شعفی زاده حمید

حمید شعفی زاده | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 1087

نام: حمید نام خانوادگی : شعفی زاده تاریخ تولد: 1355/8/5     بیوگرافی: متولد ١٣٥٥ فارغ التحصیل رشته صنایع دستی.   سوابق اجرایی وهنری: • عضو انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد • عضو گروه عکاسان سبز مشهد #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-11 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'fast', slideshow: 2000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

شریفی نسب شهروز

شهروز شریفی نسب | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 1112

نام: شهروز نام خانوادگی : شریفی نسب تاریخ تولد: 1354/4/20     بیوگرافی: در مورد کودکي و نوجواني فقط مي تونم بگم که به فوتبال و رويا گذشت، راستش مي خواستم بهترين فوتباليست دنيا بشم ولي به خاطر يه ضربه تو يه بازي فوتبال مجبور شدم واسه هميشه فوتبال رو کنار بذارم و من موندم و روياهام. درسم خوب نبود ،نه از اين بابت که تنبل بودم ،به خاطر اين که ذهنم جايي ديگه بود . بيشتر از کتابهاي مدرسه عطش خوندن کتابهاي بابام رو داشتم. کتاب خونه پدرم تنها جاي آروم دنيا بود که مي تونستم خودم رو توش غرق کنم،حتي اگه هيچ کدومشون رو نمي فهميدم. ندانستگي کتابهاي پدرم بهم کمک کرد تا غوطه خوردن تو ندانستگي ها رو به اعتياد دانستگي ترجيح بدم. به اين که عادت نکنم هميشه از يه راه به خونه برم،از يه راه جمع و تفريق کنم و از يه راه آدمهارو بشناسم؛آدمهايي که برام به اندازه يه اقيانوس پر راز و رمزند… از عالم کودکي هام يه قطعه شعر بيشتر برام به يادگار نمونده که حاصل پرسه هاي بي توقعه در قفسه هاي ساکت کتابخونه پدرم: در ميان طوفان هم پيمان با قايقرانها گذشته از جان بايد بگذشت از طوفانها به نيمه شبها دارم با يارم پيمانها که بر فروزم آتشها در کوهستانها شب سياه سفر کنم ز تيره ره گذر کنم… روزگار گذشت و من در دانشگاه ،رشته سخت افزار قبول شدم ولي هيچ وقت نتونستم با رشتم ارتباط برقرار کنم.بعدشم که رفتم دنبال کار.از کار کردن تو بازار تا رفتن تو کار سهام و بورس… با اينکه سعي خودم رو مي کردم ولي هيچ وقت نتونستم از کارم لذت ببرم،راضيم نمي کرد مثل زماني که کودک بودم و مدرسه ارضام نمي کرد. ولي ماجرا اين دفعه با کودکي هام يه فرق اساسي داشت ،ديگه کتابخونه اي نبود تا من در آرامشش خودم رو فراموش کنم .ديگه بزرگ شده بودم و کتا بخونه پدرم کوچک. به يه چيز تازه نياز داشتم ؛به چيزي که هيچ وقت کوچيک نشه و من بتونم ندانسته هاي مشترک بشري رو توش جستجو کنم.يه جايي نياز داشتم که دورم کنه از چيزي که هستم،تا نزديک بشم به اون چيزي که بايد باشم. در هر صورت چيزي در اعماق وجودم مي گفت : شهروز اينا کار تو نيست. هر کسي را بهر کاري ساختند… من از هستي عقب بودم و چيزي که مي تونست من رو به اون نزديک کنه حرکت به سوي دغدغه هام بود.نگاههاي معصو مانه مادرم و نگرانيهاي پدرم ،حرکت مرا به سوي هستي که آغوشش هميشه بازه سريعتر مي کرد. آينده يک راه پيش رويم گذاشت ؛ راهي که فقط در آن مي توانستم به دنبال هستي بدوم،راحت تر از حتي زمان کودکي ام. سفر،عکس و ديگر هيچ… بعد از گذراندن تحصيلات مقدماتي در زمينه عکاسي ،به سفر رفتم و در هر نقطه اي که ايستادم احساس کردم در همين نقطه به دنيا آمده ام. نقطه اي که براي همه بشريت بود ولي عده محدودي آن را براي خود مي خواستند. دوربين چشم سوم من بود براي ديدن هستي که از من مي گريخت و من چون کودکي پا برهنه با اشتياق به دنبالش دوان بودم. هدف از معرفي خودم سنگين کردن ذهن شما به اندازه يک نفر نيست ؛دادن اميد است براي گفتن: همان چيزي باش که مي خواهي… عصاره آن چيزي که از هستي آموختم ،اين بيت از مولا ناي بزرگ است: آب کم جو تشنگي آور به دست تا که آب جوشد از بالا و پست.   سوابق اجرایی وهنری: • تقدیر از مجموعه عکس “برف” در مسابقه عکس کاوه گلستان- 1384 • برگزاری نمایشگاه عکس از منطقه مرزی کردستان با عنوان “آوای کوهستان” ویژه دانشجویان رشته های مردم شناسی و جامعه شناسی در دانشگاه تهران. • برگزاری نمایشگاه عکس مرزنشینان کرد در سنندج . • برگزاری نمایشگاه عکس در همایش 70 سال مردم شناسی – کرمان • کسب رتبه دوم در ششمین جشنواره هنری آب، تهران، اردی بهشت ماه 1389 #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

شجاعی طباطبائی سید مسعود

سید مسعود شجاعی طباطبائی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 765

نام: سید مسعود نام خانوادگی : شجاعی طباطبائی تاریخ تولد: 1342/12/13     بیوگرافی: متولد تهران دانش آموخته رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دارای مدرک کارشناسی ارشد ارتباط تصویری از دانشکده تربیت مدرس       سوابق اجرایی وهنری: • در طول جنگ با روایت فتح و سپاه همکاری داشتم. • چاپ آثار عکاسی عملیات کربلای یک و منطقه مهران، در دومین جلد از سلسله کتاب های قاب های ماندگار، تابستان 1388، تهران، انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس • دبیر کل هنرهای تجسمی جشنواره ملی جوان ایرانی، بهار 1389 • مدیر خانه کاریکاتور ایران و مدیر مسئول نشریه کیهان کاریکاتور، سردبیر نشریه ایران کاریکاتور، مدیر بخش لاتین سایت ایران کارتون، مسئول گروه کاریکاتور حوزه هنری • طراح و برنامه ریز اولین جشنواره کارتون بین المللی Greekartoon در سال 1385 در یونان • کسب جوایز متعدد از جشنواره ها و مسابقات داخلی، و بین المللی کاریکاتور • عضو هیات داوران جشنواره های بین المللی کارتون ایران، ترکیه، چین، کوبا، یونان، سوریه و … • دبیر بخش آسیا-فصلنامه کمیک جهانی-پنسیلوانیا-آمریکا(به مدیریت دکتر جان ا.لنت) • عضو کمیته بین المللی انجمن کمیک و انیمیشن آسیای میانه-درکسل آمریکا • عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی کارتون نصرالدین هوجا در سال 1378در ترکیه • عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی کارتون سن آنتونیو کوبا در سال 1380 • عضو هیئت داوران جشنواره کارتون بین المللی پکن در سال 1383 چین • عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی کارتون معضلات شهری در سال 1383 تهران • عضو هیئت داوران جشنواره کارتون بین المللی Aydin Doganترکیه در سال 1384 • عضو هیئت داوران جشنواره کارتون بین المللی Greekartoon در سال 1385 در یونان • عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی کارتون سیریا کارتون در سال 1386 سوریه • عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی کارتون fcwfcwدر سال 1386 چین • عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی کارتون China Guangxi در سال 1386 چین • دبیر 5مین، 7مین ، 8مین و 9مین جشنواره بین المللی کاریکاتور تهران • عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی کارتون China Guangxi در سال 1387 چین • عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی کارتون TV ETHNOS CARTOON AWARDدر سال 1387 یونان • عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی کارتون The 2nd International Manisa Mesir Cartoon Contestدر سال 1387 ترکیه • عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی کارتون چین Magic Cartoon در سال 1388 • عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی کارتون سی و ششمین مسابقه پیراسیکابا در برزیل 1388 • عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی کارتون اولین دوره بل هوریزونته در برزیل 1388 • برنده جایزه دوم مسابقه بین المللی کارتون ابرار در سال 1372 • برنده جایزه سوم مسابقه بین المللی کارتون لیتوانی در سال 1372 • برنده جایزه ویژه مسابقه بین المللی کارتون آیدین دوغان ترکیه در سال 1376 • برنده جایزه اول جشنواره مطبوعات در سال 1374 • برنده جایزه اول طراحی جلد مجلات در سال 1375 • برنده لوح افتخار از جشنواره کارتونت از فانو فانی ایتالیا در سال 1380 • برنده جایزه ویژه از مسابقه بین المللی کارتون چین در سال 1384 • برنده جایزه اول مسابقه بین المللی کارتون سوریه در سال 1385 • برنده مدال نقره مسابقه بین المللی المپیک چین در سال 1386 #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-14.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

شب خیز کمال

کمال شب خیز | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 2737

نام: کمال نام خانوادگی : شب خیز تاریخ تولد: 1349/3/22 وب سایت: www.shabkhiz.net     سوابق اجرایی وهنری: • هنر جوی دوره یکساله فیلمسازی وعکاسی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر تبریز سال 1365 • موسس انجمن هنرعکاسی استان آ-ش و دو دوره عضو هیت مدیره انجمن در سال 1380-1386 • کارشناس اداره امورسینمای وسمعی وبصری اداره فرهنگ و ارشاد استان آ-ش • مدرس عکاسی دانشگاه هنراسلامی تبریز-پیام نور-علمی کاربردی وهنرستانهای هنری از سال 1380 • عکاسی از مناظر وطبیعت ودیدنهای آذربایجان شرقی وغربی واردبیل وآستارا و ارائه در کتب –کارت پستال وپوسترو تقویم……از 1371 • عکاسی کتاب اماکن مذهبی استان (سازمان ایران شناسی سال 1388)- همکاری با سازمان جهانگردی استان • برپای نزدیک به 80نمایشگاه گروهی وانفرادی در ایران و ترکیه • دریافت ده ها جوایز و دیپلم افتخار و شرکت در مسابقات و کنفرانس های عکاسی در ایران، ترکیه و باکو #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-15.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

شاهرودی افشین

افشین شاهرودی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 3617

نام: افشین نام خانوادگی: شاهرودی تاریخ تولد: 1329/7/16     بیوگرافی: متولد شهر دامغان تحصیلات ابتدایی را در دامغان و دبیرستان و دانشگاه را در تهران گذراند . وی در رشته ارتباط تصویری از دانشگاه هنر فارغ التحصیل شده و در زمینه های مختلف عکاسی صاحب تجربه است . در گروههای داوری بسیاری از نمایشگاه ها و مسابقات معتبر عکاسی ایران در بیست سال گذشته حضوری فعال و موثر داشته و مدتی نیز در دانشگاه ها و مجامع فرهنگی به تدریس این رشته پرداخته است . وی علاوه بر عکاسی، مقالات بسیاری نیز در خصوص نقد، بررسی و تحلیل عکس نگاشته که در نشریات تخصصی و فرهنگی، چاپ و منتشر شده است . در حال حاضر نیز بعنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه عکاسی خلاق این نشریه را منتشر می کند و علاوه بر آن کار تدریس را نیز ادامه می دهد .   سوابق اجرایی و هنری: • برگزاری هفت دوره نمایشگاه انفرادی در کشورهای:ایران، فرانسه و آلمان. • شرکت در بیش از چهل دوره نمایشگاه گروهی در سطح ملی و بین المللی. مجموعه کتاب های زیر آثار اوست: • “عکسها”، مجموعه عکس ، سال 1360 ، تهران ، عکاس. 1381، تهران ، نشر همراز. • “پنجاه وپنج عکس”، مجموعه عکس ، سال 1369 ، تهران ، انتشارات دنیای مادر. • ” آرتور روتشتاین”، مجموعه مقالاتی درباره عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی برای مطبوعات ، ترجمه ، سال 1369 ،تهران، روزنامه اطلاعات. • “خاطرات من و چاه و باغچه”، مجموعه شعرهای دیداری ، سال 1376 ، تهران، نشر آرست. • “از زمان جنون”، مجموعه شعرهای دیداری ، سال 1380 ، تهران ، انتشارات نیم نگاه. • “شینما”، باتفاق علی عبدالرضایی ، یک شعر دیداری بلند،سال1381،تهران- نشر همراز • “هپروط”، مجموعه عکس ، سال 1382، تهران نشر همراز. • “از گذشته ها”، مجموعه ای از عکسهای تاریخی ایران از قاجارتا پهلوی ، گردآوری ، سال 1385 ، تهران ، ناشر وزارت علوم تحقیقات و فناوری اداره کل امور فرهنگی. #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-16.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

شاهرخ کمال الدین

کمال الدین شاهرخ | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 2588

نام: کمال الدین نام خانوادگی: شاهرخ تاریخ تولد: 1340/8/6 شمسی/ سال 1961 میلادی   بیوگرافی: اینجانب کمال الدین شاهرخ در سال 1340 در خیابان امیریه تهران، محله دلبخواه بدنیا آمدم. با شروع نهضت انقلاب اسلامی که منجر به پیروزی آن در بهمن سال 1357 شد فعالیتم در زمینه عکاسی مستند اجتماعی را آغاز و از اغلب رويدادهای انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی عكاسی كردم. همچنین در زمینه عکسبرداری پرتره از شخصیت های سياسی و انقلابی عکسبرداری در زمینه تئاتر، تلویزیون و سینما و پروژه های صنعتی، عکسبرداری از سکوی نفتی سلمان در آبهای خلیج فارس، پروژه های شركت نفت در منطقه پارس جنوبی (عسلویه) و همچنين شركت در پروژه های عکسبرداری هوایی به مدت ده سال، و عکسبرداری از اماکن مقدس مکه و مدینه، عتبات عالیات و اماکن زیارتی و سیاحتی سوریه و… تدریس در زمينه آموزش عکاسی در مراكز گوناگون (انجمن سینمای جوانان ایران، مرکز آموزش رسّام هنر تهران) و کارشناس عکاسی در سازمان صدا و سیما واز سال 73 تاکنون به عنوان مدرس رشته عکاسی در دانشگاه مشغول به تدریس می باشم. از اینجانب مقالات گوناگونی درخصوص عکاسی، چاپ کتب جنگ تحمیلی (تصویر پایداری، تصویر رهایی) کتب مصّورعکس، مکه، مدینه وكتاب شام سرزمین خاطره ها به چاپ رسيده وحاصل 33 سال عکسبرداری، شرکت در نمایشگاه های عکس داخلی و خارجی، به صورت انفرادی و گروهی می باشد   سوابق اجرایی و هنری: • نفر اول مسابقه عکاسی جنگ به مناسبت هفته بسیج، از طرف سپاه منطقه 10 تهران، آبان ماه 1364 • نفر دوم مسابقه عکاسی جنگ به مناسبت هفته جنگ، مهرماه 1364 • شرکت در بخش مسابقه عکس چهارمین جشنواره سینمای جوان، تهران سال 1365 • شرکت در بخش عکس هفتمین جشنواره سینمای جوان، تهران سال 1368 • راهیابی مجموعه عکس های انتخابی از مراسم رحلت حضرت امام(ره)، سی و سومین دوره مسابقه عکاسی ورلدپرس فتو، آمستردام هلند World Press Photo، سال 1990 • نفر دوم در رشته عکاسی جنگ در تجلیل و تقدیر از هنرمندان هشت سال دفاع مقدس، سال 1368، از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی • نفر برگزیده در مسابقه عکاسی ورود آزادگان به میهن اسلامی، از طرف ستاد امور آزادگان ریاست جمهوری، سال 1369 • نفر اول مسابقه عکاسی سینما در جشنواره فیلم فجر بخاطر فیلم مهاجر • شرکت و تقدیر درمسابقه عکاسی تئاتر، نهمین جشنواره تئاتر فجر، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی • بهترین عکاس صحنه فیلم مهاجر در چهارمین یادواره فیلم دفاع مقدس، شهریورماه 1371، از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی • رتبه دوم مسابقه دومین جشنواره عکس سینمایی دفاع مقدس، شهریورماه 1377، از طرف انجمن سینمای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس • شرکت در مسابقه عکس نماز و نیایش، زمستان 1379، ستاد اقامه نماز • تجلیل از هنرمندان و مدیران فرهنگی تبلیغی دفاع مقدس و نیروهای مسلح، مهرماه سال 1379، از طرف ستاد کل نیروهای مسلح • تجلیل بخاطر شرکت در اولین مسابقه عکس زن و دفاع مقدس، فروردین ماه سال 1381، از طرف بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس • رتبه سوم اولین جشنواره عکس تصویر پایداری، مهرماه سال 1381، از طرف بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی • تجلیل از عکاسان عملیات بیت المقدس به مناسبت روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی، خردادماه سال 1384، از طرف انجمن عکس انقلاب و دفاع مقدس – دارای مدرک کارشناسی رشته عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران – 1369 / 1990 میلادی – کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر از دانشکده هنر و معماری دانشگاه ازاد اسلامی – 1385 / 2006 میلادی – مسئولیت ها : – مدیر واحد عكس بعثه مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت – رئیس انجمن عکاسان سازمان بسیج هنرمندان ایران – عضوهیات مدیره انجمن عكاسان ايران – فعاليت هاي اجرایی وفرهنگی : – عکاس خبری ومستند اجتماعی . & photojournalism Documentary photographer – خبرنگار وعکاس رویدادهای انقلاب اسلامی ایران از سال 1357 (1979 میلادی) و شركت در  بيش از 10 عملیات جنگی دوران دفاع مقدس به عنوان عکاس – برپایی 35 نمايشگاه داخلی و خارجی عكس به صورت انفرادی ، گروهی و كسب 20 عنوان از مسابقات داخلی و خارجی – دبیر و عضو هیات داوران مسابقات و جشنواره های عکس – مدرس رشته عكاسی از سال 1365(1986 میلادی) در مراكز مختلف موسسات آموزشی و دانشگاه هاي كشور – مدرس رشته عكاسی هوایی – برگزاری ورک شاپ های عکاسی درداخل و خارج از کشور. – تصویربرداری وعکاسی از اماکن مقدس مکه و مدینه ، مناسک و رویدادهای حج ، عتبات عالیات ، سوریه وکشورهای خاورمیانه. – آثار هنری : – چاپ كتب  و نشر مقالات گوناگون عکاسی در نشریات و سایت های عکاسی –  ترجمه و تدوین مقالات آموزش عکاسی – چاپ آثار عكاسی دوران دفاع مقدس در مجموعه کتاب های ستاد تبلیغات جنگ با عناوین: – تصویر پایداری ، تصویر رهایی ، جنگ تحمیلی  7 و 8 در سال1385 و  1387 (2006 و 2008 میلادی) و کتاب حماسه مقاومت در سال  1368(1989 میلادی) –  چاپ آلبوم مصّورعکس 2 جلدي ده ساله حج از سال 1370 تا 1379 (1991 تا سال 2000 میلادی) – چاپ آلبوم مصّورعکس رويدادهاي حج از سال 1383 تاكنون (هر سال يك جلد) (2004 میلادی) – چاپ كتاب عكس شام سرزمین خاطره ها (آلبوم تصویری شهرهای سوریه) بهار1386 (2007 میلادی) – چاپ کتاب لاله های سپید (شرح زندگی شهيد محلاتی و شهدای بهداری سپاه) زمستان 1380 (2001 میلادی) – چاپ کتاب آستانه خورشید (آلبوم تصویری عتبات عالیات ) که توسط مقام معظم رهبری رونمایی شد. تابستان 1393 (2014 میلادی) – چاپ کتاب حقیقت عشق (آلبوم تصویری اماکن مکه مکرمه و مدینه منوره ) تابستان 1394 (2015 میلادی) #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-17.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

شادمهر فرزین

فرزین شادمهر| پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 1567

نام: فرزین نام خانوادگی: شادمهر تاریخ تولد: 1359/4/3     بیوگرافی: متولد شهر تهران ديپلم گرافيک از هنرستان هنرهای تجسمی پسران / 1378 کارشناسی عکاسی از دانشکده هنرو معماری دانشگاه آزاد اسلامی / 1384     سوابق اجرایی و هنری: • همکار عکاس فدراسيون دووميدانی / از 1380 تا 1386 • همکار روزنامه همشهری / از پاييز 82 • عکاس ضميمه همشهری محله / از ابتدای تاسيس 1382 تا 1385 • عکاس کميته ملی المپيک از اسفند 1383 تا 1387 • اولين نمايشگاه عکس عکاسان مطبوعات ايران / خانه هنرمندان ايران / 1381 • اولين دوره جشنواره عکس ورزشی / سازمان تربيت بدنی / 1382 • مسابقه عکس کودک / کانون پرورش فکری کودکان / 1383 • تقدير شده در مسابقه عکس مهر / سازمان انتشارات مدرسه / 1383 • مسابقه عکس آزادی / بنياد رودکی / 1383 • برنده دوم مسابقه سالانه عکس ايران / انجمن سينمای جوان / 1383 • دومين سوگواره عکس عاشورا / سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران/ 1384 • پنجمين دوره مسابقه عکس بشريت / چين / 2006 Humanity Photo Award 2006 • سومين سوگواره عکس عاشورا / عکسخانه شهر / 1385 • مقام اول دومين دوره مسابقه عکس ورزشی/ بخش ویژه / سازمان تربيت بدنی / 1385 • تصوير سال / نمایشگاه سالانه تصویر سال/ 1383، 1384، 1385، 1386، 1387 • برگزیده در جشنواره پلیس / نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران / 1385 • دهمین نمایشگاه دو سالانه عکس ایران / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ 1385 • مقام اول چهارمين جشنواره عکس های دريايی / بخش انسان و دريا / سازمان بنادر و کشتيرانی / 1386 • برگزيده در اولين دوره مسابقه عکس مناسب سازی محيط شهری برای معلولين/ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران/1386 • یازدهمین نمایشگاه دو سالانه عکس ایران / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ 1387 • برگزیده مسابقه عکس ورزش از گذر انقلاب / سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران / 1387 #gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-18 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-18.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-18.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

سیدآبادی جواد

جواد سیدآبادی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 1156

نام: جواد نام خانوادگی: سیدآبادی تاریخ تولد:1338/11/1 وب سایت: www.tajasomi.ir/page/1310/default.aspx   بیوگرافی: متولد شهرستان نیشابورهستم. مقدمات یادگیری فن عکاسی را در دوران سربازی در سال 1358 با ثبت عکس پرسنلی از چهره سربازان در پادگان شروع کردم و تابستان سال 1360همزمان با استخدام در سازمان تبلیغات اسلامی، به شکل جدی با هنر عکاسی آشنا شده و با دوربین های حرفه ای عکاسی به عکاسی حرفه ای  پرداختم.   سوابق اجرایی و هنری: • نمايشگاه‌ها :‌ ـ  نمايشگاه گروهی خانه سوره  در ارتباط با جنگ كربلاي پنجم ـ  نمايشگاه خانه سوره  در ارتباط با جنگ والفجر پنجم ـ  شرکت در نمايشگاه گروهی “آموزش بسیج” و نمایش آن در مراكز استانها، 1363 ـ  نمايشگاه در خانه سوره  فعاليت خانمها در ارتباط با جنگ ـ  شرکت در نمايشگاه گروهی “پا به پای باران”  با چهل قطعه عکس به مناسبت چهلمین روز ارتحال امام خمینی، در 40 شهر داخلی و 28 کشور در سطح بین الملل همچون: آلمان، انگلیس، فرانسه ـ  نمايشگاه عکس در گالري دانشگاه هنر، با عنوان “لحظه های سبز” با موضوع  عكسهاي مدينه و مكه، مهرماه 1376 ـ شرکت در نمايشگاه گروهی عکس با موضوع  ارتحال امام خمینی با عنوان: پا به پای باران، نگارخانه سوره ـ  نمايشگاه انفرادی ابنیه شهرستان نیشابور با 83 قطعه عکس رنگی ، خانه سوره، با عنوان:  خاطرات خاك،  تيرماه  1380 ـ  نمايشگاه انفرادی با عنوان: ميراث مقدس، با موضوع مراسم عزاداری عاشورا در شهرستان های نیشابور، خوانسار، …، با عکس های رنگی در ابعاد 45*30، با 40 قطعه عکس، نگارخان شيث،  فروردين 1381 ـ  عكاسي آثار كتاب از حجم تا ليلي  حجم و تابلو بهمن 82 ـ  ايران نگين تمدن  عكاسي سال 82 (گويا) ـ  كتاب جاذبه‌هاي چهار فصل  عكاسي 1383  (ميردشت ) ـ  عكسهاي سر رسيد آثار هنري  بخش خصوصي نوروز  83 ـ عكاس مجله هنرهاي تجسمي سالهاي  83 تا  84 ـ  عكاس مجتمع تبليغاتي سوره  سالهاي  69  تا  78 ـ عكاسي صحنه فيلم گذرگاه ـ عكاسي اپيزود اول فيلم دستفروش #gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-19 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-19.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-19.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

سیدی سیدعلی

سیدعلی سیدی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 1483

نام: سیدعلی نام خانوادگی: سیدی تاریخ تولد:1348/6/30 وب سایت:www.aliseyedi.com   بیوگرافی: متولد مشهد (عکاس و تصویر بردار) متولد سال ١٣٤٨ کارشناسی كشاورزی از دانشگاه مشهد. شروع به عكاسی از سال ١٣٦٩ همزمان با ورود به دانشگاه علاقه به عكاسی مستند اجتماعی و عكاسی خلاقه   سوابق اجرایی و هنری: • كارشناس امور سينمايي و سمعي و بصري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مشهد عضو اصلي انجمن عكاسي خراسان عضو انجمن سينماي جوانان مشهد و كلوپ عکاسی آبگینه عضو انجمن ملی عکاسی ایران و عضو صندوق حمایت از نویسندگان، روز نامه نگاران و هنرمندان عضو هيات مديره انجمن عكاسي خراسان عضو شركت خدمات سينمايي هنر جاويد شرق شرکت در نمایشگاهها و مسابقات عکس داخلی و بین المللی همكاري با روزنامه ها و مجلات محلي در استان خراسان و ايران همكاري با سايتهاي خبرگزاري فعال در ايران عمده موفقيتها در عرصه هاي بين المللي به شرح ذيل است: – دريافت لوح افتخار نمايشگاه عكس با عنوان پيرمردان عزيز در كشور ازبكستان در سال 2002 ميلادِِِِِِي – دريافت جايزه سوم و مدال طلاي ويژه برندگان از شصت و سومين نمايشگاه بين المللي عكاسي آساهي شيمبون ژاپن در سال 2002 ميلادي. – پذيرش اثر در مسابقه عكاسي كلاه در جهان كشور ايتاليا در سال 2002 ميلادي. – پذيرش اثر در شانزدهمين نمايشگاه دو سالانه جهاني طنز و هزليات بلغارستان در سال 2002 ميلادي. – نفر سوم در بخش كودكان در مسابقه بين المللي انتخاب بهترين عكاسان جهان IPA در سال 2004 ميلادي در آمريكا – پذيرش اثر در نمايشگاه بين المللي محيط زيست كشور ليتواني «انعكاس زمين زنده » در سال 2003 ميلادي – پذيرش اثر در چهل و هفتمين نمايشگاه بين المللي ميتلند كشور استراليا در سال 2004 ميلادي – كسب مدال طلاي شصت و پنجمين نمايشگاه بين المللي عكاسي آساهي شيمبون ژاپن در سال 200٤ ميلادي – دريافت لوح افتخار وزارت فرهنگ و جهانگردي بلغارستان و جايزه نقدي آن از هفدهمين نمايشگاه بين المللي دو سالانه طنز و هزليات گابرو و بلغارستان در سال 2005 ميلادي – كسب مقام اول و دريافت مدال طلا و لوح افتخار نمايشگاه بين المللي عكاسي و نيز كشور ايتاليا در سال 2005 ميلادي – كسب جايزه اول مدال نقره رياست جمهوري ايتاليا و همچنين لوح نقره موسسه مالي CIFA در سال 2005 ميلادي از هجدهمين نمايشگاه بين المللي هنر عكاسي ايتاليا – پذيرش اثر در هشتمين نمايشگاه بين المللي عكاسي كشور لهستان در سال 2005 ميلادي. – پذيرش اثر در سي و يكمين نمايشگاه بين المللي عكاسي اسمتويچ انگلستان در سال 2005 ميلادي – پذيرش آثار نمايشگاه بين المللي عكاسي و لمينگتون كشور امريكا در سال 2005 ميلادي – پذيرش اثر در نمايشگاه بين المللي عكاسي ولش كشور انگلستان در سال 2005 ميلادي – ‍‍‍‍پذيرش اثر در نمايشگاه بين المللي عكس هاليك تركيه در سال ٢٠٠٧ ميلادي – برگزاري اولين نمايشگاه عكس طنز ايرانيان در خانه طنز و هزليات كشور بلغارستان در سال ٢٠٠٦ ميلادي. – عمده فعاليتها و موفقيتهاي داخلي : – شركت در نمايشگاههای عكس اعضاء انجمن عكاسي‌ خراسان و انجمن سينماي‌جوانان مشهد – نفر دوم اولين مسابقه عكس طنز بين المللي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي در سال 1383 – نفر برگزيده مسابقه ملي عكاسي فرهنگ ايران زمين در سال 1384 – پذيرش اثر در اولين مسابقه عكاس بين المللي با عنوان هنر و نيايش در سال 1384 – نفر اول مسابقه عكس كشوري قاب سرخ در مشهد در سال 84 – نفر برگزيده مسلبقه ملي عكس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در سال ١٣٨٢ – نفر دوم مسابقه كشوري محيط زيست سالم در سال ١٣٨٣ – نفر برگزيده مسلبقه عكس كشوري مبشران رمضان در سال ١٣٨٢ – نفر اول مسابقه عكس كشوري عاشورائيان اسلامشهر در سال 83 – نفر اول اولين دوره مسابقه عكس كشوري آبرنگ در سال 81 – نفر دوم مسابقه عكاسي فجر ماهشهر در سال 85 – پذيرش اثر در دومين مسابقه عكس كاوه گلستان سال 84 – پذيرش اثر در دومين مسابقه عكس كودك در سال 83 – پذيرش اثر در نهمين مسابقه دوسالانه عكس ايران در سال 83 – پذيرش اثر در دومين مسابقه سالانه عكس ايران در سال 83 – و … فعاليتهاي تصوير برداري : – تصويربردار فيلم كوتاه يك روز تعطيل ساخته اشكان ضييايي سال ١٣٨٠ – تصويربردار فيلم كوتاه يك حس خوب ساخته اشكان ضيايي سال ١٣٨٢ – تصوير بردار فيلم كوتاه با من بيا ساخته اشكان ضييايي سال ١٣٨٣ – تصويربردار فيلم كوتاه از آبي تا رابي ساخته سيما علي‍‍پور سال ١٣٨٣ و ….. #gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-20 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-20.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-20.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

سیسان ابراهیم

ابراهیم سیسان | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 2017

نام: ابراهیم نام خانوادگی: سیسان تاریخ تولد: 1351/9/1 #gallery-21 { margin: auto; } #gallery-21 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-21 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-21.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-21.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

سلیمانی فرهاد

فرهاد سلیمانی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 3459

نام: فرهاد نام خانوادگی: سلیمانی تاریخ تولد: 1343/8/7     بیوگرافی: کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران   سوابق اجرایی و هنری: • شروع عکاسی از سال 1365 • شروع عکاسی مطبوعاتی – 1368 • عضو هیات مدیره و نائب رئیس انجمن عکاسان مطبوعات در سالهای 1378و 1379 • از اعضای هیات موسس و هیات مدیره انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس • داور چندین جشنواره و مسابقه عکاسی کشور از جمله: – جشنواره عکس مطبوعات در سال 1381 – مسابقه عکس کشتی، دریا، دریانورد سال 1383 – دوسالانه عکس ایران سال 1387 • برگزیده جشنواره های عکس : – دانشجویان سراسر کشور 1369 – نمایشگاه سالانه عکس موزه هنرهای معاصر 1371 – مسابقه عکس سالمندان 1378 – مسابقه عکس نماز ظهر عاشورا 1378 – مسابقه عکس تصویر پایداری 1382 – اولین مسابقه عکس ورزشی 1382 – مسابقه عکس نیایش 1383 • تدریس عکاسی در دانشگاه های: هنر، آزاد و دانشگاه الزهرا”س” از سال 1372 تاکنون • عضو هیات داوری اولین دوسالانه عکاسی جهان اسلام – 1387 • عضویت در هیات علمی دانشگاه هنر #gallery-22 { margin: auto; } #gallery-22 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-22 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-22.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-22.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

سلطان آبادیان حمید

حمید سلطان آبادیان | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 1660

نام: حمید نام خانوادگی: سلطان آبادیان تاریخ تولد:1356/12/14 وب سایت: www.haftrooz.net     بیوگرافی: متولد مشهد   سوابق اجرایی و هنری: •  فعاليت ها: – عضو انجمن عكاسان ايران – مدير روابط عمومي انجمن عكاسان خراسان رضوي – عضو كانون عكس انجمن سينماي جوان مشهد – عضو انجمن علمي دانشگاه علمي و كاربردي خبرنگاران مشهد/ بخش عكس خبري – فارغ التحصيل دورهء آموزش عكاسي ديجيتال / جهاد دانشگاهي مشهد – عكاس هفته نامه فرهنگي سياسي نخست- استان خراسان (۸۵-۸۷ ) – عكاس خبرگذاري دانشجويي قرآن / ايكنا- واحد خراسان رضوي (۸۷) – دانشجوي رشتهء عكاسي خبري دانشگاه علمي و كاربردي خبرنگاران مشهد •  حضور در جشنواره هاي داخلي : – حضور در نخستين جشنوارهء سراسري عكس فيروزه / تبريز- مهر ۸۷ – يك عكس برگزيده در چهارمين جشنوارهء عكس جوانان / اروميه- آذر ۸۷ – سه عكس برگزيده در اولين جشنوارهء عكس لحظه هاي عاشورايي / مشهد- اسفند ۸۷ – يك عكس برگزيده در نهمين جشنواره عكس منطقه اي سينماي جوان / بوشهر- ارديبهشت ۸۸ – سه عكس برگزيده در جشنواره سراسري عكس فرش دستباف ايران / كيش – ارديبهشت ۸۸ – حضور در دومين جشنوارهء سراسري عكس فيروزه / تبريز – آذر ۸۸ – يك عكس برگزيده در دومين جشنوارهء عكس مه ولات / مه ولات – آذر ۸۸ – دو عكس برگزيده در اولين جشنوارهء سراسري گرانتر از طلا / اراك- آذر ۸۸ – تقدير شده در چهارمين جشنوارهء دوربين دات نت ( بخش فوتوبلاگ ) / تهران – آذر ۸۸ – نفر برتر دومين جشنوارهء كشوري پرتره با دو عكس منتخب / ورامين – آذر ۸۸ •  حضور در جشنواره هاي خارجي : – يك عكس برگزيده در دومین دوره مسابقه جهاني کلوپ عکس کویلمس آرژانتین/ خرداد ۸۸ •  حضور در نمايشگاه هاي عكس گروهي : – حضور در نمايشگاه گروهي عكس حواشي جشنوارهء فيلم فجر / مشهد- بهمن ۸۷ – حضور در نمايشگاه گروهي عكس ميداني در سطح شهر مشهد / اسفند ۸۷ – حضور در نمايشگاه گروهي عكس “خليج فارس” / مشهد- مرداد ۸۸ •  ساير موارد : – داوري اولين مسابقه عكس دانشگاه جامع علمي و كاربردي خبرنگاران مشهد / ارديبهشت ۸۸ #gallery-23 { margin: auto; } #gallery-23 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-23 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-23.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-23.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

سراج همدانی علی

علی سراج همدانی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 1193

نام: علی نام خانوادگی: سراج همدانی تاریخ تولد : 1350/6/30     بیوگرافی: متولد و ساکن شهر اهواز هستم.   سوابق اجرایی و هنری: • شروع عکاسی از سال 1370 درانجمن سینمای جوانان شهر اهواز تدریس عکاسی از سال 1373 شرکت دربیش از150دوره نمایشگاه داخلی وخارجی دبیر و داور چندین جشنواره عکس #gallery-24 { margin: auto; } #gallery-24 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-24 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-24.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-24.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

سجادی سید محسن

سید محسن سجادی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 2005

نام : سید محسن نام خانوادگی: سجادی تاریخ تولد: 1357/3/5 وب سایت: www.seyed57.blogfa,com   بیوگرافی: لیسانس عکاسی دانشگاه آزاد دانش آموخته دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان دفتر رفسنجان- 1372 گذراندن دوره تخصصی عکاسی کرمان 1381   سوابق اجرایی و هنری: • سابقه عکاسی در خبر گزاری مهر • سابقه عکاسی در خبر گزاری شبستان 1384-1385 • عکاس آزاد 1381-1384 • عکاس روزنامه های رفسنجان و کوثر کویر1374-1377 • عکاس پایگاه بسیج شهرستان رفسنجان1374-1378 • همکاری و تهیه عکس در پروژه قرآنی وزارت فرهنگ وارشاد 1384 • همکاری در تهیه عکس برای جلد دوم کتاب سازهای کوبه ای استاد درویشی در کرمان 1383 • تدریس عکاسی و فیلمبرداری در سازمان فنی حرفه ای رفسنجان1381 • هیت انتخاب پنجمین جشنواره عکس رشد1387 • عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعات • نمایشگاه عکس گروهی – کانون فرهنگی هنری امام خمینی رفسنجان 1373 • نمایشگاه عکس گروهی – اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان 1374 • نمایشگاه گروهی هفته فیلم و عکس رفسنجان 1379 • نمایشگاه انفرادی عکس بم- رفسنجان 1382 • نمایشگاه انفردی – پرتره های هنرمندان رفسنجان 1381 • نمایشگاه گروهی انتخابات خانه عکاسان 1383 • نمایشگاه عکس تابستانه خانه عکاسان 1384 • نمایشگاه سلف پرتره خانه عکاسان 1386 • نمایشکاه عکس عاشورا خانه عکاسان 1386 • نمایشگاه عکس برای بهتر زیستن خانه عکاسان 1386 • رتبه دوم – بخش عکس اولین جشنواره طلای سبز بهمن 1381 رفسنجان • رتبه اول – نمایشگاه نماز بهمن 1376 رفسنجان • رتبه اول – مسابقه عکس علی (ع) بهمن 1382 اصفهان • رتبه دوم – بخش عکس اولین جشنواره منطقه ای فیلم و عکس ،فیلمنامه مبازه با مواد مخدر اردیبهشت 1382 سمنان • تقدیر – نخستین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) دی 1382 مشهد • رتبه اول – بخش کار و زندگی مسابقه عکس شهر مس بهمن 1383 • رتبه اول – بخش غیر حرفه ای مسابقه قاصد ک های سوخته دانشگاه تهران آذر 1381 • رتبه دوم – سومین جشنواره سراسری عکس آیینه اهواز شهریور 1383 • رتبه دوم – مسابقه عکس بم مرداد 1383 کرمان • رتبه اول – دومین جشنواره طلای سبز رفسنجان بهمن 1383 • رتبه ششم – دومین جشنواره عکس فیلم ،فیلمنامه امام رضا (ع) دی 1383 مشهد • رتبه دوم – دومین مسابقه رشد 1384 تهران • رتبه اول – مسابقه فرهنگ ،تمدن، دین مهر 1384 تهران •  رتبه دوم – سومین مسابقه عکس رشد 1385 تهران • جایزه ویزه هیت داوران نخستین جشنواره ملی نماز اسفند 1385 ایلام • رتبه اول – پنجمین جشنواره بین المللی فیلم،عکس،فیلمنامه دانشجویان ایران بهمن 1385 تهران • رتبه سوم – چهارمین جشنواره عکس رشد شهریور 1386 تهران • رتبه اول – اولین جشنواره رسانه ای برای بهتر زیستن اسفند 1386 تهران • رتیه برتر – نخستین جشنواره عکس عاشورائی آیینه نینوا بهمن 1386 تهران • رتبه اول – اولین دوره مسابقه خاطرات تلخ و شیرین زندگی دانشجویی مرداد 1386 تهران • رتبه دوم و سوم – جشنواره سراسری عکس ایثار و شهادت اسفند 1386 تهران • رتبه برتر – اولین جشنواره رسانه ای میراث فرهنگی خرداد 1384 تهران • رتبه اول – سومین جشنواره رسانه ای میراث فرهنگی خرداد 1387 تهران • رتبه دوم – جشنواره فرهنگی و هنری فرش اردیبهشت 1387 کاشان #gallery-25 { margin: auto; } #gallery-25 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-25 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-25.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-25.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

سامعی علی

علی سامعی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 2268

نام : علی نام خانوادگی: سامعی تاریخ تولد: 1358/5/3     بیوگرافی: متولد نیشابور هستم سوابق اجرایی و هنری: • جشنواره هاي بين المللي: دارای 33 عکس پدیرفته شده در جشنواره های خارجی از جمله: 1. حضور در The 69th Northwest International Exhibition of Photography, آمريکا, 2009, (3 عکس) 2. حضور در جشنواره بين المللي عکس انجمن عکاسی آمريکا PSA, آمريکا, 2009 (3 عکس) 3. حضور در بخش مسابقه عکاس محيط زيست, انگلستان, 2009, 4. حضور در96th International Exhibition of Southampton ، انگلستان ، 2009 (3 عکس) 5. حضور در جشنواره بين المللي عکس طنز بلغارستان 2009(2 عکس) 6. حضور در Delavare Valley Photo Travel Circuit ، آمريكا، 2009 7. حضور در 31st International Foto Festival Knokke-Heist ، بلژيك، 2009 8. حضور در International Exhibition of Photography Smethwick ، انگاستان ، 2009 (2 عکس) 9. حضور در 115th Toronto International Salon of Photography ، كانادا ، 2008 10. حضور در The Al-Thani Award for Photography ، قطر ، 2008 (5 عکس) 11. حضور در 21 Concroso Fotografico Internazionale Immagini “ II Mosaico” ، ايتاليا ، 2008 12. حضور در چهل و چهارمين نمايشگاه بين المللي هنر عکاسي جانز برزيل 2008 13. حضور در بيست و ششمين جشنواره بين المللي عکس کنوکه هايس بلژيک 2004 14. مدال برنز وتنديس جام نقره اي جشنواره بين المللي عکس امريکا 2004 15. حضور در جشنواره بين المللي عکس طنز بلغارستان 2003 16. حضور در جشنواره بين المللي عکس محيط زيست ليتواني 2002 17. نفرسوم سومين سوگواره بين المللي عکس عاشورا،1380 18. حضور در جشنواره بين المللي عکس طنز تهران،1382 • – جوايز داخلي: – نفر اول جشنواره عکس فاطمه ياور علي،1380 – نفر اول جشنواره عکس فجرمازندران،1383 – نفر اول مسابقه عکس کودک،1382 – نفر اول جشنواره عکس دانشگاه منابع طبيعي گرگان،1380 – نفر اول جشنواره عکس دانشگاه از نگاه دوربين،1381 – نفر اول جشنواره فيلم و عکس کاشمر،1382 – نفر اول هفته فرهنگ و هنر دانشگاه هاي شمال و شرق کشور، 1380 – کسب عنوان عکاس ويژه جشنواره فيلم و عکس نيشابور،1382 – کسب عنوان نگاه ويژه برگزيده جشنواره فيلم و عکس دانشگاههاي منطقه 3 کشور، 1383 – نفردوم جشنوارهملي عکس مشهد، 1387 – نفردوم جشنواره مطبوعات دانشجويي،1382 – نفردوم جشنواره عکس دانشجويي ثقلين، 1382 – نفردوم جشنواره عکس روياهاي دهکده، 1381 – نفرسوم سومين سوگواره بين المللي عکس عاشورا،1380 – نفردوم اولين جشنواره عکس تصوير پايداري، 1381 – نفرسوم جشنواره ملي عکس زعفران طلاي سرخ،1381 – نفر سوم جشنواره عکس روايت شيدايي،1383 – نفرپنجم اولين جشنواره تابستاني جوان،1381 – تقدير هيئت داورانجشنواره فيلم و عکس نيشابور، 1387 – تقدير هيئت داوراننمايشگاه عکس محرم،1381 – نامزد بهترين عکس جشنواره مطبوعات دانشجويي،1381 • جشنوارهها و نمايشگاهها: – بر پايي 3 نمايشگاه عکس انفرادي – حضور دربيش از 80 جشنواره و نمايشگاه عکس خارجي و داخلي – برگزاري و داوري چندين مسابقه عكاسي #gallery-26 { margin: auto; } #gallery-26 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-26 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-26.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-26 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'fast', slideshow: 2000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); #gallery-27 { margin: auto; } #gallery-27 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-27 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-27.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-27.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

سالمی وحید

وحید سالمی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 2673

نام: وحید نام خانوادگی: سالمی تاریخ تولد: 1351   بیوگرافی: متولد: تهران فارغ التحصیل هنرستان هنری مالک اشتر فارغ التحصیل از مرکز تربیت معلم هنر (فوق دیپلم) فارغ التحصیل از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد در رشته عکاسی (کارشناسی)   سوابق اجرایی و هنری: • شروع عکاسی از سال 1368 • همکاری با مطبوعات داخلی همچون: ارزشها، جوان، یاس نو، اقبال،از سال 1377 • عکاس خبرگزاری آسوشیتد پرس از سال 1378 #gallery-28 { margin: auto; } #gallery-28 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-28 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-28.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-28.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

زینال زاده یوسف

یوسف زینال زاده | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 1519

نام : یوسف نام خانوادگی: زینال زاده تاریخ تولد: 1339/10/10     بیوگرافی: متولد تهران هستم. عکاسی را از دوران نوجوانی آغاز کردم و به واسطه دایی ام که علاقمند به فیلم بود و عموی عزیز که خیلی به عکاسی علاقه داشت به عکاسی رو آوردم. اولین دوربین را 16 سالگی با قیمت ده تومان تهیه کردم و دوربین بعد را با 15 تومان و بالاخره یک دوربین لوبیتل خریدم و کماکان عکاسی می کردم. عکاسی را از دوران انقلاب به شکل رسمی و حرفه ای شروع کردم و با وجود کوتاهی قدم در این سن دوربین عکاسی ام را واژگون می کردم و از طریق ویزور موضوع را می دیدم و ثبت می کردم. در زمان جنگ تحمیلی هم عکاس جنگ نبودم ولی در دوران جنگ عکاسی می کردم. دیپلم علوم انسانی را از دبیرستان شهید اختری محله هاشمی گرفتم و دانشگاه را برای اولین بار به بهانه جبهه رها کردم و برای مرحله بعد پس از ده سال با رتبه تک رقمی در رشته عکاسی در دانشگاه تهران قبول شدم. با ارایه موضوع نظری کاربرد عکاسی در تحقیق و موضوع عملی ورزش جانبازای با راهنمایی محمد یوشی به عنوان پایان نامه، مدرک کارشناسی ام را در سال 1370 دریافت کردم و با اختلاف ده ساله کارشناسی ارشد را هم در رشته عکاسی در سال 1380 خواندم و در سال 1381-82 فارغ التحصیل شدم. رساله کارشناسی ارشد را هم با موضوع نظری تجلی تعزیه در عکس با راهنمایی دکتر جابر عناصری و بخش عملی را با موضوع یک دهه تعزیه با آقای سیدجواد سلیمی گذراندم. تدریس در دانشگاه را هم از سال 1375 شروع کردم و در حال حاضر هم در گروه عکاسی پردیس هنرهای زیبا در دانشگاه تهران به تدریس اشتغال دارم.   سوابق اجرایی و هنری: • تدریس دردانشگاه های: الزهرا(س)، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سوره، دانشکده شریعتی، دانشگاه آزاد قزوین، دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز و … • ترجمه مشترک کتاب ” عکاسی مطبوعاتی و خبرهای روز (خلق واقعیت بصری) ” منتشر شده در انتشارات دانشگاه تهران، دی ماه 1390 • مدیریت گروه عکاسی دانشگاه تهران • عضو گروه داوری مسابقه عکس گلستان، زمستان 1391 #gallery-29 { margin: auto; } #gallery-29 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-29 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-29.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-29.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

زندی مریم

مریم زندی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 4409

نام: مریم نام خانوادگی: مریم تاریخ تولد: 1325       سوابق اجرایی و هنری: • برگزاری 13 دوره نمایشگاه عکاسی انفرادی از سال 1352 تا 1386 در داخل ایران و خارج از کشور • مجموعه انتشارات: *ترکمن و صحرا، مجموعه عکس سیاه و سفید 1362 تهران، ناشر: مولف تک چهره نویسندگان در کتاب آنتولوژی داستان نویسی در ایران *از 1921 تا 1991 انتشارات میج واشنگتون 1991 *چهره ها(1) ، سیمایی از ادبیات معاصر ایران مجموعه عکس ( پرتره سیاه و سفید ) 1372 تهران ، چاپ دوم 1377 تهران ناشر : مولف *چهره ها(2)،سیمای نقاشان معاصر ایران مجموعه عکس ( پرتره سیاه وسفید) 1373 تهران ناشر : مولف *چهره ها(3)سیمای هنرمندان سینما و تئاتر معاصر ایران مجموعه عکس (پرتره سیاه و سفید ) 1376 تهران ناشر: مولف *عکاشی، کتاب نقاشی روی عکس، کار مشترک با ابراهیم حقیقی ( رنگی ) 1380 تهران ، ناشر : نشر هفت رنگ *چهره ها(4) ، سیمایی از ادبیات معاصر ایران ، جلد دوم مجموعه عکس (پرتره سیاه و سفید ) 1383 تهران ناشر : مولف و نشر هفت رنگ *ایران گل محبوب من مجموعه عکس گل و طبیعت ایران رنگی 1385 تهران ، ناشر : نشر نظر *چهره های معماران ایران در کتاب معماران ایران جلد نخست (سیاه و سفید) 1386 تهران ، ناشر : نشر نظر و انجمن مفاخر معماری ایران *از سال 1379 چاپ ونشر انواع کارت پستال و تقویم در زمینه های مختلف • برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس با موضوع طبیعت در نگارخانه گلستان، تهران، دی ماه 1389 #gallery-30 { margin: auto; } #gallery-30 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-30 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-30.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-30.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-30.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-30.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-30.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رودباری مهدی

مهدی رودباری | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 1235

نام : مهدی نام خانوادگی: رودباری تاریخ تولد: 1341/6/20     بیوگرافی: متولد1341 فارغ التحصيل عکاسی از دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران، سال 1373 مدرس هنرستان های تهران، انجمن سينماي جوان و دانشگاه علمی کاربردی نشانی الکترونیکی ام هم برای ارتباط با سایر مخاطبین(Mehdiroo25@hotmail.com) می باشد.     سوابق اجرایی و هنری: • عکاس و خبرنگار مجله اميد انقلاب سال 1363 • عکاس و خبرنگار مجله گردش سال 1373 • عکاس مجله silk road(جاده ابريشم انگليسي) سال 1374 • عکاسي (اسلايد) براي صدا وسيما (شبکه2) سال 1362 • عکاسي صنعتي از کارخانجاتی چون :امرسان – فيلور – پارس کاله- زمزم – کيا کولا – البرز چليک و …… • عکاسی جنگ سالهای 62-63-64(عملیات بدر، فاو، میمک و…) #gallery-31 { margin: auto; } #gallery-31 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-31 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-31.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-31.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-31.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-31.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-31.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-31.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-31.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-31.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-31.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-31.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-31.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-31.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-31.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-31.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

روایی حشمت الله

حشمت الله روایی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 5203

نام: حشمت الله نام خانوادگی: روایی تاریخ تولد:1345/3/14     بیوگرافی: حشمت الله روایی در سال 1345در روستایی از توابع شهرستان بویر احمد متولد شد. عکاسی را از سال 70 در کلاس های عکاسی انجمن عکاسان شروع کرد و در سال 1371 وارد دانشگاه هنرگردید . وی موفق به کسب مدرک کارشناسی در سال 76 شد و هم اکنون در زمینه های مختلف به ویژه طبیعت ، پرتره و مستند اجتماعی عکاسی می کند. روایی هم اکنون مسول واحد عکس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس می باشد.     سوابق اجرایی و هنری: • عکاس جشنواره های مختلف تئاتر دانشجویی، ایران زمین، دفاع مقدس، موسیقی ملل، اقوام ایرانی، موسیقی بندر نشینان و … #gallery-32 { margin: auto; } #gallery-32 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-32 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-32.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-32.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-32.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-32.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-32.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-32.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-32.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-32.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-32.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-32.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-32.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-32.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-32.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-32.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بنر کتاب عکس

لایت روم