بایگانی برای مهر, 1389

جشنواره عکس کوهستان بینالود

kharazi 1486

توضیح نمایشگاه 50 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید در قالب 46 قطعه تک عکس 1 مجموعه عکس عکاس: گروه عکاسان قاب اول هوالمصور بیانیه ی هیأت داوران نخستین جشنواره کشوری عکس کوهستان بینالود انسان با تصاویری که از طبیعت بر می دارد در واقع خود را جست و جو می کند طبیعت و زندگی و هر آنچه را که او می جوید در اختیارش می گذارد انسان می اندیشد و مصداق آنچه را که اندیشیده در طبیعت می جوید و هنگامی که آن را یافت گویی به آرامش دست یافته است تاریخ زندگی انسان و طبیعت و کوه چنان به هم در آمیخته است که گویی مولودی از یک مادرند انسان به هر کجا که می رود و به هر کجا که می رسد برای بازیافتن خود و درنگ در خویشتن بازگشتی به طبیعت دارد و هنر نزدیک ترین راه ارتباط و نقطه ی اتکاء مستحکم برای چنین بازگشتی و این چنین است که هنرمندان عکاس کوهنورد دست به دوربین عکاسی می برند تا از یک سو خود را بیابند و از سویی دیگر هر آنچه که از طبیعت کوه و راز و رمزهای آن دریافت نمودند به بینندگان خود باز نمایانند. هیأت داوران ضمن توجه به ایجاد ضمینه برای رقابت سازنده در جهت ارتقاء سطحی عکس های گرفته شده با موضوع کوه و کوهنوردی و ترغیب و گسترش عکاسان فعال و کوهنوردی به ثبت لحظات زیبا و بکر در آثار بصری و تأکید بر خلق و نگاه خلاقانه و واقع گرایانه بدون هیچ دخل و تصرف ضمن بررسی تعداد 3400 قطعه عکس و تعداد 51 قطعه عکس را برای نمایشگاه برگزید و رأی خویش را به شرح ذیل اعلام می دارد. 1- آقای سامان باقری از شیراز نفر اول 2- آقای صادق سوری نیا از زاهدان نفر دوم 3- آقای حسین ملکی از اردبیل نفر سوم 4- آقای محمود حسین زاده از نیشابور نفر چهارم ضمناً هیأت داوران آقایان پویان مطیعی از تهران، خلیل خسروانی از سبزوار، حمید رضا هلالی از نیشابور( بخش ویژه ی بینالود)، کاوه فرزانه از تهران، حمید رضا دورخشان از نیشابور( مجموعه عکس) را شایسته ی تقدیر دانسته و به آنان لوح تقدیر جشنواره را تقدیم نمود. هیأت داوران نخستین جشنواره کشوری عکس بینالود دکتر سعید ملک کیانی، استاد مرتضی لطفی، محمد رضا چایفروش، محمد علی عابدی، مسعود سلیمانی سپهر. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نمایشگاه عکس ساسان مویدی در عکسخانه شهر

admin 224

موزه عکسخانه شهر به مناسبت آغاز سال تحصیلی و روز جهانی کودک نمایشگاه عکس‌های ساسان مویدی را با عنوان «دختران سرزمین من» برگزار می‌کند. مویدی طی سال‌ها، قومیت، نژاد، نحوه زندگی، تحصیل، اوقات فراغت، کار و تلاش دختران ایران زمین را به تصویر کشیده است. وی  با کودکان و نوجوانان عشایر در کوچشان همراه شده و از دخترانی که کودکیشان را با مسئولیت‌های بزرگ شروع می‌کنند و همواره در تلاش برای فردای دیگر هستند عکاسی کرده است. در کانون اصلاح و تربیت با آنها زندگی کرده و پاکی و صداقت را در چشمانشان را ثبت کرده. در جنگ مرگ دخترکان در خواب زیر بمب باران‌ و موشک را عکاسی کرده و بسوگشان نشسته است. در طول تمام سال‌هایی که عکاسی می‌کند هیچوقت دوربین‌اش از حضور کودکان غافل نبوده است. نمایشگاه عکس دختران سرزمین من شامل 35 عکس رنگی و سیاه و سفید است که از سه شنبه ششم مهر 1389 در موزه عکسخانه شهر افتتاح و تا بیست و ششم مهر ادامه دارد. زمان : 6 تا 26 مهر ماه 1389 ساعت بازدید : 9 تا 13 -14 تا 17 جمعه ها 10 تا 16 موزه عکسخانه شهر، میدان هفت تیر ، خیابان بهار شیراز

برگزیدگان سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد تقدیر شدند

admin 4244

طی مراسمی که عصر روز گذشته در سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ موزه سعدآباد برگزار شد، منتخبین سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی معرفی و تقدیر شدند. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک ” این مراسم با حضور کتایون قدس راد و شیرین حکمی و فرهاد فخریان به عنوان اعضای شورای داوری، دبیر جشنواره بصیر اقارب پرست، مدیر اجرایی محمدرضا خسروی فر آغاز شد و در ادامه ریاست دانشگاه آزاد دکتر عبدالله جاسبی نیز به جمع حاضرین پیوست. دبیرخانه سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی در سه بخش: دانشجو و دانشگاه، پایان نامه و آزاد برگزار شد که اسامی منتخبین به این ترتیب اعلام گردید. در بخش دانشجو و دانشگاه: منصوره معتمدی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. ابراهیم کوچکی، حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. سجاد عبداللهی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. سیدمحسن سجادی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. بهنام صدیقی، حائز دريافت ديپلم افتخار،‌ تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. سيده نازنين ظفرصادقيان، تقدیر به عنوان عکاس خلاق، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار،‌ تنديس جشنواره و يک هفته سفر به کشور ايتاليا جهت گذراندن يک دوره آموزش عکاسی. برگزیدگان بخش پایان نامه های رشته عکاسی نیز به این ترتیب جهت دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و يک هفته سفر به کشور ايتاليا جهت گذراندن يک دوره آموزش عکاسی معرفی شدند: رضا سيدپايداری، عليرضا صوت اکبر، اميد حبيب طاری فرد، حميد قدرتی، مرضيه اسدزاده، عادله گرشاسبی و مهدی قاسمی. همچنین اسامی برگزیدگان بخش آزاد این جشنواره به این ترتیب معرفی شدند: آرش حمیدی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. امير عُبيداوی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. مسعود سليمانی، حائز دريافت ديپلم افتخار،‌ تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. مهران سبز قبائی، حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. شفق روحی، حائز دريافت ديپلم افتخار،‌ تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. همچنین گروه داوری متشکل از: سیف الله صمدیان، فرهاد فخریان، اسماعیل عباسی، محمود کلاری، شیرین حکمی، کتایون قدس راد و رعنا جوادی، به اتفاق دبیر جشنواره، مهسا نوروزی لواسانی و آرش خاموشی را به عنوان عکاسان خلاق ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و يک هفته سفر به کشور ايتاليا جهت گذراندن يک دوره آموزش عکاسی دانست. حاضرین در سالن پس از برگزاری مراسم جهت ادامه برنامه به محوطه باز رفتند و از آثار راه یافته به نمایشگاه عکس سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی دیدار کردند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

گزارش تصویری: تقدیر از برگزیدگان جشنواره عکس دانشگاه آزاد

admin 235

آیین اختتامیه سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی عصر روز گذشته در مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ موزه سعدآباد تهران برگزار و طی این مراسم از اسامی برتر در هر سه بخش: دانشجو و دانشگاه، پایان نامه های عکاسی و آزاد تقدیر شد. بیانیه هیات داوران در این مراسم توسط فرهاد فخریان عضو گروه داوری این دوره از جشنواره خوانده شد.   عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ملیحه فرهادی   عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ابراهیم باقرلو   عکاس: ابراهیم باقرلو   عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ابراهیم باقرلو     عکاس: ابراهیم باقرلو     عکاس: ابراهیم باقرلو     عکاس: ابراهیم باقرلو  

دومین مسابقه عکاسی از سفره افطار

kharazi 1778

توضیح نمایشگاه 21 قطعه عکس از 14 عکاس [ رنگی ] عکاس: گروه عکاسان #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-12 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'fast', slideshow: 2000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); });

برگزاری نمایشگاه آثار منتخب جشنواره عکس فیروزه تبریز در مشهد مقدس

admin 355

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز گفت: قطار سومین جشنواره تابستانی تبریز با برگزاری نمایشگاه آثار منتخب جشنواره عکس فیروزه تبریز در جوار حرم رضوی به ایستگاه آخر رسید. حسین نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: برگزاری همزمان نمایشگاه عکس آثار منتخب دومین و سومین جشنواره سراسری عکس فیروزه در فرهنگسرای بهشت و نگارخانه رضوان در مشهد مقدس جزو آخرین برنامه های سومین جشنواره تابستانی تبریز است. نجفی ضمن قدردانی از همکاری های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد و موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی گفت: امیدواریم تعاملات و همکاری ها بین سازمان فرهنگی شهرداری تبریز با سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد بیش از این گسترش یابد و بتوانیم در خدمت هنرمندان عزیز مشهدی در شهر هنر پرور تبریز باشیم. وی همچنین از استقبال کم نظیر شهروندان مشهدی در اولین روز برپایی این نمایشگاه تقدیر کرد و گفت: این استقبال نشانگر این است که مردم مشهد و مردم شهر تبریز رابطه بسیار نزدیک هنری و معنوی با یکدیگر دارند و امیدواریم بتوانیم در شهر مهمان نواز تبریز میزبان خوبی برای هموطنان عزیز مشهدی باشیم.  نجفی خاطر نشان کرد: سومین جشنواره تابستانی تبریز توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با برگزاری بیش از 300 برنامه در مدت دو ماه در محلات و مناطق مختلف شهر تبریز برگزار شد و برگزاری این نمایشگاه ها در استان خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس حسن ختام برنامه های این جشنواره بشمار می رود. رئیس ستاد برگزاری جشنواره تابستانی تبریز همچنین از برگزاری هفته های فرهنگی تبریز در شهرهای دیگر خبر داد و گفت: در نیمه دوم سالجاری هفته فرهنگی تبریز در تهران برگزار خواهد شد. به گفته نجفی نمایشگاه آثار منتخب دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه از 20 شهریور ماه به مدت یک هفته در نگارخانه رضوان و فرهنگسرای بهشت برپا خواهد شد. 160 اثر از آثار منتخب دومین و سومین جشنواره سراسری عکس فیروزه در این دو نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. همچنین کتاب نفیس مجموعه آثار منتخب دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه همزمان با برپایی این نمایشگاه ها در مشهد مقدس رونمایی خواهد شد. پیش از این آثار دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه در تیر ماه سالجاری در موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش گذاشته شده بود.

بنر کتاب عکس

لایت روم