بایگانی نویسنده

جشنواره شهر آسمان

kharazi 1897

توضیح نمایشگاه نمایشگاه جشنواره سراسری شهر آسمان (ویژه ماه مبارک رمضان) در قالب دو بخش مسابقه و میهمان برگزار شده است: در بخش نخست: 59 قطعه عکس از 34 عکاس ایرانی راه یافته به بخش نمایشگاه پس از انجام مراحل ارزیابی و داوری توسط داوران: مژگان طریقی، افشین بختیار، افشین شاهرودی، محمود کلاری و کریم متقی. و در بخش دوم: تعداد 37 قطعه عکس مربوط به بخش میهمان می باشد که با دعوت از 19 تن از عکاسان ایرانی این بخش شکل گرفته است. مراسم اختتامیه این جشنواره عصر روز شنبه 7 مردادماه سال 1391 با حضور برگزیدگان و اساتید عکاسی در تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد. گشایش نمایشگاه و دیدار از آثار راه یافته به نمایشگاه پس از برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان، در خانه هنرمندان صورت گرفت. عکاس: گروه عکاسان قاب اول هوالجمیل اعضای هیئت داوران مسابقه ی عکس های شهر آسمان با موضوع ماه مبارک رمضان، طی چند جلسه برای انتخاب آثار برتر به بررسی عکسهای دریافتی پرداختند. داوران با توجه به حساسیت های عکاسانه، انتخاب زاویه مناسب، ترکیب بندی صحیح، نمایش حس درونی، تلاش و نگاه خلاقانه و هنرمندانه و با توجه به زمان کم برای آماده سازی و ارسال آثار ضمن سپاس از حضور هنرمندان عکاس سراسر کشور نکات زیر را یادآور می شود: ۱. پرهیز از استفادهی افراطی از موضوعات کلیشه ای رایج ۲. استفاده صحیح از نرم افزارهای عکاسی جهت ایده پردازی در راستای موضوع جشنواره و همچنین آماده سازی مناسب عکس ها. در خاتمه پس از دو روز بررسی، گفتگو و تبادل نظر از میان آثار راه یافته، عکسهای برتر با رأی نهایی داوران انتخاب شد. هیئت داوران با آرزوی توفیق تمامی دست اندرکاران و هنرمندان و آرزوی تداوم برگزاری و تشکیل دبیرخانه ی دائمی جشنواره، امیدوار است شاهد نگرش عمیق تر عکاسان در عرصه های بصری و معنوی انسان باشد. هیئت داوران: مژگان طریقی (رئیس هیئت داوران)، افشین بختیار، افشین شاهرودی، محمود کلاری، جواد متقی #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره شهر آسمان - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - بهنام صحوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر امیری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - آزاده نوزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر عنایتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - محمود بازدار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سعید فداییان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی حاجیوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ابراهیم مطاعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - منصوره معتمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جلال شمس آذران ، رتبه پنجم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سیدمحمدصادق حسینی ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ریحانه نظرزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - احمدرضا آخوندزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - عباس حاجی محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - علی حسنعلی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - قدیر وقاری شورچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حمیدرضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - علیرضا عطاریانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - احسان مولایی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - آنیتا حسنعلی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر عنایتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حمیدرضا نیکومرام | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - عطا رنجبر زیدان لو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جمشید فرجوندفردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی وقاری شورجه ، منتخب بخش استعداد جوان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جمشید فرجوندفردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حمیدرضا نیکومرام | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر مافی بردبار ، کسب دیپلم افتخار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - قدیر وقاری شورچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر مافی بردبار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حمیدرضا بازرگانی ، رتبه چهارم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حمیدرضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حمیدرضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حامد مهرآوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - عباس حاجی محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - محمدحسن باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - عباس حاجی محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ابراهیم مطاعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جلال شمس آذران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جاوید تفضلی ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - صادق عباسلو ، کسب دیپلم افتخار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - فرشته زمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی حاجیوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مصطفی مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی حاجیوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی حاجیوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی حاجیوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - پرویز نبوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر عنایتی ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر عنایتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر امیری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی عباسی ، کسب دیپلم افتخار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ابوالفضل نسائی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - احمد آقاسیانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - احمد آقاسیانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - احمد آقاسیانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر علی جوادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر علی جوادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر علی جوادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - اصغر خدایی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - اباصلت بیات ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - بهزاد فیروزی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - داود کهن ترابی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ابراهیم سیسان ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ابراهیم سیسان ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - فرامرز عامل بردبار ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - فرامرز عامل بردبار ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - فرامرز عامل بردبار ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی قاسمی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - هادی نوید ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حسین مسلمی نائینی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی قاسمی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی قاسمی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی قاسمی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - محمد محبی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - محمد توکلی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ناصر میزبانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ناصر میزبانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سعید محمودی ازناوه ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سمانه غلام نژاد ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سمانه غلام نژاد ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سمانه غلام نژاد ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سارا ساسانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سارا ساسانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - یلدا معیری ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - یلدا معیری ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - یلدا معیری ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - یوسف اکبری پابندی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - یوسف اکبری پابندی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

دومین جشنواره گلستانه

kharazi 1853

توضیح نمایشگاه 83 قطعه عکس راه یافته به جشنواره عکس گلستان در دو بخش بخش الف : ” کودکان خیابانی بی سرپرست و بد سرپرست و کودکان کار در سراسر ایران ” (48 قطعه) بخش ب: “مراکز نگهداری جهت رشد فکری و جسمی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ” (35 قطعه) عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه هیات داوران دومین جشنواره سراسری عکس گلستانه خارج شدن از موضوع آزاد و انتخاب گرایش موضوعی خاص برای ترسیم هویت و محتوای یک جشنواره، امری است که تا حدود زیادی خط مشی ها و اهداف برگزار کننده را روشن می سازد و شرکت در جشنواره را برای عکاس، دشوارتر و برای مخاطبان نمایشگاه هدفمندتر می کند. در جشنواره هایی که موضوع آزاد از فراخوان آن حذف شده و در قالب موضوعات معین به پذیرش اثر می پردازند یک نتیجه کلی قابل مشاهده و ارزیابی است: «چگونگی و کم و کیف انطباق عکاسان مختلف با سیاست ها و روش های برگزار کننده» در چنین جشنواره هایی هیات داوران نیز نهایت کوشش خود را بر این امر می گذارد که از یک طرف اهداف برگزار کننده کمرنگ نشود و از طرف دیگر زبان و دغدغه های نگاه عکاسانه بتواند در راستای هدف اول قرار گیرد. موضوع کودکان کار، بچه های خیابانی، و مساله بی سرپرستی و بد سرپرستی این کودکان مقوله ای است که بارها و بارها در این کشور به آن پرداخته شده است. از سینمای ایران گرفته تا مطبوعات و سپس انبوه همایش هایی که درباره این موضوع برگزار شده و به ارائه دیدگاه پرداخته اند.اما به نظر می رسد مساله اصلی این است که کدام یک از این قالب ها موفق شده اند برای زمانی طولانی تر در اذهان مردم باقی بمانند؟ تصویر یا متن؟ عکس یا نوشتار؟ این سوالی اساسی است که همیشه قالب بیانی یک موضوع با خود یدک می کشد و پاسخ مخاطبان به آن در گذر زمان، بازی ذهنی زیبایی را راه می اندازد که همان تاثیر پذیری از هنرهای مختلف است. در این راستا بد نیست به این نکته اشاره کنیم که انتخاب مدیوم عکاسی برای طرح مساله از سوی موسسه گلستان علی، از یک طرف اهمیت رسانه عکاسی را نسبت به دیگر قالب های بیان موضوعی روشن می کند و دیگر آن که بر تاثیر گذاری تصویر فراتر از متن و گزارش و مقاله و دیگر شکل های نوشتاری صحه می گذارد. از سوی دیگر گرایش عکاسی به طرح مساله کودکان کار، عقبه و پیشینه ای یکصد و بیست ساله دارد. جایی که در سال های آخر قرن نوزده ژاکوب ریس روزنامه نگار به مساله فقر و کودکان آسیب دیده در اثر فقر واکنش نشان داد و بستر عکاسی اجتماعی را متحول کرد و همینطور در دهه دوم قرن گذشته آثار ماندگار لوییس هاین، آینه تمام نمای وضعیت کودکان کار و معصومیت از دست رفته آنان شد. از این ارجاعات در تاریخ عکاسی کم نیستند و عکاسی در این سال ها خیلی خوب به این موضوع پرداخته است. اقدام موسسه گلستان علی به برگزاری یک مسابقه حرفه ای عکاسی و نه یک جنگ تصویری کوچک که فقط بیلان این موسسه را از جهت این نوع فعالیت ها پرکند از زوایای مختلف قابل ستایش است: اول: ورود جدی و پر دغدغه به عکاسی مستند ایران دوم: توانایی توجیه و جلب مشارکت انبوه همراهان و خیرینی که در این سالها یار و یاور موسسه بوده اند به حرکتی فرهنگی که بازده آن سریع و آنی نیست و تاثیرش دراز مدت است. سوم: انتخاب دبیری پر تجربه، معلم، و دارای سوابق درخشان عکاسی مستند اجتماعی چهارم: شکل برگزاری جشنواره، وسواس و دغدغه اجرایی و تداوم جشنواره هیات داوران ضمن سپاس از هم سو شدن و همراهی عکاسان ایرانی که به رشد۱۰۶ درصدی میزان مشارکت آنان در دومین جشنواره گلستانه نسبت به دوره اول انجامید چند نکته را در بررسی آثار بیان می کند: اول: پرهیز از سیاه نمایی نسبت به موضوعی که ظرفیت های نگاه امید بخش و نا امیدانه را توامان در خود دارد. دوم: واقع نگری در بیان موضوعی سوم: سادگی در نگاه، ترکیب، استفاده از لنز، ویرایش تصویری و در یک کلام بیان صمیمانه موضوع چهارم: پرهیز از شعار، اجتناب از هر زاویه دید یا ترکیبی که حس ترحم را نسبت به کودکان کار و کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست ایجاد می کند و در نهایت؛ واگذاردن پیام و برداشت آزاد از عکس توسط مخاطب هیات داران در پایان ضمن قدردانی از درک و اقدام خوب آقای سید حمید رضا زاده مدیر عامل موسسه گلستان علی و زحمات شبانه روزی و خالصانه آقای فرامرز عامل بردبار دبیر این جشنواره بر این باور است که اهمیت و نقش حرکتی را که موسسه گلستان علی آغاز کرده است، سال ها بعد بر همگان روشن خواهد شد. هیات داوران: مرتضی لطفی، مجید سعیدی، کیارنگ علایی، سید مجتبی خاتمی، مهدی رضوی #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نگاره ها

kharazi 1929

توضیح نمایشگاه 55 قطعه عکس از 30 عکاس تئاتر کاری از اعضای انجمن عکاسان تئاتر در پنجمین سال فعالیت این انجمن به بهانه هفته جهانی تئاتر عکاس: گروه عکاسان قاب اول ای نام تو بهترین سر آغاز آنگاه که رنگ و نور و حرکت در قاب صحنه جان می گیرند و زندگی می کنند.آنگاه که شور و هیجان اوج می گیرد و بر می آشوبدمان.آنگاه که ما در آئینه صحنه خویشتن خویش را می بینیم و در شگفت از آنچه هستیم ، لختی درنگ می کنیم . شاید به این فکر می کنیم که عاقبت روزی باد ما را با خود خواهد برد و آنچه شاید از ما ماندنی است نقشی است در آئینه زمان ، طرحی دور از آنچه بوده ایم ومفری تا آیند ه گان ببینندمان که بوده ایم و چگونه بوده ایم .زندگی با مرگ توامان است و هستی در دایره ای بسته به نام بودن و نبودن در تداوم.عکس تئاتر اما این حلقه را می شکند. اکسیر حیات جاودان است گویا که میرا را به نامیرا بدل می کند. از لحظه ابدیتی می سازد تو در تو و بی پایان.این معجزه ،زنده بودن و زنده ماندن نمایش را فرشته ی عکس بر دو ش می کشد ، به یاری نور که نام آن یگانه است و آغاز و انجام از او. انجمن عکاسان تئاتر به عنوان یکی از تشکلهای صنفی خانه تئاتر ایران به صورت رسمی در اسفند ماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرده و همواره در پی شناساندن جایگاه این هنر والا و ثبت بخشی از فرهنگ و هنر این سرزمین تلاش کرده است. نمایشگاه حاضر پنجمین نمایشگاه گروهی این انجمن است. امید که حاصل کار این جمع شیفته مورد قبول بوده و در نظر آید. #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); نگاره ها - عباس کوثری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - علی حداد اصل | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - علی حداد اصل | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - علیرضا کیانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - علیرضا کیانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - امیر عابدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - امیر امیری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - امیر امیری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - آزاده میرزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - آزاده میرزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - اعظم شادپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - اعظم شادپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - ابراهیم سیسان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - ابراهیم سیسان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - فتانه دادخواه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - گلریز فرمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - گلریز فرمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - حسین مسلمی نائینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - حسین مسلمی نائینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - مهناز میناوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - مهناز میناوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - ملیحه کیادربندسری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - ملیحه کیادربندسری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - مانی لطفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - مانی لطفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - منصوره قره داغی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - منصوره قره داغی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - مریم مجد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - مریم مجد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - مریم محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - مریم محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - مسعود پاکدل | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - مهرداد امینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - مهرداد امینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - میلاد بهشتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - میلاد بهشتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - محمد محبی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - محمد محبی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - سید موسی هاشم زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - سید موسی هاشم زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - نادر بهرامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - نادر بهرامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - رضا موسوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - رضا موسوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - ساغر برکات | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - ساغر برکات | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - سمانه غلام نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - سمانه غلام نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - سارا ساسانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - سارا ساسانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - شکوفه هاشمیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - سیامک زمردی مطلق | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - شکوفه هاشمیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - سیامک زمردی مطلق | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نگاره ها - تهمینه منزوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

هم سایه با بهار

kharazi 1579

توضیح نمایشگاه 35 قطعه عکس رنگی با موضوع بهار و طبیعت عکاس: سعید حسن عباسی وحید حسن عباسی قاب اول عکاسی فریادی است که در زمان شناور می ماند و عکس می تواند فریاد باشد، آهنگ باشد، اعتراض باشد، نفرت باشد، رویا باشد، زیبا باشد و در یک کلام قابی از احساس باشد.لحظه ها را در قاب ماندگار کردن سراسر احساس است و احساس. میهمانتان می شویم و قاب های احساس مان را تقدیم نگاه پر مهرتان کنیم. سعید حسن عباسی #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-14').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - وحید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - وحید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - وحید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - وحید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com هم سایه با بهار - وحید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

تهران 90

kharazi 1991

توضیح نمایشگاه از میان 1500 قطعه فایل عکس ارسال شده از 315 عکاس، تعداد 42 قطعه فایل عکس از 37 عکاس به عنوان برگزیده برای نمایشگاه و سه نفر به عنوان نفرات برتر اول تا سوم انتخاب شدند. عکاس: گروه عکاسان قاب اول مسابقه عکس تهران 90 با رویکرد مستند نگارانه و با بیان شرایط اجتماعی معاصر شهروندان و جریان زندگی در شهر تهران به تصویر کشیده شد. موضوع ها ی مورد نظر به تفکیک به شرح ذیل می باشد: رفت و آمد شهری، راه ها، خیابان ها و اتوبان ها پایانه های تهران (فرودگاه، ایستگاه قطار، ترمینال های اتوبوس …) تفرجگاه ها و مراكز گذران اوقات فراغت، دربند، لواسان، پارك ها، رستوران ها، قهوه خانه های سنتی، كافی شاپ و… آئین های مذهبی و ملی جشن ها، عزاداری ها مراكز نیایش: مساجد، امامزاده ها، خانقاه، كلیسا، كنیسه و … اماكن فرهنگی: فرهنگسراها، سینماها، تئاتر، موسیقی… آموزشگاه ها: مدارس، مهدكودك ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها و… محله ها معماری: بناهای قدیمی یا جدید، مرمت شده و … مشاغل و حرفه ها: فروشگاه ها، بازارهای مدرن و سنتی، كارگاه های كوچك و بزرگ و شركت ها مشاغل در حال زوال … تهران در چهار فصل فضاهای شهری: در زمان های مختلف سال برای نشان دادن حس و حال عمومی شهر… داوری عکس های این مسابقه را همایون امیریگانه، ابراهیم سیسان و منصوره معتمدی برعهده داشتند. #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-15').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); تهران 90 - مجتبی مولایی ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - حامد آشنایی ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - احسان رزازی ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - میثم حسنلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - علیرضا فرشاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - علیرضا فرشاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - علیرضا گیوه چی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - علیرضا واعظی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - آرزو باباگلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - توحید بهرام پوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - داود کهن ترابی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - احسان رزازی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - فائزه مصطفی لو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - حامد پاشایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - حامد سوداچی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - حامد سوداچی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - حسین مظاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - یاسر خدیشی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - خسرو پرخیده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - محمد رزازان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - پریسا شیرخدا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - رامتین فیروزیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - طه صارمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - پیمان ایروانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - بهزاد نژاد قمبر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - جلال شمس آذران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - جلال شمس آذران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - سیروس سروری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - سینا رشیدی رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - حامد جعفر نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - مجتبی جهانی بازه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - محسن زاد صالح | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - محمد بنیامین پاسوار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - مهرناز محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - ناصر حسامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com تهران 90 - وحید گلشائیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

جشنواره سراسری راه و بی راه

kharazi 1831

توضیح نمایشگاه 63 قطعه عکس رنگی و سیاه سفید از 42 عکاس ایرانی منتخب از میان 1500 قطعه عکس رسیده به دبیرخانه که توسط آقایان: میرصفی اندیکلایی، مهدی معومی گرجی و افشین شاهرودی مورد قضاوت و داوری قرار گرفت. عکاس: گروه عکاسان قاب اول 63 قطعه عکس رنگی و سیاه سفید از 42 عکاس ایرانی منتخب از میان 1500 قطعه عکس رسیده به دبیرخانه که توسط آقایان: میرصفی اندیکلایی، مهدی معومی گرجی و افشین شاهرودی مورد قضاوت و داوری قرار گرفت. #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-16').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره سراسری راه و بی راه - محمد خیاطی ، راه یافته به بخش ویژه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - مصطفی نیک نقش ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - ولی شجاعی ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - ناصر عظیمی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - محمد رضایی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - علی اسماعیل زاده کنعانی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - عزت الله قربانی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - سیده فاطمه شاکری ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - ابراهیم رفیعی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - احسان کمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - احمد رضا رمضان پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - اصغر عالیشاه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - بهمن خلایقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - بهنام صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - بهنام صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - حسین بهرامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - حسین بهرامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - حسین خادمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - حسین خادمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - حسین خادمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - حسین شفیع نیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - حسین نیکزاد آملی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - حمزه عموزاد مهدیرجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - حیدر جعفری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - خاطره محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - زهرا ناظری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - ساسان جوادنیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - سعید عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - سیده فاطمه شاکری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - علی اسماعیل زاده کنعانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - علی پیشدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - حسام(علی رضا) صداقتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - کاوه بغدادچی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - کاوه بغدادچی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - کاوه فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - محسن غلامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - محمد اسلامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - محمد اسلامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - محمد اسلامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - محمد اسلامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - محمدرضا جعفری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - محمد رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - محمد رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - محمد رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - سیدمرتضی جعفری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - مصطفی مجیدی نسب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - مصطفی نیک نقش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - مصطفی نیک نقش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - معصومه زلیکانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - معصومه زلیکانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - سیدمنصور معصومی سنگتراشانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - مهدی افضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - مهدی جهان افروزیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - نازنین کاظمی نوا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - ندا قاسمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - هما پور محمد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - ولی شجاعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - ولی شجاعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره سراسری راه و بی راه - یاسر خمسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

سومین جشنواره عکس زمان

kharazi 2175

توضیح نمایشگاه [ گرانتر از طلا ] 60 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید از 50 عکاس ایرانی به دبیری: حمیدرضا مجیدی و داوری: داریوش محمدخانی، سیدکیارنگ علایی و حسن غفاری عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه هیات داوران در میان ارتباط هایی که هنر عکاسی همواره با آن خویشاوندی عمیق داشته، زمان، امری اجتناب ناپذیر و اساسی است که به صورت ماهوی در همه گونه ها و دسته بندی های عکاسی دیده می شود. این مهم در کنار سطح حساس و تثبیت کننده نور و صدالبته ماهیت وجودی نور، یکدیگر را تکمیل می کنند. قابلیت موضوعی جشنواره و سهل و ممتنع بودن آن، شاخصه های مهمی است که آن را نسبت به دیگر جشنواره ها متماییز کرده و بخش وسیعی از رویکردهای متفاوت را در برخورد با موضوع زمان ایجاد می کند. نتیجه این رویکرد، استقبال وسیع و رشد 120 درصدی این دوره از جشنواره نسبت به دورهای قبل است. در قرن حاضر، با توجه به پیشرفت های بی حد و حصر تکنولوژی عکاسی، انتظار می رود که نگاه عکاسان نسبت به موضوع زمان، نگره و افق تازه تری را واکاوی کرده و چشم انداز جدیدی را به نمایش بگذارد. لازم به ذکر است که عکس های برگزیده، از میان آثار رسیده، انتخاب شده است و همچنان با اهداف مورد نظر جشنواره، فاصله بسیار دارد. لذا هیات داوران ضمن سپاس از حضور رویایی هنرمندان عکاس سراسر کشور در سومین دوره جشنواره ملی عکس زمان که نشان دهنده اعتماد وسیع عکاسان حرفه ای و آماتور ایرانی به این جشنواره است، در جهت بهبود کیفیت و کمیت عکس ها در سالهای آتی، نکاتی را بدین شرح یاد آور می شود: 1 تلاش در تولید و ارائه مناسب مجموعه عکس های عمیق و پر محتوا 2 پرهیز در استفاده افراطی از گذارهای کلیشه ای رایج و عدم برخورد مستقیم با عناصری همچون ساعت، قبر، نور و …. 3 استفاده صحیح و بجا از نرم افزارهای عکاسی، جهت ایده پردازی در راستای موضوع جشنواره 4 نگاه امیدوارانه به مفهوم زمان 5 فضاسازی در عکسها جهت نیل به پیام عکاسانه 6 درک فرا واقعیت از زمان با مطالعه فراگرد زمانی در عکس 7 عدم استفاده از آرشیو و خلق آثار جدید مبتنی بر موضوع جشنواره میتواند نوید بخش تولید آثار بکر، تاثیرگذار و پر محتوا باشد. هیات داوران بر این اعتقاد است که شرکت بی نظیر هفتصد عکاس با بیش از پنج هزار عکس، نگاه پر قدرت هنرمندان به مسئله زمان و پتانسیل بالای جشنواره، این نوید را می دهد که جشنواره زمان، قابلیت جهانی شدن را در دوره های آتی دارا می باشد که این امر با حمایت مسئولان، اساتید عکاسی و هنرمندان عکاس این مرز و بوم میسر است. در پایان، حضور گرم و پرشور عکاسان در این جشنواره را گامی بزرگ در اعتلای فرهنگ تصویری ایران اسلامی دانسته و آن را گرامی می داریم. هیات داوران جشنواره ملی عکس زمان: حسن غفاری، کیارنگ علایی، داریوش محمدخانی #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-17').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); سومین جشنواره عکس زمان - جواد حمیدی صفا| نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - احسان قنبری فرد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - سیده غزاله غضنفری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - فرامرز عامل بردبار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - بهنام ذاکری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - حجت الله عطایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - جلال شمس آذران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - امیر اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - شکوفه بیاتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - شکوفه بیاتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - امین نظری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - محمود میربزرگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - سعید حسن عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - رضا خالدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - علی کریمی رستگار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - الهه احسانی نیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - امیر سریری آجیلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - سروش جوادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - کسری کاکایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - سید مجتبی خاتمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - سید مجتبی خاتمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - حمید سالاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - اصغر بشارتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - سید جلال برادران حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - سید جلال برادران حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - سیدعلی حسینی فر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - سعید عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - مصطفی پیوندی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - فیروزه جمعه پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - علی گرامی فر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - حمیده شفیعی ها | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - سید علی سیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - صالح اصغری کلیبر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - نسیم شیخ نظامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - خلیل خسروانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - خلیل خسروانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - امید امیدواری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - فردین نظری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - منصوره معتمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - منصوره معتمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - حسین ساکی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - حسین ساکی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - محمد دهقانی شهرابی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - امیر عنایتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - علی معتمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - محمد ادیبی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - محمد ادیبی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - مانیا رهبان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - عمادالدین انوشیروانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - عمادالدین انوشیروانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - فرزاد آریان نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - فرزاد آریان نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - میعاد آخی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین جشنواره عکس زمان - اردلان حسنعلی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

سومین نمایشگاه صنعت نان

kharazi 1838

توضیح نمایشگاه 50 قطعه عکس رنگی و سیاه وسفید عکاس: گروه عکاسان قاب اول ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex 2011 ) با اهداف معرفی تکنولوژی های جدید در صنعت نان، بررسی توجه به جایگاه کالای استراتژیک نان در جامعه ایرانی، توجه و آشنایی بیشتر جامعه با فرآیند تولید نان های صنعتی، ترویج و بهبود الگوی مصرف نان در کشور، به نمایش گذاشتن دید ویژه عکاسان و هنرمندان جوان به نان و صنعت تولید نان اقدام به برگزاری سومین دوره نمایشگاه عکس نان در موضوعات ذیل نموده است: 1- نان صنعتی چیست؟ 2- جایگاه نان در میان ایرانیان 3- اصلاح الگوی مصرف نان 4- معرفی به شیوه های نوین تولید نان 5- نان صنعتی و تاثیر آن در زندگی ما 6- عکاسی آزاد در ارتباط با نان هیئت داوران: رضا جلالی، افشین لیاقت، حسن توفیق، آیدن فرجی، علی معین #gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-18 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-18.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-18').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); سومین نمایشگاه صنعت نان - پیمان ملکی مقدم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - آزاده نوزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - پیمان ملکی مقدم ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - رسا جهرمی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - فواد سیدمحمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - رسا جهرمی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدیه عبدالهیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدیه عبدالهیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - اکبر موحد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - اکبر موحد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - فاخته جلایرنژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - فرزاد لطفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا هلالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا هلالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا هلالی ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمیدرضا مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمیدرضا مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - هانیه اسلامیه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - حمید رضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - محمدحسن باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدی حاجیوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدی جهان افروزیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - منصور معصومی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - معصومه ملکی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - مهدی خدایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - میثم امانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - ناصر محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سعیدرضا مقصودی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - الهام شیردل | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - ساسان جوادنیا ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - ساسان جوادنیا ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سیدحسین موسوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - وجیهه جعفری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - یعقوب پازوکی ، رتبه چهارم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - غلام حسن رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - محمد قدم خیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com سومین نمایشگاه صنعت نان - صالح اصغری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

نخستین نمایشگاه صنعت اسب

kharazi 1875

توضیح نمایشگاه نمایشگاه دربرگیرنده 52 قطعه عکس است که با ارزیابی و قضاوت گروه داوران (رضا جلالی، افشین لیاقت و علی معین) به این مرحله راه یافته است. نمایشگاه نخستین فراخوان سراسری عکس صنعت اسب متشکل از 16 قطعه عکس سیاه سفید و 36 قطعه عکس رنگی می باشد. در بخش جنبی این نمایشگاه آثار عکاس پیشکسوت عرصه اسب سواری و چوگان ” محمد بهرامی ” به نمایش گذاشته شده است. عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه هیات داوران اولین دوره نمایشگاه عکس اسب 1-رضا جلالی 2-افشین لیاقت 3-علی معین یکی از قدیمی ترین رابطه های انسان با حیات وحش و به کارگیری حیوان در راستای تسهیل روزمرگی های فانی ، رابطه انسان و اسب است . در طی قرون متمادی این رابطه گسترش پیدا کرد و باعث به وجود آمدن جایگاه ویژه ای برای اسب چهارپا نزد بشر دو پا شد . داستانهای بسیاری از این رابطه که وجوهی دوست داشتنی نیز دارد بارها دستمایه نویسندگان و هنرمندان مختلف شد . اسب پس از مدتی دارای آن چنان اهمیتی در میان انسان ها بود که در نزد بعضی از اقوام و ملل اهمیت آن در حد انسان و گاه بیشتر هم در نظر گرفته شد . شرف و شخصیت انسان در داشتن اسبی نجیب جلوه داشت ، حضور اسب در دیوار نگاره ها ، نقاشی ها و حتی مجسمه ای که از نام آوران ساخته می شد مبین چنین دیدگاهی است . اما در سال های اخیر روند رابطه فوق دچار نوسان و نقصان بسیاری شد. اگر در سال های دور حضور اسب جزیی انکار ناپذیر در گذران روزگار ملل بود این روزها کار کردیتزیینی و تفریحی پیدا کرده و در جنبه های احساس و معنایی این رابطه، اشکال دیگری یافته . نمایشگاه حاضر با هدف بیان رویکرد بشر امروزی به این حیوان نجیب و ترسیم دیدگاههای مدرن ایرانی حال حاضر است. حضور اسب در طبیعت ، مسابقه های سوارکاری و چوگان بخشی از نگاهی است که در این نمایشگاه به تصویر کشیده شد . هیات داوران و برگزار کنندگان این نمایشگاه نیز با هدف ترسیم جایگاه امروزین اسب در روزمرگیانسان و اعتلای فرهنگ رفتاری انسان شهرنشین است، که برخورد رودرویی با اسب ندارد . امید آنکه رویکردهایی این چنین در جهت پیوند و آشنایی مجدد با این حیوان نجیب ، بخش بیشتری از روزهای ما شهرنشینان را به خود اختصاص دهد. #gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-19 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-19.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-19').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); نخستین نمایشگاه صنعت اسب - علی میرزایی ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مجید محرمخانی ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - حسن فتاحیان ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - حسن فتاحیان ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - زهرا استادزاده ، رتبه چهارم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مسعود احمدزاده مطلق | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - علیرضا عطاریانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سیدعلیرضا دامادزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سیدعلیرضا دامادزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سیدعلیرضا دامادزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب -علی(شهرام) صاحب الزمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - امین نظری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - آزاده نوزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - آزاده نوزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - احسان کمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - احسان کوچاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - احسان کوچاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - قدیر وقاری شورچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - قدیر وقاری شورچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - حامد نیرومندقوچانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - حمیدرضا مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - جمشید فرجوندفردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - جواد کرمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مجید خالقی مقدم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مریم اسدیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - معصومه شمس | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد قدم خیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - منا عبدالله پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مرتضی رفیع خواه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - مرتضی رفیع خواه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - ناصر محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - امید جعفرنژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - پدرام اجتماعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - روح الله نوروزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سعید عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سعید عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سارا فرجوند فردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - سارا فرجوند فردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین نمایشگاه صنعت اسب - محمد بهرامی ، شرکت کننده بخش ویژه؛ پیشکسوت عکاسی مسابقات سوارکاری و چوگان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

جشنواره عکس ایران شناسی

kharazi 2008

توضیح نمایشگاه موضوع های جشنواره: ■ بخش اول: فرهنگ و مردم ایران زمین؛ ■ بخش دوم: اقلیم و جغرافیای ایران زمین؛ ■ بخش سوم: معماری ایران زمین؛ ■ بخش ویژه: عکس هایی که دارای هویت تاریخی اند. نمایش 182 قطعه عکس از 120 عکاس ایرانی عکاس: گروه عکاسان قاب اول «در صد و هفتاد سالی که از پیدایش عکاسی در جهان می گذرد؛ سرزمین ایران به عنوان یکی از چند تمدن شگرف تاریخ بشریت هماره مورد توجه دوربین سیاحان بوده که با تورق تاریخ عکاسی ایران مستندات آن خود گویاست. عکاسان خارجی و ایرانی مجذوب شگفتی های این سرزمین، تنوع اقلیمی اش، گوناگونی مردمانش، فرهنگ ماندگارش و طبیعت بکر آن از خزر تا خلیج همیشه فارس و دریای عمان و هزاران موضوع دیگر بوده و هستند. برای نمونه می توانیم به آمار چاپ کتاب های عکس از ایران فقط در این دو دهه اخیر اشاره کنیم که خود نمونه ای از خروار است. به ویژه در دنیای امروز که انقلاب الکترونیک نیاز به عکس و تصویر را هزاران بار بیشتر از قبل می نماید و در دنیای مجازی و اینترنت راههای دور را نزدیک و همان دهکده کوچک جهانی را مجسم کرده است. در این بین بنیاد ایران شناسی سالهاست با تألیف مقالات و جمع آوری اطلاعات در زمینه شناساندن ایران و خرید آثار عکاسان، آرشیو عظیمی را پایه گذاری نموده که مفید فایده ایران پژوهان در سراسر جهان قرار گرفته است. اخیراً و در سال 1389 این بنیاد ایران شناسی عزم خود را برای برگزاری اولین جشنواره عكس ایران شناسی جزم کرد. فراخوان این جشنواره در نیمه دوم سال گذشته با سه موضوع: فرهنگ و مردم، اقلیم و جغرافیا و معماری ایران زمین از سوی بنیاد ایران شناسی منتشر شد. به دلیل تنوع فرهنگی مردم ایران زمین تعداد عكس های ارسالی برای بخش اول تعداد 2867 قطعه بود و از نظر كیفی نیز سطح بهتری نسبت به دو بخش دیگر را دارا بود، در بخش اقلیم و جغرافیا تعداد 3710 قطعه عكس و در بخش معماری نیز تعداد 3769 قطعه عكس به دفتر دبیرخانه جشنواره ارسال گردید. بخش ویژه ای هم در فراخوان با عنوان « عكس هایی با قدمت بیش از 50 سال » گنجانده شده بود كه گروه داوری با احترام به ارسال کنندگان به دلیل پایین بودن كیفیت آثار، این بخش را حذف كردو اما هیأت داوران اولین جشنواره عکس ایران شناسی مراتب قدردانی خود را از استقبال گرم تمامی عکاسان هنرمند شرکت کننده اعلام داشته و در همین راستا از توجه و زحمات برگزارکنندگان جشنواره نیز به سبب برگزاری شایسته آن تشکر فراوان می نماید. در عین حال این هیأت از میان 10414 قطعه عكس ارسالی تعداد 183 قطعه عكس را برای نمایش و چاپ در كتاب جشنواره برگزیده و در مرحله نهایی هم از هر بخش ده عكس را بعنوان عكس های برتر انتخاب نمود كه جوایز آنها یكسان خواهد بود. سخن آخر اینكه چون قدم اول است؛ نمی تواند خالی از اشكال باشد در تداوم است كه می توان كاستی ها را رفع كرد. باشد تا در هر دوره جشنواره پربارتر برگزار شود. هیات داوران نخستین جشنواره عکس ایران شناسی #gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-20 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-20.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-20').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره عکس ایران شناسی - عبدالله نیکخو ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - عبدالله نیکخو ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - ابوذر بذری دریاسری ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - احمد نصیرپور ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - علی گرامی فر ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - علی گرامی فر ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - علیرضا جلیلی فر ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - علی صارمی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - علی سلطانی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - امیرحسین معزی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - آرمان تیمور ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - اصغر عالیشاه ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - اصغر عالیشاه ، راه یافته به بخش طبیعت ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - اصغر بشارتی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - اصغر بشارتی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - اصغر بشارتی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - اصغر بشارتی ، راه یافته به بخش طبیعت ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - اشکان احسانی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - آیلین بهمنی پور ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - آذین حقیقی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - بابک ایمانپور ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - آذین حقیقی ، راه یافته به بخش طبیعت ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - بهمن رحمانی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - برنا میراحمدیان ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - داود مرزی زاده ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - داود مرزی زاده ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - ابراهیم گرامی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - فرید ثانی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - فرید ثانی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - فرید ثانی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - فرید ثانی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - حیدر کردونی ، راه یافته به بخش طبیعت ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - حجت الله عطایی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - حجت الله عطایی ، راه یافته به بخش طبیعت ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - کمال شب خیز ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - کمال شب خیز ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - خدیجه کاظمی طالکوئی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سيروس لطيفيان ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - مهدی طاهری ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمدرضا باغبانی ، راه یافته به بخش طبیعت ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمدرضا پهلوانی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمد رادپرور ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمد بابائی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - ناصر محمدی ، راه یافته به بخش طبیعت ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - پرستو عطرسائی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - پدرام تفضلی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - پیمان بردبار ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - وریا خلجی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - وریا خلجی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - پوریا خلجی ، راه یافته به بخش طبیعت ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - رضا گلچین کوهی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سعید حسن عباسی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سعید حسن عباسی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - صالح اصغری کلیبر ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سید امیر مرتضوی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سید امیر مرتضوی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سید امیر مرتضوی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سید مجتبی مظلومزاده ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - آرش شادمند ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - شهره متولیان سجادی ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سيروس لطيفيان ، راه یافته به بخش طبیعت ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - مهدی طاهری ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - وحید واحدیان ، راه یافته به بخش طبیعت | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - ابوذر بذری دریاسری ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - افشین میرزایی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - علیرضا عطاریانی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - علیرضا عطاریانی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - علیرضا جلیلی فر ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - امین رحمانی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - امیر علی جوادیان ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - امیر علی جوادیان ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - امیرحسین حیدری ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - امیرحسین ذاکرزاده ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - ئاریز(آریز) قادری ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - اصغر عالیشاه ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - آزاده دهقانی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - داود کهن ترابی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - داود کهن ترابی ، راه یافته به بخش فرهنگ ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - ابراهیم کوچکی ، راه یافته به بخش فرهنگ ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - اسحاق آقایی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - فروغ مصطفی نژاد ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - قاسم شیشه گری ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - غلامحسین محبی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - حمیدرضا بازرگانی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - حمیدرضا محسن پور ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - حمید سبحانی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - حسین عباسی مقدم ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - حسین عباسی مقدم ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - جعفر بزازپور ، راه یافته به بخش فرهنگ ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - جلال شمس آذران ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - جمشید فرجوندفردا ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - جمشید فرجوندفردا ، راه یافته به بخش فرهنگ ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - جمشید فرجوندفردا ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - جواد اصغراوغلی ، راه یافته به بخش فرهنگ ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - کامبیز استادمهری ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - کلثوم ریاحی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - مهدی عقیقی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمود صادقی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - منصوره رضوی ، راه یافته به بخش فرهنگ ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سیدمنصور معصومی سنگتراشانی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - مسعود سلیمانی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - مسعود سلیمانی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - معصومه اسدی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - مازیار اسدی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - مهدی کریمی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - میترا بخشش ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمد عليپور شهير ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمدامین نادی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمدامین نادی ، راه یافته به بخش فرهنگ ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمد رادپرور ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمدامین فیروزآبادی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محسن زارع ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - مختار حسین زاده ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - ناصر محمدی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - امید امیدواری ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - پریسا شادمان گهر ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - پیمان بردبار ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - رامین ربیعی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - رضا گلچین کوهی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - رضا وهاب زاده ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - صادق سوری ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - صادق سوری ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - صالح اصغری کلیبر ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - صالح اصغری کلیبر ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - صالح اصغری کلیبر ، راه یافته به بخش فرهنگ ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - ساسان جوادنیا ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سید امیر مرتضوی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سیدرضا هاشمی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سید علی میراسماعیلی ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - آرش شادمند ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - جلال شمس آذران ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - جلال شمس آذران ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سیامک ایمانپور ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سیامک ایمانپور ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سيروس لطيفيان ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سهیل زندآذر ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - حسن فتاحیان ، راه یافته به بخش فرهنگ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - علی رضا فتحی ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - امیر قادری ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - آرمان تیمور ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - بابک ایمانپور ، راه یافته به بخش معماری ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - برنا میراحمدیان ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - ابراهیم سیسان ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - فرید ثانی ، راه یافته به بخش معماری ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - فرزاد آریان نژاد ، راه یافته به بخش معماری ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - فرزاد آریان نژاد ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - فرزاد آریان نژاد ، راه یافته به بخش معماری ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - فاطمه رئیسی ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - فروزان تهرانیان ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - هادی دهقان ‌پور ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - حامد کاظمی ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - حمیدرضا بازرگانی ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - حمید سبحانی ، راه یافته به بخش معماری ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - هلیا طاهری ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - همایون امیر یگانه ، راه یافته به بخش معماری ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سیدمصطفی حسینی ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - جلال الدین افشار ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - جمشید فرجوندفردا ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - جمشید فرجوندفردا ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمود میرزایی ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - مینا بیتوئی ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمد عليپور شهير ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمد رضا بهارناز ، راه یافته به بخش معماری ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - محمدجواد رنجبر ، راه یافته به بخش معماری ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - نیره سادات موسوی ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - پدرام اجتماعی ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - رضا گلچین کوهی ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - رضا گلچین کوهی ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سعید حسن عباسی ، راه یافته به بخش معماری ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سعید حسن عباسی ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سیامک ایمانپور ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سیامک ایمانپور ، راه یافته به بخش معماری ، برگزیده گروه داوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سهیل زندآذر ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سهیل زندآذر ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سهیل دولت آبادی ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - سهیل قنبرزاده ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - جمشید فرجوندفردا ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - ونوس وحدت ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - ونوس وحدت ، راه یافته به بخش معماری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس ایران شناسی - حمیدرضا محزون ، عکس برگزیده از نگاه دیدارکنندگان نمایشگاه در محل بنیاد ایران شناسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

جشنواره ملی عکس تعاون

kharazi 1958

توضیح نمایشگاه در نخستين جشنواره ملی عكس تعاون تعداد 2708 نفر در سايت جشنواره ثبت نام نموده اند كه از اين تعداد 467 نفر در بخش حرفه ای و 2241 نفر در بخش آماتور (غيرحرفه ای) شرکت کرده اند. همچنين از كل شركت كنندگان نيز 821 نفر عكاس از بانوان و 1887 نفر از آقایان در این جشنواره حضور یافته اند. عکاس: گروه عکاسان قاب اول هوالمصورحرف و صوت و گفت را برهم زنم تا که بي اين هرسه با تو دم زنم حضرت مولانا فرهنگ تعاون مانندهر مقوله ديگری، به آداب، سنت ها و شيوه آن موضوع مربوط است. اينکه انسانها در رفتار، سنن اجتماعي و اقتصادی خود به اقدامات و رفتارهايي برسند که شيوه جمعی کارکردن و به نفع جمع انديشيدن را همواره مد نظر داشته داشته باشند، التزام به فرهنگ تعاون است. از طرفي چون جا گرفتن و جا انداختن يک فرهنگ امري دفعي و مقطعي نيست؛ خود به زيباترين شيوه ها براي ماندگاري نيازمند است. کشور عزيزمان ايران با داشتن بيش از 160هزار تعاوني و تحت پوشش قرارگرفتن بيش از 20 ميليون نفراز جمعيت ،در زمره کشورهايي است که تعاون را نه در شعار بلکه در عرصه عمل نيز به اثبات رسانده است. در چند سال اخير فعاليت گسترده اي با هدف اشاعه فرهنگ تعاون و ترويج آن در ميان پژوهشگران، انديشمندان، هنرمندان و آحاد جامعه آغاز کرده است. برگزاري همايشها، گردهمايی ها، کنفرانس ها، نمايشگاهها، مسابقات و انتشار کتب و نشريات تخصصي و … تجربه های گرانسنگي است که جامعه تعاون کشور از رهگذر اين اقدامات اندوخته است و اينک سعي کرده است که با برگزاري جشنواره فرهنگي و هنري و استفاده از زبان هنر به ويژه تصوير به اشاعه و ترويج آن همت گمارده و کمک بيشتري نمايد و در صدد است که هنر پر ارزش عکاسي را به آيينه اي براي گسترش فرهنگ و جلوه هاي بي بديل آن تبديل کند و از راه عکس و تصوير ابعاد نويني از جلوه هاي ماندگار فرهنگ غني تعاون و ياريگري نشات گرفته از ارزشهاي والاي فرهنگ اسلامي – ايراني را ترسيم نمايد. نخستين جشنواره ملي عکس تعاون فرصتي مغتنم براي حضور هنرمندان عکاس کشورمان بود که با شور و نشاط و با ارسال آثار هنري خود زيبايي هاي متنوع ياري، همبستگي، همدلي و تعاون مردم کشور پرافتخارمان را در منظر عمومي قراردهند اين رويداد فرهنگي هنري شاهد بيان احساسات پاک بيش از 2600 هنرمند عکاس از سراسر ايران و توصيف هنری حدود 10400 تصوير از وجوه رنگارنگ تعاون مي باشد که ابتدا در عرصه منطقه اي باهم به رقابت پرداخته و سپس در عرصه ملي و در دوبخش حرفه اي و غيرحرفه اي (آماتور) جلوه ديگري به اين رقابت دادند و در پايان شاهد حضور 91 عکس بر روي ديوارهاي نمايشگاه جشنواره نخست بوديم که در يک مجلد در معرض ديد و قضاوت هنر دوستان قرار خواهد گرفت. در پايان با اغتنام از فرصت پديدآمده و با سپاس از کليه حاميان و دست اندرکاران برگزاري اين رويدادبزرگ فرهنگي و هنري، ارتقاي جشنواره عکس تعاون با دامنه و ابعاد بزرگتر و بين المللي در سالهاي آينده آرزوي ماست. غلامحسين حسيني نيا معاون وزير و رييس نخستين جشنواره ملي عکس تعاون [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] #gallery-21 { margin: auto; } #gallery-21 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-21 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-21.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-21').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره ملی عکس تعاون - حسین نیک زاد آملی ، رتبه نخست بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - ساسان جوادنیا ، رتبه دوم بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - ابراهیم قره خانی آلوستانی ، رتبه سوم بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حسام(علی رضا) صداقتی ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - فرشاد حسنی ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد اسلامی ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد صفرپور ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محسن دهقان پور ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محسن ابراهیمی ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - رحمت عبدیانی ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - علی اصغر فلاح چمن آباد ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حسام(علی رضا) صداقتی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امیرمحمد كرباسی زاده ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امیرمحمد كرباسی زاده ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امیر صحت ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - عارف کرمی داراب خانی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - صالح اصغری ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - بهمن خلایقی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - دانیال شهسواری ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - دانیال شهسواری ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - الهه فرهادی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حوری (کلثوم) ملتی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - کلثوم ریاحی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - شمسی خواتون مقصودی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - منصور ارجبی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد یوسفی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد یوسفی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد یوسفی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محسن دهقان پور ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محسن ابراهیمی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - منا عبدالله پور ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حسین نیک زاد آملی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - غلامرضا نجفلو ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - رضا سواری ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - سارا فرجوند فردا ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - ساسان جوادنیا ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - ساسان جوادنیا ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - سیمین نخستین شکوری ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - طه اصغرخانی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - تکتم فرسادی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - تکتم فرسادی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - سیدولی شجاعی لنگری ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - زهرا عابدی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - زهرا عظیم زاده ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - ناصر محمدی ، رتبه اول در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - جاوید نیک پور ، رتبه دوم در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امین شاکری ، رتبه سوم در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امیر قادری ، شایسته تقدیر در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - کامل روحی ، رتبه سوم در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمود صادقی ، شایسته تقدیر در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مجید حجتی ، شایسته تقدیر در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد رضا کیوان فر ، شایسته تقدیر در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - صابر زمانی ، شایسته تقدیر در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - صمد سلیمان زاده ، شایسته تقدیر در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - احمد معینی جم ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - علی سراج همدانی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امین نظری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امین نظری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امیر قادری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - آرمین کرمی دارابخانی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - داوود عامری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - عنایت اسدی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - فاطمه جورجم ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - غلامحسین محبی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - هادی دهقان ‌پور ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حمیدرضا بازرگانی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حسین ساکی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حسین ساکی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - جلیل گلستانیان ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - جمشید فرجوندفردا ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - کامل روحی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مهدی حیدرنژاد ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مهدی طاهری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمود صادقی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مسعود احمدزاده مطلق ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمدامین نادی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمدحسن امینی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد رضا نظری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مرتضی الیاسی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مرتضی الیاسی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مرتضی رفیع خواه ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - ناصر محمدی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - عمران اشرلو ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - رضا امن زاده ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - رضا امن زاده ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - رضا گلچین کوهی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - رضا گلچین کوهی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - سيروس لطيفيان ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - سیروس لطیفیان ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مهدی طاهری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

جشنواره محیط زیست مازندران

kharazi 1748

توضیح نمایشگاه عکاس: گروه عکاسان قاب اول بنام خدا بیانیه هیئت داوران نخستین جشنواره سراسری عکس سیمای محیط زیست مازندران از گذشته بسیار دور،انسان در صدد دستیابی به ابزار و شیوه هایی که با بهره گیری از آنها بتواند ارتباط موثرتری را با جامعه خود و آحاد آن برقرار کند.در این راستا بشر،زمانی خط را اختراع و زمانی دیگر صنعتگری نمود و زمانی هم هنرمندی کرد و در طول تاریخ همه راه ها و ابزار ها را برای بهبود ارتباطات توسعه داد. اکنون و در این زمان ،مقوله هنر و البته شیوه های هنری با گرایش به سمت تبادل آثار و تعامل فرهنگ ها،متحول شد و راه تکامل را پیمود .در این میان مقوله تصویر وبه ویژه عکس رشد قابل ملاحضه ای یافت،زیرا این استعداد را دارا بود که بی نیاز از هر توضیح،راه خود را در بزرگراه سکوت بپیماید و انبوه معانی و مفاهیم و احساسات و اطلاعات را در مسیر حرکت خود به میلیون ها تماشاگر بنمایاند. برپایی جشنواره ها و از آن جمله نخستین جشنواره سراسری عکس محیط زیست مازندران، تلاشی است برای عرضه و معرفی توانمندیهای عکاسی و عکاسان در سطح استان و کشور، که اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با پشتوانه سابقه برگزاری دو دوره جشنواره استانی به این اقدام شایسته و کمی مهجور روی آورده و هیئت داوران بر خود فرض می داند تا ضمن قدردانی از همه تلاش های قبلی و این دوره از جشنواره ،استدعا نماید تا مدیران محترم توجه و التفات بیشتری به مقوله عکاسی محیط زیست و حیات وحش و طبیعت و معرفی آثار مربوطه داشته باشند. در خصوص آثار رسیده به جشنواره ،مهمترین نکته ای که باید ذکر شود،فقدان حرفه ای گری در عکاسی با موضوع محیط زیست است.برخورد اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان با موضوع کاملا آماتوری و حتی در بسیاری موارد باری به هر جهت و یا بر حسب اتفاق و شانس بوده و حکایت از ضعف ،در این شاخه از هنر عکاسی دارد .لذا توصیه می شود حداقل عکاسان علاقمند به طبیعت و محیط زیست با جدیت بیشتری در این زمینه کار کرده و نظر به اینکه صرف وقت در این نوع عکاسی (علاوه بر تجهیزات ویژه)دارای اهمیت میباشد پیشنهاد واظهار امید واری می گردد تا استفاده کنندگان این نوع از آثار حق و حقوق عکاسان را تمام و کمال ادا نموده وراه را برای توسعه کمی و کیفی ای شاخه عکاسی هموار نمایند. نکته دیگر آنکه ؛همچون بسیاری از دیگر جشنواره ها کیفیت فنی نازل آثار رسیده به دبیر خانه،برایمان و احیانا برای برگزار کنندگان آزار دهنده بود.دوستان ،هنرمندان ،عکاسان یادمان باشد حتی بهترین اندیشه ها ،چنانچه با زبان الکن یا قلم غیر شیوا بیان گردند،ارزش واقعی خود شان را نشان نخواهند داد و یا اینکه کم ارزش و بی ارزش خواهند شد.بنابراین بهترین سوژه عکاسی در بهترین شرایط نوری و بهترین لحظه چنانچه با کیفیات فنی بد،نظیر دوربین یا لنز نامناسب –نوردهی غلط-ادیت یا چاپ نامطلوب و…. عرضه شود ،آن عکس شانسی برای دیده شدن نخواهد داشت. در پایان هیئت داوران این جشنواره ،ضمن ارج نهادن به تلاش همه عکاسان شرکت کننده و برگزیده و همچنین کلیه عوامل برگزاری جشنواره ،امید دارند اینگونه برنامه ها واقعا سبب تعالی و رشد فعالیت های عکاسی استان و کشور و در خدمت محیط زیستمان باشند بادا چنین باد………. هیئت داوران نخستین جشنواره سراسری عکس محیط زیست مازندران #gallery-22 { margin: auto; } #gallery-22 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-22 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-22.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-22').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره محیط زیست مازندران - علی اصغری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - علی اصغری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - علی اسماعیل زاده کنعانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - علی اسماعیل زاده کنعانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - علی نقی مقصود لو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - علی پیشدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسام(علی رضا) صداقتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسام(علی رضا) صداقتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسام(علی رضا) صداقتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - اصغر عالیشاه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - اصغر عالیشاه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - اصغر عالیشاه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین بهرامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین اصلاحی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین اصلاحی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین اصلاحی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - کاوه فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - کاوه فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - کاوه فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - گلناز اسفندیاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین شفیع نیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین شفیع نیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین شفیع نیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - امین کوشا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - سیده مریم موسوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - مهدی اصغری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - مهران مافی بردبار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - محمد رضا بطحائی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - نرجس خاتون اندرواژ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین نیکزادآملی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین نیکزادآملی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - بی بی منور پروانه حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - آسیه رضوانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - محمد صانعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - فرید ثانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - فرید ثانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - فرید ثانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - ابراهیم سیسان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - سیدولی شجاعی لنگری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - سیدولی شجاعی لنگری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - ژاله آشوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

شکوه سایه ها

kharazi 2370

توضیح نمایشگاه 30 قطعه عکس رنگی با موضوع معماری و آداب مساجد ایرانیبه مناسبت هفته جهانی گرامیداشت مساجد با نگاهی به مساجد مسلمانان ایرانی این نمایشگاه همزمان با افتتاح در شهرهای: باندوگ، بوگور، جاکارتا و … در کشور اندونزی در نگارخانه چیلیک گشایش یافته است. نمایشگاه عکس شکوه سایه ها با پشتیبانی موسسه فرهنگی تحریر کارگاه خیال و حمایت اداره کل امور نمایشگاه های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با دعوت از شخص عکاس جاسم غضبانپور به کشور اندونزی برگزار شده است. عکاس: جاسم غضبانپور #gallery-23 { margin: auto; } #gallery-23 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-23 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-23.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-23').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شکوه سایه ها - جاسم غضبانپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

شعری که زندگی است

kharazi 1911

توضیح نمایشگاه تعداد 30 قطعه عکس رنگی عکاسی شده در حدفاصل سالهای 1385 تا بهار 1390موضوع: مردم نگاری با نگاهی ویژه به زندگی عشایر لر، بختیاری و قشقایی. عکاس: اسحاق آقایی قاب اول برخی از مورخان اعتقاد دارند از نظر پیشینه تاریخی « احتمالاً زندگی کوچ نشینی در ایران به حدود 8000 سال پیش برمی گردد » در مقاطعی نیز از یک طرف تاخت و تاز اقوام مهاجم به ساکنین شهرها و روستاها موجبات ترک سکونتگاهها و جابجایی جمعیتهای انسانی را فراهم کرده و از طرف دیگر در مقاطعی ورود اقوام و مللی با خاستگاه عشایری لشکرکشی ها و یا مهاجرت برای گذران زندگی، الگوی زیست کوچندگی را رونق بخشیده است. عشایر با اقتصاد نسبتاً خوداتکا، معیشتی و خودکفا، زندگی ساده و بی آلایش با برخورداری از قلمروی وسیع و همزیستی با طبیعت قرنها فراز و نشیب کوهها و دره ها پیمودند و بر تاریخ، فرهنگ و اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است. کوچ نشینی کهن ترین شیوه زیست بشر است که با پابرجا بودن آن تا عصر حاضر از بزرگ ترین جاذبه های این شیوه معیشت است و همین شیوه خاص زندگی سبب شده ایلات و عشایر « دیدنی ترین جاذبه عصر تکنولوژی » لقب بگیرند. عشایر به شیوه ای جذاب و باورنکردنی طی قرن ها و سال های طولانی اقدام به حفظ سنن و آداب و رسوم گذشته خود نموده اند و این اصالت به جاذبه ای برای صنعت گردشگری تبدیل شده است. مسکن عشایر و نوع زندگی آنها، زبان و موسیقی، غذاهای محلی، صنایع دستی، رقص و لباس های محلی به همراه آیین های به جای آوردن جشن های عروسی و محلی از مهم ترین جاذبه های ایلات و عشایر است. بارزترین مشخصه ایلات و عشایر شیوه زیست آنان است که برخلاف یک جانشینان روستایی و شهری در کوچ و نقل و انتقال دایمی سیاه چادرها و رمه های خود هستند. عشایر کوچ رو در همه نقاط ایران در حوزه های غرب و جنوب غرب، شرق و جنوب شرق، شمال غرب، شمال شرق و مرکزی ایران ایلات و عشایر پراکنده شده اند. عکاسی از عشایر برای من یک جوشش فرهنگی است و همواره سعی کرده ام با استفاده از دوربین عکاسی و بیان هنری به ثبت و ضبط این میراث کهن بپردازم.در روزگاری که مدرنیته در تمام ساختارهای جامعه رسوخ یافته و زندگی ایلی نیز بی تاثیر از آن نیست، برای من که این زندگی را خود تجربه کرده ام، فراموش آیین ها و باورهای ایلی در این رهگذر سخت است و شاید همین باعث گرایش من به عکاسی از عشایر شده است. #gallery-24 { margin: auto; } #gallery-24 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-24 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-24.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-24').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com شعری که زندگی است - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

نخستين جشنواره عكس گلستانه

kharazi 1972

توضیح نمایشگاه نمایش 90 قطعه عکس رنگی و سیاه سفید شامل: 65 قطعه عکس از 44 عکاس راه یافته در بخش الف 25 قطعه عکس از 19 عکاس راه یافته در بخش بتعداد کل شرکت کنندگان: 154 نفر(37 نفر زن و 117 نفر مرد) از 41 شهر و شهرستان ایران تعداد کل عکس های رسیده به دبیرخانه: 1073 قطعه تعداد عکس های رسیده به بخش الف: 817 قطعه تعداد عکس های رسیده به بخش ب: 256 قطعه عکاس: گروه عکاسان قاب اول مهر ورزيدن ‍‍ِ تفاهم و همدلي آرمانهايي انساني اند. مهر ورزي تنها اين نيست كه به چشمان يكديگر نگاه كنيم بلكه اين معناست كه هر دو يك چيز را ببينيم. مي توانيم با نگاه به عكس ها با عكاس همسو و همدل شويم. به كودك درون عكس مي نگريم و با پيروي از پدر همه يتيمان تاريخ مولا علی (ع) به دستي مي انديشيم كه از سر مهر بر سر او نهاده مي شود. هيئت داوران نخستين جشنواره عكس گلستانه شركت 154 عكاس از 41 شهر كشور در اين جشنواره را نشان همدلي و تفاهم عكاسان سراسر كشور برای حضور در اين رويداد فرهنگي مي داند. هيئت داوران پس از مشاهده و بررسي آثار راه يافته به مرحله داوري پس از طي چند مرحله 90 قطعه عكس از 59 عكاس را براي حضور در در نمايشگاه برگزيدند و آرائ خود را براي اهدای جوايز به شرحي كه قرائت خواهد شد اعلام مي دارند و به منظور ارتقاء آثار عكاسان در جشنواره های آينده نكاتي چند را ياد آور مي شوند. _ وظيفه عكاس تنها عكس برداري از سطح واقعيت ها نيست بلكه بايد تصويري عيني از ويژگي های بنيادی(فرهنگي) دوران خود را ثبت كند. لذا به عكاسان توصيه مي شود با پرهيز از كليشه هاي رايج از سطح قابل مشاهده واقعيت تصاويري خلق نمايند كه چيزي بيش از آنچه خود موضوع بيان مي كند به مخاطب ارايه دهند. _ افزودن بر دانش و مهارت های فني و بهره گرفتن از قابليتهاي رسانه عكس دستيابي به اين مهم را تسريع مي كند. هيئت داوران نخستين جشنواره عكس گلستانه ضمن ابراز مراتب سپاس و قدرداني خود به مسئولين برگزاري جشنواره براي فراهم آوردن امكان درك دغدغه های اجتماعی، مشاركت عملي و حضور عكاسان به عنوان عنصري مؤلف و مؤثر در اين حركت فرهنگي ِ خواستار برنامه ريزي منسجم تر برای حضور بيشتر عكاسان در فضاي موضوعي براي دومين جشنواره هستند.با آرزوي توفيق براي خدمت گزاران فرهنگي جامعه هيئت داوران نخستين جشنواره عكس گلستانه مهدی رضوی، سيدعلی سيدی، سيدمجتبی خاتمی، جواد سيفی، مرتضي لطفی اسفند ماه يك هزارو سيصد وهشتاد و نه #gallery-25 { margin: auto; } #gallery-25 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-25 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-25.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-25').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

دومین مسابقه عکس فرش دستباف

kharazi 1693

توضیح نمایشگاه   آثار راه یافته به دومین جشنواره عکس فرش دستباف ایران80 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید از 68 عکاس [ منتخب از میان 7008 قطعه عکس راه یافته به مرحله داوری ] عکاس: گروه عکاسان قاب اول دومین مسابقه سراسری عکس فرش دستباف با حمایت مرکز ملی فرش ایران در آبان ماه سال 1389 منتشر و در اردی بهشت ماه سال 1390 با برگزاری مراسم اختتامیه در هتل ارم کیش به کار خود پایان داد.پایگاه عکس چیلیک بر این باور است که اگر رسانه های تخصصی در معرفی و نشر فراخوان های معتبر تلاش خود را صرف نمایند، رفته رفته شاهد آن خواهیم بود که فراخوان ها بر اساس بندهایی متکی به اصل احترام به عکاسان و اصول مرسوم و حرفه ای خواهند شد. لازم به یادآوری است در مراسم اختتامیه این مسابقه، پایگاه عکس چیلیک به پاس همراهی و حمایت رسانه ای شایسته از این فراخوان موفق به دریافت لوح سپاس از دبیر مسابقه، نمایندگان گروه داوری، معاون وزیر بازرگانی و رئیس مرکز ملی فرش ایران شد. این نمایشگاه بنا به درخواست های متعدد مخاطبین و مشترکین پایگاه عکس چیلیک و با همکاری دبیرخانه این مسابقه در نگارخانه چیلیک منعکس می شود تا با نمایش عکس های راه یافته، شرایط نمایشگاهی شدن و رویکردهای منطبق بر اهداف مرکز ملی فرش ایران، هرچه بیشتر تحقق یابد و فرش دستباف ایران، این صنعت ایرانی به جایگاه حقیقی خود بازگردد. به امید آن روز… #gallery-26 { margin: auto; } #gallery-26 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-26 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-26.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-26').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); دومین مسابقه عکس فرش دستباف - نوید ریحانی ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - هادی دهقان ‌پور ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - رضا امن زاده ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمد ادیبی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علی حسن فروغی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - کاوه بغدادچی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حسین بیاری ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - لقمان رحیمی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - صابر قاضی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - مهدی طاهری ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمد ادیبی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمد ادیبی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علی گرامی فر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علی گرامی فر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علی حسنعلی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علیرضا قمری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علی سراج همدانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - فرزاد آرین نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حجت الله عطایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حسین بابایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - بابک کاظمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حسین بهارلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - پیمان بردبار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - احسان امینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - احسان رزازی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - امیر عنایتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - فاطمه انتظار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حسن غفاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حسن غفاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حمید گردان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حمید گردان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حمیدرضا هلالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حجت نباتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - ساسان جوادنیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - کمال شب خیز | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سیدمهدی مصباحی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - مهناز میناوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - مهسا جمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - مصطفی مجیدی نسب | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - مریم شکری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - منصور معصومی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمدامین نادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمدرضا سمندر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - میثم محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمدرضا چایفروش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمد رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - رضا معتمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - نوید ریحانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - نوید ریحانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - نوید ریحانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمد نیک عهد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - نسیم نوبهاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - امید امیدواری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - پرگل عینالو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - پوریا برجیس | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - لقمان رحیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - صادق رحیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سارا رجب دوست | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سعید رنجبر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سعید رنجبر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سعید رنجبر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - زینب روستایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سید جلیل حسینی زهرایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - صابر قاضی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - حمید صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - محمود صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سعید کرمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سهند رشیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سید محسن سجادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - صالح گورابی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سمیرا پهلوانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - علیرضا سریری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - ساسان فهیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - جلال شمس آذران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - سهیل زندآذر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - منوچهر تتری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین مسابقه عکس فرش دستباف - تکتم ساجد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

نخستین جشنواره شکوه حماسه

kharazi 1554

توضیح نمایشگاه 50 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفیدشامل: عکس های برگزیده شایسته تقدیر راه یافته به نمایشگاه عکاس: گروه عکاسان قاب اول بسم الله الرحمن الرحیمبیانیه هیات داوران جشنواره عکس شکوه حماسه22 بهمن باید سرمشق ما باشد در طول زندگی و برای نسل های آینده حضرت امام خمینی(ره)هیئت داوران جشنواره عکس شکوه حماسه ضمن گرامیداشت و قدرداني از شرکت فعال هنرمندان عکاس کشور در این جشنواره نکاتی را یادآور می¬شود. 1. جشنواره عكس شكوه حماسه، كه با همت انجمن عكاسي بسيج هنرمندان استان آذربايجانشرقي و با هدف ادامه حركت آرماني در محوريت انقلاب اسلامي و در موضوع راهپيمايي روز 22 بهمن برگزار گرديده، اميد است كه اين حركت ارزشمند فرهنگي در دوره هاي آينده در محوريت مذكور تداوم يابد. 2. هيئت داوران ضمن تایيد و ضرورت تنوع در آثار ارائه شده خاطر نشان مي سازد كه هنرمندان عكاس مي توانند در جهت رسيدن به يك هويت ويژه هنري و دستيابي به زبان و بياني جديد در هنر عكاسي كه مسير آينده عكاسي در حوزه آثار فاخر ارزشی را رقم می زند، تلاش نمايند. 3. علی رغم اینکه محورهای موضوع جشنواره به گونه ای انتخاب گردیده بود که بتوان در قالب عکس نمود پیدا کند اما هنرمندان محترم کمتر به مصورهای مندرج در فراخوان توجه نموده بودند. 4. انجام امور دبیرخانه جشنواره به گونه ای بود که هیئت داوران بدون هیچ مشکلی در سیر، به داوری پرداختند. 5. با توجه به هزینه های بالای تهیه ، ویرایش و ارسال عکس هیئت داوران امیدوار است تا برگزارکنندگان در جشنواره های بعدی عکس امکان پرداخت مبلغ بیشتری را به عنوان حق التالیف و جوایز در نظر بگیرند تا ایجاد انگیزه بیشتری برای شرکت کنندگان در این جشنواره ها بوجود آید. 6. هيئت داوران از مشاركت و همكاري ، فرهنگسراي ولاء، انجمن عكاسان انقلاب و دفاع مقدس و پايگاه عكس چيليك كه نقش مهمي را در برگزاري جشنواره سراسری عکس شکوه حماسه داشتند تشكر و قدرداني خود را ابراز مي نمايد. 7. هيئت داوران ضمن آرزوي توفيق روز افزون براي كليه عزيزان شركت كننده، بعد از انجام سه مرحله داوري از بين 1771 اثر ارسالي به دبيرخانه جشنواره از 238 عكاس 50 اثر از 46 عكاس را منتخب اعلام مي نمايد. با آرزوی توفیق برای تمامی دست اندرکاران و هنرمندان عرصه های فرهنگی مصور محمد حسین حیدری فرهاد سلیمانی بهزاد پروین قدس #gallery-27 { margin: auto; } #gallery-27 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-27 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-27.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-27').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); نخستین جشنواره شکوه حماسه - حمیدرضا بازرگانی ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - بنت الهدی زعیمی ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - حامد نیرومندقوچانی ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سعید شفیعی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - مازیار اسدی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - بیتا رهنما ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - پیمان پورجبار ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - علی شفیعی کلی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - حسن فتاحیان ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - ابراهیم باقرلو ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - یعقوب جدیری تقدیسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - رضا گلچین کوهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سارا رجایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - مهدی جهانگیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - علی مرادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - شمس اله قنبرزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سعید رحمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - بیتا رهنما | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمد براتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - پویا احمری پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمد سعید کنعانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - بنت الهدی زعیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمد حبیبی پاشاكلانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - پیمان رشیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - پیمان رشیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - جواد عسگراوغلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمود صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سهیل زندآذر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - رویا همتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - بابک قاضی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - ریحانه نظرزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سیده مریم عبدالهی دمنه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمود بازدار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سید مجتبی مظلومزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - حسین کام شاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سید مصطفی شیرزادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - معصومه سادات موسوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - ابوذر بذری دریاسری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمدرضا خرازی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - ابراهیم باقرلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سینا دلشادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - جواد آقاجان نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - حسین بهرامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - علی پیشدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - شیلان صلواتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - وحدت صدرمحمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمدحسین خسروجردی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - حسین توحیدی فرد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

گره

kharazi 2219

توضیح نمایشگاه 20 قطعه عکس رنگی در قالب دو مجموعه با عناوین: گره (12 قطعه ) آب و فرش (8 قطعه ) عکاس: سید جلال الدین موسوی سپهر قاب اول زمزمه خاموش رنگها تپش خون پشم در رگهای گره و جان های نازنین انگشت که پامال می شوند… احمد شاملو #gallery-28 { margin: auto; } #gallery-28 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-28 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-28.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-28').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com گره - سید جلال الدین موسوی سپهر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

نوبهار است

kharazi 2418

توضیح نمایشگاه 34 قطعه عکس [ رنگی و سیاه و سفید ] با موضوع بهار و طبیعت نوروزی عکاس: صادق میری #gallery-29 { margin: auto; } #gallery-29 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-29 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-29.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-29').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

جشنواره عکس دوران سربازی

kharazi 1724

توضیح نمایشگاه 92 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید در قالب: 82 قطعه تک عکس 10 مجموعه عکس عکاس: گروه عکاسان قاب اول سازمان وظیفه عمومی با مشارکت معاونت اجتماعی ناجا به منظور تجلیل از مقام سرباز و قدردانی از خدمات ارزشمند سربازان در عرصه های مختلف، جشنواره عکس دوران سربازی را برگزار کرد. موضوع عکس: الف: سرباز در عرصه دفاع، نظم و امنیت، تولید و سازندگی کشور ب: لحظه های خاطره برانگیز و جلوه های ویژه خدمت سربازی دبیر: مجتبی رشوند گروه داوری: محمد مهدی رحیمیان، محمود مروتی، یدالله عبدی #gallery-30 { margin: auto; } #gallery-30 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-30 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-30.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-30.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-30.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-30.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-30').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بنر کتاب عکس

لایت روم