نگاه های برتر تور عکاسی از غار کرفتو

operator 1225

عصر روز پنجشنبه ، 29 مردادماه جاری ، دفتر رسانه  پایگاه عکس چیلیک پذیرای حضور عکاسان و علاقه مندانی بود که با حضورشان نشست نقد و بررسی آثار همسفران را رونق بخشیدند. در این نشست که از ساعت 13 تا 18 به طول انجامید عکاسان ضمن مشاهده عکس های تولید شده در سفر ،  به گفت و گو پرداختند و نقطه نظرات خود را پیرامون آثار به نمایش درامده مطرح کردند. پایان بخش این نشست نظرسنجی پیرامون آثار منتخب به نمایش گذاشته شده بود که پس از بررسی نهایی نگاه های برتر به ترتیبی که به نمایش درآمد، برگزیده شد. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff893a; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff893a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff893a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-11 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 4000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

یادداشت: به بهانه روز عکاس؛ تو کیستی؟

operator 1024

عنوان روز عکاس هم در کشور ما شکل و شیوه ای عجیب دارد. مناسبتی که جهانی می خوانندش و برخی برای داشتن عنوان رکورد نخستین برگزاری جشن این مناسبت ، دست و پا می زنند و برخی به دنبال گنجاندن تصاویرشان در ساخت و نشر نمایه ها هستند و خلاصه اینکه این جماعت بعضی! و برخی! برای خود مشغولیتی فراهم کرده اند. اهالی عکس و دوربین عکاسی برای خود جشن تولد می گیرند و خودشان به خودشان تبریک می گویند و این همه میل و اشتیاق را در پیامک و ارسال های الکترونیکی و شبکه های اجتماعی در جریان می بینی و به سطح واقعی جامعه و روزشمار رسمی کشور که می رسی؛ گویی در خواب بوده ای و تمام آنچه مرور کرده ای توهمی بیش نبوده و تمام این هیجان ها برای همان وهم و خیال بوده است که هزینه شده است. « جاسم غضبانپور » در یادداشتی که فردای این مناسبت وهم انگیز در اختیار پایگاه عکس چیلیک قرار داده است از زاویه ای دیگر این عنوان را مورد بررسی قرار داده است. او عکاسی نام آشناست و در متن نویسی هم چون عکاسی اش می تواند انتخابگر زوایایی نو و بدیع در نگاه به موضوع باشد. یادداشتی به بهانه روز عکاس و با عنوان « توکیستی »؟ تو کیستی؟ یا چیستی؟ تو چند تا جنازه در طول عمرت دیدی؟ و اگه دیدی چندتا از آنها را در یاد داری؟ اگه می خوای به من بگی که شغل من با مرده شور یکی، می گم مرده شور با هیچ یک از مرده هاش انس و الفت نداشته…اگه بگی جنازه باز میگم اونهایی ک من ازشون عکس گرفتم جنازه نبودند بلکه فرشتگان زمینی بودند… دوربین من خیلی جاها حیا کرد وحیا می کنه شب تو خط مقدم تو رو در سنگرش پناه می ده، تا نزدیک سحر برات خاطره تعریف می کنه و چنان ازت پذیرایی می کنه که به یاد لوس کردن های مادرت می افتی. تواز شدت خستگی تو اون همه سرو صدا ی انفجار می خوابی ولی او به نماز شب می ایسته. اون در تمام مدت که برات خاطره تعریف می کرد اگه خوب دقت می کردی می دیدی که گوش ها شو تیز کرده برای شنیدن صدای گلوله هایی که در حال اومدن بودن. از چه نوع اند و به کجا خواهند خورد؟ مرتب بو می کشه که نکنه شیمیایی باشن و هر چند وقت یکبار با دوربین اش می ره بیرون نگاهی می اندازه و حرکات دشمن را زیر نظر می گیره. صبح با صبحانه ای که فکرش نمی کنی، چون گفته بودی چای خوری تو خط مقدم توی قوطی کنسرو آب جوشونده و… چایی که هنوز بعد از چندین سال مزه اش یادت نرفته، اگر می رفت واقعا نامردی بود. تو در حالی که غافل از همه جا هستی، اون هر چندوقت یکبار می ره بیرون با دوربین و کلاش قنداق تاشوش سری می زنه و میآد ولی این بار آخری طولانی شد… صدای انفجار نزدیک بود. دلم ریخت. همه داد میزدند: آهای عکاس بیا، تو که دنبال سوژه بودی، بیا… هنوز در حال شهادت گفتن خون مثل فواره بیرون می زنه ولی اون آنقدر آرومه که نمی تونی باورش کنی… چنان با رضایت داره لبیک می گه که دوربین هم خجالت می کشه بالا بیاد و شاتر بزنه… هنوز چایی توی اون قوطی کنسرو  تمام نشده…   عکاس: شهید بهروز مرادی ، خرمشهر ، سال 1361 لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و لنعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک جاسم غضبانپور فاو دریاچه ماهی

ششمین جشنواره عکس فیروزه تبریز

operator 2472

سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تبریز در تداوم فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود، ششمین جشنواره‌ عکس فیروزه تبریز را برگزار می‌کند. این جشنواره ملی، بر اساس ثبات ساختاری خود، به‌صورت حضوری و در مهر ماه 1394 برگزار خواهد شد. جشنواره در دو بخش عکس و عکس‌نوشت (بر مبنای عکس‌هایی از تبریز قدیم) برگزار می‌شود. موضوعات بخش عکس: الف: زیبایی­های تبریز (نمادها، جاذبه ­­ها، اماکن مذهبی، تاریخی، مترو، دست­آوردهای اخیر شهرداری تبریز، موارد منحصربه­فرد در رابطه با شهر تبریز، اعم از پوشش، فرهنگ، اغذیه و شیوه­های زندگی اقلیمی و اختصاصی شهر تبریز، نماهای داخلی و بیرونی مساجد، تکایا، زیارتگاه‌ها، خانه‌های قدیمی، بناهای تاریخی، معاصر و مدرن شهر تبریز و …) ب: چهره‌ی شهر (برخورد مستند با همه‌ی موارد مرتبط با شهر تبریز از قبیل مناظر، زیبایی‌ها و فضاهای شهری، شهر و شهروند و زندگی شهری، محیط زیست و چشم‌اندازهای شهری، ترافیک، ورزش همگانی، نمودهای شهر سالم و مدیریت شهری و …) ج: پرتره‌ی محیطی (چهره‌ی قشرهای مختلف مردم، تحت شرایط نوری محیط و فضاهای مختلف شهر که در آن قسمت‌هایی از محیط نیز گنجانده شود)- در این بخش (به پاس گرامی­داشت فعالیت‌های فرهنگی دکتر هادی شفائیه) عکس‌های سیاه‌سفید و تمام‌کادر پذیرفته می‌شوند (عکس‌های استودیوئی پذیرفته نمی‌شوند). تذکر: در هرکدام از بخش‌های جشنواره، هرگونه تغییر و دستکاری که بر جنبه‌های استنادی عکس خدشه وارد کند، پذیرفته نیست. امکان تغییرات فقط در حد اصلاح رنگ و نور و برش عکس بوده و در بخش «ج» تغییرات بیش از حدود تعیین شده، پذیرفته نیست. شرکت تمامی عکاسان کشور در این جشنواره آزاد است. عکاسان شرکت‌کننده به مدت پنج روز مهمان سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تبریز خواهند بود. ثبت نام اولیه‌ی اینترنتی از طریق پست الکترونیکی 6thfiroozeh@gmail.com صورت می‌گیرد. ثبت ‌نام اولیه‌ی اینترنتی برای تمامی شرکت‌کنندگان بومی و غیربومی الزامی بوده و جدول زمانی مشخص‌شده به هیچ وجه تمدید نشده و تغییر نخواهد کرد. پس از اتمام مهلت ثبت نام اولیه‌ی اینترنتی، دبیرخانه از میان درخواست‌کنندگان (غیر بومی) شرکت در جشنواره، اسامی 60 نفر از حائزین شرایط حضور در جشنواره را اعلام خواهد کرد. انتخاب عکاسان متقاضی، با توجه به کارنامه‌ی عکاسی متقاضیان، توسط هیأت انتخاب صورت خواهد گرفت. جشنواره از اسکان عکاسان بومی و شرکت‌کنندگان آزاد (غیرمدعو) معذور است. شرکت‌کنندگانی که به‌صورت آزاد شرکت کرده باشند از شرایط رقابتی یکسانی برخوردار هستند. شرکت‌کنندگان ملزم به استفاده از دوربین‌های دیجیتالی می‌باشند. عکس‌های هر بخش در فولدر جداگانه، بر رویDVD، الزاماً با دو فرمت JPEG و RAW ضبط و به دبیرخانه تحویل داده خواهند شد. عکس‌های ترکیبی و دستکاری‌شده، با تشخیص نرم‌افزارهای هوشمند، به‌صورت خودکار از مرحله‌ی داوری حذف خواهند شد (تغییرات فقط در محدوده‌ی اصلاح رنگ و نور و برش عکس [به استثنای بخش«ج»] قابل قبول است. حداکثر تعداد پانزده قطعه عکس (در هر بخش فقط پنج تک‌عکس) توسط عکاس انتخاب و برای شرکت در مرحله‌ی داوری به دبیرخانه تحویل داده خواهند شد. چنانچه فرمت JPEG و RAW یک عکس هم‌خوانی نداشته باشند از مرحله‌ی داوری حذف خواهد شد. عکس‌های بخش‌های «الف» و «ب» می‌توانند به‌صورت رنگی یا سیاه‌سفید ارائه شوند (به استثنای عکس‌های صرفاً سیاه‌سفید بخش«ج»). به هر عکس راه­یافته، به غیر از عکس­های حائز رتبه، مبلغ یک میلیون ریال حق­التألیف پرداخت خواهد شد. تصمیم‌گیری در رابطه با موارد پیش‌بینی‌نشده بر عهده‌ی دبیرخانه می‌باشد. جوایز بخش الف: جوایز این بخش اهدائیِ آقای دکتر نجفی، شهردار محترم تبریز، می­ باشد. نفر اول: تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ سی میلیون ریال نفر دوم: تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ بیست میلیون ریال نفر سوم: تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ پانزده میلیون ریال تقدیر نفر اول: لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال تقدیر نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال جوایز بخش­های «ب» و «ج»: این جوایز برای هر دو بخش به طور جداگانه تعلق می­گیرند. نفر اول: تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ بیست میلیون ریال نفر دوم: تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ پانزده میلیون ریال نفر سوم: تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ ده میلیون ریال تقدیر نفر اول: لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال تقدیر نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال شیوه‌ی ثبت نام و مدارک لازم: ثبت نام اولیه‌ی اینترنتی (برای همه‌ی شرکت‌کننده‌ها الزامی است). حضور در دبیرخانه و ارائه‌ی مدارک لازم جهت انجام امور اداری، کنترل دوربین و کارت‌‌های حافظه، (12 و 13 مهر ماه 1394) پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به‌عنوان حق شرکت (فقط برای عکاسانِ متقاضی غیربومی برگزیده) نحوه‌ی پرداخت مبلغ فوق متعاقباً اعلام خواهد شد. ارائه‌ی اصل و کپی شناسنامه یا کارت ملی توضیح: شرکت‌کنندگان بومی و شرکت‌کنندگان آزاد (غیرمدعو) از پرداخت هزینه‌ی شرکت معاف هستند. کتاب جشنواره، در صورت چاپ، به صاحبان آثار راه‌یافته اهداء خواهد شد. برگزارکننده حق استفاده از عکس‌های پذیرفته‌شده را در رسانه‌های چاپی، مجازی و سایر موارد فرهنگی، با ذکر نام عکاس، برای خود محفوظ می‌دارد و چنانچه درآمدی از این راه حاصل شود، حق‌التألیف صاحب اثر پرداخت خواهد شد. بدیهی است که هیچ یک از عوامل مرتبط با سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تبریز و دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره مجاز به شرکت در جشنواره نیستند. دبیرخانه از پذیرش و اسکان افراد غیرمرتبط با جشنواره معذور خواهد بود. شورای سیاست‌گذاری: حمید قندریز، میرعباس آل‌یاسین، محمدرضا امتنانی، محمدعلی جدیدالاسلام، جواد بهمنش‌راد، حسین جاودانی، مهدی تهرانچی، سروش خیری، رحمان قبه‌زرین، مقصود سامع سردرودی، کریم زینتی، بهزاد پروین‌قدس، فرهاد طالبی چایچی، نادر فارغی، حسن وحدانی، مهدی ابراهیم‌پور، رضا قلی‌زاده، داود خدایی، وحید آقاکرمی، عبدالمجید نجفی هیأت ارزیابی و داوری: دکتر صادق نجفی (شهردار محترم تبریز)، اسعد نقشبندی، مسعود زنده‌روح کرمانی، مهدی مقیم‌نژاد، کریم متقی، فرهاد سلیمانی، میرعباس آل‌یاسین گاه‌شمار بخش عکاسی: ثبت نام اولیه‌ی اینترنتی: از زمان انتشار فراخوان آخرین مهلت ثبت ‌نام اولیه‌ی اینترنتی: ساعت 24 سه­شنبه، 31 شهریور ماه 1394 اعلام اسامی منتخبین غیربومیِ مدعو: شنبه، 4 مهر ماه 1394 ثبت نام حضوری شرکت‌کننده‌های بومی و آزاد: یکشنبه، 12 مهر ماه 1394 ثبت نام حضوری و اسکان شرکت‌کننده‌های غیربومی مدعو: دوشنبه، 13 مهر ماه 1394 شروع عکاسی: پس از ثبت نام حضوری زمان تحویل آثار به دبیرخانه: از ساعت 20 تا 24 چهارشنبه، 15مهر ماه 1394 داوری آثار: پنج­شنبه، 16 مهر ماه 1394 مراسم اختتامیه و اهداء جوایز: جمعه، 17 مهر ماه 1394 علاقه­مندان جهت ثبت نام اولیه، اطلاعات خود را (الزاماً با الفبای فارسی در فایل word به نشانی پست الکترونیکی جشنواره ارسال نمایند. دبیرخانه حداکثر در مدت سه روز، متقاضیان را نسبت به وصول اطلاعات و ثبت نام اولیه، مطلع خواهد کرد. – اطلاعات کامل خود را به ترتیب: نام، نام خانوادگی، میزان تحصیلات و رشته  تحصیلی، سوابق عکاسی، آدرس کامل پستی، شماره‌تلفن تماس و یک قطعه عکس پرسنلی 4*3 سانتیمتر با حجم حداکثر150 کیلوبایت، به نشانی الکترونیکی 6thfiroozeh@gmail.com ارسال نمائید. – برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانید به نشانی الکترونیکی honar.tabriz.ir مراجعه نمایید. فراخوان بخش عکس‌نوشت: ششمین جشنواره‌ عکس فیروزه‌ تبریز در راستای نگاه بدیع و امروزین به چهره‌ی تاریخی و گذشته‌ی شهر تبریز، بخش عکس‌نوشت را، در قالب داستان کوتاه و بر اساس عکس‌های قدیمی از شهر تبریز، به جشنواره افزوده است. ملاحظات و شرایط عمومی بخش عکس‌نوشت: شرکت برای همه‌ی علاقه­مندان (عکاس و نویسنده) آزاد است. موضوع آثار، بر اساس عکس‌هایی از تبریز قدیم، آزاد است. انتخاب عکس‌های قدیمی تبریز (از رسانه‌های مجازی و چاپی) آزاد است. نویسنده، الزاماً، باید به منبع قابل‌دسترس عکس اشاره کند تا سندیت عکس برای دبیرخانه و هیأت داوری محرز گردد. هر نویسنده می‌تواند حداکثر با 3 اثر در بخش عکس‌نوشت شرکت کند. نویسنده در انتخاب عنصر زمان و کاراکتر آزاد است، اما عنصر مکان الزاماً باید به شهر تبریز ارجاع داده شود. تمامی داستان‌های کوتاه باید بر اساس عکس‌هایی از تبریز قدیم بوده و عکس مورد نظر در صفحه‌ی اول داستان گنجانده شده و منبع قابل‌دسترس آن نیز ذکر شود. داستان‌ها باید به‌صورت تایپ‌شده بوده و نباید بیش از 4000 کلمه باشند. کلیه‌ی آثار داستانی باید از لحاظ فرم و قالب هنری، معیارهای داستان کوتاه را داشته باشند. آثار ارسالی نباید قبلاً در مسابقات داستان‌نویسی یا عکس‌نوشت شرکت داده شده باشند. نویسنده در انتخاب تعداد عکس برای خلق داستان آزاد است. دبیرخانه حق ویرایش تمامی آثار راه‌یافته به جشنواره را برای خود محفوظ می‌دارد. کتاب آثار منتخب، در صورت چاپ، به تمامی شرکت‌کننده‌های این بخش ارسال خواهد شد. گاه‌شمار بخش عکس‌نوشت: مهلت دریافت آثار: تا ساعت 24 جمعه، 27 شهریور ماه 1394 اطلاع‌رسانی آثار راه‌یافته: چهارشنبه، 8 مهر ماه 1394 معرفی آثار برگزیده و اهداء جوائز: جمعه، 17 مهر ماه 1394 [همزمان با مراسم اختتامیه‌ی ششمین جشنواره‌ عکس فیروزه‌ تبریز] شیوه‌ی ارسال آثار: هر اثر باید در فایلی جداگانه و در قالب word ارسال گردد. عکس یا عکس‌های انتخاب شده باید در صفحه‌ی اول داستان، و با ذکر منبع قابل‌دسترس، گنجانده شوند. کلیه‌ی آثار باید با فونت B Nazanin 12 ارسال شوند. تمامی صفحات باید شماره‌گذاری شوند. مشخصات زیر باید در انتهای هر اثر و در صفحه‌ای مجزّا، به طور کامل درج شوند: نام اثر – نام و نام خانوادگی صاحب اثر – عکس پرسنلی – تاریخ تولد – آدرس دقیق پستی محل سکونت به همراه کد پستی – شماره‌تلفن تماس – آدرس پست الکترونیکی. – عکس پرسنلی خود را در اندازه‌ی 4*3 سانتیمتر و با حجم حداکثر150 کیلوبایت، به نشانی 6thfiroozeh@gmail.com ارسال نمائید. – برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانید به نشانی الکترونیکی honar.tabriz.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه حداکثر پس از سه روز تاییدیه‌ی وصول آثار را ارسال خواهد کرد (در صورت عدم دریافت تاییدیه‌ی وصول آثار، با دبیرخانه تماس بگیرید – هرگونه اعتراض بعدی پذیرفته نخواهد بود). هیأت ارزیابی و داوری بخش عکس‌نوشت: هیأت انتخاب اولیه: مهدی ابراهیم‌پور، داود خدایی، وحید آقاکرمی هیأت ارزیابی نهایی: رضا قلی‌زاده، مرتضی کربلایی‌لو، عبدالمجید نجفی جوایز: نفر اول: تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ بیست میلیون ریال نفر دوم: تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ پانزده میلیون ریال نفر سوم: تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ ده میلیون ریال تقدیر نفر اول: لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال تقدیر نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال رییس ستاد برگزاری: آذرنیا، مدیرعامل سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تبریز دبیر جشنواره: کریم متقی   نشانی دبیرخانه: تبریز، چای‌کنار، مجتمع تجاری جواهر، پارک مسافر، طبقه‌ی همکف، دبیرخانه‌ی دائمی جشنواره‌ عکس فیروزه‌ تبریز شماره‌ی تماس: 04133337572 تلفاکس: 04133271181   منبع: پایگاه عکس چیلیک

نشست هماهنگی جشنواره عکس بین اللملی گلستانه

operator 836

نشست هماهنگی با عوامل اجرایی جشنواره ملی و دوسالانه بین المللی عکس گلستانه برگزار شد. در این نشست رضازاده مدیر عامل موسسه گلستان علی(ع)، فرامرز عامل بردبار دبیر جشنواره، امیر کمانی دبیر اجرایی و محمد رجایی مدیر اجرایی جشنواره حضور داشتند و به طرح دیدگاه های خود در زمینه مسئولیت های شان پرداختند. به گزارش « پایگاه عکس چیلیک » به نقل از دبیرخانه سومین جشنواره بین المللی عکس گلستانه، در ابتدا این نشست نخست دبیر اجرایی جشنواره گزارشی از نحوۀ ثبت نام و دریافت آثار شرکت کنندگان را برای حاضرین تشریح کرد و در ادامه دیگر عوامل با طرح نظرات و دیدگاه های شان تلاش نمودند تا آخرین وضعیت دبیرخانه را برای مدیریت تشریح کنند. از نکات قابل توجه این گزارش تعداد شرکت کنندگان از خارج از ایران و معرفی سرور سایت جشنواره با ظرفیت و امنیت بالا جهت بارگذاری آثار شرکت کنندگان بود. همچنین بنابر پیشنهاد هیات برگزار کننده در هر بخش جشنواره سه اثر شایسته تقدیر از سوی داوران انتخاب خواهد شد که تا پیش از این تنها جوایز نقدی بر هر بخش در نظر گرفته شده بود. در انتهای این نشست گاه شمار جشنواره نیز با توجه به تغییر زمان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه و انجام داوری که اعلام شده بود پنجشنبه 5 شهریورماه سال جاری خواهد بود، به روزهای سه شنبه 24 شهریور و چهارشنبه 25 شهریورماه تغییر یافت. از دیگر نکات مصوب در این نشست اعلام نتایج به دست آمده جلسه ارزیابی و داوری مسابقه در اول مهر ماه از طریق ارسال به نشانی الکترونیک (ایمیل) عکاسان و اعلام عمومی از طریق انتشار در پایگاه های فعال منتخب در عرصه عکس و عکاسی همچون عکاسی و پایگاه عکس چیلیک خواهد بود. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه « لبخند زندگی » در مهاباد

operator 1246

نمایشگاه « لبخند زندگی » از آثار عکاسی « چیا حسنخالی »  در نگارخانه سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان مهاباد در حال برگزاری است. این نمایشگاه دربرگیرنده تعداد 40 قطعه عکس در اندازه های: 50 در 70 و  100 در 70 سانتیمتر است که در نخستین تجربه نمایشگاهی، عکاس سعی داشته است تا نماهایی از لبخند را در زندگی روزمره انسان ها در موقعیت ها و سنین مختلف با تمرکز بر کودکان و سالمندان ثبت و به نمایش بگذارد.   عکاس در بخشی از قاب ابتدای نمایشگاه آورده است: موضوع عکس های این نماشگاه اغلب پرتره هایی از کودکان و پیران است چرا که باور دارم آنچه در این عکس ها نقطه مشترک معرفی شده است همان لبخند این پرتره ها است که در هر شرایطی می تواند لبخند و شادی و نشاط باعث امید و روحیه شادابی فرد شود. « چیا حسنخالی » متولد سال 1358 از شهرستان مهاباد و دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته عمران از دانشگاه آزاد می باشد و از سال 1391 عکاسی را دنبال می کند. این نمایشگاه از عصر روز شنبه (24 مردادماه) گشایش یافته و تا عصر روز جمعه این هفته (30 امرداد) در دو نوبت صبح از ساعت 9 تا 13 و بعداز ظهر از ساعت 17 تا 21 پذیرای علاقه مندان به حضور و دیدار از آثار مستند است. نگارخانه سازمان تبلیغات در استان آذربایجان غربی، شهرستان مهاباد، خیابان جمهوری اسلامی، کوچه بانک ملی، سازمان تبلیغات اسلامی واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

« انتهای زمین » به استان مرکزی رسید

kharazi 1128

مجموعه منتخب نمایشگاهی « انتهای زمین » در ادامۀ نمایش در استان های کشور به استان مرکزی رسید. نمایشگاه عکس « انتهای زمین » که چندی پیش توسط مدیران و اعضای انجمن های عکاسی در خانه ی هنرمندان ایران افتتاح شد، پس از خانه ی هنرمندان ایران در تهران، نگارخانه کوثر در سازمان صدا و سیما، عازم شهرهای تاکستان، آران وبیدگل، کاشان، شیراز و بوشهر شد و در نهایت به استان مرکزی و شهر اراک رسید. مقصد کنونی آثار منتخب مجموعه « انتهای زمین » با همکاری پایگاه عکس چیلیک و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، نگارخانه فرهنگسرای آیینه شهر اراک تعیین شد تا با نمایش 50 قطعه عکس در اندازه 50 در 70 سانتیمتر از عصر روز سه شنبه 27 مردادماه فضای تعاملی مناسب تری در حوزه نمایش و نقد آثار میان عکاسان شکل گیرد. « مهدی سروری » دبیر فراخوان و نمایشگاه با اظهار رضایت از آنچه در دید و بازدید عکس و مخاطب در نمایشگاه های برگزار شده در شهرهای گوناگون رخ داده است، پویایی و زنده ماندن یک اثر را به نمایش و جذب نگاه های تحلیل گر و مشتاق دانست و گفت: آنچه این نمایشگاه را در ابتدا ایجاد کرد، یک حس متفاوت عشق به طبیعت گرم و خشک بود ولی در ادامه حیات این نمایشگاه و نیاز به پویایی مجموعه آثار، پیامی واضح داشت برای ان دسته از مدیرانی که در کسوت مسئولیت فرهنگی هنری ساعت ها کلمات را صرف حمایت از نیروی جوان و استعدادهای موجود می کنند اما در عمل هیچ بنیه ای را حاضر نیستند که در این راه هزینه کنند. سروری با تکیه بر نظریه « اقتصاد مقاومتی » موقعیت فرهنگ و هنر را با وجود برخی مدیرانی مشغول به خود، از جمله بیمارترین بخش ها دانست و تاکید کرد: در شرایطی که بسیاری از استان ها و شهرهای کشور با وجود توانایی مناسب در برگزاری یک مسابقه حرفه ای از کمترین اعتبار و امکان برگزاری یک رقابت برخوردارند، بعضی مدیران ما یک سخنرانی و یک روبان و قیچی و دقایقی قدم زدن و مصاحبه را ویترین یک هزینه سنگین فرهنگی هنری کرده و عاقبت آثار یک نمایشگاه را پس از این ویترین نمی توانی از ایشان طلب کنی! این در حالی است که چشمان منتظر و نگاه های مستعد در شهرهای 31 استان کشور عطش حضور و مشاهده در برابر آثار همان نمایشگاه های انبارنشین شده را دارند. دبیر نمایشگاه « انتهای زمین » با تقدیر از همکاری سلامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اعلام کرد: شایسته است کمی نسبت به فلسفه « اقتصاد مقامتی » در حوزه فرهنگ و هنر دوباره اندیشی کنیم و این مجال را در اختیار علاقه مندان و عکاسان دیگر استان های کشور قرار دهیم تا با کمترین هزینه و بالاترین مشارکت، بیشترین سطح جذب را در مشاهده و نقد و آموزش برای مخاطب در استان های کشور ایجاد کنیم. لازم به یادآوری است کتاب این مجموعه چندی پیش به چاپ رسید و از طریق « پایگاه تخصصی کتاب عکس » در دسترس و اختیار سایر عکاسان و علاقه مندان قرار گرفت. اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه به این ترتیب معرفی شده است: مریم اسدی، معصومه  اصغری،  مینا  بازوار،  ابراهیم  باقرلو،  فرزانه سادات  بی آزاران،  اکرم  جمعی،  زهره  حسینی جم،  فاطمه  حسینی لاهیجی،  معصومه  حضرتی،  نازیلا  حقیقتی،  نیما  خالدی کیا،  محمدرضا  خرازی،  مهری  راستقدم،  محمدرضا  رحیمی،  محمدرضا  زارع،  مهدیه  زینی اسکویی،  وجیهه  سادات حسینی،  محسن  سلیمی،  روح ا..  سنجرانی،  سپیده  سیرانی،  لادن  شجاع،  ماهرخ  شش بلوکی،  حدیثه  شعبانی،  فاطمه  شیخعلی میرالی،  فریدرضا  صدیقی،  منوچهر  صرامی،  حسین  عصاری آرانی، شجاع الدین  علالدینی شورمستی،  سیدعرفان  علیپور،  ملیحه  فرهادی،  سارا  فیروزی،  آزیتا  قاسمی،  محمد  قدرتی وایقان،  سعید  کاظمی،  مجتبی  محسنی،  مهدی  کاظمی خالدی،  میترا  محمدی،  حجت ا..  محمدی،  مائده  موحد،  سیدصادق  موسوی،  جواد  میرزاپور کلیبر،  سیدایمان  میری،  سمانه  میلانلو،  فاطمه  ندیمی،  سودابه  هارونی، علی  هاشمی،  سیدسجاد  هاشمی،  سمیه  هاشمی،  سیدشهاب الدین  واجدی،  مجید  وفایی. دبیر نمایشگاه عکس « انتهای زمین » گشایش نمایشگاه این آثار را با حضور مدیران و اعضای هیات مدیره انجمن های عکاسی کشور شایسته تقدیر دانست و از بیان صریح اظهارنظر اساتیدی چون: مسعود زنده روح کرمانی، محمدمهدی رحیمیان، سعید دستوری، افشین شاهرودی و کورش ادیم پیرامون تحلیل نگاه های منتشر شده در کتاب اظهار خورسندی کرد. وی با اشاره به اعلام نظر پروفسور پرویز کردوانی، پدر علم کویرشناسی در ادامه متن عکاسان در ابتدای کتاب، این حضور و صراحت و کارشناسی را افتخاری برای عکاسان مجموعه « انتهای زمین » برشمرد. نمایشگاه مذکور در دور آتی نمایش عازم استان های: مازندران، کردستان، خراسان شمالی، قم، البرز، خوزستان و چهارمحال وبختیاری خواهد بود. این نمایشگاه در ساعت 17 روز سه شنبه 27 مردادماه جاری در نگارخانه فرهنگسرای آیینه شهر اراک گشایش یافته و علاقه مندان میتوانند تا پایان روز شنبه 31 مردادماه همه روزه از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 20 از این عکس ها دیدن کنند. نگارخانه آیینه در استان مرکزی، شهر اراک، شهرک شهیدبهشتی، فاز یک، فرهنگسرای آیینه واقع شده است.

« در ستایش آبیدر » در نگارخانه سوره سنندج

operator 1101

نمایشگاهی از آثار عکاسی « مسعود مرادسلیمی » با عنوان « در ستایش آبیدر » از روز یکشنبه 25 مردادماه جاری در نگارخانه سوره در شهر سنندج برگزار می شود. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک “(Chiilick.com) در این نمایشگاه مرادسلیمی تعداد 35 قطعه عکس رنگی را از مناظر و چشم انداز ارتفاع منطقه کوهستانی آبیدر در اندازه 100 در 70 سانتیمتر را به نمایش گذاشته است. عکاس در قاب ابتدای این نمایشگاه آورده است: کوه آبیدر را همه دوست دارند. رفتن به این کوه و لذت ماندن در آن نقل خاطره های قدیم، حال و آینده است آبیدر پنجره ای است در دل هر کس و پنجره هر خانه را که باز کنی آبیدر تابلویی است از هر فصل از کوچه پنجره های قدیمی که عبور کنی در انتهای کوچه آبیدر نشسته است و تو را به خود می خواند من هم دلبسته طبیعت و جلوه های آن کفشم را آماده کردم و دوربینم راتمیز تا بتوانم شاهدی باشم برای این حس مشترک ودر نهایت چاپ کتابی از آبیدر. منتخبی از این راه نیمه را به نمایش گذاشته ام تا در آینده آن را به آخر برسانم. مسعود مرادسلیمی متولد مردادماه سال 1342 در سنندج و دانش آموختۀ مقطع کارشناسی عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر تهران است. وی در حال حاضر در ضمن تدریس در دانشگاه، بر روی موضوع های مختلفی چون معماری سنندج، کوه آبیدر و چهره هنرمندان سنندج و… کار می کند تا نتایج آن را به صورت کتاب تصویری عرضه کند. مطابق با اظهار عکاس، در بر پایی این نمایشگاه شهرداری و حوزه هنری سنندج همکاری داشته اند. این نمایشگاه ساعت 10 روز یکشنبه 25 مردادماه در نگارخانه سوره گشایش یافته و علاقه مندان می توانند تا پایان روز شنبه 31 مردادماه همه روزه از ساعت 10 تا 13 و 17 تا 21 از این آثار دیدن کنند. نگارخانه سوره در استان کردستان، شهر سنندج، سینما بهمن واقع شده است.

تجلیل از جایگاه هنری « میرعباس آل یاسین » در تبریز

operator 724

آئین تجلیل از مقام هنری استاد “میرعباس آل یاسین” در تبریز برگزار می شود. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک ” به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، طی مراسمی از جایگاه هنری استاد پیشکسوت عکاسی آذربایجان ” میرعباس آل یاسین ” تجلیل می شود. “علی محرمی” با اعلام این خبر اظهار داشت: در این آئین که بیست و نهم مردادماه جاری برگزار می شود از پنج دهه فعالیت فرهنگی و هنری اینعکاس نام‌آشنا تجلیل می‌شود. وی افزود: هنر عکاسی با توجه به تاثیرگذاری و ماندگاری نقش مهمی در انتقال میراث فرهنگی و افکار و اندیشه های ارزش مدار به نسل های آتی دارد. محرمی افزود: استاد آل یاسین هنرمندی متعهد است که لحظات ناب و تاثیرگذاری را به تصویر کشیده و آن را در حافظه تاریخ آذربایجان ماندگار کرده است. وی آثار اینعکاس هنرمند را قابل تقدیر دانست و بر لزوم تجلیل از چهره های ماندگار و هنرمندان استان تاکید کرد. میرعباس آل یاسین متولد 1327 شهر اهر بوده و 55 سال است که در زمینه‌ی عکاسی فعالیت می‌کند. ایشان موسس انجمن هنر عکاسی در تبریز بوده و نزدیک به 35 سال است که سابقه تدریس هنر عکاسی در مراکزی چون: انجمن سینمای جوان، دانشگاه آزاد، ‌دانشگاه تبریز، جهاد سازندگی، اداره کار و امور اجتماعی، آموزشگاه هنری بامداد،‌ آموزشگاه هفت هنر و انجمن هنر عکاسی تبریز را در سالها تلاش آموزشی خود داراست. از تالیفات و ترجمه‌های وی می‌توان به “تکنیک و هنرعکاسی”، “لحظه‌های بی‌تکلف” مجموعه عکس‌های استاد شهریار، سه مجموعه کارت پستال،‌ جزوه‌های آموزشعکاسی برای دانشجویان و هنرجویان عکاسی، مجموعه‌یعکس آذربایجان سرزمین زیبایی برای اداره میراث فرهنگی به چهار زبان، بروشورهای متعدد برای میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرد. همچنین چندین اثر از وی همچون نورپردازی پرتره، عکسبرداری ماکرو، آذربایجان سرزمین زیبایی‌ها،‌ آینه آ ب – تو قدر آب می دانی آذربایجان و تن‌ها و تندیس‌ها، نیز در انتظار چاپ هستند. گفتنی‌است میرعباس آل یاسین همچنین در زمینه‌ی هنر تئاتر و فیلم نیز فعالت دارد و ایفای نقش اول در چندین نمایش و فیلم را در کارنامه‌ی فعالیتهای هنری خود دارد. آیین تجلیل از مقام هنری استاد میرعباس آل یاسین بیست و نهم مردادماه سال جاری ساعت 17 در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار می‌شود.     منبع: پایگاه عکس چیلیک

کارگاه تخصصی عکس انزلی برگزار شد+گزارش تصویری

admin 713

کارگاه تخصصی عکس انزلی روز پنجشنبه 15 مردادماه جاری با حضور ” مجید ناگهی ” برگزار شد. كارگاه تخصصی عكس انزلی با حضور 28 عكاس جوان از استان گیلان صبح روز پنجشنبه 15 مرداد و مجید ناگهی (مدرس) صبح روز پنجشنبه 15مرداد در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر انزلی آغاز شد. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک ” به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، صبح روز پنجشنبه 15 مرداد كارگاه تخصصی عكس انزلی با حضور 28 عكاس جوان از استان گیلان(14 عکاس از انزلی، 12 عکاس از لاهیجان، 1 عکاس از رشت و 1 عکاس از تالش) و مجید ناگهی (مدرس) در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر انزلی آغاز شد. بخش آموزش تئوری جلسه با گفتگو پیرامون نگاه مایكل كنا عكاس انگلیسی در مینی مالیست و نمایش فیلمی در این خصوص، آثار مایكل كنا و بررسی آثار و تا 1 بعد از ظهر ادامه داشت. پس از آن بخش اجرایی آموزش ها و تولید عكس آغاز شد. برای این منظور حاضران كارگاه به همراه استاد مجید ناگهی از تالاب انزلی، موزه نیروی دریایی و موج شكن انزلی دیدن كردند و از این مكان ها عكاسی كردند. این برنامه به صورت خودگردان از محل ثبت نام هنرجویان و حمایت مالی سازمان فرهنگی-اجتماعی تدبیر فردای انزلی برگزار می شود. همچنین نمایشگاهی از آثار مایكل كنا در قالب 40 قطعه عکس به مدت یك هفته در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی انزلی برگزار می شود. از دیگر برنامه های اجرا شده در كنار كارگاه عكس انزلی حضور مجید ناگهی در جمع كودكان بی سرپرست” خانه سبزاندیشان وطن” در صبح روز جمعه 16 مردادماه بود. مجید ناگهی با كودكان صحبتی صمیمانه داشته و یك كارگاه آموزشی عكاسی دو ساعته برای آنها برگزار كرد و در ادامه كودكان با گوشی های تلفن همراه به مشق عكاسی مشغول شدند. بنا به پیشنهاد مجید ناگهی پس از بررسی و انتخاب آثار كودكان، نمایشگاهی از آثار این كودكان در خانه سبز اندیشان وطن برپا خواهد شد. منبع خبر: پایگاه عکس چیلیک

سومین اردوی جشنواره عکس گلستانه برگزار شد

admin 726

در آستانه روز خبرنگار سومین اردو جشنواره بین اللملی عکس گلستانه با حضور چند تن از عکاسان سراسر کشور برگزار شد. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک ” به نقل از دبیرخانه عکس گلستانه این اردو از ساعت ده روز جمعه مورخ 16 مردادماه جاری در محل خوابگاه پسران زنده یاد محمدی با عرض خیر مقدم مدیر اجرایی آقای رجایی و آرزوی موفقیت برای عکاسان آغاز شد. سپس عکاسان در محیطی صمیمی بعد بر قراری ارتباط با کودکان این خوابگاه شروع به عکاسی نموده پس ازصرف ناهار در ساعت 14 برای عکاسی به خوابگاه زنده یاد حاج علی اکبر نوغانی و صدیقه تقی زادگان منتقل شده و به ادامه عکاسی مشغول شدند. در نهایت این برنامه یک روزه که تا ساعت 17 به طول انجامید با گرفتن عکس دسته جمعی و خرید هنرمندان از غرفه های صنایع دستی خوابگاه خاتمه یافت. همچنین به گفته امیر کمانی دبیر اجرایی طی تصمیم دبیرخانه جشنواره جوایزی به عنوان تقدیر در بخش خارج از مسابقه برای عکاسانی که در این برنامه شرکت نموده اند در نظر گرفت شد. اسامی عکاسان حاضر در این اردو به این ترتیب معرفی شده است: احمد بلباسی، محسن کابلی، سیدعلی حسینی پور، پرویز گلی زاده، مهدی توحیدی زاده، روح الله صحرایی، پویا بیات، مهرزاد پاکدامن، رضا رادپور، جلال رهبری فاطمه همدانی خمسه، هما نجاریان، مرضیه ایوتین، نازلی عباسی اهوازی.         منبع خبر: پایگاه عکس چیلیک

گزارش اختتامیه جشنواره عکس بازار تاریخی اراک

admin 1086

آیین اختتامیه نخستین جشنواره عکس بازار تاریخی اراک با حضور جمعی از مدیران و مسئولین شهری و استانی عصر روز سه شنبه 13 مردادماه در شهر اراک برگزار شد. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک ” به نقل از دبیرخانه جشنواره، این مراسم ساعت 19 در محل سرای مهر بازار تاریخی شهر اراک برگزار شد و عکاسان و علاقه مندان حضور یافتند تا از زبان مسئولین برگزارکننده شاهد دریافت گزارش ها و نظرات مربوط به این جشنواره باشند. مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی در ابتدای این مراسم گفت: میراث فرهنگی استان با جدیت موضوع ثبت جهانی بازار تاریخی اراک را پیگیری می کند و برگزاری جشنواره ملی عکس بازار اراک در تیرماه سال جاری نیز در همین راستا بود. سید محمد حسینی سه شنبه شب در آیین اختتامیه نمایشگاه عکس تاریخی بازار اراک و مراسم تجلیل از برگزار کنندگان این نمایشگاه اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی با برگزاری جشنواره و نمایشگاه عکس بازار نشان داد که با جدیت تمام به دنبال ثبت جهانی بازار تاریخی اراک است. وی با اشاره به این مساله که بازار اراک، مهم ترین بنای تاریخی استان مرکزی است، اظهار داشت: بازار تاریخی اراک با ویژگی های منحصری به فرد خود، در دهه های گذشته در لیست آثار ملی قرار گرفت و برگزاری جشنواره و نمایشگاه عکس بازار در واقع پلی به سوی جهانی شدن آن است. حسینی افزود: برگزاری این نمایشگاه توانست ماحصل کار هنرمندان عکاس حاضر در جشنواره از سراسر کشور را در معرض دید مردم استان مرکزی و به ویژه کسبه بازار قرار داده و بار دیگر ارزش های نهفته در بازار تاریخی اراک را برای همگان یادآور شود. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: برخی از مسائل در سال های گذشته سبب شد که سایه بی توجهی ها بر بازار تاریخی اراک بیفتد اما در حال حاضر میراث فرهنگی استان مرکزی مهم ترین دغدغه خود را حفظ این بنای مهم تاریخی می داند. حسینی با اشاره به برخی مشکلات موجود در بازار گفت: وجود عناصر زاید، مرمت و بازسازی های خودسرانه و بدون استفاده از نظر کارشناسان میراث فرهنگی، رهاسازی کابل های برق و لوله های گاز و نصب تابلوهای نامتناسب با فضای تاریخی بازار، از مسائل و مشکلات فعلی بازار اراک تلقی می شوند که با رسیدگی به آنها ثبت جهانی بازار در زمان نزدیک تری محقق خواهد شد. عادل عزیزی دبیر جشنواره ملی بازار تاریخی اراک نیز در این مراسم با اشاره به کیفیت بالای این جشنواره افزود: تمامی سایت های خبری و خصوصا سایت های تخصصی عکس نسبت به پوشش خبری این جشنواره اقدام کردند. وی یکی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره را نشان دادن مشکلات و نواقص در کنار زیبایی های بازار عنوان کرد و افزود: امید است با چاپ کتاب جشنواره، زمینه ای برای معرفی دیگر آثار تاریخی استان فراهم شده و جذب گردشگر با قدرت بیشتری در استان انجام شود. عزیزی با اشاره به فعالیت قابل توجه انجمن عکاسان استان جهت برگزاری این جشنواره گفت: این انجمن به عنوان یک تشکل نوپا و توانمند نیازمند کمک و همراهی مسئولان استان در راستای طراحی و اجرای چنین اقداماتی است که این انجمن در صورت برخورداری از حمایت و پشتیبانی های لازم می تواند پروژه های بزرگی را به انجام برساند. وی افزود: 130 اثر منتخب از میان 1900 اثر دریافتی، حاصل دسترنج هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره بود. نمایشگاه آثار برگزیده این جشنواره بلافاصله پس از اختتامیه برگزار و یک هفته نیز تمدید شد. در این مراسم که در سرای مهر بازار اراک با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اراک، فرمانده انتظامی شهرستان اراک، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی و دیگر مسئولان استانی برگزار شد علاوه بر تقدیر از محمدحسین جمالزاده عکاس پیشکسوت استان از عادل عزیزی دبیر جشنواره، محمد اسدی دبیر اجرایی جشنواره، مهری کارخانه به عنوان مسئول دبیرخانه و روابط عمومی جشنواره،آرش صحرانورد مسئول نمایشگاه ها و کارگاه های جشنواره، سمیه انصاری فر مسئول اطلاع رسانی جشنواره و دیگر عوامل اجرایی و نیز سازمان های همکاری کننده در برگزاری جشنواره ملی عکس بازار اراک، تقدیر به عمل آمد. کفتنی است به پاس انتشار فراخوان و پوشش اخبار جشنواره از سایت های تخصصی عکس چیلیک به مدیریت مهدی سروری و سایت آذ فتو به سر دبیری بابک شعبانی با اهدای لوح و تندیس جشنواره تجلیل به عمل آمد. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز در این مراسم با اهدای بن کتاب و لوح تقدیر از گروه اجرایی جشنواره تقدیر کرد.     منبع خبر: پایگاه عکس چیلیک

مهلت شرکت در جشنواره گلستانه تمدید شد

admin 766

مهلت ارسال آثار و شرکت در جشنواره بین المللی عکس گلستانه تمدید شد. طبق اعلام دبیرخانه جشنواره بین اللملی عکس گلستانه باتوجه به در خواست ها و تماس های هنرمندان و مشکل پیش آمده در روز پایانی در سایت ضمن عذر خواهی از تمامی عزیزان اعلام می نماید این جشنواره تا تاریخ 1394/05/30 تمدید میگردد. بدیهی است این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. لذا از هنرمندان عزیز به دلیل حجم بالای شرکت کنندگان تقاضا می شود ارسال اثار خود را به روزهای پایانی موکول ننمایند. گلستانه با ارج گذاری شایسته از همراهان همیشگی، آرزوی ثبت لحظاتی زیبا و سرشار از کامیابی را برای علاقه مندان به هنر عکاسی را دارد.   منبع: پایگاه عکس چیلیک

تسلیت به « مسعود زنده روح کرمانی »+اعلام مجلس ترحیم

admin 889

در کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم که عکاس هنرمند کشورمان ” مسعود زنده روح کرمانی ” همزمان با عصر چهارشنبه، 14 مردادماه در غم از دست دادن پدرشان ” مهدی زنده روح کرمانی ” به سوگ نشسته اند. مسعود زنده روح کرمانی متولد سال 1342 در شهر کرمان و دانش آموخته رشته تولید با گرایش عکاسی از دانشکده صداوسیما است. ایشان از جمله عکاسان فعال در نظام طراحی و اجرای مسابقه هایی داخلی است که با وجود برخورداری از تحصیلات آکادمیک عکاسی، مسئولیت و تجربه عکاسی در محیط هایی چون: ستاد تبلیغات جنگ، سازمان های خبری و واحد عکس صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را داشته و در حال حاضر ریاست انجمن عکاسان ایران را عهده دار است. ” پایگاه عکس چیلیک ” به نمایندگی از طرف مدیریت و اعضای این رسانه، فقدان و درگذشت پدر بزرگوار این عکاس را به محضر همسرشان و خانواده زنده روح تسلیت گفته و از درگاه حضرت پروردگار، صبر و سلامتی برای ایشان و خانواده محترمشان و همچنین مغفرت و آرامش برای روح آن مرحوم، آرزو دارد. ——————————————— روابط عمومی انجمن عکاسان ایران با صدور اطلاعیه ای مراسمی را برای مرحوم ” مهدی زنده روح کرمانی “ پدر عکاس ” مسعود زنده روح کرمانی ” در تهران اطلاع رسانی است که عصر روز پنجشنبه، 22 مردادماه جاری از ساعت 16:45دقیقه تا ساعت 18:15 دقیقه در مسجد الرضا(ع) واقع در خیابان خرمشهر(آپادانا)، خیابان عشقیار، ضلع شمال غربی میدان نیلوفر برگزار می شود. ———————————————- در این ارتباط اعضای هیات مدیره انجمن عکاسان ایران نیز با صدور و ارسال پیامی این فقدان را به محضر این عکاس تسلیت گفته و ابراز همدردی کردند. متن پیام تسلیت ارسالی از سوی اعضای هیات مدیره این انجمن به این شرح است: انا لله و انا الیه راجعون جناب آقای مسعود زنده روح کرمانی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران با تأسف و تأثر اطلاع یافتیم که پدر گرامی شما دار فانی را وداع گفته و فرزندان و خانواده خود را داغدار کرده است، اعضای انجمن عکاسان ایران به خاندان گرامی شما و نزدیکان آن مرحوم صمیمانه تسلیت می‌گویند و علو درجات وی را از خداوند متعال مسألت می‌نمایند. هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران چهاردهم مردادماه نودو چهار منبع: پایگاه عکس چیلیک

عکاسان نخستین دور جشنواره ادواری تعاون معرفی شدند

admin 699

عکاسان راه یافته به دور نخست جشنواره ادواری عکس تعاون معرفی شدند. دبیرخانه جشنواره ادواری عکس و پوستر تعاون با اعلام خبر داوری آثار دور نخست این جشنواره از برگزاری نشست ارزیابی و داوری عکس های دریافتی خبر داد. در این نشست که بعداز ظهر روز دوشنبه 18 خردادماه جاری با دعوت دبیر جشنواره از اعضای گروه داوری و کارشناس مفهومی آثار در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” برگزار شد، کاووس صادقلو ، محمدرضا بهشتی منفرد و منصوره معتمدی به عنوان اعضای گروه داوری و محمد نیک عهد بدون حق رای به عنوان کارشناس مفهومی آثار حضور یافتند و به امر ارزیابی آثار پرداختند. در ابتدای این نشست ابتدا ” محمد نیک عهد ” درباره اهداف برگزارکننده از برگزاری چنین جشنواره ای گفت و در ادامه پس از خوانش مقدمه و مضامین منظور برگزارکننده در فراخوان، اذهان داوران گرامی را به مصداق عینی واژه “تعاون” در عکس ها توجه داد. ” مهدی سروری ” نیز به عنوان دبیر جشنواره بندهایی از ضوابط عمومی و بخش عکس را برای حاضرین خواند و حذف تعدادی از عکس های ارسالی شرکت کنندگان را به دلیل کم توجهی به محتوای مقررات اعلام شده به ویژه بند دوم مقررات عمومی و بند ششم از آیین نامه اختصاصی بخش عکس فراخوان دانست. سپس آثار کارشناسی شده مفهومی، برای داوران نمایش داده شد و در نهایت پس از ساعت ها بحث و بررسی، بنا بر تبادل نظر با کارشناس، داوران با رای و نظر مستقل، تعداد 27 قطعه عکس از 24 عکاس را شایسته حضور در نمایشگاه نخستین دور این جشنواره تشخیص دادند. دبیرخانه جشنواره ادواری عکس تعاون اسامی عکاسان راه یافته به نخستین دور برگزاری را به این ترتیب معرفی کرد: عبدالرضا محسنی، افشین آذریان ، امین رحمانی ، داود کهن ترابی ، فاتح شافعی ، فاطمه سادات حجازی ، هادی کریمی ، جمشید فرجوندفردا ، محمود صادقی ، مازیار اسدی ، محمدرضا رحیمی ، مجتبی محسنی ، نیما مهدی پور ، عمران اشرلو ، پرویز گلی زاده ، پدرام اجتماعی ، پیمان حمیدپور ، پویا بیات ، سعیدرضا مقصودی ، سعید موسوی ، ساسان جوادنیا ، شاهو کریمیان ، شیرین غازی اصفهانی ، سلیمان گلی . دبیرخانه جشنواره تاکید کرد: مطابق با بند چهارم از آیین نامه اختصاصی بخش عکس در فراخوان، راه یافتگان از تاریخ نشر این خبر در رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” حداکثر 72 ساعت زمان دارند تا اصل فایل عکس راه یافته را در فرمت اصلی ترجیحا RAW و سپس JPG به نشانی دبیرخانه ارسال کنند. جشنواره عکس و پوستر تعاون در دومین دور برگزاری خود قرار دارد و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری رسانه های تخصصی عکس و عکاسی به محوریت ” پایگاه عکس چیلیک “(Chiilick.com) اقدام به برگزاری نخستین جشنواره ادواری عکس و پوستر تعاون کرده است. عکاسان و علاقه مندان می توانند جهت دریافت هرگونه اطلاعات تکمیلی و طرح پرسش با شماره دبیرخانه: 88348824 و یا شماره دبیر جشنواره: 09122797717 در ارتباط باشند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نگاه عکاسان همسفر با چیلیک به شالیکاران افتاد

kharazi 907

هفتاد و چهارمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک، از شالیکاران استان مازندران و حومه شهرستان ساری به عکاسی پرداخت. همسفران با هفتاد و چهارمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک(Chiilick.com) طی سفری سه روزه با همکاری و راهنمایی حوزه هنری استان مازندران، در شامگاه چهارشنبه 6 خردادماه جاری عازم شهرستان ساری در استان مازندران شدند تا ضمن دیدار از چشم اندازهای بی بدیل طبیعت، از فعالیت های گروهی شالیکاران، عکاسی کنند. این همسفران در ادامه سفرهای کارگاهی و عکاسی برگزار شده و در پس گذر از نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک در حرکتی شامگاهی سفر عکاسی شان را آغاز کردند و پس از دریافت توضیحات لازم در طول مسیر، با گذشت از مسافتی نزدیک به سیصد کیلومتر راه، نماز صبح خود را در محل اسکان واقع در حاشیه شهر ساری اقامه کردند و پس از صرف صبحانه، برای عکاسی عازم مناطق مقصد شدند. همسفران تورهای عکاسی چیلیک(Chiilick.com) پس از گذر ازنخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک در تازه ترین دور برگزاری سلسله سفرهایی که با هدف آموزش های غیرمستقیم کارگاهی عکاسی و در سایه زندگی گروهی برگزار می شود، موضوع هایی چون: زندگی اهالی، طبیعت ناب، مناظر و چشم انداز ها، چهره های اهالی و نماهایی از تغییرات آب و هوایی در منطقه در برابر دوربین عکاسان قرار گرفت تا در فرصت های برنامه ریزی شده امکان بیشترین بهره برداری تصویری از آنها فراهم باشد. در این سفر از میان تعداد متقاضیان تنها 12 عکاس و علاقه مند موفق به حضور و عکاسی از طبیعت و مناظر منطقه شدند که همسفران در سفری شبانه در شامگاه چهارشنبه 6 خردادماه جاری بار این سفر را به دوش گرفتند تا همزمان با غروب شامگاه جمعه 8 خردادماه که عکاسان به نقطه آغازین حرکت در مقابل دفتر پایگاه عکس چیلیک بازگشتند. مطابق با رسم تمامی تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” مقرر شد تا با مشارکت همسفران فعال (صاحب اثر در گزارش تصویری و عکسهای منتخب)، نشست نقد و بررسی عکس های این تور برگزار شده و عکس ها و نگاه برتر در این نشست بنا بر رای و نظر همسفران و حاضرین علاقه مند مورد معرفی قرار می گیرند. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” پس از نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، معماری و مفهومی افزایش دهند.

نمایشگاه « نگذاریم! خاطره شود… » در مازندران

kharazi 601

به مناسبت آغاز هفته جهانی گرامی داشت محیط زیست(5 June)، نمایشگاهی از آثار عکاسان با عنوان ” نگذاریم! خاطره شود… ” در استان مازندران گشایش می یابد. در این نمایشگاه که به همت عکاسان، حمایت پایگاه عکس چیلیک(Chiilick.com)، همکاری حوزه هنری استان مازندران و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده، تعداد 30 قطعه عکس رنگی با موضوع های زیست محیطی و با تمرکز بر مسائل تنوع زیستی از 25 عکاس به نمایش گذاشته شده است. در قاب نخست این نمایشگاه به قلم “مهدی سروری” دبیر نمایشگاه آمده است: صدها افسوس که به واسطه توسعۀ ناپایدار در کرۀ مسکون، حیات بشر در خطر قهر طبیعت قرار گرفته است و امروز بسیاری از تصاویری که نسل های گذشته از طبیعت در ذهن دارند، برای ما غریب است وتنها می توانیم آنها را در عکس ها سراغ بگیریم. زیبایی چشم اندازهای طبیعی به عنوان سرمایه ای حیاتی برای بشر، متاسفانه! به دلیل منفعت طلبی ها، ضعف مدیریت وغفلت ها از دست رفته است که باید از اکنون با تمام توان در مقابل این سوءاستفاده ها ایستاد تا مباد مصداق این آیۀ شریفه باشیم: ظهرالفساد فی البر و البحر … به سبب آنچه دست های مردم فراهم آورده فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا بعضی از آنچه را که کرده اند به آنان بچشاند باشد که بازگردند (آیه41، سوره روم) اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه به این ترتیب معرفی شده است: آزیتا قاسمی، عمار آزادانی، محمدرضا(امید) آقائی، سمانه(مروارید) ابراهیمیان، مینا بازوار، ابراهیم باقرلو، اکرم جمعی، فاطمه(رامش) حسینی لاهیجی، نیما خالدی کیا، محمدرضا خرازی، فرخ خسروپناه، مهدی سروری، شجاع الدین علاالدینی شورمستی، مهدی کاظمی خالدی، مجتبی محسنی، میترا محمدی، سیدصادق موسوی، ایمان میری، مهری راستقدم، امیر شهرابی، فرخ خسروپناه، میران مباشری، سیدسجاد هاشمی، نیما خالدی کیا و فاطمه ندیمی. دبیر این نمایشگاه تلاش دارد تا ضمن هماهنگی و همکاری متقابل با مدیران و مسئولین روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست استان های سراسر کشور، این نمایشگاه را به تمامی مراکز متقاضی ارسال کرده و به نمایش بگذارد. این نمایشگاه ساعت 10 صبح روز شنبه 16 خردادماه در نگارخانه سوره شهر ساری گشایش یافته و علاقه مندان می توانند تا پایان روز سه شنبه 26 خردادماه جاری از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 15 و 17 تا 20 و پنجشنبه ها از ساعت 9 تا 14 از این نمایشگاه دیدن کنند. نگارخانه سوره در استان مازندران، شهر ساری، میدان امام، بلوار دانشگاه، حوزه هنری واقع شده است.  

طرح یک پرسش از سعید دستوری درباره یک عکس

kharazi 767

چندی پیش خبر چاپ و رونمایی از کتابی در برخی سایت ها پخش شد که ” عشق و جنگ ” نام دارد. کتاب دربرگیرنده شعرهای افشین شاهرودی است که همگان او را به عنوان عکاس، منتتقد و مدیرمسئول فصلنامه عکاسی خلاق می شناسند وعکس روی جلد کتاب که همراه خبر آمده بود پرتره ی معنادار از چهره شاعر را در برابر مخاطب قرار می داد. در پی طرح پرسش مخاطبین ” پایگاه عکس چیلیک ” مبنی بر چرایی عدم درج خبر و گزارش مراسم رونمایی، دلایل آن برای ایشان مطرح شد ولی تکرار یک پرسش از سوی اذهان عکاس و علاقه مند از چندین استان، همکاران رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” را واداشت که تسلط و تجربه در خلق عکس روی جلد کتاب را به وضوح ببینند و نخواهند که ساده از این رویداد ساخته و پرداخته شده عبور کنند. عکس روی جلد در مقایسه ای ساده با سایر عکس های بکار گرفته شده در مسیر چاپ و نشر، قدرت معنایی بالایی دارد. اثبات این ادعا بهانه ای شد تا با عکاس این اثر گفت وگویی کوتاه داشته باشیم تا نظر عکاس ضمن احترام به ایشان، جوابگوی پرسش متقاضیان باشد. با مراجعه به کتاب و ملاحظه شناسنامه آن دریافتیم کهعکس روی جلد از عکاسی شناخته شده به نام سعید دستوری است. استاد ” سعید دستوری ” در عرصۀ نورشناسی و نورپردازی و عکاسی فضای داخلی و عکاسی از چهره و نمود شخصیت در عکس، صاحب نام است و همین نام بخشی از پرسش را به پاسخ رساند ولی در گفت وگویی با ایشان در مورد چگونگی ساختار و چیدمان این عکس جویا شدیم. از ایشان درباره ایده نخستین و چگونگی چیدمان و حس عکاس و رضایتمندی از آنچه تصویر شده بود پرسیدیم و پاسخ دادند: قبل از عکاسی برای جلد کتاب آخرین کتاب شعرهای دیداری افشین شاهرودی بنام عشق و جنگ تعدادی از شعرها را خوانده و شعرخوانی برخی از شعرهای شاعر را شنیده بودم. عشق را کاملا زمینی و تنانه و جنگ را نه درونی و شخصی مانند جنگیدن با هوای نفس که کاملا واقعی و فراگیر و دقیقا چیزی که از واژه جنگ به ذهن متبادر می شود یافتم. عشق از این نوع، خواستن و ارادی و جنگ به این شکل معمولا ناخواسته، از روی جبر، تحمیلی و ناگزیر است. من نه اشعار شاعر بلکه دلم می خواست عنوان کتاب را عکاسی کنم. هرچند نشان دادن تضاد میان عشق و جنگ در تصویریکه بیشتر حرفم را با نور می زنم برایم راحت است اما پیشنهاد دو رنگ بودن زمینه پشت (سیاه و سفید) را که می تواند القاء کننده تضاد میان عشق و جنگ باشد را از شاعر کتاب پذیرفتم، اجرای سختی در استودیو و با نورپردازی دارد که علیرغم آن به سیاه و سفید مطلق رسیدم. اینسان که شاهرودی دستش را جلوی دهانش گرفته در بیان شخصیتی پرتره تداعی گر تردید است، این را من لازم داشتم، بارها تکرار شد که حالت تردید و سؤال در چهره شاهرودی کاملا نمایان باشد (این پرسش و تردید که با توجه به تضاد غیرقابل انکار میان عشق و جنگ، در حال، زمان انتخاب کدام است؟) نگاه از بالای عینک نیز در پرتره بیان شخصیتی سهیم کردن مخاطب در این پرسش است چرا که با این حرکت نگاه از دوربین وعکاس فراتر می رود.با درک من، انتخاب مورد تمایل شاهرودی یقینا عشق است برای همین تصویر محو همسرش (مرضیه خورسند) را در پس زمینه دارد اما واقعیت جنگ هم به شکلی قوی وجود دارد چیزی که شاعر را در انتخاب مردد می کند. نور پردازی چهره نیز القا کننده حالت سؤال و تردید است چرا که ما با نورهای نرم (soft) و تند و تیز (Harsh) در چهره شاعر مواجه هستیم. دوست داشتم در مراسم رونمایی کتاب به این مطلب می پرداختم. نام عکاس در شناسنامه کتاب درج شده مسلما با دلیلی منطقی بخشی برای اشاره به نام عکاس جلد کتاب و صحبت هایش پیش بینی نشده بود. گفت وگویمان که به پایان رسید، از ایشان اجازه خواستیم که اگر در این باره پرسش های دیگری مطرح شد مجالی فراهم کنند تا در شرحی تفصیلی به پاسخ در برابر دیگر پرسش ها بپردازیم. از سعید دستوری به واسطه شکیبایی و احترام به صاحبان پرسش ها قدردانی کردیم و باز هم برای این مرد با اخلاق، آرزوی سلامتی و سعی بیشتری در عرصه آموزش عکاسی پرتره نمودیم.  

نگارخانه چیلیک میزبان آثار جشنواره عکس سلامت

kharazi 577

نگارخانه چیلیک در تازه ترین دور از نمایشگاه های خود میزبان آثار عکاسان نخستین جشنواره ملی عکس سلامت نیشابور شد. نودوهفتمین دوره از سلسله نمایشگاه های عکس در نگارخانه چیلیک(ChiilickGallery.com) با هماهنگی انجام گرفته با دبیرخانه ” نخستین جشنواره ملی عکس سلامت نیشابور “، دوره جدید این نمایشگاه را به نمایش عکس های آثار برتر از نگاه هیات داوران این جشنواره متشکل از:اسماعیل عباسی، شادی قدیریان، محمدرضا چای فروش، کیارنگ علایی  و نعما محمدیان روشن اختصاص داد. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک ” (Chiilick.com) مخاطب نگارخانه چیلیک در این دوره از نمایشگاه تعداد 70 قطعه عکس رنگی و سیاه سفید را از 48 عکاس راه یافته به مرحله نهایی این فراخوان مشاهده خواهند کرد. “نخستین جشنواره ملی عکس سلامت ” نخستین دوره برگزاری خود را به مرکزیت شهر نیشابور در استان خراسان رضوی برگزار کرد. اسامی عکاسان صاحب اثر در بخش نهایی این جشنواره به این ترتیب معرفی شده است: شایان جوان خوشدل، حسین ساکی، مهدی عباسی، سروش جوادیان، مختار حسین زاده، جاوید تفضلی، حامد نصرآبادیان، عمار رحمانی، صابر قاضی، جلال شمس آذران، علی حامد حق دوست، آرزو حاجی قاسمی ازغندی، نسترن فرجاد پزشک، شادی آفرین آرش، میلاد حدادیان، امید شکری، احسان کمالی، اردلان حسنعلی زاده، عطا رنجبر زیدانلو، فیاض بهپور، جاوید خدمتی، نعمت الله معینی امین، محمود حیطه، سیدعلی حسینی فر، سیدرضا مهری، دانیال خدایی، میلاد اسماعیلی شوشتری، مازن هواشم، میلاد معصومی، جلیل حصاری، سیدمجتبی مظلوم زاده، داود عامری، هادی آذرپور، مهدی هنرجویان، مجتبی اسماعیل زاد، جمشید فرجوند فردا، حمیدرضا مجیدی، محمدعلی مریزاد، محترم صدر الذاکرین، آرش محرمی، فاطمه سلجوقی، مهران مافی بردبار، بهمن شهبازی، ابراهیم علی پور، ایمان حامی خواه، سیدحسن فتاحیان، امیر عنایتی، محمد صفرپور. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان نیشابور متولی برگزاری این جشنواره و مرتضی امین الرعایایی عهده دار مسئولیت دبیری این جشنواره می باشد.   از جمله نتایج مسابقه های معتبر و مطرح شده در این نگارخانه هم می توان به: بخش جنبی و اصلی دومین جشنواره فیروزه، مسابقه عکس طهران 86، جشنواره ملی عکس رضوی، نخستین جشنواره دانشگاه آزاد، جوانان عصر ما، جشنواره عکس نان، بخش جنبی جشنواره مطبوعات(16)، جشنواره گرانتر از طلا، ششمین جشنواره هنری آب،چهارمین دوره مسابقه تجلی عاشورا و فجر، جشنواره کوهستان بینالود، دومین دوره مسابقه عکاسی از سفره افطار، دومین جشنواره گرانتر از طلا، مسابقه فرش دستباف، دومین سوگواره قاب خالی خورشید، نخستین جشنواره شکوه حماسه، دومین مسابقه فرش دستباف ایران،نخستین جشنواره گلستانه، نخستین جشنواره ایران شناسی، جشنواره محیط زیست مازندران، جشنواره تعاون، نخستین نمایشگاه صنعت اسب،سومین نمایشگاه صنعت نان، سومین جشنواره ملی زمان، جشنواره راه و بی راه، مسابقه عکس تهران 90، آثار گروهی عکاسان تئاتر، دومین جشنواره گلستانه، جشنواره شهر آسمان، چهارمین جشنواره عکس زمان، جشنواره عکس شهریار، جشنواره عکس پیرتاکستان، دومین جشنواره ایران شناسی، جشنواره سراسری قاب امن، مسابقه عکس گلستان، دومین سوگواره نگاه سرخ، جشنواره تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک،شمیم بهار، پنجمین جشنواره عکس زمان، نمایشگاه سالانه عکاسان مطبوعات، جشنواره سراسری نگاه نو، دومین جشنواره شهریار، جشنوارهعکس گیا و زیا، نگذاریم! خاطره شود…، چهارمین جشنواره ایران شناسی، سومین سوگواره قاب خالی خورشید، نخستین جشنواره ملی عکسسلامت نیشابور و … اشاره کرد. نگارخانه چیلیک با وجود امکاناتی چون: توضیح نمایشگاه، قاب اول، معرفی هنرمند، شرایط فروش عکس، دفتر نظرسنجی، ارتباط با هنرمند و … تاکنون در میان نمایشگاه های انفرادی و گروهی خود میزبان آثار بیش از نهصد تن از عکاسان سراسر ایران بوده است. علاقمندان به دیدار از عکس های نمایشگاه “نخستین جشنواره ملی عکس سلامت نیشابور” می توانند همزمان با گشایش این نمایشگاه به نشانی: www.ChiilickGallery.com مراجعه نمایند و تا تاریخ 16 تیرماه سال 1394 در بخش روزشمار و از آن تاریخ به بعد در بخش بایگانی، بیننده مجموعه آثار عکاسان این نگارخانه باشند. نگارخانه چیلیک در دور آتی نمایشگاه خود میزبان دومین نمایشگاه عکاسان حامی محیط زیست با عنوان ” تنوع زیستی، شریان زندگی “خواهد بود.  

گزارش اختتامیه دومین جشنواره عکس راه و بی راه

admin 560

دبیرخانه دومین جشنواره سراسری عکس راه و بی راه با اعلام اسامی عکاسان برگزیده این دوره به کار خود پایان داد. به گزارش دبیرخانه دومین جشنواره سراسری عکس راه و بی راه، آیین اختتامیه این ج …

بنر کتاب عکس

لایت روم