بایگانی برای مهر, 1389

جشنواره عکس کوهستان بینالود

kharazi 2163

توضیح نمایشگاه 50 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید در قالب 46 قطعه تک عکس 1 مجموعه عکس عکاس: گروه عکاسان قاب اول هوالمصور بیانیه ی هیأت داوران نخستین جشنواره کشوری عکس کوهستان بینالود انسان با تصاویری که از طبیعت بر می دارد در واقع خود را جست و جو می کند طبیعت و زندگی و هر آنچه را که او می جوید در اختیارش می گذارد انسان می اندیشد و مصداق آنچه را که اندیشیده در طبیعت می جوید و هنگامی که آن را یافت گویی به آرامش دست یافته است تاریخ زندگی انسان و طبیعت و کوه چنان به هم در آمیخته است که گویی مولودی از یک مادرند انسان به هر کجا که می رود و به هر کجا که می رسد برای بازیافتن خود و درنگ در خویشتن بازگشتی به طبیعت دارد و هنر نزدیک ترین راه ارتباط و نقطه ی اتکاء مستحکم برای چنین بازگشتی و این چنین است که هنرمندان عکاس کوهنورد دست به دوربین عکاسی می برند تا از یک سو خود را بیابند و از سویی دیگر هر آنچه که از طبیعت کوه و راز و رمزهای آن دریافت نمودند به بینندگان خود باز نمایانند. هیأت داوران ضمن توجه به ایجاد ضمینه برای رقابت سازنده در جهت ارتقاء سطحی عکس های گرفته شده با موضوع کوه و کوهنوردی و ترغیب و گسترش عکاسان فعال و کوهنوردی به ثبت لحظات زیبا و بکر در آثار بصری و تأکید بر خلق و نگاه خلاقانه و واقع گرایانه بدون هیچ دخل و تصرف ضمن بررسی تعداد 3400 قطعه عکس و تعداد 51 قطعه عکس را برای نمایشگاه برگزید و رأی خویش را به شرح ذیل اعلام می دارد. 1- آقای سامان باقری از شیراز نفر اول 2- آقای صادق سوری نیا از زاهدان نفر دوم 3- آقای حسین ملکی از اردبیل نفر سوم 4- آقای محمود حسین زاده از نیشابور نفر چهارم ضمناً هیأت داوران آقایان پویان مطیعی از تهران، خلیل خسروانی از سبزوار، حمید رضا هلالی از نیشابور( بخش ویژه ی بینالود)، کاوه فرزانه از تهران، حمید رضا دورخشان از نیشابور( مجموعه عکس) را شایسته ی تقدیر دانسته و به آنان لوح تقدیر جشنواره را تقدیم نمود. هیأت داوران نخستین جشنواره کشوری عکس بینالود دکتر سعید ملک کیانی، استاد مرتضی لطفی، محمد رضا چایفروش، محمد علی عابدی، مسعود سلیمانی سپهر. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بیستمین تور عکاسی چیلیک در تاکستان قزوین برگزار شد

admin 227

کاربران و علاقمندان به عکاسی از موضوع های طبیعت، مستند اجتماعی در بیستمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” همزمان با اولین ساعات صبحگاهی پنجشنبه، یکم مهرماه جاری از مقابل دفتر این پایگاه، به قصد دیدار و عکاسی از طبیعت و مناظر منطقه تاکستان و کارگاه های خشت زنی عازم استان قزوین شدند. این سفر میزبان بیش از چهل نفر از علاقمندان به شرکت در تورهای عکاسی چیلیک بود تا مطابق برنامه، ضمن دریافت بسته فرهنگی و بروشور حاوی اطلاعات از مقصدهای نامبرده، به منظور اشراف هر چه بیشتر عکاسان گروه بر موضوع، همزمان با نور صبحگاهی در قالب حرکتی مستقل از مقاصد مشخص همچون: مزرعه گل های آفتابگردان و کارگران کارگاه های خشت زنی و… عکاسی کنند. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، معماری و مفهومی افزایش دهند. از این رو سایر همسفران با ارایه عکس های منتخب خود از مقاصد این تورها می کوشند تا شرایطی شایسته برای تدوین مجموعه ای تصویری و هدفمند از علم و هنر عکاسی را دامن بزنند. لازم به ذکر است علیرضا رحمانی، عکاس سرشناس منطقه تاکستان، در این سفر همراه همسفران بوده است. اسامی همسفران بیستمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” به این ترتیب است: محمد آزادی، یاسمن ابراهیمی، مهناز ابراهیمی، احمد اخباری، ابراهیم باقرلو، آناهیتا پورمحمد، حسین جلالی، سعید چاوشی، سیدمحمدمهدی حسینی، سیداسماعیل حسینی، نیما خالدی کیا، محمدرضا خرازی، علی(کامران) ذهبی، پیمان رشیدی، شراره رضایی، سیامک جعفری، سروش جوادیان، زهرا درمان، مرجان ابوالقاسمی، طناز بسیجی نیا، راحیل سادات ارجمندی، مهرداد عابدینی، حسین عصاری آرانی، مهدی رامه، ابراهیم رامه، بهناز رحیمی زند، مهدی سروری، محمدبرهان شکرعلی زاده، لیلا صادقزاده، محسن فتاحی، ملیحه فرهادی، آزاده گلابگیران، مسعود عطارهادی، معصومه علوی تبار، سمیه هاشمی، سیدمحمدناصر نبوی، محمد یزدزاد، سهیل یعقوبی، منوچهر یگانه دوست، غلامرضا یوسفی. مطابق با رسم تمامی تورهای عکاسی این پایگاه در مسیر بازگشت به تهران بنا به رای حاضرین در سفر، مقرر شد هدایایی چون: امکان استفاده از تخفیف های ویژه از ” پایگاه تخصصی کتاب عکس ” و تورهای عکاسی، لوح فشرده و… از طرف پایگاه و حواله چندین جلد کتاب عکس در نشست نقد و تحلیل سفر در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” تقدیم همسفران شود. همسفران در شامگاه پنجشنبه به مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” در تهران بازگشتند. لازم به یادآوری است عصر فردا، سه شنبه ششم مهرماه، دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” میزبان همسفران این تور می باشد تا پیرامون نقد و بررسی تور عکاسی و عکس های این تور با حاضرین به گفتگو بنشینند. از دیگر برنامه های آینده تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک “، سفر به: تور شبانه کویر مرنجاب، روستای ابیانه، منطقه ماسال، قلعه رودخان، دشت مغان، شهرک تاریخی ماسوله، ابنیه کاشان، اصفهان، یزد، شهرکرد، شیراز و … می باشد.

نمایشگاه عکس ساسان مویدی در عکسخانه شهر

admin 391

موزه عکسخانه شهر به مناسبت آغاز سال تحصیلی و روز جهانی کودک نمایشگاه عکس‌های ساسان مویدی را با عنوان «دختران سرزمین من» برگزار می‌کند. مویدی طی سال‌ها، قومیت، نژاد، نحوه زندگی، تحصیل، اوقات فراغت، کار و تلاش دختران ایران زمین را به تصویر کشیده است. وی  با کودکان و نوجوانان عشایر در کوچشان همراه شده و از دخترانی که کودکیشان را با مسئولیت‌های بزرگ شروع می‌کنند و همواره در تلاش برای فردای دیگر هستند عکاسی کرده است. در کانون اصلاح و تربیت با آنها زندگی کرده و پاکی و صداقت را در چشمانشان را ثبت کرده. در جنگ مرگ دخترکان در خواب زیر بمب باران‌ و موشک را عکاسی کرده و بسوگشان نشسته است. در طول تمام سال‌هایی که عکاسی می‌کند هیچوقت دوربین‌اش از حضور کودکان غافل نبوده است. نمایشگاه عکس دختران سرزمین من شامل 35 عکس رنگی و سیاه و سفید است که از سه شنبه ششم مهر 1389 در موزه عکسخانه شهر افتتاح و تا بیست و ششم مهر ادامه دارد. زمان : 6 تا 26 مهر ماه 1389 ساعت بازدید : 9 تا 13 -14 تا 17 جمعه ها 10 تا 16 موزه عکسخانه شهر، میدان هفت تیر ، خیابان بهار شیراز

20- تور عکاسی تاکستان

operator 241

1 روزه، 1389/7/1   شهرستان تاکستان با وسعتی برابر ۲۴۳۰ کیلومترمربع در 30 کیلومتری جنوب غربی استان قزوین واقع شده است. ساکنین اصلی این شهر به زبان تاتی (بازمانده از زبان قدیمی ایران) سخن می گویند. آثار بدست آمده از تپه های باستانی شهرستان تاکستان و روستاهای اطراف آن، از قدمت این سرزمین حکایت می کند که به تاریخ پیش از اسلام برمی گردد. عکاس: امین رحمانی از آثار تاریخی و باستانی این منطقه می توان به: مسجدشاه عباس، مسجد سرخندق، مقبره پیر، حمام شاه عباسی، قز قلعه، امامزاده ولی ضیاآباد… اشاره کرد ولیکن چشمه های آب گرم معدنی پراکنده در سطح منطقه، باغ های زیبای انگور(تاکستان ها) و مزارع گل های آفتابگردان از جمله زیبایی های آشکار در فهرست جاذبه های گردشگری این شهرستان به شمار می آید. همسفران تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک، با وجود استعدادهای تجربه شده در تورهای برگزار شده پیشین در منطقه، تمرکز حضور را در عکاسی مستند اجتماعی و محل کوره پزخانه های هماهنگ شده در منطقه تجربه کردند. این سفر میزبان بیش از چهل نفر از علاقمندان به شرکت در تورهای عکاسی چیلیک بود تا مطابق برنامه، ضمن دریافت بسته فرهنگی و بروشور حاوی اطلاعات از مقصدهای نامبرده، به منظور اشراف هر چه بیشتر عکاسان گروه بر موضوع، همزمان با نور صبحگاهی در قالب حرکتی مستقل از مقاصد مشخص همچون: مزرعه گل های آفتابگردان و کارگران کارگاه های خشت زنی و… عکاسی کنند. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-12.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#878787; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); گزارش تصویری بیستمین تور عکاسی چیلیک به مقصد تاکستان

بیستمین تور عکاسی « پایگاه عکس چیلیک » به تاکستان رفت

admin 159

همسفران و علاقمندان به شرکت در سلسله تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” همزمان با اولین ساعات بامدادی امروز پنجشنبه اول مهرماه 1389 در قالب بیستمین تور عکاسی چیلیک عازم شهرستان تاکستان واقع در استان قزوین شدند. در این تور که بیش از چهل نفر از علاقمندان به عکاسی از طبیعت و مستند اجتماعی حضور دارند برنامه همزمان با طلوع آفتاب آغاز می شود و همسفران بیستمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ضمن عکاسی از گل های آفتابگردان در مناطق هماهنگ شده، از کوره پزخانه ها و حاشیه نشینان محلی نیز به عکاسی خواهند پرداخت. تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” ضمن برخورداری از روحی صمیمی و محتوایی کارگاهی، آموزشی، محلی مناسب برای ارتباط بین همسفران و کاربران این پایگاه بوده و در طول مسیر و محل مقصد، مجالی است تا با طرح بحث و انجام گفتگوهای لازم، زمینه تجربه و فعالیت صحیح تر در فضای پایگاه فراهم شود. این در حالی است که همسفران با مشارکت خود در انعکاس گزارش تور عکاسی، و حضور در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” نشستی را با مضمون نقد و بررسی سفر، نمایش و گفتگو پیرامون عکس های ثبت شده همسفران تجربه خواهند کرد. لازم به ذکر است مبدا حرکت تمامی تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” از مقابل دفتر این رسانه واقع در ضلع شمالی میدان میدان هفت تیر تهران می باشد. همچنین نیاز به تاکید است که برنامه ریزی تورهای عکاسی این پایگاه به شکل مستقل صورت گرفته و طراحی و برگزاری و اطلاع رسانی تورهای عکاسی چیلیک تنها توسط ” پایگاه عکس چیلیک ” بوده و در صورت همکاری با هر یک از پایگاه های عکاسی، مراتب در ابتدا از طریق این رسانه به اطلاع خواهد رسید. در صورت وجود هرگونه پرسش و نیاز به راهنمایی پیرامون نحوه ثبت نام و شرکت در تورهای عکاسی آتی این رسانه، شماره های تماس 02188348824 (ده خط) پاسخگوی علاقمندان است.

برگزیدگان سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد تقدیر شدند

admin 4551

طی مراسمی که عصر روز گذشته در سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ موزه سعدآباد برگزار شد، منتخبین سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی معرفی و تقدیر شدند. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک ” این مراسم با حضور کتایون قدس راد و شیرین حکمی و فرهاد فخریان به عنوان اعضای شورای داوری، دبیر جشنواره بصیر اقارب پرست، مدیر اجرایی محمدرضا خسروی فر آغاز شد و در ادامه ریاست دانشگاه آزاد دکتر عبدالله جاسبی نیز به جمع حاضرین پیوست. دبیرخانه سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی در سه بخش: دانشجو و دانشگاه، پایان نامه و آزاد برگزار شد که اسامی منتخبین به این ترتیب اعلام گردید. در بخش دانشجو و دانشگاه: منصوره معتمدی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. ابراهیم کوچکی، حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. سجاد عبداللهی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. سیدمحسن سجادی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. بهنام صدیقی، حائز دريافت ديپلم افتخار،‌ تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. سيده نازنين ظفرصادقيان، تقدیر به عنوان عکاس خلاق، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار،‌ تنديس جشنواره و يک هفته سفر به کشور ايتاليا جهت گذراندن يک دوره آموزش عکاسی. برگزیدگان بخش پایان نامه های رشته عکاسی نیز به این ترتیب جهت دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و يک هفته سفر به کشور ايتاليا جهت گذراندن يک دوره آموزش عکاسی معرفی شدند: رضا سيدپايداری، عليرضا صوت اکبر، اميد حبيب طاری فرد، حميد قدرتی، مرضيه اسدزاده، عادله گرشاسبی و مهدی قاسمی. همچنین اسامی برگزیدگان بخش آزاد این جشنواره به این ترتیب معرفی شدند: آرش حمیدی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. امير عُبيداوی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. مسعود سليمانی، حائز دريافت ديپلم افتخار،‌ تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. مهران سبز قبائی، حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. شفق روحی، حائز دريافت ديپلم افتخار،‌ تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. همچنین گروه داوری متشکل از: سیف الله صمدیان، فرهاد فخریان، اسماعیل عباسی، محمود کلاری، شیرین حکمی، کتایون قدس راد و رعنا جوادی، به اتفاق دبیر جشنواره، مهسا نوروزی لواسانی و آرش خاموشی را به عنوان عکاسان خلاق ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و يک هفته سفر به کشور ايتاليا جهت گذراندن يک دوره آموزش عکاسی دانست. حاضرین در سالن پس از برگزاری مراسم جهت ادامه برنامه به محوطه باز رفتند و از آثار راه یافته به نمایشگاه عکس سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی دیدار کردند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

گزارش تصویری: تقدیر از برگزیدگان جشنواره عکس دانشگاه آزاد

admin 500

آیین اختتامیه سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی عصر روز گذشته در مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ موزه سعدآباد تهران برگزار و طی این مراسم از اسامی برتر در هر سه بخش: دانشجو و دانشگاه، پایان نامه های عکاسی و آزاد تقدیر شد. بیانیه هیات داوران در این مراسم توسط فرهاد فخریان عضو گروه داوری این دوره از جشنواره خوانده شد.   عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ملیحه فرهادی   عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ابراهیم باقرلو   عکاس: ابراهیم باقرلو   عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ابراهیم باقرلو     عکاس: ابراهیم باقرلو     عکاس: ابراهیم باقرلو     عکاس: ابراهیم باقرلو  

بیستمین تور عکاسی چیلیک به تاکستان می رود

admin 164

” پایگاه عکس چیلیک ” در تازه ترین دور از سلسله سفرهای گروهی عکاسی، در قالب سفری یک روزه، همراه با همسفران و کاربران و علاقمندان به شرکت در تورهای عکاسی به شهرستان تاکستان سفر می کند. شهرستان تاکستان در 35 کیلومتری جنوب غربی استان قزوین واقع شده است و آثار مشهود در روستاهای اطراف این شهرستان حاکی از قدمت این سرزمین بوده است که به پیش از اسلام هم می رسد. از آثار باستانی و جاذبه های تاکستان اگر چه می توان: مسجد شاه عباس، مسجد سرخندق، مقبره پیر، حمام شاه عباسی، قز قلعه، امامزاده ولی ضیاآباد، چشمه های آبگرم و … را نام برد ولیکن هدف از سفر عکاسی به این منطقه تجربه عکاسی طبیعت در باغ ها و همچنین مزارع گل های آفتابگردان و تجربه عکاسی مستند اجتماعی در کوره پزخانه های حاشیه ای در این شهرستان است. بیستمین تور ” پایگاه عکس چیلیک ” راس ساعت 3.30 دقیقه بامداد پنجشنبه، یکم مهرماه سال جاری حرکت خود را از مقابل دفتر این پایگاه در تهران آغاز و با یاری خداوند همزمان با غروب روز پنجشنبه به محل آغاز حرکت در مقابل دفتر پایگاه در تهران خواهد رسید. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، معماری و مفهومی افزایش دهند. تورهای آتی ” پایگاه عکس چیلیک ” با هدف عکاسی از غروب و طلوع  و همچنین آسمان کویر، روستای ابیانه، شهرستان اردکان و یزد، پاییز ماسال، ابنیه تاریخی اصفهان، ابنیه کاشان، تالاب های انزلی و میانکاله، عشایر دشت مغان، طبیعت آستارا و  منطقه کپورچال و … در دست طراحی و برنامه ریزی است.   علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری، می توانند با شماره های دفتر پایگاه: 02188348824 (ده خط) تماس حاصل نمایند.

دومین مسابقه عکاسی از سفره افطار

kharazi 2702

توضیح نمایشگاه 21 قطعه عکس از 14 عکاس [ رنگی ] عکاس: گروه عکاسان #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-13 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'fast', slideshow: 2000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); });

برگزاری نمایشگاه آثار منتخب جشنواره عکس فیروزه تبریز در مشهد مقدس

admin 559

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز گفت: قطار سومین جشنواره تابستانی تبریز با برگزاری نمایشگاه آثار منتخب جشنواره عکس فیروزه تبریز در جوار حرم رضوی به ایستگاه آخر رسید. حسین نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: برگزاری همزمان نمایشگاه عکس آثار منتخب دومین و سومین جشنواره سراسری عکس فیروزه در فرهنگسرای بهشت و نگارخانه رضوان در مشهد مقدس جزو آخرین برنامه های سومین جشنواره تابستانی تبریز است. نجفی ضمن قدردانی از همکاری های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد و موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی گفت: امیدواریم تعاملات و همکاری ها بین سازمان فرهنگی شهرداری تبریز با سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد بیش از این گسترش یابد و بتوانیم در خدمت هنرمندان عزیز مشهدی در شهر هنر پرور تبریز باشیم. وی همچنین از استقبال کم نظیر شهروندان مشهدی در اولین روز برپایی این نمایشگاه تقدیر کرد و گفت: این استقبال نشانگر این است که مردم مشهد و مردم شهر تبریز رابطه بسیار نزدیک هنری و معنوی با یکدیگر دارند و امیدواریم بتوانیم در شهر مهمان نواز تبریز میزبان خوبی برای هموطنان عزیز مشهدی باشیم.  نجفی خاطر نشان کرد: سومین جشنواره تابستانی تبریز توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با برگزاری بیش از 300 برنامه در مدت دو ماه در محلات و مناطق مختلف شهر تبریز برگزار شد و برگزاری این نمایشگاه ها در استان خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس حسن ختام برنامه های این جشنواره بشمار می رود. رئیس ستاد برگزاری جشنواره تابستانی تبریز همچنین از برگزاری هفته های فرهنگی تبریز در شهرهای دیگر خبر داد و گفت: در نیمه دوم سالجاری هفته فرهنگی تبریز در تهران برگزار خواهد شد. به گفته نجفی نمایشگاه آثار منتخب دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه از 20 شهریور ماه به مدت یک هفته در نگارخانه رضوان و فرهنگسرای بهشت برپا خواهد شد. 160 اثر از آثار منتخب دومین و سومین جشنواره سراسری عکس فیروزه در این دو نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. همچنین کتاب نفیس مجموعه آثار منتخب دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه همزمان با برپایی این نمایشگاه ها در مشهد مقدس رونمایی خواهد شد. پیش از این آثار دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه در تیر ماه سالجاری در موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش گذاشته شده بود.

همسر بهمن جلالی درگفت‌وگو با فارس عنوان کرد:اسناد تصويري انقلاب و جنگ تحميلي؛ ميراثي فراموش شده

admin 10

 منبع: خبرگزاری فارس – رعنا جوادی همسر بهمن جلالی عکاس فقید ایران، برای نجات و حفظ اسناد تصویری تاریخ ایران از جمله انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که در آرشیو بزرگ جلالی موجود است، مسئولان را به یاری می‌طلبد و معتقد است که اسناد تصویری ایران میراثی فراموش شده‌ و علاقه‌ای برای حفاظت از آن دیده نمی شود.     به گزارش خبرنگار هنرهای تجسمی فارس، عکس‌های به جا مانده از دوران دفاع مقدس بخشی از اسناد تصویری تاریخ ایران زمین است که اکنون با گذشت بیش از 20 سال از دوران جنگ تحمیلی، همچنان در لابه لای نگاتیوها و عکس‌های رنگ و رو رفته عکاسخانه‌های قدیمی و در میان آرشیوهای نه چندان استاندارد و مطمئن عکاسان دوران جنگ و گاه در کنج آلبوم‌های قدیمی مردم ایران جا مانده‌اند،‌ به مرور زمان، رنگ می‌بازند، تجزیه می‌شوند و رفته رفته به خاطرات گنگ جنگ می‌پیوندند. با وجود آن که در هفته دفاع مقدس، خاطرات دوران 8 سال جنگ تحمیلی به اشکال گوناگونی زنده می‌شود و برنامه‌هایی چون شعر دفاع مقدس، سینمای دفاع مقدس،‌نمایشگاه‌های مختلف هنرهای تجسمی با موضوع دفاع مقدس، خاطره‌گویی و هزاران گونه برنامه فرهنگی و هنری دیگر با موضوع دفاع مقدس برپا می‌شود، اما در این میان با تمام اهمیتی که حفظ اسناد تصویری دوران جنگ تحمیلی دارند، این اسناد تنها یادگارهای فراموش شده‌ای هستند که هیچ کس سراغی از آن‌ها نمی‌گیرد و به فکر نجات عکس‌ها و اسناد تصویری آن دوران نیست. البته باید به تلاش‌های قابل تقدیری که از سوی انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس برای ساماندهی عکس‌های دوران دفاع مقدس صورت گرفته است و حاصل آن انتشار چندین کتاب با مضامین مختلف بوده است اشاره کنیم، گر چه این تلاش‌ها با بی‌‌اعتنایی برخی از سازمان‌ها و مؤسساتی مواجه شده است که آرشیو بزرگ و غنی از تصاویر دوران جنگ را در اختیار دارند و خودشان تلاش‌های کم فروغی را برای ساماندهی این عکس‌ها و تصاویر آغاز کرده‌اند که البته کافی نبوده و نیست. بهمن جلالی یکی از عکاسانی است که عکس‌های بسیاری را از دوران انقلاب و جنگ تحمیلی در آرشیو بزرگ خود دارد،تا چند سال پیش که بهمن جلالی در قید حیات بود،‌ هر بار که سخن از آرشیو عکس‌های انقلاب و جنگ او می‌شد،‌ دلسوزانه فریاد می‌زد و مسئولان را به همراهی می‌طلبید تا فکری به حال آرشیو عکس‌ها و نگاتیوها دوران جنگ تحمیلی کنند اما فریادهایش به گوش هیچ ارگان و نهادی نرسید تا آن که خاموش شد و امروز دیگر در میان ما نیست. اما گنجینه و آرشیو غنی عکس‌ها و اسناد تصویری‌اش را به همسرش رعنا جوادی سپرده است، این بانوی عکاس نیز بر نجات این آرشیو غنی از تصاویر دوران  انقلاب، جنگ و دیگر آثار تصویری او تأکید می‌کند. به بهانه هفته دفاع مقدس، سراغی از رعنا جوادی همسر بهمن جلالی گرفتیم و درباره آرشیو عکس‌های جلالی گفت‌وگو کردیم: * اکنون که بهمن جلالی در میان ما نیست، برنامه شما برای حفظ آرشیو عکس‌های باارزش او از دوران انقلاب و جنگ تحمیلی چیست؟ – بهمن جلالی سال ها دلسوزانه خواستار جمع آوری و ایجاد آرشیو آثار تصویری انقلاب و جنگ بود و از هر فرصتی برای مطرح کردن آن استفاده می‌کرد  ولی افسوس کو گوش شنوا. بارها پیشنهاد تأسیس بنیادی با نام «بهمن جلالی» را مطرح کردیم که علاوه بر آرشیو غنی عکس‌های انقلاب و جنگ تحمیلی او،  آثار دیگر عکاسان دوران انقلاب و  جنگ را نیز در خود جای دهد که در این زمینه با شهرداری تهران هم نامه نگاری کردیم اما متأسفانه از سوی هیچ نهاد و ارگانی استقبال نشد و هیچ کس برای تأسیس چنین بنیادی که بخش مهمی از تاریخ تصویری کشور و انقلاب را از خطر نابودی نجات دهد، پیش‌قدم نشد. حتی اگر مکانی را در اختیار ما قرار دهند، خودم مسئولیت نظارت بر کارها را بر عهده خواهم گرفت ولی با وجود تمام فریادهایی که بهمن جلالی برای جمع‌آوری نگاتیوها و نجات آرشیو تصاویر دوران انقلاب و جنگ می‌زد، ظاهراً هیچ علاقه‌ای برای نجات این میراث غنی فرهنگی وجود ندارد و ترجیح می‌دهند که با بی‌عملی و بی‌همتی خود نظاره‌گر باشند تا این تصاویر که بخشی از تاریخ تصویری ایران را تشکیل می‌دهد از بین برود. * نمایش این عکس‌های ارزشمند از تاریخ ایران همیشه در خارج از کشور با استقبال رو به روی می‌شود، آیا به فکر انتشار آن‌ها در خارج از کشور نبوده‌اید و یا پیشنهادی از سوی خارجی‌ها برای ساماندهی آرشیو عکس‌هایتان و انتشار آن‌ها نداشته‌اید؟ – پیشنهادهای بسیاری از کشورهای مختلف برای انتشار و ساماندهی عکس‌ها داشته‌ایم ولی هم خود بهمن جلالی و هم من اعتقاد داشته و داریم که این عکس‌ها باید در ایران بماند، منتشر شود و در شرایط استانداردی هم نگهداری شود،‌چرا که مربوط به بخش مهمی از تاریخ تصویری ایران است و باید در ایران بماند و به نسل‌های آینده این سرزمین منتقل شود. چرا باید عکس‌هایی که مربوط به تاریخ ایران است در کشور دیگری منتشر شود،‌ این موضوع هم برای بهمن جلالی و هم من بسیار سخت و غم‌انگیز است که در کشور خودمان موفق به انتشار عکس‌هایمان نشویم و حتی یک مکان کوچک برای حفظ و نگهداری آنها در اختیارمان قرار نگیرد. * به نظر شما مسئولیت حفاظت از این آثار بعد از شما بر عهده کیست؟ – من عکاسم و ارزش این عکس‌ها را می‌دانم و تمام تلاشم را می‌کنم که به خوبی از آنها نگهداری کنم ولی بعد از من چه خواهد شد، چه کسی می‌تواند از آن‌ها به صورت تخصصی نگهداری کند و تا چه زمانی این آرشیو سالم خواهد ماند؟  این آثار باید تحت شرایط موزه‌ای و آرشیوی صحیح نگهداری شود و فکر می‌کنم معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی، موزه هنرهای معاصر تهران،‌ مرکز هنرهای تجسمی و شهرداری تهران نهادها و سازمان‌هایی هستند که باید به فکر گردآوری و نجات این آرشیوهای تصویری تاریخ ایران باشند. نهایت کاری که من به صورت شخصی می‌توانم انجام دهم انتشار آنها در قالب کتاب است که تلاشم را در این زمینه خواهم کرد. * انتشار عکس‌های انقلاب و  جنگ تحمیلی آقای جلالی ظاهراً‌ در خارج از کشور بیشتر مورد توجه است و توانسته به حفظ و انتشار بخشی از عکس‌های او کمک کند؟ – تاکنون چند کتاب از عکس‌های بهمن جلالی در خارج از ایران منتشر شده است که آخرین آن هم دو ماه پیش با عنوان «بهمن  جلالی» توسط موزه اشپرینگل آلمان در تیراژ 4هزار نسخه منتشر شد که بخشی از این کتاب شامل عکس‌های انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بود و 700 نسخه از آن به کتابخانه‌هایی در سراسر جهان فرستاده شد. اگر چه با انتشار این عکس‌ها به صورت کتاب، خیالمان راحت است که این آثار حفظ خواهد شد، اما این کتاب‌ها که همه آرشیو عکس‌های بهمن جلالی را دربرنمی‌گیرد. علاوه بر این چند نفر از این عکاسان دوران جنگ، مثل بهمن جلالی این شانس را دارند که بخشی از عکس‌هایشان را در خارج از کشور منتشر کنند در حالی که آن‌ها هم بخش دیگری از تاریخ تصویری دوران جنگ را در اختیار دارند که بسیار ارزشمند است. * مؤسسات غیر دولتی هم هستند که به صورت تخصصی روی ساماندهی عکس‌های انقلاب و جنگ کار می‌کنند و فکر می‌کنم حاضر باشند حفاظت از آرشیو  عکس شما را نیز بر عهده بگیرند، نظرتان درباره سپردن این آرشیو به آن‌ها چیست؟ –  من به هیچ کس اعتماد ندارم که بخواهم همه آرشیو عکس‌ها و نگاتیوها را کاملاً در اختیارشان قرار دهم، مگر آن که خودم مسئول نظارت بر کارها باشم، چرا که تاکنون نگاتیوها را در آرشیو سالم نگهداری کرده‌ایم و نمی‌توانم آن‌ها را با خیال راحت در اختیار دیگران بگذارم. در ضمن در ایران تا جایی که میدانم به غیر از موزه هنرهای معاصر و فیلمخانه ملی ایران جای دیگری دارای شرایط مناسب و استاندارد برای نگهداری اسناد تصویری نیست. پس هر جایی تقریباً شبیه شرایط خانه ماست، مگر این که جایی مثل بنیاد ملی عکس ایران که پیشنهاد آن قبلا هم مطرح شده راه‌اندازی شود و شرایط مناسب و استاندارد هم در آنجا فراهم شود. * تاکنون چه کارهایی را برای حفظ این آرشیو انجام داده‌اید؟ – در دوران جنگ، داروهای استاندارد برای ظهور عکس وجود نداشت و ما این نگاتیو‌ها را بعضاً با داروهای دست‌ساز ظاهر کرده‌ایم که تا امروز این نگاتیوها و عکس‌ها را سالم نگه داشته‌ایم، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که کارها در واگذاری به دیگران سالم بماند، بنابراین تصمیم به اسکن کردن عکس‌ها گرفته‌ام تا زمانی که امکان چاپ و انتشار آن‌ها به صورت کتاب فراهم شود و مکان مناسب و استانداردی هم برای آرشیو اصل آثار در اختیار داشته باشیم. *قدیمی‌ترین عکس‌های آقای جلالی در آرشیوشان مربوط به چه سالی است؟ – بهمن جلالی کار عکاسی را از سال 1347 شروع کرد و از آن زمان به بعد عکس‌ها و نگاتیوهایی را آرشیو کرده است که البته مهمترین آن‌ها عکس‌ها و نگاتیوهای مربوط به دوران انقلاب و جنگ تحمیلی است.  جلالی عکس‌های دیگری هم در آرشیو دارد که از مناطق مختلف ایران از جمله معماری، طبیعت و مردم ایران عکاسی کرده است که به لحاظ تغییر شکل یافتن معماری ایران، طبیعت و نوع زندگی مردم در طول سالیان دراز، این عکس‌ها امروز بسیار حائز اهمیت است. *شیوه نگهداری این آثار در آرشیو شخصی شما به چه صورتی است؟ راضی کننده است؟ –  این عکس‌ها در شرایط موزه‌ای نگهداری نمی‌شود، اما سعی خود را کرده‌ایم که در مکان مناسب، دما و شرایط رطوبتی مناسب قرار داشته باشند که البته شرایط نسبی است و نه آن چنان که باید باشد. * از سوی مؤسسات انتشاراتی داخلی  پیشنهادی برای چاپ عکس‌های آرشیوی جلالی نداشته‌اید؟ – نه هیچ پیشنهادی نشده است. البته خودم در دفتر پژوهش‌های فرهنگی کار می‌کنم و انتشار فصلنامه عکسنامه را نیز بر عهده دارم که انتشار بخشی دیگری از عکس‌های آرشیو بهمن جلالی از مناطق مختلف ایران،‌انقلاب و جنگ تحمیلی را نیز در برنامه کاری خود دارم. کتاب‌هایی که تاکنون از آثار بهمن جلالی منتشر شده است، بیشتر به عکس‌های جنگ و انقلاب اختصاص داشته است و بیشتر بر این دو بخش تکیه شده است، او سعی داشت که این دو بخش از عکس‌هایش در خارج از کشور به خوبی دیده شود که البته موفق هم بود، در بخش آثار مربوط به سرزمین ایران نیز بیشتر عکس‌های معماری شهرهای کویری و معماری قدیمی تقریبا از دست رفته بوشهر به چاپ رسیده است و باید عکس‌های دیگری که از معماری، طبیعت و مردم دیگر شهرها و مناطق مختلف ایران گرفته است نیز منتشر شود. *ناگفته پیداست که آرزوی شما ساماندهی آرشیو بزرگ عکس‌های آقای جلالی است؟ – بله. در آرشیو بهمن جلالی هزاران قطعه عکس،‌ نگاتیو و اسلاید از سال 1347 به بعد موجود است که تمام نگرانی من سرنوشت این آرشیو است که بعد از من  چه خواهد شد. به گزارش فارس، ‌برخی از آثار بهمن جلالی  در قالب کتاب منتشر شده‌اند که از آن جمله می‌توان به «روزهای خون، روزهای آتش» (انتشارات زمینه)، «خرمشهر»، «آبادان که می جنگد»، کتاب «عکاسی سیاه و سفید» (با همکاری کریم و گلی امامی)، «گنج پیدا» ( عکس‌هایی از دوران قاجار) اشاره کرد. اوهمچنین توانست 120 عکس از اشغال خرمشهر و هشت سال دفاع مقدس را در برلین به نمایش بگذارد و فیلمی ۱۲ دقیقه‌ای را نیز در فستیوال فیلم و عکس مستند برلین عرضه کند. او در این «اسلایدشو» که با عنوان «خرمشهر، شهری که ویران شد » به نمایش درآمد، چگونگی اشغال خرمشهر را نشان داد. جلالی در سال ۸۶ نیز نمایشگاهی بزرگ از عکس‌هایش را در بنیاد تاپیس شهر بارسلون اسپانیا برگزار کرد که مورد توجه بسیار قرار گرفت. اکنون آرشیو بسیار بزرگ و غنی از تصاویر دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از این هنرمند عکاس باقی مانده است که در انتظار حمایت و همراهی است تا از خطر زوال رهایی یابد و تا سالیان دراز بتواند بخشی از خاطرات ملموس دو واقعه مهم تاریخ ایران یعنی انقلاب و دفاع مقدس باشد و برای آیندگان به یادگار بماند. یاد و خاطره اش گرامی باد! ———————————————– نویسنده: فاطمه حامدی‌خواه – فارس  

بنر کتاب عکس

لایت روم