بایگانی برای مهر, 1389

جشنواره عکس کوهستان بینالود

kharazi 2000

توضیح نمایشگاه 50 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید در قالب 46 قطعه تک عکس 1 مجموعه عکس عکاس: گروه عکاسان قاب اول هوالمصور بیانیه ی هیأت داوران نخستین جشنواره کشوری عکس کوهستان بینالود انسان با تصاویری که از طبیعت بر می دارد در واقع خود را جست و جو می کند طبیعت و زندگی و هر آنچه را که او می جوید در اختیارش می گذارد انسان می اندیشد و مصداق آنچه را که اندیشیده در طبیعت می جوید و هنگامی که آن را یافت گویی به آرامش دست یافته است تاریخ زندگی انسان و طبیعت و کوه چنان به هم در آمیخته است که گویی مولودی از یک مادرند انسان به هر کجا که می رود و به هر کجا که می رسد برای بازیافتن خود و درنگ در خویشتن بازگشتی به طبیعت دارد و هنر نزدیک ترین راه ارتباط و نقطه ی اتکاء مستحکم برای چنین بازگشتی و این چنین است که هنرمندان عکاس کوهنورد دست به دوربین عکاسی می برند تا از یک سو خود را بیابند و از سویی دیگر هر آنچه که از طبیعت کوه و راز و رمزهای آن دریافت نمودند به بینندگان خود باز نمایانند. هیأت داوران ضمن توجه به ایجاد ضمینه برای رقابت سازنده در جهت ارتقاء سطحی عکس های گرفته شده با موضوع کوه و کوهنوردی و ترغیب و گسترش عکاسان فعال و کوهنوردی به ثبت لحظات زیبا و بکر در آثار بصری و تأکید بر خلق و نگاه خلاقانه و واقع گرایانه بدون هیچ دخل و تصرف ضمن بررسی تعداد 3400 قطعه عکس و تعداد 51 قطعه عکس را برای نمایشگاه برگزید و رأی خویش را به شرح ذیل اعلام می دارد. 1- آقای سامان باقری از شیراز نفر اول 2- آقای صادق سوری نیا از زاهدان نفر دوم 3- آقای حسین ملکی از اردبیل نفر سوم 4- آقای محمود حسین زاده از نیشابور نفر چهارم ضمناً هیأت داوران آقایان پویان مطیعی از تهران، خلیل خسروانی از سبزوار، حمید رضا هلالی از نیشابور( بخش ویژه ی بینالود)، کاوه فرزانه از تهران، حمید رضا دورخشان از نیشابور( مجموعه عکس) را شایسته ی تقدیر دانسته و به آنان لوح تقدیر جشنواره را تقدیم نمود. هیأت داوران نخستین جشنواره کشوری عکس بینالود دکتر سعید ملک کیانی، استاد مرتضی لطفی، محمد رضا چایفروش، محمد علی عابدی، مسعود سلیمانی سپهر. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بیستمین تور عکاسی چیلیک در تاکستان قزوین برگزار شد

admin 190

کاربران و علاقمندان به عکاسی از موضوع های طبیعت، مستند اجتماعی در بیستمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” همزمان با اولین ساعات صبحگاهی پنجشنبه، یکم مهرماه جاری از مقابل دفتر این پایگاه، به قصد دیدار و عکاسی از طبیعت و مناظر منطقه تاکستان و کارگاه های خشت زنی عازم استان قزوین شدند. این سفر میزبان بیش از چهل نفر از علاقمندان به شرکت در تورهای عکاسی چیلیک بود تا مطابق برنامه، ضمن دریافت بسته فرهنگی و بروشور حاوی اطلاعات از مقصدهای نامبرده، به منظور اشراف هر چه بیشتر عکاسان گروه بر موضوع، همزمان با نور صبحگاهی در قالب حرکتی مستقل از مقاصد مشخص همچون: مزرعه گل های آفتابگردان و کارگران کارگاه های خشت زنی و… عکاسی کنند. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، معماری و مفهومی افزایش دهند. از این رو سایر همسفران با ارایه عکس های منتخب خود از مقاصد این تورها می کوشند تا شرایطی شایسته برای تدوین مجموعه ای تصویری و هدفمند از علم و هنر عکاسی را دامن بزنند. لازم به ذکر است علیرضا رحمانی، عکاس سرشناس منطقه تاکستان، در این سفر همراه همسفران بوده است. اسامی همسفران بیستمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” به این ترتیب است: محمد آزادی، یاسمن ابراهیمی، مهناز ابراهیمی، احمد اخباری، ابراهیم باقرلو، آناهیتا پورمحمد، حسین جلالی، سعید چاوشی، سیدمحمدمهدی حسینی، سیداسماعیل حسینی، نیما خالدی کیا، محمدرضا خرازی، علی(کامران) ذهبی، پیمان رشیدی، شراره رضایی، سیامک جعفری، سروش جوادیان، زهرا درمان، مرجان ابوالقاسمی، طناز بسیجی نیا، راحیل سادات ارجمندی، مهرداد عابدینی، حسین عصاری آرانی، مهدی رامه، ابراهیم رامه، بهناز رحیمی زند، مهدی سروری، محمدبرهان شکرعلی زاده، لیلا صادقزاده، محسن فتاحی، ملیحه فرهادی، آزاده گلابگیران، مسعود عطارهادی، معصومه علوی تبار، سمیه هاشمی، سیدمحمدناصر نبوی، محمد یزدزاد، سهیل یعقوبی، منوچهر یگانه دوست، غلامرضا یوسفی. مطابق با رسم تمامی تورهای عکاسی این پایگاه در مسیر بازگشت به تهران بنا به رای حاضرین در سفر، مقرر شد هدایایی چون: امکان استفاده از تخفیف های ویژه از ” پایگاه تخصصی کتاب عکس ” و تورهای عکاسی، لوح فشرده و… از طرف پایگاه و حواله چندین جلد کتاب عکس در نشست نقد و تحلیل سفر در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” تقدیم همسفران شود. همسفران در شامگاه پنجشنبه به مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” در تهران بازگشتند. لازم به یادآوری است عصر فردا، سه شنبه ششم مهرماه، دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” میزبان همسفران این تور می باشد تا پیرامون نقد و بررسی تور عکاسی و عکس های این تور با حاضرین به گفتگو بنشینند. از دیگر برنامه های آینده تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک “، سفر به: تور شبانه کویر مرنجاب، روستای ابیانه، منطقه ماسال، قلعه رودخان، دشت مغان، شهرک تاریخی ماسوله، ابنیه کاشان، اصفهان، یزد، شهرکرد، شیراز و … می باشد.

نمایشگاه عکس ساسان مویدی در عکسخانه شهر

admin 358

موزه عکسخانه شهر به مناسبت آغاز سال تحصیلی و روز جهانی کودک نمایشگاه عکس‌های ساسان مویدی را با عنوان «دختران سرزمین من» برگزار می‌کند. مویدی طی سال‌ها، قومیت، نژاد، نحوه زندگی، تحصیل، اوقات فراغت، کار و تلاش دختران ایران زمین را به تصویر کشیده است. وی  با کودکان و نوجوانان عشایر در کوچشان همراه شده و از دخترانی که کودکیشان را با مسئولیت‌های بزرگ شروع می‌کنند و همواره در تلاش برای فردای دیگر هستند عکاسی کرده است. در کانون اصلاح و تربیت با آنها زندگی کرده و پاکی و صداقت را در چشمانشان را ثبت کرده. در جنگ مرگ دخترکان در خواب زیر بمب باران‌ و موشک را عکاسی کرده و بسوگشان نشسته است. در طول تمام سال‌هایی که عکاسی می‌کند هیچوقت دوربین‌اش از حضور کودکان غافل نبوده است. نمایشگاه عکس دختران سرزمین من شامل 35 عکس رنگی و سیاه و سفید است که از سه شنبه ششم مهر 1389 در موزه عکسخانه شهر افتتاح و تا بیست و ششم مهر ادامه دارد. زمان : 6 تا 26 مهر ماه 1389 ساعت بازدید : 9 تا 13 -14 تا 17 جمعه ها 10 تا 16 موزه عکسخانه شهر، میدان هفت تیر ، خیابان بهار شیراز

20- تور عکاسی تاکستان

operator 193

1 روزه، 1389/7/1   شهرستان تاکستان با وسعتی برابر ۲۴۳۰ کیلومترمربع در 30 کیلومتری جنوب غربی استان قزوین واقع شده است. ساکنین اصلی این شهر به زبان تاتی (بازمانده از زبان قدیمی ایران) سخن می گویند. آثار بدست آمده از تپه های باستانی شهرستان تاکستان و روستاهای اطراف آن، از قدمت این سرزمین حکایت می کند که به تاریخ پیش از اسلام برمی گردد. عکاس: امین رحمانی از آثار تاریخی و باستانی این منطقه می توان به: مسجدشاه عباس، مسجد سرخندق، مقبره پیر، حمام شاه عباسی، قز قلعه، امامزاده ولی ضیاآباد… اشاره کرد ولیکن چشمه های آب گرم معدنی پراکنده در سطح منطقه، باغ های زیبای انگور(تاکستان ها) و مزارع گل های آفتابگردان از جمله زیبایی های آشکار در فهرست جاذبه های گردشگری این شهرستان به شمار می آید. همسفران تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک، با وجود استعدادهای تجربه شده در تورهای برگزار شده پیشین در منطقه، تمرکز حضور را در عکاسی مستند اجتماعی و محل کوره پزخانه های هماهنگ شده در منطقه تجربه کردند. این سفر میزبان بیش از چهل نفر از علاقمندان به شرکت در تورهای عکاسی چیلیک بود تا مطابق برنامه، ضمن دریافت بسته فرهنگی و بروشور حاوی اطلاعات از مقصدهای نامبرده، به منظور اشراف هر چه بیشتر عکاسان گروه بر موضوع، همزمان با نور صبحگاهی در قالب حرکتی مستقل از مقاصد مشخص همچون: مزرعه گل های آفتابگردان و کارگران کارگاه های خشت زنی و… عکاسی کنند. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-12.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#878787; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); گزارش تصویری بیستمین تور عکاسی چیلیک به مقصد تاکستان

بیستمین تور عکاسی « پایگاه عکس چیلیک » به تاکستان رفت

admin 116

همسفران و علاقمندان به شرکت در سلسله تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” همزمان با اولین ساعات بامدادی امروز پنجشنبه اول مهرماه 1389 در قالب بیستمین تور عکاسی چیلیک عازم شهرستان تاکستان واقع در استان قزوین شدند. در این تور که بیش از چهل نفر از علاقمندان به عکاسی از طبیعت و مستند اجتماعی حضور دارند برنامه همزمان با طلوع آفتاب آغاز می شود و همسفران بیستمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ضمن عکاسی از گل های آفتابگردان در مناطق هماهنگ شده، از کوره پزخانه ها و حاشیه نشینان محلی نیز به عکاسی خواهند پرداخت. تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” ضمن برخورداری از روحی صمیمی و محتوایی کارگاهی، آموزشی، محلی مناسب برای ارتباط بین همسفران و کاربران این پایگاه بوده و در طول مسیر و محل مقصد، مجالی است تا با طرح بحث و انجام گفتگوهای لازم، زمینه تجربه و فعالیت صحیح تر در فضای پایگاه فراهم شود. این در حالی است که همسفران با مشارکت خود در انعکاس گزارش تور عکاسی، و حضور در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” نشستی را با مضمون نقد و بررسی سفر، نمایش و گفتگو پیرامون عکس های ثبت شده همسفران تجربه خواهند کرد. لازم به ذکر است مبدا حرکت تمامی تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” از مقابل دفتر این رسانه واقع در ضلع شمالی میدان میدان هفت تیر تهران می باشد. همچنین نیاز به تاکید است که برنامه ریزی تورهای عکاسی این پایگاه به شکل مستقل صورت گرفته و طراحی و برگزاری و اطلاع رسانی تورهای عکاسی چیلیک تنها توسط ” پایگاه عکس چیلیک ” بوده و در صورت همکاری با هر یک از پایگاه های عکاسی، مراتب در ابتدا از طریق این رسانه به اطلاع خواهد رسید. در صورت وجود هرگونه پرسش و نیاز به راهنمایی پیرامون نحوه ثبت نام و شرکت در تورهای عکاسی آتی این رسانه، شماره های تماس 02188348824 (ده خط) پاسخگوی علاقمندان است.

برگزیدگان سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد تقدیر شدند

admin 4476

طی مراسمی که عصر روز گذشته در سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ موزه سعدآباد برگزار شد، منتخبین سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی معرفی و تقدیر شدند. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک ” این مراسم با حضور کتایون قدس راد و شیرین حکمی و فرهاد فخریان به عنوان اعضای شورای داوری، دبیر جشنواره بصیر اقارب پرست، مدیر اجرایی محمدرضا خسروی فر آغاز شد و در ادامه ریاست دانشگاه آزاد دکتر عبدالله جاسبی نیز به جمع حاضرین پیوست. دبیرخانه سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی در سه بخش: دانشجو و دانشگاه، پایان نامه و آزاد برگزار شد که اسامی منتخبین به این ترتیب اعلام گردید. در بخش دانشجو و دانشگاه: منصوره معتمدی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. ابراهیم کوچکی، حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. سجاد عبداللهی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. سیدمحسن سجادی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. بهنام صدیقی، حائز دريافت ديپلم افتخار،‌ تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. سيده نازنين ظفرصادقيان، تقدیر به عنوان عکاس خلاق، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار،‌ تنديس جشنواره و يک هفته سفر به کشور ايتاليا جهت گذراندن يک دوره آموزش عکاسی. برگزیدگان بخش پایان نامه های رشته عکاسی نیز به این ترتیب جهت دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و يک هفته سفر به کشور ايتاليا جهت گذراندن يک دوره آموزش عکاسی معرفی شدند: رضا سيدپايداری، عليرضا صوت اکبر، اميد حبيب طاری فرد، حميد قدرتی، مرضيه اسدزاده، عادله گرشاسبی و مهدی قاسمی. همچنین اسامی برگزیدگان بخش آزاد این جشنواره به این ترتیب معرفی شدند: آرش حمیدی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. امير عُبيداوی، ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. مسعود سليمانی، حائز دريافت ديپلم افتخار،‌ تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. مهران سبز قبائی، حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. شفق روحی، حائز دريافت ديپلم افتخار،‌ تنديس جشنواره و 7 قطعه سکه تمام بهار آزادی. همچنین گروه داوری متشکل از: سیف الله صمدیان، فرهاد فخریان، اسماعیل عباسی، محمود کلاری، شیرین حکمی، کتایون قدس راد و رعنا جوادی، به اتفاق دبیر جشنواره، مهسا نوروزی لواسانی و آرش خاموشی را به عنوان عکاسان خلاق ‌حائز دريافت ديپلم افتخار، ‌تنديس جشنواره و يک هفته سفر به کشور ايتاليا جهت گذراندن يک دوره آموزش عکاسی دانست. حاضرین در سالن پس از برگزاری مراسم جهت ادامه برنامه به محوطه باز رفتند و از آثار راه یافته به نمایشگاه عکس سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی دیدار کردند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

گزارش تصویری: تقدیر از برگزیدگان جشنواره عکس دانشگاه آزاد

admin 452

آیین اختتامیه سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی عصر روز گذشته در مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ موزه سعدآباد تهران برگزار و طی این مراسم از اسامی برتر در هر سه بخش: دانشجو و دانشگاه، پایان نامه های عکاسی و آزاد تقدیر شد. بیانیه هیات داوران در این مراسم توسط فرهاد فخریان عضو گروه داوری این دوره از جشنواره خوانده شد.   عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ملیحه فرهادی   عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ابراهیم باقرلو   عکاس: ابراهیم باقرلو   عکاس: ملیحه فرهادی     عکاس: ابراهیم باقرلو     عکاس: ابراهیم باقرلو     عکاس: ابراهیم باقرلو     عکاس: ابراهیم باقرلو  

بیستمین تور عکاسی چیلیک به تاکستان می رود

admin 120

” پایگاه عکس چیلیک ” در تازه ترین دور از سلسله سفرهای گروهی عکاسی، در قالب سفری یک روزه، همراه با همسفران و کاربران و علاقمندان به شرکت در تورهای عکاسی به شهرستان تاکستان سفر می کند. شهرستان تاکستان در 35 کیلومتری جنوب غربی استان قزوین واقع شده است و آثار مشهود در روستاهای اطراف این شهرستان حاکی از قدمت این سرزمین بوده است که به پیش از اسلام هم می رسد. از آثار باستانی و جاذبه های تاکستان اگر چه می توان: مسجد شاه عباس، مسجد سرخندق، مقبره پیر، حمام شاه عباسی، قز قلعه، امامزاده ولی ضیاآباد، چشمه های آبگرم و … را نام برد ولیکن هدف از سفر عکاسی به این منطقه تجربه عکاسی طبیعت در باغ ها و همچنین مزارع گل های آفتابگردان و تجربه عکاسی مستند اجتماعی در کوره پزخانه های حاشیه ای در این شهرستان است. بیستمین تور ” پایگاه عکس چیلیک ” راس ساعت 3.30 دقیقه بامداد پنجشنبه، یکم مهرماه سال جاری حرکت خود را از مقابل دفتر این پایگاه در تهران آغاز و با یاری خداوند همزمان با غروب روز پنجشنبه به محل آغاز حرکت در مقابل دفتر پایگاه در تهران خواهد رسید. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، معماری و مفهومی افزایش دهند. تورهای آتی ” پایگاه عکس چیلیک ” با هدف عکاسی از غروب و طلوع  و همچنین آسمان کویر، روستای ابیانه، شهرستان اردکان و یزد، پاییز ماسال، ابنیه تاریخی اصفهان، ابنیه کاشان، تالاب های انزلی و میانکاله، عشایر دشت مغان، طبیعت آستارا و  منطقه کپورچال و … در دست طراحی و برنامه ریزی است.   علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری، می توانند با شماره های دفتر پایگاه: 02188348824 (ده خط) تماس حاصل نمایند.

دومین مسابقه عکاسی از سفره افطار

kharazi 2575

توضیح نمایشگاه 21 قطعه عکس از 14 عکاس [ رنگی ] عکاس: گروه عکاسان #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-13 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'fast', slideshow: 2000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); });

برگزاری نمایشگاه آثار منتخب جشنواره عکس فیروزه تبریز در مشهد مقدس

admin 504

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز گفت: قطار سومین جشنواره تابستانی تبریز با برگزاری نمایشگاه آثار منتخب جشنواره عکس فیروزه تبریز در جوار حرم رضوی به ایستگاه آخر رسید. حسین نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: برگزاری همزمان نمایشگاه عکس آثار منتخب دومین و سومین جشنواره سراسری عکس فیروزه در فرهنگسرای بهشت و نگارخانه رضوان در مشهد مقدس جزو آخرین برنامه های سومین جشنواره تابستانی تبریز است. نجفی ضمن قدردانی از همکاری های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد و موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی گفت: امیدواریم تعاملات و همکاری ها بین سازمان فرهنگی شهرداری تبریز با سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد بیش از این گسترش یابد و بتوانیم در خدمت هنرمندان عزیز مشهدی در شهر هنر پرور تبریز باشیم. وی همچنین از استقبال کم نظیر شهروندان مشهدی در اولین روز برپایی این نمایشگاه تقدیر کرد و گفت: این استقبال نشانگر این است که مردم مشهد و مردم شهر تبریز رابطه بسیار نزدیک هنری و معنوی با یکدیگر دارند و امیدواریم بتوانیم در شهر مهمان نواز تبریز میزبان خوبی برای هموطنان عزیز مشهدی باشیم.  نجفی خاطر نشان کرد: سومین جشنواره تابستانی تبریز توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با برگزاری بیش از 300 برنامه در مدت دو ماه در محلات و مناطق مختلف شهر تبریز برگزار شد و برگزاری این نمایشگاه ها در استان خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس حسن ختام برنامه های این جشنواره بشمار می رود. رئیس ستاد برگزاری جشنواره تابستانی تبریز همچنین از برگزاری هفته های فرهنگی تبریز در شهرهای دیگر خبر داد و گفت: در نیمه دوم سالجاری هفته فرهنگی تبریز در تهران برگزار خواهد شد. به گفته نجفی نمایشگاه آثار منتخب دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه از 20 شهریور ماه به مدت یک هفته در نگارخانه رضوان و فرهنگسرای بهشت برپا خواهد شد. 160 اثر از آثار منتخب دومین و سومین جشنواره سراسری عکس فیروزه در این دو نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. همچنین کتاب نفیس مجموعه آثار منتخب دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه همزمان با برپایی این نمایشگاه ها در مشهد مقدس رونمایی خواهد شد. پیش از این آثار دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه در تیر ماه سالجاری در موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش گذاشته شده بود.

بنر کتاب عکس

لایت روم