بایگانی نویسنده

چهارمین جشنواره ایران شناسی

kharazi 2409

توضیح نمایشگاه 4300 قطعه عکس از 463 عکاس از سراسر کشور در دو بخش حرفه ای و غیر حرفه ای به دبیرخانه این جشنواره رسیده بود که با انجام جلسه ارزیابی و داوری تعداد 80 قطعه عکس از 63 عکاس ایرانی جهت ارایه درنمایشگاه راه یافت. البته در نهایت در هر بخش به شکل مستقل3 قطعه عکس برتر اعلام شد و از عکاسان آن به عنوان برترین ها در این دوره از جشنواره تقدیر به عمل آمد. عکاس: گروه عکاسان قاب اول ای که بانامت جهان آغازشد دفتر ما هم به نامت باز شدکشور ایران سرزمین پهناوری است در قلب خاورمیانه که همانند چهارراه و پیوندگاه تجلیات فرهنگی، معنوی و سیاسی شرق و غرب است. ازلحاظ تاریخی فلات ایران ازقدیمی ترین کانون های تمدنی دوران باستان در آسیاست. وسعت و طبیعت خاص باتنوع آب وهوایی بسیاریکی دیگرازویژگی های مهم سرزمین ماست. همچنین غنای فرهنگی ایران در عرصه های مختلف ازجمله شعر و ادبیات، عرفان، موسیقی، صنایع دستی، معماری ،هنرهای تزیینی و…آوازه ای جهانی دارد.لذا دستیابی همه جانبه، علمی وفنی به هریک از جلوه های گوناگون این فرهنگ غنی وتمدن نام آور و گسترش مرزهای آگاهی در این قلمرو، مسیری است که بنیادایران شناسی همواره موردهدف خود قرارداده است. عکس باداشتن این ویژگی که می تواند بیان واقعیت باشد وبه عنوان سند و مدرک چه درحال حاضر و چه در آینده می توان به آن رجوع کرد، یکی از مهمترین رسانه هاست وقادر است باثبت دقیق وقایع، موقعیت ها، اقوام، آداب وسنن، مناظرطبیعی، اماکن، بناهاو… به عنوان سندی تصویری و قابل استناد مورد توجه قرارگیرد. لذا با توجه به این رویکرد مهم عکس بنیاد اقدام به برگزاری جشنواره عکس ایران شناسی نموده است تا گزارش های تصویری در دوره های مختلف زمانی با مشارکت عامه مردم از سرزمین ایران در زمینه های مختلف شامل فرهنگ، جغرافیا، اقلیم، اماکن و آثار تاریخی به دست آید. این گزارش هاکه تا حدی آنها را باید به مثابه داده های خام به شمار آورد، علاوه برکاربردهای هنری و ایران گردی به پژوهش گران ایران شناس وباستان شناس در هر گوشه ی جهان که باشند کمک می کند تا بتوانند به سهولت به مطالعه در زمینه ی موضوع آن عکس بپردازند و نتایج حقیقی و به روزشده ای نیز به دست آورند. بنیاد بر حسب اهداف عالیه خود، تهیه ی گزارش تصویری از آخرین وضعیت “آثارتاریخی وفرهنگی ایران زمین” را در دستور کار خود قرار داده و با همکاری شبکه مستندصداوسیمای جمهوری اسلامی با همین موضوع وعنوان چهارمین جشنواره عکس خود را برگزار نمود. هدف اصلی بنیاد ورود به حوزه عکاسی حرفه ای نبوده وایجاد زمینه هایی برای مشارکت عامه مردم در ثبت تصویری سرزمین ایران بوده است.ماهیت سندی عکس است که نقش مؤثری در شناخت وشناساندن ایران ایفاء می کند و ضرورت مستندسازی ابعادتاریخی وفرهنگی غیرقابل انکاراست.داشتن نگاه مستند درعکس ها مورد تأکید برگزارکنندگان این جشنواره بوده است. داوران این دوره آقایان افشین بختیار و رسول اولیازاده وخانم کتایون قدس راد بودندکه در روز یکشنبه مورخ 4 خرداد 1393 داوری آثار در محل بنیاد ایران شناسی انجام شد. در مجموع 4300 قطعه عکس از 463 عکاس از سراسر کشور در دو بخش حرفه ای و غیر حرفه ای به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که پس از داوری تعداد 80 قطعه عکس از 63 عکاس ایرانی جهت ارایه درنمایشگاه برگزیده و نیز در مجموع 6 عکس از هر بخش 3 عکس به عنوان عکس های برتر این جشنواره انتخاب شدند. ملاک انتخاب عکس ها توسط هیأت داوران علاوه بر رعایت مسایل فنی وتکنیکی و استفاده مناسب از عناصربصری در کادر، توجه به اهداف، موضوع و رعایت مقررات جشنواره داشتن نگاه هنری، خلاق و عکاسانه در ثبت آثار تاریخی وفرهنگی بوده است. هیأت داوران با تشکراز دست اندرکاران برگزاری این رویدادفرهنگی وهنری امیدداردکه باتداوم برگزاری چنین جشنواره هایی وتعامل میان عامه مردم،هنرمندان عکاس وپژوهشگران حوزه ایران شناسی جلوه های تمدن وفرهنگ ایران اسلامی شناخته وشناسانده شود.هیأت داوران چهارمین جشنواره عکس ایران شناسی نوزدهم خردادماه1393 #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); چهارمین جشنواره ایران شناسی - سیدعلیرضا دامادزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - عطاا.. فرهی منش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - امیرعلی واحدراد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - عبدالرحمان مجرد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - افشین عزیزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - احمد بلباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - علی سراج همدانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - امین عیسایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - امیرحسین کمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - امیرحسین کمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - آرش شادمند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - عاطفه سیدی آخوندی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - بهنام عطائی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - بنت الهدی اصغری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - برنا میراحمدیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - فاطمه قلویسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - فروغ موسوی نجف آبادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - غلامرضا یزدانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - هادی نجاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - هادی نجاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - حمیدرضا اشجع | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - حمید سبحانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - جعفر بزاز | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - جعفر مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - جواد بدیعی گورتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - جاوید خدمتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - جاوید خدمتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - جاوید خدمتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - مقصود سامع سردرودی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - مقصود سامع سردرودی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - مقصود سامع سردرودی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - مهناز ربانی ها | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - مسعود احمدزاده مطلق | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - مسعود احمدزاده مطلق ، شایسته تقدیر در بخش حرفه ای نمایشگاه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - مسعود زندی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - مهدی تیرانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - مهدی دهقانی اشکذری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - مهدی تیرانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - محمدعلی میرزایی ، برگزیده بخش حرفه ای جشنواره | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - محمدحسن باقری ، برگزیده بخش غیرحرفه ای جشنواره | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - محمد حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - محمدسجاد جلال بدیعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - محمد طارم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - محسن جمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - نامدار مهدی زاده طاهری ، شایسته تقدیر در بخش غیر حرفه ای جشنواره | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - نازی مرتاض خو ، برگزیده بخش غیر حرفه ای جشنواره | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - امید جعفرنژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - سعید چاوشی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - سمانه نفیسی ، برگزیده بخش حرفه ای جشنواره | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - سایه قهرمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - سایه قهرمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - سیدمحمدحسین ماهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - سیمین آقاخانی نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - طاهره رخ بخش زمین | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - سیدعلیرضا دامادزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - سیدعلیرضا دامادزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - حامد نیرومندقوچانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - عبدالرحمان مجرد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - افشین میرزایی ، برگزیده بخش حرفه ای جشنواره | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - علی فرشادمهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - علی سراج همدانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - علی سراج همدانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - داوود شیخ الاسلامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - داوود شیخ الاسلامی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - ایلیا حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - عرفان سامان فر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - قدیر وقاری شورچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - قدیر وقاری شورچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - حسین تورانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - محمدحسن باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - محمدصالح شریفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - مرتضی امین الرعایایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - امید جعفرنژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - پیمان رنجبر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - سمیرا ابراهیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - ابراهیم رفیعی پرکوهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره ایران شناسی - فاطمه مجدنیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

نگذاریم! خاطره شود…

kharazi 2128

توضیح نمایشگاه 30 قطعه عکس از 25 عکاس پایگاه عکس چیلیک به مناسبت هفته جهانی حمایت از محیط زیست با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست عکاس: گروه عکاسان قاب اول در متن مربوط به این مجموعه، به قلم “مهدی سروری” مدیرمسئول پایگاه عکس چیلیک آمده است: هر روز صبح که خورشید طلوع می کند، زیستن آغاز می شود و نور معنای تولد هر صبح است و آب، اساس زندگی و این دو باهم چه طبیعت زیبایی را رقم می زنند که هر جنبنده ای از آن و در آن معاش کرده و لذت می برند. ولی از میان همه جانداران و جنبندگان چه خسارت سنگینی از رد لذت آدمی به جا می ماند و چه سریع و ناگزیر از این آسیب دردناک می گذریم و می گذرند. البته عبور سریع و ناگزیر هم درد خود را دارد و احساس درد تاثیر خود را. شاید! سرچشمه همین درد بوده است که نگاه عکاسان با احساس دردمند در هر کجای ایران را جستجو کردیم بنیه ای دیدیم که میل به ماندن را در موضوع فریاد می کرد. موضوعی که بایستی ” نگذاریم! خاطره شود… ” تا نسل های بعد هم از این همه لطف و آن همه نعمت حق حیات، لذت، آرامش و زیست داشته باشند. و این توان در نگاه ظریف هنرمند است که می کاود و می بیند و توجه می دهد و توان پشتیبانی از این نگاه! در دست کسانی است که اگر صحیح وسلامت هدایت شده باشند وهدایت کنند، بدون تردید موثر و تاثیرگذار خواهند بود تا آنچه که مرضی پروردگار یکتا است، تحقق یابد. و این قصه درست به همین جا هم که می رسد نقطه دردخیز آن فوران می کند… دردی که هر روز صبح با هر طلوع خورشید آغاز می شود و تکامل می یابد و عکس می شود و می ماند و می ماند و می ماند. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); نگذاریم! خاطره شود... - منا عبدالله پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - محمدرضا (امید) آقائی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - عمار آزاداني | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - ابراهیم باقرلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - مریم خادم بهمنیار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - سمانه(مروارید) ابراهیمیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - سمانه(مروارید) ابراهیمیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - آزيتا قاسمى | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - سجاد هاشمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - اکرم جمعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - نیما خالدی کیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - نیما خالدی کیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - محمدرضا خرازی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - مهدی کاظمی خالدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - فرخ خسروپناه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - فاطمه (رامش) حسینی لاهیجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - فاطمه (رامش) حسینی لاهیجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - ایمان میری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - میران(شورش) مباشری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - میترا محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - مجتبی محسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - مجتبی محسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - سیدصادق موسوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - فاطمه ندیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - الهام(الی) برادران رجب زاده(رجبی) | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - حسین(مهران) ریاضی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - شجاع الدین علاالدینی شورمستی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگذاریم! خاطره شود... - مهدی سروری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

64- لاله های واژگون خوانسار

kharazi 1083

1 روزه، 1393/2/18   همسفران در این تور با هدف عکاسی از لاله های واژگون این منطقه به پیش می روند. البته دیدار از آثار باستانی و محیط خاص قبرستان کهنه این شهر و همچنین خیابان ها و مزار عارف شهیر باباپیر در بوستان سرچشمه خوانسار نیز از دیگر موضوع های مورد هدف برای دیدار و عکاسی می باشد. در این سفر عکاسان همسفر با حرکت شبانه از مقابل دفتر این رسانه، از ابتدای صبحگاه روز پنجشنبه 18 اردی بهشت ماه جاری برنامهعکاسی خود را از لاله های واژگون که مختص اقلیم این سرزمین و حومه آن بوده و آسیب های انسانی هر ساله این گونه زیبا و نادر گیاهی را در معرض تراکم محدود تری قرار داده، آغاز کرده و در بخش اصلی این برنامه از این موضوع به عکاسی می پردازند. همچنین بنابر رضایت همسفران و شرایط زمانی حضور و عکاسی از امامزاده احمد(ع)، بوستان سرچشمه، کوچه باغ های سنتی شهرستان و… از دیگر اهدافعکاسی در این سفر یک روزهعکاسی تعریف شده است. زمان حرکت این تور آخرین ساعات شامگاه چهارشنبه از تهران بوده و همسفران – به یاری پروردگار مهربان – شامگاه پنجشنبه در تهران خواهند بود. #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8800; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8800; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8800; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-13.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#636363; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری شصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک به مقصد گلستان کوه خوانسار شصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: محمدرضا زارعشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: محمدرضا زارعشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: محمدرضا زارعشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مهدی علیزادهشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مهدی علیزادهشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مهدی علیزادهشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: کامیار بهاریشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: کامیار بهاریشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: کامیار بهاریشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: کامیار بهاریشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: سمانه ابراهیمیانشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: سمانه ابراهیمیانشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: محمدرضا فرهمندشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: شهرام فرهمندشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: احمد قاسمیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: احمد قاسمیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: احمد قاسمیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: احمد قاسمیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: احمد قاسمیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: احمد قاسمیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: زهرا حیدریشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: زهرا حیدریشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: زهرا حیدریشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: زهرا حیدریشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: زهرا حیدریشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: محمدرضا زارعشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: نیلوفر دهقانیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: ماهرخ شش بلوکیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: ماهرخ شش بلوکیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مریم خادم بهمنیارشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مریم خادم بهمنیارشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مریم خادم بهمنیارشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: هامان جوادیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: فاطمه میرالیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: ماهرخ شش بلوکیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: ماهرخ شش بلوکیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: ماهرخ شش بلوکیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: ماهرخ شش بلوکیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: فاطمه میرالیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مریم خادم بهمنیارشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مهسا صاحبدلشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: فاطمه میرالیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: فاطمه میرالیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: فاطمه میرالیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: فاطمه میرالیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مریم خادم بهمنیارشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مریم خادم بهمنیارشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مریم خادم بهمنیارشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مریم خادم بهمنیارشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مریم خادم بهمنیارشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: مریم خادم بهمنیارشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: هامان جوادیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعیشصت و چهارمین تور عکاسی چیلیک | گلستان کوه خوانسار | عکاس: اکرم جمعی

62- تور عکاسی جزیره قشم

kharazi 1204

5 روزه، 1393/1/14   قشم از جمله شهرهای جزیره قشم است که در محدوده جغرافیایی استان هرمزگان واقع شده و به عنوان بزرگترين جزيره غير مستقل جهان شناخته شده و مساحت آن از 22 كشور دنيا اگر بزرگتر نباشد، برابری می کند. عکاس: اصغر بشارتی ویژگی های منحصر به فرد این منطقه محیطی فراهم آورده است تا در ادوار گوناگون تاریخی این جزیره محل تاخت و تاز هر بیگانه و خودی ای قرار گیرد. در حال حاضر این جزیره به سه بخش مرکزی، شهاب و هرمز تقسیم شده است که قشم برخلاف آنکه نسبت به کل جزیره مرکزیت هندسی ندارد، اما به علت موقعیت مهم استراتژیک (دید گسترده به جنوب و شمال و شرق، اشراف به تنگه هرمز و …) و همچنین نزدیکی به بندرعباس به عنوان اصلی ترین محل سکونت مردمان بومی این جزیره برگزیده شده است. عمده فعالیت مردم قشم در زمینه های صیادی (ماهی و میگو)، لنج سازی، نخل داری و داد و ستد متمرکز است. همسفران این تور عکاسی در این سفر، عکاسی از موضوع های: مستند، معماری، منظره، طبیعت و اجتماعی را تجربه خواهند کرد. لوازم همراه همسفران چیلیک: یک وعده شام، کیسه خواب، ملحفه، کوله پشتی، دوربین و تجهیزات عکاسی، کفش و پوشش مناسب، دفترچه بیمه، کارت شناسایی معتبر(کارت ملی/شناسنامه)، عینک آفتابی، یک جفت دمپایی راحتی، لوازم بهداشتی شخصی، فلاسک انفرادی + لوازم شخصی (لیوان، قاشق و …) اهداف عکاسی: اهداف عکاسی در این تور مطابق با حضور در موقعیت های برنامه ریزی شده تعریف می شود. از جمله منظورهای این سفر: جزایر ناز، کارگاه لنج سازی، بومیان لافت، دره ستارگان، سواحل جزیره، جزیره هنگام(دلفین ها)، … و … خواهد بود. #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-14.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#727272; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-14.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری شصت و دومین تور عکاسی چیلیک به مقصد جزیره قشم شصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: نیما خالدی کیاشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس:محمدرضا خرازیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: هادی نویدشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: محمدرضا خرازیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: منا عبدالله پورشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: فاطمه حجازیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: ابراهیم باقرلوشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: ابراهیم باقرلوشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: فاطمه حجازیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: محمدرضا خرازیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: فاطمه لاهیجیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: معصومه حضرتیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: میترا محمدیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: محمدرضا خرازیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: منا عبدالله پورشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: ابراهیم باقرلوشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: منا عبدالله پورشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: ابراهیم باقرلوشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: ریحانه بی آزارانشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: امید آقاییشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: محمدرضا رحیمیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مهدی سروریشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: معصومه حضرتیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مهدی سروریشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: محمدرضا رحیمیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: میترا محمدیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: محمدرضا خرازیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: اصغر بشارتیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مهدی سروریشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: میترا محمدیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: نیما خالدی کیاشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی ممحسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: میترا محمدیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: محمدرضا خرازیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: ملیحه فرهادیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: معصومه حضرتیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: نیما خالدی کیاشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مریم کاظم زادهشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مهدی سروریشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: نیما خالدی کیاشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: معصومه حضرتیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: نیما خالدی کیاشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: میترا محمدیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: فاطمه میرالیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: ابراهیم باقرلوشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: فاطمه میرالیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: امید آقاییشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: نیما خالدی کیاشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مهدی سروریشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: مجتبی محسنیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: نیما خالدی کیاشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: نیما خالدی کیاشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: فاطمه میرالیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: محمدرضا خرازیشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: هادی نویدشصت و دومین تور عکاسی چیلیک | جزیره قشم | عکاس: فاطمه میرالی

61- طلوع در کویر مرنجاب (9)

kharazi 2378

1 روزه، 1392/12/16   کویر یکی از گونه های اعجاز طبیعت است و کویر مرنجاب از جمله این اعجاز طبیعی است که گاه دوربین های عکاسی ” چیلیک، چیلیک ” تلاش خود را می کنند تا وسعت روح و عمق درک این اعجاز طبیعت را در عکس بنشانند. عکاس: نیما خالدی کیا کویر مرنجاب در استان اصفهان واقع شده و همجوار با شهر کاشان است که از سوی شمال به دریاچه نمک شهرستان آران و بیدگل، از سمت غرب به کویر مسیله و دریاچه های نمک حوض سلطان و حوض مره، از شرق به کویر بندریگ و پارک ملی کویر و از جنوب به شهرستان های آران و بیدگل و کاشان منتهی می شود. این کویر یکی از زیباترین جاذبه های اکوتوریستی ایران محسوب می شود که تپه های شنی بلند و پوشش گیاهان شور تاق و گز و بوته های قیچ آن، جلوه ی زیبایی به این منطقه بخشیده است. دریاچه نمک آران از دیگر نقاط دیدنی این منطقه به شمار می آید. بنای کاروانسرای مرنجاب که به دستور شاه عباس صفوی در کنار قنات مرنجاب بنا نهاده شده از جمله آثار تاریخی موجود در منطقه است که ایستگاه استراحت و نقطه آغازین سفرهای کویری است. در این سفر همسفران با تمرکز بر تصویر آسمان شب، طلوع خورشید کویر، تپه های رمل و کاروانسرای مرنجاب احتمال حضور در دریاچه نمک را نیز مشروط به وجود زمان خواهیم داشت. #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fca800; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fca800; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fca800; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 168 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-15.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#777777; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-15.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری شصت و یکمین تور عکاسی چیلیک به مقصد کویر مرنجاب شصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: مینا بازوارشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: سودابه هارونیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: سارا فیروزیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: مونا عبدالله پورشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: معصومه حضرتیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: سمیه هاشمیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: ایمان میریشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: شجاع الدین علاءالدینی شورمستیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: میران مباشریشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: کاظمیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: محمدرضا سجادیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: زهرا حیدریشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: علی روحانیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: محمدرضا خرازیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: فاطمه ندیمیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: حجت الله محمدیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: محمدرضا خرازیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: فاطمه میرالیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: سیدصادق موسویشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: فاطمه لاهیجیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: ایمان میریشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: زهره حسینی جمشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: امید آقاییشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: پرویز فلاحتکارشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: مریم خادم بهمنیارشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: حدیثه شعبانیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: سیدصادق موسویشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: حدیثه شعبانیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: محمدرضا خرازیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: محمدرضا خرازیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: نازیلا حقیقتیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: سمیرا بیگدلیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: حسین عصاری آرانیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: مجتبی محسنیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: حسین عصاری آرانیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: شجاع الدین علاءالدینی شورمستیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: ماهرخ شش بلوکیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: سمیه هاشمیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: زهرا خوششصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: نیما خالدی کیاشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: میران مباشریشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: حسین عصاری آرانیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: سجاد هاشمیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: حسین عصاری آرانیشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: روح الله پورحسنشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: نیما خالدی کیاشصت و یکمین تور عکاسی چیلیک | طلوع در کویر مرنجاب | عکاس: محمدرضا خرازی

سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا»

kharazi 1968

توضیح نمایشگاه این نمایشگاه سومین دستاورد اهداف و سیاست گذاری های مرحوم دکتر حسن حبیبی در بنیاد ایران شناسی بوده است.آثار به نمایش گذاشته شده با عنوان سومین فراخوان جشنواره سراسری عکس بنیاد ایران شناسی و با موضوع گیاهان و جانوران خلیج فارس (گیا و زیا) برگزار شده است. تعداد 82 قطعه عکس به نمایش گذاشته شده از بین فایل عکس های شرکت کنندگان از سراسر کشور مورد نظر و انتخاب گروه داوری قرار گرفته است. مدير این جشنواره احمد دانيالی و دبير جشنواره دكتر عبدالكريم مشايخی و مسولیت دبيرخانه با حميد افشار بوده است. عکاس: گروه عکاسان قاب اول خليج فارس يكى از جذاب ترين، بكرترين و تاثير گذارترين سوژه ها را براى ثبت و ضبط چشم زيبا بينان دارا مى باشد.چه از نظر جغرافيايى و مختصاتى و چه از لحاظ تنوع زيستى گياهان و جانوران اعم از دريايى و غير دريايى، همجوارى دريا و كوه و بيابان، موقعيت خاص آب و هوايى، دارا بودن چهار فصل سال به صورت مجزا و قابل تفكيك، … از امتيازات نامحدود اين منطقه مى باشد. سفر به اعماق آبهاو كشف مناظر و موجودات آن از ديرباز آرزوى انسان بوده و هست. بشر همواره در تلاش براى دست يافتن به راهى جهت هموار كردن اين سفروثبت تصاوير به دست آمده از آن است. وجود طبيعت بكر در خليج فارس همواره چشم هنرمندان در سراسر دنيا را به خود جلب كرده و همچنين مختصات آن يكى از بحث هاى اساسى و پيچيده و تعارض آميز عرصه ايرانشناسى است كه در عمل به آن التفات چندانى نشده است. درباره اهميت و ضرورت پرداختن به اين مقوله شايد اشاره به اين نكته بسنده باشد كه جذابيت سحرانگيز طبيعى، تنوع اقليم، حيات وحش، پوشش گياهى، تعداد اقوام و فرهنگهاى بومى و طبيعت بى نظيرماهيان و گونه هاى متفاوت جانورى و گياهى در اين منطقه، خليج فارس را به گونه اى متمايز ساخته و به آن جذابيتى ويژه بخشيده كه رشك جهانيان شده است. دراين جشنواره كوشش شده است جنبه هاى اصلى اين مقوله شرح و بسط داده شود و به عنوان مثال و براى آن كه بحث جنبه عينى تر پيدا كند به تعداد زيادى عكس در حدود دوهزارعدد استناد شده است. گروه داوران: كاظم بايرام، افشين بختيار، فرهاد ورهرام #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-16').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - حسن غفاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - امید علیزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - امیر میناییان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - فرید ثانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - مجتبی محسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - آرش کریمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - مسعود شیخ ویسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - مسعود شیخ ویسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com اصغر بشارتی- مسعود شیخ ویسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - اصغر بشارتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - حسن غفاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - حسن غفاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - علی حسن زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - علی اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - علی اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - علی رضا رحمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - پیمان بردبار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - مجتبی محسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - محمدرضا (امید) آقائی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - انسیه نیکوبذل راد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - انسیه نیکوبذل راد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - سیروس حصاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - سیروس حصاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - داود مرزی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - احمد بازماندگان قشمي | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - احمد بازماندگان قشمي | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - علی اکبر اسکرووالا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - حسین حیدرپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - مرتضی طلوع عزتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - مرتضی طلوع عزتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - افشین آذریان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - افشین آذریان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - افشین آذریان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - فرهاد سعیدی نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - فرهاد سعیدی نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - فرهاد سعیدی نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - روح اله بلوچی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - عباس مطلق حق نگهدار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - امید علیزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - امید علیزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - امید علیزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - حسین تهوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - حسین تهوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - حسین تهوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - ابراهیم حصاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - ابراهیم حصاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - رشاد بالف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - رشاد بالف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - محمدعلی نجیب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - ابراهیم نیک خود | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - منصور وحدانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - منصور وحدانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - محمدرضا قاسمی نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - سیدحمیدرضا میرطبائی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - پرویز شجاعی پارسا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - پرویز شجاعی پارسا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - پرویز شجاعی پارسا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - عبدالله نژادزاده هنگامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - عبدالله نژادزاده هنگامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - عبدالله نژادزاده هنگامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - عبدالله نژادزاده هنگامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - حمیدرضا بارگاهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - حمیدرضا بارگاهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - حمیدرضا بارگاهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - حمیدرضا بارگاهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - حمیدرضا بارگاهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - مهدی اسلامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - عبدالغفار علیرضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - فریدون عوقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - فریدون عوقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - فریدون عوقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - فریدون عوقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - مهناز ربانی ها | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - اعظم صباغ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - مسلم عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا» - مسلم عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

دومین جشنواره عکس شهریار

kharazi 2303

توضیح نمایشگاه 56 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید از 34 عکاس راه یافته به دومین جشنواره تجسمی شهریار عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه داوران بخش عکس دومین جشنواره تجسمی شهریارهر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت *** آخر عمر از جهان چون برود خام رفت بیانیه هیات داوران بخش عکس دومین جشنواره شهریاروقتی انبوه حضور نگاه هایی که تو را محصور لحظه لحظه افکار و اندیشه شان می کنند، یک جا می بینی، چه حسی می توانی داشته باشی جز اینکه مدام در اندیشه باشی که کدام انگیزه توانسته است صدایی اینچنین یک دست و همنوا ایجاد کند؟ وقتی تنوع نگاه خیل وسیعی از مخاطبین ساکن مناطق _ شهریار، ملارد و قدس _ را با نگاهی واقع گرا به موضوع های ” مستند اجتماعی ” درک می کنی، تمام عزم تو جزم می شود تا لایه های درونی عکس ها را بشکافی و اعماق جذب عکاس را به سوی موضوع واکاوی کنی. جوان، به عنوان مخاطب هدف در دومین جشنواره تجسمی شهریار، سرچشمه استعداد است و عکس رسانه ای نافذ و موضوع مستند، منبعی سرشار از اطلاعات و تکاپو و جشنواره می تواند این همه را زیر یک سقف، متمرکز ساخته و هدایت کرده و تربیت نماید. زیر این سقف، به راحتی می توانی تنفس دغدغه ها را درک کنی، دغدغه هایی که یکی پس از دیگری در ذهن و روح بانیان و حامیان و مسئولین خودنمایی می کنند تا بلکه چراغی شوند بر راه آینده ای به نام فردا برای این جشنواره. امسال برای دومین سال پیاپی است که دغدغه ها مجال تجلی یافته اند. امسال جشنواره به موضوع رسیده است. امسال وسعت پذیرایی هم بازتر شده است. امسال روزشمار جشنواره از عاشورای حسینی گذشت و سالی که گذشت از سفره رمضان. امسال توفیق یاری کرده تا باز هم دور ” نگاه ” هم جمع شویم. امسال را آنانکه دغدغه سلامت پرورش جوانان مستعد منطقه شهریار و حومه را داشتند، دریافتند، باشد که پیام آشکار این جوان گرایی را هر روز بیش از دی روز دریابند و دریابیم. ————————————————————————————————————- گروه داوران بخش عکس دومین جشنواره تجسمی شهریار بر این باور است که مسئولین بانی و مدیران سیاست گذار جشنواره – در بخش عکس – به خوبی سه عامل: توان، مسیر و هدف را شناخته اند. عواملی که هر یک، تاثیر به سزایی در کمیت اجرایی و کیفیت محتوایی جشنواره های تخصصی دارند. بررسی مجموعه نگاه های رسیده به دبیرخانه اگرچه از فراز و فرودی آشکار نسبت به معنا و درک شاخه مستندنگاری در بخش اجتماع روایت می کند، لیکن از یک تمایل فراگیر نسبت به این شاخه از عکاسی نیز حکایت دارد. شاخه ای به نام عکاسی مستند که در دنیای امروز هرچه معنایی تر و عمیق تر به آن می پردازند و با هزاران بار تاسف! در وضعیت کنونی کشور ما به اغما رفته است. گواه این ادعا تصاویری است که به دبیرخانه ارسال شده و در پاره ای موارد که اوج گرفته اند در قاب به قاب نمایشگاه عکس عینیت یافته و قابل مشاهده شده است. ولی شایسته است برگزارکننده برای نیل به اهداف تخصصی خود، با برنامه ریزی در طی سال و برگزاری نشست ها و کارگاه هایی بتواند زمینه های آشنایی کامل تری را برای مخاطبین نوجوی خود فراهم نماید. رسالتی که هم اکنون دفتر ” انجمن عکاسان شهریار ” مستقر در فرهنگسرای شهریار تا به امروز به خوبی از پس آن برآمده است. اگرچه تکلیف سخت برای صاحبان اراده پولادین، بسیار سهل است چرا که در این محیط، دانش و بینش توام، در کنار علاقه و هیجان عکاسی ایفای نقش می کند وبه راستی! در عکاسی مستند چه گرایشی سخت تر از انسان گرایی و اجتماع؟ جوانان شهریار و ملارد و قدس حضور قابل قبولی را برای تایید این دبیرخانه رقم زدند و این دلیلی ندارد جز صحت و سلامت عملکرد نخستین دوره برگزاری جشنواره و مسئولیتی بس سنگین تر بر دوش عاملان گذاشتند تا زمینه های جذب و حمایت و پرورش استعدادهای ناشناخته را برای سومین دوره این جشنواره –به امید و یاری خداوند- فراهم آورند. البته این انتقاد به جامعه مخاطب در سرتاسر کشور هم وارد است که با وجود درج به اختصار و موجز متن فراخوان، فارغ از حیطه دعوت شدگان، اقدام به ارسال اثر به سوی دبیرخانه کرده اند که شاید این رفتار، خود پیام آور پتانسیلی پنهان برای جشنواره ای وسیع تر باشد. انتقاد دیگر که بیشتر به فریاد صامت مظلومیت فرهنگ و هنر می ماند و از رفتارهای غیراصولی خبرگزاری های ما از ساختارهای حمایتی شان از فعالیت های صحیح جوانان در عرصه فرهنگی هنری حکایت دارد، عدم انعکاس و پشتیبانی حداقلی فعالیت شبانه روزی ماهها تلاش عوامل اجرایی و استقبال حضور شرکت کنندگان جشنواره در خبرگزاری های عمومی کشور است که امید آن می رود برای این نقد پیشنهادگونه چاره ای اندیشیده شود. در هر صورت دومین جشنواره تجسمی شهریار هم افتخاری شد بر سینه تاکستان ها و بادهای جاری و دلنشین منطقه. افتخاری که با دقتی وافر در نگاه های اهالی فرهنگ و هنر و حقیقت منطقه نشسته است. افتخاری که در موضوع های مستندی که سرتاسر این بادیه را لبریز کرده، به خوبی مشهود اشت. افتخاری که کمی بعدتر- شاید سالی و سالیانی بعد – آثار با برکت ش را می توان در ساکنین آب و خاک این دیار یافت. افتخاری که تعهد و تخصص را با هم، دین و دنیا را باهم و لبخند پروردگار و بنده اش را نیز با هم به دنبال خواهد داشت… انشا ا.. گروه داوران: محمد نوروزی، مژگان طریقی و مهدی سروری #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-17 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'fast', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); دومین جشنواره عکس شهریار - اصغر عاصم کفاش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - فرزانه رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - صادق سوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - حسین کنتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - حسین کنتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - امین پروین | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - امین پروین | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - امین پروین | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - علی تاجیک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - علی تاجیک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - علی تاجیک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - پیمان غزنینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - پیمان غزنینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - پیمان غزنینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - وحید عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - وحید عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - محمدرضا معماریان پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - احمد کردبچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - زهرا یاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - امیرحسین بغدادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - فاضل خاکباز | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مریم محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مریم محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - سمانه سیستانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مریم حاتمی نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - شهاب خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - علیرضا اکبری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - وحیده حسین زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مائده سرلک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهران راجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - اله ویردی علیپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مریم برزگر گروسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - اصغر عاصم کفاش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - اصغر عاصم کفاش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - اصغر عاصم کفاش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - سعید فداییان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - سعید فداییان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - سعید فداییان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - سمانه(مروارید) ابراهیمیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - پریسا محسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - صادق سوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - صادق سوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مرتضی صفری رجاء | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - محمدرضا معماریان پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - سلمان ناصری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - غزاله ناصری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - صدیقه مردانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - راضیه فعال | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - راضیه قلیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

جشنواره عکس نگاه نو

kharazi 2230

توضیح نمایشگاه 91 قطعه عکس رنگی و سیاه وسفید راه یافته به جشنواره عکس نگاه نو عکاس: گروه عکاسان قاب اول آنچه در کشور ما بر نگرش جامعه نسبت به معلولیت تأثیر اساسی داشته است، نگرش ترحم آمیز و آمیخته با باورهای اعتقادی عامه مردم است که ناخواسته سیر تکاملی و واقع گرایانه جامعه را دستخوش تغییرات آنچنانی نموده و موجب گردیده تا افراد دارای معلولیت به عنوان انسانهایی ضعیف و ناتوان مورد دلسوزی قرار گرفته و ناخودآگاه از رشد و پویائی فکری بازمانند که حاصل این باور نادرست، انزوای پنهان معلولان و عدم حضور اجتماعی آنان در جامعه است که علاوه بر لطمات روحی به وی، بهداشت روانی خانواده را نیز شدیدا به مخاطره انداخته است.از سوی دیگر نادیده انگاشتن حقوق اجتماعی و بین المللی این افراد از سوی قانونگذاران و مجریان دستگاه های اجرایی نیز بخش دیگری از دغدغه های این گروه از شهروندان است که توجه ویژه به آن می تواند کورسوی امیدی در تحقق برابری فرصتها و راهگشای بخش اعظم مشکلات این قشر باشد. بی شک همانگونه که ملتها در برابر دولتها موظف به رعایت ضوابط و قوانین متعارف هستند، متقابلا دولتها نیز در برابر مردم مسوولند و می بایست زمینه ساز زندگی سالم و توأم با آسایش برای ملتهای خود باشند که در این بین معلولان هم که شهروند درجه یک به شمار می آیند، نباید از این مقوله مستثنی باشند. #gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-18 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-18.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-18').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره عکس نگاه نو - ابوالفضل صفویه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - ابوذر بذری دریاسری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - ابوذر بذری دریاسری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - ابوذر بذری دریاسری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - اکرم بختیاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - امید امیدواری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - امین شفیقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - امین نظری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - انجمن باور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - انجمن باور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - حامد سوداچی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - حسن طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - حسین قشمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - حسین قشمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - حمید وفایی ملامحمود | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - داود عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - داود عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - داود عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - داود عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - داوود ایزدپناه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - داوود ایزدپناه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - رحمت عبدیانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - رضا جلالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - رضا جلالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سعید فتحی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سید حسین میرکمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سید حسین میرکمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سید محسن سجادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سید محسن سجادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سیده راحله باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سیده راحله باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - شهرزاد رعبی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - صادق کویرزاده گل خطمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - صادق کویرزاده گل خطمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - عطا رنجبر زیدانلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - عطا رنجبر زیدانلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - علی کرمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - علی حسنعلی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - علی حسنعلی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - فائزه قادری فرد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - فاطمه باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - فاطمه باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - فاطمه باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - فرهاد بابایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - فرهاد بابایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید عسگری پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - محمدحسن باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - محمدحسن باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - محمدحسین موحد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - محمدعلی برنو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - محمود معارفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - محمود معارفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سیدمرتضی جعفری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مسعود ساکی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - معصومه کریمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مهدی حاجی وند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مهدی عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مهران مافی بردبار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - میلاد حدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - میلاد حدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - میلاد حدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - میلاد حدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - نوید ریحانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - هادی نعمتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - هیوا نقشی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - هیوا نقشی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - یونس جلفایی آذر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - میلاد حدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات

kharazi 1816

توضیح نمایشگاه 114 قطعه عکس از یکصد وچهارده عکاس عضو انجمن صنفی مطبوعات عکاس: گروه عکاسان #gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-19 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-19.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-19').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - بهزاد ترکی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - حسن غفاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - عطاء الله طاهر کناره | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مهبد فروزان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - اصغر آزاد دل | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - جواد گلزار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - ابوالفضل نسائی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - علی حسن پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - علی محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - علی زارع | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - اسعد نقشبندی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - بابک برزویه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - بهرنگ دزفولی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - بابک فروتنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - فرهمند صحرانورد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - اسماعیل داوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمد فرنود | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - فضل الله احمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - حبیب رحیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - حمید فروتن | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - حمیدرضا صدیقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - حسین گلیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - جعفر تبریزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - کاوس صادقلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مجید سعیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمدحسین حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمد نیک عهد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمد نوروزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمد صیاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مهدی منعم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - حسین نشاط مبینی طهرانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - پدرام صیاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - آرش یداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - بهنام صحوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - بهمن صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - سعید صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - سیف الله صمدیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - ساتیار امامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - سید حمید هاشمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - سید یلدا معیری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - منوچهر یگانه دوست | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمد جعفری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - نامور عباسیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - امیراصلان ارفع | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - بهزاد قاضی پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - غلامرضا حافظ القرآن | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - جلال الدین سخا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - سجاد صفری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - علیرضا پور اکبری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مجید شادمان نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - فرهاد سلیمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - علیرضا سلطانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمدمهدی ذبیحیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمد بابایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - حمید محمدنظر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - علی کاوه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - هادی هیربدوش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - منظر عقدایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - حمید پورایمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - عباس عزيزپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - عبدالرضا محسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - علیرضا عطاریانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - عمید فراهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - امیر ثمودی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - ارسلان امانتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - اسدالله منتظری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - ابراهیم باقرلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - سعید دستوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - حبیب ا.. تاجیک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - ایمان صمدی ارونقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمد کاظم پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - ساعد نیک ذات | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - نازنین کاظمی نوا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - لنا هژیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مهدیه بزرگی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مهدی حاجی وند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مهناز رحیم لو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مهدی قنواتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مهرداد امینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مهرداد تبریزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - میلاد بهشتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمد علی باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمد فتحی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمد گل محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمد حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محسن تمیزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محسن حسینی تبار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مژگان دولت آبادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مجتبی محسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مصطفی حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - نگار نوروز بهاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - شاهین کمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - پریناز آل آقا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - سیوا شهباز | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - طاها شاه گدیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - طیبه نصرالهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - زینب خوبرو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - آرین عطارپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - نرگس تنگبریس | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - مهدیه سادات میرحبیبی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - سارا رجایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - سوسن سمایونی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - سید محمد علی طباطبائی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - عامر آران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - ابراهیم شاطر همدانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمدرضا خوش اقبال | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - تقی زنجانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - محمود گل نراقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - فرزاد هاشمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - امیر تاروردی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات - عبدالرضا کرمانی وثوقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

پنجمین جشنواره عکس زمان

kharazi 2217

توضیح نمایشگاه 70 قطعه عکس راه یافته به پنجمین دوره جشنواره عکس زمان .این جشنواره در ۲ بخش برگزار شد: الف) زمان و حماسه سیاسی و اقتصادی، زمان، امید و معنویت، زمان، ایثار و شهادت، زمان و انتظار و… ب) نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان عکاس: گروه عکاسان قاب اول هوالمصوربیانیه هیأت داوران پنجمین جشنواره ملی عکس زمان عکاسی، هنری است که بیش از هر هنر دیگر با واقعیت، ارتباط تنگاتنگ دارد. زمانی از این رشته که به ثبت مو به موی واقعیت می پرداخت، به عنوان آیینه واقعیت نام برده می شد. تجربیات تلخی که انسان در نیمه اول قرن بیستم از سرگذراند باعث رویگردانی او از واقعیت و پیدایش مکاتبی مانند سوررئالیسم یا فراواقع نگری در هنر گردید که طبیعتاً عکاسی نیز از این موضوع بی تأثیر نماند. تأثیر این رویگردانی از واقعیت از اواسط نیمه دوم قرن بیستم و پیدایش فضای، مجازی سمت و سوی خاصی به هنر داد که نتیجه آن نوعی انتزاع و ذهن گرایی است. تأثیر رویگردانی انسان غربی از واقعیت ها طی چند دهه در هنر کشور ما بسیار کند و بطئی بود. محدودیت های فراوانی که برای عکاسی واقع گرایانه و مستند اجتماعی بوجود آمد هنرمندان را مجدّاً به سوی انتزاع و ذهن گرایی سوق داد. این دگرگونی همراه با گسترش شبکه های ارتباطات مجازی و اینترنت، شرایطی را به وجود آورده که امروزه شاهدیم بسیاری از مفاهیم دستخوش تغییر شده است. مفاهیمی مانند دوستی، عشق و رابطه کاملاً تغییر کرده و ارتباطات، ابعاد تازه ای یافته است. این دنیای مجازی که مفهوم «رابطه» را دستخوش تغییر کرده و ابعادی انتزاعی به آن داده، باعث گردیده که هنر، سمت و سویی انتزاعی به خود بگیرد. امروزه در تمامی دنیا شاهدیم که عکاسی هنری به سوی انتزاع و سوررئالیسم متمایل شده و بیشتر کارهایی که در این زمینه صورت می گیرد چنین ویژگی هایی دارند. عکاسی ما نیز با شرایطی که اینترنت برای ما فراهم کرده و باعث می شود عکاسان، به خصوص عکاسان جوان، با تازه ترین دستاوردهای فکری و فرهنگی این رشته، در دورترین نقاط دنیا در کمترین زمان ممکن آشنا شوند از تأثیر این گرایش ها دور نمانده است. ذهن گرایی غالب بر عکاسی ما در این شرایط، در ترکیب با تجربیات هنرمندان عکاس در چند دهه گذشته، باعث شده که نوعی نگرش تلخکامانه در این زمینه حاکم شود. نگرش حاکم برعکس های رسیده به دبیرخانه این دوره از جشنواره عکس زمان نیز چنین ویژگی ای داشت … بر عهده برگزار کننده است که در دوره های آینده، با اهمیت دادن بیشتر بر وجه محتوایی جشنواره، با توجه به پیچیدگی های موضوع زمان، شرایطی را فراهم آورد که عکس های ارسالی از سوی شرکت کنندگان، با محتوای جشنواره همسویی شده و با قصد و هدف برگزار کننده بیشتر و عمیقتر آشنا شوند و با توجه به آن، در جشنواره شرکت نمایند. گروه داوری سومین دوره جشنواره عکس زمان؛ آقایان محمدمهدی رحیمیان، افشین شاهرودی و حمیدرضا مجیدی با توجه به این موضوع و یادآوری این نکته که ماهیت این جشنواره، واقع گرایی و خلاقیت بیشتری را می طلبد، عکس های رسیده به دبیرخانه جشنواره را مورد بررسی قرار داده و در نهایت تعداد هفتاد عکس (بیست و پنج عکس در بخش الف و چهل و پنج عکس در بخش ب) از شصت عکاس را به عنوان عکس های منتخب، برگزیدند. بسیاری از عکس های ارسالی، عکس هایی بود که قبلاً در مسابقات و جشنواره های دیگر با عناوین و موضوعات متفاوت شرکت کرده و چه بسا حائز عنوان و مقام نیز شده بودند، چه بسا عکس های خوبی که با موضوع جشنواره، همخوانی نداشتند. به نظر گروه داوری، تعریف برگزار کننده از موضوع زمان می تواند هدفمند شده و در مسیر نگاه امیدوارانه به این مفهوم، گام بردارد تا هنرمندان عکاس را وادرار نماید که در انتخاب و ارسال عکس با توجه به موضوع، نسبت به خود سخت گیری لازم را داشته باشند. این سخت گیری، در دوره های آینده می تواند به ارتقاء سطح کیفی جشنواره بیانجامد. #gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-20 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-20.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-20').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); پنجمین جشنواره عکس زمان - کسری کاکایی ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - علی حسنعلی زاده ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - علی صفری ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - علی صفری ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - عطا رنجبرزیدانلو ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - احسان قنبری فرد ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - حامد ساجدي پور ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - سیدهاشم شاکری ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - جواد شیدا ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - مهدی عقیقی ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - مهدی کشایی ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - میثم امانی ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - مصطفی غلام نژاد ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - نوید عزیزی ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - امید جعفرنژاد ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - رجبعلی قهرمانی ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - رامین ربیعی ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - رامین ربیعی ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - رضا خالدی ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - رضا نظام دوست ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - سیدعلی حسینی فر ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - سیدعلی حسینی فر ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - تهمينه رازقي ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - سیدولی شجاعی لنگری ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - وحید قاسمی زرنوشه ، راه یافته به بخش الف | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - ابوالفضل ادیم ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - افشین حیدری ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - علی نفیسی خرانق ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - امین آقاجانی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - امیر مافی بردبار ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - آرزو حاجی قاسمی ازغندی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - آرزو حاجی قاسمی ازغندی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - آرزو حاجی قاسمی ازغندی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - داوود شیخ الاسلامی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - ابراهیم باقرلو ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - الناز باقری فرح بخش ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - حامد قصری ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - حسن غفاری ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - حسن غفاری ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - حسن غیاث آبادی فراهانی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - حجت الله عطایی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - سیدحسین ساداتی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - حسين تهوري ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - حسین زارع ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - جعفر رزاقي ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - جواد عسکراوغلی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - جواد عسکراوغلی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - جاوید تفضلی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - مهدی طاهری ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - مهناز میناوند ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - مسعود نعمتی نسب ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - مازيار اسدي ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - مهدی حسین خانلو ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - مهدی جلالی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - محمدامين فنايي ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - محمد خضری مقدم ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - مصطفی نادرپور ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - امید جعفرنژاد ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - پژمان شجاعي ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - سعیدرضا مقصودی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - سامان عباسی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - سيديحيي حسيني ولاغوزی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - سیدعلی هاشمی ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - شیوا شقاقی شهری ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - سید مجتبی مظلومزاده ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - طاها قاضی زاده ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - زهرا حاجی کرم ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - عبدالله حيدري ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - عبدالله حيدري ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com پنجمین جشنواره عکس زمان - عبدالله حيدري ، راه یافته به بخش ب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

جشنواره سراسری شمیم بهار

kharazi 2011

توضیح نمایشگاه 91 قطعه عکس، راه یافته در سه بخش آماتور، حرفه ای و ویژه عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه هیات داوران طبیعت ایرانی و نوبهار آن چیدمان و آرایش زندگی ما را هر ساله دگرگون می کند. این سنت در حیات آدمیان این روزگار ، بسیار استثنایی و ممتاز است که خداوند رحمان این ثروت را به ما ایرانیان ارزانی داشته است. این جای بسیار خوشبختی است که عکاسان ایرانی زاویه نگاه خود را در پرتو شکوهمندترین رویداد باستانی سرزمین مادری خود قرار می دهند و خلق اثر در دل مام طبیعت شکل میدهند.آثاری که میتواند با آمیزه تنوع رنگها ، اقوام وچهره ها ، طبع و آرا هر بیننده ای را ، به تحسین طبیعت ایرانی توجه دهد. اگر چه این تلاشهای اندک هنوز نتوانسته این حجم از زیبایی و ثروت خدادادی را در دریچه نگاه عکاسان ایرانی ثبت و ضبط کند اما این آغاز مبارک است و امید می رود شان این شگفتی و طراوت در قاب نگاه عکاسان ایرانی ، مقام شایسته گیرد. آرا هیات داوران اولین دوره این جشنواره ضمن قدردانی از دست اندرکاران و دبیر محترم ، مشارکت و مساعدت بیشتر اقشار حرفه ای و تقویت این ژانر در عکاسی ایران را از سوی هیات سیاست گذاری خواستار است و معتقد است در سالهای آتی با برنامه ریزی و توجه بیشتر ، شان شایسته طبیعت و نو بهار ایرانی را از دریچه یک مطالبه برای هر شهروند ایرانی فراهم آورد. مسلما کمک به روند شکل گیری اثر، و تولید کار خلاقانه ، محیط و فضای شایسته ای را طلب میکند که باید فارغ از مراسم و ایام زود گذر شکل گیرد. اگر هدایت این ژانر در عکاسی ایران در دستور کار این جشنواره قرار گیرد، در آینده ای نزدیک جشنواره شمیم بهار میتواند حامی وفادار و دراز مدت پروژه طبیعت نوبهار ایرانی باشد. مسلما تقویت این ژانر از عکاسی میتواند زیبایی و شکوه این کشور را در قاب نگاه عکاسان به شان شایسته خود برساند. از طرفی نمایش توانمندی های ایران در عرصه های پیشرفت علوم، تکنولوژی، محیط زیست، آبادانی و عمران کشور ، نیازمند مشارکت عکاسان حرفه ای و دعوت آنان به این اماکن از سوی نهادهای دولتی و سازمانهای وابسته است. با تشکر هیات داوران: محمد مهدی رحیمیان.محسن راستانی .حسن غفاری #gallery-21 { margin: auto; } #gallery-21 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-21 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-21.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-21').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره سراسری شمیم بهار - اردلان حسنعلی زاده ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - آرش شکورزاده ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - الهه عبیات ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - امیر اسدی ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - پردیس برزعلی ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - پرستو عطرسائی ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - پروین اصغری ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - ثنا سلمان زاده ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - زینب هلاکو ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - سعید سرخی ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - سما تقوایی ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - سیدرضا مهری ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - شادی آفرین آرش ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - شهرام نوروزی فتوحیه ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - علی اکبر خندان ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - فاطمه ملایی ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - محمد حبیبی منصور ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - محمد حبیبی منصور ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - محمد معتمدی ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - مها نیک عهد ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - میلاد ادوای ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - نادر جیگری ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - نساء بهمن آبادی ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - نوید مفیدی احمدی ، راه یافته به بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - اسحاق آقایی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - اسحاق آقایی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - امیرعلی جلال ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - امیرحسین مددی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - امیررضا برهانی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - امیر علی جوادیان ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - امیر عنایتی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - بسیم قومورلو ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - بسیم قومورلو ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - بهرنگ قلمی فرد ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - بهنام صفرزاده ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - جاوید خدمتی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - جمشید فرجوندفردا ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - جمشید فرجوندفردا ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - حسین قشمی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - داود کهن ترابی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - رضا گلچین کوهی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - رضا گلچین کوهی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - رضا گلچین کوهی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - سعید اسکندرزاده ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - سعید اسکندرزاده ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - سعید باریکانی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - عباس حیدری ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - صمد اکبری ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - صمد اکبری ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - عبدالله حاجی پور ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - عبدالرحمان مجرد ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - علی اصغر اباذری ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - علی اصغری ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - علی اصغری ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - علی صفری ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - فاطمه (رامش) حسینی لاهیجی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - فرید ثانی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - فرید ثانی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - مجتبی حسن پور ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - محمد بابایی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - محمد رضایی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - محمد نیک عهد ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - معین مطلق ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - مهدی بویه رژ ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - مهدی پورنصر ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - مهدی سعادت ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - مهدی سعادت ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - مهدی طاهری ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - مهدی معتمد ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - مهرناز محمدی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - نعمت الله معینی امین ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - هادی کریمی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - هادی کریمی ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - ئاریز(آریز) قادری ، راه یافته به بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - ئاریز(آریز) قادری ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - امیر پورمند ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - امیر پورمند ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - امیر علی جوادیان ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - سروش جوادیان ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - سید مدیار شجاعی فر ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - سیدولی شجاعی لنگری ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - عبدالله حیدری ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - عبدالله حیدری ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - علی اصغری ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - محمد اسمعیلی منفرد ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - محمد خیاطی ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - محمد خیاطی ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - محمد خیاطی ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - محمد صادق رضایی ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - محمد میربزرگ ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری شمیم بهار - هیوا نقشی ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

جشنواره تورهای عکاسی چیلیک

kharazi 2076

توضیح نمایشگاه 68 قطعه عکس از 27 عکاس راه یافته به نمایشگاه نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک در چهار بخش آزاد، مستند، طبیعت و گزارش تصویری. عکاس: گروه عکاسان قاب اول جنس آدم یافتن و نگاه آدمی داشتن، نگهبانی از آدم‌هایی که انگیزه شان در سفر دیدن و یافتن است، شاید! قطعی‌ترین دلیل برگزاری این تورها بود و اینک که هر علاقه‌مندی در هر سطح و پایه ای مهیای همسفری با «چیلیک» است، باید بر این موهبت، قدردان باشیم که تور عکاسی را اگرچه حرفه ای برگزار می کنیم ولی برای حرفه ای ها برگزار نمی کنیم! جشنواره‌ای که در نخستین روز سال اطلاع‌رسانی شد و در آخرین روزهای سال جاری با حامیان فرهنگی و بی‌هیچ پشتیبان مالی به نام جوان و با حضور جوانان مستعد و کوشا به بار نشست. به نام همان نیروی مستعدی که ذوق و قریحه‌اش از درون جوشان است و تنها حمایت است که این ذوق را تربیت و قریحه را بارور می‌سازد و این جشنواره با تمام کم لطفی‌ها، بی‌مهری‌ها و … دستاورد نیروی جوانان متعهدی است که فریاد خواستن و توانستن‌شان شنیدنی است اگر گوش و چشمی باشد که در دام سیب و گندم گرفتار نباشد و تفاوت را بشناسد و جوانی جوان را عامل تفاوت بداند و وحدت جوانی را در عین کثرت سلیقه درک کند. هم اکنون جشنواره تورهای عکاسی چیلیک را در سالی که گذشت در میان همسفران و همراهان و همدلان ورد زبان ها کرد و اینک که به بار نشست همزمان لوح چندرسانه ای این اتفاق را به حقیقت برای نخستین بار به این شکل و با این صورت و محتوا در اختیار تمام علاقه مندان قرار داد. جشنواره ای که بی هیچ حامی مالی و پشتیبان اقتصادی و با همدلی خوبانی بار داد که فهرست حضورشان در بخش حامیان ذکر شده است. جشنواره ای که چون تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک بیشتر وامدار مهربانی و حمایت میوه فروش عکس دوست و رانندگان هنردوست مان بود تا … بماند! دست همت و همدلی شان را در روزگار غریبی که نازنینان می دانند چه می گویم! می بوسم و مدیون بود و مهر و حضورشانم. 20 اسفند ماه 1390 مهدی سروری #gallery-22 { margin: auto; } #gallery-22 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-22 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-22.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-22').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ایران زیبای من

kharazi 2503

توضیح نمایشگاه 50 قطعه عکس رنگی و تک رنگ با موضوع: طبیعت چهار فصل ایران و معرفی گوشه ای از توانمندی های بانوان ایران امروز عکاس: مریم فخیمی قاب اول میزان؛ تعادل و هماهنگی روی تاب دراز کشیده بودن و نور خورشید و حرکت تاب مانند این بود که سایه مترونوم زمان روی صورتم بازی می کرد. روبه رو منظره ای بود کاملاً در تعادل، با حرکت تاب؛ چشمانم را بستم و ده سال به عقب برگشتم. جاده ها و راه های رفته، مناظر و خاطراتم را مرور کردم، سرزمینم را دوباره پیمودم؛ دیده هایم را … چشم که باز کردم ساعتها گذشته بود و آفتاب غروب می کرد پیش خود گفتم این دیده ها باید شنیده شود، دیده شود و چرا دیگران را با این همه زیبایی همراه نکنم؟ در پی این خیال بود که پی شانگهای هدایت شدم شما هم روی تاب دراز بکشید؛ در نقطه میزان؛ بین تعادل و هماهنگی تاب بخورید با این امید که به شما هم خوش بگذرد. #gallery-23 { margin: auto; } #gallery-23 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-23 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-23.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-23').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

دومین مسابقه ملی نگاه سرخ

kharazi 2139

توضیح نمایشگاه 72 قطعه عکس، منتخب از میان 5082 فایل عکس از 760 شرکت کننده، دریافت شده از سی و یک استان کشور عکاس: گروه عکاسان قاب اول هوالمصور هنرمند با همان روح هنری و با آن چراغ هنر که در درون او بر افروخته شده است، ظرافت و دقایق و حقایق را ابراز می کند، این می شود هنر واقعی و حقیقی، که ناشی از یک ادراک و یک بازتاب و یک تبیین است. مقام معظم رهبری نگین سرخ عاشورا، در پیکره تاریخ انسان، نقشی جاودانه از خود بجای نهاده است که انسان را برانگیزاند و خروش و شوری ماندگار در حماسه ای بر خاسته از قیام سبز علوی و سرخ حسینی بر جای نهد. و انسان، آفریده ی آفرینشگر بی همتا، زندگی خویش را به این نگین می آراید تا جوهری ناب و بی همتا در رگ و پی زندگانیش جاری و روان باشد. سرخ نگاری واقعه ی حسینی، در آسمان اخلاق، فرهنگ، هنر، ارزش،دین و عکاسی، دست به دست هم داده اند تا دومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ در قاب تصویر نشسته و آثار رسیده به دبیرخانه در معرض دید داوران قرار گیرد. بررسی آثار رسیده به بخش اصلی( عکس عاشورایی) و بخش جنبی( عکس مسجد با نگاه آزاد) دو دستاورد را پیش رو نهاده است: نخست: توجه کلیه عکاسان و همچنین شرکت کنندگان در مراسم شور حسینی و رابطه قلبی آنان با مفاهیم معنوی و ارتباط با ثبت تصویر حماسه بزرگ عاشورایی. دوم: سعی در ثبت تصاویر معنایی و مفهومی و خروج از قوم گرایی و ثبت تصاویر کلیشه ای و رایج، هیات داوران دومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ امید دارد تجربه متعالی هنرمندان بیش از پیش بتواند تصاویر را پیشکش کند. نتایج داوری پس از بررسی 5082 اثر رسیده از 760 عکاس به دبیرخانه مسابقه به شرحی می باشد که در بخش های بعدی برنامه اعلام خواهد شد. امیر علی جوادیان ، محمد رضا چایفروش، احمد خطیری، محمدحسین مصدق، ابوالقاسم قاسمی #gallery-24 { margin: auto; } #gallery-24 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-24 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-24.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-24').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - ابراهیم باقرلو ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - احمد تاجی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - احمد تاجی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - اکبر جعفری ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - امین نظری ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - حجت الله عطایی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - حجت الله عطایی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - حسین رضایی ، بخش اصلی:(عکس عاشورایی) ب) تلفن همراه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - حسین رضایی ، بخش اصلی:(عکس عاشورایی) ب) تلفن همراه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - حمیدرضا هلالی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - حمیدرضا هلالی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - حمیدرضا هلالی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - حمیده فنایی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - رسول احدی برنا ، بخش اصلی:(عکس عاشورایی) ب) تلفن همراه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - رضا گلچین کوهی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - غلامرضا نجفلو ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - غلامرضا نجفلو ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - غلامرضا نجفلو ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - سپهر جوادیان ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - سپهر جوادیان ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - سهیل قنبرزاده ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - سهیل قنبرزاده ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - سیدحمید هاشمی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - سیدرضا مهری ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - سیدشهاب الدین واجدی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - سیدشهاب الدین واجدی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - عبدالحسین نواب موسوی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - سیدعلی حسینی فر ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - سیدعلی حسینی فر ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - سیدعلی حسینی فر ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - شهرزاد رعبی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - عادل عزیزی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - عبدالرحمان مجرد ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - عقیل مهقانی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - علی اسدی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - علی سهرابی ، بخش اصلی:(عکس عاشورایی) ب) تلفن همراه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - فرشته عمویی ، بخش اصلی:(عکس عاشورایی) ب) تلفن همراه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - محسن مجاز ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - محمدجواد مکتبی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - محمد وروانی فراهانی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - محمد گنجه ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - مسعود ساکی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - مسعود ساکی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - مسعود سلیمانی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - مصطفی محمدی فتیده ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - معین مطلق ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - معین مطلق ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - مهدی ابوالقاسمی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - مهدی دشتی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - مهدی کرمی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - میثم لطفی ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - ناصر گل نظری ، راه یافته به بخش اصلی:(عکس عاشورایی) الف) دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - اصغر کوه بر ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)تلفن همراه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - اصغر کوه بر ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)تلفن همراه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - اصغر کوه بر ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)تلفن همراه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - اصغر کوه بر ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)تلفن همراه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - امید جعفرنژاد ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - بیتا خداوردی ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - رضا معتمدی ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - سیدرضا مهری ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - سید محسن سجادی ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - شهربانو(شیدا) بادلی ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - عبدالله مقصودلو ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - علی رضا رحمانی ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - عمار رحمانی ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - محمدرضا آقایی ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - مصطفی سلمانی زارچی ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - معین پناهنده ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - معین پناهنده ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - میثم لطفی ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - امید جعفرنژاد ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه ملی نگاه سرخ - ناصر گل نظری ، بخش جنبی: (عکس مساجد) الف)دوربین عکاسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

مسابقه عکس شرکت گلستان

kharazi 2332

توضیح نمایشگاه 42 قطعه عکس از 32 عکاس عکاس: گروه عکاسان قاب اول با استعانت از خداوند متعال اولین جشنواره فرهنگی – هنری محصولات شرکت گلستان به صورت سراسری برگزار و در تاریخ 10 دی ماه سال 1391 داوری آن صورت گرفت. هیأت داوران ضمن تشکر از کلیه ی شرکت کنندگان و آرزوی موفقیت نکاتی را به اطلاع می رساند: عکس ها در سه بخش تبلیغاتی، مستند و آزاد به جشنواره ارسال شده است که در نهایت سعی بر آن شد تا از هر سه موضوع به صورت مساوی به جشنواره راه یابند. الف: انتخاب آثار بر اساس آیین نامه صورت گرفته است، عکس هایی که بنابر اساس نامه به معرفی محصولات گلستان نپرداخته اند از قاعده برگزاری کنار گذاشته شد اما در میان آثار، بودند عکس هایی که از نظر هنری قابلیت نمایش را داشتند که با حدود اختیارات داوری به جشنواره راه پیدا کرد. ب: نظر به اینکه بخش حرفه ایی و آماتور موضوعاتی نزدیک به هم داشته و نیز تفکیک آن بسیار سخت می نمود بنابراین هیأت داوران با در نظرگیری اساس نامه و با حدود اختیارات، این دوبخش را یکی کرده و قضاوت در نهایت منجر به تعدد جوایز به صورت نفرات یک تا شش گردید. هیأت داوران از بین 435 اثر، تعداد 55 عکس جهت برگزاری نمایشگاه انتخاب و 6 عکس را شایسته جایزه دانسته است. با احترام داریوش محمدخانی، مریم کمار، حسن غفاری، یوسف زینال زاده #gallery-25 { margin: auto; } #gallery-25 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-25 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-25.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-25').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); مسابقه عکس شرکت گلستان - مریم عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - حمیدرضا جمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مصطفی ناطقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مصطفی ناطقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مهسا محمودی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - عرفان سامان فر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - رضوان رضائیها | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - فردوس صفایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - گیتی درختی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - علی ماهان فر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - آرش طوسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - آرش طوسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - آرش طوسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - آرش طوسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - آرش طوسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مصطفی قره داغی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - اشکان قدیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - اشکان قدیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - رضا نظام دوست | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - طیبه رحمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - داوود حسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مجید احمدوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مائده اصغرپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - حسین قشمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - نوید مفید احمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - محمدرضا شاه صنمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - محمدرضا شاه صنمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - امین جلیلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - منیره سادات قهاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - ایلیا یشمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مجتبی جلال پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مهدیه روستائی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مجتبی محسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - محبوبه بنائی جزه ئی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - اردلان رزازی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com مسابقه عکس شرکت گلستان - صادق جلالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

جشنواره هنری قاب امن

kharazi 1851

توضیح نمایشگاه 69 قطع عکس از 26 عکاس عکاس: گروه عکاسان قاب اول پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نخستین جشنواره هنری قاب امن را با شعار “سهم من در امنیت و آرامش” و با هدف تبیین سهم سازمان ها ، نهادهای دولتی و مردمی ، گروه ها و اقشار مختلف جامعه و خانواده ها در تولید ، حفظ و توسعه امنیت ، آسایش و آرامش روانی و اجتماعی جامعه و افزایش احساس امنیت ، برگزار نمود .موضوع : – پیشگیری از جرم و رابطه آن با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی – پیشگیری اجتماعی از جرم (مشارکت مردم و دستگاه ها و نهادهای مسئول و وظایف آنان در قبال وقوع جرم و جلوگیری از بستر سازی پدیده های مجرمانه) – آموزش عمومی و خانوادگی در پیشگیری از جرایم – استفاده از دانش و فناوری در پیشگیری از جرم – پیشگیری از جرم در حوزه میراث فرهنگی – اصناف و وظایف آنان در پیشگیری از جرم – نقش معنویات در پیشگیری از جرم – پیشگیری از جرم در حوزه حمل و نقل عمومی و خصوصی – وظایف مردم در پیشگیری از جرم و اقدامات مردم محور در پیشگیری از جرایمی مانند سرقت ، کیف قاپی ، نزاع ، حفظ اموال عمومی و خصوصی و رفتارهای پیشگیرانه فردی در قبال جرایم محتمل – پیشگیری انتظامی و وضعی از جرم (حضور مستقیم پلیس در جامعه به منظور کنترل امنیت و جلوگیری از وقوع جرایم) – مستند سازی صحنه های جرم به صورت خود جوش و اتفاقی #gallery-26 { margin: auto; } #gallery-26 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-26 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-26.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-26').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره هنری قاب امن - حمید رضا بازرگانی ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حمیدرضا مجیدی ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - علیرضا مختاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - علیرضا مختاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - علیرضا مختاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - علیرضا مختاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - علیرضا مختاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - اصلان اصلانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حمید رضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - افشین حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - افشین حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - افشین حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - افشین حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - افشین حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - هادی دهقان ‌پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - فاطمه قلویسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حامد کلاهچیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حامد کلاهچیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حامد کلاهچیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حمیدرضا مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حمید رضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حمیدرضا مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهران فرجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهران فرجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهران فرجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهرناز محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهرناز محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهرناز محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهرناز محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - میلاد حدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدحسن فتحعلیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدحسن فتحعلیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - جواد عسگراوغلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - نادر عزیزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - نادر عزیزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - وحید بهرامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - صادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - صادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - روح الله خسروی نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - سعید مدنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محسن صالح پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - رضا نجفلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - اشکان اشعریون | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - علی برغمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

دومین جشنواره ایران شناسی

kharazi 1903

توضیح نمایشگاه 179 قطعه عکس از 111 عکاس راه یافته به دومین جشنواره عکس ایران شناسی عکاس: گروه عکاسان قاب اول سرزمین ها و چشم اندازهایی كه آدمیان هرگز بدان دسترسی نمی یابد، با حضور آگاهانه عكّاس و در مسیر یافتن و خلق عكس ها در قاب تصاویر بازنمایی می شوند و این عكس ها بیننده را با روایت عكّاس از وجود اقلیم ها، پرستشگاه ها، شهرها، خانه ها، مردمان و سرانجام كالبد زندگی آشنا می كنند. از هزاران سال پیش ساكنان ایران زمین با استقرار و سكونت در این دیار پهناور و متناسب با شرایط اقلیمی متنوع، با تولید ابزار و به كارگیری مصالح، طراحی هوشمندانه و با ساخت دقیق و هنرمندانه شهرها، ابنیه و مراكز زیست آدمی با هدف تعالی انسان در انجام فعّالیت ها و مناسك روزانه، نخستین آثار تمدن بشری را بنا نهاده اند. اكنون بقایای این تمدن كهن از طریق مشاهده عكس ها در برابر دید و نظر جهانیان قرار دارد. گشودن باب آشتی و آشنایی با مظاهر تمدن پارسیان با ورود دوربین عكاسی به ایران در مرحله ای فراتر از دستاورد پیشینیان گام برداشت. سه پایه و دوربین عكاسی جایگزین ابزار طراحی و نقاشی گردید و با افزایش چابكی روبه فزونی فناوری عكّاسی ، آنان موفق به تهیه تصاویری ملموس و دلنشین از سرزمین و مردم ایران شدند. هر چند سرآغاز ماجرای عكّاسی از ایران ، از آنِ ایرانیان نبود اما با فاصله ای اندك، ایران زمین عرصه تجربیات بدیع پارسیان در عرصه عكّاسی گردید و با انتشار واشاعه این عكس ها جهانیان از شوق و مهارت اییرانیان به شگفت آمدند. جامعه شناسی و عكاسی از اوایل ایرانیان قرن نوزدهم شانه به شانه یكدیگر پیش آمده اند و در ادامه راه، مردم شناسی نیز بنا به ضرورت به این دستاورد نوین در عرصه دانش و فناوری ملحق گردیده است. عكاسان و عكس ها در گشودن باب آشنایی با فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم و پژوهش های قوم نگارانه و مردم شناسانه نقشی بنیادی بر عهده داشته اند. بخش عمدة آنچه امروزه از دوران پر تحول سپری شده بشر در طی نزدیك به دو قرن اخیر می دانیم، متكی بر وجهِ اسنادی عكس است. در صورت فقدان عكس ها بخشی از تمدن بشری مفقود خواهد شد. ایران شناسی را باید با شناسایی و گردآوری عكس هایی از گذشته تاریخی خود آغاز كنیم، پاره ای از این پیكرة به تاراج رفته در ایران است و پاره های دیگر این گنج پنهان در آنسوی مرزها به آرامی اندوخته می شوند. در این عكس ها از سویی با معماری كوی و برزن، مساجد، كاخ ها و تفرجگاه های شاهانه آشنا می شویم و از دیگر سوی با چهره مردم كوچه و بازار و آنچه بر سر و تن داشته اند و دورتر با هیبت، هیكل و رخسار سلطان و حكمرانان شهرهای دور و نزدیك در ممالك محروثه ایران كه همه و همه به یاری مردم شناسان و جامعه شناسان خواهند آمد. پژوهش های ایران شناسانه بدون بازنگری در نقش عكاسی و بررسی شیوه های بكارگیری آن با دشواری پیش خواهند رفت. در تعاملی دو سویه و در جهت شناخت متقابلی از نیازها و امكانات موجود برای بهبود روش ها می بایست با مشاركت بنیاد ایران شناسی میان محققین و عكاسان پیوندی بنیادین برقرار كرد. عكاسان در هیچك از گرایشهای تخصصی عكاسی مانند: عكاسی معماری، عكاسی مستند و زیر شاخه های آن، عكاسی قوم نگارانه و مردم شناسانه بدون انجام پژوهش یا در اختیار داشتن تحقیقات عمیق پیرامون آنچه می خواهند به تصویر بكشند، راه به جایی نخواهند برد و در ابهام و تاریكی گام خواهند گذارد. رویكرد نوین بنیاد ایران شناسی در جهت شناخت گسترده و عمیق ایرانِ تاریخی – فرهنگی فرصت مغتنمی را در اختیار عكاسان خواهد گذاشت تا با تشكیل كارگروههای مشترك با ایران شناسان و برگزاری كارگاههای تخصصی، عرصه عكاسی را به آنسوی مرزهای كنونی گسترش داده و از تمامی عكاسان ایران بزرگ دعوت كنند تا فارغ از محدودة مرزهای جغرافیایی كنونی برای شناخت فلات و فرهنگ پهناور مردم ایران زمین در جهت شناخت و تحكیم گذشته مشترك خویش و آینده در پیش روی، صمیمانه در كنار یكدیگر بكوشند. شوق و شور به ایران در عكس های ایران شناسانه این دوره كاملاً مشهود و محسوس است و با دیدن عكس ها سفری بی پایان در جغرافیای سرزمین و فرهنگ ایران آغاز می شود. این جهان بیكران با رویكردی عكّاسانه حیاتی دوباره می یابد. عكس ها بینندگان مشتاق را به ضیافت فرم ها و رنگ ها فرا می خوانند و از منظری دیگر در افق معنایی امروز، بیننده را با گذشته مواجه می سازد. امیدواریم تا با توسعه رویكرد عكاسانه به هنر معماری در ایران این موزه گنجینه زنده و پویا بیش از پیش مورد عنایت مردم و مسئولان فرهنگی قرار گیرد و پژوهش های بنیادی پیرامون آثار فرهنگی و مفاخر این سرزمین با انتشار عكس ها، مقالات و كتاب های مصور زینت بخش خانه ایرانیان در سراسر گیتی باشد.افشین بختیار، سیف اله صمدیان، محّمد مترجم زاده، فرهاد سلیمانی و محّمدمهدی رحیمیان ،‌ تهران، چهارم آبان ماه یكهزاروسیصدونودویك #gallery-27 { margin: auto; } #gallery-27 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-27 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-27.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-27').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

جشنواره استانی عکس پیرتاکستان

kharazi 1972

توضیح نمایشگاه 42 قطعه عکس از 26 عکاس عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه هیات داوران در بخش عکاسی عکاسی هنر دوربین برداری نیست اما دوربین برداران می دانند که عکاسی هنری سخت و گران است. سخت از آن بابت که سادگی نظر ابتدایی به هر عکس را در جان کشف و ثبت نمی یابی و گران از آن جهت که در مسیر دست یافتن به هر عکس! باید که از خیلی لذات گذشت. هر قطعه عکس می تواند آینه ای باشد که احساس، ذهنیات و نگاه انسان را بیان کند. البته عکاس هم بایستی اهل نظر باشد و همینگونه باید نظر اندازد تا لایه های زمان و موقعیت و جامعه را به خوبی بشناسد و موثر باشد. عکاسی نیازمند بینشی است که باید دانست از چه چیز؟ و چرا عکس می گیری؟ و این دانش مستلزم داشتن اطلاعات درخور و دانایی و توانایی است تا موجب نگره هایی خلاق و تاثیرگذار شود. نخستین جشنواره استانی پیر تاکستان در بخش عکس پذیرای آثاری از جای جای این استان بود که در گام نخست می بایست رسالت اطلاع رسانی گروه برگزارکننده را ستود و در گام بعدی شایسته است نکاتی را در مجموع ارزیابی و بررسی آثار به شرکت کنندگان و مخاطبین بیان کرد. دبیرخانه در کمترین زمان ممکن و با فراخوانی مختصر در ارایه اطلاعات لازم با پذیرش چندصد قطعه فایل عکس رسیده، استعداد و تمایلی از سوی مستعدین و علاقه مندان در استان را کشف کرد که در نوع خود کشفی مناسب و ثبتی مستند شمار می آید. باور به وجود این استعداد در سطح استان مسئولیت متولیان و صاحبان امضا و اعتبار را چندین برابر سنگین تر می نماید تا در این تنگنای موجود فرهنگی و هنری با یکدلی و مشارکت های لازم در پرورش این استعداد آنچه را که وظیفه می نامند با انگیزه رضایت پروردگار به بار بنشانند. البته در گیر و گرفتاری های مرسوم و رایج اداری و مضموم دولتی، تلاش و صبوری شخصیت ” منصور رحمانی ” ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و گروه اجرایی در پیگیری و به نتیجه رساندن جشنواره بی هیچ ردی از تملق شایسته ارج نهادن و تقدیر است. اما آنچه لازم به بیان است سخنی است با برگزارکننده و شرکت کنندگانی که یا در فهرست مشارکت کنندگان افتخار آفرین برای استان هستند و یا در میان اسامی صاحبان عکس در نمایشگاه! سخنی با برگزارکننده ! بالابردن سطح کیفی عکس ها منوط به برنامه ریزی و برگزاری کارگاه ها، آموزش ها و برپایی سفرهای عکاسی با حضور اساتید عکاسی است تا بتوان دستاورد سالانه این زحمات و مدیریت ها را با برگزاری یک جشنواره مورد سنجش قرار داد. و سخنی با صاحبان عکس در نمایشگاه! بدون تردید نگاه شما در مرحله سنجش و مقایسه دارای فاکتورهایی ارزشمند شناخته شده است که توفیق حضور در فهرست عکاسان راه یافته را دارید ولی این مهم برای شما بایستی یک امکان باشد برای همراهی با دیگر مشتاقان و علاقه مندانی که هم استانی شما هستند و محتاج به دانش و تجربه شما. تلاش برای تکمیل آنچه در درون دارید و انتقال به مشتاقان این تجربه ها راهی است برای تهذیب و ارتقای سطح استانداردهای لازم حضور نسبت به دیگر جشنواره های معتبر سراسری و بین المللی. و اما شرکت کنندگان! حقیقت حضور شایسته قدردانی است و نفس عدم راهیابی عکس به مرحله نمایشگاه دلیلی برای نگاه خارج از محور و بر مدار ضعف چرخیدن نیست چرا که در مواجهه و مقایسه است که قدرت نگاه و جایگیری و چگونگی مواجهه با موضوع و عناصر زیبایی شناختی در تصویر بر هم پیشی می گیرند و انتخاب این آثار به منزله نفی هرگونه ارزش در سایر آثار نیست پس باورمان باید همان باشد که انگیزه حضور شرط توفیق است و بس. در نهایت ذکر این نکته ضروری است که عکس های راه یافته مطابق با ضوابط باز فراخوان انتخاب شده و آثاری که به عنوان برگزیده و تقدیری معرفی شده اند از برتری محسوسی برخوردار بوده اند که هم به لحاظ نوجویی و خلاقیت در ساختار و هم به لحاظ معنا و محتوا دارای لایه های ارزشمند بصری بوده اند. در پایان هیات داوری امید دارد که با برخورد موضوعی و آموزش های لازم در خصوص نقش رنگ در انتخاب مفاهیم و دلایل حذف آن از عکس و همچنین آموزش های لازم در خصوص بکارگیری تک عکس و تعریف و نقش مجموعه عکس، شاهد هرچه تکمیل تر شدن، تعالی و رونق هرچه وسیعتر این جشنواره در دوره های پیش رو باشد. مهدی وثوق نیا، علی رضا رحمانی و مهدی سروری #gallery-28 { margin: auto; } #gallery-28 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-28 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-28.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-28').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

جشنواره تجسمی شهریار

kharazi 1846

توضیح نمایشگاه پس از انجام مراحل ارزیابی و داوری بیش از 900 قطعه عکس از 90 عکاس توسط داوران: جاسم غضبانپور، محمد نوروزی و مهدی سروری؛ در نهایت 50 قطعه عکس از 36 عکاس به نمایشگاه این جشنواره راه یافت. عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه هیات داوران بخش عکس نخستین جشنواره تجسمی شهرستان شهریار عرصه ارایه عکس و رقابت با سایر نگاه ها که با عنوان مسابقه تعبیر می شود مدت ها است که به صورت های سراسری و استانی و منطقه ای در کشور دیده می شود ولی با این حال زیربنای یک رقابت صحیح را در هیچ یک از آنچه در کشور جریان دارد نمی توان یافت. اینکه یک برگزارکننده نسبت به شرایط منطقه و مخاطب خود اشراف کامل داشته باشد تمام آن چیزی نیست که بتوان به آن بسنده کرد. چه بسا! همین عوامل اسباب افتخار بسیاری از رقابت های جاری شده و یا در حال جریان در کشور را شامل می شود وبس. هیات داوران بخش عکس نخستین جشنواره منطقه ای شهرستان شهریار با وجود شناخت نسبی از شرایط منطقه و پتانسیل های موجود در استعدادهای اهالی شهریار، ضمن تایید ضرورت وجود این چنین برنامه ها، ضرورت وجود این گونه عرصه ها را در سه بخش توجیه می نماید: بخش اول: نهادهای متولی منطقه پر واضح است که تا به حال این حرکت از سوی نهادهای فرهنگی هنری متولی منطقه در غفلت به سر برده است که به این شکل اصولی و حرفه ای به کشف و پرورش اذهان مستعد نپرداخته اند. از این رو نخستین جشنواره تجسمی شهریار از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شهریار با تمام فراز و فرودها توانست سنگ بنای این حرکت را به خوبی بنیان نهد تا سایر نهادها در گام های بعد بتوانند این استعداد را باور داشته و این حرکت را به کام روایی محض برسانند. بخش دوم: شرکت کنندگان شاید اگر در جشنواره ای کشوری و یا استانی حضور می یافتیم باورپذیرتر بود که با حجم تنوع نگاهی در این سطح مواجه شویم ولی این تعداد شرکت کننده با این میزان دخالت ذوق و تنوع نگاه در جشنواره ای منطقه ای و نوپا بی هیچ حمایتی از سوی انجمن های عکاسی در کشور، مسئولیتی وزین تر را برای متولیان و وظیفه ای حساس را با وجود شرایط برای شرکت کننده تعریف می کند. دلیل بیان این موهبت را در نگاه شرکت کنندگان می توان از زمان صرف شده در نشست داوری و بحث های درگرفته میان داوران و در نتیجه انتخاب شایسته ترین ها را در فهرست برگزیده ها و تقدیرها و همچنین تقاضای افزایش تعداد عکس های نمایشگاه دانست. بخش سوم: برگزارکننده این بخش می تواند الگویی باشد برای تمامی صاحبان امضا و اعتبار که توان اجرای اینچنین حرکت هایی را در شهرها و شهرستان های کشور در خود نمی بینند! باور و اعتماد به حضور جوان در سطوح گوناگون طراحی، برنامه ریزی، پشتیبانی و اجرا چنانچه دیدیم که توانستند. در شرایطی که کمتر رسانه ای از رسانه های عکاسی و خبری و اطلاع رسانی در کشور به پوشش این رویداد یکه تاز در منطقه شهریار از شهرستان های همجوار با پایتخت در کشور پرداخت باز هم باور و اعتماد به جوان و همچنین انگیزه جوان ذره ای به اراده ی مستحکم و زلال خود خللی راه نداد و خدمتی بسزا از جوان در یادها ماند آنچنانکه شاید و باید. گروه داوری ضمن تقدیر از روحیه باورمند برگزارکننده نسبت به دخالت نسل و نگاه جوان در این جشنواره، وظیفه خود می داند از: مدیر اجرایی جشنواره و دبیر بخش عکس نهایت سپاسگزاری را داشته باشد که اینچنین پویا و پیگیر مراحل جشنواره را با توجه به حدود مقدورات و ممکنات به صورت حرفه ای و صحیح دنبال می کنند. باشد تا جشنواره شهرستان شهریار که پیشینه ای تاریخی دارد و تداعی کننده نام بزرگ مرد افتخارآفرین این سرزمین است میدان دار تعامل و همدلی متولین فرهنگی هنری منطقه و پشتیبان نگاه هایی باشد که از جنس عکاسان برومند منطقه همچون ” علی فریدونی ها ” باشد که با نگاه شان هشت سال تاریخ پرفراز و نشیب دفاع مقدس را در سطر سطر حافظه تاریخی این کشور آنچنان با نور درون بر صفحه تاریخ نگاشتند که عکاسی متعهد و تعهد در عکاسی معنا یافت گروه داوران: جاسم غضبانپور، محمد نوروزی و مهدی سروری #gallery-29 { margin: auto; } #gallery-29 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-29 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-29.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-29').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره تجسمی شهریار - برمک علیخانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - نوشین نامداری ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - سعید فداییان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - اله وردی علیپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - شاهو کریمیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حامد تاجیک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - سمانه سیستانی اله آبادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - سعید فداییان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - شاهو کریمیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - امین پروین | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - بهاره رحیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مهشید زاهدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مهشید زاهدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - ابراهیم رامه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حسین نریمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - برمک علیخانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مهران راجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حنیف مولیایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - امین پروین ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حنیف مولیایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - آرزو رهگذر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مائده سرلک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حنیف مولیایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - شهاب خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - محمدرضا معماریان پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مریم حاتم نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - فاضل خاکباز | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - زهرا یاری ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - محمد علی مقیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - سحر مشعوفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - فاطمه نجفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حمیدرضا نباتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - لیلا صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - محمدحسین کمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - آرش نامداریان پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حدیثه اسماعیلی نوجده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مریم کمرئی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مهدی خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - شهاب خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - امیرحسین بغدادی ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - علی رامه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مائده سرلک ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مهدی خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حمیدرضا نباتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حمیدرضا نباتی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - مائده سرلک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - سید شمس الدین بزاز جزایری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - سولماز نادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - محمد علی مقیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره تجسمی شهریار - حسین نریمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

چهارمین جشنواره عکس زمان

kharazi 1848

توضیح نمایشگاه این جشنواره در 2 بخش الف و ب برگزار شد: الف: انقلاب اسلامی در گذر زمان (انقلاب و تعمیق اعتقادات مردم، انقلاب، ولایت پذیری و ایثار، دستاورد های انقلاب، کار و سرمایه ایرانی) ب: نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمانپس از انجام مراحل ارزیابی و داوری بیش از 5000 قطعه عکس از 408 عکاس کشور توسط داوران: سیدعباس میرهاشمی، محمدمهدی رحیمیان و کریم ملک مدنی؛ در نهایت 80 قطعه عکس از 63 عکاس به نمایشگاه این جشنواره راه یافت. عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه هیات داوران چهارمین جشنواره ملی عکس زمان چهارمین جشنواره سراسری عکس زمان در محل حوزه هنری استان مرکزی در حین برگزاری است و هیات داوران این جشنواره، محمدمهدی رحیمیان، سیدعباس میرهاشمی و کریم ملک مدنی چندی پیش با حضور در این حوزه و برگزاری نشست ارزیابی و داوری عکس های رسیده بیانیه ای را تنظیم کردند که دبیرخانه جشنواره نسخه ای از این بیانیه را در اختیار ” پایگاه عکس چیلیک ” قرار داده است. متن بیانیه هیات داوران چهارمین جشنواره سراسری عکس زمان به این شرح است: پس از امکان ثبت پرتوهای نور بر روی سطح حساس، چیرگی بر حرکت و زمان، سرآغاز جریان تحولاتی شگرف در فن آوری عکاسی از دیروز تا امروز بوده است. در دو سویه دوربین و در امتداد این فرآیند، از سویی جهان فارغ از عکاس و از دیگر سوی دنیای درونی عکاس، در تکاپوی مضاعف و در جریانی مستمر قرار دارند. تلاش عکاسان در درک زمان و چیستی آن در عکاسی از دغدغه های چالش برانگیز است. عکاسان در مواجهه با واژه زمان و در تفکر و تامل با مفهوم یا مفاهیم آن در جستجوی چه مصداق یا معنایی هستند، آیا مفهوم زمان در عکاسی دارای قابلیت های بصری است؟ و پیش تر از آن، آیا مفهوم زمان در سیطره عکاسی جای می گیرد؟ دیگر عکاسان گیتی در بیش از 170 سال گذشته چگونه به این مقوله پرداخته اند؟ و نتایج این رویکردها کدام است؟ آیا زمان از منظر انسان شرقی مشابه رویکرد انسان غربی به این مفهوم است؟ دراین میان پرسش های بنیادی قرار دارند: در اینجا مراد از زمان چیست؟ وقت کدام است؟ چرا این مفهوم از منظر برگزارکننده با طلا سنجیده شده و مقایسه می شود، آیا هدف از این مقایسه، بررسی این موضوع از موضعی ارزشی و یا از منظری اخلاقی است؟ کدامیک بر دیگری تقدم دارند و آیا چنین قیاسی بر عکاسی وارد است؟ و پرسش هایی بی پایان برای آشنایی با مفهوم زمان در عکاسی. با مشاهده عکس هایی که در این چهار دوره به نمایش درآمده اند، دل مشغولی عمده عکاسان “توهم واقعیت”، “توهم ثبت زمان” و “توهم حرکت” است. رویکرد برخی از آثار، بیانگر نگرش فرا واقع نگرانه عکاس و تجسم آن در فضایی سورئالیستی است. عکاسانی در عکس هایشان در جستجوی زمانی از دست رفته هستند. در بسیاری از آثار رگه هایی از نوستالژی قابل پیگیری است. دنیای بعضی از عکاسان سرد و گرفته است و سرشار از اندوه و غباری ابدی است، امیدی نیست. در کمتر اثری ردپایی از بهجت و شادی درونی هویدا است، آیا دنیای درونی عکاسان ما اینچنین است و آیا این آثار، حاصل یافته ها و تاملات درونی و شخصی هنرمند است و یا این رویکرد از مشاهده برخی آثار عکاسان جهان، عارض عکاسان ما شده است؟ عدم آشنایی کافی علاقمندان عکاسی، در گزینش نهایی مسیر عکاسی سیاه و سفید یا رنگی، در انتخاب رنگمایه های رنگی و عکاسی سیاه و سفید و یا ترکیبی از این دو در بعضی از آثار مشهود است، عکس هایی که اگر سیاه و سفید بودند، از استحکام بیشتری برخوردار بودند. اراک – شهریور ماه 1391 #gallery-30 { margin: auto; } #gallery-30 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-30 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-30.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-30.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-30.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-30.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-30').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); چهارمین جشنواره عکس زمان - بهزاد نعمتی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - مهدی طاهری ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - مهدی طاهری ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - امیر قادری ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - امیر قادری ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حمید موقر ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - فرامرز عامل بردبار ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - کیومرث خوشبین فر ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - پدرام اجتماعی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - احسان کمالی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - محسن سعادت نصری ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - منصوره معتمدی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سید حسین موسوی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - ابراهیم باقرلو ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سجاد آورند ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سجاد آورند ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - جواد عسکراوغلی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - امیر عنایتی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - امیر عنایتی ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سروش جوادیان ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سیدحسن فتاحیان ، راه یافته به بخش انقلاب اسلامی در گذر زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - میلاد کهوری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - نوید ریحانی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - نوید ریحانی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - محمد صفرپور ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حامد قصری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - اصغر بشارتی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - اسحاق آقایی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حمید موقر ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - پریوش تنگستانی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - محمدرضا آخوندی خرانق ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - فرزانه فرح بخش ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سیده سروه نادری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - پدرام اجتماعی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - علی گرامی فر ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - پویان شادپور ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - رضا نظام دوست ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حمیدرضا هلالی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حمیدرضا هلالی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - آرمان خلیلی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - مهران مرادی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سید مهدی میرناطقی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حسین نیک مهر ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سهیل ابراهیمی تبار ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - معصومه فریبرزی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - بهزاد گلستانی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - هومن فاخته ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - جلال شمس آذران ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - جلال شمس آذران ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - عزت الله قربانی آهودشتی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - کاوه بغدادچی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سجاد دادپور ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - شادی آفرین آرش ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سعید عرب زاده ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سعید عرب زاده ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سعید رضا مقصودی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - فردین نظری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حسین نیکزاد آملی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - ابراهیم باقرلو ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سیدمرتضی جعفری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - بهنام ذاکری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - اکبر محمدزاده ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - مهدی فاضل ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سجاد آورند ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سیدمهدی مصباحی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - نعمت الله معینی امین ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - مهان تهرانی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - جواد عسکراوغلی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - رباب جویایی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - امیر عنایتی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سید مهدی عماد ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سیدعلی هاشمی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - شیدا نیازمند ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سعید عامری ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حمیده صولتی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - حمیده صولتی ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سیدحسن فتاحیان ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - احسان قنبری فرد ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سهیل زندآذر ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com چهارمین جشنواره عکس زمان - سهیل زندآذر ، نگاه آزاد و خلاق به مفهوم زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

بنر کتاب عکس

لایت روم