برگزاری کارگاه آموزش عکاسی مستند در گلستان

مديرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان گفت: با مشارکت حدود 100 تن از هنرمندان عکاس گلستانی دوره آموزش عکاسی مستند در شهر گرگان برگزار شد.
علی نذیری صبح امروز اظهار کرد: در این کارگاه٬ «وحيد سالمی» یکی از عکاسان شاخص کشور در حوزه مستند اجتماعی به عنوان مدرس حضور داشت و مباحث ارزشمندی در این زمينه ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد: حوزه اجتماعی به عنوان یک حوزه وسيع کاری از زمينه های مناسبی برای جلوهگری هنر برخوردار است و هنرمندان در این عرصه میتوانند حرفهای بسياری برای گفتن داشته باشند.

استقبال مناسب عکاسان گلستانی از کارگاه آموزش عکاسی مستند
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان با اشاره به حضور جوانان عکاس در این دوره آموزشی افزود:
موضوع جالب برای من حضور بانوان بود که نشان میداد آنان در این بخش از هنر نيز فعال هستند و سعی میکنند با وجود بسياری از محدودیتها و مشکلات نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: انتظار میرود با آموزش مناسب و حرفهای٬ این علاقه و قابليت را در عکاسان گلستانی تقویت و شکوفا کرد و مسير را برای نقشآفرینی هر چه قویتر آنان در عرصه هنر مهيا ساخت.
رئيس جشنواره ملی عکس بيماریهای خاص در استان گلستان یادآور شد: این جشنواره ایده مناسبی بود تا این دوره آموزشی آن هم در سطح مطلوب برگزار شود و خوشبختانه استقبال خوبی هم از آن به عمل آمد.
نذیری تصریح کرد: در گفتوگوهایی که با سالمی٬ استاد این دوره آموزشی داشتم وی نيز از استقبال عکاسان جوان گلستانی به نيکی یاد کرد و ابراز اميدواری کرد٬ گلستان به اتکای این جوانان از آینده روشنی در حوزه عکاسی به ویژه عکاسی مستند اجتماعی برخوردار شود.

وی ادامه داد: باید از چنين استعداد و ظرفيتهای هنری حمایت کرد و البته در این مسير از نقش تاثيرگذار دستگاه متولی نيز نباید غافل شد.
نذیری در پایان ابراز اميدواری کرد: تجربه برگزاری جشنواره عکاسی مستند بتواند زمينه رشد و ارتقای بيش از پيش هنر عکاسی را در استان گلستان فراهم سازد.

دیدگاهتان را بنویسید