نگاه های برتر تور عکاسی از « لاله های واژگون » معرفی شدند

operator 1797

نشست آموزشی نقد تور و بررسی کیفی عکس های تولید شده در کارگاه عکاسی طبیعت و تجربه عکاسی از لاله های واژگون خوانسار با حضور عکاسان و علاقه مندان ، در سالن اجتماعات دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک برگزار شد. نقد و بررسی آثار عکاسان همسفر با هشتاد و ششمین تور عکاسی چیلیک به مقصد شهرستان خوانسار واقع در استان اصفهان، با حضور عکاسان همسفر و سایر علاقه مندان به حضور در این نشست آموزشی ، برگزار و پس از بحث و گفت وگو پیرامون عکس ها ، نگاه های برتر این تور عکاسی با رای و نظر حاضرین معرفی شدند. به گزارش « پایگاه عکس چیلیک » (Chiilick.com) در این نشست که عصر روز یک شنبه 6 تیر ماه جاری برگزار شد ، ابتدا عکاسان همسفر با حضور میهمانان متقاضی حضور در این جلسه ، پس از مشاهده فیلم و عکس گزارش تصویری مقاصد عکاسی همچون: دشت لاله های واژگون ، قبرستان کهنه ، کوچه باغ ها و… پیرامون موارد کمی و کیفی این سفر به طرح نظر پرداختند و در ادامه با نمایش عکس های دریافتی از سوی عکاسان همسفر به عنوان عکس های منتخب همسفران ، دربارۀ عکس ها و موارد فنی و ساختار زیبایی شناختی آثار به ارایه نظر و سعی در نقد فنی ، حسی و ساختاری عکس ها پرداختند. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff6e00; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff6e00; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff6e00; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 110 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-11 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); عکاسان همسفر با هشتادو ششمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک با حضور در ارتفاعات منطقه گلستان کوه خوانسار و لاله های واژگون ، با رویکردی مبتنی بر عکاسی طبیعت و منظره ، در منطقه حاضر شدند و تلاش کردند با وجود موقعیت جوی و امکانات موجود، بهترین شرایط عکاسی را رقم بزنند. اشاره به مسایل فنی و تکنیکی در عکاسی از موضوعی چون طبیعت و منظره، تفاوت های این دو و عکاسی انتزاعی و مفهومی، نشانه شناسی در عکاسی فرمالیستی ، نقش رنگ و خاکستری ها در عکاسی از عناصر طبیعت همچون سنگ ها و گل ها و گیاهان در طبیعت، نقش خلاقیت در معرفی یک نگاه نو و … به عنوان ملاک های ارزیابی عکس ها مورد طرح قرار گرفت و در نهایت آثار منتخب همسفران از نگاه حاضرین این نشست با صرف زمان کافی مورد سعی در نقد و تحلیل فنی و بصری و محتوایی قرار گرفت. پایان بخش برنامه های مورد نظر در این نشست انتخاب نگاه های برتر با رای و نظر حاضرین بود که به ترتیب عکس های : محمدرضا زارع ، اعظم حشمتی ، مهری راست قدم ، وحید قلی بیگیان ، محمد کیانی ، مهدی سروری مورد کسب آرای اکثریت حاضرین در نشست قرار گرفت. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-12 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); همچنین در بخش سعی و نگاه از عکاسانی چون: طاهره(شیدا) حیدری ، حسین عصاری آرانی ، سپهر امیری ، سروش رحمانی ، گل گونه نجفی ، مریم خداوردی در رتبه های بعدی آرا قدردانی شد و در ادامه از تلاش همسفران : علیرضا عبداللهی ، پویا زعفرانی ، صبرا محمدنژاد ، شهرزاد ونکی ، سپیده سیرانی و ریحانه خداویسی تقدیر به عمل آمد . مسئولیت راهبری جلسۀ نشست نقد تور و ارزیابی آثار عکاسان را « مهدی سروری » عهده دار بوده است . لازم به یادآوری است در این نشست عکس های : محمدرضا زارع، اعظم حشمتی، مهری راستقدم، وحید قلی بیگیان، محمد کیانی، ریحانه خداویسی ، مهدی سروری، طاهره(شیدا) حیدری، حسین عصاری آرانی، سپهر امیری، سروش رحمانی، گلگونه نجفی، علی رضا عبدالهی ، مریم خداوردی، پویا زعفرانی، صبرا محمدنژاد، شهرزاد ونکی و سپیده سیرانی مورد تحلیل فنی و بررسی بصری و بحث و گفت و گوی حاضرین قرار گرفت . #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9000; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9000; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-13 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); این نشست آموزشی کارگاهی به شکل رایگان، برای همسفران که با ضوابط در نظر گرفته شده ویژه همسفران فعال در انتشار گزارش تصویری و ارایه عکس های منتخب مشارکت داشته اند، برگزار شد. جلسات نقد و بررسی تورهای عکاسی چیلیک بستری مناسب برای باردهی یک حرکت گروهی عکاسی است تا به واسطه اشتراک تجارب به دست آمده و مشاهده هرچه دقیق تر تلاش همسفران تور عکاسی در یک موقعیت و شرایط مشترک، امکان بیان نقد و نظر و سعی در تحلیل عکس های برتر همسفران توسط ایشان فراهم باشد. از جمله تورهای بعدی پایگاه عکس چیلیک حضور در برداشت شالی در مازندران ، روستاهای اصیل کردستان ، اردبیل ، کویر مرنجاب ، آبشار و جنگل های گرگان می باشد. علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری و شرکت در تورهای پایگاه عکس چیلیک، با شماره های مسئول تور 09122797717 و یا دفتر پایگاه: 88348824 تماس حاصل نمایند. برای مشاهده گزارش تصویری تور عکاسی به مقصد دشت لاله واژگون خوانسار و کوچه باغ های سنتی شهر « اینــجــا » کلیک کنید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

یادداشت: عکاسان نمی بینند! با خیال راحت منتشر کنید

operator 2336

در گوشه گوشه ی این شهر که قدم می زنی میخ دیوارهای مهربانی را می بینی که چندی پیش مهربان تر بودند. میخ بودند ولی چند قطعه لباس وزین و سالم را به شان آویزان می دیدی. نمی دانم چرا اینگونه راحت و ساده از هر اقدام زیبایی ناگاه در سراشیبی عادت می افتیم و دیگر انگار نه انگار که دیواری بود و میخی بود و مهربانی بود و نیازمندی که وعده شده بود حامی حس و آبرویش باشیم. در گوشه گوشه ی تهران، این شهر دور افتاده از اخلاق که مادر فرهنگ و پایتخت کشور است هر روز گلی نو به بار می نشیند و دسته گلی تازه به آب فرهنگ می روید. بحث را به حاشیه نبرم که قصه همان قصه ی همیشگی نمایش عکس است بی نام عکاس! نه، شاید موضوع این باشد و درد تکرار این عارضه است در پیش چشم مدیران انجمن های عکاسی که دی روز که گذشت شعارشان حمایت از عکاسان بود و امروز در گوشه گوشه ی این شهر که قدم می زنند نمی بینند که چه ساده نمایش عکس ها بی نام عکاس در حال روی دادن و اتفاق و تکرار است. پس آقایان مدیران شهری و فرهنگی! « عکاسان نمی بینند! با خیال راحت منتشر کنید » عکاسانی که خالق اثرند نمی بینند! آنانی که صاحب و امانتدار اثرند نمی بینند! و انجمن های عکاسی ما هم که در هر مناسبتی دم از حق و حقوق و حمایت و پشتیبانی می زنند، هم نمی بینند! چندی پیش « نگارخانه ای به وسعت یک شهر » را شاهد بودیم که بانیان آن این حرکت را در راستای تربیت دید شهروندان و معرفی مردمی آثار برتر هنرمندان هنرهای تجسمی ایران و جهان خواندند. حرکتی زیبا، موثر و فراگیر که می توانست به ساده ترین شکل ممکن و با محاسبات ابتدایی، به مناسبت های مقدس تداخل پیدا نکند و ذائقه ی هنری مردمان پایتخت نشین را عوض کند و ارتقاء بدهد ولی در بخش عکس آن شاهد بودیم که برخی آثار بی نام عکاس! با عنوان درشت یکی از انجمن های عکاسی نامدار فعال در حوزه انقلاب و دفاع مقدس آذین شده بود. البته که هیچ توضیحی هم از سوی مسئولین آن انجمن به اذهان عمومی جامعه عکاسی داده نشد و صدالبته که سازمان زیباسازی شهرداری هم از این روش های ارایه استقبال می کند. عکس هایی که بی نام عکاس و با نام درشت و قابل مشاهده با عنوان « انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس » به نمایش درآمد. انجمنی که باور داریم پناه و پشتیبان عکاسان انقلاب و دفاع مقدس است شایسته بود در مسیر رویت این خطا و در کنار عنوان درشت انجمن… که نامی از عکاس مسلمان اثر دیده نمی شد، توضیحی می داد، ولی دیدیم که هیچ نامه عذر و توضیح اعتذار و شرحی هم بر این خطای آشکار ارایه نکرد. شاید این متن – اندکی – ریشه های بغض مدیران و عکاسان ما را فعال تر کند ولی تقوا پیشه کنید و در ماه میهمانی پروردگار بیایید و این بی اخلاقی فراگیر و حق الناس مشهود و کارشکنی آشکار را به استناد ماده و تبصره اساسنامه تان پیگیری کنید و مانع شوید. چندی پیش در سازمان قطار شهری تهران و حومه هم نمایش آثار عکاسان را با کشیدگی ها و اعوجاج ها و نامهای جابجا و اشتباه های بسیاری در ارایه شاهد بودیم و آنچه از « انجمن دوستدار میراث فرهنگی » دیدیم، ندیدن این خطای وسیع بود و سکوتی معنادار در پس آن … اگر رویداد اینگونه خطاها روزی از سوی مدیران فرهنگی در حوزه شهری بود، باور داشتیم که وابسته به آمار و نمودار و گزارش و بیلان و عدم آگاهی و نداشتن دغدغه است ولی وقتی عکاسان نامدار پشت این رویدادها هستند، دردناک است و چه بسا – اصلا – پذیرفته نیست. نگذارید که ما هم مثل مدیران باور کنیم: عکاسان نمی بینند! شاید هم بیان یک اعتراض محترمانه می تواند روابط را مخدوش، تماس ها را مسدود، سالن ها را سلب و امتیاز واگذاری نگارخانه های خانه هنرمندان و دیگر امکانات را محدود و چه بسا به صفر برساند. « انجمن عکاسان ایران » چندی پیش بود که همگرایی هفت عنوان انجمن تخصصی را با هم فریاد کرد و مبارک دانست و این همگرایی چند روزه را افتخار دانست ، ولی دریغ از یک صدای ناله در قبال این درد مشترک از هیچ یک از این انجمن های تخصصی عکاسی و مدعی حمایت از حقوق عکاسان! یعنی کم کم بایستی بپذیریم که معبر آمد و شد هر روزه عکاسان در خیابان های تهران و وجود این همه بیلبوردهای شهری مزین به عکس عکاسان بی هیچ درج نامی از عکاس، برای عکاسان و حتی مدیران انجمن های عکاسی ما عادی شده است ؟ شاید هم بایستی قبول کنیم که: عکاسان نمی بینند! البته این سکوت و این ندیدن ها شایسته مدیرانی است که حداکثر به واسطه ی کاغذی سپید با دستخطی سیاه به بزرگای 20 در 30 سانتیمتر می آیند و می روند و اگر در مراسمی در ردیف ابتدای صندلی های سالن ننشینند زانوانشان دردهای خاصی می گیرد، نه مدیران انجمن های عکاسی و اعضای هیات مدیره های این انجمن های تخصصی. ما نمی خواهیم باور کنیم که مدیران انجمن های عکاسی ما در طول « ده روز با عکاسان » با عکاسان هستند و در طول سال با سیاست های دور از تدبیر مدیران شهری و شعار می دهند: « با دوربین وارد شوید » و روح این عبارت را در سطح شهر وسیعی چون پایتخت که الگویی برای استانها و دیگر شهرستانها است – به هیچ عنوان – باور ندارند. نمایش عکس بی نام عکاس در تهران یعنی الگویی موجه برای مدیران فرهنگی شهرستان های ما که هر اتفاقی را پس از چندی از پایتخت الگو می گیرند و عکاسان ایرانی در استان ها و شهرستان های ما کم بر سر این قبیل بدیهیات با مدیران فرهنگی شهرشان مجادله ندارند. به احترام عکاسان غیر تهرانی، کمی به ارایه این آموزه های سرتاپا خطا و الگوهای زشت به مدیران فرهنگی در سرتاسر کشور پایان دهید. شاید این متن به مذاق آقایان عکاسان خوش نیاید ولی این تذکر لازم است « لطفا به رای اعتمادی که عکاسان به شما دادند تکیه کنید و نه لبخندهای زودگذر و فریبنده و مجالسی که دعوت می شوید برای کاشت نهال و این قبیل بازی های نمادین که هیچ بهره ای به احوال نامساعد عکاسی کشور نداشته و ندارد ». آقایان مدیران و اعضای هیات مدیره انجمن های تخصصی عکاسی و عکاسان عضو در هر یک از این نهادها و تشکل ها و گروه ها! مدیران ما به واسطه ی سکوت و سیاست های شما باور کرده اند: « عکاسان نمی بینند! با خیال راحت منتشر کنید ». مسئول این باور غلط کسی جز صاحبان سکوت و چشم بستن ها نیست. برای بسیاری از این عکس ها سرمایه های انسانی و ارزش های معنوی این سرزمین صرف شده است پس شما هم با تماسی، نامه ای، لبخندی و لحنی ملیح و ملایم از تکرار اینگونه جنایت های فرهنگی مانع شوید و باور بیمار برخی مدیران و مسئولین ما را که سالهاست باور کرده اند عکاسان نمی بینند! درمان کنید. نگذارید در هر مناسبتی، عکسی که حامل بار وزینی از باور و ایمان و ارزش های این خاک پر گهر است و می تواند با مفاهیم عمیق انسانی، تربیت کننده نسلی خردمند و حماسه آفرین برای کشور باشد، بی نام و نشان به حراج و تاراج گذاشته شود و اعتماد عکاسان نسبت به شما بیش از این مخدوش شود. نگذارید عکاسان انقلاب که در همه ی سال عکاس انقلاب اند – فقط – در دهه فجر دیده و مطرح شوند و ابزار کسب کاسبان آنتن شناس و قدرنشناس شوند. نگذارید عکس های بی نام عکاسان از موضوع معنوی و گرایش های فاخر اعتقادی همچون: نماز و نیایش و قرآن در ماه مبارک رمضان، بدون رعایت حقوق بدیهی عکاس بیش از این در فضای بی روح شهر جولان دهد. سری به نمایشگاه وزین قرآن بزنید و نمایشگاه عکسی را که خود سالهای پیش بانی آن بودید را دوباره ببینید. عکسی می تواند نافع اخلاق و اعتقاد اهالی جامعه باشد که از مسیر صحیح و حلال به منظر مخاطب رسیده باشد و ارایه و کلمه نام و نام خانوادگی حداقل شرط انصاف در ارایه اثر هنری است که امروزه در فضای شهر به تکرار می بینیم رعایت نمی شود و شما همچنان سکوت پیشه کرده اید. مالکین این تابلوهای شهری هر سازمانی باشد، این سکوت شماست که جسارت وسعت بخشیدن و عمق دادن بیشتر را به خاطی می دهد. اگر برای یک بار « انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران » با مشاهدۀ این خطا ، با لحنی ملایم و ادبیاتی دوستانه این آگاهی را به خاطیان همکار و غیر همکار گوشزد می کرد امروز تعدد این عکس های بی نام و نشان در چهار سوی شهر بیداد نمی کرد. بی نیاز از توضیح است که در این قصور حتی مدیران  و اعضای هیات مدیره « انجمن عکاسان سینمای ایران » ، « انجمن عکاسان صنعتی و تبلیغاتی » و « انجمن عکاسان خانه تئاتر » هم شریک تقصیراند. آقایان مدیران انجمن های تخصصی عکاسی ! شما که پیش از مدیر شدن عنوان عکاس را به پیشانی دارید! شما هر کدام سرمایه های فرهنگی، هنری این سرزمین هستید، خطای سکوت و ندیدن ها و مصلحت انگاری های شما به هیچ دلیلی قابل درک و اغماض نیست. سرنوشت یک اتفاق ساده همچون نمایش نام عکاس را در کنار عکس به روزگار میخ های دیوار مهربانی دچار نکنید و بین میخ های بی جان و آثار عکاسان عزیز این جامعه که جان در پس هر ثبت گذاشتند، اندکی تفاوت قائل باشید. لطفا در کنار ندیدن های تان ، کمی ببینید و به جای عکاس و بیننده و شهروند و نسلی که در آینده از شما و سکوت تان یاد خواهد کرد، آه بکشید. عکس و متن: مهدی سروری منبع: پایگاه عکس چیلیک * امکان درج نظر و دیدگاه شما مخاطب محترمی که موافق یا مخالف هستید، با هدف ارزیابی و نقد این یادداشت، در ذیل این متن مهیا است. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– « پایگاه عکس چیلیک » با دعوت به خویشتنداری، حفظ متانت و رعایت اصول اخلاقی ، از فرد فرد منتقدان در سراسر استان های کشور ، تقاضا دارد برای رسیدن به جامعه ای سلامت در هنر عکاسی ایران ، متن های خود را با ذکر نام و بی هیچگونه اهانتی به شخص یا اشخاص به نشانی: ChiilickNews@gmail.com ارسال نمایند.

نگاه های برتر تور عکاسی سوباتان معرفی شدند

operator 2045

نشست آموزشی نقد و بررسی کیفی عکس های تولید شده در کارگاه عکاسی طبیعت و تجربه عکاسی از عشایر و سکنه ی روستایی مناطق لیسار و سوباتان در سالن اجتماعات پایگاه عکس چیلیک برگزار شد. نقد و بررسی آثار عکاسان همسفر با هشتاد و هفتمین تور عکاسی چیلیک به مقصد سوباتان تالش واقع در شهرستان لیسار در مرز استان های گیلان و اردبیل، با حضور عکاسان همسفر و سایر علاقه مندان به حضور در این نشست آموزشی ، برگزار و پس از بحث و گفت وگو پیرامون عکس ها ، نگاه های برتر این تور عکاسی معرفی شدند. به گزارش « پایگاه عکس چیلیک » (Chiilick.com) در این نشست که عصر روز سه شنبه 25 خرداد ماه جاری برگزار شد ، ابتدا عکاسان همسفر با حضور میهمانان متقاضی حضور در این جلسه ، پس از مشاهده فیلم ها و گزارش تصویری مقاصد عکاسی ، پیرامون موارد کمی و کیفی این سفر به طرح نظر پرداختند و در ادامه با نمایش عکس های دریافتی از سوی عکاسان همسفر به عنوان عکس های منتخب همسفران ، دربارۀ عکس ها و موارد فنی و ساختار زیبایی شناختی آثار به ارایه نظر و سعی در نقد فنی ، حسی و ساختاری عکس ها پرداختند. عکاسان همسفر با هشتادو هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک با حضور در ارتفاعات استان گیلان، با رویکردی مبتنی بر عکاسی طبیعت ، منظره و مستند و مفهومی، در مناطق حاضر شدند و تلاش کردند با وجود موقعیت جوی و امکانات موجود، بهترین شرایط عکاسی را رقم بزنند. در بخش بعدی این جلسه عکس های مستندی که عکاسان با حضور در سطح منطقه روستای سوباتان و آبشار و راه های ارتباطی و بازار و … به ثبت رساندند مورد نمایش قرار گرفت و سپس به نقد و بررسی عکس های منتخب عکاسان همسفر پرداخته شد. اشاره به مسایل فنی و تکنیکی در عکاسی از موضوعی چون طبیعت و منظره، تفاوت های این دو و عکاسی انتزاعی و مفهومی، نشانه شناسی در عکاسی فرمالیستی ، نقش رنگ و خاکستری ها در عکاسی از عناصر طبیعت همچون سنگ ها و گل ها و گیاهان در طبیعت، نقش خلاقیت در معرفی یک نگاه نو و … به عنوان ملاک های ارزیابی عکس ها مورد طرح قرار گرفت و در نهایت آثار منتخب همسفران از نگاه حاضرین این نشست با صرف زمان کافی مورد سعی در نقد و تحلیل فنی و بصری و محتوایی قرار گرفت. پایان بخش برنامه های مورد نظر در این نشست انتخاب نگاه های برتر با رای و نظر حاضرین بود که به ترتیب عکس های : اعظم حشمتی ، مهدیه زینی اسکوئی ، داود کهن ترابی ، مهری راست قدم ، جواد میرزاپور و طیبه خداوردی مورد کسب آرای اکثریت حاضرین در نشست قرار گرفت. #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-14 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); همچنین در بخش سعی و نگاه از عکاسانی چون: گل گونه نجفی ، محمدرضا زارع ، مریم خداوردی ، مهدی سروری و محمدرضا برادران صباغ تقدیر به عمل آمد . مسئولیت راهبری جلسۀ نشست نقد تور و ارزیابی آثار عکاسان را « مهدی سروری » عهده دار بوده است . لازم به یادآوری است در این نشست عکس های : گل گونه نجفی ، محمدرضا زارع ، مریم خداوردی ، اعظم حشمتی ، مهدیه زینی اسکوئی ، داود کهن ترابی ، مهری راست قدم ، جواد میرزاپور و طیبه خداوردی ، مهدی سروری و محمدرضا برادران صباغ ، مورد تحلیل فنی و بررسی بصری و بحث و گفت و گوی حاضرین قرار گرفت . در پایان نشست عکاسی و کارگاه نظری نقد تور و بررسی و ارزیابی فایل عکس های تولید شده، عکاسان و علاقمندان با شرکت در مراسم مناجات پیش از اذان مغرب ، به صرف افطاری ساده میهمان شدند. این نشست آموزشی کارگاهی به شکل رایگان، برای همسفران که با ضوابط در نظر گرفته شده ویژه همسفران فعال در انتشار گزارش تصویری و ارایه عکس های منتخب مشارکت داشته اند، برگزار شد. #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-15 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جلسات نقد و بررسی تورهای عکاسی چیلیک بستری مناسب برای باردهی یک حرکت گروهی عکاسی است تا به واسطه اشتراک تجارب به دست آمده و مشاهده هرچه دقیق تر تلاش همسفران تور عکاسی در یک موقعیت و شرایط مشترک، امکان بیان نقد و نظر و سعی در تحلیل عکس های برتر همسفران توسط ایشان فراهم باشد. از جمله تورهای بعدی پایگاه عکس چیلیک حضور در برداشت شالی در مازندران ، روستاهای اصیل کردستان ، اردبیل ، کویر مرنجاب ، آبشار و جنگل های گرگان می باشد . علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری و شرکت در تورهای پایگاه عکس چیلیک، با شماره های مسئول تور 09122797717 دفتر پایگاه: 88348824 تماس حاصل نمایند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

تور عکاسی چیلیک از « اسالم و خلخال » گذشت

operator 1477

عکاسان علاقه مند به موضوع های مستندنگاری و طبیعت ناب ایران با حضور در هشتاد و پنجمین تور عکاسی چیلیک در سفری سه روزه به استان اردبیل و گیلان ، از مناطقی چون روستاهای هدف گذاری شده در منطقه و همچنین مناظر ناب مسیر جنگلی جاده اسالم به عکاسی پرداختند. به گزارش پایگاه عکس چیلیک (Chiilick.com) در این سفر متقاضیان به حضور، پس از حرکت از تهران و حضور صبحگاهی در مقصد، با استراحتی کوتاه و صرف صبحانه، در نور مناسب ابتدای روز عازم یکی از روستاهایی اصیل و سنتی منطقه شدند و پس از دریافت توضیحات لازم تا پیش از ظهر روز نخست به عکاسی پرداختند . عکاسان همسفر در این تور عکاسی و علاقه مند به موضوع های مستند در ادامه پس از صرف نهار و کمی استراحت عازم روستای اصیل بعدی شدند و تا پیش از غروب روز نخست از مردمان و ساکنین و مشاغل خانگی و روستایی اهالی منطقه به عکاسی مشغول شدند . پایگاه عکس چیلیک پس از گذر از نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک، به منظور دستیابی به بخش تکمیلی اهداف با دومین دور برگزاری این تورها، برنامه ریزی این تور را به شیوه ای قرار داد که همسفران شامگاه چهارشنبه 15 اردی بهشت ماه از تهران عازم شده و شامگاه جمعه 18 اردی بهشت ماه به محل آغاز حرکت در مقابل دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک در تهران بازگشتند. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک پس از نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی: مستند، مفهومی، منظره و طبیعت، روایی وگزارش، چهره، اجتماعی، معماری و … افزایش دهند. مدیریت پایگاه عکس چیلیک خود را متعهد می داند از حضور، همراهی ، راهنمایی و پشتیبانی تنی چند از عکاسان با اخلاق استان اردبیل: جاوید خدمتی، مجید خالقی مقدم، حسین ملکی و احمد زعفری هشتجین تشکر و قدردانی نماید. اسامی عکاسان همسفر در 85ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد اسالم و خلخال به این شرح معرفی می شود: محمدعلی برادران صباغ ، فاطمه پازوکی دهقانیان فرد ، ابراهیم باقرلو ، نسرین بختیاری ، اعظم حشمتی ، محمدرضا خرازی ، مهری راست قدم ، مریم خداوردی ، گلناز علیا ، میترا محمدی ، الهه سادات رفیعی طباطبایی ، محمد کیانی ، معصومه حضرتی ، سبحان سروری ، زهرا(نهلا) نیاورانی ، غزاله صداقت لاریجانی ، آزاده گلاب گیران و مهدی سروری . مطابق با رسم تمامی تورهای عکاسی « پایگاه عکس چیلیک » مقرر شد تا با مشارکت همسفران فعال (صاحب اثر در گزارش تصویری و عکس های منتخب)، نشست نقد و بررسی عکس های این تور برگزار شده و عکس ها و نگاه برتر در این نشست بنا بر رای و نظر همسفران و حاضرین علاقه مند مورد معرفی قرار می گیرند. تورهای آتی ” پایگاه عکس چیلیک ” با هدف عکاسی از: لاله های واژگون خوانسار ، طبیعت سوباتان تالش ، روستاهای اصیل کردستان ، برداشت برنج ، کویر مرنجاب ، پاییز جنگل های گلستان ، روستاهای کرمانشاه ، عشایر شاهسون اردبیل، کارگاه های خشت زنی تاکستان، غروب ماسوله و صبحگاه قلعه رودخان، بوشهر ، بلوچستان ، کویر شهداد، آبگیر الندان، روستا و کویر ورزنه، تالاب انزلی ، غار کتله خور ، جزیره قشم ، نهارخوران گرگان ، پل ورسک و شیرگاه، عشایر دشت مغان، طبیعت آستارا، و … در دست هماهنگی وطراحی است که پس از برنامه ریزی معرفی خواهند شد. برای مشاهده گزارش تصویری تور عکاسی به مقصد استان اردبیل و گیلان و منطقه اسالم و خلخال  « اینـجـــا » کلیک کنید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

غار کرفتو در کردستان پذیرای تور عکاسی چیلیک شد

operator 3214

عکاسان علاقه مند به موضوع های ایران گردی و معماری باستانی و همچنین مستندنگاران در هشتاد و چهارمین تور عکاسی چیلیک در سفری چهار روزه به استان کردستان، از مناطقی چون غار کرفتو ، قلعه زیویه ، مناظر و و روستای محلی هدف گذاری شده در این تور به عکاسی پرداختند.   به گزارش پایگاه عکس چیلیک (Chiilick.com) در این سفر متقاضیان به حضور، پس از حرکت از تهران و حضور سحرگاهی در مقصد، با استراحتی کوتاه و صرف صبحانه، در نور صبحگاهی عازم غار باستانی-تاریخی کرفتو شدند تا از نماهای بیرونی و دالان ها و راهروهای داخلی این غار در محیطی عاری از دیدارکنندگان به عکاسی بپردازند. عکاسان همسفر در این تور عکاسی و علاقه مند به دیدار از اماکن تاریخی و ابنیه باستانی در بخش هایی از زمان عکاسی شان از اطلاعات و راهنمایی های مسئول یگان حفاظت غار کرفتو و سرپرست پایگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه نیز برخوردار شدند . عکاسان همسفر در ادامه برنامه های این سفر از زوایای مختلفی در موقعیت های گوناگون داخلی غار رفته و از فرم های مختلف آهکی داخل این غار دستکند و صخره ای، موفق به ثبت عکس هایی شدند . پایان بخش برنامه های این سفر حضور در قلعه زیویه و مناظر و طبیعت منطقه و عکاسی از یکی از روستاهای اصیل و سنتی منطقه بود که در موقعیت زمانی صبح روز جمعه تا ظهر این روز ادامه پیدا کرد. پایگاه عکس چیلیک پس از گذر از نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک، به منظور دستیابی به بخش تکمیلی اهداف با دومین دور برگزاری این تورها، برنامه ریزی این تور را به شیوه ای قرار داد که همسفران عصر سه شنبه 17 فروردین ماه از تهران عازم شده و شامگاه جمعه 20 فروردین ماه به محل آغاز حرکت در تهران بازگشتند. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک پس از نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی: مستند، مفهومی، منظره و طبیعت، روایی وگزارش، چهره، اجتماعی، معماری و … افزایش دهند. مدیریت پایگاه عکس چیلیک خود را متعهد می داند ضمن تقدیر از پشتیبانی و حضور علی هژبری سرپرست پایگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زیویه و کرفتو، از میزبانی شایسته ماموستاها و میهمان نوازی روستاییان، راهنمایی نامیق آقایی و از همت و همکاری سیدرسول احمدی، کیوان احمدی نهایت تشکر را داشته باشد. اسامی عکاسان همسفر در تور عکاسی چیلیک به قصد غار کرفتو و اهالی زیویه به این ترتیب معرفی می شود: مهری راستقدم ، ابراهیم باقرلو ، مریم خداوردی ، نسرین رستمی ، گلناز علیا ، آمنه عبادی ، شهرزاد ونکی و مهدی سروری . مطابق با رسم تمامی تورهای عکاسی « پایگاه عکس چیلیک » مقرر شد تا با مشارکت همسفران فعال (صاحب اثر در گزارش تصویری و عکس های منتخب)، نشست نقد و بررسی عکس های این تور برگزار شده و عکس ها و نگاه برتر در این نشست بنا بر رای و نظر همسفران و حاضرین علاقه مند مورد معرفی قرار می گیرند. لازم به تاکید است آثار برتر عکاسان در این تور و سفر برگزار شده در تیرماه سال 1394 با همت و حمایت عکاسان در قالب نمایشگاهی در همایش کرفتو در مناطقی از استان کردستان به نمایش گذاشته خواهد شد. تورهای آتی ” پایگاه عکس چیلیک ” با هدف عکاسی از: طبیعت و مستند منطقه اسالم- خلخال ، لاله های وازگون خوانسار ، طبیعت ناب سوباتان تالش ، روستاهای کردستان ، برداشت برنج ، عشایر شاهسون اردبیل، کارگاه های خشت زنی تاکستان، غروب ماسوله و صبحگاه قلعه رودخان، کویر شهداد، آبگیر الندان، روستا و کویر ورزنه، تالاب های انزلی و میانکاله، غار کتله خور، جزیره قشم، نهارخوران گرگان، پل ورسک و شیرگاه، عشایر دشت مغان، طبیعت آستارا، و … در دست هماهنگی وطراحی است که پس از برنامه ریزی معرفی خواهند شد. برای مشاهده گزارش تصویری تور عکاسی به مقصد کردستان ، غار کرفتو « اینـجـــا » کلیک کنید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

هیات مدیره جدید انجمن عکاسان ایران معرفی شد

operator 1238

با حضور نماینده وزارت کشور و بدون پذیرش آرای وکالتی غایبین، مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران برگزار و اعضای هیات مدیره جدید انتخاب و معرفی شدند. با حضور کمترین تعداد اعضا، انتخابات بزرگترین انجمن عکاسان ایران برگزار و در نهایت با حضور نماینده وزارت کشور و بدون پذیرش آرای وکالتی غایبین، هفت عضو هیأت رئیسه و دو بازرس انجمن عكاسان ایران در رای‫ گیری مجمع عمومی این نهاد انتخاب شدند كه مسعود زنده روح كرمانی – ریاست پیشین انجمن – با کسب 80 رای، بیشترین رای ماخوذه را در این انتخابات از آن خود کرد و در سمت خود ابقا شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از روابط عمومی انجمن عكاسان ایران، این انجمن به موجب ماده 10 اساسنامه در 21 اسفند ماه سال 1394 از ساعت 10 لغایت 13 در سالن  شهناز خانه هنرمندان ایران اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی نمود و به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای مجمع (561 نفر)، نوبت دوم مجمع عمومی را طبق اساسنامه صبح امروز، 18 فروردین 95 برگزار كرد. تشکیل مجمع فوق به منظور انتخاب 7 عضو اصلی، 3 عضو علی‌البدل در ترکیب هیأت مدیره انجمن و یک بازرس و یک بازرس علی‌البدل و موارد دیگر مندرج در اساسنامه صورت گرفت. افرادی که تمایل به احراز این سمت‌ها داشتند، باید تقاضای خود را به انضمام مدارک شناسایی در فاصله 3 روز مانده به روز تشکیل مجمع (15 فروردین ماه) به دبیرخانه مجمع ارسال می‌كردند. همچنین عضویت در انجمن عکاسان ایران، شناخت اهداف مندرج در اساسنامه انجمن و احراز توانایی شخصی برای پیشبرد اهداف و داشتن سابقه فعالیت تأثیرگذار در زمینه هنر عکاسی و درک جایگاه انجمن عکاسان ایران از جمله شرایط نامزدهای این دوره بود. علاوه‌ بر این صلاحیت شخصی افراد پس از انتخاب در مجمع باید به تأیید وزارت کشور برسد كه نمایندگان این وزارتخانه نیز در این مراسم حضور داشتند. پس از پخش كلیپی از اولین مجمع انجمن در سال ۱۳۸۸ و گفتگو با تعدادی از عكاسان، علی قلم‌سیاه كه اجرای برنامه را برعهده داشت از روسای سنی شامل اسماعیل عباسی، شهاب‌الدین عادل، مرتضی پورصمدی، افشین بختیار و علی كاوه برای نظارت بر روند رای‌گیری دعوت كرد كه حاضران با بالابردن دست‌هایشان، اعضای روسای سنی را تایید كردند. علی كاوه به عنوان رئیس، شهاب‌الدین عادل به عنوان منشی و اسماعیل عباسی و مرتضی پورصمد به عنوان دو ناظر این برنامه انتخاب شدند. پس از آن بیانیه انجمن از سوی قلم سیاه قرائت شد و مسعود زنده روح كرمانی، رئیس هیأت مدیره انجمن عكاسان ایران ضمن تشكر از دو نماینده وزارت كشور برای حضور در این مراسم گفت:« برای برنامه‌ریزی و دستیابی به اهداف ۱۲ گانه انجمن درحول محورهای گسترش هنرعکاسی و بالا بردن سطح هنری، علمی، فرهنگی، آموزشی و کاربردی عکاسی در سطح ملی، ایجاد ارتباط و تفاهم و مشارکت با مراجع هنری، حمایت و هدایت از حقوق معنوی و مادی عکاسان، همچنین حمایت‌های صنفی نسبت به اعضا و ایجاد بسترهای محتوایی برای آنان باید اقدامات لازم درنظر گرفته می‌شد.» او در ادامه به صورت خلاصه حمایت‌های صنفی نسبت به اعضا را شامل مباحث عکاسی در سطح شهرها، رفع مشکلات بیمه اعضا، امکان جذب سرمایه برای اجرای پروژه‌های عکاسی اعضا، حمایت و هدایت حقوقی اعضا، ایجاد بسترهایی برای عضویت عکاسان در انجمن و بسترهای محتوایی برای اعضا شامل ایجاد بسترهای آموزشی، امکان نمایش آثار اعضا، بسترهایی برای آشنایی اعضا با مفاهیم جدید عکاسی، امکان بهره‌بری اعضای شهرستانی از برنامه‌های انجمن و گسترش برنامه‌های انجمن به شهرستان‌ها را ذكر كرد. او همچنین در مورد دیگر حمایت‌های صنفی نسبت به اعضا گفت: «در زمینه امکان عکاسی در سطح شهر کمیته روابط عمومی چندین جلسه با نیروی انتظامی و ناجی هنر برای سهولت بیشتر عکاسی در سطح شهرها داشتیم و حتی در یکی از برنامه‌های محتوایی خود در سال 94 مبنا و شعار 10 روز با عکاسان ایران در این مورد انتخاب شد. در زمینه رفع مشکلات بیمه اعضا با پیگیری کمیته رفاهی در سال 93 تفاهم نامه‌ای  با صندوق اعتباری هنر به امضا رسید و از طریق انجمن تاکنون 148 نفر از اعضای انجمن عکاسان و سه انجمن تخصصی عکاسی دیگر بیمه شده‫اند.» زنده روح كرمانی افزود:« امکان جذب سرمایه اولیه برای اجرای پروژه‌های عکاسی در کمیته رفاهی طرحی در حال تدوین است که با شناسایی و تأیید طرح توسط کمیته راهبردی انجمن عکاسان ایران و همکاری صندوق اعتباری هنر، سرمایه‌گذارانی از بخش خصوصی، نیمه دولتی و دولتی برای اجرای پروژه و چاپ کتاب برای هنرمند عکاس امکان مالی را فراهم سازند. در بخش حمایت و هدایت حقوقی از عکاسان و اعضا در طی سه سال گذشته تعداد 25 مورد شکایت یا ادعای خسارت از سوی شاکیان به کمیته حقوقی انجمن ارجاع که اکثرا به تفاهم رسیده اما در سال جاری 2 پرونده در حال بررسی است که احتمال رسیدگی مقامات قضایی در این خصوص وجود دارد. از سال 92 تاکنون در شش مقطع زمانی توسط کمیته عضویت انجمن تعداد 468 نفر عکاس به اعضای انجمن اضافه شده‌اند.» این عكاس سپس به دیگر موارد انجام شده در بخش ایجاد بسترهای محتوایی برای اعضا اشاره كرد:«از سال 1390هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران به دنبال راهکار محتوایی برای اعضا و همچنین جامعه عکاسی ایران بود و از آنجا که دوسالانه عکاسی در برنامه‌های اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گنجانده شده بود و انجمن و اداره کل هنرهای تجسمی به توافقی نرسیده بودند، انجمن عکاسان ایران دست به برنامه‌ریزی یک ابتکار جدید و برنامه ای مستقل به نام 10 روز با عکاسان ایران زد و اولین دوره آن را در سال 91 قبل از به رسمیت رسیدن از سوی وزارت کشور به اجرا در آورد که مورد توجه علاقه‌مندان و عکاسان قرار گرفت. این برنامه در سال‌های بعد جزو برنامه‌های روتین انجمن قرارگرفت و تاکنون 4 دوره آن برگزار شده است. هدف از این برنامه ایجاد بسترهای فرهنگی، هنری، آموزشی و ارتباط عکاسان و اعضا با یکدیگر است. نمایشگاه دوره اول این برنامه در شهرستان بیرجند به نمایش درآمد و از دوره سوم به دلیل گستردگی ژانرهای عکاسی و نیاز به آشنایی بیشتر جامعه با عکاسان و ایده‌های گوناگون آنان 10 روز با عکاسان با همکاری 6 انجمن تخصصی عکاسی برگزار که طبعا برنامه‌های آن نیز گسترش یافت. همچنین با هماهنگی و همکاری انجمن با سایر بخش های خصوصی و دولتی توانست در سال 93 سیزدهمین دوسالانه عکس ایران و اولین سمینار آموزشی عکاسی تبلیغاتی و حیات وحش را برگزار كند.» او در ادامه روند برگزاری دوره‌های مختلف 10 روز با عكاسان را تشریح كرد . در ادامه سعید دستوری گزارش از وضعیت خزانه انجمن عكاسان را ارائه كرد. همچنین یکی از اعضای انجمن عکاسان ایران، پارسا ستوده‌نیا كه از یك سال گذشته مسئولیت راه‌اندازی سایت جدید انجمن را برعهده گرفته، در مورد وضعیت این سایت توضیح داد. كمال‌الدین شاهرخ، بازرس انجمن با بیان اینكه از سال 88 در انجمن حضور داشته و از نزدیك شاهد تلاش‌های اعضای هیات مدیره انجمن بوده است، گفت:«وظیفه حقوقی حكم می‌كرد به عنوان بازرس، نگاه دقیقی به عملكرد انجمن داشته باشم. من در بیشتر جلسات، نظارت مستقیمی داشتم و این شرایط باعث شد تا خطای كمتری در مسیر رو به جلوی خود داشته باشیم. انحرافی در تراز مالی و حركت اعضا مشاهده نشد.» در ادامه موضوع معرفی نامزدها مطرح شد و قلم سیاه این تذكر را بیان كرد كه طبق نظر نماینده وزارت كشور، رای وكالتی در این رای‌گیری مورد قبول نیست كه این موضوع مورد پرسش یكی از حضار قرار گرفت و نماینده وزارت كشور با حضور روی سن چنین پاسخ داد:«در خصوص رای وكالتی به دلیل برخی اعتراض‌هایی كه در برخی مجامع، صورت گرفته و جابه‌جایی‌هایی در رای گیری انجام شده است، تصمیم گرفته شد كه رای وكالتی مورد قبول واقع نشود منتهی اگر افراد وكالتنامه رسمی داشته باشند و به دبیرخانه اعلام كرده باشد، این موضوع قابل اغماض است اما فكر می‌كنم این موضوع قبلا در این انجمن پیش‌بینی نشده و بنابراین حق رای با كسانی است كه در این جلسه حضور دارند.» در بخش دیگری از این برنامه نامزدهای هیات مدیره و بازرس انجمن عكاسان ایران با حضور روی سن به معرفی خود و اهدافشان پرداختند. سارا حیدری با بیان اینكه متولد 1365 و دارای مدرك گرافیك و عكاسی است، عنوان كرد:«از سال 81 فعالیت عكاسی‌ام را شروع كردم و فتوژورنالیسم را ادامه دادم. برگزاری نمایشگاه‌های گروهی و كارگردانی فیلم‌های كوتاه هم بخش دیگری از فعالیت‌هایم است. من در چین زندگی می‌كنم و درنظر دارم كه امكان برگزاری نمایشگاه‌های عكس را در كشورهای دیگر برپا كنم.» سعید دستوری كه در هیأت مدیره انجمن قبلی نیز حضور داشت، اظهار كرد:« من فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران و عكاسی از دانشگاه كالیفرنیا هستم. از ابتدای تاسیس انجمن در اینجا حضور داشتم. فكر كردم حضور من شاید باعث شود اهداف انجمن، كند نشود. بیشتر از آنكه حقوقدان باشم، مدرس عكاسی هستم و انجمن جایی است كه دینم را به جامعه عكاسی ایران ادا کنم.» محمدمهدی رحیمیان هم از اعضای هیأت مدیره قبلی انجمن گفت: «تركیب هیات مدیره بعدی باید تغییر نگرشی در مدیریت انجمن و رویكرد نوینی در اداره انجمن پیش بیاورد. رویكرد من این است كه انجمن عكاسان یك صنف است و به همین دلیل باید تمام اعضا به كمك انجمن بیایند تا در چارچوب اهداف خود را پیش ببرند.» مسعود زنده روح كرمانی، دیگر نامزد هیأت مدیره عنوان كرد: «تمام آمال، آرزوها، تفكرات و راه‌های نوینی كه برای یك انجمن هست، اول نیازمند یك باور است و باور نیازمند یك كار جمعی و اینكه یك گروه در یك جامعه مدنی می‌توانند با هم كار كنند. وقتی باور كنیم می‌توانیم احساس مسئولیت كنیم، برهمین اساس باید بخش عمده‌ای از زندگی حرفه‌ای خود را صرف آن كنیم.» افشین شاهرودی از اعضای هیأت مدیره سابق و نامزد این دوره نیز گفت: «خوشحالم به عنوان كسی كه از روز اول با انجمن بودم، تمام زیر و بم‌های این سال‌ها را می‌شناسم و با استفاده از تجربیاتی كه دوستان قبلی داشتند و تلاش‌های یكی دو سال اخیر زنده روح كرمانی، انجمن به یك هویت رسید. فكر می‌كنم زمان آن رسیده كه نیروهای قابل جدید وارد انجمن شوند و بهترین تركیب از نیروهای موجود تشكیل شود.» محمد ابراهیم صافی در سخنانی كوتاه اظهار كرد كه كشور ما به رای نیاز دارد و باید رای دهیم . پس از آن سیف‌الله صمدیان از اعضای هیأت مدیره سابق گفت: «امروزه در هر خانه‌ای 3_4 عكاس با موبایل وجود دارد. ما یك خانه هستیم و باید همسو عمل كنیم. آخرین سفارشم به اعضای هیات مدیره جدید این است كه موزه عكس ایران از سوی هیات مدیره بعدی پیگیری شود چون سرعت از بین رفتن در این مملكت خیلی بالاست و اگر موزه تاسیس نشود، خیلی چیزها از بین می‌رود.» حسن غفاری، از اعضای هیأت مدیره سابق در مورد هیات مدیره بعدی عنوان كرد:«انجمن عكاسان ایران به هیچ گرایشی مربوط نیست و یك چتر حمایتی است كه شرایطی را برای بهتر دیده شدن عكاسی انجام می‌دهد.» رامین كاكاوند، وكیل دادگستری و مدرس عكاسی هم تلاش در اعتلای آگاهی و شان جامعه عكاسی،تلاش در اصلاح قوانین موجود در راستای قوانین مفید و ایجاد خط مشی‌هایی در انجمن برای مشاركت بیشتر عكاسان را از اهداف خود برشمرد. عباس میرهاشمی، دیگر نامزد هیأت مدیره انجمن عكاسان برای این نهاد آرزوی موفقیت كرد و مجید ناگهی هم گفت همین كه در این انجمن یكدیگر را می‌بینیم كافی است. نوشین وفادار كه به دلیل شكستگی دست امكان حضور در مراسم را نداشت، با ارسال یادداشتی عنوان كرد كه برای هر قدمی كه انجمن بخواهد در شهرستان‌‌ها بردارد، آماده است. یدالله ولی‌زاده، از عكاسان تبلیغاتی نیز اظهار كرد كه هیأت مدیره قبلی ثابت كرد كه عملگرایی در ذات آن است و مهم این است كه هیات مدیره جدید، انجمن را زنده نگه دارد. فرزاد هاشمی از اعضای هیأت مدیره سابق انجمن هم استقلال انجمن بدون حمایت معنوی و دریافت مالی از بخش‌های دولتی، شكل گیری ساختار و تشكیلات برای انجمن و جریان‌های اجرایی و محتوایی را از محورهای اصلی انجمن عكاسان دانست. در ادامه نوبت به معرفی چهار نامزد برای بخش بازرس انجمن رسید كه بابك برزویه به عنوان اولین سخنران این بخش گفت:«ماجرای بازرسی كمی شكل داستان را متفاوت می‌كند چون بازرسی انجمن كاری سخت و همه چیز شفاف است و نمی‌توان مچ كسی را گرفت.» كمال‌الدین شاهرخ، بازرس قبلی انجمن نظارت برحسن انجام وظیفه هیأت مدیره براساس اساسنامه و ارتباط با اعضای انجمن را از اهداف خود توصیف كرد. آرش كریمی عنوان كرد كه آمده است به انجمن كمك كند و کامیار كوشان اجرای دقیق اساسنامه را هدف خود ذكر كرد. در خاتمه اعضای حاضر در سالن رای خود را در صندوق ریختند كه پس از شمارش آرا مسعود زنده‫روح‫كرمانی با 80 رای، سیف الله صمدیان با ۶۴رای، محمدمهدی رحیمیان با 57 رای، حسن غفاری با 56 رای، فرزاد هاشمی با 54 رای، ابراهیم صافی با 46 رای، افشین شاهرودی با 46 رای به عنوان اعضای اصلی، مجید ناگهی، سعید دستوری و عباس میرهاشمی به عنوان اعضای علی‌البدل همچنین كمال‌الدین شاهرخ به عنوان بازرس اصلی و بابك برزویه به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند. منبع: پایگاه عکس چیلیک عکس : لیلا ابراهیمی

سال 1395 هم رسید و پیام های شما…

operator 1573

سال 1394 هم با تمام آنچه برای هنر و عکاسی این مرز و بوم مقدر کرده بود، سپری شد و با گذشت هر سال سعی در این داریم که آنچه رفت را به بوته ی نقد بکشیم و تا آنچه را که می آید – به لطف پروردگار مهربان – مبارک کنیم. سال 1394 هم چون سالهای گذشته اش در حالی سپری شد که چندین رسانه در سطوح سراسری، استانی و منطقه ای به جمع محیط های اطلاع رسانی پیوستند و متاسفانه! با وجود مشکلات فراوان چندین رسانه از دور فعالیت خارج شدند و در حال حاضر بیش از چهارده عنوان در حوزه اطلاع رسانی در سراسر کشور مشغول فعالیت اند. همچنین مسئولین و اعضای انجمن ها و تشکل های عکاسی در سرتاسر کشور سعی هایی در جهت بهبود روابط و عملکرد خود داشتند و در نهایت برخی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بعضی زیر نظر وزارت کشور گام هایی را منطبق بر بندهای اساسنامه و موازی با رضایت مندی عکاسان و اعضا برداشتند. البته که برخی با برنامه هایی درونی و خاموش و برخی بی هیچ حرکت و برنامه ای و برخی دیگر با تعاریفی نو! در نظام برنامه ریزی و اجرا این مسیر را پیمودند.  پایگاه عکس چیلیک (Chiilick.com) با پایان گرفتن سال 1394 حضور خود را در جمع رسانه های الکترونیکی جامعه عکاسی کشور از یکصدومین ماه فعالیت گذراند و با وجود انتشار و بازنشر 10005 خبر و تولید 3178 خبر در طول سالهای حضور و فعالیت رسانه ای خود، تعداد 448 خبر را در 365 روز سال گذشته از رویدادهای فرهنگی هنری و جریانات جاری در عکاسی کشور منتشر کرده است. … و سالی دیگر هم گذشت! تورهای عکاسی این رسانه نیز به شکلی مستقل و ویژه با پذیرش بیش از 1073 تن از علاقه مندان عکاسی در قالب دانشجویان، اساتید، علاقه مندان از سراسر کشور در قالب 82 عنوان تور عکاسی برنامه ریزی شده و فوق برنامه به مرحله اجرا درآورد که دستاورد تصویری این تورها در نمایشگاه هایی چون: نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک، نمایشگاه گروهی همچو این می، نمایشگاه گروهی سبز سرخ، نمایشگاه گروهی انتهای زمین، نمایشگاه گروهی اهل حرم، نمایشگاه گروهی عکس و اشک، نمایشگاه گروهی عکس محیط زیست و شالیکاری(در حال آماده سازی) و سایر جریان های عکاسی کشور نمودی از موفقیت این بخش از فعالیت های این رسانه است. نگارخانه چیلیک (ChiilickGallery.com) نیز با برگزاری چهار عنوان نمایشگاه گروهی تعداد نمایشگاه های خود را به یکصد دوره رساند و میزبانی بیش از یک هزار عکاس ایرانی را برعهده داشته است. نسخه جدید رسانه پایگاه عکس چیلیک با طرحی نو با حذف محیط گالری و افزودن خدمات بیشتر بنابر نظرسنجی ها منجر به افزایش رضایت خاطر مخاطبین شده و پذیرای چندصد متقاضی عضویت در شبکه اطلاع رسانی و اشتراک خبری بوده است. پشتیبانی از 23 عنوان فراخوان معتبر در جامعه عکاسی از مجموع 195 عنوان فراخوان معتبر تشخیص داده شده که با معرفی دبیر، هیات داوران و بیان شفاف و صریح حقوق مادی شرکت کنندگان و عکاسان راه یافته محیطی معتبر را برای هر چه متعهدتر شدن دبیرخانه مسابقه ها و شرکت کنندگان در قبال هم فراهم آورده است. پایگاه تخصصی کتاب عکس (KetabeAks.ir) نیز با معرفی و انتشار قریب به یک هزار عنوان اثرتالیف شده با دقیق ترین نوع معرفی کتاب یا نشریه، در حیطه 50 سال اخیر بازار نشر سعی در فراهم آوردن یک بانک اطلاعاتی جامع از تالیفات و نشریات عکاسی و ارایه خدمات در سرتاسر کشور برای خریداران، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه مندان رقم زده است. آغاز سال 1395 و گذر از سال 1394 با دریافت پیام هایی همراه بود که به نوعی حکایت از قدرشناسی و محبت عکاسانی داشت که نسبت به این رسانه و یا مدیریت این رسانه و همکاران بخش های گوناگون، همواره لطف داشته اند. با آرزوی رحمت و آرامش برای آنانکه در حوزه هنر عکاسی این کشور به قدر یک « چیلیک » تلاشی نمودند و در حال حاضر روحشان قرین آسمانیان شده است، امیدواریم که سال جاری برای تمامی پیشکسوتان، عکاسان، اعضای هیات علمی، محققین و پژوهشگران، نویسندگان و مترجمین، مدیران و همکاران رسانه های الکترونیکی و نوشتاری، اساتید و دانشجویان به ویژه مشترکین و اعضای این رسانه سالی سرشار از مهربانی های درونی و محبت های بیرونی در عرصه تمامی برنامه ریزی ها و اجراییات عکاسی کشور باشد که ریشه تمامی موفقیت های مانای هنرمندان، مرهون همین نکته ظریف است. در انتها از تمامی عزیزانی که با پیام هاو تماس های خود، دلیلی بر حضور روح بهار در دو سوی ارتباطات این رسانه با مخاطبین خود شدند سپاسگزاریم: افشین بختیار، جاسم غضبانپور، سعید دستوری، علی فریدونی، محمدگل جامجو ، مجتبی محسنی، سمانه میلانلو، سعید قاسمی، طیبه خداوردی، محمدرضا رحیمی، لیلا صادقزاده، سمیه هاشمی، لادن شجاع، دکتر ناصر الوندی، معصومه اصغری، جمال دلیری، مخرداد خاکی، محمد رضایی، علی معصومی، مجید شادمان، معصومه نظام دوست، عادل پازیار، سیدایمان میری، محسن سلیمانی، سجاد معارفی، امیر شهرابی، محمدرضا زارع، حمید طاهری، مهران غفوریان، یاسمن حسین پور، مریم خادم بهمنیار، محسن زارع، محمد جباری، نیما خالدی کیا، رقیه خجسته پور، مرتضی جعفری، امیر کمانی، حجت ا.. محمدی، سجاد صادقی ارانی، لادن زارعی، محمدرضا بهشتی منفرد، مجید هاشم زاده، سیدحسین فاطمی، علی هژبری، محمدسعید ثابت قدم مقدم، عقیل گودرزی، آیسان صادقی، محمد جعفرنژاد، اکبر هاشمی، روح ا.. سنجرانی، منوچهر صرامی، اعظم حشمتی، طاهره ملامحمدی، سیدمحمدمهدی حسینی، ابراهیم باقرلو، پیمان حمیدی پور، مهدی عقیقی، کبری(لیلا) یوسفی، پیمان پاک مهر، جواد گلزار خرم، علی هاشمی، علی لاریجانی، نسیم طواف زاده، حمید یوسفی، احمد قاسمی، منصوره قلیچی، محمد نوروزی، سعید ملک، سعید عزیزی، علیرضا سادات، محمد طارم، پرستو عطرسائی، رامتین بارنجی، امیر شعبانی شایگان، مهدی یوسفی فشکی، سجاد دلیری، افشین میرزایی، الهام وزیری، هانیه دخت جباری، دکتر شفیعی، ملیحه فرهادی، مجید خالقی مقدم، مهدی محمودی، پدرام اجتماعی، امیررضا معینی، میترا محمدی، روح ا.. پورحسن، گوهرتاج کیانی، بهاره بهنام نیا، محسن فراهانی، میثم نمکی آرانی، سپیده سیرانی، رامین فرزبود، مریم زنجانپور، حسین عصاری آرانی، محمدرضا خرازی، سیدمحمدجواد ذریه زهرا، مجید وفایی، زهره حسینی جم، حمیدرضا مجیدی، روزبه ساعتی، محمد کیانی، مهدیه زینی اسکویی، داود جلیل نژاد، محمدرضا(اُِمید) آقایی، محسن زین العابدینی، مهناز نورالهی فرد، فرانه ساروق فراهانی، جواد میرزاپور، مصطفی دوستی، فرخ شریفی، سیدعرفان علیپور، فاطمه ندیمی، سیدصادق موسوی، طاهره خادمی، رضا محمودی، شهرام فرهمندصفت، مرتضی هاشم زاده، نیلوفر زارعی، ماهرخ شش بلوکی، امید حاتمیان، محمد نورمندی پور، یاسر مروت، علی اکبر آقاجری، لیلا زندی، ریحانه خداویسی، پریسا امیرقاسم خانی، اکرم عاشقی، سید ابوالفضل میرجلیلی، مجتبی ملک پوریان، منوچهر یگانه دوست، سبحان جامه دار، منیزه شعاعی، زهرا(نهلا) نیاورانی، کاظم نوازنی، سهیلا خانمیرزایی، پوریا خلیلی، حمید هنری، الهه سادات رفیعی طباطبایی، فریبا امیری، عباس سنجری، مهدی پاسگر، جواد علیپور، اصغر بادپر، بهاره زمانداری، بیژن خاکی، نازیلا حقیقتی، شهلا صادقی، باران عطایی، شیرین قاضی اصفهانی، طیبه کاظمی خالدی، آرش نوروزی، نوید عزیزی، فاطمه مرحبی، ریحانه خداویسی، محمد نیک عهد، مصطفی شیرمحمدی، رامین بهشتی، مهسا صاحبدل، داود ایزدپناه، پرویز گلی زاده، سپیده رضاخانی، سعیده آقاخانی ، معصومه حضرتی، مهدی کشایی، مهدی معصومی گرجی ، علی فهیمی پور ، فرزاد جلیلیان، اسماعیل شجاعی، امین رحمانی، مریم صادقی  و… تلاش ما در نام بردن از اسامی شما خوبان، تمام سعی ما در جبران لطف شما است. امید که پذیرا باشید.

با حضور معاون امور تعاون وزیر تعاون، نمایشگاه عکس تعاون گشایش یافت

operator 1826

نمایشگاه جشنواره ادواری عکس تعاون عصر روز جمعه 14 اسفند ماه جاری با حضور مهندس سیدحمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر حمدا.. رستمی مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها و تنی چند از عکاسان صاحب اثر در فرهنگسرای ارسباران گشایس یافت. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از دبیرخانه جشنواره، در این نمایشگاه آثار 77 عکاس ایرانی با موضوع تعاون و سایر مضامین مرتبط با کارشناسی و ارزیابی گروه داوران به نمایش گذاشته شد. مهندس کلانتری ضمن دیدار از آثار عکاسان در تمامی نگارخانه های فرهنگسرا ، رسانه عکس را از قدرتمندترین رسانه های تاثیرگذار دانست و اظهار داشت: هر هنری نقش به سزایی در ترویج دارد. هنرها هر یک به زبان خودشان توان معنای یک سری مفاهیم را دارند. هنر عکاسی هم امکان تصویرگری یک سری از واقعیاتی را دارد که امکان حضور و مشاهده آن برای همگان وجود ندارد. عکاس با انتخاب زوایایی دلنشین ، واقعیاتی را مستند کرده و عکس هایی می گیرد که پیام مورد انتظار عکاس را برساند. ما در حوزه توسعه فرهنگ تعاون به دلیل گستردگی موضوع تعاون در سطح اقشار مختلف جامعه، می بایست با ابزارهای گوناگونی در حوزه هنر به تعریف روحیه تعاون، اندیشه تعاون و عمل تعاون، بپردازیم. این ابزار می تواند موسیقی و نمایش و در شرایط کنونی رسانه عکس باشد. مهندس کلانتری گردش عکس های نمایشگاه را هم در استان های مختلف کشور ، حرکتی صحیح و مطابق با اهداف جشنواره دانست و اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه عکس در موقعیت های کارشناسی شده و پر رفت و آمد و فرهنگی، بدون تردید در معرفی صحیح و ترویج فرهنگ تعاون موثرتر است.   ایشان استقبال عکاسان و شهروندان را در روز افتتاحیه از عکس های نمایشگاه مناسب دانست و نسبت به نمایش آثار راه یافته در شبکه اینترنت و معابر عمومی شهری تاکید کرد و ادامه داد: نگاه عکاسان ما در این مجموعه پس از تلاش یکساله عوامل دبیرخانه قابل قبول است ولی بعضی موضوعات و برخی مضامین در حوزه تعاون از نگاه عکاسان تیزبین کشور ما به هر دلیل مغفول مانده است. البته این ما هستیم که بایستی عکاسان را با دیگر موضوعات جامانده آشنا و نزدیک کنیم تا آثار یک حرکت جمعی را از دریچه تاثیرگذار دوربین عکاسی ببیند و برای جامعه نمایش دهند.   معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتهای این دیدار یادآور شد: شرکت تعاونی، فرآیند کاری جمعی است که در هیات مدیره اتفاق می افتد و کار گروهی در رسانه عکس موقعی موفق تر در ذهن و نگاه می نشیند که بتواند یک خط فکر شده از تولید تا نهایت فرآیند را به نمایش بگذارند. بنده معتقدم بایستی در بخش تکمیلی این جشنواره با تکیه بر مجموعه عکس بتوانیم فرآیند اندیشه تا نتیجه را در قالب یک گزارش از مراحل: تعاون فکری، تعاون عملی، تعاون در عرضه تا تعاون در فروش را برای بیننده نمایش دهیم. اسامی عکاسان راه یافته به نمایشگاه جشنواره ادواری عکس تعاون به این شرح است: رضا زنگنه، داود ایزد پناه، امیر مرادی راد، سهیلا خانمیرزایی، ساسان جوادنیا، احمدرضا کریمی، داود کهن ترابی، امیرعلی محمدی، امیر عنایتی، ابراهیم باقرلو، جواد علی پور، حسین الماسی، مهری راست قدم، حمیدرضا بازرگانی، سیدعلیرضا سادات، سیدمحمد فاطمی، سیدصادق موسوی، مرتضی امین الرعایایی، مونا تهرانی موید، موسی تقوی نمین، مریم نجاتی بوشهری، محمد قدمعلی، مجید خالقی مقدم، علی اصغر نصوری، مرجان طائی، علی جهان آرا، عرفان اسکمایی، مهدی شیروانی، نازیلا حقیقتی، یوسف اکبری پابندی، مریم خداوردی، هادی دهقان پور، میلاد معصومی، هدی حیات داودی، مهران چراغچی، مهرناز محمدی، عالیه سعادت پور ، امیر بهروزی راد ، آریان نصرالهی ، فیروزه جمعه پور ، سمیه فروغی ، امیر قادری ، بهنام هرمزی ، امیر جلال ، جواد عسکراوغلی ، فاطمه(رامش) حسینی لاهیجی ، مهدی گلپایگانی ، ایران مهدی پور ، مجید حجتی ، محمدرضا خرازی، محمد وروانی فراهانی ، علی معصومی ، بهزاد استادیان ، محمود صادقی ، شهرام نجفی ، عبدالرضا محسنی ، افشین آذریان ، امین رحمانی ، فاتح شافعی ، فاطمه سادات حجازی ، هادی کریمی ، جمشید فرجوندفردا ، محمود صادقی ، مازیار اسدی ، محمدرضا رحیمی ، مجتبی محسنی ، نیما مهدی پور ، عمران اشرلو ، پرویز گلی زاده ، پدرام اجتماعی ، پیمان حمیدی پور ، پویا بیات ، سعیدرضا مقصودی ، سعید موسوی ، شاهو کریمیان ، شیرین غازی اصفهانی ، سلیمان گلی . در فواصل زمانی گشایش نمایشگاه دکتر محسن سلیمانی مدیریت فرهنگسرا، مهندس البرز محمدی مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی ، اسماعیل فلاح خیر کارشناس حوزه هنرهای تجسمی، مهناز نورالهی داور بخش عکس سومین دوه جشنواره و مهدی سروری ، دبیر برگزاری این جشنواره در محیط نمایشگاه حاضر شده و با عکاسان به گفت وگو پرداختند. لازم به یادآوری است نمایشگاه جشنواره ادواری عکس تعاون تا پایان روز دوشنبه 24 اسفند ماه در نگارخانه های شماره 1 و 2 و 3 فرهنگسرای ارسباران دایر بوده و علاقه مندان می توانند همه روزه تا ساعت 19 از عکس های راه یافته به این جشنواره دیدن کنند. فرهنگسرای ارسباران در تهران، خیابان دکتر علی شریعتی، خیابان جلفا واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

پنجمین پرسش نظرسنجی موضوعی در پایگاه عکس چیلیک

operator 1179

با طرح پنجمین پرسش عمومی، نتایج چهارمین پرسش طرح نظرسنجی موضوعی در پایگاه عکس چیلیک معلوم و نهایی شد . به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، چهارمین پرسش طرح نظرسنجی موضوعی در رسانه پایگاه عکس چیلیک در قالب چهار گروه اثرگذار در رای ها تعیین و نهایی شدند . چهارمین پرسش طرح شده به این پرسش از مخاطبین و مراجعین پرداخته بود: در رفع موانع و مشکلات عکاسی در جامعه، تا چه اندازه عکاسان را موثر می دانید؟ که در پاسخ اکثریتی برابر با 48% از مجموع شرکت کنندگان به به شکل مستقل و با رایی برابر به دو گزینه « اثرگذارند » و « کاملا می توانند موثر باشند » اشاره داشته اند . این نتیجه در حالی به دست آمد که در طی مدت زمان نیمه دوم بهمن ماه جاری به ترتیب گزینه های: « فاقد تاثیر » 8% از رای کل شرکت کنندگان و گزینه « کم تاثیر » هم با کسب رای و نظر 8% از رای کل شرکت کنندگان در این نظرسنجی موضوعی را به خود اختصاص دادند . البته پر واضح است عکاسان و جامعه دوربین به دستان علاقه مند بنابر دلایل امنیتی و شرایط خاصی که در فرهنگ عامه تعریف شده است برای حضوری آزاد، امن و مطمئن در سطح جامعه با مشکلاتی متعدد مواجه اند؛ ولی بر اساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی می توانیم استدلال کنیم که جامعه مورد نظر ما -عکاسان- خود به عنوان نیرویی موثر هم می توانند به حل و فصل مسایل و مشکلات و طرح اشکالات چرایی نبود امنیت عکاسان و علاقه مندان در سطح اماکن عمومی و عدم وجود اطمینان از حضوری قانونی و ضابطه مند بپردازند و در حل این گره خود عامل گشایش باشند. ایجاد بسترهایی برای گفت وگو در میان مسئولین و مدیران و سیاست گذاران و فعالیت متمرکز و خارج از مناسبت های تقویمی و دوره ای و سالانه می تواند مهمترین شکل مواجهه با این موانع باشد. موانعی که طرفین گفت وگو هر یک با وجود استدلال هایی بر حقانیت حضور و فعالیت و تاثیرگذاری مدعی اند و تنها ایجاد شرایط یک تعامل و گفت وگوی مستمر است که شاید بتواند گره گشای این خطای محاسباتی باشد. خطایی که شخصیت فرهنگی هنری یک عکاس را به نیرویی خاطی در نگاه آمران تامین امنیت مردم تعریف کرده و در نهایت روح عدم تحمل و پذیرش را در طرفین این معادله حاکم می کند. روحی که نه برای مانع فعال عکاسی، تعریفی صحیح از تاثیر عکاس و تامین امنیت هنرمند در جامعه باقی می گذارد و نه برای عکاس تعریفی صحیح از انعطاف و تطبیق با عاملین قانون در جامعه. پرواضح است که تحلیل این نتایج به بحث و بررسی های بسیار دقیقی از منظر کارشناسان و صاحبنظران نیازمند است ولی بی هیچ بحث و نظری به آنچه مخاطبین و مراجعین رای داده اند احترام گذاشته و با توجه به شرایط موجود در جامعه عکاسی و عکاسان کشور تلاش خواهیم کرد که باز هم در راستای ارتقای سطح ارایه خدمات پایگاه عکس چیلیک کوشا باشیم . اگر چه در گام چهارم این نظرسنجی موضوعی به بررسی « در رفع موانع و مشکلات عکاسی در جامعه، تا چه اندازه عکاسان را موثر می دانید؟ » در نگاه و منظر مخاطبین و مراجعین به رسانه پایگاه عکس چیلیک پرداختیم، اکنون برآنیم تا در گام پنجم – با توجه به درخواست هایی که در بخش ارتباط با ما طرح شده بود – به ارزیابی مراجعین و مخاطبان از رفع موانع و مشکلات عکاسی در سطح عمومی جامعه بپردازیم منتظر هستیم تا در طی نیمه نخست اسفند ماه جاری از نگاه مخاطبانی که در گروه های مختلف شغل و حرفه، جنسیت، سن، تجربه، دانش، اعتقاد و … قرار دارند و هر یک به قدر یک رای و یک نظر، در نظرسنجی ها تعیین کننده و صاحب تاثیراند، نتیجه را دریافت و اطلاع رسانی کنیم. پرسش نیمه نخست اسفند ماه جاری این است که مهمترین شاخص اعتباری و دلیل شرکت در جشنواره ها را چه می دانید؟ دبیر جشنواره، داوران جشنواره، برگزارکننده جشنواره و احترام به حقوق(مادی و معنوی) عکاس ، برای درج پاسخ لحاظ شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

شاید قدرت نافذ رسانه عکس بتواند…

operator 1665

عکس به عنوان عنصری مقبول در تمامی ارکان و رده های نظری و کاربردی جامعه ی امروزی توانسته است در بسیاری از حوزه ها تاثیر حضور و فواید اعتماد بر خود را بیان کند. رسانه ای نافذ، قدرتمند، موثر و غیرقابل انکار چون عکس به سادگی در عمق باور مخاطب جای گرفته و مراحل تحلیل و تعمیق ایجاد باور را در مخاطب شکل می دهد و چگونه است که با وجود برخورداری از توانی چون عکاسی مستند، مدیران و مسئولین ما هنوز! حتی به ساده ترین شکل ممکن هم از این توان بهره برداری نمی کنند؟ در زندگی ماشینی و مدرن امروزه ساکنین جوامع مدرن، مهندسین سازه ها و معماری ها و امکانات شهری و بین شهری برای طرح توسعه جوامع با کمک دانش و فناوری، ریزترین لایه های هندسه معماری و مرایا را محاسبه می کنند جز لایه احترام به حیوانات و حشرات و جانواران و طبیعت را؛ طبیعتی که برای طراحان همان پروژه ها الگویی رایج از نوع زیست در توسعه را در اشکالی گوناگون ارایه کرده است. در این بین « عکاسی مستند » در حوزه ای چون طبیعت با تمام خطرات و ظرائفی که در پی دارد حامل پیام هایی از زیبایی است و در کنار این زیبایی ها ناقل برخی آسیب های زندگی بشری و توسعه همه جانبه آن است. 29 دی ماه روز هوای پاک بود و 13 بهمن ماه(2 فوریه) روز جهانی تالاب ها است و در این میان عکاسان پایگاه عکس چیلیک در یک حرکت هماهنگ گروهی با تشکیل یک نمایشگاه عکس گروهی با عنوان « سونات طبیعت ایران » تلاش کردند تا این بار در محل نگارخانه کوثر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران زیبایی هایی از طبیعت و حیات وحش را به نمایش بگذارند. نمایشی در برابر دیدگان آنانکه صاحب تریبون های تاثیرگذار تعلیم و تعلم اند و به سادگی می توانند با تولید و حمایت از ساخت مجموعه هایی در این مسیر، نسلی مبادی آداب را در برابر محیطی زیست پرورش دهند. اتفاقی که تاکنون فقط از ضعف باور، آسیب دیده و در مسیر این آسیب آفرینی شکلی تصاعدی به خود گرفته است و تنها ایمان و باور به دامان نافذ و امن هنر است که شاید بتواند فردایی روشن را پیش روی این تاریکی قرار دهد. ایمان میری از جمله عکاسان این نمایشگاه گروهی است که با گردآوری و ترجمه مقاله ای با عنوان « رسانه عکس و هنر حفاظت محیط زیست » سعی داشته است تا از تاثیر وافر این رسانه مستنداتی را برای مخاطب ارایه کند. مرور این مقاله(+) را به تمامی عکاسان طبیعت دوست و آنانی که حوزه وسیع و نیازمند کار محیط زیست برای شان محترم است، توصیه می کنیم. باشد تا روزی به واسطه هنر عکاسان و همگرایی نگاه ایشان شاهد تحولی شگرف در حفظ این امانت الهی و میراث مام زمین برای اهالی فردا و آیندگان کشورمان باشیم. منبع: پایگاه عکس چیلیک

تور عکاسی چیلیک روز کاری ماهیگیران را مستند کرد

operator 2149

همسفران هشتادویکمین تور عکاسی چیلیک در سفری یک روزه از تلاش ماهیگیران ساحل خزر عکاسی کردند. به گزارش پایگاه عکس چیلیک (Chiilick.com) در این سفر که 16 نفر از متقاضیان به حضور، منتخب شده بودند، همسفران پس از حضور سحرگاهی در مقصد و استراحت در محل اسکان، یک روز کاری کارگران رکت تعاونی ماهیگیران پره خرم را با نگاهی مستند به تصویر کشیدند. پایگاه عکس چیلیک پس از گذر از نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک، به منظور دستیابی به بخش تکمیلی اهداف با دومین دور برگزاری این تورها، برنامه ریزی این تور را به شکل و شیوه ای قرار داد که همسفران شامگاه پنجشنبه از تهران عازم شده و سحرگاه روز جمعه 18دی ماه پس از حضور سحرگاهی و استراحت و صرف صبحانه، برنامه عکاسی خود را همزمان با آغاز به کار کارگران ماهیگیر آغاز کنند. پایان بخش برنامه های این تور عکاسی، پس از بازگشت همسفران به تهران، مشارکت در انعکاس گزارش تصویری تور، شرکت در جلسه نمایش آثار برتر و نقد و بررسی عکس های این سفر می باشد که با حضور همسفران فعال و مجاز به حضور، در سالن آموزش دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک برگزار خواهد شد. اسامی همسفران همراه در تور عکاسی ماهیگیران خزر به این ترتیب است: مهری راست قدم ، معصومه حضرتی ، آمنه عبادی ، فایزه حمیدیا ، سمیه هاشمی ، زینب مهدوی ، مریم خداوردی ، امیرعلی محمدی ، حسن(سهند) بادلی ، سبحان سروری ، نسرین رستمی ، گل گونه نجفی ، مرضیه قاضی زاده ، سهیلا(طلا) خانمیرزایی ، آزاده مسیح زاده ، محمد کیانی و مهدی سروری . عکاس: مهدی سروری ، هشتادویکمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک به قصد عکاسی از یک روز کاری ماهیگیران ساحل خزر، دی ماه 1394 مدیریت پایگاه عکس چیلیک خود را متعهد می داند ضمن تشکر از همکاری هیات مدیره شرکت تعاونی ماهیگیران پره خرم، به واسطه تمامی پشتیبانی، هماهنگی و حمایت ها از: حبیب ا.. موسی پور رئیس هیات مدیره و مهندس زروک مدیرعامل شرکت ماهیگیران تقدیر نماید. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک پس از نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی: مستند، مفهومی، منظره و طبیعت، روایی وگزارش، چهره، اجتماعی، معماری و … افزایش دهند. مطابق با رسم تمامی تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” مقرر شد تا با مشارکت همسفران فعال (صاحب اثر در گزارش تصویری و عکس های منتخب)، نشست نقد و بررسی عکس های این تور برگزار شده و عکس ها و نگاه برتر در این نشست بنا بر رای و نظر همسفران و حاضرین علاقه مند مورد معرفی قرار می گیرند. تورهای آتی ” پایگاه عکس چیلیک “ با هدف عکاسی از: تالاب میانکاله ، طلوع در کویر ، غار کرفتو ، طبیعت سوباتان تالش، لاله های واژگون خوانسار، شالیکاری در مناطق ساری، قلعه زیبیویه و غار کرفتو، روستا و کویر ورزنه، پلور، غار کتله خور، کلیبر، کردستان، دریاچه شورمست، تفرش، پلور، غار رود افشان، ترکمن صحرا، شیراز و تخت جمشید، نهارخوران گرگان، سوادکوه، پل ورسک و شیرگاه، عشایر دشت مغان، جنگل ناهارخوران در گرگان، شهر کرد، طبیعت آستارا، طبیعت منطقه کپورچال و … در دست هماهنگی وطراحی است که پس از برنامه ریزی معرفی خواهند شد. برای مشاهده گزارش تصویری تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک (Chiilick) به مقصد محمودآباد (در حال گردآوری و تدوین) ” ایـنـجــا “ کلیک کنید. برنامه بعدی تور عکاسی این رسانه، سفر به تالاب میانکاله در استان مازندران و طبیعت سوباتان تالش در استان گیلان و تمرکز بر گرایش عکاسی طبیعت، منظره، مستند و مفهومی خواهد بود. علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری و شرکت در تورهای پایگاه عکس چیلیک، با شماره اصلی دفتر این رسانه: 88348824 و یا مسئول تورهای عکاسی این پایگاه 09122797717 تماس حاصل نمایند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

اخراج عکاس با عنایت به تصمیمات متخذه!

operator 2147

یک عکاس را به سادگی می شود اخراج کرد . یک عکاس را می توان با عنایت به « تصمیات متخذه » می توان از حوزۀ تخصص کاری اش دور کرد . یک عکاس را در موقعیتی که شخصیت عکاس در برهوت شعارهای حمایتی و اصالت تنهایی و نبود امنیت شغلی است می توان به امور اداری سپرد تا تسویه حساب کند . یک عکاس را در شرایطی که سازمان ها و تشکیلات مدعی حمایت از حقوق عکاسان مشغول به خود و فعالیت خویش اند، می توان با عنایت به « تصمیات متخذه » خانه نشین کرد . « تصمیات متخذه » عبارتی است که در ابتدای نامه ی تسلیم شده به محمد قدمعلی دبیر سابق و عکاس با سابقه شانا (روابط عمومی وزارت نفت) به کار گرفته اند تا کسوت خدمت در عکاسی را از ایشان پس بگیرند . « تصمیات متخذه » نسخۀ دیگر همان نگاهی است که روزی آقای مهندسی فرهنگ در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برای احمد ناطقی و خانه عکاسان ایران پیچید و عکاسان حماسه ساز و شجاع و دلیرمردان عرصه طرح و ایده تنها به سکوت در سایه سکوت اکتفا کردند. « تصمیات متخذه » نام دیگر اهانتی است که به شخصیت عکاس می کنند و سکوت عکاسان در هیات مدیره انجمن های عکاسی توانسته است مشتی محکم بر دهان متخذین تصمیم بکوبد . « تصمیات متخذه » دسترنج تلاش تمامی حسین پرتوی هایی است که عاشقانه و صادقانه در راه آرمان های نظام و انقلاب و اسلام و ایران ، تمام عمر خود را صرف می کنند و در نهایت اینچنین بدرقه می شوند . « تصمیات متخذه » معنای دیگر بی دلیلی محض و بهانه تراشی های ناشی از یک قدرت لجام گسیخته است که هیچ مرجعی توان چرا!؟ گفتن را به ایشان ندارد . « تصمیات متخذه » یک فال زیبا برای آینده عکاسان ایرانی است که در کمال ادعای انسانیت و باور به یک تشکل صنفی سعی می کنند سکوت را جایگزین یک « چرا؟ » ی ساده کنند . « تصمیات متخذه » تابلوی زیبای پیکر نیمه جان و نا امیدی به نام کار گروهی، حقوق صنفی و حرکت جمعی است که انجمن های عکاسی بی هیچ ارتباطی به باقی عنوان شان و ربطی به تخصص و گرایش عکاسان ، مدعی مکرر آن هستند و با تکرار این واژه ها نانوایی هایی زده اند که گاه به قیمت شرافت خودشان و باور مخاطب ، معامله اش می کنند . آری « تصمیمات متخذه » یک قدرت و امکان مدیریتی است برای به رخ کشیدن بی هویت شخصیت یتیم حرفه ای به نام : « عکاس ». تعدیل و جابجایی و اخراج یک نیرو در نظام اداری یک امر کاملا عادی و ساده و البته به حق است ولی مدعیان « تصمیمات متخذه » از بهای تمام شده ای که خزانه دولت و اموال مملکت و اعتبار یک کشور و بیت المال برای تربیت یک نیروی متخصص و کار بلد و مجرب که سابقه ای درخشان و گذشته ای موفق دارد آگاه اند که اینچنین عنایت می کنند ؟ در شرایطی که مدیران تمامی سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی کما بیش از تاثیرات رسانه ها و تربیت نیروهای مجرب ادعای اطلاع می کنند و گاه مدیران در مراسم هایی چون روز خبرنگار و سالروز گرامی داشت شهدای رسانه و مناسبت هایی مثل دهه فجر و مرتبط با هشت سال دفاع مقدس و … از نقش عکاسان و تاثیر و نفوذ نگاه این چشمان بینا ساعت ها سخن می گویند چگونه است که می توان چنین ساده و بی دغدغه استعداد زبده و پرورش یافته ای به نام جوان را با « تصمیمات متخذه » راهی امور اداری کرد تا تسویه حساب کند؟ آیا در بلاد کفر و سرزمین های بیگانه با فرهنگ دینی و احکام انسانی و اخلاقی هم این چنین حساب خود و کار را با یک نیروی فعال و هنرمند تسویه می کنند ؟ البته زمان و تجربه و تاریخ نشان داده است که آنانی که اهل اتخاذ « تصمیمات متخذه » هستند ، در دام تصمیم گیرندگانی گرفتار می شوند که برخوردار از چنین قوه ای در تصمیم گیری اند . در هر صورت خبر اخراج « محمد قدمعلی » از خبرگزاری شانا شاید یک رویداد سازمانی باشد و در عین حال یک حق مسلم برای مدیران تصمیم گیرنده، ولی عبارت « تصمیمان متخذه » در نامۀ تسلیمی به این عکاس بیشتر به یک شوک و هشدار شبیه است به پیکرۀ ناتوان و بی جان عکاسانی که با عنوان ریاست و عضو هیات مدیره و بازرس در تشکیلات و انجمن های عکاسی فعالیت می کنند و در برابر رفتارهایی از این جنس ناتوان از کمترین واکنش اند. واکنشی به اندازه درج یک خبر ساده و یک اطلاع رسانی معمولی . —————————————————————————————————————————————————————————————- ماجرا اینگونه است که محمد قدمعلی در آخرین پست ارسالی در شبکه اینستاگرام خود نوشته است : اخراج از رسانه ی نفت به خاطر اینستاگرام چند روز پیش به خاطر یکی از پست های اینستاگرامم از کار در خبرگزاری شانا، رسانه ی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت برکنار شدم. طی نامه ای که نه کسی مسوولیت اخراج ام را پذیرفته نه علت آن آمده است. پستی که عکسی از معاون بین الملل وزیر نفت، امیرحسین زمانی نیا بود و اتفاقا به نوعی تمجید از او. پس چند روز که از اخراجم و علت آن مطمئن شدم خواستم هم موضوع را اینجا برای دوستانم بگویم و هم خاطره ای را نقل کنم. تیرماه 92 در میانه ی دولت آقای احمدی نژاد وقتی مسعود میرکاظمی وزیر وقت نفت را برکنار کرده بود، درحالی که برای شانا کار می کردم در جلسه ی سخنرانی محمد علی آبادی سرپرست وزارت نفت، سه عکس از خمیازه پیاپی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، فرمانده وقت قرارگاه خاتم و یکی دیگر از مدیران ارشد نفت روی وبلاگم منتشر کردم که باز نشر این عکس ها توسط خبرآنلاین و باز نشر خبر این سایت توسط ده ها سایت دیگر، باعث شد بلافاصله این عکس ها در مجموع روی این سایت ها ده ها هزار بار کلیک شود. برخلاف انتظار تنها بازخوردی که از مدیرکل وقت روابط عمومی وزارت نفت داشتم چند پرسش از دفتر ایشان بود و به هیچ وجه بازخورد منفی ای نداشتم. در دولتی که تمام و کمال متهم به برخورد خشن با رسانه ها بود و هست. از سال ها پیش از اینکه شبکه های اجتماعی امروزی فعال شود، حتی پیش از اینکه خودم دوربین دیجیتال داشته باشم روی سایتی به نام طوسی وبلاگ داشتم و پس از آن روی سایت خودم و اکنون بیشتر روی شبکه های اجتماعی هر از چندی آنچه در سر دارم می نویسم یا عکسی را نشان می دهم. حتی در سال 88 و پس از آن. این اولین بار است که موضوعی چنین پیش پا افتاده و حتی در کمال تعجب موضوعی مثبت و در تمجید از مجموعه ای باعث چنین بازخورد احمقانه ای از سوی آن مجموعه برایم شده است. این دو موضوع در دو دولت متفاوت و برخورد خلاف انتظار آنها بیش از هر چیز شاید ناآگاهی مدیران حکومتی فارغ از جناح و دسته بندی شان، نسبت به رسانه ها را بازگو می کند. امید که این ماوقع خیر باشد برای شانا و البته برای من. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— این عریضه اگر چه برای یکایک عکاسان جوان و پیشکسوت و دانشگاهی و علاقه مندان ، حامل پیام است ولی بهتر است بی هیچ گونه سوءبرداشتی از ذات متن و رویداد ، باوری کنیم که از عمر بسیاری از انجمن های عکاسی ما بیش از ده سال گذشته است و در محیط داخلی چنان خود را برای خود تعریف کرده اند که عظمتی ساخته پرداخته برای خویش رقم زده اند غافل از اینکه هنوز قد و قواره شخصیت یک عکاس در بخش های اداری و دولتی و کاری ما به اندازه ای است که می توان با « تصمیمات متخذه » او را به امور اداری سپرد . بیاییم خسارت از دست دادن یک عکاس با تجربه ، یک مدیر شایسته، یه موضع تعیین کننده در عکاسی همچون خانه عکاسان ایران در سالهای دهه 70 و یک انجمن عکاسی و یک … را برآورد کنیم و اگر توانستیم قدر خسارت هر یک را محاسبه کنیم باز هم سکوت کنیم. دقت کنیم که ثبت یک امضای نابجا و به دور از تقوا، گاهی در پای یک نامه یک قهقراست و حرکت قهقرایی را از هر کجا که لحظه ای اندیشه کنیم می توان مانع خسارت بیشتر آن شد و در غیر این صورت لذت هیجان آنی یک امضا را با « تصمیمات متخذه » می توان در یک فردای بسیار نزدیک تجربه کرد . … والعاقبه للمتقین.

80- تور عکاسی پاییزی : دریاچه چورت

دریاچه چورت | تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک Chiilick.com

operator 6036

یک روزه ، 1394/08/14  | هزینه سفر: (1,100,000ریال) یکصدوده هزار تومان مدت و زمان برنامه: سفر یک شب و یک روز بوده و زمان حرکت ، از شامگاه چهارشنبه 13 آبان تا شامگاه پنجشنبه می باشد. اهداف عکاسی: مرور و تولید فایل های تصویری از طبیعت پاییزی در جنگل ها و همچنین نماهایی از دریاچه نوشه چورت. برنامه سفر: همسفران قصد دارند تا در حرکتی شبانه از تهران، صبحگاه مقصد را درک کرده و پس از طی مسافتی به سمت ارتفاعات جنگلی منطقه ، در تابش نور صبحگاهی خورشید به حاشیه آبگیر رسیده و در طول مسیر می توانند با مرور و ثبت کادرهای عکاسی در بهترین نور صبحگاهی به کار عکاسی از درختان پاییزی جنگل و حاشیه آیینه گون این دریاچه مشغول شوند . #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-16.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#ef9826; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-16.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: false, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); عکاس:مجتبی محسنی(ثبت شده در 68 امین تور پایگاه عکس چیلیک)عکاس:الهه خلج زاده(ثبت شده در 68 امین تور پایگاه عکس چیلیک)عکاس:نیلوفر مهزاده(ثبت شده در 68 امین تور پایگاه عکس چیلیک)عکاس:محسن سلیمی(ثبت شده در 68 امین تور پایگاه عکس چیلیک)عکاس:نیلوفر مهرزاده(ثبت شده در 68 امین تور پایگاه عکس چیلیک)عکاس:امید صرامی(ثبت شده در 68 امین تور پایگاه عکس چیلیک)عکاس:اعظم حشمتی(ثبت شده در 68 امین تور پایگاه عکس چیلیک) دریاچه چورت: آبگیری طبیعی در حاشیه منطقه جنگلی و روستای نوشه چورت در استان مازندران که سکوت زیبای آن، موسیقی فوق العاده ای را در جان و روح جاری می کند. منطقه حفاظت شده دریاچه میانشه که در میان بومیان منطقه به دریاچه چورت هم نامیده می‌شود در نزدیکی روستای چورت در حاشیه شهرستان کیاسر در استان مازندران قرار گرفته است. دریاچه میانشه در ۳۵۰ کیلومتری شهر تهران و در میان جنگل‌های بکر منطقه چورت در بخش چهاردانگه شهرستان ساری واقع در ۸۰ کیلومتری جنوب این شهر واقع شده است. وسعت این دریاچه حدود دو نیم هکتار برآورد شده است و هر ساله در فصل بهار به ویژه در اوج بارندگی های فصلی منطقه طبیعتی بکر و نسیمی موزون از وزش باد در لابه لای درختان این منطقه نماهایی جذاب از صحنه هایی بدیع و آرامش آفرین را فراهم می نماید. کارشناسان گردشگری ایران معتقدند که این منطقه از جمله مناطقی است که جلوه های بدیع و بکر آن در فصل های مختلف سال قابلیت های خاص خود را داشته و دارد. دریاچه یا آبگیر چورت به دلیل نزدیکی به روستای چورت، دریاچه چورت هم نامیده می‌شود. این دریاچه چنانچه روایت شده در حدود نزدیک به یکصدسال پیش، بر اثر زمین‌لرزه و رانش زمین و در پی آن بسته شدن مسیر آب چشمه‌ هایی که در کنار دریاچه قرار داشت، به وجود آمده‌ است. هنگام کاهش آب، پدیدار شدن باقیمانده درخت‌هایی که در محل پیدایش دریاچه بوده‌اند منظره ویژه‌ای را برای هر دیده ی زیبا پسندی ایجاد می‌کند. ماهی‌های موجود در این آبگیر برای همگان محل پرسش است ولی پاسخ اینجا است که ماهیان دریاچه توسط افراد محلی به دریاچه ریخته شده‌اند. این دریاچه در نزدیکی منطقه طبیعی حوضچه‌سار پله‌ای باداب سورت قرار دارد. #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa33a; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa33a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa33a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 163 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-17.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#5b5b5b; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-17.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'slide', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری تور پاییزی عکاسی از دریاچه چورت عکاس: مریم خداوردیعکاس: گلکونه نجفیعکاس: محمدرضا خرازیعکاس: آمنه عبادیعکاس: گل گونه نجفیعکاس: محمدرضا رحیمیعکاس: عرفان علی پورعکاس: سمانه میلانلوعکاس: مهدی سروریعکاس: محمدرضا خرازیعکاس: محمدرضا خرازیعکاس: محمد حسن (کیوان) محمدیعکاس: محمدرضا خرازیعکاس: کامران ذهبیعکاس: محمدرضا خرازیعکاس: محمد حسن (کیوان) محمدیعکاس: کامران ذهبیعکاس: محمدرضا خرازیعکاس: مهدی سروریعکاس: محمدرضا رحیمیعکاس: آمنه عبادیعکاس: آزیتا قاسمیعکاس: مریم خداوردیعکاس: آمنه عبادیعکاس: مهدی سرویعکاس: نهلا نیاورانیعکاس: محمد حسن (کیوان) محمدیعکاس: نهلا نیاورانیعکاس: محمدرضا رحیمیعکاس: مریم خداوردیعکاس: گل گونه نجفیعکاس: محمدرضا زارععکاس: مهدی سروریعکاس: سیدصادق موسویعکاس: محمدرضا زارععکاس: محمدرضا زارععکاس: محمدرضا رحیمیعکاس: مهدی سروریعکاس: هانیه حجازیعکاس: مهدی سروریعکاس: مهدی سروریعکاس: محمدرضا رحیمیعکاس: مهدی سروریعکاس: مهدی سروریعکاس: محمدرضا زارععکاس: مهدی نوری زادهعکاس: سیدصادق موسوی تورهای برگزار شده به این مقصد: تور عکاسی 68 | دریاچه و جنگل چورت

بنر کتاب عکس

لایت روم