جشنواره هنری قاب امن

توضیح نمایشگاه104-fa

69 قطع عکس از 26 عکاس
عکاس:
گروه عکاسان
قاب اول

پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نخستین جشنواره هنری قاب امن را با شعار “سهم من در امنیت و آرامش” و با هدف تبیین سهم سازمان ها ، نهادهای دولتی و مردمی ، گروه ها و اقشار مختلف جامعه و خانواده ها در تولید ، حفظ و توسعه امنیت ، آسایش و آرامش روانی و اجتماعی جامعه و افزایش احساس امنیت ، برگزار نمود .موضوع :

– پیشگیری از جرم و رابطه آن با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
– پیشگیری اجتماعی از جرم (مشارکت مردم و دستگاه ها و نهادهای مسئول و وظایف آنان در قبال وقوع جرم و جلوگیری از بستر سازی پدیده های مجرمانه)
– آموزش عمومی و خانوادگی در پیشگیری از جرایم
– استفاده از دانش و فناوری در پیشگیری از جرم
– پیشگیری از جرم در حوزه میراث فرهنگی
– اصناف و وظایف آنان در پیشگیری از جرم
– نقش معنویات در پیشگیری از جرم
– پیشگیری از جرم در حوزه حمل و نقل عمومی و خصوصی
– وظایف مردم در پیشگیری از جرم و اقدامات مردم محور در پیشگیری از جرایمی مانند سرقت ، کیف قاپی ، نزاع ، حفظ اموال عمومی و خصوصی و رفتارهای پیشگیرانه فردی در قبال جرایم محتمل
– پیشگیری انتظامی و وضعی از جرم (حضور مستقیم پلیس در جامعه به منظور کنترل امنیت و جلوگیری از وقوع جرایم)
– مستند سازی صحنه های جرم به صورت خود جوش و اتفاقی

دیدگاهتان را بنویسید