1. خانه
  2. آرشیو نگارخانه چیلیک
  3. جشنواره سراسری راه و بی راه
جشنواره سراسری راه و بی راه
نوع نمایشگاه : گروهی
تعداد قطعه : 63
نوع رنگ : رنگی و سیاه وسفید
داوران :

میرصفی اندیکلایی، مهدی معومی گرجی و افشین شاهرودی

قاب اول :

63 قطعه عکس رنگی و سیاه سفید از 42 عکاس ایرانی منتخب از میان 1500 قطعه عکس رسیده به دبیرخانه که توسط آقایان: میرصفی اندیکلایی، مهدی معومی گرجی و افشین شاهرودی مورد قضاوت و داوری قرار گرفت.

جشنواره سراسری راه و بی راه - یاسر خمسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - ولی شجاعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - ولی شجاعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - ولی شجاعی ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - هما پور محمد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - ندا قاسمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - ناصر عظیمی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - نازنین کاظمی نوا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - مهدی جهان افروزیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - مهدی افضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - سیدمنصور معصومی سنگتراشانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - معصومه زلیکانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - معصومه زلیکانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - مصطفی نیک نقش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - مصطفی نیک نقش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - مصطفی نیک نقش ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - مصطفی مجیدی نسب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - سیدمرتضی جعفری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - محمد رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
جشنواره سراسری راه و بی راه - محمد رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
فهرست