امامی خلیل

operator 1604

نام: خلیل نام خانوادگی: امامی تاریخ تولد: 1355/12/1     سوابق اجرایی و هنری تجارب : 1373 آغاز تجربیات عکاسی با طی دوره‌های آموزشی عکاسی و تصویربرداری 1378 شروع عکاسی حرفه ای 1381 تا کنون، فعالیت به عنوان عکاس خبری و همکاری با مطبوعات سراسری و محلی 84 -1381 عکاسی فیلم های داستانی 95 -1383 عضو انجمن عکاسان مطبوعات ایران نمایشگاه های فردی: 1390 جمعه بازار، نگارخانه ی میرمیران، خانه ی هنرمندان ایران، تهران 1390 جمعه بازار، نگارخانه ی تماشا، قزوین نمایشگاه های گروهی: 1389 دومین هفته عکس قزوین، نگارخانه ی تماشا، قزوین 1388 انسان و طبیعت، نگارخانه ی مهر، قزوین 1388 تصویر سال، خانه ی هنرمندان ایران، تهران 1386 تصویر سال، خانه ی هنرمندان ایران، تهران 1385 نمایشگاه سالانه ی عکس قزوین، نگارخانه مهر، قزوین 1384 نمایشگاه سالانه ی عکس قزوین، نگارخانه مهر، قزوین 1383 نمایشگاه سالانه ی عکس قزوین، نگارخانه مهر، قزوین 1382 اعتیاد، فرهنگسرای ارسباران، تهران 1382 زندگی و اعتیاد، نگارخانه ی عارف، قزوین 1382 دوباره زندگی، موزه چهلستون، قزوین 1381 زلزله آوج، موزه چهلستون، قزوین 1381 ابیانه، موزه چهلستون، قزوین 1380 آدم های خاکستری، نگارخانه عارف، قزوین #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ترابی نسرین

operator 2862

نام: نسرین نام خانوادگی: ترابی تاریخ تولد: 1341     بیوگرافی: دانش آموخته عکاسی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1373     سوابق اجرایی و هنری: پژوهشگر تاریخ عکاسی ایران تدریس عکاسی در مقاطع مختلفی تحصیلی داوری مسابقات عکاسی برگزاری نمایشگاه های گروهی عکاسی تالیف مقالات  در تاریخ عکاسی ایران تحقیق و تالیف مدخل در دایره المعارف بزرگ اسلامی و دایره المعارف آستان قدس مشاور مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس تحقیق در آرشیوهای عکس دولتی برگزاری نشست های تخصصی پیرامون مسایل عکس های تاریخی و دبیر علمی همایش های روز عکس تاریخی ایران  در سال های 1386و 1392 همکاری با کتابخانه لندن در شناسایی آرشیو های در خطر ایران دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و معاون رئیس جمهور در سال1392 نظارت بر ساماندهی مخازن عکس های تاریخی دوره قاجار و پهلوی یک در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه مجری طرح تهیه نسخ دیجیتال از عکس های ایران در شرکت دانمارکی کووی در کپنهاگ مشاور همکار مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی در بخش عکس های تاریخی انتشارات : عکاسخانه ایام نقره نور دیده مقالات پیرامون تاریخ عکاسی ایران در مجلات عکس ، عکسنامه ، عکاسی خلاق، حرفه هنرمند. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

اکبری علی رضا

operator 2520

نام: علی رضا نام خانوادگی: اکبری تاریخ تولد: 1348/01/10     سوابق اجرایی و هنری: شروع کارهنری از سالهای 1364 – 1365 دوره عکاسی فیلم سازی انجمن سینمایی جوان عکاس جبهه وجنگ (ثبت وقایع) سالهای: 1364،1365،1367 شرکت درچندین نمایشگاه بین المللی ،ملی و منطقه ای برگزاری سه نمایشگاه انفرادی برگزارکننده چندین نمایشگاه ملی ،منطقه ای و… به عنوان داور، کمیته برگزارکننده ، سیاست گذاری ، دبیر ومشاورهنری برگزارکننده تورهای عکاسی داخل و خارج کشور انتشاربیش ازچهل عنوان مقاله ونقد هنری کارشناس هنرهای تجسمی گرایش مجسمه سازی کارشناس ارشد معماری مرمت اشیاء تاریخی وهنری کارشناس مسئول هنرهای تجسمی اداره کل فرهنگ وارشاد استان البرز #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آذریان افشین

operator 3476

نام: افشین نام خانوادگی: آذریان تاریخ تولد: 1339   بیوگرافی: شروع فعالییت هنری ام در رشته نقاشی و عکاسی به حدود سی و هشت سال پیش بر می گردد.   سوابق اجرایی و هنری: – مشارکت در امور تبلیغاتی وفرهنگی جبهه و جنگ (اهواز و اصفهان )1366 – تاسیس آموزشگاه نقاشی “مشق رنگ” در سال 1384 در اصفهان – تاسیس آموزشگاه عکاسی”نگاه پرداز سپاهان” 1392 – ترجمه دو کتاب هنری مرجع ” آناتومی برای هنرمندان ” و” نور و سایه در طراحی و نقاشی ” انتشارات بهار – برپایی چند نمایشگاه انفرادی در ایران و بیش از هشتاد و پنج نمایشگاه گروهی در ایران و بیست و شش   کشور جهان – دارنده هشت مدال طلا و یک مدال نقره ویک برنز جهانی عکاسی – دعوت به کشور قطر درسال 2011 برای دریافت مدال طلا – برنده هشت جایزه بین المللی زیر نظر فدراسیون جهانی عکاسی – نفر برتر جشنواره رژان 1392 – نفر برتر جشنواره ملی کار،تعاون،اشتغال1391 – نفر منتخب مردمی جشنواره مهر محرم 1391 – نفر اول وهمچنین منتخب مردم سمنان در جشنواره مهر محرم 1393 – نفر برتر جشنواره سیپا 1393 – نفر برتر جشنواره لحظه های شاد – و… همچنین برنده چندین جایزه ملی عکاسی در ژانرهای طبیعت و مستند اجتماعی . عضو انجمن هنرمندان نقاش اصفهان . سرپرست کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان1392 دبیر جشنواره عکس اخلاق سال 1392 #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-14.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

مجرد عبدالرحمن

operator 1696

نام : عبدالرحمن نام خانوادگی: مجرد تاریخ تولد: 1363/2/2       بیوگرافی: مدرس رشته عکاسی در مقطع هنرستان و مراکز آموزشی آزاد عضو انجمن ملی عکاسان ایران عضو انجمن عکاسان نگاه (خانه عکاسان ایران) عضو فدراسيون بين المللي هنر عکاسي (فیاپ) عضو پیوسته خانه مطبوعات استان اردبیل   مدیریت و مسئولیت های هنری: مسوول برگزاری نمایشگاه های تجسمی حوزه هنری استان اردبیل/ 1386 مدیر هنری نمایشگاه عکس و پوستر جشنواره کرامت و ولایت/ 1387 دبیر بخش عکس فعالیت های فرهنگی و هنری کانون الهادی (ع)/ 1388 مدیر هنری کارگاه و ورک شاپ عکاسی فاخر/ 1388 مدیر هنری نمایشگاه دومین اشکواره سراسری عکس عاشورایی/ 1390 داور بخش عکس جشنواره هنری وقف «چشمه همیشه جاری»/ 1389 داور بخش عکس سوگواره عکس عاشورایی شهرداری اردبیل/ 1394 داور جشنواره سراسری گذرگاه های مهربانی، محدودیت های جسمانی/تهران/1394 دبیر بخش عکس هفته نامه آوای اردبیل/ 92-1386 کارشناس مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان اردبیل/ 1394     عناوین بین المللی: مقام اول سومین جشنواره بین المللی جایزه بزرگ مقاومت اسلامی/اصفهان/1391 مقام دوم  چهارمین جشنواره بین المللی پرتو حسن/ تهران / 1388 مقام اول جایزه جهانی عکس اربعین/ تهران 1394 برگزیده اولین دوسالانه بین المللی عکس جهان اسلام/ تهران/ 1387 برگزیده سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر/تهران/ 2011 جزو 10 عکاس راه یافته به مرحله ی نهایی جایزه بانک جهانی سوییس/ سوئیس/ 1387 برگزیده نخستین جشنوراه بین المللی عکس انسجام اسلامی/ تبریز/1387 برگزیده دومین جشنواره جهانی مقاومت/تهران/ 1390 برگزیده هفدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان/گرگان/ 1389 برگزیده نخستین جشنواره بین المللی افدستا / 2013 منتخب حضور در نمایشگاه خانه عکاسان ایران در دانشگاه نایروبی کشور کنیا / کنیا / 1388 منتخب حضور در نمایشگاه خانه عکاسان ایران در موزه ملی نایروبی کشور کنیا / کنیا / 1388 برگزیده جشنواره اهداف توسعه هزاره سازمان ملل/ تهران/ 1388 منتخب حضور درنمایشگاه بین المللی قبرس 2011 بمناسبت شصتمین سالگرد تاسیس فیاپ / قبرس / 2011 و…   عناوین ملی: مقام اول رشته عکاسی یادواره تقویت هویت دینی ملی/ اراک/ 1388 مقام اول جشنواره قرآنی هنرهای تجسمی قناعت و ساده زیستی/ 1389 مقام اول نخستین جشنواره عکس دل دیده/ 1390 مقام اول سومین سوگواره عکس لحظه های عاشورایی/ 1391 مقام برتر بخش حرفه ای نخستین جشنواره عکس منابع طبیعی/ 1390 مقام دوم سوگواره ملی عکس عاشورایی دانشگاه شهید رجایی/ 1389 مقام برگزیده دومین سوگواره سراسری عکس قاب خالی خورشید/ 1389 مقام اول سومین یادواره ملی فرهنگی، هنری «طلوع خرداد»/1394 مقام سوم دهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت/ 1394 و…   مقاله ها: مقاله «نگاه سوم، نگاه عکاس» / هفته نامه آوای اردبیل 303 / 1386 مقاله «عکاسی ممنوع» / هفته نامه آوای اردبیل 332 / 1387 نقد عکس «دنیا زشتی کم ندارد»/ نشریه دوربین عکاسی 59 / 2007 نقد عکس «ماهیت سرزندگی یک تصویر…»/ نشریه طلوع 5-4 / 1390 نقد عکس «گویی مردم در این عکس فنا شده اند»/ نشریه طلوع 7-6 / 1391 مقاله «روایتگری عاشورا در قاب عشق»/ ویژه نامه محرم در اردبیل 7 / 1392 و…     نمایشگاه ها: اولین نمایشگاه انفرادی عکس با عنوان «واکنش پذيري» / اردبیل / 1388 دومین نمایشگاه انفرادی عکس با عنوان «بازپس نمایی»/ اردبیل/ 1393 شرکت در بیش از 50 نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از کشور #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-15.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

جعفرنژاد حامد

operator 2495

نام : حامد نام خانوادگی: جعفر نژاد تاریخ تولد: 1358   بیوگرافی: فارغ التحصیل کارشناسی رشته عکاسی خبری فارغ التحصیل رشته مدیریت امور فرهنگی(کاردانی) سوابق اجرایی و هنری: سال1377 تا1381 لابراتوار ظهور و چاپ عکس روزنامه جوان وسال1381 تا1393 عکاس خبرگزاری فارس دبیرعکس باشگاه خبری توانا(خبرگزاری فارس) 88-1387و جانشین مدیرکل اداره عکس خبرگزاری فارس در سال های متمادی سال1393 موسس و دبیرسرویس عکس خبرگزاری میزان(قوه قضاییه) سال1394 عکاس و دبیرسرویس عکس خبرگزاری دفاع مقدس هم اکنون دبیرعکس باشگاه خبری پویا(خبرگزاری تسنیم) داور بخش عکس چهارمین جشنواره مردمی رسول آفتاب کارگردانی و فیلم برداری (گزارش خبری) بیش از6 تولید در قالب مستند اجتماعی و سیاسی شرکت در نمایشگاه ها عکس گروهی وبرگزیده جشنواره های عکس عیدنیایش،ما می توانیم،دل دیده،حماسه9دی،عکس تهران90 و… عضو هیئت مدیره انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران، روزنامه نگار و خبرنگار ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن روزنامه نگاران مسلمان، انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، انجمن نویسندگان،خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-16.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

خادمی حسین

operator 2124

نام: حسین نام خانوادگی: خادمی تاریخ تولد: 1354/6/4 بیوگرافی: متولد پل سفید -شهرستان  سوادکوه  واقع در استان مازندران هستم ،مقیم ساری. از سال 1385 عکاسی را زیر نظر استاد مهدی معصومی گرجی آغاز ودرسال 1389 عکاسی دیجیتال را زیر نظر استاد داوود ارسونی گذرانده و در حال حاضر نیز از موضوعات طبیعت و حیات وحش عکاسی می کنم. علاقمند به ثبت اشیاء و نمادهای سنتی مناطق روستایی هستم که متاسفانه! رو به اضمحلال هستند و عکس می تواند تا حدودی مانع سرعت این خسارت باشد. سوابق اجرایی و هنری: برگزاری نمایشگاه عکس محیط زیست با بیست قطعه عکس رنگی، درپنجمین نمایشگاه بین المللی  محیط زیست  درمحل نمایشگاه های بین المللی تهران، مردادماه شرکت در نمایشگاه گروهی عکاسان حامی محیط زیست با عنوان « نگذاریم! خاطره شود… »، تهران ، بوستان پردیسان ، خردادماه 1394 شرکت در نمایشگاه گروهی عکاسان حامی محیط زیست با عنوان « تنوع زیستی، شریان زندگی»، تهران ، زیرگذر متروی ولیعصر(عج)، خردادماه 1395 شرکت در نمایشگاه گروهی عکاسان حامی محیط زیست با عنوان « نگذاریم! خاطره شود… »، تهران ، فرهنگسرای انقلاب ، خردادماه 1395 شرکت در نمایشگاه گروهی عکاسان حامی محیط زیست با موضوع تشکل های فعال دانشجویی، با عنوان « شریان زندگی »، خرم آباد ، ساختمان دانشگاه ، اردی بهشت ماه 1395 #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-17.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

شفیع نیا حسین

operator 2135

نام: حسین نام خانوادگی: شفیع نیا تاریخ تولد: 1352     سوابق اجرایی و هنری:   بخش عکس: Photo Section: نفر اول جشنواره فقر و غنا تهران 87 First Price of “Property & Poverty” festival- Tehran, 2000 نفر اول جشنواره محیط زیست مازندران 71 First price of “Invironment” festival- Mazandaran, 2004 و کسب رتبه و حضور در جشنواره های سینمای جوان . کاوه گلستان . دوسالانه عکس ایران . محیط زیست و …. Price and presence in some festivals: Youth Cinema, Kave Golestan, Iranian Photo Biennale, Invironment, ,…. بخش فیلم Movie Section ساخت مجموعه 25 قسمتی “ سینما تجربه ” در صدا و سیمای مرکز مازندران Direction of 13 parts serial: “Cinama Experiment” for Mazandaran TV network. ساخت فیلم کوتاه داستانی “ سبز _ خاکستری ” در صدا و سیمای مرکز مازندران Direction short story movie : Green_Grey” for Mazandaran Tv network. حضور در بخش مسابقه فیلم کوتاه کرواسی برای فیلم عرصه ای برای کوچ Presence in competition part of “Short Movies of Croatia Festival” by the movie: ”A domain for Migration” کاندید بهترین فیلم در جشنواره بین المللی فیلم تک تهران برای فیلم عرصه ای برای کوچ Best Movie in “International Tak Movie Festival- Tehran” for the “A domain for Migration” مستند پریجا سرزمین بادها ) شبکه جام جم ( 2571 Documentary “Perija, Land of Winds” Jam-e Jam TV Netvork- 2010 مستند 25 قسمتی سجرو سرزمین پدری 2577 13 Parts documentary serial “Sahar & Paternal land” 2009 مستند کوچیها 2511 شبکه جام جم Documentary movie “Migrants” 2011- Jam-e Jam Tv network مستند رویین 2512 Documentary movie “Roeen” 2012 و ساخت 8 فیلم کوتاه در سینمای جوان دفتر مازندران Directtion of 7 short movie in Youth Cinema- Mazandaran department تصویر و تدوین بیش از 51 فیلم در سینمای جوان دفتر مازندران Pictures & Edit of at least 30 movies in Youth Cinema- Mazandaran department و کسب رتبه در جشنواره های فیلم : سینمای جوان ، وارش ، تک تهران ، کرواسی و … Prices in Film Festivals: Youth Cinema, Varesh, Tak Tehran, Croatia, … چاپ کتاب عکس “ رنگ و درنگ ” Publish of photo book: “Colour and Toughts” بر پایی نمایشگاه عکس به دعوت دولت آلمان در هانوفر در تاریخ 11 سپتامبر 1125 Photo exhibition by invitation of German’s government on 20th Sep 2013 حضور تک عکس “رنگ در زندگی ” در بین 231 عکس برتر جهان در نمایشگاه مصر #gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-18 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-18.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-18.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نورالهی فرد مهناز

operator 2109

نام: مهناز نام خانوادگی: نورالهی فرد تاریخ تولد: 1347   بیوگرافی:   متولد سال 1347 از شهر مرند آذربایجان شرقی، بزرگ شده شهر همدان. عکاسی را همزمان با آموزش فیلمسازی در انجمن سینمای جوانان همدان و در حین تحصیلات دبیرستان در سال  1365 آموخت و تا پیش از ورود به مرحله ساخت فیلم به صورت جدی مورد پیگیری قرار داد. حاصل این جدیت و تلاش  راه یابی تعدادی از آثار وی به جشنواره منطقه ای استان در همان سال و مورد توجه قرار گرفتن تعدادی از آنها در برخی مطبوعات بود. به دنبال آن این انگیزه در وی ایجاد شد تا به فیلمبرداری گرایش بیشتری پیدا کند که نتیجه آن موفقیت و کسب جایزه در جشنواره استانی سال بعد شد. علی رغم قبولی در رشته سینمای دانشگاه هنر در سال 1367 همچنان عکاسی را به صورتی جدی ادامه داد که موفق به راه یابی آثار وی به چندین جشنواره داخلی و خارجی و کسب جوایز متعدد هم به خاطر تک عکس و هم مجموعه آثار شد. غالب فعالیت وی در زمینه عکاسی به صورت هنری بوده و به موضوعات متنوعی علاقه نشان داده است که مهمترین آنها را طبیعت و موضوعات اجتماعی که به هر نحو مرتبط با مردم می باشد شامل می شوند. در مواردی نیز در سمت عکاس فیلم با گروه های فیلمسازی در ساخت آثار مرتبط با دفاع مقدس همکاری داشته و در طی سالها به تدریس عکاسی نیز پرداخته است. *کسب رتبه برتر در جشنواره عکس وحدت، تبریز، سال 1369 *کسب رتبه برتر در بخش تک عکس و مجموعه آثار در طی چندین *سال متوالی در دفتر انجمن سینمای جوانان، همدان 1367، 1368، 1369 *برگزاری نمایشگاه انفرادی در خانه عکاسان ایران(در مدیریت احمد ناطقی) با موضوع «اسب»، سال 1377 #gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-19 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-19.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-19.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

قدمعلی محمد

operator 1874

نام: محمد نام خانوادگی: قدمعلی تاریخ تولد: 1358/04/09 سوابق اجرایی و هنری: _ حضور در دوره دوم و چهارم جشنواره بین المللی عکس سوره, 1372 و 1374. _ تقدیر در سومین جشنواره فیلم و عکس دانشجویان سراسر کشور, 1378. _عضو هیات موسس و دبیر “انجمن عکاسان فردا”, 1379-1382. _ مدیر مسابقات و جشنواره های “خانه عکاسان ایران”,1381-1386. _ داور مسابقه ی عکس عاشوراییان, 1381. _ شرکت در نخستین و دومین نمایشگاه گروهی عکس طوسی؛ 1384و 1385. _حضور در نمایشگاه گروهی آثار عکاس ایرانی در ونیز ایتالیا. _ حضور در نمایشگاه گروهی آثار عکاسان ایرانی در سلیمانیه عراق؛ 1388. _ حضور در بیش از ده نمایشگاه و مسابقه ملی. _ داور مسابقه عکس از کودکان استثنایی؛ 1385. _ داور سومین جشنواره عکس تنوع زیستی؛ 1386. _داور بخش اتحاد ملی و انسجام اسلامی مسابقه عکس نگاه؛ 1386. _ داور مسابقه عکس سفر؛ 1386. _ داور مسابقه عکس ما می توانیم؛ 1386. _حضور در یازدهمین دوسالانه عکس ایران؛ تهران، 1387. _ عکاس و ادیتور آژانس عکس سوره؛1385- 1386. _دبیر اداره عکس شبکه خبری برنا؛ 87-1386. _ دبیر سرویس عکس روزنامه تهران امروز؛ 88-1387. _ دبیر عکس هفته نامه گردشگری نگاره؛ 1389. _ دبیر عکس شانا؛ از سال 1389 #gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-20 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-20.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-20.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

خالقی مقدم مجید

operator 2964

نام: مجید نام خانوادگی: خالقی مقدم تاریخ تولد: 1351/6/1     بیوگرافی : کارشناس مدیریت صنعتی فعالیت جدی عکاسی 1384 عضو اصلی انجمن ملی عکاسان ایران سوابق اجرایی و هنری: -منتخب در چهارمین جشنواره سراسری عکس حوزه هنری-اصفهان-1394 -منتخب در سوگواره سراسری مسابقه عکاسی مراسم خاص محرم در ایران 1394 -منتخب در پنجمین جشنواره سراسری عکس رضوی- تبریز 1394 -منتخب در نخستین جشنواره عکس کودک و نشاط مشهد 1393 -منتخب در چهارمین جشنواره عکس ادینبورگ اسکاتلند 1393 -منتخب در سومین سوگواره عکس نگاه سرخ گلستان 1393 – منتخب در نخستین سوگواره عکس آب و عاشورا تهران 1393 -منتخب در نخستین جشنواره عکس نگاه مشهد 1393 ..منتخب سومین سوگواره عاشورایی قاب خالی خورشید تبریز1393 -منتخب در دومین جشنواره بین المللی عکس خیام(9عکس)1393 -منتخب در نخستین جشنواره سراسری عکس رواق منظر تهران1392 -منتخب در دومین سوگواره بین المللی عکس و پوستر هیات.قم.1393 -منتخب در سومین سوگواره عکس عاشورایی قاب سرخ لارستان1392 -منتخب در دومین دوسالانه سراسری عکس بسیج .کرمان 1392 -منتخب در دومین جشنواره بین المللی عکس رژان تهران 1392 -منتخب در سومین جشنواره ملی عکس بیرجند 1392 -منتخب در نخستین سوگواره سراسری عکس عاشورایی هیات 1392 -منتخب در دهمین جشنواره ملی “تصویر سال”، سال 1391 -منتخب در پنجمین جشنواره بین المللی”هنرهای تجسمی فجر”سال 1391 – منتخب در نخستین سوگواره ملی عکس عین لام میم.تهران.سال 1391 – منتخب در دومین سوگواره عکس عاشورایی لارستان (قاب سرخ-مجموعه عکس)سال 1391 – منتخب در چهارمین سوگواره ملی عکس72 راوی آسمان” بیرجند.سال 1391 – منتخب در چهارمین جشنواره بین المللی “هنرهای تجسمی فجر”، سال 1390 – منتخب در سومین جشنواره بین المللی “هنرهای تجسمی فجر”، سال 1389 – منتخب در نهمین جشنواره ملی “تصویر سال”، سال 1390 – منتخب در هشتمین جشنواره ملی “تصویر سال”، سال 1389 – منتخب در دومین سوگواره سراسری “قاب خالی خورشید”، تبریز، سال 1390 – منتخب در دومین سوگواره سراسری “عاشورایی”، دانشگاه شهید رجایی، سال 1390 – منتخب در نخستین جشنواره سراسری “اسب”، تهران، سال 1390 – منتخب در سومین جشنواره سراسری “دانشگاه آزاد”، سال 1389 – منتخب در نخستین جشنواره سراسری “خانه های روستایی”، سال 1389 – منتخب در نخستین جشنواره ملی “هویت”، قزوین، سال 1389 – منتخب در هفتمین سوگواره سراسری “با عاشوراییان”، زنجان، سال 1389 – منتخب در نخستین سوگواره سراسری “روایت محرم”، اصفهان، سال 1389 – منتخب در دومین جشنواره سراسری “مترو و مردم”، تهران، سال 1388 -منتخب چهارمین جشنواره سراسری عکس های برتر سال 90-دوربین.دات نت -شرکت در بیش از چهل نمایشگاه گروهی عکس برپایی یک نمایشگاه انفرادی عکس عناوین کسب شده : – کسب مقام اول جشنواره ملی عکس”تیبا در زندگی شهری “تهران 1392 – کسب مقام اول دومین جشنواره دوسالانه عکس قاب حضور اردبیل1392 – کسب مقام اول پنجمین سوگواره ملی عکس “مهر محرم” سمنان سال 1391 – کسب مقام اول سوگواره عاشورایی حدیث عشق-اردبیل 1393 – کسب مقام دوم ششمین سوگواره ملی عکس “مهر محرم” سمنان سال1392 – کسب مقام دوم جشنواره سراسری عکس” از نگاه شیشه ای”، فرهنگسرای فردوس تهران، سال1390 – کسب مقام دوم جشنواره سراسری ” عکس کودک”، بانک ملت ایران، سال 1390 – کسب مقام سوم دومین جشنواره سراسری عکس تبیان قم 1392 – کسب مقام سوم  دهمین سوگواره سراسری عکس با عاشورائیان زنجان 1392 – کسب مقام سوم سوگواره سراسری ” عاشورایی سرو سرخ”، ، تهران، سال 1390 – کسب مقام چهارم جشنواره سراسری ” آسمان”، کاشان، سال 1388 – نفر برگزیده مسابقه سراسری عکس فوتکس2013-تهران 1392 – برگزیده برتر نخستین سوگواره ملی عکس عاشورایی موسسه آموزش عالی روزبه زنجان 1392 – کسب رتبه ممتاز مسابقه سراسری عکس”محرم در قاب تصویر فرهنگسرای کار تهران سال 1392 – تقدیر شده در نخستین جشنواره فرهنگی هنری “پروانه های امید” تهران  1393 – تقدیر شده در مسابقه تصویر عاشقان حسینی (2عکس)-تهران1393 – برگزیده دومین جشنواره عکس خانه دوست.مشهد 1393 – نفر برگزیده مسابقه ملی عکس عاشورا مرکز آموزش علمی کاربردی گنبدکاووس 1393 – کسب رتبه برتر سوگواره عکس “کل ارض کربلا” شبکه افق-تهران-1394 #gallery-21 { margin: auto; } #gallery-21 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-21 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-21.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-21.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

میرزایی افشین

operator 3118

نام: افشین نام خانوادگی: میرزایی تاریخ تولد:1359/12/18   سوابق اجرایی و هنری : 1 برگزاری نمایشگاه انفرادی عكس با عنوان فصل سال 1384 2 برگزیده جشنواره عكس آبرنگ – مشهد 1384 3 برگزاری نمایشگاه انفرادی عكس با عنوان فصل 2 در سال 1385 4 نمایش آثار عكاسی در جشنواره آشنایی با فرهنگ و طبیعت گیلان 1385 5 برگزیده جشنواره عكس رضوی – اهواز 1386 6 برگزیده جشنواره عكس نماز و نیایش – تهران 1386 7 برگزیده مسابقه عكس محرم – گیلان 1386 8 برگزیده جشنواره عكس انسان جنگل محیط زیست – تهران 1386 9 برگزاری نمایشگاه انفرادی عكس با عنوان رنگ فصل سال 1386 10 برگزاری نمایشگاه دو نفره عكس با عنوان جستجو سال 1387 11 برگزاری نمایشگاه گروهی عكس با عنوان چمر در سال 1388 12 برگزیده جشنواره عكس سیاه و سپید – تهران 1388 13 برگزیده جشنواره عكس شهر من رشت – گیلان 1388 14 برگزیده جشنواره عكس نگاه عاشورایی – گیلان 1389 15 برگزاری نمایشگاه گروهی عكس با عنوان سوگواره عشق سال 1389 16 برگزاری نمایشگاه گروهی عكس با عنوان خاك سرخ سال 1390 17 برگزیده جشنواره عكس ایران شناسی – تهران 1390 18 برگزیده جشنواره عكاسی فیزیكی – تهران 1390 19 برگزیده جشنواره عكس خزر تا خلیج فارس – تهران 1390 20 برگزیده جشنواره عكس شمسه – تهران 1390 21 برگزیده جشنواره عكس مفهومی طبیعت ( عبور از منحنی عشق ) – زنجان 1391 22 برگزیده جشنواره عکس زنان و زندگی شهری – تهران 1391 23 برگزیده جشنواره عکس شمسه – تهران 1391 24 برگزیده جشنواره عکس زنان و زندگی شهری – تهران 1392 25 برگزیده جشنواره عکس شب های سپید رشت – رشت 1392 26 برگزیده جشنواره بین المللی عکس خیام 1392 27 نمایشگاه گروهی عکس با عنوان زیر پوست شهر رشت 1393 28 برگزیده جشنواره عکس کوچصفهان شناسی 1393 29 برگزیده جشنواره عکس ایران شناسی 1393 30 برگزیده جشنواره بین المللی عکس خیام 1393 31 برگزیده جشنواره بین المللی عکس شن ژن چین 1393 32 نمایشگاه گروهی عکس با عنوان دریای دوستی 1393 33 برگزیده جشنواره ملی عکس دالاهو – تهران 1393 34 برگزیده چهارمین دوره جشنواره عکس ایرانشناسی – تهران 1393 35 برگزیده سومین سوگواره ملی عکس قاب خالی خورشید – تبریز 1393 36 برگزیده سوگواره عکس سرخ و سیاه به رنگ عشق – تهران 1393 37 برگزیده جشنواره عکس خبری دوربین نت – تهران 1393 38 نمایشگاه گروهی عکس هفته فرهنگی رشت – رشت 1393 39 برگزیده مسابقه عکس تالاب انزلی – رشت 1393 40 نمایشگاه گروهی عکس با عنوان دیوار به دیوار سایه ها – رشت 1393 41 برگزیده جشنواره عکس معلول و اجتماع – طبس 1393 42 برگزیده جشنواره فیلم و عکس فانوس – کاشان 1393 43 برگزیده جایزه جهانی اربعین – تهران 1393 44 برگزیده جشنواره عکس خبری دوربین نت – تهران 1394 1 داور اولین نمایشگاه سالانه عكس كوهستان استان گیلان 1390 2 دبیر اولین جشنواره ملی عکس سرمایه اجتماعی در منطقه هیرکانی – رشت 1392 3 دبیر دومین جشنواره ملی عکس سرمایه اجتماعی – رشت 1394 4 عضو انجمن ملی عكاسان ایران 5 عضو هیات مدیره انجمن عکاسان رشت از سال 1392 تا کنون #gallery-22 { margin: auto; } #gallery-22 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-22 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-22.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-22.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

شکاری علیرضا

operator 1992

نام: علیرضا نام خانوادگی : شکاری تاریخ تولد: 1344/06/2   سوابق اجرایی و هنری: همکاری با روزنامه رسالت از سال 1368 تا 1375 روزنامه ابرار ( 4 سال دبير سرويس عكس نشريات ابرار ) ابرار ، ابرار ورزشی ، ابرار اقتصادی و ابرار نوجوانان  1375 تا 1380 1380شبكه اطلاع رساني نفت و انرژی  تا 1381 نشريات عسلويه و خليج فارس (فعال در اطلاع رساني نفت و انرژی) 1381 تا 1384 شركت مهندسی وساخت تاسيسات دريايی ايران  1384 تا 1394 اجرای پروژه عكس صنعتی كليه بنادر ايران (كارفرما سازمان بنادر و كشتيرانی) 1382 برگزاركننده بيش از 10 تور عكاسی خبری دبير روابط عمومی نخستين و دومين نمايشگاه فرهنگ و دفاع مقدس در مصلی تهران در سال 1380 نفر سوم عكس خبری 1376 نفر اول عكس نفت و رسانه 1380 عضو هيئت داوران عكس صنعتی سازمان گسترش 1387 عكاس مستندات پروژه و تبليغات شركت مهندسی وساخت تاسيسات دريايی ايران از سال 1384 تا الان برپايي نمايشگاه عكس اختصاصی شركت مهندسی وساخت تاسيسات دريايی ايران در نمايشگاه نفت وگاز سال 1390 برپايی نمايشگاه عكس اختصاصی شركت مهندسي وساخت تاسيسات دريايی ايران در نمايشگاه خانه ملت ( مجلس شورای اسلامی ايران) #gallery-23 { margin: auto; } #gallery-23 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-23 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-23.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-23.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

خالدی رضا

operator 2020

نام: رضا نام خانوادگی: خالدی تاریخ تولد: 1366/08/23     سوابق اجرایی و هنری: کارشناس ارشد پژوهش هنر عضو انجمن عکاسان ایران دبیر و پایه گذار پنج دوره جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران مقام دوم چهارمین جشنواره ملی عکس مشهد مقام چهارم ششمین جشنواره ملی عکس فیروزه تبریز و برگزیده بیش از 20 جشنواره ملی عکس از سال 89 تا کنون مدرس عکاسی انجمن سینمای جوانان دفتر بیرجند داور چندین جشنواره استانی و منطقه ای از سال 92 تا کنون #gallery-24 { margin: auto; } #gallery-24 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-24 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-24.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-24.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

افسری مهرداد

operator 3172

نام: مهرداد نام خانوادگی: افسری تاریخ تولد: 1356   بیوگرافی: مهرداد افسری عكاس، مستند ساز و ویدیو آرتیست ایرانی است. مدرك كارشناسی عكاسی را در سال ١٣٧٩ و كارشناسی ارشد عكاسی خود را در سال ١٣٨٥ از دانشگاه هنر تهران دریافت كرد.   سوابق اجرایی و هنری: او ١٢سال سابقه تدریس در دانشگاه های هنر و عضو افتخاری انجمن هنرمندان ایران است. از سال ١٣٧٩ تاكنون ١٣ نمایشگاه انفرادی در گالری های مختلف از جمله: ” هر آنچه كه دیگر نیست” گالری محسن ١٣٩٣، ” آمریكا گستره ی معلق” گالری محسن ١٣٩٢، ” هندسه مقدس بخت” گالری اعتماد ١٣٩٠، ” شاهنامه شاه طهماسب” گالری اثر ١٣٨٨، ” گام بایكرومات” گالری اثر ١٣٨٦، ” عكاسی به مثابه اسطوره” گالری راه ابریشم ١٣٨٤، ” مناظر جاده ای” گالری اثر ١٣٨١ و …   آثار او در بیش از ٨٠  نمایشگاه از سال ۱۳۷۸ در  کشورهای ایران، آلمان، آمریکا، امارات، لیتوانی، اسپانیا، ایتالیا، اسلوونی، ترکیه، گرجستان، فرانسه، انگلستان، از جمله در بینال ونیزایتالیا، پاریس فتو فرانسه، هنر معاصر استانبول، موزه کویینز آمریکا، موزه هنرهای معاصر گرجستان، دانشگاه وست منیستر لندن، موزه ملی رینا صوفیا اسپانیا، موزه ی طراحی و معماری موا، لیوبلیانا، اسلوونی و … به نمایش در آمده است. افسری برگزیده دهمین بینال عكس ایران و همچنین جز هنرمندان انتخابی برای پروژه « تهران یک مایل مربع » موسسه هنری ویزیتینگ آرت لندن و پروژه « پل هنری » در واشنگتن و نیویورك آمریکا بوده است. داوری و سخنرانی چندین جشنواره ی هنری داخلی و خارجی  و نمایشگاه گردانی چندین نمایشگاه از دیگر فعالیت های اوست. از كتاب های او می توان به ” هرآنچه كه دیگر نیست” و مجموعه “چشم ٣٨” انتشارات ماه ریز اشاره كرد. حوزه مطالعاتی او بیشتر مباحث فلسفی و تئوری هنر در عكاسی است. #gallery-25 { margin: auto; } #gallery-25 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-25 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#f28c07; } #gallery-25.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#f28c07; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#f28c07; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 242 , 140 , 7 , 1); color:#0c0c0c; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-25.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

زنده روح کرمانی مسعود

operator 3377

نام: مسعود نام خانوادگی: زنده‌روح کرمانی تاریخ تولد: 1342     بیوگرافی: متولد کرمان و فارغ‌التحصیل رشته تولید با گرایش عکاسی دانشکده صدا و سیما     سوابق اجرایی و هنری: مدرس دانشگاه هنر، آزاد، سوره، خبر و … مسئول واحد عکاسی ستاد تبلیغات جنگ (69-1366) مسئول واحد عکاسی سازمان صدا و سیما (75-1372) و (83-1380) و (88-1386) داور ده‌ها مسابقه عکاسی در ایران از جمله دهمين دوسالانه عكس، جشنواره عكس مستند، جشنواره سينماي جوان و … دبیر انجمن عکس سیزدهمین جشنواره سینمای جوان چاپ ده‌ها پوستر و کارت پستال از ایران نفر برگزيده از جشنواره‌ها و مسابقات متعدد عكاسي دبیر بخش عکس جشنواره سینمای جوانان (1367) دبیر بخش عکس یادمان قدس (1379) دبیر بخش عکس جشنواره 22 بهمن (1380) مدیر هنری فصلنامه عکاسی خلاق مدیر اجرایی یازدهمین دوره دوسالانه عکس ایران 1387 مدیریت هنری کتاب‌هاي بم شهری که بود، قشم سرزمین رویاها، عکسخانه شهر، یاران حسین (ع)، کودکان سرزمین ما و … مدیر اجرایی اولين و دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر (88-1387) مدیر اجرایی جشنواره‌ها و دوسالانه‌های هنرهای تجسمی (89-1387) عضو انجمن عکاسان ایران نفر دوم جشنواره سینمای جوان۱۳۶۳ نفر دوم جشنواره سینمای جوان ۱۳۶۴ برگزیده مسابقه عکاسی ایران۱۳۶۵ داور مسابقه دوسالانه عکاسی ایران ۱۳۶۶ داور اولین جشنواره عکس مستند ایران ۱۳۸۶ داور جشنواره عکس منطقه ای زعفران داور اولین جشنواره عکس اردیبهشت در هرمزگان ۱۳۸۶ داور جشنواره سیمای جوانان ۱۳۸۷ داور اولین جشنواره عکس دانشگاه آزاد ۱۳۸۷ داور دهمین دوسالانه عکس ایران ۱۳۸۵ انتشارکتاب‌هاي متعدد از جمله شور عشق، با تار و پود عشق، کرمان در یک نگاه، سیمای جهانگردی کرمان، تخت جمشید، آتشکده فیروزآباد، نقش رستم، میراث فارس، پاسارگاد، ارگ بم، کاخ موزه نیاوران، جنگ تحمیلی، کاخ موزه نیاوران، جنگ تحمیلی، دوران مبارزه و … دبیر اولین سالانه عکس کرمان ( شهریور 1393) عضو شورای سیاستگذاری و هنری نخستین سوگواره هنرهای تجسمی برج میلاد (سرخ و سیاه به رنگ عشق) دبیر دومین سالانه عکس کرمان ( شهریور1394) #gallery-26 { margin: auto; } #gallery-26 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-26 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-26.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-26.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

میزبانی ناصر

operator 1488

نام: ناصر نام خانوادگی: میزبانی تاریخ تولد: 1343/2/10 وب سایت: http://www.mizbani.com   بیوگرافی: من در روز دهم اردیبهشت ماه سال 1343 خورشیدی در محله مارالان شهر تبریز متولد شدم. از دوران نوجوانی به کارهای هنری علاقمند بودم اما خانواده­ی من مخالف این گونه فعالیت­ها بودند. من اولین تجربه­های عکاسی خود را در سال 1358 با یک دوربین بسیار بسیار سطح پایین که یک اسباب­بازی بیش نبود شروع کردم. در آن زمان در زمینه تئاتر نیز در حد مدرسه و دبیرستان فعالیت­هایی داشتم. اما عکاسی بسیار شدید مرا به خود جذب نمود. تمامی زندگی ام در عکاسی خلاصه می­شد. من هیچ کلاس و دوره­ی عکاسی ندیده ام و به صورت خود جوش و به روش مطالعه و با استفاده از مجلات و بروشور و کاتالوگ راه خود را در عکاسی گشودم. در سال 1364 اولین لوح تقدیر و دیپلم افتخار خود را در مسابقه عکاسی اهمیت نفت در زندگی دریافت نمودم. در اواسط سال 1368 به تهران مهاجرت نمودم و زندگی مجردی و انفرادی خود را آغاز نمودم. اما چند ماهی از این مهاجرت من نگذشته بود که در رشته حفاظت و مرمت آثار تاریخی در دانشکده میراث فرهنگی قبول شدم. من علاقه چندانی برای تحصیل این رشته نداشتم و با بی­میلی ثبت نام نمودم. اما طولی نکشید که به رشته تحصیلی خود علاقه وافری پیدا کردم. من در بهمن 1370 با مدرک کاردانی این رشته را به تمام رسانده و در سازمان میراث فرهنگی آن زمان استخدام رسمی شدم. از زمانی که با رشته­های سنتی و میراثی آشنا شدم موضوعات عکاسی من نیز به آن جهت سوق پیدا نموده و اکنون آرشیو بسیار غنی از معماری و آثار تاریخی ایران را در اختیار دارم. از سال 1371 همکاری وسیعی با مطبوعات کشور آغاز نمودم و از همان روزهای اول به افت و خیز و تغییرات فاش عکس در مرحله چاپ مرا بر آن داشت که خود به صورت فنی در این مورد کسب تجربه نمایم. لذا در سال 1374 یک دوره تخصصی چاپ را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذرانده و از آن پس امور فنی چاپ را خودم مدیریت کردم. در سال 2002 میلادی از مسابقه عکاسی یونسکو لوح تقدیری برای خاطر عکسی از عروسی عشایر قشقایی فیروزآباد شیراز کسب نمودم. در مهر ماه سال 1385 بعداز 15 سال دوری از دانشگاه، جهت ادامه تحصیل در رشته موزه­داری دو باره وارد دانشکده میراث فرهنگی شدم و در تابستان سال 1387 با اخذ مدرک کارشناسی فارغ­التحصیل شدم.   سوابق اجرایی و هنری: دریافت لوح تقدیر از مسابقه عکاسی نفت و زندگی 1364 نمایشگاه عکس از بناهای کاشان 1370 چاپ عکس در چندین شماره مجله­ “هما” چاپ عکس در مجله­ های گردش چاپ عکس در مجله­ های سیلک رود چاپ عکس در مجله­ های سنگ چاپ عکس در مجله­ های میراث فرهنگی چاپ مجموعه استان آذربایجان شرقی در آئینه تصویر 1 زمستان 1374 چاپ مجموعه استان آذربایجان شرقی در آئینه تصویر 2 بهار 1375 چاپ مجموعه مساجد تاریخی استان آذربایجان شرقی پنجمین اجلاسیه سراسری نماز دریافت جایزه جشنواره طراحان گرافیک ایران چاپ مجموعه یادمان­ های تاریخی قزوین چاپ مجموعه یادمان­ های سیستان و بلوچستان چاپ مجموعه جلوه­ های سیستان چاپ مجموعه ایران سرای زیبای من زمستان 1375 چاپ مجموعه پارسه 1 در طی پنج نوبت چاپ مجموعه قم میراث مقدس چاپ مجموعه کردستان سرزمین کهن چاپ پوسترهای حافظیه، قلعه دختر،تخت جمشید فارس چاپ پوستر مسجدجامع اردستان چاپ پوستر ائل گلی تبریز چاپ مجموعه خانه­های تبریز چاپ مجموعه یزد دیار همیشه یادگار چاپ مجموعه خوزستان چاپ مجموعه تبریز کوی دلبران پائیز 1378 چاپ مجموعه شیراز چاپ مجموعه تهران زمستان 1378 چاپ مجموعه پارسه 2 زمستان 1379 چاپ مجموعه تبریز نگین جاده ابریشم زمستان 1379 چاپ مجموعه قرآن و کتابت پائیز 1380 چاپ مجموعه نهبندان بهار 1382 چاپ مجموعه آذربایجانشرقی دیار دیرین بهار 1384 چاپ کتابچه همدان پائیز 1380 در دو نوبت چاپ چاپ کتابچه کاشان زمستان 1380 چاپ کتابچه بیرجند بهار 1381سه نوبت چاپ چاپ کتابچه زنجان بهار 1382 چاپ پوسترهای ماسوله و سالنامه چاپ پوسترهای کلاه فرنگی، مسجد چهار درخت، بند دره، حسینیه نواب بیرجند چاپ پوسترهای سردرباغ ملی، باروی شهرری، برج طغرل تهران چاپ پوسترهای ­خانه و معبد داش کسن زنجان چاپ پوسترهای مقبره شیخ زاهدگیلانی و قلعه رودخان گیلان چاپ کتابچه قم تابستان 1383 چاپ کتابچه آذربایجانشرقی زمستان 1383 چاپ پوستر، دفترچه فنی، فولدر نوزدهمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان اردیبهشت 1383 چاپ پوستر، دفترچه فنی، فولدر بیستمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان، اردیبهشت 1384 چاپ پوستر و دفترچه فنی هفتمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی میلاد دو نور شهریور 1384 چاپ پوستر و دفترچه فنی هشتمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی میلاد دو نور، شهریور 1385 چاپ پوستر گنبد سلطانيه شهريور 1385 چاپ پوستر و دفترچه فنی نهمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی میلاد دو نور مرداد 1386 عکاسی خانه قدیمی تبریز، چاپ کتاب در سال 1387 توسط فرهنگستان هنر عکاسی نگاره­های چوبین مساجد آذربایجان­شرقی، چاپ کتاب در سال 1387 توسط فرهنگستان هنر داوری اولین دوره مسابقه عکاسی صنایع دستی در خرداد 1387 جلد مجله شوراها نمایشگاه گروهی چهاردهمین سالگرد تاسیس خانه عکاسان 27 شهریور 1387حوزه هنری، تهران شرکت در اولین اکسپوی عکس ایران ( تهران، گالری صبا/ آبان 1387 با 3 عکس)ایران (ناشر زرین و سیمین) مجله Mining شرکت در مسابقه عکاسی معنویت در معماری 1388 (با عکسی از سقف مسجدجامع گوگان: رنگ­های شکر) عکاسی از بقعه شیخ صفی­الدین اردبیلی جهت پرونده­ی ثبتی یونسکو دی ماه 1387 عکاسی از مجموعه بازار تبریز جهت پرونده­ی ثبتی یونسکو دی ماه 1387 کتاب میراث فرهنگی استان تهران بهمن 1387 چاپ عکس اولین شماره مجله صفیر بهمن 1387 چاپ عکس در مجله ایرانا شماره 23 اسفند 1387 انتشار عکس روی سایت Usefilm

قلیچی منصوره

operator 3015

نام: منصوره نام خانوادگی: قلیچی تاریخ تولد: 1361/2/28     بیوگرافی: مدرک تحصیلی : کاردانی گرافیک عکاسی را بصورت جدی و پیگیراز سال 84 با پرداختن به عکاسی تئاتر آغاز کردم.   سوابق اجرایی و هنری: عضو انجمن  عکاسان تئاتر ایران عضو انجمن عکاسان ایران عکاس خبرگزاری مهر تقدیر و حضور درنمایشگاه هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان شاهرود 86 – 88 نمایشگاه گروهی انجمن عکاسان –شاهرود 86 با موضوع آزاد تقدیر و حضوردر نمایشگاه جشنواره استانی حوزه هنری ” آن ”        89 راهیابی به جشنواره فجر (تئاتر) و نمایشگاه     90-91-92-93 حضور در نمایشگاه 100 عکس برتر انجمن عکاسان تئاتر ایران   91 کاندید در بخش عکس جشنواره عکس تئاتردانشجویی     92 تقدیر از جشنواره شکوه حضور “حوزه هنری”    92 تقدیر در جشنواره جوان استان سمنان  92 حضور در نمایشگاه آثار منتخب عکاسان تئاتر در10روز با عکاسان ایران در خانه هنرمندان تهران  93 برگزیده سوم جشنواره عکس تئاتر شهر تهران  93 برگزیده دوم جشنواره بین المللی تئاتر فجر تهران 93 راهیابی به نمایشگاه جشنواره نگاه  (کودک)  مشهد 93 راهیابی به نمایشگاه سومین دوسالانه سراسری عکس بسیج 94 #gallery-27 { margin: auto; } #gallery-27 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-27 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-27.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-27.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

پازیار عادل

operator 2755

نام: عادل نام خانوادگی: پازیار تاریخ تولد: 1363/7/23     بیوگرافی: کارشناسی خبرنگاری و کاردانی عکاسی خبری از دانشکده خبر       سوابق اجرایی  و هنری: معاون دبیر سرویس عکس خبرگزاری ایرنا نفر اول مسابقه نقاشی دانش آموزان سراسر کشور، 1378 تقدیر در جشنواره پژوهشی دانشگاه های کشور، 1384 منتخب عکس رایزنان فرهنگی در فرانسه، 1383 نفر اول جشنواره عکس انسان و ترافیک، 1388 منتخب نهایی دومین جسنواره عکس شید، 1390 شرکت در بیش از سی دوره نمایشگاه گروهی عکس عکاس: اعتماد، توسعه، تفاهم، موج اندیشه، آسمان، اندیشه گستر، توسعه صنعت و خبرگزاری ایرنا #gallery-28 { margin: auto; } #gallery-28 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-28 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-28.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-28.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

کمالی احسان

operator 2760

نام: احسان نام خانوادگی: کمالی تاریخ تولد: 1366/1/29 وب سایت: www.ehsankamali.com     بیوگرافی: متولد و ساکن شهرستان بجنورد واقع در استان خراسان شمالی هستم . فوق لیسانس مدیریت آی تی -دانشگاه فردوسی مشهد     سوابق اجرایی و هنری:   جشنواره ها بین الملل : برنده جاییزه دوسالانه عکس بشریت یونسکو HPA 2015 کاندیدای دریافت جاییزه جنشواره بشریت سازمان ملل در چین HPA 2013 پذیرش 4 عکس در جشنواره آل ثانی 2013 3 عکس بخش آزاد ، یک عکس بخش کشف جهان   مدال برنز فتوژورنالیسم 2014 آمریکا پذیرش 4 عکس   راه یابی به جشنواره عکس امارات 2013 1 عکس بخش چاپی سیاه و سفید   کسب 5 تقدیر هیئت داوران در مسابقه‌ عکس بنیاد لوسی آمریکا 2012 IPA تقدیر2 تقدر در مجموعه عکس و 3 تقدیر در بخش تک عکس   تقدیر هیات داوران جشنواره خیام 2013   جشنواره آل ثانی (شماره پاتروناژ 167/2012) , PSA , انجمن عکاسی آمریکا (CPID) تقدیر1 اثر در بخش پرتره   جشنواره راك كشور صربستان 2012 فیاپ, (شماره پاتروناژ 136/2012) 8th INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY “ROCK 2012” تقدیر2 اثر در بخش موسيقي و فرهنگ موسيقي   جشنواره S4C 2012 International Exhibition of Photography كشور آمريكا تقدیر3 اثر در بخش سفر 1- اثر در بخش آزاد رنگي   جشنواره فوکوس کشور مقدونیه –, (شماره پاتروناژ فیاپ 013/2012) 2nd INTERNATIONAL EXHIBITION OF ART PHOTOGRAPHY PHOTO FOCUS 2012 تقدیر2 اثر در بخش زندگی و 1 اثر در بخش آزاد   جشنواره کودک کشور صربستان (شماره پاتروناژ فیاپ, 147/2012) 36th INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY “C H I L D 2012 تقدیر3 اثر در بخش کودک – 2 اثر در بخش زندگی – 1 اثر در بخش سیاه و سفید   جشنواره بین المللی خیام 2012 راه یابی یک عکس به بخش آزاد   داخلی : مقام اول اولین دوره جشنواره ملی سلامت نیشابور 1394 (3 اثر پذیرفته شده ) مقام اول جشنواره شیراز امروز 1394 (3 اثر پذیرفته شده ) مقام سوم جشنواره ملی قاب سرخ – تهران – 1394 –مقام اول جشنواره ملی نماز و نیایش سینمای جوان – قم 1393  (3 اثر پزیرفته شده ) مقام اول جشنواره معلولیت اصفهان 1393 – ( راهیابی با 4 عکس ) مقام اول ششمین جشنواره ملی افطاری 1392 – تهران (پذیرش 6 اثر ) مقام اول هشتمین دوره جشنواره ملی اردیبهشت هرمزگان-سینمای جوان- 1392 – تهران (پذیرش 2 عکس ) مقام اول پنجمین دوره جشنواره ملی سفره های های حسینی 1391 – تهران مقام اول چهارمین دوره جشنواره منطه ای آن سمنان – بخش خانواده ایرانی 1393 (7 عکس پذیرفته شده ) مقام سوم جشنواره ملی سفر نامه نویسی ناصر خسرو 1391- تهران (مجموعه عکس ) جزو 3 عکاس نخست ( بدون اولویت ) جشنواره صنعت شیرنی اصفهان 1393 جزو 5 عکاس نخست ( بدون اولویت ) قرآن در آیینه تصویر زنجان 1393 2 مجموعه کاندیدای دریافت جاییزه جشنواره ملی ناصر خسرو 1393 مقام چهارم جشنواره ملی بانک ملت در بخش فرهنگ 1391 – تهران مقام دوم جشنواره منطقه ای آن سمنان بخش تولید ملی 1392 – سمنان تقدیر جشنواره ملی اعتیاد 1392 – مشهد تقدیر نخستین جشنواره ملی مدیریت مصرف برق اصفهان 1392- اصفهان تقدیر هیات داوران جشنواره منطقه ای تیژ – تهران – تربت حیدریه 1393 تقدیر جشنواره ملي آلزايمر و سالمند 1391 – تهران تقدیر دبیر دومین جشنواره ملی بیرجند 1391 در بخش مردم نگاری- بیرجند از برگزیدگان جشنواره ملی عکس زمان 1391- اراک از برگزیدگان دومین جشنواره عکس خانه دوست مشهد 1393 ( 1 مجموعه مستند – 2 تک عکس ) راه یابی در جشنواره ملی کویر و زندگی – 3 عکس – طبس 1393 راه یابی در دومین جشنواره ملی عکس جلوه های آب اصفهان-2 عکس- 1393 راه یابی در جشنواره ملی شیخ بهایی اصفهان 1393 – دو عکس از برگزیدگان نخستین جشنواره ملی عکس خانه دوست مشهد 1392 ( 3 اثر ) راه یابی به جشنواره ملی زن و زنگی شهری تسنیم – تهران 1393 راه یابی به نخستین جشنواره ملی عکس تامین اجتماعی – تهران 1392 راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه جشنواره ملی ما ( مردم و امنیت ) مشهد 1393 راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه جشنواره ملی صنعت تاسیسات – تهران 1393 راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه جشنواره ملی نور نگار – تهران 1393 راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه هشتمین جشنواره عکس رشد ( 5 عکس ) تهران 1393 راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه رایتل تهران 1393 راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه نخستین سوگواره سراسری عکس عاشورائی کیش 1393 راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه نماز عید ( دو عکس ) تهران 1393 راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه جشنواره ملی حوزه اشراق 1392 – قم نفر اول در دو بخش جشنواره طرفه هنر در استان و راه یابی به بخش ملی 1392 – بجنورد – کرمان راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه جشنواره ملی چیستا کرج 1392 – کرج راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه پنجمین دوره جشنواره ملی زنان و زندگی شهری 1392 – تهران راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه جشنواره ملی طلای کثیف 1392- مشهد راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه جشنواره ملی سفره های 7 سین 1392- تهران راه یابی به بخش پایانی بیستمین جشنوارخ مطبوعات کشور – تهران 1392 راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه دهمین جشن تصویر سال – 1392 – تهران راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه مسابقه عکس بخش جنبي هفدهمين جشنواره بین المللی مطبوعات و خبرگزاري‌ها 1398 – تهران راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه جشنواره ملی 72 راوی آسمان 1391 بیرجند – بیرجند راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه نخستين دوره جشنواره ملی بوم بركت شيراز 1391 – شیراز راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه جشنواره ملي ولايت 1391 – قزوین راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه اولین دوره جشنواره ملی عکس کوهستان 1389- نیشابور راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه دومین جشنواره ملی عکس نان ibex2010 – تهران راه یابی بخش پایانی و نمایشگاه اولین دوره جشنواره ملی عکس اسب1390 – تهران راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه اولین دوره مسابقه سراسری عکس دامپزشکی1390 – تهران راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه مسابقه سراسری عکس راه و بی راه 1390 – گرگان راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه عکس چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر 1390 – تهران راه‌یابی به بخش پایانی و نمایشگاه عکس نهمین جشن تصویر سال 1390 – تهران راه یابی به بخش پایانی و نمایشگاه عکس جشنواره منطقه ای اترک ارشاد 1390 – بجنورد جزو عکاسان دعوت شده به بخش رقابت جشنواره های فیروزه تبریز ، جشنواره ملی بیرجند در سال 1392 – عكاس برگزيده جشنواره استاني اعتكاف 1391 کسب مقام اول مسابقه عکس معلولین و مسائل اجتماعی استان 1389 کسب رتبه اول در جشنواره استانی عکس محرم 1387   فعاليت حرفه اي :   عکاس خبر گزاری بین المللی تسنیم عکاس با مجله سراسری همشهري سرزمين من عکاس سرویس عکس خبر گزاری فارس عکاس سرویس عکس خبر گزاری مهر و روزنامه بین المللی تهران تایمز 2 سال عکاس روزنامه اتفاقیه خاسان شمالی ،ارمغان و نسیم برگزاری 2 دوره ورک شاپ های مستند اجتماعی در استان کرمان 1392-1391 برگزاری 2 دوره ورک شاپ های مستند اجتماعی در دانشگاه فرهنگ و هنر مشهد 1392 برگزاری چندین دوره ورک شاپ های مستند اجتماعی در استان خراسان شمالی (1390-1392) بر گزار كننده و دبیر جلسات نقد عکس هفته نامه ارمغان تدریس عکاسی در حوزه هنری خراسان شمالی از موسسين پاتوق عكاسان خراسان شمالي در حوزه هنري     نمايشگاه : نمایشگاه با موضوع عکس های هندوستان در اصفهان 1392 نمایشگاه آزاد شیراز 1392 نمایشگاه انفرادی با موضوع آزاد بهمن 1391 نمایشگاه انفرادی تئاتر خرداد 1391 شرکت در نمایشگاه فرهنگ دانشگاه گوتینگن آلمان 2011 نمایشگاه انفرادی با موضوع مستند اجتماعی در هفته فرهنگی کشور های عضو اکو در خراسان شمالی 1390 نمايشگاه تئاتر همزمان با جشنواره ملي تئاتر فجر در خراسان شمالي نمايشگاه گروهي با موضوع زن -شيروان -1391 شركت در اكسپوي فروش آثار هنري خراسان شمالي 1391 شرکت در 2 نمایشگاه گروهی در خراسان شمالی 1389     #gallery-29 { margin: auto; } #gallery-29 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-29 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-29.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-29.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); });

بنر کتاب عکس

لایت روم