نمایشگاه عکاسان گیلانی در نگارخانه مارلیک

operator 1194

نمایشگاه عکاسان گیلانی با عنوان عکس الفما  از روز شنبه 18 مهرماه جاری در نگارخانه مارلیک شهرستان رشت برگزار می شود . به گزارش پایگاه عکس چیلیک این ارایه در قالب دومین نمایشگاه گروهی عکس الفما است که با 34 قطعه عکس سیاه سفید و رنگی با سه نگاه مستقل به عناوینی چون زندگی ، چشم انداز و من ؟ برگزار  می شود. در قاب نخست این نمایشگاه گروهی به عنوان پیشگفتار به قلم داریوش پاسخی آمده است : “زمان هیچگاه ثابت نخواهد ایستاد و آن لحظاتی که آنچنان لذتهایی برایمان می آورند؛ به آنی تبدیل به خاطرات می شوند. ضبط چنین لحظه ای و ثبت آن برای همیشه ٬ حقیقتاً شگفت آور می باشد.” (جاشوآ اَتیکس) هنر٬ ترجمانِ شگفتیِ بشر است. حسِ شگفتیِ ناشی از بی خبری٬ هنرمند را به پیش می برد. هنر تلاشی است برای درک امور نا آشنا و ناشناخته ترین امر٬ روانِ انسان است. هنر همچنین بیانِ عواطف است. عواطفی گاه مبهم و پیچیده که الزاماً گفتنی نیستند؛ بلکه نشان دادنی اند. هر هنر به ابزاری نیاز دارد و ابزار عکاسی٬ دوربین است. دوربین ابزار کنکاش است و عکاس جستجوگر. برای آنکه درکی مناسبتر از یک نمایشگاه عکس بدست آوریم؛ لازم است که ابتدا بپرسیم عکاسی چیست؟ گری وینوگرَند٬ عکاس آمریکایی و از پایه گذاران عکاسی خیابانی در ایالات متحده٬ آن را به این صورت تعریف می کند: “عکاسی در مورد کشف کردن آن چیزی است که می تواند در فریم{قاب} اتفاق بیفتد. وقتی شما چهار لبه {چهارگوشه ی عکس} دورِ برخی واقعیت ها می گذارید؛ آن ها را دگرگون می کنید”. هنرِ عکاسی٬ هنرِ اکتشاف است. این اکتشاف می تواند در هر جایی رخ دهد؛ چه در پهنه ای برفی٬ چه در بازاری شلوغ و چه در کنج خانه ای روستایی. بعلاوه٬ عکاسی مرتبط با اتفاق است. اتفاقی هست که در درون کادر می افتد و عکس نامیده می شود. طیف اتفاقات و رخدادها در زندگی انسان بسیار متنوع و رنگارنگ است. این تنوع٬ سبک ها و رویکردهای متفاوت و گاه متضاد به عکاسی را ایجاد می کند. در عین حال عکاسی٬ برخلاف آنچه که در ابتدا به نظر می رسد٬ فعالیتی انفعالی نیست. عکاسی می تواند برانگیزاننده و هشیار کننده باشد. کنشی باشد که نگاه را متوجه قضایای تکراری و آشنایی مثل ذبح گوسفندان در خیابان و پاهای کنده شده ی مرغ ها بنماید و بیننده را در معرض یک سوال قرار بدهد. عکاسی قدرتی است برای تاثیرگذاری و تلاشی است برای کشف و شناسایی. عکاسی فراخوانی حواس به امور دیده نشده است٬ نظیر چشم اندازهای دست نخورده ای که کمتر انسانی آن ها را رویت کرده. به این ترتیب٬ عکس فراخوانی توجه به ساختاری است که احساس یا اندیشه ای در آن حضور دارد. یا به تعبیر دایان آربوس: ” یک تصویر رازی است در مورد یک راز٬ هر چه بیشتر به شما بگوید؛ کمتر خواهید دانست.” عکاس: محمد صالح زاده ، از مجموعه زندگی یک عکاس پشت دوربین حضور دارد و دیده نمی شود؛ اما سلایق و علایقش درون کادر حاضرند. بنوعی آنچه که درون کادر حضور دارد؛ تجسّم و تعیّن خواسته های عکاس است. یک عکس بیش از آنکه بگوید سکوت می کند و سکوت محمل رازورزی است. بنابراین چشم ها٬ دست ها یا رنگ ها و حتی تاریکی ها خود حدیثِ نفس عکاسند. عکاس که اشیا را به کمک می گیرد؛ تا دردی را نشان دهد٬ ترسی را بیان نماید یا امیدی را عیان کند. یک عکس حاصل ترجیح یک لحظه بر لحظه ای دیگر است. هر فشار دکمه ی شاتر تائیدی است بر پیوند میان عواطف٬ آموخته ها و تجارب عکاس. در هر عکس٬ ترکیب این سه عنصر و غلبه ی یکی بر دیگری را می توان دید. قاعده ی عمومی و بخصوصی در کار نیست که بگوید هر عکس “باید” چطور باشد یا چگونه تفسیر بشود. هر عکس٬ داستان متفاوتی از آنِ خود دارد که با بقیه فرق دارد. این بر عهده ی مخاطب است که وارد بازی نگاهها٬ سایه ها و نورها بشود و برداشت شخصی اش را شکل بدهد. 2. عکاسان حاضر در این نمایشگاه برای دومین بار است که گردهم می آیند٬ تا آثارشان را عرضه کنند. آنها عکس هایشان را در سه دسته ارائه داده اند٬ که در ادامه به توضیح مختصر هر کدامشان می پردازیم. الف: زندگی “یک عکس٬ دکمه ی مکث بر زندگی است.” (تای هولاند) این توالی لحظات متنوع و بی شباهت با یکدیگر که زندگی نام دارد٬ برای عکاس منبع بیکرانی است. انگیزه های او برای ثبت و ضبط یک لحظه مختلف هستند. گاه عکس تجسم بی اعتنایی و تنهایی بشر است و گاهی فراموش شدگی و انزوا. گاهی قضایا پیچیده تر از آنند که توضیح مکتوبی ارائه بشود و عکس ثبت می گردد٬ تا صرفاً وجهی از حیات اجتماعی را نمایش بدهد. زندگی متشکل از جریان هایی کثیر و بی امان است. عکاس که مشغول ضبط تکه هایی از زمان است در وضعیت فکری خاصی به سر می برد. انگار عکاس در هر لحظه ی خاصی٬ خود را از نو بازمی یابد. دوربین عکاسی ابزاری برای تحلیل روابط انسانی است؛ چه روابط انسان با انسان و چه انسان با اشیا. لحظات٬ عکاس را برمی انگیزند. ارتباطی میان عکاس و سوژه برقرار می گردد. حالاتِ متغیرِ روانِ انسان ضبط می شوند. سرعت وقایع به حدی است٬ که فرصتی برای تفکر باقی نمی گذارد. اما عکاسی فرصت را برای تامّل روی یک لحظه ی خاص فراهم می کند. همچنین باید گفت که عکس صرفاً در مورد آنچه که نشان می دهد٬ نیست. برای مخاطب خوش ذوق و پیگیر روایت ناگفته ی پشت عکس اهمیت می یابد. زیرا وقتی واژه ی “زندگی” بکار می رود؛ عام ترین معنای این کلمه مدنظر است. زندگی رازی عظیم است و عکاسی واگویی این راز. عکاس اجتماع٬ خود را در میان همهمه و هیاهوی مردمان می یابد. چهره های مختلفی در اطرافش موج می زنند. چهره ها و صداهایی که ناآشنا هستند: او ایشان را نمی شناسد و آنها نیز همین طور. اما پس از ثبت یک لبخند محجوبانه٬ یا گردش بی امان چرخ کوزه گری یا دستی چروکیده و فرسوده در یک چهارگوشه٬ بُرشی از زندگی جدا می گردد؛ که برای همیشه باقی خواهد بود. این امید در پس هر کار هنری حضور دارد که فضا برای فهم عمیق تر و صمیمانه تر انسانی فراهم گردد. این سهمی است که حاصل مشارکت عکاس در زندگی و برای زندگی است. عکاس : شایان اجلالی ، از مجموعه من ؟ ب: من؟ “وسواسِ ناخودآگاهی که ما عکاسان داریم این است که هر جا می رویم می خواهیم بُن مایه ای که درون خودمان حمل می کنیم را پیدا نمائیم.” (گراسیلا ایتوربیده) عکاسی جستجوی بی پایانی است با چشم دوربین. هر عکس می تواند همچون جوابی به یک نیاز در نظر گرفته بشود. کنتراست کم یا زیاد٬ انتخاب کادر بسته یا باز و هر گزینش دیگری نظیر این ها نشان دهنده ی برداشت خاص عکاس از یک موضوع است. عکاسی دیگر٬ از زاویه ای دیگر موضوعی واحد را ثبت می کند. اینجا وسواسی وجود دارد که توجه را به سوی غلیان و هیجانات درونی عکاس برمی گرداند. بعبارتی مساله صرفاً شکل و تعداد و رنگ اشیا در عکس ها نیست؛ بلکه مربوط به عواطفی است که ترکیب اشیا یا حضور آدمها در ذهن عکاس برانگیخته است. عکاسی پیداکردن پاسخ است بدون آنکه جوابی قطعی در کار باشد. فعالیت هنری در نوعی تعلیق مدام به سر می برد. هیچ چیزی همان طور که برای چشم عادی به نظر می رسد نیست. جواب ها می توانند متعدد و بی شباهت به یکدیگر باشند. آنها واگویی نیازهای روانی٬ اجتماعی یا فرهنگی می باشند. هر “من” در مواجهه با جهان به ابزارهای مختلفی برای ادراک متوسل می شود. برخی از قلم٬ برخی از قلم مو و برخی از دوربین استفاده می کنند. چگونه یک عکس می تواند بیانگر برداشت یا نظری خاص در مورد پدیده ای باشد؟ در واقع عکاسی در عمل نگارش با نور است و کم و زیاد شدن نور تاثیری اساسی در نوع نگاه عکاس به قضایای پیرامونش دارد. زاویه بندی و شکل ترکیب بندی اشیا در عکس نشان می دهند که اهمیت آن امور برای عکاس تا چه حد می باشد. با نشان دادن غلبه ی ابرهای تار درون کادر یا تراکم پاهای کنده شده ی حیوان ترس را الغا می کنند و با انعکاس در شیشه ها و آئینه ها برداشت ثابت از هویت و “من” را به چالش می کشند و علامت سوالی عرضه می نمایند که از مخاطب می پرسد من براستی کیست؟ این سوالی است که عکاس از خود می پرسد و مخاطب هم موظف است که به آن بپردازد. ج: چشم انداز “تلاش برای یافتن اشیای زیبا برای عکاسی را کنار بگذارید. اشیای معمولی را پیدا کنید؛ بنابراین می توانید از طریق عکاسی دگرگونش کنید.” (مورلی بائر) یک چشم انداز عبارت از چیست؟ چشم انداز٬ ترکیب حیات انسانی با حیات طبیعی است که در درون چارچوبی مشخص اتفاق می افتد. این رخداد٬ تابع ساختار و قواعد ترکیب بندی (کمپوزیسیون) است؛ اما می تواند از آن فراتر برود. زیرا طبیعت قدرتی فراگیر و بی امان است٬ که در وجوه مختلف خودش را بسط می دهد. عکاس چشم انداز تابع این ریتم بی امان طبیعی است که در فضای باز و بکر٬ تاثیری دوچندان دارد و در سرما و سکوت سرعتی محدود تر و کمتر دارد. بهرحال طبیعت بنوعی دست اندرکار عکاسی است و هر بار خود طرحی نو ارائه می کند. طبیعت هم چرخه های مشخص فصلی دارد و در عین حال نباید این چنین فکر کرد که عکاس چشم انداز کاملاً منفعل است. میان چشم انسان و لنز دوربین تفاوتهایی هست. وقتی اشیا به صورتی خاص برجسته می گردند یا در ترکیبی ذهنی درون کادر کنار هم نمایش داده می شوند می توان دید که سلیقه ی عکاس تا چه حد در تصویرسازی دخالت نموده است. عکاس: مسعود ثبوتی ، از مجموعه چشم انداز همچنین چشم انداز در تقابل جالبی با عکاسی از محیط شهری و پدیده های ساخته ی دست انسان دارد. تفکر در مورد امور انسانی وجه انتقادی به خود می گیرد و بر زمینه ای اجتماعی-فرهنگی استوار است. این شکل از عکاسی به جنبه های انسان شناسانه و مردم شناسی توجه بیشتری دارد و روان انسان را می کاود تا درک عمیق تری به دست آورد. اما عکاسی چشم انداز٬ اکتشاف فضای بکری است که دست و پای انسان کمتر به آنجا رسیده یا تاثیرش بر آن اندک بوده است. در چنین محیطی تاملاتی از نوعی دیگر٬ هم عکاس و هم مخاطب را به خود می خوانند. تاملاتی که با انواع دیگر عکاسی متفاوت است. زیرا وقتی عکاسی خود را از پیش به ارائه ی مفاهیم ثابت محدود کند کار خلّاقانه و امید به فردا می میرد؛ ولی وقتی که حد و مرزها را بشکند و به فراسوی کادرهای مفروض برود چشم اندازهای جدید را می گشاید. خلاقیت هنری در حکم نگاهی زیرچشمی به آینده است. آینده ای که هر روز و هر لحظه در حال ساخته شدن می باشد. به این ترتیب عکاسی چشم انداز٬ همراه با سایر شاخه های عکاسی٬ فراروی از محدودیت های ناشی از روزمرگی را سرلوحه ی کار خود قرار می دهد. گردآوری نمایشگاه گروهی عکس الفما بر عهده ی محمد صالح زاده بوده است که در این نمایشگاه پذیرای آثار عکاسان فعال استان گیلان هم چون: مسعود ثبوتی ، رضا صدفی ، عابد خانی ، محمد صالح زاده ، وحید قربانی ، شایان اجلالی ، سپهر نصیحت گر ، میلاد جعفریان ، سعید ابراهیم خانی ، مصطفی روشنی ، مازیار آتشی بوده است. بنا بر اظهار برگزارکننده این نمایشگاه در مسیر برگزاری از حمایت های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت ، انجمن عکاسان رشت ، خانه هنر (نمایندگی انحصاری پخش محصولات کانن و نیکون در استان گیلان) به مدیریت مهدی موسوی گیلانی برخوردار بوده است. الفما ، نمایشگاه عکاسان گیلانی در ساعت 17 روز شنبه 18 مهر ماه گشایش یافته و تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. علاقه مندان می توانند همه روزه تا پایان روز پنجشنبه 23 مهر ماه از ساعت 17 تا 20 از این عکس ها در نگارخانه مارلیک شهر رشت دیدن کنند . نگارخانه مارلیک در استان گیلان ، شهر رشت ، بلوار شهرداری ، مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیاء واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

کورش ادیم و نمایشگاه گروهی « دیستوپیای توتستان »

operator 1683

نمایشگاه گروهی از آثار عکاسی سه تن از عکاسان با عنوان « دیستوپیای توتستان » با آثاری از کورش ادیم ، امیر علیمی و اشکان تیرداد از روز جمعه 17 مهر ماه جاری در نگارخانه هپتا (هپتا گالری) برگزار خواهد شد .   به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه تعداد 24 قطعه عکس در اندازه 40 در 60 سانتیمتر و 60 در 104 سانتیمتر با موضوعی انتقادی بر شکل ساخت و ساز برخی شهروندانی است که محیط زیست را قربانی مطامع شخصی کرده اند چنانچه در کارت دعوت به این نمایشگاه می خوانیم : « دیستوپیای توتستان » راوی مکان نگاری تامل برانگیزی از فضایی در شمال غرب شهر تهران می باشد که با رویکردی انتقادی سعی بر نشان دادن آزمندی برخی ملاکان برای مال اندوزی بیشتر و تخریب فضای سبز شهری نموده است. در قاب نخست نمایشگاه « دیستوپیای توتستان » به قلم کورش ادیم آمده است: شاید این تنها از خصوصیاتِ ملت ایران نباشد و جنگ و تهدید و تعصب تنگناهایی چنین و چنان بیافریند که مردمان جهان ِ سوم در قرنِ اخیر یکسرنگرانِ بود و باش ِ خود باشند و البته پس از تامین سکنی و غذا و پوشش و به موازاتِ آن یا لختی پس از آن و به مجرد این که فراغتی از معاش حاصل شد شایسته باشد که رفاه و امنیت و از پس آن فرح و شادمانی حاصل آید و از آنجا که مصادیقِ گشایش و لذت و خوشنودی از زیستن و ” بودن ” در فربه گیِ اقتصادی و قدرت حاصل از آن رخ می نماید ، ” دارندگان ” همواره همان ” خواهندگان ” اند و ” خورندگان ” ! . چنگ اندازی در خاک و آب به مساعدت آتش طمع و باد دائم التزاید غرور و تمامیت خواهی ، زمین و سرزمین ما را در معرض بی سرانجامی و بدعاقبتی قرارداده است . توتستانی که درسالهایی نزدیک در منطقه ی غرب تهران ( به وسعت هکتارها ) ماوا و سایه ساز و فرحزاد بود اینک به مددِ قوه ی شهوتناکِ خواهندگی منال و مکنت به سوختگاه ِ علف و بته و درختچه و درختانِ نامراد مبدل شده است . دارندگانش به بی رحمی سوزاندند تا تغییر کاربریِ ملک مددشان کند به افراشتن سازه هایی بی شکل و بی قواره و انبوه گرچه حفره ی طمع شان را حاشا که همه ی خاک ِ توتستان پُرکند . کاش جای تغییر کاربری این خاک تغییری در احوالات کج مج خود می دادند و زیستگاهِ چندین نباتِ حیات را به ناکجا آبادی بد منظر و باش گاهِ تخدیر و بودگاه ِ مهاجرین و پنهانگاه غربتیان و ناهنجاران ِ اجتماعی مبدل نمی کردند . عکسهای پیش رو ترکیبات و تقسیماتی با نظرگاههای انتقادی زیست محیطی دارند . اگرچه توجه زیبایی شناسانه به موازات نگاه دلسوزانه و منتقدانه در این مصداق ِزیست شهری اندوهناک به جد لحاظ شده . معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست هم در متنی با عنوان زیستگاههای شهری و لزوم توجه هنرمندانه به تهدیدها آورده است: محیط زیست شهری به خصوص کلان شهرها در دهه های اخیر و در پی خسارات و تهدیدات انسانی مورد توجه بیشتری قرار گرفته، چرا که سلامت جسمی و روانی میلیون ها شهروند در گرو کیفیت محدوده محیط زندگی آنهاست. شهر تهران نیز با بیش از 10 میلیون نفر سکنه،کلان شهری است که با مشکلات فراوان محیط زیستی دست و پنجه نرم می کند؛ کلان شهری که در روزگاری نه چندان دور به جای رویش بی رویه آهن و سیمان، صاحب باغ و درخت فراوان بود. «باغ» ها از حیات بخش ترین زیست بوم های شهری به حساب می آیند که در تلطیف و تصفیه هوا، ایجاد نشاط، ارایه منظر، همچنین پاسخگویی به نیاز بی جایگزین انسان به طبیعت نقش بسیار مهمی دارند. اما به دلیل جمعیت رو به تزاید و البته سوءاستفاده از نیاز به مسکن، هر روز با قطع اشجار و تغییر کاربری باغات تهران روبرو و شاهد رجحان منافع اقتصادی زودبازده وکوتاه مدت بوده ایم که بیشترین لطمه و آسیب را به ساختار زیستی تهران زده است. انعکاس این لطمه را شاید بیش از هر جا بتوان در روح حساس هنر جستجو کرد؛ آنجا که انتقال پیام بهتر صورت می گیرد و انگیزه برای مقابله با روندهای مخرب هم بیشتر ایجاد می شود. افزایش آگاهی های عمومی مردم به کمک هنرمندانی که در حوزه های مختلف، دغدغه محیط زیست دارند، فرصت مغتنمی برای مسوولان و متولیان است تا به پشتوانه مردم آگاه و وجدان های زنده به اهداف خود برای توسعه پایدار دست یابد. اگر چه در کنار چنین حرکت هایی، ضرورت دارد موضوع در برنامه ریزی شهری، در اجرای طرح های تفصیلی و در نظارت بر امور شهرسازی از سوی شوراها مورد توجه خاص قرار گیرد. با تشکر از برگزارکنندگان نمایشگاه عکس « دیستوپیای توتستان » که به نظر می رسد تلاشی برای نقش آفرینی شهروندان مسئول در به تصویر کشاندن ابعاد منفی و آزاردهنده نابودسازی باغات تهران با هدف تغییرکاربری باشد، یک بار دیگر بر نقش هنرمندان برای احیای طبیعت و محیط زیست تاکید کرده و برای همه آنان در رشته های مختلف هنری آرزوی توفیق دارم. نمایشگاه گروهی عکس « دیستوپیای توتستان » در ساعت 16 روز جمعه 17 مهر ماه جاری گشایش یافته و تا ساعت 21 ادامه خواهد یافت. علاقه مندان می توانند همه روزه تا پایان روز جمعه 24 مهر ماه از ساعت 16 تا 20 از عکس های این نمایشگاه دیدن کنند. نگارخانه هپتا (هپتا گالری) در تهران ، خیابان پاسداران ، خیابان اختیاریه جنوبی ، خیابان رازقی شمیرانی ، شماره 30 واقع شده است . منبع: پایگاه عکس چیلیک  

مهلت ثبت نام در اردوی ملی عكس تعزیه لامرد اعلام شد

operator 1046

دبیرخانه اردوی ملی عكس تعزیه لامرد مهلت شرکت در این رویداد فرهنگی را اعلام کرد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک عباس محمدی دبیر دومین اردوی ملی عكس تعزیه لامرد در حاشیه جلسات عمومی پیشبرد كارهای اجرایی این اردوی ملی  با اشاره به استقبال هنرمندان و مهلت ثبت نام حضور در اردوی ملی عكس تعزیه لامرد بیان داشت؛  لازم است تشكر كنم از اسم نویسی تعداد زیادی از هموطنان هنرمند به جهت شركت در این اردوی ملی، باید اعلام دارم كه آخرین مهلت ثبت نام در اردوی ملی عكس تعزیه لامرد ١٥ مهرماه می باشد. دبیر دومین اردوی ملی عكس تعزیه لامرد به چگونگی ثبت نام هنرمندان اشاره كرد و اظهار كرد: ثبت نام بصورت الكترونیكی انجام میشود، و هنرمندان میتوانند با مراجعه به سایت lamerdaks.ir با ثبت مشخصات خود آمادگی خود را برای حضور در این رویداد اعلام دارند. وی با تشریح برنامه های اردو خاطر نشان كرد: اردو در روزهای هشتم، نهم و دهم ماه محرم مصادف با سی ام مهر، یكم و دوم آبان برگزار میشود. محمدی با بیان اینكه كارهای اجرایی سوگواره این اردو بلافاصله بعد از اتمام اردو انجام میشود گفت: با یاری خداوند كارهای اجرایی سوگواره دومین اردوی ملی عكس تعزیه لامرد بلافاصله بعد از اتمام دوره سه روزه اردو در لامرد شروع میشود كه نحوه ارسال و دریافت آثار در متن فراخوان موجود می باشد. عباس محمدی خاطر نشان كرد: لازم است تشكر ویژه داشته باشم از مهندس منصوری فرماندار محترم شهرستان لامرد، هنرپیشه رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام غفاری رییس دادگستری  و همچنین حجت الاسلام بلوری رییس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان كه با استقبال از این طرح كشوری ما را به جهت پیشبرد برنامه ها یاری دادند. دبیر دومین اردوی ملی عكس تعزیه لامرد در پایان سخنان خود به عدم تمدید مهلت ثبت نام اشاره كرد و گفت: هنرمندان عزیز توجه داشته باشند كه آخرین مهلت ثبت نام حضور در این اردوی ملی تا ١٥ مهر ماه می باشد كه این تاریخ تمدید نخواهد شد. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس « کودکان کار » در بوشهر

operator 949

نمایشگاهی از آثار عکاسی کودکان کار که آموزش عکاسی شان را با رضا عنصرسیار و شهرام ملکی زاده گذرانده اند ، با عنوان « دلاویز » از روز شنبه 11 مهرماه جاری در نگارخانه عمارت امیریه شهرستان بوشهر به نمایش گذاشته می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک رضا عنصرسیار در این نمایشگاه که با حمایت جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع) برگزار می شود ، تعداد 23 قطعه عکس در اندازه 50 در 70 سانتیمتر را از مجموع آثار این علاقه مندان برگزیده و با موضوع کودکان کار شهر بوشهر را به نمایش گذاشته است.   در متن قاب نخست نمایشگاه آمده است: جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) بیش از یک دهه است که در زمینه معضلات اجتماعی مشغول به فعالیت است و دارای دفاتر در شهرهای مختلف می باشد. بوشهر از جمله شهرهای محل فعالیت این سازمان مردم نهاد می باشد که در مکانی تحت عنوان خانه ایرانی کودکان کار ، اعتیاد و سایر کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب خدمات مختلفی از اعم خدمات آموزشی ، هنری ، ورزشی ، مشاوره ای ، مددکاری و … ارایه می کند. از مجموع کلاس های هنری در حال برگزاری در خانه ایرانی بوشهر دوره آموزشی و کلاس عکاسی بوده است. در این کلاس کودکان آموزش عکاسی را فراگرفته و پس از عکاسی ، جمع آوری شده و نمایشگاهی جهت ارایه آثار کودکان کار در نظرگرفته شده است. عنوان نمایشگاه از نام « علی اصغر دلاویز » کودک کارتن خواب بوشهری الهام گرفته شده است که چندی پیش با تمام آرزوهای ناکام کودکانه اش از شرایط موجود در جامعه بدرود گفت و فوت کرد . نمایشگاه عکس « دلاویز » در ساعت 19 روز شنبه 11 مهرماه گشایش یافته و علاقه مندان می توانند همه روزه تا پایان روز پنجشنبه 16 مهرماه از ساعت 18 تا 21 از این عکس ها دیدن کنند. نگارخانه عمارت امیریه در شهرستان بوشهر ، ساختمان شورای شهر ، عمارت امیریه واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

کانال خبری پایگاه عکس چیلیک در تلگرام راه اندازی شد

operator 3220

پایگاه عکس چیلیک کانال اختصاصی و رسمی خود را در محیط تلگرام راه اندازی کرد . پایگاه عکس چیلیک در راستای تامین نیازهای به روز مخاطبین و علاقه مندان ، و در راستای طرح تکمیل تغییرات فراگیر این رسانه ، اخبار معتبر و مهم مربوط به حوزه عکس و عکاسی ، اعم از خبر ، گزارش ، فیلم و عکس را همراه با لینک مربوط به هر متن و مطلب را در این کانال خبری دریافت کرده و در زمان مناسب آن را مشاهده کنند. به گزارش دفتر فنی و پشتیبانی پایگاه عکس چیلیک ، مخاطبین و مراجعین روزانه این رسانه از این پس می توانند ضمن بروزرسانی (نسخه 3.2.1) نرم افزار تلگرام خود بر روی رایانه ، رایانک های هوشمند و گوشی ها ، با کلیک بر روی نشانی https://telegram.me/chiilick وارد کانال خبری پایگاه عکس چیلیک شوند.   کانال خبری پایگاه عکس چیلیک ، با هدف سهولت دسترسی کاربرانی ایجاد شده است که به جای مراجعه و باز کردن صفحه پایگاه عکس چیلیک (سایت چیلیک) ، ترجیح می‌دهند سرخط اخبار و عناوین سایر خبرها مهم را از طریق محیط نرم افزاری تلگرام دریافت کنند .   از مزیت های این امکان ویژه تلگرام می توان به نامحدودی در تعداد اعضای کانال خبری و عدم امکان مشاهده فهرست مشترکین و اسامی اعضا توسط دیگر کاربران اشاره کرد . همچنین با توجه به اینکه فقط ایجاد کننده و مدیر کانال خبری ، به عنوان ادمین گروه امکان انتشار مطلب دارد ، امنیت گروه بالا رفته و رباتها دیگر امکان حضور در گروه را نخواهند داشت . از هم‌اکنون در صورت نصب نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام روی رایانه ، تبلت یا گوشی همراه خود و یا بروزرسانی پیام رسان تلگرام گوشی خود می‌توانید با کلیک روی کانال خبری پایگاه عکس چیلیک به نشانی   https://telegram.me/chiilick و کلیک بر روی گزینه  Join Chanel ؛ از تازه‌ترین و مهم‌ترین مطالب و تصاویر و فیلم‌های ارسالی رسانه پایگاه عکس چیلیک ، آگاه شوید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام نیز ایـنجـا ، برای اندروئید ایـنجـا ، برای آیفون ایـنجـا کلیک کنید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

امکان عکاسی از نمایش « رستم و اشکبوس » فراهم شد

operator 1996

امکان حضور و عکاسی از نمایش موسیقیایی رستم و اشکبوس برگرفته از متن شاهنامه فردوسی فراهم شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک این نمایش موسیقیایی که چندی پیش (12 تا 26 شهریور ماه سال جاری) دوره اجرای ان به اتمام رسید با تمدید مجوز اجرا و آغاز به کار دور جدید نمایش ، امکان حضور و عکاسی از این نمایش را که به کارگردانی ساغر خواجه امیری به صحنه می رود فراهم آورده است. دلیل تمدید مجوز اجرای این نمایش ، رضایت مخاطبین و دیدارکنندگان از مراسم اعلام شده است که نمایش « رستم و اشکبوس » را برای دوره ای دیگر در سالن عمومی خانه نمایش اداره تئاتر امکان اجرای دوباره به روی صحنه برد. و حال در این دوره امکان عکاسی از نمایش را نیز برای علاقه مندان فراهم اورده است. در این نمایش 30 دقیقه ای که مقرر شده از روز چهارشنبه 8 مهر ماه تا 20 مهر ماه در سالن عمومی خانه نمایش اداره تئاتر اجرا شود ، لیلا حقانی به عنوان تنها بازیگر این نمایش نقلی موزون و با احساس را با صلابتی درخور از شاهنامه برای مخاطب روایت می کند . البته دوشادوش اجرای این هنرمند ، علی سینا رضانیا به عنوان آهنگساز و نوازنده در کنار نورهایی که با طراحی مجتبی گیویان و اجرای محمد صادقی توانسته است جریان هادی کلام و بیان را به شکلی صحیح و مفهومی و بجا روایتی از تولد رستم را تا حضور در بزم یکی از رزمایش های جانانه برای حاضرین روایت کند. و اما… مسئولیت عکاسی از این نمایش را محمدرضا نورمندی عهده دار است که اهمیت ویژه ای را برای پذیرش و حضور عکاسان علاقه مند در نظر گرفته است. ایشان با توجه به ظرفیت بسیار محدود در پذیرش عکاسان امکان هماهنگی و عکاسی از این اجرا را برای علاقه مندان و مشتاقین که تمایل به انجام این امر دارند مهیا کرده است. در بروشور معرفی این نمایش به قلم کارگردان آمده است: شاید اگر مادران و مادر بزرگ های ما نبودند قصه ها در دل تاریخ می مردند و هرگز نقل مجلس قهوه خانه هایی نمی شدند که مردانمان در آن نقل کنند. رحمت می فرستم بر روان افخم السادات بنی هاشمی ، مادربزرگم که آیین قصه گویی را در رگ های من زنده نگه داشت و وام دار مردی هستم که پدرانه قدم به قدم رسم بقا می آموزد تاتی تاتی های کودکانه ام را دست گیر است … علاقه مندان می توانند جهت انجام هماهنگی و دریافت معرفینامه برای عکاسی از نمایش مذکور ضمن تماس با دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک در ساعت 19 تمامی روزها از امکان دیدار و عکاسی از نمایش موسیقیایی « رستم و اشکبوس » بهره تصویری کافی و لازم را ببرند. جهت مشاهده عکس هایی از کیفیت اجرای این نمایش « اینجـــــا » کلیک کنید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

پرتره های فخرالدینی در موزه عکسخانه شهر

operator 2306

نمایشگاه آثار عکاسی استاد مسلم عکاسی از چهره و نام آشنای عکاسی معاصر فخر الدین فخرالدینی با عنوان پرتره های فخرالدینی از روز جمعه 10 مهرماه جاری در تازه ترین نمایشگاه موزه عکسخانه شهر به نمایش گذاشته می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک دویست وپانزدهمین دوره از سلسله نمایشگاه های عکس در موزه عکسخانه‌شهر به نمایش 28 قطعه عکس سیاه سفید از عکس های فخر الدین فخرالدینی با موضوع چهره های مشاهیر فرهنگ و ادب و هنر پرداخته است. در این نمایشگاه تعداد 28 قطعه عکس پرتره از چهره ها و مفاخر ایران دستاورد سالها تلاش فخر الدین فخرالدینی است که از صورت هایی چون : دکتر محمد سریر ، لوریس چکناواریان ، فرهاد فخرالدینی ، حسین علیزاده ، قباد شیوا ، ابراهیم حقیقی ، مرتضی ممیز ، علی اکبر صادقی ، حسین محجوبی ، محمود جوادی پور ، کامبیز درم بخش ، محمود فرشچیان ، غلامحسین امیرخانی ، عباس اخوین ، جلیل رسولی ، سید محمد احصایی ، یدالله کابلی ، عزت الله انتظامی ، محمد علی کشاورز ، داوود رشیدی ، اکبر عالمی ، خسرو سینایی ، مسعود کیمیایی ، هوشنگ مرادی کرمانی ، دکتر مهدی محقق ، اصغر بیچاره ، ابراهیم قنبری مهر و حسن کسایی در محل آتلیه با ظرافتی ویژه نورپردازی و عکاسی کرده است . وجه شاخص عکس های فخر الدین فخرالدینی شخصیت پردازی های انسانی اوست که ایشان با اتکا به دانش و فن و تجربه کار در محیط آتلیه ، ویژگی های غالب بر شخصیت موضوع را با دقت و ظرافت و تجربه در آثارشان ثبت و جاری می کنند . موزه عکسخانه شهر پس از  تغییر مدیریت (+) در اوایل خردادماه سال جاری و همچنین یک دوره تعطیلی فصلی با برگزاری این نمایشگاه دور تازه فعالیت خود را آغاز کرده است . فخر الدین فخرالدینی متولد اسفند ماه سال 1311 در آذربایجان هستند و عکاسی را علاقه مندانه از مرحوم پدر آموخته اند. ایشان علاوه بر تبحر در عکاسی آتلیه و پرتره ، در عرصه نقاشی به سبک رئالیسم هم قلم و نگاهی توانمند دارند. کتاب پرتره های فخرالدینی از جمله تالیفات ارزشمند در زمینه عکاسی آتلیه به شمار رفته و از جمله پرفروش ترین کتاب های پایگاه تخصصی کتاب عکس است. نمایشگاه پرتره های فخرالدینی در موزه عکسخانه شهر در ساعت 17 روز جمعه 10 مهر ماه گشایش یافته و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. علاقه مندان می توانند تا پایان روز جمعه 24 مهر ماه همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیل رسمی از ساعت 9 تا 18 از این عکس ها دیدن کنند. موزه عکسخانه شهر در تهران ، میدان هفت‌ تیر ، خیابان بهار‌شیراز ، بوستان بهار‌شیراز واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

« در عمق صحنه » با آثاری از عکاسی تئاتر در نگارخانه مریم

operator 1255

  نمایشگاهی از آثار عکاسی تئاتر طیبه نصرالهی با عنوان « در عمق صحنه » از روز جمعه 10 مهر ماه جاری در نگارخانه مریم گشایش می یابد.   به گزارش پایگاه عکس چیلیک نمایشگاه عکس « در عمق صحنه » شامل تعداد 20 قطعه عکس در اندازه 50 در 70 سانتیمتر از عکاسی تئاتر با نگاه طیبه نصرالهی  با انتخاب مسعود زنده روح کرمانی است که در این مجموعه به نمایش گذاشته می شود .   نمایشگاه « در عمق صحنه » با آثاری از عکاسی تئاتر از نگاه طیبه نصرالهی ساعت 16 روز جمعه دهم مهر ماه گشایش یافته و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. علاقه مندان می توانند همه روزه تا پایان روز سه شنبه 21 مهر ماه به استثنای روزهای تعطیل از ساعت 10 تا 19 از این نمایشگاه دیدن کنند. طیبه نصرالهی متولد سال 1361 و دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات پارسی است و علاوه بر عضویت در انجمن هایی چون: عکاسان مطبوعات ایران و عکاسان خانه تئاتر ، با خبرگزاری ها و مطبوعات نیز همکاری دارد. نگارخانه مریم(س) در تهران ، خیابان کریم خان زند ، نبش خیابان شهید استادنجات اللهی شمالی (ویلای سابق) ، بوستان حضرت مریم(س) واقع شده است . منبع: پایگاه عکس چیلیک

عکس های « فراموشی » در نگارخانه ایده پارسی

operator 1533

نمایشگاهی از اثار عکاسی پگاه قدیری با عنوان « فراموشی » از روز جمعه 10 مهر ماه جاری در محل نگارخانه ایده پارسی گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، مجموعه عکس های « فراموشی » ، شامل 8 قطعه عکس صحنه آرایی شده در اندازه 80 در 80 سانتی متر است . کل مجموعه دارای داستانی است که قرار است در طول مدت زمان افتتاحیه در 8 قاب خالی که در کنار هر عکس قرار گرفته است ، خط نگاری شوند و در آخر تمام داستان مجموعه خود را نمایان خواهد کرد. داستان این مجموعه توسط « طلیعه لطفی زاده » نوشته شده و خط نگاره ها توسط هنرمند سینما و تلویزیون « رحیم نوروزی » در روز افتتاحیه و گشایش اجرا خواهد شد. عکس های این نمایشگاه نیز توسط « رضا موسوی » انتخاب شده است . در بخشی از استیتمنت نمایشگاه عکس های « فراموشی » آمده است : “صداها تو هم میپیچن. دیوارها دارن ترک برمیدارن. این همه تصویر. این همه صدا. حالا میفهمم وقتی دیوارهای ذهن توان نگه داشتن بار سنگین خاطره ها رو نداشته باشه، خاطره‌ها فرو میریزه، با هم یکی میشه و ترکیبی رو میده به اسم فراموشی. فراموشی پره از خاطره های در هم تنیده، انباشته شده. فراموشی فرآورده خاطره های لایه لایه شده است. تارو پود زمان توی فراموشی گم می‌شه، خط زمان توی فراموشی تا بی‌نهایت کشیده میشه و دوباره به نقطه صفر برمی گرده.” نمایشگاه عکس های « فراموشی » در نگارخانه ایده پارسی در ساعت 17 روز جمعه 9 مهرماه گشایش یافته و این مراسم تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. علاقه مندان می توانند تا پایان روز پنجشنبه 16 مهر ماه همه روزه از ساعت 17 تا 20 از عکس های « فراموشی » در این نمایشگاه دیدن کنند. نگارخانه ایده پارسی  در تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان شهیدکلاهدوز، کوچه اله وردی آذر ، شماره 28 واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

راه یافتگان بخش عکس ­نوشت جشنواره­ عکس فیروزه معرفی شد

operator 1800

داوری بخش عکس­ نوشت ششمین جشنواره­ عکس فیروزه انجام گرفت. به گزارش پایگاه عکس چیلیک دبیرخانه­ ششمین جشنواره­ عکس فیروزه تعداد 195 عکس ­نوشت از تعداد 132 نفر داستان­ نویس (از یازده استان، 27 شهر) را، در بخش عکس­ نوشت دریافت کرد. در طی ارزیابی اولیه­ آثار رسیده به دبیرخانه، که برعهده­ آقایان داود خدایی، وحید آقاکرمی و مهدی ابراهیم­ پور بود تعداد 16 اثر به مرحله­ نهایی راه­ یافتند. تعداد 16 اثر راه­یافته به بخش عکس نوشت ششمین جشنواره­ عکس فیروزه توسط داوران نهایی، آقایان عبدالمجید نجفی، مرتضی کربلایی­ لو و رضا قلی­زاده انجام گرفت که نتایج آن در روز جمعه، 17 مهر 1394، همزمان با مراسم اختتامه­ شششمین جشنواره­ عکس فیروزه اعلام خواهد شد. اسامی صاحبان آثار راه­یافته به بخش عکسنوشت ششمین جشنواره­ عکس فیروزه تبریز به این شرح معرفی شده است: استاد سمانه (تبریز)، اکبری­اقدم محمد (تبریز)، پوررضوی جعفر (تبریز)، ترکمن­نیا نعیمه (مشهد)، ثمودی حسن (تبریز)، حضرتی امید (تبریز)، خادمی شیوا (مشهد، 2 اثر)، زارعی بهبود (تبریز)، سالاری مهدی (شیراز)، سلمانپور علیرضا (تبریز، 2 اثر)، صبوری لیلا (تبریز)، عابدینی زری (تبریز)، مرادی حسن (تبریز)، وظیفه­ شعاع ضیا (تبریز) دیگر اخبار و اطلاعات دریافتی از دبیرخانه ششمین جشنواره­ ملی عکس فیروزه تبریز بلافاصله پس از دریافت از طریق این رسانه منتشر خواهد شد. منبع: پایگاه عکس چیلیک

موفقیت عکاسان ایرانی در جشنواره بین المللی بشریت

operator 1317

عکاسان ایرانی در رای و نظر هیات داوران جشنواره بین المللی بشریت موفق به کسب لوح و مئال و رتبه های برتر شدند. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در نهمین دوره رقابت بین‌المللی جشنواره بشریت که در آن نزدیک به 19000 مجموعه عکس از 155 کشور شرکت کرده بودند ، تعداد 600 مجموعه عکس در دور نخست داوری به بخش بعدی راه یافت . ارزیابی و بررسی مجموعه عکس های راه یافته به دور دوم و مرحله نهایی چنان پیش رفت که توانست کاندیداهای دریافت جایزه جشنواره بشریت را تعیین و مشخص کند که در نهایت در میان عکاسان شرکت کننده و همچنین عکاسان ایرانی احسان کمالی عکاس جوان استان خراسان شمالی موفق به کسب جایزه ویژه هیات داوران جشنواره بشریت شد. در بخش جایزه بزرگ عکاسی مستند جشنواره بشریت عادل پازیار متولد مهرماه سال 1363 دانش آموخته کارشناسی عکاسی و خبرنگاری از دانشکده خبر دیگر عکاس ایرانی با مجموعه عکس عاشورا در ایران و محمد گلچین کوهی با مجموعه عکس مدارس کوهستانی ایران جزو کاندیدای های دریافت جایزه بزرگ شدند و  تندیس بخش مستند جشنواره را دریافت کردند ؛ الیسون جناس از برزیل ، تینو سوریانو از اسپانیا ، خلید ریحان از بنگلادش ، آرنولد سیمانجوک از اندونزی ، ماکزیم دونیوک از اوکراین و طیب چایدار از اندوزی شش جایزه بزرگ جشنواره و تندیس جایزه بزرگ را از آن خود کردند . احسان کمالی متولد فروردین ماه سال 1366 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت آی تی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عکاس ایرانی جزو منتخبین در بخش “نامزد ها” با مجموعه عکس ” تلاشی برای حفظ هویت ” بود که توانست علاوه بر تندیس منتخبین این بخش ، جایزه ویژه هیات داوران ، لوح ، تندیس جایزه ویژه هیات داوران جشنواره و مبلغ 500 دلار را کسب کند . دیوید رنجر از اسپانیا ، سوجان سرکار از کشور هند و سرجیو استرو تلو نیز دیگر عکاسانی بودند که در این بخش موفق به کسب جایزه ویژه هیات داوران شدند. آزاد امین رشتی نیز با مجموعه عکس ” دستکاری طبیعت ” و محمد گلچین کوهی متولد فروردین ماه سال 1354 دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته جنگل داری از دانشگاه گیلان از جمله عکاسان ایرانی از استان گیلان با مجموعه های پرتره دانش آموزان و زندگی عشایر تالش در برف ، جزو منتخبین بخش “نمایش” و تندیس بخش نمایش جشنواره را دریافت کردند. مراسم اهدای جوایز و گشایش نمایشگاه عکس‌های برگزیدهٔ این دوسالانهٔ بین‌المللی عکس مستند ، هفته گذشته ، توسط انجمن عکاسان فولکلور چین و با حمایت سازمان یونسکو با حضور برخی از مسئولین و نمایندگان یونسکو و برخی مقامات چین در شهر  تاریخی شانگری لا در استان یوتان این کشور برگزار شد. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس « شهر می خندد » در قم

operator 1057

نمایشگاهی از آثار عکاسی محمدرضا پیمان در قالب عکس هایی اجتماعی با ساختاری خلاق در مواجه با صورت مستند موضوع با عنوان « شهر می خندد » از روز شنبه 11 مهرماه در نگارخانه شهید آوینی شهر قم گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در نمایشگاه عکس « شهر می خندد » تعداد 30قطعه عکس از صاحبان مشاغل و حرف گوناگون با القای طرح نمادین لبخند در یک پرتره محیطی تعریف و تصویر شده و در قالب عکسی در اندازه 50 در 70 سانتیمتر ارایه می شوند. عکاس این نوع ارایه را روایتی جدید در قالب عکاسی از شهر ، مردم شهر و زندگی شهری دانسته و در توضیح عنوان نمایشگاه اعلام کرده است که نمایشگاه عکس « شهر می خندد » ، روایتی واقع گرایانه از مشکلات زندگی در عین امید و خوش بینی به آینده است که نمایش داده شده است. در قاب نخست این نمایشگاه به قلم عکاس آمده است: شهر می خندد روایتی جدیدی در قالب عکاسی از شهر ، مردم شهر و زندگی شهری است. روایتی از تضادها بین افراد، تضاد بین سنین مختلف ، بین مشاغل ، بین انسان هایی با وضعیات جسمانی مختلف. شهر می خندد روایتی واقع گرایانه از مشکلات زندگی در پس ماسک لبخندی بسیار ساده به عنوان کنار آمدن با زندگی و مشکلات آن است. لبخندی که در چهره و ظاهر و لوکیشن قاب عکس ها خود گویای یک تضاد کامل بصری است و اظهار می دارد که امید زنده است ، زندگی جاری است و می توان به سادگی با مشکلات زندگی کنار آمد . محمدرضا پیمان متولد اسفندماه سال 1370 از شیراز و دانش آموخته مقطع کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه است. نمایشگاه عکس « شهر می خندد » ساعت 17 روز شنبه 11 مهرماه گشایش یافته و علاقه مندان می توانند همه روزه تا پایان روز پنجشنبه 16 مهرماه از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 19 از این نمایشگاه دیدن کنند.   نگارخانه شهید آوینی قم در شهر قم ، بلوار جمهوری اسلامی ، نبش کوچه ی بیست و هشتم  واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

ویژه­ نامه­ « ششمین جشنواره­ ملی عکس فیروزه » منتشر شد

operator 1075

ویژه­ نامه­ تخصصی « ششمین جشنواره­ ملی عکس فیروزه » منتشر شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از دبیرخانه ششمین جشنواره عکس فیروزه تبریز ، ویژه ­نامه­ تخصصی « ششمین جشنواره­ ملی عکس فیروزه » به­ سیاق دوره­ های دوم ، سوم و پنجم جشنواره با ارائه­ ی مطالب آموزشی و مرتبط به موضوع جشنواره انتشار یافته است. این ویژه­ نامه در قالب رقعی و در 112 صفحه بر روی کاغذ تحریر ، به مدیر مسئولی کریم متقی و با سردبیری محسن بایرام­ نژاد منتشر شد. مطالب منتشر شده در ویژه­ نامه­ تخصصی « ششمین جشنواره­ ملی عکس فیروزه » : «سخن شهردار تبریز (دکتر صادق نجفی)» ، «سخن مدیرعامل سازمان فرهنگی­ هنری شهرداری تبریز (حسین آذرنیا)» ، در کنار مقالات «مختصر در باب عکاسی مستند (محسن بایرام­ نژاد)» ، «دیالکتیکِ عکس­متن (محبت محبی)» ، «معنای عکس در بستر فرهنگ­ های متفاوت (کریم متقی)» ، «عکاسی مستند و دیالکتیکِ درون/ برون (رضا نیازی)» ، «عکاسی و انتخاب­گری (محسن بایرام­ نژاد)» ، «مستندنگاری یا مستندسازی؟ (مهدی فاضل)» ، «عکاسی نوین خیابانی (محمدامین نادی)» ، «تولد آکادمیک رشته­ ی عکاسی در ایران (محمد ستاری)» ، مطالب انتشار یافته در این ویژه­ نامه­ ی تخصصی هستند. لازم به توضیح است که ویژه­ نامه­ تخصصی «ششمین جشنواره­ ملی عکس فیروزه » در هنگام ثبت­ نام حضوری مدعوین به تمامی عکاسان شرکت­ کننده اهداء خواهد شد. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه گروهی «فرشته های روی زمین» در یزد

operator 1205

نمایشگاهی گروهی از آثار و تجربه های عکاسی هشت تن از جوانان علاقه مند با عنوان نمایشگاه گروهی «فرشته های روی زمین» در یزد از روز شنبه 4 مهرماه جاری در نگارخانه سوره شهر یزد برگزار می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در نمایشگاه گروهی «فرشته های روی زمین» در یزد تعداد 64 قطعه عکس با گرایش مستند در اندازه 40 در 60 سانتیمتر با موضوع زندگی کودکان معلول و ناشنوا به نمایش درمی آید. در این نمایشگاه عکس هایی از نگاه دانشجویان : زیبا کلانتری ، فرناز دهقانی ، سارا جعفری ، راحله دهقان ، مهدیه آخوندی پور ، نسرین منتظری ، منصوره بابایی ، احترام درهمی  به نمایش گذاشته می شود که هر یک با هشت قطعه عکس در این نمایشگاه حاضر شده اند. در متن قاب نخست این نمایشگاه گروهی آمده است: ما در پی به تصویر کشیدن زندگی روزمره و معرفی فرشته های روی زمین که کودکان و نوجوانان معلول و استثنایی هستند بودیم که هر عکاس بر حسب دید و برداشت شخصی خود را در قالب مجموعه عکس ثبت اثر کرده اند. نمایشگاه گروهی «فرشته های روی زمین» در یزد در ساعت 9 صبح روز شنبه 4 مهرماه جاری گشایش یافته و علاقه مندان می توانند همه روزه تا پایان روز پنجشنبه 9 مهرماه از ساعت 9 تا 12 و 17 تا 20 از این عکس ها دیدن کنند. نگارخانه سوره یزد در شهر یزد ، چهارراه فاطمیه ، ابتدای خیابان کاشانی ، کوچه آزادی ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

« ناجیان امید » در نگارخانه بوستان تاکستان

operator 1256

نمایشگاهی از آثار عکاسی امین رحمانی به مناسبت گرامی داشت روز آتش نشانی با عنوان « ناجیان امید » در نگارخانه بوستان تاکستان برگزار می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک 26 قطعه عکس رنگی در اندازه 50 در 70 سانتیمتر ارایه شده در این نمایشگاه سومین نمایشگاه انفرادی عکاس را برای امین رحمانی رقم می زند. فایل عکس های این نمایشگاه که موضوعی متفاوت از نمایشگاه های پیشین امین رحمانی است طی یکسال با حضور در موقعیت های حادثه و عکاسی از عملیات های مختلف آتش نشانان در مهار آتش سوزی شرکت های تولیدی و صنعتی شهرستان تاکستان در استان قزوین ثبت ، انتخاب و ارایه شده اند. در قاب نخست نمایشگاه « ناجیان امید » در نگارخانه بوستان تاکستان به قلم عکاس آمده است: آنگاه که برقی بر چشمان یک مادر ناامید می نشانی و امید را به قلبش باز میگردانی و با دستانی تاول زده از حرم گرما و آتش ، کودک بی گناه را که نجات دادی به آغوش مادر باز می گردانی چه تعبیری برای این جان فشانی و از خود گذشتگی ات می توان یافت ؟ در تنگناها و بلایای طبیعی و گاها سهل انگاری انسانها خودتان را به آب و آتش می زنید تا نفسی دوباره به نا امیدان از زندگی بدهید و این بار خداوند متعال تو را وسیله و نماینده خود قرار داده تا به جان بی رمقان حیات بخشید. ای ناجیان امید! قدم هایتان استوار و پناهتان خدا باشد، ای کسانی که پناه روزهای سخت و تلخ و شیرین ما هستید. امین رحمانی متولد مرداد 1365 شهر تاکستان در استان قزوین از سال 1390 عکاسی رو به صورت خود آموخته آغاز کرده است و با توجه به تجربه عکاسی در شاخه های مستند و خبری سابقه حضور و پشتیبانی در مطبوعات استانی و خبرگزاری های کشوری را دارد. ایشان در حال حاضر عکاس خبرگزاری مهر و آژانس عکس همشهری می باشند. نمایشگاه « ناجیان امید » در نگارخانه بوستان تاکستان به سفارش روابط عمومی شهرداری تاکستان و به مناسبت گرامیداشت روز آتش نشانی و ایمنی برپا خواهد شد که دربرگیرنده 26 قطعه عکس از تلاش و فداکاری و خطرپذیری امدادگران و اتش نشانان را به تصویر کشیده است که در این نمایشگاه برای عموم مردم و مخاطبین علاقه مند به نمایش گذاشته می شود. نمایشگاه عکس « ناجیان امید » در نگارخانه بوستان تاکستان در ساعت 10 صبح روز سه شنبه همزمان با گرامی داشت روز آتش نشانی گشایش یافته و علاقه مندان می توانند همه روزه تا پایان روز جمعه 10 مهرماه جاری از ساعت 0 تا 13 و 16 تا 20 از این عکس ها دیدن کنند. نگارخانه بوستان در استان قزوین ، شهرستان تاکستان ، انتهای خیابان حضرت ولیعصر (عج)، مجتمع فرهنگی و هنری امام علی (ع) واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

عکس های میترا محاسنی در نگارخانه گلستان

operator 1081

نمایشگاهی از آثار و عکس‌های میترا محاسنی با عنوان «از روایت‌های رخشان بنی‌اعتماد» از روز جمعه سوم مهرماه جاری در نگارخانه گلستان گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه تعداد ۲۷ قطعه عکس که یادگار سال‌ها همکاری میترا محاسنی با رخشان بنی‌اعتماد بوده است که در عین سادگی و با دقتی کم نظیر و ارایه ای با کیفیت برای مرور خاطرات دوستان و همکاران به نمایش درآمده اند. بانو میترا محاسنی درباره‌ی این نمایشگاه اعلام کرده بود: «این عکس‌ها و بسیاری دیگر که فعلا مجال دیدنشان نیست، حاصل سال‌ها همکاری من و رخشان است؛ یادگار دوستی‌ها و لذت از کار جمعی و لذت من از کشف و درک لحظاتی که رخشان در همه فیلم‌هایش خلق کرده، قصه آدم‌های فراموش شده و بخت برگشته‌ای که به حاشیه رانده شده‌اند و در مواجهه با پیشامدهای ناگوار تشنه‌ی زندگی‌اند. این نمایشگاه ادای دین من است به فیلمسازی که برای انسان و سینما احترام قائل است.» محاسنی اینگونه ادامه داد که: «نگاتیوها با مرور زمان رنگ می‌بازند و فراموش می‌شوند، این زنگ خطری است برای همه عکاسان و سینماگران ایران که بیشترین آثارشان روی نگاتیو ثبت شده است. نگاتیوها آثار باارزش تاریخی و ملی ما هستند. کوشش کنیم آنها را از شر زمانه نجات دهیم.» میترا محاسنی متولد تهران و دانش‌آموختهٔ رشتهٔ ارتباطات بصری و عکاسی خبری از کالج Sussex انگلستان است. وی از سال ۱۳۵۸ با عکاسی برای نشریات فعالیت عکاسی خود را آغاز کرد ولی به زودی به عنوان عکاس سینمایی مشغول به کار شد و در دوران کاری خود عکاسی فیلم‌ها و سریال‌های معروفی چون سربداران، اجاره‌نشین‌ها، زرد قناری، پردهٔ آخر، برج مینو، زیر پوست شهر، خانه‌ای روی آب، گیلانه و آژانس شیشه‌ای را برعهده داشته است. بانو میترا محاسنی عضو هیات موسس انجمن عکاسان سینمای ایران و برندهٔ سیمرغ بلورین یازدهمین جشنوارهٔ فیلم فجر برای عکاسی فیلم «ناصرالدین‌شاه آکتور سینما» بوده است. داوری مسابقات عکاسی و تالیف کتاب «۲۵ سال عکاسی فیلم در ایران» و همچنین تاسیس و سرپرستی عکسخانهٔ موزهٔ سینمای ایران از دیگر سوابق و فعالیت های ماندگار میترا محاسنی است. این نمایشگاه ساعت 16 روز جمعه 3 مهرماه جاری گشایش یافته و علاقه مندان می توانند همه روزه تا پایان ۸ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این نمایشگاه دیدن کنند. نگارخانه گلستان در تهران، خیابان دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره ۳۴واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

جاذبه های گردشگری کردستان از نگاه اسعد گازرانی

operator 1172

نمایشگاهی از آثار عکاسی « اسعد گازرانی » عکاس کرد زبان خطۀ غرب کشور به مناسبت روز جهانی گردشگری از روز یکشنبه 5 مهرماه سال جاری در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه که عکاس با همکاری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان برگزار می کند ، تعداد 40 قطعه عکس رنگی در اندازه 50 در 70 سانتیمتر از موضوع اکوتوریسم و جاذبه های گردشگری این استان در قالب نمایش معماری (شهری و روستایی) ، کشاورزی ، پوشش اصیل و طبیعت منطقه به نمایش می گذارد. « اسعد گازرانی » متولد اسفندماه سال 1352 و دانش آموخته ی مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی شهر سنندج است.ایشان چندین سال است که مجموعه عکس هایی را با موضوع فرهنگ قومیت کُرد گردآوری کرده و در حال تکمیل آن است. مناسبت روز جهانی گردشگری در تاریخ 5 مهر ماه [ 27 September ]  همه ساله بهانه ای است برای معرفی بنیه های گردشگری استان های گوناگون کشور که در این مناسبت عکاسان نسبت به معرفی جاذبه های گردشگری و پتانسیل های دیداری شهرها و شهرستان های استان خود دست به برگزاری نمایشگاه هایی از این دست اقدام می کنند. این نمایشگاه در ساعت 10 صبح روز یکشنبه 5 مهر ماه گشایش یافته و علاقه مندان می توانند همه روزه تا پایان روز جمعه 10 مهر ماه از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 20 از این نمایشگاه دیدن کنند. نگارخانه ارشاد در استان کردستان ، شهرستان سنندج، خیابان شهدای جنوبی(فرح سابق) ، نبش بوستان شهدا ، سالن انجمن خوشنویسان ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

« رقص باد، بازی آفتاب » در فرهنگسرای نیاوران

operator 956

نمایشگاهی از آثار عکاسی گلریز خانعلی­زاده با عنوان « رقص باد، بازی آفتاب » از عصر روز جمعه 3 مهرماه سال جاری در نگارخانه شماره دو فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران ، در این نمایشگاه 25 قطعه عکس رنگی در اندازه 90  در 60 سانتی متر ، با تمرکز بر ثبت فرم، سایه ها و اشکال ایجاد شده در ماسه بادی­ های کویرهای ایران به تماشای عموم گذارده می­ شوند. در متن معرفی این آثار به ­قلم عکاس آمده است: « تپه­ های شنی یکی از شگفت ­انگیزترین مظاهر طبیعت­ اند، آنچه که در ظاهر تلی از شن و خاک بی­جان است، با وزش هر نسیمی به دور خود می­ پیچد و می رقصد و طرحی نو خلق می­ کند و با درخشش پرتوهای خورشید، لایه به لایه رنگ می­ گیرد و زنده می­ شود. این طرح­ ها و فرم­ ها ، حد و نهایتی ندارند، هر بار که به آنجا قدم بگذارید نقشی تازه در انتظار است … » گلریز خانعلی­زاده دانش آموخته مهندسی رشته شیمی از دانشگاه تهران و هنرجوی دوره های آزاد عکاسی است و تاکنون در چند عنوان نمایشگاه گروهی حضور داشته و این تجربه نخستین نمایشگاه انفرادی وی محسوب می­ شود. این عکس­ها حاصل 2 سال عکاسی از کویرهای ایران از جمله کویر مصر، کویر ورزنه و کویر مرنجاب می­ باشند. نمایشگاه « رقص باد، بازی آفتاب » ساعت 16 روز جمعه 3 مهرماه جاری در نگارخانه شماره دو فرهنگسرای نیاوران گشایش یافته و علاقمندان می­ توانند همه روزه تا پایان روز جمعه 10 مهر از ساعت 10 تا 19 از این نمایشگاه دیدن فرمایند. فرهنگسرای نیاوران در تهران ، خیابان پاسداران، روبه­‌روی بوستان نیاوران واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک  

نخستین جشنواره عکس قاب فیروزه ای اصفهان

operator 1681

دبیرخانه نخستین جشنواره عکس قاب فیروزه ای اصفهان با ارسال متن فراخوان این جشنواره به دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک ، اطلاع رسانی پیرامون موضوع های این جشنواره را به شکل رسمی آغاز کرد. در ابتدای متن این فراخوان آمده است: اصفهان از دیر باز همچون نگینی در قلب دنیا بوده که با امواج تاریخ و گذر زمان ذره ای از درخشش و شکوه خوود را از دست نداده است . فرهنگ غنی و طبیعت زیبایش چنان در هم آمیخته شده که همچون اشعه های خورشید تابان ، زمین را متجلی از فرهنگ ایرانی – اسلامی میدارد. شهری سرزنده و اصیل که نظر هر بازدید کننده ای را به خود جلب می کند. نقشی از جهان با طاق های رنگین کمانی و با زنده رودی مملو از تصاویر شگرف و رنگارنگ. ثبت و مستندسازی تصویری فضاها ، فرهنگ زندگی روزمره مردمان این دیار امریست که از دید صاحب نظران و اهالی هنر نصف جهان است. البته ناگفته نماند که اصفهان نصف جهان نیست ، خود جهان است. در راستای این مهم برآنیم تا با گردهمایی عکاسان سراسر کشور و جهان جشنواره ای به پا داشته،و از شما گرامیان دعوت بداریم تا با حضور صمیمی و پر مهرتان گرمی مضاعفی به کانون این جشنواره اعطاء فرمایید. در متن فراخوان ، هداف از برگزاری این جشنواره را خلق و ثبت اثری متفاوت و زیبا از شهر اصفهان که هر سال به تناسب و بر حسب اقتضا، موضوع ويژه ایی به عنوان موضوع سال انتخاب می شود ، ذکر کرده است. فراخوان نخستین جشنواره عکس قاب فیروزه ای اصفهان در دو بخش اصلی و ویژه معرفی شده و هر یک از بخش ها به این ترتیب تشریح شده اند. بخش اصلی: آزاد . محوریت این بخش بر عکس های زیبا از استان اصفهان  قرار گرفته (معماری، طبیعت، اجتماعی…) و اصلاحات در حد کراپ و  اصلاحات رنگ و نور تا حدی که جنبه اسنادی عکس مخدوش نشده باشد قابل قبول است. محدودیت زمانی نیز در این بخش وجود نخواهد داشت. بخش ویژه: عکس هایی از اصفهان با محوریت رنگ در زندگی روزمره اصفهان ( هر سال به تناسب و بر حسب اقتضا، موضوع ويژه ايي به عنوان موضوع سال انتخاب می گردد.) تنها عکس هایی که در تاریخ 11 مهرماه 94 گرفته شده باشند مورد قبول خواهد بود. علیرضا واقعی عهده دار مسئولیت دبیری و مدیریت نخستین جشنواره عکس قاب فیروزه ای اصفهان است و سعید عرب زاده ، حسین شجاعی منش و سید علی میرعمادی داوری آثار را عهده دار هستند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

آموزش کاربردی تازه ترین نسخه نرم افزار « لایت روم »

admin 3002

دفتر آموزش رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” در جدیدترین دوره آموزش نرم افزارهای مرتبط با عکاسی به آموزش کاربردی جدیدترین نسخه نرم افزار « لایت روم » پرداخته است. عرصه فناوری دیجیتال در گردآوری صنعتی عکس های دیجیتال، میل وافری را در همگان ایجاد کرد تا در این عرصه ذوق و تمایل درونی خود را از پس ویزور دوربین ها به محک تجربه بگذارند. رویه ی دیجیتالی شدن به مثابه عکاسی کردن های پی در پی، تعدد فایل های تولید شده ای را به همراه داشته که در مسیر حفظ، جستجو و بازیابی، ویرایش و نمایش به نظامی جامع، مدیریتی، سازمانی، تخصصی و فراگیر نیازمند شده است. ” پایگاه عکس چیلیک ” در راستای تجهیز کاربران و مشترکین این رسانه، بنا به تشخیص این نیاز از سوی مخاطبین و علاقمندان عکاس، دوره های آموزشی نرم افزار « لایت روم » را با شرایطی ویژه برای علاقمندان به آموزش حضوری در تهران و کارگاه های آموزشی این برنامه را برای عکاسان و علاقمندان خارج از حوزه استان تهران مدون و ارایه نموده است. این دوره در طی 10 جلسه(گروهی) مباحث مقدماتی و تکمیلی را در سرفصل هایی کاربردی برای عکاسان و علاقه مندان در مجموع 25 ساعت آموزش تعریف شده است. نرم افزار « لایت روم » از کاربردی ترین برنامه ها در زمینه نرم افزارهای مرتبط با ویرایش فایل عکس و بایگانی به شمار می رود که شرکت ادوبی آن را متناسب با نیازهای عکاسان دیجیتال طراحی و ارایه نموده و در محیطی با رابط کاربری آسان و به صورت مجتمع امکان ویرایش و پردازش غیر تخریبی عکس ها (به ویژه فرمت Raw) ،نمایش و گرفتن خروجی های مختلف، ایجاد بانک اطلاعاتی وامکان مدیریت بر تعداد انبوهی از فایل های عکس را در حداقل زمان فراهم می نماید. از ویژگی ها و قابلیت های مفید این نرم افزار می توان به سیستم جستجوی بسیار قدرتمند(بر اساس داده هایی چون: کلیدواژه ها، اطلاعات فنی فایل Exif ، برچسب ها، جی پی آر اس و…)، ایجاد مجموعه های صوری، تهیه کپی های مجازی متعدد، ویرایش غیر مخرب، ویرایش گروهی عکس ها، ساخت کتاب عکس در قالب PDF اشاره کرد. مهمترین مباحث مورد طرح در این دوره آموزشی به این ترتیب است: * آشنایی با نرم افزار: در این فصل هنرجو با قابلیت ها و کاربردهای نرم افزار لایت روم آشنا شده و به مباحثی چون: روندکاری نرم افزار و چگونگی ذخیره سازی اطلاعات در کاتالوگ یا فهرست را آموخته و تجربه می کند. * سازماندهی و مدیریت عکس ها: در این فصل هنرجو با نحوه سازماندهی و مدیریت عکس ها آشنا شده و به مباحثی چون: ساخت کاتالوگ، وارد کردن عکس ها به محیط نرم افزار لایت روم، نحوه انتخاب عکس ها و زدن برچسب و اعمال کلیدواژه، تهیه مجموعه های مجازی، نحوه جستجوی عکس، ادغام و استخراج کاتالوگ و … می پردازد. * پردازش و ویرایش تصاویر: در این فصل هنرجو با بخش پردازش و ویرایش نرم افزار لایت روم آشنا شده و عناوینی چون: شناخت جامع فرمتRAW ، شرح و شناخت هیستوگرام، تنظیم ترازسفیدی، تنظیم کلی و پیشرفته روشنایی و کنتراست، کنترل و تنظیم پیشرفته رنگها ( رنگمایه ، اشباع ، درخشندگی )، تهیه عکس سیاه و سفید، پردازش جزئیات تصویر ( نویز و شارپ سازی)، اصلاح خطاهای اپتیک لنز، پردازش گروهی و …را آموزش دیده و با انجام تجربه های کارگاهی این مباحث را به گونه ای اجرایی آموزش می بیند. * تهیه خروجی: این فصل در نهایت آموزش های طراحی شده قرار گرفته تا هنرجو ضمن آشنایی و آموزش نحوه تهیه انواع خروجی بر حسب نیاز آشنا شده و به عناوینی چون: انواع حالت های انتقال عکس به محیط نرم افزاری فتوشاپ، تهیه خروجی با فرمت های گوناگون تصویری jpg , tif , psd , dng آماده سازی عکس برای چاپ پرداخته می شود. مسئولیت آموزش این نرم افزار برعهده ” ابراهیم باقرلو “ می باشد که در طی دوره های آموزشی برگزارشده وبنا بر تشخیص هنرجویان، دارای بالاترین رتبه بازدهی در امر آموزش می باشند. ایشان متولد سال 1357 و دانش آموخته کارشناسی ارتباط تصویری است که از سال 1386 عکاسی را به شکل تخصصی و حرفه ای دنبال کرده و موفقیت هایی در زمینه عکاسی و نرم افزارها به دست آورده است. لازم به ذکر است پس از انجام آزمون های تئوری و کارگاهی پایان دوره، به هنرجویان موفق، گواهی دوره اعطا خواهد شد. علاقمندان ساکن در تهران و سایر متقاضیان جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و اطلاع از نحوه ی ثبت نام، می توانند با شماره های: 88348824 دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” و یا 09122797717 تماس گرفته و ضمن مشورت با کارشناسان آموزشی، نسبت به اعلام حضور و انجام ثبت نام در این دوره اقدام نمایند.   در صورت تمایل به شرکت در این کلاس ها از طریق فرم زیر ثبت نام اولیه خود را انجام دهید.   نام شما (الزامی) آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی) شماره تماس ثابت و همراه (الزامی) پیام (در صورت تمایل )

بنر کتاب عکس

لایت روم