند با جلب نظر یک بنگاه خبری یا باشگاه به عکاس ثابت آن مجموعه بدل شود یا به فروش تکی یا مجموعه‌ای عکس‌های خود بپردازد. عمده خریدار عکس‌های عکاسان ورزشی مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های تصویری یا خود باشگاه‌ها و مجموعه‌های ورزشی هستند. 4. آزاد؛ عکاسان آزاد یا به‌صورت متمرکز و تک ژانر و یا به‌صورت عمومی فعالیت‌ می‌کنند. برخی از عکاسان آزاد در تعامل با یک مجموعه و با قرارداد مشخص فعالیت می‌کنند و برخی به‌صورت آزاد در حوزه‌هایی چون حیات‌وحش، طبیعت، حیوانات، سفر، جنگ و غیره فعالیت می‌کنند و تصاویر تهیه‌شده را بفروش می‌رسانند. برخی عکاسان مطرح در این بخش درآمدهایی قابل‌توجه داشته و آثارشان دربرترین نشریات و رسانه‌ها منتشر می‌شود. 5. عکاسی آرشیوی؛ عکاسی آرشیوی یا استاک یکی از چالشی‌ترین حوزه‌های عکاسی و رقابتی‌ترین بخش صنعت عکاسی است. امروزه سایت‌های متعددی در عرضه تصاویر استاک فعالیت می‌کنند، ولی این به معنی سهولت در موفقیت در فروش آثار نیست، چنانچه عرضه‌کنندگان مختلف قوانین خاص خود را دارند و بخشی از عایدات فروش آثار شما به آن‌ها تعلق دارد. فعالیت در این بخش مستلزم برخورداری از حجم قابل‌تأملی از آثار برجسته و قابل‌ارائه در راستای نیاز بازار و نیز فعالیت در حوزه‌های جدی‌تر و خاص‌تر باهدف نمایش قابلیت‌ها و صعود در عرصه رقابت شدید در بازار فروش این سایت‌هاست. سایت‌های استاک بسیار زیاد است ولی برترین و پرفروش‌ترین‌ها بشرح ذیل می‌باشند: • www.alamy.com • www.gettyimages.com • www.shutterstock.com • www.istockphoto.com • www.fotolia.com • www.123rf.com • www.dreamstime.com • www.magnumphotos.com 6. املاک و معماری؛ عکاسی معماری پیرو اسلوب‌های فرا هنری و بعضاً هندسی است. عکاسان این حوزه نیازمند شناخت دقیق از مبانی هندسه تصویر و نحوه برجسته‌سازی یک بنا هستند. با برخورداری از پیش‌‌نیازها و درک هندسی و فنی لازم، فعالیت در حوزه املاک و معماری چندان سخت به نظر نمی‌رسد و به دلیل جنب‌و‌جوش تجاری موجود در این بخش یک عکاس در کنار مشاورین املاک و شرکت‌های ساختمانی درآمد خوبی خواهد داشت. 7. عکاسی از رویدادها؛ عکاسی از رویدادها دامنه مشخصی ندارد، یک رویداد می‌تواند یک جشن تولد، عروسی، مراسم ترحیم یا یک جلسه کاری باشد. به‌هرحال، عکاسی از رویدادها هر‌چه باشد طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها و وظایف را در برمی‌گیرد، چنانچه عکاسی از مراسمات عروسی خود پروژه‌ای بزرگ و چالشی است که می‌تواند از یک تا چندین روز بطول انجامد. 8. مد و مدلینگ؛ فعالیت در حوزه مد و مدلینگ یکی از رویه‌های فعال و پرسود در صنعت عکاسی است. گرایش جوانان به مد و وجود شبکه‌های اجتماعی نقش ویژه‌ای در توسعه این صنعت داشته است. بهر ترتیب فعالیت در این حوزه در ایران با محدودیت و شبهات قانونی همراه است و اگر به فکر فعالیت در این بخش هستید بهتر است با آگاهی از پیامدهای پیش‌رو پای در عرصه گذارید. 9. عکاسی تبلیغاتی؛ چارچوب کاری بنگاه‌ها و آژانس‌های تبلیغاتی بر عکس و گرافیک استوار است. نیاز مستمر به تصاویر جدید و مبتنی بر نیاز مشتریان، عکاسی تبلیغاتی را نیز به حوزه‌ای فعال و پر‌جنب‌وجوش بدل کرده است. ژانر‌های فعال در عکاسی تبلیغاتی طیف وسیعی را در عکاسی مد و مدلینگ، محصولات و صنعتی دربرمی‌گیرد و به همین دلیل از بخش‌های پرسود و پرکار برای درآمدزایی از این صنعت می‌باشد. 10. عکاسی خبری؛ بنگاه‌های خبری، آژانس‌های اطلاع‌رسانی، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری همگی نیازمند عکاس و تصویربردار هستند. فعالیت در یکی از مجموعه‌های مذکور به دشواری دیگر حوزه‌ها نبوده و در برخی موارد حتی نیازمند ابزار نیز نمی‌باشد، بلکه فقط و فقط دانش عکاس و مهارت وی موردنظر است. دشواری‌های عکاسان خبری کم نیست و شاغلین این عرصه مرزی بین معیشت و کار ندارند ولی بخشی جذاب، فعال و پرکار است که گرچه درآمد چندانی ندارد، می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های دیگر باشد. برندینگ و تبلیغات؛ انتخاب حوزه فعالیتی اولین مرحله در موفقیت کسب‌و‌کار عکاسانه شماست. فعالیت در بازار رقابتی و بی‌قاعده موجود علاوه بر دانش، هدف و ابزار مستلزم رعایت و پیروی از قواعد بازی است. یکی از قواعد کلیدی در این رابطه برندینگ و برندسازی است. نیاز به برندیگ تا زمان فعالیت در بازار حس نمی‌شود، ولی به محض حضور در فضای کسب‌و‌کار نیازمند برند و شناسه تجاری مختص به خود هستید. برند شما و میزان رعایت مفاهیم حرفه‌ای برندیگ، ضامن و شاخص موفقیت‌تان خواهد بود. هرچیزی که نماد و معرف تجارت شما باشد باید در بالاترین و حرفه‌ای‌ترین سطح ممکن عرضه شود. برندیگ در صنعت عکاسی ابعاد مختلفی دارد و شاکله حضور در فضای تبلیغاتی است. این حضور وابسته به برخورداری از یک سایت جهت معرفی کارها، پروژه‌ها و توانمندی‌ها و نیز عرضه تجربیات مشتریان پیشین، کارت ویزیت، دفترکار و سایر ملزومات تبلیغاتی می‌‌باشد، هرچند همه عکاسان به همه ابزارهای تبلیغاتی و برندیگ احتیاج ندارند (مثلاً، عکاسان آزاد، عکاسان خبری و غیره). بازاریابی و تبلیغات؛ رضایت مشتریان، کارفرمایان و کارگزاران مهم‌ترین ابزار برای موفقیت عکاسان در عرصه‌های مختلف کسب‌و‌کار است. به‌واقع تبلیغات کلامی و بعضاً ناخواسته مشتریان راضی از خدمات شما در فضای مجازی و اجتماعی تأثیری ویژه در بهبود کسب‌و‌کار شما خواهد داشت. بازاریابی کارآمد مؤلفه‌های خود را دارد. بازاریابی موفق یعنی حضور در عرصه‌های متعدد و ارائه توانمندی‌های متعدد. راه‌اندازی یک تجارت حرفه‌ای صرفاً به معنای یک سایت، دفتر کار و تجهیزات گران‌قیمت نیست. هنوز می‌توان عکاسانی را یافت که با تجهیزات ارزان موفق‌ترین نتایج را ارائه می‌کنند و نبض بازار را در دست دارند، پس غافل از خلاقیت و اهمیت ارائه قابلیت‌ها و آثار منحصربه‌فرد نباشید. ازجمله مؤلفه‌های کلیدی بازاریابی و موفقیت کسب‌وکار، اجتماعی بودن و فرار از انزوا، فعالیت در فضای مجازی، نمایش آثار در عرصه‌های نمایشگاهی، رستوران‌ها، کافه و فضای آنلاین و نیز حفظ ارتباط با مشتریان و ارتباطات بازار است. رسانه های اجتماعی و تبلیغات؛ بحث بر اهمیت رسانه‌های مجازی و شبکه‌های ارتباطی آنلاین چیز جدیدی نیست و همگان از اهمیت شبکه‌های مجازی و رسانه‌های اجتماعی آگاه‌اند، ولی حضور در قالب یک کسب‌و‌کار سازوکار و ابعاد متمایزی دارد. واقعیت این است که تبلیغات گسترده و بی‌حد‌و‌مرز در فضای وب باعث خستگی و آزار بازدیدکنندگان می‌شود و همان‌طور که تجربه کرده‌اید مواجهه با آگهی‌های تبلیغاتی، بنرها، صفحات پاپ‌آپ و انواع مختلف تبلیغات اینترنتی نه‌تنها نتیجه مثبتی دربرندارند، بلکه باعث آزار و اذیت کاربر می‌‌شوند. شما به تک‌تک این کاربران نیاز دارید و قرار نیست با نمایش تبلیغات بی‌هدف وقت خود را هدر دهید. البته عکاسان معمولاً کسب‌و‌کارهای موقعیت محور دارند، لذا تبلیغات وسیع در شبکه‌های ملی و فراملی تأثیری در پیشبرد و افزایش راندمان کاری شما ندارد. تبلیغات تجاری در صنعت عکاسی مبتنی بر تعامل و شناخت است. سعی نکنید با پرداخت هزینه‌های تبلیغات آنلاین کار خود را ساده کنید، چون در غالب مواقع فقط پولتان را خرج می‌کنید و در عمل چیزی به دست نمی‌آورید. بجای فعالیت‌های ظاهراً زودبازده از همین امروز حضور خود در شبکه‌های اجتماعی تخصصی عکس اعم از اینستاگرام، فلیکر و غیره را افزایش دهید. کاربران را با آثار خود آشنا کرده و سعی کنید ضمن ارائه و معرفی آثار، توانمندی‌ها و قابلیت‌های خود را معرفی کنید. فعالیت‌های اجتماعی خود را افزایش دهید و سعی کنید با استفاده از هشتگ‌های مطرح و معروف، بُرد تبلیغاتی خود را افزایش دهید. فقط به شبکه‌های اجتماعی مطرح تکیه نکنید و از اهمیت شبکه‌های داخلی غافل نباشید. کاربران را به تبلیغ آثار خود تشویق کنید و با جلب حمایت چهره‌های معروف آثار خود را برجسته‌تر کنید. حتی‌الامکان از تبلیغات مستقیم تبری جسته و زیرپوستی تبلیغ کنید. صبور باشید و بجای تعداد فالوئرها دنبال کیفیت و تعامل با آن‌ها باشید. با رسیدن به جایگاهی مطلوب در عرصه آنلاین فعالیت‌های خود را ادامه دهید و فراموش نکنید که کلید موفقیت شما تعامل است. سایر روش‌های کسب درآمد جشنواره‌های فروش؛ حضور در جشنواره‌های فروش فصلی و مناسبتی یکی از راهکارهای نسبتاً کم‌هزینه و احتمالاً پربازده برای فروش آثار شماست. البته میزان فروش بستگی به شناخت درست از مخاطب (خریدار)، موقعیت مکانی فروش آثار، مطالعه بازار و قیمت‌گذاری منصفانه است. از همه مهم‌تر سعی کنید در جشنواره‌های مرتبط با زمینه کاری و فعالیت‌های خود حضور یابید. کافه‌ها و رستوران‌ها؛ یکی دیگر از موقعیت‌های مناسب فروش آثار عکاسان کافه‌ها و رستوران‌هاست. بسیاری از کافه‌دار‌ها و رستوران‌‌دارها باهدف کاهش هزینه‌های دکور و خرید تصاویر با عکاسان صاحب سبک و دارای آثار فاخر تعامل می‌کنند و به آن‌ها اجازه می‌دهند آثار خود را علاوه بر نمایش به فروش بگذارند. سازوکار این تعامل بسته به عکاس و مالک موقعیت دارد ولی درصد موفقیت این روش بسیار بالاست و هزینه چندانی در برندارد. حضور در جشنواره‌ها و رقابت‌ها عکاسی؛ دیگر راهکار کسب درآمد از عکاسی حضور مؤثر در جشنواره‌ها و رقابت‌های عکاسی است. این روش معمولاً هزینه‌ای ندارد ولی برگزیده شدن آثار خیلی هم ساده نیست. عمده آثار پذیرفته‌شده در جشنواره‌ها و رقابت‌های عکاسی به فروش گذارده می‌شوند یا توسط برگزارکننده خریداری خواهند شد و اینگونه برای صاحب اثر درآمدزایی می‌شود. منبع: پایگاه عکس چیلیک

98- تور عکاسی از گل های آفتابگردان

operator 2482

1 روزه، 1396/6/23 مدت و زمان برنامه: سفر از بامداد 23 شهریور ماه آغاز شده و همسفران شامگاه همین روز در تهران خواهند بود. اهداف عکاسی: تجربه عکاسی طبیعت از گل ها و مزارع گل آفتاب گردان برنامه سفر: همسفران در حرکتی شبانگاهی از تهران عازم مقصد شده و در دو موقعیت زمانی در صبح تا ساعتی قبل از غروب آفتاب از گل های آفتاب گردان عکاسی خواهند کرد #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-16.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#ef9826; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-16.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: false, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); عکاس: نیلوفر زارعیعکاس: مریم خداوردیعکاس: اعظم حشمتیعکاس: ابراهیم باقرلوعکاس: سارا ابوالصدق علاقمندان به عکاسی از طبیعت و همسفران با 98ومین تور عکاسی چیلیک در سفری یکروزه عکاسی از «گل آفتابگردان» را تجربه کردند. در این سفر عکاسی که از دقایقی پیش از طلوع خورشید روز پنجشنبه 23 شهریور ماه آغاز شد، عکاسان همسفر ساعاتی را در مزرعه گل های آفتابگردان و در میان فرم و شکل و ترکیب ها سپری کردند. گل آفتابگردان از جمله گونه های گیاهی زیبا و خوش فرم و رنگ است که موضوع نگاه بسیاری از عکاسان در شخصیت پردازی و ایجاد ترکیبی موزون و چشم نواز قرار گرفته است. نود و هشتمین تور عکاسی چیلیک با تمرکز بر حضور در مزرعه گل های آفتابگردان و عکاسی از این گل تلاش کرد تا در فهرست تنوع موضوعی خود فرصتی جدید را در اختیار عکاسان جوان و علاقمند به عکاسی از گل آفتابگردان قرار دهد.   #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffc43a; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffc43a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffc43a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 196 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-17.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#8c8c8c; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-17.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری نود و هشتمین تور عکاسی چیلیک از گل های آفتابگردان نود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: نیلوفر زارعینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مریم خداوردینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: اعظم حشمتینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: سارا ابوالصدقنود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: سارا ابوالصدقنود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: سارا ابوالصدقنود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: سارا ابوالصدقنود و هفتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: نفیسه اسماعیلینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: نفیسه اسماعیلینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: اعظم حشمتینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: اعظم حشمتینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: اعظم حشمتینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: اعظم حشمتینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: اعظم حشمتینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: فاطمه کلانترینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: نیلوفر زارعینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مهدی سرورینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: فاطمه کلانترینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: فاطمه کلانترینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مریم خداوردینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مریم خداوردینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مریم خداوردینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مریم خداوردینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مریم خداوردینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مریم خداوردینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مریم خداوردینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مریم خداوردینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: سبحان سرورینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مریم خداوردینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مریم خداوردینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مریم خداوردینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: امین رحمانینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: امین رحمانینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: امین رحمانینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: ابراهیم باقرلونود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: امین رحمانینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: امین رحمانینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مهدی سرورینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مهدی سرورینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مهدی سرورینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مهدی سرورینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: اعظم حشمتینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان| عکاس: مهدی سرورینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: نیلوفر زارعینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: نیلوفر زارعینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: امین رحمانینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مهدی سرورینود و هشتمین تور عکاسی چیلیک ، عکاسی از گل های آفتابگردان | عکاس: مهدی سروری

نمایشگاه عکس « دیار من بوشهر » در تبریز

operator 933

نمایشگاه گروهی عکس از آثار عکاسان استان بوشهر با عنوان « دیار من بوشهر » طی چندین نوبت در مناطق گوناگونی از استان آذربایجان شرقی برگزار می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه گروهی تعداد 7 عکاس استان بوشهر با 35 قطعه عکس در اندازه 50 در 75 سانتیمتر نماهایی از فرهنگ، آداب و رسوم و همچنین جاذبه های گردشگری و طبیعی به نمایش گذاشته می شود. محمد یوسفی عضو هیات‌مدیره انجمن عکاسان استان بوشهر و از برنامه ریزان و برگزارکنندگان این نمایشگاه اظهار داشت: معرفی ظرفیت‌های گردشگری و آداب و رسوم استان بوشهر در سطح کشور یکی از مهمترین وظایف هنرمندان استان بوشهر است و بر این اساس انجمن عکاسان استان بوشهر اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های عکس «دیار من بوشهر» در استان آذربایجان شرقی کرده است. وی گفت: این نمایشگاه نخستین نمایشگاه بین استانی انجمن عکاسان استان بوشهر است که با حضور و ارائه آثار هنرمندان عکاسان استان‌های بوشهر و آذربایجان شرقی با همکاری شهرداری‌ها و برخی سازمان‌های این دو استان در سه نوبت برگزار می‌شود. نوبت اول و دوم این نمایشگاه در شهر جلفا از 25 شهریور تا ۲۹ شهریورماه جاری و نوبت سوم در شهر تبریز از ۳۰ شهریور تا ۲ مهرماه دایر می‌شود. عضو هیئت‌مدیره انجمن عکاسان استان بوشهر افزود: با رایزنی‌های انجام شده با اداره ارشاد جلفا نوبت سوم نمایشگاه عکس «دیار من بوشهر» با دعوت برخی از عکاسان دو استان بوشهر و آذربایجان شرقی در بندر بوشهر نیز برگزار می‌شود. این عکاس بوشهری یادآور شد: مقدمات برپایی نمایشگاه عکس به‌ صورت متقابل با همکاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر به‌عنوان متولی با حمایت سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری و حوزه هنری و اداره کل ارشاد استان بوشهر و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز و حمایت حوزه هنری استان آذربایجان شرقی صورت گرفته است. اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه به این ترتیب معرفی شده است: سید حسین صافی، سید کریم موسوی، محمود صادقی، حسین فخرایی، عباس حیدری، رسول سعادت نیا، محمد یوسفی، امین گل افشان، رضا صفایی، حسین استوار، رضا خاتمی، سید محمدجواد صدری، مریم نجات بوشهری، سیده ساناز موسوی، حمیدرضا احمدی فر، علی بیژنی و رضا بخشی . نمایشگاه عکس «دیار من بوشهر» در تبریز از 30 شهریور تا 2 مهرماه در بلوار استاد شهریار، جنب بوستان مسافر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برگزار خواهد شد. منبع: پایگاه عکس چیلیک

اختتامیه پنجمین جشنواره عکس وقف برگزار می شود

operator 972

آیین پایانی اختتامیه پنجمین جشنواره عکس وقف ، چشمه همیشه جاری چهارشنبه 29 شهریور ماه در شهر همدان برگزار می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از روابط عمومی دبیرخانه جشنواره ملی عکس وقف چشمه همیشه جاری در نشست خبری مدیر کل اوقاف و امور خیریه همدان حجت الاسلام والمسلمین کاروند با اصحاب رسانه زمان برگزاری آیین پایانی جشنواره عکس وقف در ساعت 16:30 روز چهارشنبه 29 شهریور ماه مجتمع فرهنگی هنری فجر واقع در میدان آرامگاه بوعلی سینا در همدان برگزار خواهد شد. حضور در این برنامه برای عموم علاقمندان به هنر عکاسی و دوستداران جشنواره های عکس و عکاسی آزاد است و در این مراسم کتاب عکس پنجمین جشنواره عکس وقف نیز به تعداد محدود و برای حاضرین در مراسم اختتامیه به صورت رایگان ، هدیه خواهد شد. از جمله میهمانان حاضر در این مراسم می توان به حجت الاسلام والمسلیمن شرفخانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور  همچنین جمعی از مسئولین استانی ، داوران جشنواره آقایان سیف الله صمدیان ، سیدمهدی مقیم نژاد و مسعود زنده روح کرمانی اشاره کرد. در این مراسم ، عکاسان برگزیده معرفی و جوایز ایشان اعطا خواهد شد و از چند عکاس شرکت کننده دیگر نیز تقدیر به عمل خواهد آمد. در پایان اعلام خبر آیین اختتامیه این جشنواره اظهار امیدواری شده است تا با حضور مخاطبین و علاقه مندان به هنر و عکاسی، مراسمی وزین برگزار شده و نیز حمایتی شایسته از استمرار و برگزاری چنین جشنواره هایی به عمل آید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

کارگاه آموزشی تور عکاسی در کویر برگزار می شود

operator 735

تور عکاسی طبیعت با آموزش و نظارت در کسب مهارت و تجربه عکاسی در کویر با حضور «نیما خالدی کیا» برگزار می شود. کارگاه عکاسی طبیعت در قالب تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک در روز پنجشنبه 13 مهرماه در حاشیه شهرستان آران وبیدگل در استان اصفهان برگزار می شود. در این سفر گروهی عکاسان و علاقمندان شامگاه چهارشنبه از تهران عازم شده و در ضمن هماهنگی های به عمل آمده با هدف تجربه عکاسی از طلوع در کویر  به عکاسی می پردازند. در طراحی این سفر نشست آموزشی و بهره گیری از آموزه های موثر در کشف و ثبت موقعیت ها و کادرهای عکاسی، طی کارگاهی آموزشی برای علاقمندان و دانشجویان در محل سالن آموزش دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک برگزار و نمونه هایی موفق از آثار عکاسان برای ایشان نمایش داده می شود. برنامه آموزش کارگاهی تور عکاسی از طلوع در کویر شامل سه مرحله پیش از سفر، در سفر و پس از سفر طراحی شده است که در مرحله پیش از سفر نکات تجربی و ظرائف لازم در عکاسی کویر، به همراه نمایش عکس برای همسفران آموزش داده شده و در روز برگزاری این کارگاه در محوطه کویر نیز «نیما خالدی کیا» بر شکل و نحوه عکاسی همسفران نظارت لازم را خواهد داشت. مرحله نهایی این کارگاه آموزشی نقد و بررسی فایل عکس های تولید شده توسط همسفران است که پس از بازگشت به تهران در نشست عمومی نقد عکس ، مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت. پایگاه عکس چیلیک (Chiilick.com) پس از گذر از نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک، در نظر دارد تا جهت دستیابی به بخش تکمیلی اهداف با دومین دور برگزاری تورها، تور عکاسی این مرکز را در قالب یک نشست توجیهی پیش از موعد تور و یک نشست آموزشی پس از برگزاری تور برای عکاسان و همسفران علاقمند برگزار نماید. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی « پایگاه عکس چیلیک »  شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند و مردم شناسی، طبیعت، فرم، معماری و مفهومی افزایش دهند. لازم به تاکید است برنامه ریزی، طراحی، اطلاع رسانی و برگزاری تورهای عکاسی چیلیک، مستقل صورت گرفته و مراتب اطلاع رسانی آن برای حضور همسفران در سطوح گوناگون: دانشجویان، علاقه مندان، هنرجویان، عکاسان و … از طریق دفتر پشتیبانی این رسانه خواهد بود. این در حالی است که همسفران با مشارکت در انعکاس گزارش تصویری تور عکاسی و حضور در دفتر « پایگاه عکس چیلیک » نشستی را با مضمون نقد و بررسی سفر، نمایش و گفتگو پیرامون عکس های ثبت شده همسفران تجربه خواهند کرد. لازم به ذکر است با توجه به ظرفیت محدود و اولویت حضور همسفران، ضرورت دارد تا متقاضیان هر چه سریعتر نسبت به اعلام حضور و تکمیل فرم ثبت نام در این تور اقدام نمایند. تورهای آتی « پایگاه عکس چیلیک »  با هدف عکاسی از: روستانشینان کردستان ، بروجرد، ییلاق ماسال، طلوع در کویر ، عکاسی پاییزی، ماهیگیران خزر ، آبگیر الندان، ارومیه، بوشهر، پل ورسک و شیرگاه، طبیعت جنگلی کپورچال، جزیره قشم، آجرپزی و خشت زنی، اردبیل، تبریز و کندوان و … در دست هماهنگی وطراحی است که پس از برنامه ریزی معرفی خواهند شد. علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری، می توانند با شماره های دفتر پایگاه: 88348824 (مسئول تور09122797717) تماس حاصل نموده و یا برای اعلام حضور و همچنین ثبت نام در تور عکاسی طلوع در کویر « ایـنجـا » کليک کنند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمايشگاه عکس 24 فریم صمد عليزاده در تبریز

operator 634

نمايشگاه عکس « 24 فریم » منتخبی از آثار عکاسی صمد عليزاده از روز دوشنبه 20 شهریور ماه جاری در نگارخانه سینما ناجی تبریز برگزار می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، تعداد 24 فریم عکس در اندازه 40 در 60 سانتیمتر چاپ و ارایه شده است که تمامی این آثار توسط صمد علیزاده از صحنه هایی از فيلم های كوتاه و سينمایی که پیشتر عکاسی شده اند، انتخاب گشته و به نمایش درمی آیند. بنابر اعلام برگزار کننده این نمایشگاه برای نخستین بار است که در شهر تبریز برگزار می شود. نمایشگاه عکس «24 فریم» ساعت 17 روز دوشنبه 20 شهریور ماه جاری در محل نگارخانه مجتمع سینما ناجی تبریز گشایش یافته و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. سایر علاقمندان می توانند همه روزه تا پایان روز پنجشنبه 23 شهریور ماه از ساعت 17 تا 20 از این نمایشگاه عکس دیدن کنند. نگارخانه مجتمع سینما ناجی در استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار استاد شهریار، ابتدای سربالایی ولیعصر(عج)، مجتمع سینمایی 22 بهمن(ناجی) واقع شده است. گرافيك(طراحی پوستر): محمد پوريان خبر: مینا نوعی منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس ماردین فرجی با عنوان: « از خود با خویش »

operator 715

نمایشگاه عکس‌‌های ماردین فرجی با عنوان «از خود با خویش» در نگارخانه سیمرغ شهرستان بوکان در حال نمایش است. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه تعداد 30 قطعه عکس از آثار ماردین فرجی به انتخاب مهدی وثوق‌نیا در اندازه 60 در 90 سانتی‌متر به نمایش گذاشته شده است. ماردین فرجی عکاس آثار نمایشگاه در بخشی از متن قاب نخست این نمایشگاه آورده است: «جبر و نامُرادی‌هاى روزگار، مرا به سمت قهقهراى یأس و دلمردگى کشاند و زمانه خوابِ مردن رویاهایم را مى پروراند، به دور از خود و خویش وخیال‌های کودکی عُمر سپری شد تا آنکه در بازیابی خود در چند سال اخیر به عشق سالهای دور به عرش بازگشتم.» ماردین فرجی عکاس بوکانی، سال 1393 جایزه بهترین عکس دانشگاە تهران را با موضوع زنان و کشاورزى به خود اختصاص داد. همچنین سال گذشته به عنوان یکی از 20 عکاس منتخب منطقه شمال غرب کشور در کارگاه تخصصی عکاسی با مضمون مستنداجتماعی در شهر تبریز شرکت داشته و اکنون در شهرستان های بوکان و سقز به آموزش اصول مقدماتی عکاسی مشغول است. دیدار از نمایشگاه عکس «از خود با خویش» تا پایان روز پنجشنبه 23 شهریورماه جاری از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 20 در نگارخانه سیمرغ شهرستان بوکان ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه پس از نگارخانه سیمرغ به مدت یک هفته از روز جمعه 24 شهریورماه در محل آموزشگاه هوزان واقع در شهرستان بوکان، خیابان سنگینی، جنب ساختمان پزشکان میلاد برگزار خواهد شد. نگارخانه سیمرغ در استان آذربایجان غربی، شهرستان بوکان، خیابان شهید فهمیده واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

بنر کتاب عکس

لایت روم